SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJMCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ W ROKU OBROTOWYM 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJMCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ W ROKU OBROTOWYM 2015"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJMCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ W ROKU OBROTOWYM

2 WPROWADZENIE MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zawiązana dnia 11 sierpnia 2006 roku na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Romualdem Borzemskim (Repetytorium A nr 4161/2006). Dnia 04 września 2006 roku pod numerem KRS dokonano rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej Sąd Rejonowy. Rok obrotowy 2015 był dziewiątym rokiem obrotowym Spółki. Skład Rady Nadzorczej MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w roku obrotowym 2015 przedstawiał się następująco: Jarosław Dubiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku; Członek Rady Nadzorczej od 19 sierpnia 2015 roku do 27 listopada 2015 roku; Przewodniczący Rady Nadzorczej od 27 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Dorota Lange Socha - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku; Członek Rady Nadzorczej od 19 sierpnia 2015 roku do 27 listopada 2015 roku; Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 27 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Ilona Weiss - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku; Członek Rady Nadzorczej od 19 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Ryszard Grzegorz Ptasiński - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Jarosław Dubiński Przewodniczący Rady Nadzorczej; Dorota Lange Socha Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Ilona Weiss Członek Rady Nadzorczej. W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie dwa posiedzenia. W trakcie przeprowadzonych posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła dwadzieścia dwie uchwały. Wyrazem realizacji postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, dotyczących zadań, obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie stałego nadzoru i kontroli Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności były uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą.

3 Zakres zainteresowań i pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku, a tym samym tematykę uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, można sklasyfikować w następujący sposób: I. Sprawy dotyczące Zarządu Spółki. II. Sprawy dotyczące systemów wynagradzania i motywacyjnych Spółki. III. Sprawy dotyczące planów finansowych Spółki i sprawozdań finansowych Spółki. IV. Sprawy dotyczące Rady Nadzorczej. V. Pozostałe zagadnienia. W kolejnych punktach niniejszego Sprawozdania zostaną wskazane i omówione poszczególne grupy uchwał Rady Nadzorczej, które były podejmowane w 2015 roku. I. SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI 1. Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 8 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Członków Zarządu Spółki. 3. Uchwała nr 9 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian członków Zarządu Spółki. 4. Uchwała nr 10 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian członków Zarządu Spółki. 5. Uchwała nr 11 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian członków Zarządu Spółki. 6. Uchwała nr 12 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian członków Zarządu Spółki. 7. Uchwała nr 13 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian członków Zarządu Spółki. 8. Uchwała nr 14 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian członków Zarządu Spółki. 9. Uchwała nr 15 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki upoważnienia do zawarcia w imieniu Spółki z członkami zarządu (Cezarym Smorszczewskim, Tomaszem Czechowicz) umów o pracę. 10. Uchwała nr 16 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki upoważnienia do zawarcia 3

4 w imieniu Spółki z członkami zarządu (Cezarym Smorszczewskim, Tomaszem Czechowicz) umów o pracę. 11. Uchwała nr 18 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Spółki. II. SPRAWY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA I MOTYWACYJNYCH SPÓŁKI 1. Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Sylwestra Janik. 2. Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 27 listopada 2015 roku w sprawie przyznania i wypłaty Sylwestrowi Janik nagrody pieniężnej (wynagrodzenie zmienne/fund management carry fee z tytułu wyjścia z inwestycji). III. SPRAWY DOTYCZĄCE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ 1. Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie oceny raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki o podział zysku netto Spółki za 2014 rok. 4. Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 5. Uchwała nr 7 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych funduszy Zarządzanych przez spółkę za I półrocze i od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. IV. SPRAWY DOTYCZĄCE RADY NADZORCZEJ 1. Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 27 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4

5 3. Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 27 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. V. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA Uchwała nr 17 Rady Nadzorczej MCI Capital TFI S.A. podjęta w dniu 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 2015 ROK Rada Nadzorcza w dniu 16 czerwca 2015 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 rok. Biegłym rewidentem została firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Powołany biegły rewident przedstawił do oceny Rady Nadzorczej zweryfikowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wraz ze swoją opinią i sporządzonym raportem z badania sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza Spółki, podejmując opisane powyżej czynności realizowała swoje obowiązki określone przepisami art KSH w zw. z art pkt 1) KSH oraz określone odpowiednimi przepisami Statutu Spółki. Po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2015 roku oraz po zapoznaniu się ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, a także po wnikliwym rozpatrzeniu przedstawionych przez biegłego rewidenta opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wszystkie przedstawione jej dokumenty i stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, na które składa się: 1) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 281 tys. zł; 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; 3) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 280 tys. zł; 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł; 5

6 5) noty do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku; zostało sporządzone w zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Spółki kierując się powyższymi pozytywnymi ocenami, będzie wnioskowała w podejmowanych odrębnie uchwałach, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zatwierdzenia zbadanych sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd za 2015 rok. Nadto Rada Nadzorcza będzie wnioskowała do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium za prawidłowe wykonanie obowiązków w 2015 roku. OCENA FUNKCJONOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA W MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZASADY WYNAGRADZANIA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO Polityka wynagrodzeń organów zarządzających w Spółce oparta jest na następujących zasadach: 1) umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu; 2) członkowie Zarządu, którzy są zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym dotyczącym odszkodowań i odpraw wynikających z rozwiązania umowy o pracę; 3) przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku; 4) wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada aktualnej skali działalności Spółki i pozostaje w racjonalnym stosunku do wyników ekonomicznych Towarzystwa; 5) w przypadku gdy występują elementy zmienne wynagrodzenia, powinny one uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych Spółki. Ustalając elementy zmienne wynagrodzenia należy uwzględniać także nagrody lub korzyści, w tym wynikające z programów motywacyjnych oraz innych programów premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych; 6) szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu określone są w uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą; 7) wysokość wynagrodzenia członków Zarządu podlega corocznej weryfikacji dokonywanej 6

7 przez Radę Nadzorczą; 8) wysokość wynagrodzeń Zarządu, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Zarządu podlega ujawnieniu w raporcie rocznym z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, przygotowywanemu i przedstawianemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki; 9) członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji członka Zarządu, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu wynagrodzenia; 10) na dzień sporządzenia raportu nie występują żadne dodatkowe programy emerytalnorentowe lub programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Zarządu określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Zarządu wynagradzani są akcjami Spółki, opcjami na akcje Spółki lub innymi prawami nabycia akcji Spółki, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji Spółki. ZASADY WYNAGRADZANIA ORGANU NADZORUJĄCEGO Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących w Spółce oparta jest na następujących zasadach: 1) członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę; 2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki; 3) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani nie powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy; 4) członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym komitecie audytu (o ile został powołany w Spółce), powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu; 5) celem zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania w pracę członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być ustalane z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru poprzez uzależnienie wysokości wynagrodzenia od obecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniach Rady; 6) szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są w uchwale podjętej przez Walne Zgromadzenie; 7) wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Rady podlega ujawnieniu w raporcie rocznym z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce, przygotowywanemu i przedstawianemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki; 8) na dzień sporządzenia sprawozdania nie występują żadne dodatkowe programy 7

8 emerytalno-rentowe lub programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji, bądź też otrzymują wynagrodzenie w oparciu o zmiany cen akcji. ZASADY WYNAGRADZANIA OSÓB PEŁNIĄCYCH KLUCZOWE FUNKCJE Polityka wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce, innych niż osoby wchodzące w skład organu zarządzającego lub organu nadzorującego oparta jest na następujących zasadach: 1) osobom pełniącym kluczowe funkcje w Spółce, stosownie do zakresu wykonywanej pracy i osiągniętych wyników, przysługują następujące składniki wynagrodzenia: a. wynagrodzenie zasadnicze, b. inne składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy lub zlecenia. 2) zasady wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce nie powinny stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Spółki; 3) wynagrodzenia dla osób pełniących kluczowe funkcje w Spółki finansowane i wypłacane jest ze środków Spółki; 4) zmienne składniki wynagrodzenia osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce powinny być uzależnione w szczególności od obiektywnych kryteriów, jakości wykonywanych zadań oraz uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych Spółki; 5) osobom pełniącym kluczowe funkcje w Spółce może być przyznawana premia na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezesa Zarządu lub uchwały Zarządu. ZASADY KSZTAŁTOWANIA POLITYKI WYNAGRADZANIA W SPÓŁCE Polityka Wynagradzania jest narzędziem wspierającym realizację strategii Spółki. Jej celem jest przyciąganie i utrzymanie pracowników poprzez zapewnianie konkurencyjnego rynkowo poziomu wynagrodzeń. Wynagrodzenie kształtuje się w odniesieniu do zakresu zadań oraz poziomu odpowiedzialności zawartego w opisie stanowiska. Spółka raz w roku dokonuje przeglądu poziomu wynagrodzeń. Przedmiotem analizy są dane rynkowe - raporty płacowe oraz informacje gospodarczo ekonomiczne. NADZÓR NAD POLITYKĄ WYNAGRADZANIA Nadzór nad przestrzeganiem polityki wynagradzania w Spółce pełnią: a) Walne Zgromadzenie - dokonuje corocznie oceny, czy ustalona polityka 8

9 wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki. b) Rada Nadzorcza Spółki - zatwierdza Politykę i sprawuje nadzór nad jej przestrzeganiem. PODSUMOWANIE POLITYKI WYNAGRADZANIA Polityka wynagradzania w Spółce jest zgodna ze strategią, wartościami Spółki, także wspiera długoterminowe interesy Spółki. Ponadto promuje i wspiera proces efektywnego zarządzania ryzykiem. W 2015 r. cele polityki wynagrodzeń nie uległy zmianie. Rada Nadzorcza ocenia, że w 2015 r. Spółka w sposób prawidłowy realizowało zasady przyjętej Polityki Wynagradzania. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH Wszystkie organy Spółki postanowiły, w zakresie swoich kompetencji, wdrożyć i stosować wyżej wymienione zasady, z tym że Spółka postanowiła odstąpić od stosowania następujących zasady: 1) 6 ust. 1 i 2 z uwagi na to, że w Spółce nie wprowadzono anonimowego sposobu powiadamiania o nadużyciach; 2) 8 ust. 4 w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, z uwagi na to, że Spółka nie jest spółką publiczną, a struktura akcjonariatu Spółki nie jest rozproszona; 3) 22 ust. 2, 4-6 w zakresie odnoszącym się do komitetu audytu, z uwagi na to że w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonują jakiekolwiek komitety. 4) 31 ust. 2 w zakresie odnoszącym się do publikowania raportów interaktywnych, z uwagi na fakt, że Spółka nie jest spółką publiczną oraz z uwagi na brak rozproszenia akcjonariatu warunkującego wprowadzenie niniejszych rozwiązań. 5) 41 z uwagi na to, że Spółka stosuje w prowadzonej działalności zasady rozpatrywania skarg i reklamacji zgodne z Zasadami rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe, stanowiącymi załącznik do uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 maja 2011 r., w których dopuszczono możliwość udzielenia odpowiedzi na skargę lub reklamację w terminie do 90 dni od dnia jej otrzymania. 6) z uwagi na to, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych nie wymagają, aby w Spółce (zarządzającym wyłącznie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych, nie będącymi publicznymi funduszami inwestycyjnymi) działał system kontroli wewnętrznej. 9

10 W zakresie odnoszącym się do poszczególnych organów Spółki, Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych zostały przyjęte do stosowania zgodnie z następującymi uchwałami: 1) Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2014 r.; 2) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 grudnia 2014 r.; 3) Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych stosowane są przez Spółkę w sposób ciągły, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. W ocenie Rady Nadzorczej, działania Spółki, w zakresie kompetencji wszystkich organów Spółki, mają na celu poprawne i rzetelne stosowanie przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych. PODSUMOWANIE WNIOSKI Rada Nadzorcza zwraca uwagę na dobrą współpracę z Zarządem Spółki, który dbał o rzetelny i terminowy przepływ informacji o stanie firmy, wykazywał wielokrotnie elastyczne, ale i dynamiczne podejście do najważniejszych problemów i zadań Spółki. Warszawa, 30 czerwca 2016 roku 10

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU 1 WPROWADZENIE MCI Capital Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU 1 I. WPROWADZENIE MCI Capital Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ. w 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ. w 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI MANAGEMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ w 2014 roku MCI Management S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa 13 marca 2015 roku Spis treści I. WPROWADZENIE... 3 II. POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Nadzorczej MCI Management S.A. z dnia r.

Uchwały Rady Nadzorczej MCI Management S.A. z dnia r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2012 rok Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 3 KSH oraz 5 ustęp 2 punkt a) Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W MONEY MAKERS TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W:

Bardziej szczegółowo

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje.

2. Spółka prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, jak również Osób pełniących kluczowe funkcje. Uchwała nr 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 20. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie stosowania Zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU MCI Capital S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 11 czerwca 2019 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ (RADA NADZORCZA) SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("SPÓŁKA") Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 1. Informacje ogólne SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 29 grudnia 2010 roku we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. MCI Management Spółki Akcyjnej. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. MCI Management Spółki Akcyjnej. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI Management Spółki Akcyjnej w 2013 roku MCI Management S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa 2 kwietnia 2014 roku SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE... 3 II. POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku

Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku Warszawa, dnia 1 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Załącznik nr 1 do protokołu z dnia 17 maja 2016 r. W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r.

Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. Uchwała nr 10/V/2016 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia raportu z przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Spółce

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r. Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA POLITYKA WYNAGRODZEŃ INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej polityki jest mowa o: 1. Towarzystwie - należy przez to

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2015 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ REDAN S.A. ZA 2010 ROK Łódź, maj 2011 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez spółkę Redan S.A. do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU Uchwała nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAKANA S.A. w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2008 ROK Warszawa, czerwiec 2009 rok 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK

PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2009 ROK Warszawa, kwiecień 2010 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA Nr 1 Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. powzięta w dniu 30 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 1 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU 2014 ORAZ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ROKU 2014 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 1 S t r o n a CZĘŚĆ I Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Warszawa, 30 maja 2017 r. 1/8

SPRAWOZDANIE. Warszawa, 30 maja 2017 r. 1/8 SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Warszawa, 30 maja 2017 r. 1/8 Wypełniając obowiązki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. MCI Management Spółki Akcyjnej. w 2012 roku. MCI Management S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ. MCI Management Spółki Akcyjnej. w 2012 roku. MCI Management S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI Management Spółki Akcyjnej w 2012 roku MCI Management S.A. ul. Emilii Plater 53, Warszawa 8 kwietnia 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE... 3 II. POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU MAJ 2018 ROKU 1 Skład Rady Nadzorczej Według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU MCI Capital S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 30 maja 2017 roku SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu.

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WARSZAWA, 21 czerwca 2018 r. 1 I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 4//2017 Rady Nadzorczej APS Energia S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.: Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.: Uchwała Nr.../2013 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2010 ROK Warszawa, kwiecień 2011 rok 1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU Uchwała nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SAKANA S.A. w

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

U C H W A Ł A N R 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA U C H W A Ł A N R 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co Na Przewodniczącego wybiera się... UCHWAŁA NR 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018,

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ABC Data za rok obrotowy 2018, Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego nr 40/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku Uchwała nr 1 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4 Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SUPLEMENT 4 Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zwanego dalej TMS Brokers, Spółka ), uwzględniając zmiany organizacyjne i biznesowe, które

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia U C H W A Ł A N R 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r.

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r. Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zwołane na dzień 24 czerwca 2019 r. Ad. 2 porządku obrad: z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Warszawa, 29 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NEXTBIKE POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017 I. WSTĘP Rada Nadzorcza Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK OBROTOWY 2016 ZAWIERAJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A. PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2016

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2016 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2016 WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. NIP 897 173 47 66 REGON 020585812 KRS 0000357261 Ul. Kiełbaśnicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 1 Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: SFINKS POLSKA S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z interpretacją KNF zawartą w dokumencie Pytania i

Zgodnie z interpretacją KNF zawartą w dokumencie Pytania i Wyłączenia stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Małopolska Zasada Uzasadnienie wyłączenia 6 Zgodnie z interpretacją KNF zawartą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JUPITER NFI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, OCMPLIANCE,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od r. do r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 /2013 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od. 01.01.2012 r. do 31.12. 2012r. z dnia 27.05.2013r. 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Katowice, Marzec 2015r.

Katowice, Marzec 2015r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr 12059/2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia 15 lipca 2015 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, wznowione z o s t a

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał 09.05.2017r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana. na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ AAT HOLDING S.A. ZA 2016 ROK I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016. Skład Rady Nadzorczej: W skład Rady Nadzorczej AAT HOLDING

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZA ROK OBROTOWY 2013 Informacje ogólne VOTUM S.A. jest Spółką Akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA w 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA w 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA w 2014 roku PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. ul. Rondo ONZ 1, Warszawa 2 czerwca 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE 3 II. POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU MAJ 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU MAJ 2017 ROKU SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU MAJ 2017 ROKU 1 1. Skład Rady Nadzorczej Według stanu na dzień 1 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) 1. Informacje ogólne (Spółka) za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. sporządzone na podstawie 15 ust. 2 lit.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2019 roku SPRAWOZDANIE

Warszawa, dnia 7 marca 2019 roku SPRAWOZDANIE Warszawa, dnia 7 marca 2019 roku SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2018

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ. z dnia 23 kwietnia 2018 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2018 r. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 r., sprawozdania biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2012 ROK Łomianki, maj 2013 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej spółki Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Summa Linguae S. A. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starhedge SA w dniu roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starhedge SA w dniu roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego 1 Spółki na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego w osobie Pani Agaty Anny Izert-Borek. -------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 29 czerwca 2017 r.

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 29 czerwca 2017 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 29 czerwca 2017 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2016 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. POLITYKA WYNAGRODZEŃ W TFI CAPITAL PARTNERS S.A. 1 Definicje Ilekroć w Polityce jest mowa o: 1) Funduszach należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo; 2) Polityce należy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: INDYKPOL S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2005 roku Liczba głosów jakimi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ULMA Construccion Polska S.A. ZA ROK 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku. We wspomnianym wyżej okresie Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A. z dnia 31 marca 2017 roku Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami: art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych; zasadą II.Z.10 Dobrych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 ROKU PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. Plac Europejski 1, Warszawa 22 maja 2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku *wybrać prawidłowe w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 2 porządku obrad. "Uchwała nr 1

Ad. pkt 2 porządku obrad. Uchwała nr 1 Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Wrocław, 30 maja 2018 r. 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej ABAK S.A. W okresie od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A. PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.. z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad TECHMADEX S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 1. [Uchylenie tajności]

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA Nr 5 Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A. powzięta w dniu 1 czerwca 2017 roku oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku Rada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015 Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Projekt. 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt. 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A. Projekty uchwał Zarząd Spółki VENITI Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 1 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019 ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 17/2019 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. W RESTRUKTURYZACJI 19 czerwca 2019r. Uchwała nr 1/19/06/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R. SPIS TREŚCI I. Skład Rady Nadzorczej Archicom SA i jej organizacja. II. Spełnianie

Bardziej szczegółowo