Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej I Ogólne informacje nt. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad m.in. warunkami: zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Państwowa Inspekcja Sanitarna posiada podporządkowanie pionowe, co zapewnia jej pełną niezależność od władz lokalnych w podejmowaniu decyzji. Zadania Inspekcji wykonują następujące organy: Główny Inspektor Sanitarny, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny. Państwowy Wojewódzki, Państwowy Powiatowy i Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny kierują działalnością odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, będących zakładami opieki zdrowotnej. W każdym z 16 województw znajduje się 1 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE ). Wojewódzkim Stacjom Sanitarno- Epidemiologicznym podlega w sumie 318 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (PSSE) oraz 15 Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (GSSE). Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny, jako centralny organ administracji rządowej. Głównego Inspektora Sanitarnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia. Główny Inspektor Sanitarny, podlegający Ministrowi Zdrowia, wykonuje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny wyznacza kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawia rysunek 1. W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności warunki produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunki żywienia zbiorowego. Zadania, zakres działania, organizację oraz uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z 1998r.Dz.U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.). Do głównych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności należy: sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia roślinnego w produkcji oraz nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w obrocie; nadzór bieżący nad stanem sanitarnym obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz nad jakością zdrowotną żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością produkowanych w Polsce oraz wprowadzonych do obrotu handlowego; planowanie i organizowanie działań koordynujących realizację zadań wynikających z krajowego bezpieczeństwa żywności; 1

2 koordynowanie i uczestniczenie pod względem merytorycznym w tworzeniu krajowych aktów prawnych z obszaru bezpieczeństwa żywności, koordynowanie zagadnień związanych z opracowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem krajowego planu pobierania próbek w zakresie urzędowej kontroli żywności i monitoringu, prowadzenie i koordynowanie Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF). Współpraca z podpunktem RASFF w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisją Europejską. Zasady prowadzenia urzędowej kontroli żywności określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 104, poz. 1098), które dostosowuje wymagania w tym zakresie do Dyrektyw UE. Zgodnie z 5 ww. rozporządzenia kontrolą obejmuje się: 1) stan i sposób użytkowania terenu, zabudowań, pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych, maszyn i urządzeń oraz otoczenia zakładu; 2) surowce, dozwolone substancje dodatkowe i substancje pomagające w przetwarzaniu; 3) półprodukty; 4) produkty końcowe; 5) materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością; 6) środki czystości i konserwacji urządzeń, a także środki ochrony przed szkodnikami; 7) procesy stosowane przy produkcji lub przetwarzaniu żywności, w tym metody konserwowania żywności; 8) etykiety i sposoby znakowania żywności. W ramach kontroli organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują, w zależności od potrzeb, jedną lub więcej z następujących czynności kontrolnych: 1) kontrolę stanu realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) w zakładzie; 2) pobranie próbek według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.4) i przeprowadzenie badań laboratoryjnych; 3) ocenę prawidłowości prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz przebiegu procesów technologicznych; 4) kontrolę stosowanych w zakładzie systemów wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania zasad systemu HACCP wdrożonego w zakładzie, w produkcji lub w obrocie żywnością. Ustalając częstotliwość i zakres przeprowadzanych kontroli, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej biorą pod uwagę: 1) ocenę realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP); 2) ocenę zaawansowania we wdrażaniu zasad systemu HACCP, z uwzględnieniem krytycznych punktów kontroli i sposobu ich monitorowania; 3) ogólną ocenę potencjalnego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej, na które narażona może być żywność w procesie produkcji lub w obrocie. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z przyjętym harmonogramem i w każdym przypadku podejrzenia lub powzięcia wiadomości o uchybieniach zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. Kontrola prowadzona przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzona jest na wszystkich etapach procesu produkcji. Organ kontrolujący może wybrać etap lub etapy procesu produkcji lub obrotu, które uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli. II. Działania dostosowawcze zrealizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie bezpieczeństwa żywności wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej W związku z koniecznością dostosowania polskiego ustawodawstwa oraz rozwiązań instytucjonalnych do przepisów i norm unijnych Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła stosowne działania zmierzające do pełnej harmonizacji z wymaganiami UE. Całokształt problematyki polskiego bezpieczeństwa żywności został ujęty w dokumencie pt. Strategia Bezpieczeństwa Żywności. 2

3 Dokument ten został opracowany w lutym 2002r. w Ministerstwie Zdrowia Głównym Inspektoracie Sanitarnym, we współdziałaniu ze wszystkimi organami urzędowej kontroli żywności oraz współpracującymi instytutami naukowymi. Należy podkreślić, że przed rokiem 2002 działania dostosowawcze w zakresie bezpieczeństwa żywności były prowadzone przez odpowiedzialne urzędy, jednakże Strategia bezpieczeństwa żywności ustanowiła wspólny harmonogram prac/zmian instytucjonalnych i legislacyjnych, który był na bieżąco aktualizowany i monitorowany pod kątem dostosowania Polski do wymagań UE w zakresie bezpieczeństwa żywności aż do momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. III. Najważniejsze zrealizowane zadania dostosowawcze dotyczące Państwowej Inspekcji Sanitarnej do dnia 1 maja 2004r 1) Ustawodawstwo polskie w zakresie bezpieczeństwa żywności zostało w pełni zharmonizowane z przepisami UE. Wydano ponad 30 rozporządzeń dostosowawczych. W roku 2003 znowelizowano ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z 2001 r. z późn. zm.). 2) Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przedsiębiorcy branży spożywczej są odpowiedzialni za bezpieczeństwo produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, poprzez wdrażanie i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz wprowadzanie systemu HACCP. 3) Od 1 maja 2004r zgodnie z ww. znowelizowaną ustawą obowiązkiem wdrożenia zasad systemu HACCP zostali objęci wszyscy producenci produkujący lub wprowadzający do obrotu żywność za wyjątkiem producentów na etapie produkcji pierwotnej (tzn. produkcji, chowu lub uprawy produktów pierwotnych, włącznie ze zbieraniem plonów, łowiectwem, łowieniem ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami produkcji zwierzęcej przed ubojem, a także zbiorem roślin rosnących w warunkach naturalnych), którzy w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej oraz zasad higieny, obowiązani są wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). Wdrażając zasady systemu HACCP w zakładzie, Przedsiębiorcy mogą zastosować opracowania zawarte w poradnikach dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP lub korzystać ze wskazówek zawartych w poradnikach przy opracowywaniu we własnym zakresie dokumentacji dotyczącej zasad systemu HACCP obowiązującej w zakładzie. Zgodnie z przepisami poradniki dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz zasad systemu HACCP dla poszczególnych branż przemysłu lub handlu środkami spożywczymi opracowują przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu lub związki zrzeszające tych przedsiębiorców. Poradniki opracowywane są przy udziale organizacji konsumenckich oraz w konsultacji z zainteresowanymi stronami działającymi w zakresie bezpieczeństwa żywności. Poradniki podlegają ocenie pod względem zgodności z wymaganiami higieny przez organy urzędowej kontroli żywności zgodnie z zakresem nadzoru. Główny Inspektor Sanitarny zatwierdza poradniki dla zakładów zgodnie z zakresem kompetencji. Do chwili obecnej Główny Inspektor Sanitarny zatwierdził pod względem zgodności z wymaganiami higieny 30 tego typu poradników. 4) Wsparciem w prawidłowym nadzorze wdrażania zasad systemu HACCP jest Projekt Phare 2002 Wzmocnienie służb urzędowej kontroli żywności realizowany od roku 2003r. przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy ze stroną francuską - Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji, Ochrony Konsumentów i Ścigania Nadużyć (DGCCRF). W ramach ww. projektu realizowanych jest bardzo wiele szkoleń dla ponad 1600 uczestników głównie pracowników PIS ze szczebla lokalnego -w zakresie systemu RASFF, urzędowej kontroli żywności, ustawodawstwa żywnościowego, znakowania żywności, systemu HACCP. Szkolenia te mają charakter bardzo szczegółowy, trwają po kilka dni i obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne organizowane w przedsiębiorstwach branży spożywczej (z zakresu HACCP), w tym również wizyty we Francji, dla wybranej grupy szkoleniowców HACCP. 5) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia powołano 3 laboratoria referencyjne. Dwa z nich zlokalizowane zostały w instytutach naukowych podległych Ministrowi Zdrowia: Państwowym Zakładzie Higieny i Instytucie Żywności i Żywienia. Ich zadaniem jest wspieranie merytoryczne laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (szkolenie kadr, organizowanie badań biegłości, opracowywanie metod analitycznych, ustalanie zakresów planów badań itp.). Trzecie laboratorium referencyjne w zakresie 3

4 badania żywności genetycznie zmodyfikowanej (GMO) zostało powołane w strukturach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, które uzyskało już akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 6) Przeprowadzono restrukturyzację bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z 268 laboratoriów badania żywności pozostawiono 16 wojewódzkich zintegrowanych laboratoriów z ok. 50 pracowniami na szczeblu powiatowym. Każde laboratorium wojewódzkie wraz z pracowniami tworzy jeden spójny organizm zintegrowany funkcjonalnie i merytorycznie, który zrealizuje zakres badań, zgodnie z wymaganiami UE. Aktualnie proces restrukturyzacji dobiega końca. Na ukończeniu jest również proces akredytacji laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonywany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratoria badania żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają wg wdrożonego systemu jakości zgodnie z normą: PN- EN ISO/IEC 17025: ) Biorąc pod uwagę restrukturyzację - laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały doposażone w ramach środków krajowych i projektu PHARE 2001 PL Strategia Bezpieczeństwa Żywności realizowanego we współpracy ze stroną niemiecką. W ramach ww. projektu zakupiono aparaty do badania pestycydów fosforoorganicznych, mykotoksyn, żywności genetycznie zmodyfikowanej (GMO), oczyszczania próbek. Zorganizowano również szereg szkoleń nt. badań laboratoryjnych, ustawodawstwa żywnościowego, RASFF. 8) Zgodnie z Rozporządzeniem 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku (Dz. Urz. WE L 31 z dn ) system wczesnego ostrzegania dla powiadamiania o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie zagrażającym zdrowiu ludzkiemu, pochodzącym z żywności lub pasz ustanowiony jest jako sieć RASFF. System obejmuje Państwa Członkowskie, Komisję Europejską oraz Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Państwa Członkowskie, Komisja Europejska i EFSA muszą wyznaczyć punkty kontaktowe do ww. systemu. Komisja jest odpowiedzialna za zarządzanie siecią systemu RASFF. Biorąc pod uwagę powyższe wymagania unijne od 1 lipca 2002r. rozpoczął w Polsce działanie w fazie pilotażowej krajowy System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF). Od 1 stycznia 2003r. powołano Krajowy Punkt Kontaktowy (z Podpunktem w Głównym Inspektoracie Weterynarii), zaś 1 maja 2004r. - nastąpiło włączenie polskiego systemu do europejskiego systemu RASFF. W celu usprawnienia koordynacji i współpracy w zakresie systemu RASFF w lutym 2004r podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy: Państwową Inspekcją Sanitarną Inspekcją Weterynaryjną Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcją Handlową Służbą Celną. Kierownikiem Sieci RASFF jest Główny Inspektor Sanitarny, który: a) tworzy krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF, b) jest odpowiedzialny za funkcjonowanie krajowego punktu kontaktowego i współpracę z podpunktem krajowego punktu kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii (który przesyła informacje o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt), c) powiadamia Komisję Europejską o niebezpiecznej żywności oraz środkach żywienia zwierząt przekraczających granicę kraju. Na rzecz Systemu RASFF pracuje zespół 31 ekspertów powołany przez Głównego Inspektora Sanitarnego i odpowiedzialny za analizę i ocenę ryzyka. Ocena ta jest podstawą do podejmowania decyzji przez Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach zarządzania ryzykiem i eliminacji zagrożeń ze strony żywności. W kwietniu 2004 r. zorganizowano dostęp do strony internetowej Komisji Europejskiej CIRCA dla osób odpowiedzialnych za przekazywanie powiadomień. Kody dostępu otrzymały wyznaczone osoby z Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu centralnym oraz wojewódzkim, a także w stacjach granicznych. Osoby odpowiedzialne na bieżąco sprawdzają powiadomienia ukazujące się na stronie CIRCA w celu weryfikacji, czy problemy zgłaszane przez inne kraje członkowskie dotyczą Polski i czy należy 4

5 podejmować niezbędne działania w kierunku wyeliminowania zagrożenia. W każdej stacji sanitarno-epidemiologicznej zostały wyznaczone osoby, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych. Został również zapewniony kontakt z tymi osobami przez 24 godz. na dobę poprzez sieć telefonii komórkowej. 9) W 2003r. opracowane zostały zasady planu próbkobrania żywności biorąc pod uwagę Decyzje i Rozporządzenia KE oraz skoordynowany program urzędowej kontroli żywności UE. Plan ten jest realizowany przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej i co roku jest aktualizowany i dostosowywany do nowych wymagań w przepisach UE. Plan pobierania próbek i badania żywności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest realizowany przez stacje sanitarno - epidemiologiczne szczebla wojewódzkiego i powiatowego, które opracowują i realizują na jego podstawie szczegółowe programy kontroli. Raporty dotyczące urzędowej kontroli służą do analizy sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa żywności w Polsce. Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna jest zobowiązana do przesyłania wielu raportów dotyczących wyników urzędowej kontroli żywności do Komisji Europejskiej. 10) W okresie przedakcesyjnym trwały również intensywne prace nad poprawą stanu informatyzacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który ma bardzo duże znaczenie ze względu na konieczność zapewnienia szybkiego przepływu informacji, w tym przede wszystkim biorąc pod uwagę system RASFF. W ramach środków krajowych i projektów pomocowych Phare zakupione zostały komputery, serwery i stosowne oprogramowanie dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystkich Wojewódzkich i Granicznych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz części Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Opisane powyżej zrealizowane zadania legislacyjne i instytucjonalne usprawniły działanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dostosowały do wymagań unijnych. Przystąpienie Polski do UE narzuciło na organy urzędowej kontroli żywności, w tym PIS konieczność prowadzenia szerszego spektrum badań laboratoryjnych tj. żywność genetycznie zmodyfikowana, barwniki SUDAN I- IV, uczestniczenia w systemie RASFF, stosowania się do przepisów zawartych w Dyrektywach dotyczących przeprowadzania urzędowej kontroli żywności. Należy również wspomnieć, że w 2006r wejdzie w życie nowe rozporządzenie unijne 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r, które jeszcze bardziej ujednolici zasady przeprowadzania urzędowej kontroli żywności we wszystkich krajach członkowskich UE. Istotnym wsparciem w realizacji ww. zadań były wspomniane wcześniej projekty pomocowe Phare finansowane ze środków unijnych. Także po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Państwowa Inspekcja Sanitarna zabiega o środki unijne, czego efektem jest obecnie realizowany projekt Phare 2003 Implementacja Strategii Bezpieczeństwa Żywności, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt laboratoryjny, informatyczny oraz przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu nowoczesnych badań analitycznych. W latach realizowany będzie także projekt unijny Transition Facility Doskonalenie sprawowania urzędowej kontroli żywności przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach tego projektu realizowany będzie szereg szkoleń dotyczących pobierania próbek żywności zgodnie z wymaganiami unijnymi. Po 1 maja 2004r. konieczne jest stałe śledzenie legislacji unijnej, wrażanie jej przepisów do prawa polskiego i dostosowywanie PIS do nowych zadań wynikających z tych przepisów. Dlatego też, wielu ekspertów zarówno z Głównego Inspektoratu Sanitarnego jak i Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Żywności Żywienia uczestniczy w grupach roboczych i komitetach Rady i Komisji Europejskiej, które zajmują się przygotowywaniem nowych aktów prawnych i ich późniejszym wdrażaniem. IV. Ogólne informacje dotyczące wyników działań kontrolnych PIS w zakresie bezpieczeństwa żywności 1. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które wprowadzono do stosowania w 2004r. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku wg. oceny organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej za lata przedstawiał się następująco: 5

6 Odsetek obiektów o złym stanie sanitarnym Ogółem: 14,5 12,4 10,2 8,6 w części technicznej oraz utrzymanie porządku i czystości 2,7 2,2 1,7 1,4 tylko w części technicznej tylko w części utrzymania porządku i czystości 6,3 5,3 4,3 3,4 5,5 5,0 4,2 3,8 W roku 2004 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmowały nadzorem obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku. W nadzorowanych obiektach: - przeprowadzono kontroli i rekontroli, - wydano decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym przerwania działalności, - winnych zaniedbań ukarano mandatami, na łączną kwotę PLN. Na podstawie ww. danych liczbowych można stwierdzić, że następuje systematyczna poprawa stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością oraz przedmiotami użytku. Odsetek zakładów o złym stanie sanitarnym zmniejszył się z 14,5 w 2001 r. do 8,6 w 2004 r. 2. Jakość zdrowotna środków spożywczych W porównaniu do roku 2003, jak i również do lat wcześniejszych uległa poprawie jakość zdrowotna środków spożywczych zarówno produkcji krajowej, jak i importowanych. Poniższe zestawienie przedstawia sytuację w odniesieniu do środków spożywczych zbadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną: Środki spożywcze w tym: Razem Krajowe Importowane* Próbki Próbki Próbki Rok Próbki zakwestionow zakwestionow zakwestionow Próbki zbadane Próbki zbadane zbadane ane ane ane , , , , , , , , , , , , , , ,7 6

7 * Pod pojęciem importowane mieszczą się zarówno środki spożywcze, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz kosmetyki innej produkcji niż produkcja krajowa. W 2004 r. laboratoria PIS działające w Systemie Zintegrowanego Badania Żywności zbadały ogółem próbek środków spożywczych, z których 7 805, tj. 5,8 nie spełniało obowiązujących w kraju wymagań jakości zdrowotnej (w 2003 r. 7,5). Pod względem mikrobiologicznym z zbadanych próbek produktów zakwestionowano 6,4 (w 2003 r. 7,6 ), z powodu zanieczyszczenia bakteriami chorobotwórczymi 1,89, w tym Salmonellą 0,64 oraz pozostałymi bakteriami 7,95. Z uwagi na niedopuszczalne zanieczyszczenia mikrobiologiczne w latach najczęściej kwestionowano następujące produkty (wg odsetka prób kwestionowanych ogółem): Produkty spożywcze Ciastka z kremem 24,6 27,1 20,1 13,4 Masło (z obrotu) 21,1 19,6 19,4 13,4 Mleko spożywcze (z obrotu) 16,7 14,6 19,4 11,2 Wyroby garmażeryjne 19,2 11,4 10,6 6,4 Lody 11,3 9,9 11,4 4,5 Należy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo widocznej poprawy w niektórych asortymentach (np. ciastka z kremem, masło i mleko spożywcze - z obrotu) ww. produkty należą do najbardziej zanieczyszczonych mikrobiologicznie. 3. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF) Od 1 maja 2004r. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF) funkcjonuje w systemie europejskim. W roku 2004 informacje o produktach nie spełniających wymagań przepisów prawnych, w stosunku do których stwierdzono, że mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów były przesyłane w ramach systemu RASFF do Krajowego Punktu Kontaktowego. W ramach krajowej sieci powiadamiania w 2004r. wpłynęło 136 powiadomień o niebezpiecznych produktach żywnościowych (w roku powiadomień), w tym 42 powiadomienia z Komisji Europejskiej (w 2003 r. KE przesłała 8 powiadomień). Do najczęściej występujących rodzajów zagrożeń zgłoszonych do systemu RASFF w 2004 roku należą zanieczyszczenia chemiczne żywności (52 zgłoszenia), głównie przekroczenie dopuszczalnego poziomu obecności aflatoksyn (26 przypadków). W większości dotyczyło to orzeszków z importu (23 zgłoszenia). Drugim najczęściej występującym zagrożeniem związanym z chemicznym zanieczyszczeniem żywności i zgłaszanym w ramach RASFF była obecność barwników Sudan I-IV, które nie są dopuszczone do stosowania w produktach spożywczych. We wszystkich 14 przypadkach powiadomienie dotyczyło surowców importowanych z Indii, głównie chili i curry oraz mieszanek przyprawowych z ich udziałem. Spośród zagrożeń mikrobiologicznych, które stwierdzono w 40 przypadkach, ok. 50 dotyczy obecności Salmonelli, głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego (7), importowanym sezamie (5), różnych rodzajach sera (3), makaronu i przypraw (po 3 powiadomienia). Pozostałe dotyczyły różnych produktów, m.in.: orzechów, rodzynek, kakao. Przesyłano również 7

8 powiadomienia dot. nadmiernego zanieczyszczenia gronkowcem makaronów, sera i in. W 3 przypadkach stwierdzono też obecność pleśni w suszonych grzybach. Jedno powiadomienie przesłano w związku z zanieczyszczeniem lodów Listerią monocytogenes. W 8 przypadkach powiadomienia dotyczyły wykrycia pozostałości leków weterynaryjnych w miodzie. Obecność pestycydów stwierdzano w 4 przypadkach. Na podstawie oceny ryzyka dokonywanej każdorazowo przez zespół ekspertów naukowych, Główny Inspektor Sanitarny podejmował działania zapewniające wyeliminowanie zagrożenia. Zakwestionowane produkty były wycofywane z rynku zgodnie z ustawowymi kompetencjami, podejmowano również działania wyjaśniające i działania zaradcze, stosownie do stanu faktycznego. Spośród 39 powiadomień dotyczących produktów polskich producentów, przesłanych przez Komisję Europejską, 24 dotyczy zanieczyszczeń mikrobiologicznych produktów pochodzenia zwierzęcego, będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Spośród środków importowanych, zakwestionowanych w wyniku granicznej kontroli sanitarnej żywności, powiadomienie zostało przesłane w 51 przypadkach. Większość z nich stanowiły 23 przypadki przekroczenia dopuszczalnej zawartości aflatoksyn w orzechach arachidowych. Produkty te były zwracane do producenta bądź przeznaczane na paszę za zgodą właściwego organu urzędowej kontroli. Kwestionowano również przyprawy, suszone owoce, sezam, mięso i miód. Podsumowanie Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem żywności zgodnie ze standardami unijnymi, co zostało potwierdzone w raportach z misji kontrolnych przeprowadzonych przez Urząd ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej. W trakcie swoich wizyt KE przeprowadziła szczegółowe kontrole dotyczące nadzoru nad higieną i organizacją urzędowej kontroli żywności w Polsce oraz warunków importu żywności pochodzenia roślinnego, które dotyczyły również sposobu prowadzenia kontroli przez pracowników PIS w terenie. Tego typu kontrole będą stale prowadzone przez Komisję Europejską. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej przed Polską stanęły nowe zadania związane przede wszystkim z uczestniczeniem w procesie legislacyjnym UE. Tworzenie prawa UE i implementacja wynikających z niego rozwiązań instytucjonalnych wdrażanie nowych metod analitycznych, dostosowanie planów urzędowej kontroli żywności, szkolenie pracowników to obecnie najważniejsze zadania wynikające z członkostwa Polski w UE w obszarze bezpieczeństwa żywności. Polska jest również zobowiązana do przygotowania wielu raportów dotyczących wyników urzędowej kontroli żywności do Komisji Europejskiej. Informacje dotyczące działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wymagań i przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności można odnaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego Piśmiennictwo: 1. H. Turlejska, U. Pilzner, E. Konecka-Matyjek, K. Wiśniewska Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz żywienia zbiorowego, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, H. Turlejska: Poradnik dla przedsiębiorcy Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, 2003; 3. Lucjan Szponar, Iwona Traczyk, Katarzyna Stoś i wsp.: System bezpieczeństwa żywności w Polsce, Prace IŻŻ, Warszawa 2003; 4. MZ-48 sprawozdania z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku za lata ; 5. Praca zbiorowa: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach?; raport Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2003; 6. Rozporządzenie (WE) 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. WE L 165, z dn ); 8

9 7. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku (Dz. Urz. WE L 31 z dn ); 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz. U. z 2004 r. Nr 104, poz. 1096); 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 976); 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności (Dz. U. Nr 104, poz. 1098); 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarnoepidemiologicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 162, poz. 1342); 12. Stan Sanitarny Kraju w roku 2002, publikacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego; 13. Stan Sanitarny Kraju w roku 2003, publikacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego; 14. Stan Sanitarny Kraju w roku 2004, materiały Głównego Inspektoratu Sanitarnego; 15. Strategia Bezpieczeństwa Żywności, niepublikowane opracowanie Głównego Inspektoratu Sanitarnego; 16. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 265); 17. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z 1998r.Dz.U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.); Wykaz używanych skrótów: DGCCRF (General Directorate for Competition, Consumer Affairs and Fraud) Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Ochrony Konsumentów i Ścigania Nadużyć EFSA (European Food Safety Authority) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności GHP (Good Hygiene Practice) Dobra Praktyka Higieniczna GMO (Genetically Modified Organisms) Organizmy genetycznie zmodyfikowane GMP (Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Produkcyjna GSSE Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna HACCP (Hazard Analyses Critical Control Point) - Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli; PCA Polskie Centrum Akredytacji PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) System Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt); UE Unia Europejska WE Wspólnota Europejska WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 9

10 Rys.1 Struktura organizacyjna Państwowej Inspekcji Sanitarnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA szczebel centralny MINISTER ZDROWIA PREZES RADY MINISTRÓW Rada Sanitarno-Epidemiologiczna GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY szczebel regionalny PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY (16) PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY (16) WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ] szczebel lokalny PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY (317) POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA nadzór merytoryczny nadzór kadrowy finansowanie 6 10

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności - przepisy

Bezpieczeństwo żywności - przepisy Bezpieczeństwo żywności - przepisy Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono szereg norm prawnych w

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie suplementów diety kontrola Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Główny Inspektorat Sanitarny 1 Obowiązujące przepisy prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warszawa, 29 października 2014 r.

Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warszawa, 29 października 2014 r. Graniczna kontrola sanitarna - zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warszawa, 29 października 2014 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna - kompetencje Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Łowicz dn. 21.05.2015r. KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina że zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Zakład Towaroznawstwa mgr inż. Sławomir Stec Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Badania realizowane w ramach Programu:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu lutym 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przygotowywał liczne

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19 Wykaz podstawowych skrótów... 15 Słowo wstępne i podziękowania... 17 Uwagi wprowadzające... 19 Rozdział I Wspólnotowe regulacje prawne z zakresu urzędowej kontroli żywności... 23 1. Podstawy prawne wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia W związku z e-mailem Pana Grzegorza Ignaczewskiego w sprawie rejestracji gospodarstw rolnych prowadzących produkcję roślinną,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 208,

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r.

Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej. Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. Wymagania przy eksporcie produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów Unii Celnej Iwona Zawinowska Warszawa, dn. 7 grudnia 2012 r. 1 Przepisy dotyczące towarów podlegających weterynaryjnej kontroli: Przepisy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ IDENTYFIKACJI NAPROMIENIANIA W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z BADAŃ IDENTYFIKACJI NAPROMIENIANIA W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z BADAŃ IDENTYFIKACJI NAPROMIENIANIA W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok - 1 - PODSTAWA PRAWNA RAPORT Z BADAŃ IDENTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2010r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy ustalił: Powiatowy Lekarz

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy. UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na:

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Studium Specjalizacyjne: dziedzina weterynarii Nr 15 - Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Krajowy Kierownik Specjalizacji Nr 15 Prof.

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych dotyczących żywności

Spis aktów prawnych dotyczących żywności 2015-07-19 Spis aktów prawnych dotyczących żywności Spis aktów prawnych dotyczących żywności Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej.

Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Część I wprowadzanie suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej. Zasady wprowadzania po raz pierwszy do obrotu suplementów diety, środków spożywczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Migracja z opakowań do żywności - przegląd 1989: opakowania jogurtów -> oleje mineralne 1996-1999: lakiery

Bardziej szczegółowo

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA D/KA.ŻG.8361.18.2014 ZPO Poznań, dnia...kwietnia 2014r. SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Wrocławska 13-15 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6220005729 DECYZJA Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego

GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego Good Manufacturing Practice - GMP Good Manufacturing Practice - GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania/Produkcji) połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. 1), 2) o paszach 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 18 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169. Rzeszów, października 2012 r. Pani Maria Domiszewska Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie

LRZ /2012 P/12/169. Rzeszów, października 2012 r. Pani Maria Domiszewska Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie LRZ-4101-07-02/2012 P/12/169 Rzeszów, października 2012 r. Pani Maria Domiszewska Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE 2 z dnia

WYDANIE 2 z dnia WYDANIE 2 z dnia 15 02 2016 POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MISJA I WARTOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŁASKU Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku (PLW) deklaruje, że misją Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu

Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Informacja dla importerów dotycząca granicznej kontroli sanitarnej sprawowanej przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu sprawuje

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Fakty i mity o żywności i żywieniu. Kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa i jakości żywności

Warsztaty Fakty i mity o żywności i żywieniu. Kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa i jakości żywności Warsztaty Fakty i mity o żywności i żywieniu Kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa i jakości żywności Organizatorzy: Patronat honorowy: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Federacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. Stanisława Kalemby

KONFERENCJA PRASOWA. Stanisława Kalemby KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Warszawa, 15 stycznia 2014 Nowe, unijne przepisy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia

Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia Akty prawne dot. Higieny Żywności, Żywienia Od dnia 1 maja 2004 roku rozporządzenia wspólnotowe stosuje się wprost w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych

Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie mgr inż. Karolina Krawczyk - Borowiec Iwona Promna - stażystka

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń. Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy

Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń. Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy Pozostałości substancji niepożądanych w żywności i paszach - ocena zagrożeń Andrzej Posyniak, Krzysztof Niemczuk PIWet-PIB Puławy Substancje niepożądane w żywności i paszach Substancje anaboliczne hormonalne

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 15 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 15 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 10.04.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.49.2015 DECYZJA Nr 15

Bardziej szczegółowo

2014-12-10. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

2014-12-10. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Maria Drzewicka Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004

Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004 o bezpieczeństwie żywności i w świetle rozporządzeń UE 852/2004 i 882/2004 Katarzyna Poskoczym Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 8 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 8 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 04.03.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.7.2015 DECYZJA Nr 8 /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia sierpnia 2010 r. P/10/147 LLU-4101-06-07/2010 Pan Aleksander Wójtowicz Graniczny Lekarz Weterynarii w Dorohusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.161.2014 DECYZJA Nr 17

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - 1 - Tekst jednolity uwzględnia nowelizację z dnia 30 października 2003 r. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa żywnościowego w Polsce jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 2 Instytucją zajmującą się kwestiami norm technicznych i jakościowych oraz ich standaryzacją jest Koreańska Agencja Standardów i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością

Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością URZĄD REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością dr Elżbieta Buchmiet Departament Informacji o Produktach Biobójczych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach

WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej lek.wet. Józef Lipa WSSE w Katowicach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo