Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej"

Transkrypt

1 anna PoPielarska a, c, anna Myka a, c, Beata DraBińska a, aleksandra Gruszeczka a, Joanna kruk a, rafał kurczab b a, c, *, Jacek kujawski a Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań; b Instytut Farmakologii PA, Kraków; c Fundacja Rozwoju auki i Biznesu w bszarze auk Medycznych i Ścisłych, Wrocław Pyrazole derivatives. A challenge of modern academic and industrial chemistry Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 6, 905. A review, with 87 refs., of uses of pyrazole derivatives in prodn. of explosives, photocells, luminophores, chelating agents, corrosions inhibitors and pharmaceuticals. Mając na względzie różnorodność wykorzystywanych obecnie w przemyśle związków heterocyklicznych, dokonano przeglądu przemysłowego zastosowania związków z pierścieniem pirazolowym. Podkreślono możliwości wykorzystania takiego układu m.in. podczas wytwarzania materiałów wysokoenergetycznych, ogniw słonecznych, polimerów, układów nanotechnologicznych, substancji chroniących przed korozją, jak również substancji leczniczych. ależy się spodziewać, że zaznaczony w pracy trend będzie ulegał dynamizacji, co niewątpliwie będzie powodować wzrost liczby przykładów wykorzystania pochodnych pirazolowych w przemyśle chemicznym i współczesnej gospodarce. Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki współczesnego świata jest przemysł chemiczny, którego rozkwit determinowany jest m.in. osiągnięciami prac badawczych w obszarze nowoczesnej chemii związków heterocyklicznych 1 3). W owym kontekście kluczową rolę odgrywają cykliczne heteroareny, w tym poszczególne biblioteki ich 5-członowych pochodnych. Wśród licznych przedstawicieli 5-członowych związków azaheterocyklicznych wyróżnić można układy zawierające planarny pierścień pirazolu 1 (rys. 1), który, będąc bioizosterem pirolu 4), stanowi interesujący obiekt badań pod kątem właściwości chemicznych 5 7) i biologicznych 8 9). dkrywcy pirazolu, L. Knorr i E. Buchner 10), zapewne nie mogli przypuszczać, że obiekt ich badań spotka się z uznaniem kolejnych pokoleń chemików na całym świecie. Inspirujące cechy strukturalne i właściwości chemiczne pirazolu Struktura pirazolu (rys. 1) oraz właściwości elektronowe determinują jego reaktywność. Badania dowiodły, że jego pozycja 4 jest podatna na atak czynników elektrofilowych, a pozycje 3 i 5 na substytucję nukleofilową 1). Pirazol, którego charakterystykę spektralną (widmo 1 MR) podano w tabeli 1, jest znacznie słabszą zasadą niż imidazol (jego 1,3-diaza-analog). Wynika to z faktu, Fig. 1. Chemical structure of the pyrazole ring; bond distances in Å are marked in blue, dihedral angles in degrees are marked in green Rys. 1. Struktura chemiczna pierścienia pirazolu; długości wiązań wyrażone w Å zaznaczono na niebiesko, a kąty dwuścienne określone w stopniach na zielono Mgr anna PPIELARSKA w roku 2012 ukończyła studia w Katedrze i Zakładzie Chemii rganicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członkini Studenckiego ddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Farmaceutycznej (ISPE-Poznań; edu.pl). Specjalność aromatyczna substytucja nukleofilowa oraz strategia syntezy azoli o aktywności cytostatycznej. Anna MYKA jest studentką V roku farmacji, magistrantką w Katedrze i Zakładzie Chemii rganicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Sekretarz Studenckiego ddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Farmaceutycznej (ISPE- Poznań; Specjalność aromatyczna substytucja nukleofilowa oraz strategia syntezy azoli o aktywności cytostatycznej. 92/6(2013) 905

2 Table 1. 1 and 13 C MR spectral characteristics of 1-pyrazole Tabela 1. Charakterystyka spektralna widm 1 i 13 C MR 1-pirazolu 1 MR (CCl 4 ) 13 C MR (CD 2 Cl 2 ) Lokant δ, ppm Lokant δ, ppm -1 12,64 C-3 134,6-3 7,61 C-4 105,8-4 6,31 C-5 134,6-5 7, że ładunek dodatni w jonie pirazoliowym w mniejszym stopniu ulega delokalizacji niż w kationie imidazoliowym 2 3). Ponadto pirazol niepodstawiony w pozycji 1 wykazuje kwasowość (pk a 14,21) porównywalną z kwasowością imidazolu. Zasadowość systemu pirazolowego wynika z symetrii jego kationu, który występuje w dwóch równoważnych formach tautomerycznych (rys. 2), przy czym kwasowość protonu związanego z atomem azotu jest mniejsza (pk a 2,5) niż w układzie imidazoliowym. trzymywanie 1,2-diazolu opiera się zasadniczo na typowej addycji nukleofilowej odpowiedniego syntonu hydrazynowego do odpowiedniego β-diketonu 10, 11). Podstawione pochodne pirazolu otrzymuje się także 5, 11) : (i) z trichlorometylowych pochodnych ketonów zawierających układ α-alkoksywinylu, (ii) z estrów dietylowych kwasu etoksymetylenomalonowego, (iii) z estrów dimetylowych kwasu ditiomalonowego, (iv) z estru etylowego kwasu etoksymetylenocyjanooctowego, (v) z układów acetylenodikarboksylowych, (vi) z C5-niepodstawionych pochodnych pirazolu, (vii) poprzez transformację pierścienia oraz (viii) w reakcji cykloaddycji [3+2] diazapochodnych do związków zawierających peryferyjne ugrupowanie alkinowe. Mając na względzie potencjał tkwiący w tak małej cząsteczce diazolu, znajdujący odzwierciedlenie w zastosowaniu w różnorodnych gałęziach przemysłu, podjęto próbę wskazania obszarów jego możliwości aplikacyjnych, w tym w produkcji m.in. materiałów wysokoenergetycznych, ogniw słonecznych, polimerów, układów mających zastosowanie w nanotechnologii, substancji chroniących przed korozją, jak również we współczesnym przemyśle farmaceutycznym. Związki wysokoenergetyczne zawierające system pirazolowy Mały 5-członowy system pirazolowy zawierający 2 atomy azotu cechuje się stosunkowo dużymi wartościami entalpii tworzenia i ciepła tworzenia F (heat of formation); F osiąga wartość 179,4 kj/mol 12). Ponadto energia najsłabszego wiązania w cząsteczce, wyrażana przez wartość energii dysocjacji wiązań BDE (bond dissociation energy), jest kluczowym determinantem procesu rozpadu cząsteczki 12 15). W 5-członowych związkach najsłabszym wiązaniem jest to utworzone przez grupę nitrową związaną z atomem węgla (R = C,, ), jego rozerwanie + pk a Fig. 2. Tautomeric forms of pyrazolium cation Rys. 2. Formy tautomeryczne kationu pirazolowego zaś jest pierwszym etapem rozpadu cząsteczek. Z tego względu pirazolopochodne oraz ich nitrowe analogi stanowią interesujące źródło związków wysokoenergetycznych, które jako materiały wybuchowe są szeroko wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym. W przypadku 4-nitropirazolu kwantyfikator BDE w temp. 0 K przyjmuje wartość 323,4 kj/mol, a już dla 3,5-dinitropirazolu stwierdzono jego zmianę do 288,8 kj/mol (wiązanie C3-2 ) i 299,1 kj/mol (wiązanie C5-2 ) 12). Wyznaczenie wartości F jest niezbędne do oszacowania stabilności cząsteczki i do obliczenia jej funkcji termodynamicznych, a to z kolei jest ściśle powiązane z parametrami detonacyjnymi związku 13). Prowadzone przez lata badania doświadczalne umożliwiły opracowanie wielu tabel zawierających ciepła tworzenia różnych związków, jednak badania takie są zarówno niepraktyczne, jak i niebezpieczne ze względu na trudności w syntezie substancji wysokoenergetycznych oraz ich małą stabilność. Z tego względu z powodzeniem podjęto próby wykorzystania teoretycznych metod obliczania ciepła tworzenia: metody ab initio (np. G2, G3, QCISD(T), CCSD(T) czy MP4SDTQ 13) ), teorii funkcjonału gęstości DFT (density functional theory) 16, 17) oraz jej wariantów hybrydowych, takich jak funkcjonał B3LYP 18). Główną zaletą metod DFT jest skrócenie czasu obliczeń, który można porównać z czasem obliczeń metodą artree go i Focka 19), pozwalającą na dokładniejsze obliczenia w tym samym czasie z zachowaniem analogicznej mocy obliczeniowej. ierzadko zastosowanie potencjału hybrydowego B3LYP przy użyciu odpowiednio dobranej bazy sprzyja obliczeniom dla większości układów, zwłaszcza wysokoenergetycznych cząsteczek organicznych, oraz daje najlepsze wyniki względem szerokiego spektrum układów molekularnych 13 18, 20, 21). Z tych względów zastosowanie metod B3LYP/ G**/augcc-pVDZ oraz B3P86/aug-cc-pVDZ pozwoliło na zbadanie właściwości energetycznych i detonacyjnych wybranych podstawionych pochodnych pirazolu wykorzystywanych w przemyśle zbrojeniowym lub energetycznym 12). Wykazano dodatkowo, że ich ciepło tworzenia rośnie wraz ze wzrostem liczby grup aminowych i azydkowych związanych z systemem arenu, a maleje ze wzrostem liczby grup nitrowych i F 2. Zaobserwowano także, iż wartość F (rys. 3) dla 3,5-difluoroaminopirazolu (2) jest najmniejsza (134,4 kj/mol), a dla 3,4,5-triazydopirazolu (3) największa (1240,6 kj/mol) 12). Udowodniono ponadto, że wymiana grup nitrowych na aminowe i F 2 powoduje spadek wartości F, a podstawienie ich grupą azydkową sprzyja gwałtownemu wzrostowi wartości tego parametru, średnio o 322,0 kj/mol. a F wpływa również pozycja podstawników; najbardziej stabilne są 3- i 4-monopodstawione izomery oraz 3,5-dipochodne 12). bliczenia kwantowo-mechaniczne pozwoliły także na znalezienie podobieństwa wartości energii detonacji i jej wydajności dla 3,4,5-trinitro-1-pirazolu (4), 1-amino-3,4,5-trinitro-1-pirazolu (5), 1-metylo-3,4,5-trinitro-1-pirazolu (6) oraz 1,3,4,5-tetranitro-1- -pirazolu (7) do wartości tej energii dla powszechnie stosowanych środków wybuchowych, takich jak MX (8) i RDX (9) 20). Podobne wartości energii eksplozji oraz ciśnienia detonacyjnego wykazano również, porównując parametry termodynamiczne obliczone za pomocą technik DFT dla skondensowanych pochodnych pirazolu z właściwościami energetycznymi i detonacyjnymi takich związków wysokoenergetycznych, jak DPP (10), LLM-119 (11), TBI (12), MX i RDX 22 23). Beata DRABIŃSKA jest studentką IV roku farmacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członkini Studenckiego ddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Farmaceutycznej (ISPE-Poznań; edu.pl). Specjalność aromatyczna substytucja nukleofilowa oraz strategia syntezy azoli o aktywności cytostatycznej. Mgr Aleksandra GRUSZECZKA w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ze specjalnością: synteza i analiza chemiczna (licencjat) oraz chemię środowiska (magisterium). Podczas studiów sympatyk studenckiego koła naukowego SK Chemii rganicznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalność chemia środowiska /6(2013)

3 F F Fig. 3. Examples of high-energy compounds Rys. 3. Przykłady związków wysokoenergetycznych substancji w wodzie wyznaczone doświadczalnie są podobne do tych oszacowanych metodą CSM-RS. Ponadto za pomocą metody Jobacka obliczono również temperatury krytyczne dla RDX i MX, porównano je z danymi doświadczalnymi i wykazano duże podobieństwo tych wartości. Wykazano przy tym, że zastosowane metody obliczeniowe mogą być skutecznym narzędziem do przewidywania właściwości fizycznych i fizykochemicznych związków wysokoenergetycznych, w tym pochodnych pirazolu, co umożliwia pominięcie fazy eksperymentalnej i może przyczynić się do szybszego rozwoju technik ochrony środowiska we współczesnym sektorze energetycznym i przemyśle zbrojeniowym 21). Wykorzystanie pirazolopochodnych w ogniwach fotochemicznych 2 Jednym z częstszych zastosowań pochodnych pirazolu jest produkcja coraz bardziej wydajnych ogniw fotochemicznych DSSC (dye-sensitized solar cells); 2 rys. 4. Cieszą się one sporym zainteresowaniem ze względu na możliwość zastąpienia nimi w pewnej mierze paliw kopalnych. gniwa te zbudowane są z cienkiej błony nanokrystalicznego ditlenku tytanu (Ti 2 ), na którym zaadsorbowana jest pojedyncza warstwa uczulającego barwnika, najczęściej kompleksów Ru(II), z roztworu elektrolitu (np. roztworu jodu, I - /I 3- ) oraz z elektrody (np. platynowej). W celu zwiększenia przewodnictwa ogniw DSSC pochodne pirazolu wykorzystuje się zarówno w procesie tworzenia kompleksów z solami rutenu, jak i jako dodatek do roztworu elektrolitu 25). Początkowo w DSSC wykorzystywane były kompleksy rutenu z pochodnymi polipirydynowymi. Podstawową wadą takich systemów W ostatnich latach wielu producentów materiałów energetycznych zwraca uwagę na wytwarzanie tych materiałów w sposób przyjazny środowisku. W procesie produkcji wraz z odpadami do otoczenia mogą dostawać się małe ilości produkowanego materiału. Ilość uwolnionego do środowiska związku jest zależna od jego właściwości fizycznych (np. temperatury topnienia, gęstości, lepkości, napięcia powierzchniowego, przewodności cieplnej) oraz fizykochemicznych (m.in. współczynnika podziału oktanol-woda 24), rozpuszczalności w wodzie, współczynnika sorpcji do gleby i prężności par) 21). Właściwości te mogą zostać oszacowane na podstawie struktury analizowanego związku za pomocą różnych metod, w tym: techniki CSM-RS, rozbudowanej statystycznej bazy funkcji temodynamicznych pozwalających ocenić wpływ środowiska rozpuszczalnika na wartości poszczególnych parametrów termodynamicznych oraz metody ilościowej analizy struktura/ właściwość-aktywność QSAR/QSPR 21). Te parametry fizykochemiczne oszacowano dla kilku związków, które w najbliższym czasie mogą zostać wykorzystane jako związki wysokoenergetyczne (rys. 3), w tym dinitropirazolu (13). W celu stwierdzenia, która metoda jest najlepsza, obliczono również wartości tych parametrów dla związków o podobnej budowie (RDX, MX i ε-cl-20 (14)) i porównano je z danymi doświadczalnymi. kazało się, że wartości rozpuszczalności danej Fig. 4. The scheme of the dye-sensitized solar cell s structure 25) Rys. 4. Schemat budowy ogniwa fotochemicznego 25) Mgr Joanna KRUK w roku 2012 ukończyła studia w Katedrze i Zakładzie Chemii rganicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest też absolwentką studiów licencjackich na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Specjalność chemia organiczna. Mgr Rafał KURCZAB w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność chemia fizyczna i elektrochemia. d 2010 r. jest asystentem w Zakładzie Chemii Leków Instytutu Farmakologii PA. Specjalność komputerowo-wspomagane projektowanie i poszukiwanie nowych leków oraz wykorzystanie metod sztucznej inteligencji oraz chemii kwantowej w chemii i biologii. 92/6(2013) 907

4 C C C C C Dr JACEK KUJAWSKI w roku 2002 ukończył studia w Katedrze i Zakładzie Chemii rganicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest asystentem w tej Katedrze i opiekunem studenckiego koła naukowego SK Chemii rganicznej oraz V-ce prezesem Fundacji Rozwoju auki i Biznesu w bszarze auk Medycznych i Ścisłych (www.plusuj.pl). Specjalność chemia pirazolu, chemia obliczeniowej i mechanika kwantowej oraz spektroskopia MR i MS. * Autor do korespondencji: Katedra i Zakład Chemii rganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, Poznań, tel.: (61) , fax: (61) , C Fig. 5. Pyrazole derivatives used in photochemical cells Rys. 5. Pochodne pirazolowe wykorzystywane w ogniwach fotochemicznych jest brak absorbcji światła czerwonego i podczerwonego, co jest powodem ich małej efektywności w zamianie energii słonecznej na elektryczną. W celu polepszenia fotofizycznych i elektrochemicznych właściwości uczulacza zaczęto dokonywać strukturalnych modyfikacji istniejących kompleksów poprzez wzbogacenie ich w pierścienie pirazolowe. kazało się przy tym, że pierścień pirazolu jest obiecującym ugrupowaniem do tworzenia wielokleszczowych ligandów z uwagi na analogię energetyczną antywiążących (π*) i wiążących (π) orbitali w porównaniu z wykorzystywanym dotychczas układem pirydyny. Może to zwiększać lokalizację orbitalu LUM w kompleksie rutenu z centrum pirydynowym lub bipirydynowym, polepszać kierunkowości i sprzężenie elektronowe z Ti 2, a także zwiększać regulację gęstości elektronowej na orbitalu M. we modyfikacje strukturalne można zaobserwować w przypadku związków (rys. 5): 2,6-di(pirazol-1-ylo)-4-karboksypirydyny (15) oraz 6,6 -di(pirazol-1- ylo)-4,4 -dikarboksy-2,2 -bipirydyny (16) 26), kwasu 2,6-bis(pirazol- 1-ylo)izonikotynowego (bpin) (17) i 4,4 -dikarboksy-2,2 -bipirydyny (dcbpy 2 ) (18) w nowym kompleksie z rutenem [Ru(bpin)(dcbpy 2 ) Cl]Cl, który wykazuje większą stabilność stanu wzbudzonego oraz lepszą wydajność zamiany energii wynoszącą 1,9% 27). pisane badania stanowią istotny punkt wyjścia do poszukiwań bardziej efektywnych uczulaczy cechujących się szerszym spektrum absorpcji i dłuższym czasem życia stanu wzbudzonego, a co za tym idzie znaczącym wzrostem wydajności zamiany energii. Prowadzone są również badania mające na celu ocenę pochodnych pirazolu jako dodatku do roztworu elektrolitowego w ogniwie fotochemicznym, połączone z analizą zmian charakterystyki prądowo-napięciowej (current-voltage) 25). Wykazano, że dodatek poszczególnych pirazolopochodnych zwiększa napięcie V oc (open-circuit photovoltage) oraz wydajność zamiany energii słonecznej (η), ale jednocześnie zmniejsza natężenie J sc (short-circuit photocurrent density). Ponadto stwierdzono, iż im większy ładunek cząstkowy na atomie azotu w pozycji 2 pirazolu, tym większa jest wartość parametru V oc, a mniejsza J sc. Wraz ze zwiększeniem momentu dipolowego pirazolopochodnej obserwuje się również wzrost wartości parametru V oc i spadek J sc. Wartość V oc wzrasta także ze spadkiem energii jonizacji pirazolopochodnej. Te zależności wskazują na wpływ elektrodonorowego charakteru pochodnych pirazolu w interakcji z fotoelektrodą, elektrodą redukującą, elektrolitem i rozpuszczalnikiem, stanowiąc istotny czynnik determinujący zmiany w wydajności uzyskiwanego ogniwa 25). W tym kontekście interesujące są również wyniki badań migracji elektronów w kompleksach cząsteczkowych z przeniesieniem ładunku (charge-transfer or electron donor-acceptor molecular complexes) pomiędzy pochodnymi pirazolu a jodem. bliczenia wykonane za pomocą techniki semiempirycznej PM5 28) wykazały, że jako n-donorowe miejsca preferowane były: atom azotu w pozycji 2 pierścienia pirazolu oraz atom azotu grupy aminowej 25). Analiza zdolności kompleksowania jodu przez atomy azotu w pozycji 2 pierścienia pirazolu pozwoliła na sformułowanie wniosku, że bardziej elektronodawczy charakter podstawnika (np. grupa - 2 ) w pozycji 3 i 5 pierścienia powodował zwiększoną stabilizację powstałego kompleksu, natomiast właściwości elektronossące podstawnika (w omawianym przypadku układ 2-furylu lub 2-tienylu) w pozycji 4 diazolu zmniejszały stabilność kompleksu, nawet w obecności elektrodonorowch grup w pozycji 3 i/lub 5 25). Pochodne pirazolu dodawane były również do roztworu elektrolitu I - /I 3 - ogniwa, w którym fotouczulaczem był kompleks Ru(II) i bipirydyny, a wyznaczone dla nich wartości V oc zostały porównane z teoretycznie wyznaczonymi wartościami związanymi z przeniesieniem ładunku. Wyniki tego typu badań pokazały ponadto, że parametr V oc przyjmował wartości wyższe w roztworach, w których kompleksy molekularne cechowały się większą trwałością 29). gniwa fotochemiczne są postrzegane jako interesujące źródło energii przeznaczone do wykorzystania w przyszłości ze względu na wysoką wydajność zamiany energii oraz niskie koszty produkcji. Układy te nie są wolne od wad. Ich mała trwałość jest spowodowana wyciekiem elektrolitu oraz jego lotnością. Dlatego poszukuje się stałych materiałów, którymi można by zastąpić te roztwory. Elektrolity o stałej konsystencji utrzymują kierunek przepływu ładunku do elektrody redukującej, zapewniają stabilność, a także nadają elastyczność i zmniejszają restrykcje związane z kształtem ogniwa, ograniczając przy tym koszty produkcji. ajczęściej w tym celu wykorzystywany jest politlenek etylenu (PE) z uwagi na polarność i trwałość chemiczną. Wadą jego jest wysoce krystaliczna natura, co powoduje małą przewodność jonową. Z tego powodu poszukiwane są tzw. stałe plastyfikatory, które zapobiegałyby przemianie PE w formę krystaliczną, jak np. Ti 2, dzięki któremu wydajność zamiany energii zwiększa się do 4,2%. W tym aspekcie zbadano wpływ dodatku 2,6-bis-(-pirazolylo)-pirydyny (BPP) (19) (rys. 5) do PE. Wyniki badań metodą dyfraktometrii rentgenostrukturalnej pokazały, że dodatek ten zmniejszył stopień krystaliczności polimeru, dzięki czemu zwiększyło się przewodnictwo jonowe PE, co z kolei spowodowało wzrost wydajności zamiany energii świetlnej na elektryczną do 8,8%. a podstawie tych wyników można stwierdzić, że BPP powinien być w najbliższym czasie z powodzeniem wykorzystany do produkcji ogniw fotochemicznych 30). Zastosowanie systemów pirazolowych w nanotechnologii oraz w luminoforach Początkowo rozwój nanotechnologii utożsamiano z procesem miniaturyzacji. becnie podtrzymuje się koncepcję otrzymywania nowych struktur o pożądanych właściwościach, tworząc je atom po atomie, cząsteczka po cząsteczce (metoda bottom-up) 31). Zauważalny obecnie trend miniaturyzacji wyrobów technicznych oraz zwiększania efektywności wdrażanych metod przemysłowych zmusza naukowców /6(2013)

5 do poszukiwania nowych katalizatorów, które znacząco zwiększyłyby wydajność przeprowadzanych w przemyśle reakcji chemicznych. biektem wielu badań są pochodne zawierające pierścień pirazolowy i jego izostery. Rodzaj użytego katalizatora ma kluczowe znaczenie m.in. w procesie utleniania fulerenów (C 60 ) i nanorurek węglowych mających potencjalne zastosowanie w produkcji fotoelektrycznych źródeł energii 32). Wysokoutlenione postacie C 60 niejednokrotnie uzyskuje się przy użyciu układu MT/ 2 2 ( 3 CRe 3, methyltrioxorhenium). Mając to na uwadze, zbadano wpływ różnych katalizatorów na wydajność tego procesu. Wykorzystano w tym celu 4-bromopirazol, pirydynę, pirazol, 2,2 -bipirydynę oraz 3-cyjanopirydynę, uwzględniając przy tym ich stężenia 32). Wykazano, że obecność 2,2 -bipirydyny zmniejsza aktywność MT, natomiast obecność pirazolu w mieszaninie reakcyjnej nie ma istotnego wpływu na przebieg procesu oksydacji w większości przebadanych stężeń, z wyjątkiem stężenia pirazolu wielokrotnie przewyższającego stężenie MT. biecujące wyniki uzyskano, stosując 3-cyjanopirydynę i 4-bromopirazol. ba związki istotnie zwiększyły wydajność reakcji katalizy 32). Liczne procesy stosowane w przemyśle i nanotechnologii niejednokrotnie wykorzystują reakcje polimeryzacji mające często charakter łańcuchowy, co znacząco utrudnia, w ujęciu technologicznym, otrzymanie czystego produktu. W celu uzyskania polimeru o pożądanych właściwościach i masie stosowane są związki chemiczne, których obecność w mieszaninie reakcyjnej, wskutek oddziaływania między cząsteczkami mieszaniny, nakierowuje cały proces na oczekiwany produkt. a przykład zastosowanie kompleksów palladu z podstawionymi pierścieniami pirazolu (obecnymi w mieszaninie reakcyjnej) w reakcji polimeryzacji olefin wpływa nie tylko na jej szybkość, ale również na rodzaj powstałego polimeru 33). Możliwość modyfikacji tego typu aza-ligandów ułatwia otrzymywanie produktów o różnych właściwościach mikrostrukturalnych i masach cząsteczkowych. Wykazano, że przyłączenie grupy karbonylowej do azaheteroarenowego ligandu zwiększa elektrofilowość centralnego atomu metalu, co przekłada się dalej na zwiększenie aktywności katalitycznej całego kompleksu. prócz kompleksów palladu z podstawnikami pirazolowymi do polimeryzacji etylenu mogą być stosowane kompleksy, których centralnym atomem jest kation niklu, jednak, jak dotąd, wykazują one mniejszą aktywność 33). Pirazolowe pochodne są również stosowane jako materiał wyjściowy do produkcji nanostrukturalnych pigmentów, w tym niebieskiego barwnika pozyskiwanego ze związków, których cząsteczki zawierają jony kobaltu. Warunki syntezy danego pigmentu mają wpływ na barwę, wielkość jego cząsteczek oraz odporność na kwasy i zasady. W procesie otrzymywania tych 20 barwnych substancji powszechnie wykorzystywany jest 3-metylopirazol-5-on (3-MP5) z uwagi na łagodny przebieg reakcji, niski poziom toksycznych gazów oraz doskonałe właściwości kompleksotwórcze 34). Potrzeba tworzenia nowych źródeł zasilania wynika z coraz szybciej rozwijającej się elektroniki oraz z konieczności miniaturyzacji urządzeń i energooszczędności uzyskanych produktów (np. wyświetlaczy, monitorów czy paneli świetlnych). Istotny jest też fakt, iż miniaturyzacja wiąże się ze znacznie mniejszym zużyciem surowców niż w technologiach klasycznych (jak np. produkcja monitorów kineskopowych) 35, 36). Z tego też względu z roku na rok wzrasta zainteresowanie stałymi elektrolitami polimerowymi. Wykorzystywane w nowoczesnych źródłach energii elektrycznej ciecze jonowe IL (ionic liquids) charakteryzują się wysokimi wartościami przewodnictwa, dużymi zakresami stabilności elektrochemicznej i termicznej, dlatego też w połączeniu z matrycą polimerową pozwalają na uzyskanie stałych elektrolitów polimerowych o przewodnictwie rzędu S/cm. W tych układach polimer pełni funkcję rozcieńczalnika IL i zapewnia dobrą wytrzymałość mechaniczną, natomiast IL plastyfikuje polimer, będąc jednocześnie źródłem jonów zapewniających przewodzenie. Systemy typu IL znajdują zastosowanie jako rozpuszczalniki i katalizatory (a co najważniejsze mogą być jednocześnie zarówno rozpuszczalnikiem, jak i katalizatorem) wielu reakcji chemicznych, a użycie jonu np. imidazoliowego zapobiega niepożądanemu procesowi ługowania i zwiększa wydajność danej katalizy 37). becnie przeprowadzane są badania dotyczące wykorzystania IL w procesie tworzenia nanocząstek (mających w swej strukturze pierścienie pirazolu) o kształcie dysku. Ze względu na obecność pierścienia 1,2-diazolowego powstałe układy wykazują właściwości plastycznych kryształów, mają również dobrą przewodność i mogą być wykorzystane w bateriach litowych. Związki tego typu wykazują różnice w przewodności zależnie od rodzaju podstawnika w pierścieniu, wielkości przyłączonego pierścienia alifatycznego do układu heterocyklicznego oraz zastosowanej temperatury. iektóre przebadane związki wykazywały bardzo dobrą przewodność już w temperaturze pokojowej. Wykazano także, iż niektóre plastyczne kryształy o pirazolowym pierścieniu są zdolne do transportowania kationów litu z bardzo dobrą odwracalnością, zachowując satysfakcjonujące parametry galwanostatyczności 38, 39). Jedną z dyscyplin rozwijanych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. i wykorzystujących elektronowe właściwości materiałów organicznych jest elektronika. W 1907 r. odkryto zjawisko elektroluminescencji (EL) 35). W 1957 r. do konstrukcji urządzenia elektroluminescencyjnego użyto po raz pierwszy polimeru, który miał postać jednowarstwowych komórek typu EL. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. pojawiły się komórki wielowarstwowe EL bazujące na poli-p-fenylenowinylenie, wykazujące dodatkowo fosforescencję. Gwałtowny rozwój tego trendu pozwolił na zastosowanie układów heterocyklicznych o interesujących właściwościach fotofizycznych, w tym pochodnych pirazolochinoliny (rys. 6), co umożliwiło wytworzenie komórek EL, w których azole te posłużyły jako tzw. dopanty matrycy z poliwinylokarbazolu (PVK) 35). Wydaje się, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne zastosowania pirazolu i jego pochodnych (nie tylko na polu nanotechnologii 40) lub elektroniki), a to za sprawą coraz to nowo odkrywanych właściwości fizycznochemicznych tych związków. 21 Fig pyrazol[3,4-b]quinoline derivatives as phosphors for electrophosphor devices 35) Rys. 6. Pochodne 1-pirazolo[3,4-b]chinoliny jako luminofory do urządzeń elektroluminescencyjnych 35) 22 Właściwości chelatujące i sorpcyjne układów pirazolowych 23 Zdolność układów pirazolowych do tworzenia kompleksów oraz polimerów jest z powodzeniem wykorzystywana także w nowoczesnej analizie chemicznej, farmaceutycznej oraz toksykologicznej, stanowiąc nieodłączny element procedur dobrej jakości wytwarzania GMP (good manufacturing practice) oraz dobrej praktyki zautomatyzowanej produkcji GAMP (good automated manufacturing practice), będących swego rodzaju odpowiedzią sektora m.in. rynku farmaceutycznego na falę rosnących oczekiwań i wymogów stawianych przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration) 41). Kompleksy pirazolu zawierające kationy kadmu mostkowane ugrupowaniem tiocyjanowym o wzorach Cd(µ-Cl) 2 (Pz) 2 ] n lub [Cd(µ-1,3-SC) 2 (Pz) 2 ] n, w których Pz oznacza pirazol, umożliwiają chelatowanie jonów dwuwartościowych 42). Z kolei hydroksypodstawione pirazole (rys. 7) związane z makroporowatym kopolimerem styrenodiwinylobenzenowym okazują się przydatne do izolowania jonów Pb(II), g(ii), Cd(II), Ca(II), Cs(I), K(I), Li(I) i a(i) z wodnych roztworów 43). 92/6(2013) 909

6 aniesienie na żel krzemionkowy akrylowej pochodnej pirazolu (PMTCAACP) pozwala na selektywne oznaczenie jonów toru(iv) w obecności jonów U(VI), Ce(III), La(III) i Zr(IV) (rys. 8) 44). Żel krzemionkowy jest jednym z najczęstszych adsorbentów używanych we współczesnych technikach analitycznych. Zazwyczaj na jego powierzchni znajdują się grupy hydroksylowe i połączenia eterowe, które sprawiają, że jest ona ujemnie naładowana. Wynikiem tego jest skłonność powierzchni do adsorbowania cząsteczek z niedoborem elektronów. W przypadku związków aromatycznych adsorpcja przebiega z zaangażowaniem wiązania π w tworzenie wiązania wodorowego z grupą silanową. Ponadto dzięki obecności aktywnych grup hydroksylowych powierzchnia krzemionki może być modyfikowana w szerokim zakresie przy zastosowaniu różnych czynników Fig. 7. ydroxy-substituted pyrazole derivatives with complexing properties 43) Rys. 7. ydroksypodstawione pochodne pirazolu o właściwościach kompleksujących 43) MeS C PMTCAP 2 MeS C silica 2 PMTCAACP + Th (IV) silica reagujących z jej powierzchnią. Można w ten sposób regulować (zwiększać lub zmniejszać) jej właściwości hydrofilowe. Daje to możliwość wykorzystania krzemionki choćby w różnych typach reakcji chemicznych, procesach biologicznych czy farmakologicznych. Zjawisko adsorpcji będzie wówczas zależało nie tylko od adsorbatu, ale także od właściwości samego adsorbentu. charakterze tego wiązania można dowiedzieć się poprzez wyznaczenie izoterm adsorpcji. Analiza zaadsorbowanej warstwy zależy od interakcji między adsorbentem a adsorbatem, a także od chemicznej natury adsorbatu, jego koncentracji w roztworze i dalszych oddziaływań między zaadsorbowanymi cząsteczkami. W przypadku pirazoli i ich pochodnych, np. 3,5-dimetylopirazolu (DMP), do analizy tej zaadsorbowanej warstwy przydatne są m.in. techniki spektroskopowe: 13 C MR i 15 MR 45). Badania wykazały, że związki te adsorbują jako neutralne indywidua chemiczne. W swoich strukturach mają też inne miejsca adsorbujące, co jest związane z różnymi stałymi szybkości w wymianie protonu, a tym samym powoduje różnice w przesunięciach chemicznych w widmie MR. W momencie zaadsorbowania tych związków wymiana protonu jest znacznie wolniejsza 45, 46). Zastosowanie pochodnych pirazolowych w ochronie przed korozją Warunki środowiska, w których żyjemy, prowadzą do uszkodzeń urządzeń przemysłowych. Ponieważ skażenie środowiska z roku na rok jest coraz większe, współczesny przemysł poszukuje coraz skuteczniejszych technik ochrony produktów przed korozją 47). Z pomocą przychodzi społeczność akademicka zatrudniona w licznych ośrodkach badawczych, która zajmuje się poszukiwaniem związków chroniących różnorodne wytwory przemysłowe przed działaniem czynników utleniających. Całkowite zatrzymanie procesu korozji jest niemożliwe, jednak można ją znacznie zahamować 48). Wśród wielu związków stosowanych w tym celu w przemyśle znajdują się układy heterocykliczne zawierające system pirazolu 49). iejednokrotnie też związki te zawierają w swej strukturze dodatkowo atomy tlenu, siarki, azotu, fosforu, co ogranicza wpływ korozji na wrażliwe na nią metale 50). Spodziewaną aktywność przeciwkorozyjną arenów w odniesieniu do zawartych w nich heteroatomów można zobrazować w szeregu < < S < P 51). Ponadto obecność skumulowanych wiązań wielokrot- EGDMA AIB silica MeS MeS C C Th 4+ C C SMe SMe SILICA- 2 SILICA-C Fig. 8. PMTCAP modifications used to produce the complex with Th(IV); EGDMA ethylene glycol dimethacrylate), AlB azobisisobutyronitrile) 44) Rys. 8. Modyfikacje PMTCAP prowadzące do uzyskania jego kompleksu z Th(IV); EGDMA dimetakrylan glikolu etylenowego, AlB azobisizobutyronitryl, silica żel krzemionkowy 44) /6(2013)

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA MEMBRANY TEORIA I PRAKTYKA ZESZYT III WYKŁADY MONOGRAFICZNE I SPECJALISTYCZNE TORUŃ 009 WYBRANE FIZYKOCHEMICZNE ASPEKTY FILTRACJI MEMBRANOWEJ Krystyna PROCHASKA, Małgorzata BIELSKA, Katarzyna DOPIERAŁA

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Osiągnięcia naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego stanowią cykl szesnastu publikacji wydanych po uzyskaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

Piotr Maciej Wojciechowski

Piotr Maciej Wojciechowski Piotr Maciej Wojciechowski Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013. Copyright by Piotr Wojciechowski, Wrocław 2013 ISBN 978-83-938096-0-8 Słowo wstępne Praca przedstawia wybór zagadnień

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii. Sylwia Żołądek Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Sylwia Żołądek Hybrydowe materiały elektrokatalityczne zawierające nanocząstki złota stabilizowane polioksometalanami Praca doktorska wykonana w Pracowni Elektroanalizy

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

Chemia metaloorganiczna

Chemia metaloorganiczna Chemia metaloorganiczna Tomasz Ganicz, 2007. 1. Definicje i podstawowe pojęcia 1. odzaje wiązań C-M 2. Obliczanie elektronów, stopnia utlenienia, liczby koordynacyjnej 3. Podsumowanie 2. Przegląd klas

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE B. Surma, A. Wnuk INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE KWARTALNIK T. 38-2010 nr 3/4 Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo