Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik Nr programu: /ZSZ / Mo/ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012"

Transkrypt

1 Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zawodzie Cukiernik Nr programu: 75101/ZSZ / Mo/ 01 opracowany przez nauczycieli Zespołu Szkół w Mosinie Typ programu: Rodzaj programy: Autorzy programu: przedmiotowy / realizowany na kursach zawodowych liniowy mgr inż. Teresa Górniaczyk inż. Joanna Klińska Opracowano w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 01r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach w oparciu o program nauczania 71[01] ZSZ,LZ/ MEN/ dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik. Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 01r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 1

2 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych; ) sporządzania półproduktów cukierniczych; 3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych; ) dekorowania wyrobów cukierniczych.. EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: I.efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń: 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TE, PDG ) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; TE 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; T, TE ) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; T

3 5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; T, TE 6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; T, TE 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; TE, PDG 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; T, TE, PDG 9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; TE 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. T, TE (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Uczeń: 1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; PDG ) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; PDG 3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; PDG ) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; PDG 5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; PDG 6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; PDG 7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; PDG 8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; PDG 9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; PDG 3

4 10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; PDG 11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. PDG (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo Uczeń: 1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; JOZ ) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; JOZ 3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; JOZ ) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; JOZ 5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. JOZ (KPS). Kompetencje personalne i społeczne Uczeń: 1) przestrzega zasad kultury i etyki; PNZ ) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; PNZ 3) przewiduje skutki podejmowanych działań; PNZ ) jest otwarty na zmiany; PNZ 5) potrafi radzić sobie ze stresem; PNZ

5 6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; PNZ 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; PNZ 9) potrafi negocjować warunki porozumień; PNZ 10) współpracuje w zespole. PNZ II. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.b); PKZ(T.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego Uczeń: 1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych; ) określa wartość odżywczą produktów spożywczych; 3) wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych; ) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych; 5) rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych; 6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych; 7) rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń; 5

6 8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; 9) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną; 10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego; 11) rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne; 1) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; 13) określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom; 1) identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point); 15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. III. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie cukiernik: T.. Produkcja wyrobów cukierniczych 1. Magazynowanie surowców cukierniczych Uczeń: 1) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej; ) przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami; 3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych; 6

7 ) ocenia jakość surowców cukierniczych; 5) przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania; 6) posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych; 7) obsługuje urządzenia magazynowe; 8) prowadzi dokumentację magazynową; 9) przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych Uczeń: 1) określa rodzaje wyrobów cukierniczych oraz sposoby ich sporządzania; ) posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych; 3) planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych; ) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych; 5) przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych; 6) dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych; 7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej; 8) przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego; 9) sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze; 7

8 10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). 3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji Uczeń: 1) opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych; ) dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych; 3) dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych; ) posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych; 5) wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych; 6) dekoruje wyroby cukiernicze; 7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych; 8) obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych; 9) konfekcjonuje wyroby cukiernicze; 10) dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych; 11) obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych; 1) magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji; 13) monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych. 8

9 PKZ(T.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego Uczeń: 1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych; TE ) określa wartość odżywczą produktów spożywczych; TE 3) wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych; TE ) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych; TE 5) rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych; TE 6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych; TE 7) rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń; TE 8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; TE 9) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną; TE 10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego; TE 11) rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne; TE 1) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; TE,T 9

10 13) określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom; TE,T 1) identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point); TE, Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego L.p. Nazwa przedmiotu Kształcenie zawodowe teoretyczne Stopień kształcenia Liczba godzin w cyklu I II III kształcenia 1 Technologie w produkcji cukierniczej (T) Technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie ( TE) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) Język obcy zawodowy (JOZ) 0 0 Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

11 Tabela 1: Podział efektów kształcenia na poszczególne przedmioty L.p. Efekty kształcenia język obcy zawodowy Przedmioty objęte programem nauczania technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej I. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce 3 określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 5 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 6 określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka 11

12 Przedmioty objęte programem nauczania L.p. 7 Efekty kształcenia organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska język obcy zawodowy technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 8 stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 9 10 II. 1 3 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi Korelacja z edukacją dla bezpieczeństwa treści realizowane na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1

13 Przedmioty objęte programem nauczania L.p. 5 Efekty kształcenia analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży język obcy zawodowy technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 6 inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży 7 przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej 8 prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej 9 obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej 10 planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej 11 optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej Korelacja z przedmiotem podstawy przedsiębiorczości realizacja na przedmiocie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej: wyjaśnia zasady funkcjonowania 1 przedsiębiorstwa i sporządza prosty biznesplan 13

14 L.p III. 1 Efekty kształcenia charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę państwa analizuje aktualne zmiany i tendencje w gospodarce świata i Polski rozróżnia i porównuje formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie rozróżnia podstawowe formy prawnoorganizacyjne przedsiębiorstwa opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych język obcy zawodowy Przedmioty objęte programem nauczania technologie cukiernicze Język obcy zawodowy technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1

15 L.p. 3 5 IV. Efekty kształcenia interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji język obcy zawodowy Przedmioty objęte programem nauczania technologie cukiernicze Kompetencje personalne i społeczne technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1 przestrzega zasad kultury i etyki jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 3 przewiduje skutki podejmowanych działań jest otwarty na zmiany 5 potrafi radzić sobie ze stresem 6 aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 7 przestrzega tajemnicy zawodowej 8 potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 9 potrafi negocjować warunki porozumień 10 współpracuje w zespole 15

16 L.p. PKZ( T.b) Efekty kształcenia język obcy zawodowy Przedmioty objęte programem nauczania technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych określa wartość odżywczą produktów spożywczych wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną 16

17 Przedmioty objęte programem nauczania L.p. Efekty kształcenia język obcy zawodowy technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 10 rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego 11 rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne 1 posługuje się aparaturą kontrolnopomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym 13 określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom 1 identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) 15 stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 17

18 L.p. T.. Efekty kształcenia język obcy zawodowy Przedmioty objęte programem nauczania technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji w wyodrębnionych zawodach Produkcja wyrobów cukierniczych 1. Magazynowanie surowców 1 rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji cukierniczej przyjmuje dostawy surowców i półproduktów cukierniczych zgodnie z procedurami 3 przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowców cukierniczych ocenia jakość surowców cukierniczych 5 6 przestrzega zasad rozmieszczania surowców i półproduktów cukierniczych oraz warunków ich magazynowania posługuje się sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach surowców cukierniczych 7 obsługuje urządzenia magazynowe 8 prowadzi dokumentację magazynową 9 przestrzega procedur zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych określa rodzaje wyrobów cukierniczych 1 oraz sposoby ich sporządzania podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 18

19 Przedmioty objęte programem nauczania L.p. Efekty kształcenia posługuje się dokumentacją technologiczną oraz korzysta z receptur cukierniczych język obcy zawodowy technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 3 planuje proces technologiczny produkcji wyrobów cukierniczych dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych 5 przygotowuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów cukierniczych 6 dobiera maszyny, urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do produkcji wyrobów cukierniczych 7 obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej 8 przeprowadza ocenę organoleptyczną wyrobów cukierniczych w poszczególnych fazach procesu technologicznego 9 sporządza półprodukty wyrobów cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze 19

20 L.p. 10 Efekty kształcenia prowadzi procesy technologiczne z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej GMP (Good Manufacturing Practice), dobrej praktyki higienicznej GHP (Good Hygiene Practice) oraz systemem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) język obcy zawodowy Przedmioty objęte programem nauczania technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie 3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji 1 opracowuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych dobiera surowce i półprodukty do dekoracji wyrobów cukierniczych 3 dobiera urządzenia i drobny sprzęt cukierniczy do dekorowania wyrobów cukierniczych posługuje się sprzętem i urządzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrobów cukierniczych 5 wykonuje elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych 6 dekoruje wyroby cukiernicze 7 dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych 8 obsługuje urządzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrobów cukierniczych 9 konfekcjonuje wyroby cukiernicze 10 dobiera urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 0

21 L.p Efekty kształcenia obsługuje urządzenia do przechowywania wyrobów cukierniczych magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji monitoruje krytyczne punkty kontroli systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne gotowych wyrobów cukierniczych język obcy zawodowy Przedmioty objęte programem nauczania technologie cukiernicze technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Nr działu 1 3 Treści programowe Znaczenie technologii w produkcji cukierniczej Charakterystyka zakładu cukierniczego Wartość odżywcza żywności Tabela : Technologie w produkcji cukierniczej. (T) Efekty kształcenia z podstawy programowej WIADOMOŚCI WSTĘPNE Liczba godzin dla I stopnia. Uczeń poznaje podstawowe pojęcia procesu technologicznego 1 Uczeń określa strukturę zakładu cukierniczego ROLA ŻYWNOŚCI W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA Uczeń określa wartość odżywczą produktów spożywczych 8 1

22 Rola i znaczenie drobnoustrojów Charakterystyka zmian procesów Klasyfikacja metod utrwalania żywności HACCP, GMP, GHP, ISO Certyfikacja w technologii żywności 9 Higiena osobista 10 Rola dodatków i surowców w cukiernictwie 11 Materiały pomocnicze ROLA DROBNOUSTROJÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Uczeń określa drobnoustroje w procesach technologicznych przemysłu spożywczego Uczeń określa negatywne działania drobnoustrojów Uczeń potrafi wskazać zmiany biochemiczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI Uczeń określa metody utrwalania żywności i ich wpływ na wyroby spożywcze ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ORAZ ICH KONTROLA Uczeń określa zagrożenia żywności i wskazuje monitorowanie systemu HACCP Uczeń przedstawia znaczenie norm i certyfikację żywności 1 Uczeń potrafi wskazać znaczenie higieny osobistej i ochrony zdrowia pracowników SUROWCE I DODATKI DO ŻYWNOŚCI STOSOWANE W CUKIERNICTWIE Uczeń potrafi ocenić surowce i dodatki stosowane w przemyśle cukierniczym MATERIAŁY POMOCNICZE STOSOWANE W CUKIERNICTWIE Uczeń potrafi wskazać środki myjące i dezynfekujące dopuszczalne do stosowania w cukiernictwie 1 Klasyfikacja opakowań Uczeń potrafi określić klasyfikację i funkcję opakowań PROCESY TECHNOLOGICZNE PÓŁPRODUKTÓW I PRODUKTÓW GOTOWYCH WYROBÓW CUKIERNICZYCH I CIASTKARSKICH 1. Uczeń klasyfikuje i sporządza kremy i masy Masy i kremy 13. Uczeń wyjaśnia zastosowanie mas i kremów w produkcji 3 cukiernicze 3. Uczeń przedstawia warunki przechowywania mas i kremów

23 1 Pomady, polewy, glazury i poncze 15 Substancja żelująca 1. Uczeń potrafi wyjaśnić właściwości fizykochemiczne cukru przy produkcji syropów. Uczeń potrafi określić gęstość syropu za pomocą próby nitki, pióra i 0 gałki 3. Uczeń charakteryzuje metody produkcji pomady, polewy, glazury i ponczów Uczeń charakteryzuje substancje żelujące i wyjaśnia warunki żelowania SUMA 96 Nr działu Treści programowe Efekty kształcenia z podstawy programowej Liczba godzin dla II stopnia. 1 Ciasto drożdżowe 1. Uczeń potrafi dobrać i ocenić surowce do sporządzenia ciasta drożdżowego. Uczeń charakteryzuje metody produkcji ciasta drożdżowego 3. Uczeń potrafi ocenić dojrzałość odczynu oraz scharakteryzować proces spulchniania ciasta drożdżowego. Uczeń potrafi określić przyczyny wad powstałych w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia procesu technologicznego 5. Uczeń przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Ciasto parzone 1. Uczeń potrafi dobrać i ocenić surowce do sporządzania ciasta parzonego. Uczeń określa przyczyny powstałych wad 3. Uczeń potrafi scharakteryzować metodę produkcji ciasta parzonego i określić metodę spulchniania 3 Ciasto kruche i półkruche 1. Uczeń potrafi dobrać surowce do produkcji ciasta kruchego oraz ocenić wpływ na jakość ciasta. Uczeń zna metody produkcji ciasta kruchego i metody spulchniania 3. Uczeń określa zasady formowania blatów i potrafi wskazać dodatki do produkcji ciasta

24 Ciasto piernikowe 1. Uczeń charakteryzuje metody produkcji ciasta piernikowego. Uczeń zna metody spulchniania ciasta piernikowego 3. Uczeń zna asortyment wyrobów z ciasta piernikowego 5 Ciasto francuskie i półfrancuskie 6 Ciasto biszkoptowe i biszkoptowotłuszczowe 1. Uczeń potrafi dobrać surowce do produkcji ciasta francuskiego i zna metody produkcji. Uczeń zna metody spulchniania ciasta francuskiego 3. Uczeń zna proporcje podstawowych składników ciasta francuskiego i półfrancuskiego. Uczeń potrafi stosować odpowiednią technikę wykończenia wyrobów 1. Uczeń potrafi ocenić i dobrać surowce do produkcji ciasta biszkoptowego. Uczeń wyjaśnia proces spulchniania ciasta biszkoptowego 3. Uczeń potrafi przedstawić etapy produkcji sporządzenia ciasta biszkoptowo-tłuszczowego metodą na ciepło i na zimno. Uczeń charakteryzuje asortyment wyrobów z ciasta biszkoptowego i biszkoptowo-tłuszczowego 5. Uczeń ocenia wpływ poszczególnych procesów technologicznych na jakość wyrobów gotowych 6. Uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 7 Ciasto bezowe 1. Uczeń potrafi charakteryzować metody produkcji ciasta bezowego oraz zna zasady formowania wyrobów z ciasta bezowego. Uczeń potrafi określić stopień napowietrzania białek oraz zna czynniki wpływające destabilizująco na pianę 3. Uczeń wyjaśnia proces spulchniania ciasta bezowego SUMA 96 8

25 Nr działu Treści programowe Efekty kształcenia z podstawy programowej Liczba godzin dla III stopnia. 1 Torty i różne wyroby ciastkarskie 1. Uczeń posiada wiedze o półproduktach do wyrobów cukierniczych. Uczeń zna zasady dekorowania wyrobów cukierniczych 3. Uczeń posiada wiedze o produkcji tortów z różnych ciast 9. Uczeń zna zasady produkcji babek, keksów, serników i jabłeczników 5. Uczeń zna zasady wytwarzania pierników, herbatników i wafli Lody 1. Uczeń określa procesy technologiczne produkcji lodów. Uczeń potrafi dobrać surowce do sporządzania lodów oraz wskazać wady i przyczyny ich występowania Uczeń przestrzega przepisów higieny przy produkcji lodów 3 Suche pieczywo Uczeń potrafi ocenić i dobrać surowce do produkcji suchego cukiernicze pieczywa cukierniczego 7 Słodycze wschodnie Uczeń potrafi scharakteryzować słodycze wschodnie 9 5 Karmelki i pomadki mleczne 1. Uczeń wyjaśnia właściwości masy karmelowej. Uczeń potrafi wyjaśnić zasady sporządzania masy karmelowej oraz 7 pomadkowej 6 Odlewy cukiernicze 1. Uczeń charakteryzuje opakowania do wyrobów cukierniczych oraz zna zasady magazynowania. Uczeń potrafi wykazać różnice w produkcji wyrobów cukierniczych z zastosowaniem form gipsowych i mąki formierskiej 3. Uczeń charakteryzuje formowanie wyrobów 5 7 Figurki marcepanowe i wyroby z kuwertury 1. Uczeń potrafi rozróżnić marcepan od mas pokrewnych. Uczeń potrafi przedstawić schemat produkcji marcepanu 3. Uczeń potrafi wymienić nadzienia do pralin oraz je sporządzić. Uczeń potrafi wykonać odlewy z kuwertury KOTROLA JAKOŚCI I HIGIENA PRODUKCJI 8 Znaczenie kontroli Uczeń potrafi wskazać znaczenie kontroli jakości i higieny produkcji jakości i higieny w 3 produkcji cukierniczej 9 Wymagania sanitarne Uczeń potrafi przedstawić sposoby kontroli higieny i jakości produkcji HACCP i normy ISO 8 5

26 10 Konstrukcja maszyn i urządzeń z punktu widzenia ergonomii i higieny pracy 11 Oddziaływanie szkodliwych czynników w środowisku pracy 1 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 13 Pierwsza pomoc w wypadkach ZASADY ERGONOMII Uczeń wyjaśnia znaczenie ergonomii ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA CZŁOWIEKA I JEGO OCHRONA 1. Uczeń potrafi określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 8. Uczeń potrafi określić skutki oddziaływania szkodliwych czynników na organizm człowieka Uczeń stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zbiorowych Uczeń udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA I ROZLICZENIOWA ZUŻYCIA SUROWCÓW I PÓŁFABRYKATÓW 1 Zasady funkcjonowania dokumentacji produkcyjnej w zakładzie pracy 1. Uczeń rozpoznaje wzory dokumentów niezbędnych do sporządzania dokumentacji produkcyjnej. Uczeń potrafi prowadzić rozliczenie technologiczne zużycia 10 surowców 3. Uczeń wyjaśnia znaczenie kontroli surowców i opakowań SUMA 116 SUMA CAŁKOWITA

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Piekarz nr indeksu 751204

Piekarz nr indeksu 751204 Piekarz nr indeksu 751204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: CUKIERNIK Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

1.1. Akty prawne 12 1.2. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników 13. 2.1. Zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony pracy 15

1.1. Akty prawne 12 1.2. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników 13. 2.1. Zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony pracy 15 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego 11 1. Podstawowe przepisy prawne obowiązujące w produkcji wyrobów spożywczych 12 1.1. Akty prawne 12

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Zawód: fryzjer 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik eksploatacji portów i terminali 333106 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

semestr III semestr I semestr II

semestr III semestr I semestr II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia; symbol 541315 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA CUKIERNIK

PROGRAM NAUCZANIA CUKIERNIK PROGRAM NAUCZANIA CUKIERNIK 741(01)/SZ,LZ/MEN/2000.11.10 TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ: I STOPIEŃ I Opakowania żywności. 1. Zapoznanie się z programem nauczania. 2. Wiadomości ogólne. 3. Opakowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Fryzjer nr indeksu 514101

Fryzjer nr indeksu 514101 Fryzjer nr indeksu 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach technikum zawód technik żywienia i usług gastronomicznych-343404, 4-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 30 w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; TECHNIK HOTELARSTWA Podstawy hotelarstwa 90 godz. BHP 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; symbol 712905 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fryzjer; symbol 514101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWAPROGRAMOWAKSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: CUKIERNIK SYMBOL CYFROWY: 741[01] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu: Nazwa zawodu Technik logistyk; symbol: 333107 Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy logistyki

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK PROGRAM NAUCZANIA Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK Symbol cyfrowy: 7520 Nr programu: CUKIERNIK Typ programu - turnusy zawodowe Rodzaj programu - liniowy Autorzy: Koweziu / Ewa Bogulas

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Dietetyk; symbol 322001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii odzieży; symbol 311924 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Murarz-tynkarz nr indeksu 711204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: monter izolacji budowlanych; symbol 712401 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** CUKIERNIK 751201 CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: CUKIERNIK Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik analityk; symbol 311102 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Ślusarz numer indeksu 722204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ; symbol 341203

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w

Bardziej szczegółowo

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne

2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym zajęcia praktyczne 2.1. Magazynowanie surowców cukierniczych, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych 2.2. Konfekcjonowanie i pakownie wyrobów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenia zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik symbol: 314202 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik ochrony środowiska; 325511

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik ochrony środowiska; 325511 Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ochrony środowiska; symbol 325511 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Złotnik-jubiler numer indeksu 731305 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik usług fryzjerskich; symbol 514105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Wędliniarz numer indeksu 751107 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fryzjer 514101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Krawiec 753105 /na podbudowie kwalifikacji A.71./ Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo