DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN - GRUDZIEŃ 2012 Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 1

2 1. CEL I ZAWARTOŚĆ Celem niniejszej deklaracji jest dostarczenie opinii publicznej informacji o Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie oraz jego oddziaływaniu na środowisko. Deklaracja opisuje działalność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i jego wpływ na środowisko oraz zawiera opis funkcjonującego w ZCO systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS). Dane zawarte w deklaracji pochodzą z roku 2011 w odniesieniu do lat poprzednich obejmując okres 5 lat poczynając od roku Deklaracja Środowiskowa jest aktualizowana i wydawana corocznie. Więcej informacji dotyczących działalności Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie wraz z aktualną wersją deklaracji środowiskowej można znaleźć na stronie internetowej Szpitala: Spis treści 1. Cel i zawartość Prezentacja Szpitala Historia Szpitala Szczecin-Golęcino Kalendarium najnowszych wydarzeń Prezentacja Centrum System Zarządzania Polityki ZCO Aspekty Środowiskowe i wymagania prawne Aspekty środowiskowe zidentyfikowane w ZCO Znaczące aspekty środowiskowe Znaczące aspekty środowiskowe Spełnianie wymagań prawnych Dane środowiskowe Gospodarka odpadami Odpady medyczne odpady komunalne i inne Gospodarka wodno-ściekowa Środowisko pracy Zarządzanie energią elektryczną Zarządzanie energią cieplną Emisja do atmosfery Kształtowanie i utrzymanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych organizacji Analiza infrastruktury i małej architektury Analiza stanu zieleni szpitala Znaczenie zieleni przy obiektach ochrony zdrowia Ochrona radiologiczna Główne wskaźniki i inne istniejące wskaźniki działalności środowiskowej Program zarządzania środowiskiem Podsumowanie Dane teleadresowe Oświadczenie Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 2

3 2. PREZENTACJA SZPITALA 2.1. HISTORIA SZPITALA SZCZECIN GOLĘCINO. Szpital Okręgowy w Szczecinie został wybudowany w latach przez Okręgową Komisję powiatu Randow w okręgu Frauendorf ( Golęcino ). Na terenie szpitala znajdowały się dwa budynki budynek główny, w którym znajdowało się 40 łóżek dla chorych i drugi budynek mieszczący oddział chorób przewlekłych gdzie znajdowało się 20 łóżek. Na terenie szpitala znajdowała się również maszynownia, pralnia, mieszkanie dla głównego lekarza oraz kostnica. W roku 1921 kupiono teren zakładu leczniczego Bergquell z czterema budynkami co pozwoliło na zwiększenie liczby hospitalizowanych. Problemem pozostał brak odpowiednio wyposażonych specjalistycznych oddziałów. Dlatego też obok budynku dla przewlekle chorych wybudowano nowy budynek, gdzie umieszczono kolejne 42 łóżka, spełniający wszystkie obowiązujące wówczas standardy higieny. Po uruchomieniu tego budynku można było w szpitalu przyjąć 352 pacjentów. W szpitalu pracowali wówczas: lekarz główny, pięciu innych lekarzy, jeden praktykant medyczny i 40 pielęgniarek ze Stowarzyszenia Sióstr Ojczyźnianych. W latach 30 tych XX wieku rozpoczęto diagnozowanie i leczenie chorób nowotworowych. Wybuch II wojny światowej nie spowodował przerwania działalności szpitala. Dnia 4 października 1945 roku szpital został przejęty przez władze polskie. Pierwszym polskim dyrektorem po II wojnie światowej został Włodzimierz Gilewicz. Wraz z nim pracę w szpitalu rozpoczęło 24 Polaków i 34 osoby narodowości niemieckiej KALENDARIUM NAJNOWSZYCH WYDARZEŃ r. - szpital przekształcono w samodzielną jednostkę pod nazwą Specjalistyczny Onkologiczny Zespół Opieki Zdrowotnej SO ZOZ Szpital podjął współpracę z zespołem Kliniki Radioterapii PAM w Szczecinie r. - otwarto Oddział Chemioterapii 1980 r. zakończono budowę i wyposażono budynek Oddziału Radioterapii r. - przeniesiono Oddział Chirurgii Onkologicznej do nowego pawilonu r. - zmieniono nazwę szpitala na Regionalny Szpital Onkologiczny r. - utworzono Poradnię Opieki Paliatywnej 1995 r. - uruchomiono przyzakładową oczyszczalnię ścieków r. - zmodernizowano kotłownię węglową na gazowo-olejową r - Sąd Rejonowy w Szczecinie wpisał do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Regionalny Szpital Onkologiczny w Szczecinie r. - zakończono rozbudowę części terapeutycznej Oddziału Radioterapii r. - pozyskano mammobus przeznaczony do prowadzenia profilaktycznych badań darowizna Pomorskiego Towarzystwa Dobroczynnego r. - Regionalny Szpital Onkologiczny wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego 2001 r. - zakończono adaptację pomieszczeń biurowych budynku administracji na Przychodnię Onkologiczną 2002 r. - przebudowano i zmodernizowano Blok Operacyjny r. - zakończono adaptację pralni na kuchnię i stołówkę wrzesień 2012 otwarcie nowego budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 3

4 2.3. PREZENTACJA CENTRUM Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO) w Szczecinie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, zapobieganiu powstawania chorób nowotworowych oraz szerzeniu oświaty zdrowotnej. organem założycielskim ZCO jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W celu realizacji powierzonych zadań ZCO zatrudnia pracowników, jest właścicielem majątku ruchomego i użytkownikiem wyodrębnionych nieruchomości. Podstawowym zadaniem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest diagnostyka i leczenie schorzeń nowotworowych. Zadanie to jest realizowane w drodze badań laboratoryjnych, histopatologicznych, endoskopowych, radiologicznych i diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapeutycznych, chemioterapeutycznych i chirurgicznych. ZCO prowadzi rehabilitację osób hospitalizowanych, poddawanych zabiegom leczniczym rehabilitację psychospołeczną osób objętych opieką oraz działalność psychoterapeutyczną kierowaną do rodzin pacjentów. Zakład sprawuje opiekę paliatywną nad pacjentami w stanach terminalnych, w formie porad ambulatoryjnych oraz hospicjum domowego. ZCO prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Działalność naukowo-badawcza dotyczy w szczególności diagnostyki chorób nowotworowych, dziedzicznych predyspozycji do nowotworów oraz radioterapii. ZCO prowadzi Zachodniopomorski Rejestr Nowotworów Złośliwych. Realizuje zadania w zakresie przygotowań obronnych i gotowości do działań w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, zastępcy dyrektora do spraw administracyjno-eksploatacyjnych, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki. pełnomocnika d/s jakości, pełnomocnika d/s praw pacjenta. ZCO Posiada własną strukturę organizacyjną stanowiącą układ komórek organizacyjnych oraz zespół występujących między nimi zależności podporządkowania liniowego i funkcjonalnego. Schemat organizacyjny Zakładu określa Statut Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są w Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej, w następujących poradniach: 1. Poradnia Onkologii, w tym: Gabinet Chemioterapii Gabinet Radioterapii Gabinet Profilaktyki Chorób Piersi i Diagnostyki Onkologicznej 2. Poradnia Chirurgii Onkologicznej 3. Poradnia Dermatologii 4. Poradnia Ginekologii Świadczenia z zakresu medycyny paliatywnej udzielane są w Poradni Medycyny Paliatywnej i w Hospicjum Domowym, które wchodzą w skład Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych. W skład ośrodka wchodzą także poradnie: Leczenia Bólu, Rehabilitacyjna oraz Gabinet Fizjoterapii. Do zadań Ośrodka Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych należą w szczególności: porady i konsultacje w Poradni Medycyny Paliatywnej, wizyty domowe i udzielanie porad rodzinie chorego, pomoc psychologiczna, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 4

5 rehabilitacja medyczna, terapia zajęciowa. Do zadań Zakładu Diagnostyki Obrazowej należy wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej. Badania wykonywane są w pracowniach: radiodiagnostyki ogólnej, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, mammotomii, Badania mammograficzne wykonywane są również poza siedzibą Zakładu, przy pomocy sprzętu diagnostycznego zamontowanego w mammobusie. Zakład Diagnostyki Obrazowej uczestniczy w realizacji ogólnopolskich programów profilaktycznych finansowanych przez organy centralne oraz regionalnych programów profilaktycznych finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Pracownia MR i KT dysponuje wysokopolowym (1,5 T) aparatem do badań rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza firmy Siemens oraz 64-warstwowym, wielorzędowym tomografem komputerowym Somatom Definition AS firmy Siemens. Tomograf komputerowy wyposażony jest w najnowsze systemy kontroli i doboru dawki, dzięki czemu jest aparatem niezwykle bezpiecznym pod względem ochrony radiologicznej pacjenta (systemy Care Dose 4D i IRTS ). Aparat do badań rezonansu magnetycznego posiada szereg cewek dedykowanych do badań poszczególnych narządów, m.in. piersi, stawów kolanowych i barkowych. Najnowsze i najszybsze procesory pozwalają na szybkie i dokładne wykonywanie nawet najtrudniejszych badań, przy jednoczesnym maksymalnym skróceniu czasu badania. Możliwość uzyskania bardzo cienkich warstw umożliwia precyzyjną obróbkę obrazu, najnowocześniejsze stacje diagnostyczne wyposażone w nowe, udoskonalone oprogramowanie pozwalają na jeszcze dokładniejszą ocenę obrazu, a co za tym idzie, właściwą diagnozę. Wykonujemy szereg badań specjalistycznych, między innymi: badania KT i MR mózgowia (w tym dyfuzja MR, perfuzja MR, spektroskopia MR, angiografia MR), przysadki mózgowej badania twarzoczaszki, szyi badania MR piersi badania jamy brzusznej, miednicy badania stawów (skokowy, kolanowy, stawy biodrowe, krzyżowo-biodrowe, barkowy) badania kręgosłupa. Badania wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel. W Pracowni na koniec 2011 roku zatrudnionych było 18 osób, w tym 7 lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii (wszystkie niejasne przypadki konsultowane są przez doświadczonego profesora radiologii, wieloletniego konsultanta wojewódzkiego i krajowego ds. radiologii), 3 pielęgniarki, 4 techników elektroradiologii oraz fizyk. Laboratorium szpitalne wykonuje badania z zakresu: hematologii, koagulologii, biochemii, immunochemii, analityki ogólnej, RKZ i serologii. Prowadzi bank krwi na potrzeby pacjentów hospitalizowanych. Badania laboratoryjne stanowią integralną część postępowania lekarskiego, dostarczają niezbędnych informacji do rozpoznania, leczenia i monitorowania terapii. Umożliwia to kojarzenie lekarzowi wszystkich informacji oraz ich wykorzystanie w postępowaniu diagnostycznoleczniczym. Badania laboratoryjne wykonuje wykwalifikowany personel medyczny: diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej. Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt spełniający najwyższe wymagania i światowe standardy. Analizatory i stosowane odczynniki pochodzą od znanych firm polskich i zagranicznych, opatrzone są znakami najwyższej jakości i podlegają ścisłej kontroli. W laboratorium systematycznie prowadzi się kontrolę jakości badań, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 5

6 a uczestnictwo. w krajowych i międzynarodowych programach jakości, potwierdzają posiadane certyfikaty. Laboratorium wykonuje badania diagnostyczne materiału biologicznego pobranego od pacjenta bezpośrednio w laboratorium lub na terenie oddziałów Zakładu w zakresie: analityki ogólnej, biochemii, hematologii i koagulologii, immunochemii, serologii grupy krwi, banku krwi. Pracownia histopatologii W pracowni wykonywane są następujące badania: - histopatologiczne (różnych narządów i tkanek w tym szpiku kostnego i węzłów chłonnych), cytopatologiczne: cytologia złuszczeniowa (cytologia szyjki macicy i płynów z jam ciała), - biopsja aspiracyjna cienkoigłowa), - śródoperacyjne Pracownia posiada licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów, wyposażonajest w nowoczesny sprzęt w większości zakupiony w 2012 roku. Badania wykonuje wykwalifikowany personel medyczny: technicy analityki medycznej oraz laboranci z wieloletnim stażem. Diagnostykę histopatologiczną wykonują patomorfolodzy z dużym doświadczeniem w diagnostyce onkologicznej, w tym m.in.troje profesorów patomorfologii. Badania z zakresu cytologii złuszczeniowej wykonują cytomorfolodzy medyczni (skryning cytologiczny), a następnie konsultują specjaliści patomorfolodzy. Badania histopatologiczne i cytopatologiczne są podstawowym i niezbędnym elementem w rozpoznawaniu nowotworów. Pracownia ściśle współpracuje z Zakładem Patomorfologii PUM w Szczecinie, dzięki czemu możliwe jest uzupełnianie diagnostyki morfologicznej nowotworów metodami immunohistochemicznymi oraz oznaczanie współczesnych czynników prognostycznych i predykcyjnych w różnych nowotworach (np. receptory estrogenowe i progesteronowe, receptor HER-2, indeks proliferacyjny, amplifikacja genu HER-2, mutacje genu KRAS). Patomorfolodzy uczestniczą także w pracy zespołu d/s diagnostyki i lecznia raka sutka ("Breast Unit"). Apteka zaopatruje oddziały szpitalne w leki gotowe oraz recepturowe, materiały opatrunkowe, nici chirurgiczne a także środki dezynfekcyjne. Ponadto, na podstawie indywidualnych kart zleceń lekarskich, w Aptece Szpitalnej wydawane są leki pacjentom Oddziału Klinicznego Radioterapii przebywającym w Hotelu Szpitalnym r została uruchomiona w Aptece Pracownia Cytostatyków, w której sporządzane są leki przeciwnowotworowe dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej. Pracownia Cytostatyków spełnia normy GMP (Good Manufacturing Practice) i zapewnia najwyższą jakość przygotowywanych indywidualnych dawek dziennych leków. Personelowi medycznemu i pacjentom zapewniamy fachową poradę farmaceutyczną i pełną informację o lekach. Farmaceuci zatrudnieni w Aptece są członkami działających w ZCO Komitetu ds. Jakości, Zespołu ds Farmakoterapii, Komitetu ds Zakażeń i Zespołu ds Żywienia. Opracowują i aktualizują Receptariusz Szpitalny, biorą udział w przygotowywaniu szpitalnych standardów dotyczących farmakoterapii oraz w weryfikacji ich stosowania. Monitorują leczenie żywieniowe pacjentów we wszystkich oddziałach ZCO. Farmaceuci tworzą załączniki asortymentowe i określają wymagania dotyczące leków, materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych oraz środków dezynfekcyjnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W Aptece zatrudnionych było na koniec 2011 roku 3 farmaceutów, w tym dwóch specjalistów w dziedzinie farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej, 6 techników farmaceutycznych i 2 pomoce apteczne. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 6

7 Oddział Kliniczny Radioterapii jest ośrodkiem świadczącym usługi w zakresie radioterapii i brachyterapii onkologicznej. Budynek, w którym mieści się oddział posiada odpowiednią konstrukcję architektoniczną oraz system chroniący przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego. Pacjenci w trakcie leczenia przebywają w oddziale stacjonarnym ZCO, w hotelu na terenie szpitala oraz w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Część pacjentów zwłaszcza ze Szczecina i okolic nie korzysta z hospitalizacji i leczy się w warunkach ambulatoryjnych. Oddział Kliniczny Radioterapii wyposażony jest w 4 akceleratory wysokoenergetyczne (w tym akcelerator z kolimatorem wielolistkowym). Pacjenci napromieniani są techniką konformalną i niekoplanarną oraz IMRT. Brachyterapia służy głównie pacjentkom z nowotworami złośliwymi narządu rodnego. Do tego celu służą aparaty HDR. Oddział przygotowuje się do wdrożenia procedur w innych nowotworach. Praca w Oddziale Radioterapii oparta jest na systemach planowania leczenia połączonych z tomografem komputerowym w systemie 3 D. Oddział Onkologii Klinicznej Prowadzi terapię wszystkich schorzeń nowotworowych. Specjalizuje się w leczeniu chemicznym nowotworów złośliwych samodzielnie lub w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym i radioterapią. Leczenie systemowe prowadzimy według nowoczesnych i obowiązujących metod leczenia. Pacjenci oddziału mają również dostęp do nowych leków w ramach wysokospecjalistycznych programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Od ośmiu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych co pozwala na wprowadzanie nowych leków i nowych metod leczenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami onkologii klinicznej na świecie. Oddział Onkologii posiada 62 łóżka w salach jedno-, dwu- osobowych. Dysponuje również 20 stanowiskami do podawania cytostatyków w warunkach ambulatoryjnych. Leki cytostatyczne są przygotowywane w Pracowni Cytostatyków spełniającej wymagania GMP (Good Manufacturing Practice) i zapewnia najwyższą jakość przygotowywanych indywidualnych dawek dziennych leków.w ramach terapii Wykonywane są również badania ultrasonograficzne, tomografii komputerowej, immunohistochemiczne, markery nowotworowe oraz rezonans magnetyczny. Oddział Chirurgii Onkologicznej jest 60-łóżkowym oddziałem z wykwalifikowanym personelem medycznym. Interdyscyplinarna współpraca chirurgów, chemioterapeutów, radioterapeutów i histopatologów umożliwia szybkie rozpoznanie i optymalizację leczenia choroby nowotworowej. Oddział posiada nowoczesny Blok Operacyjny, Blok Chirurgii Jednego Dnia, oraz Przyszpitalną Poradnię Onkologiczną. Specjalnością oddziału jest: chirurgia gruczołu piersiowego; zabiegi oszczędzające stosowane w leczeniu wczesnych postaci raka piersi skojarzone z radioterapią śródoperacyjną, izotopowa procedura diagnostyki węzła chłonnego wartowniczego, zabiegi rekonstrukcyjne chirurgia hepatobiliarna; zabiegi resekcyjne wątroby, zabiegi termoablacji zmian przerzutowych w wątrobie chirurgia małoinwazyjna, zabiegi laparoskopowe chirurgia przewodu pokarmowego, chirurgia gruczołu tarczowego, blokowe usuwanie węzłów chłonnych, pełna diagnostyka i leczenie w czerniaku skóry, usuwanie łagodnych nowotworów skóry i tkanki podskórnej, endoskopowa diagnostyka i kontrola pooperacyjna górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Dział Anestezjologii W dziale tym wykonuje się znieczulenia ogólne i przewodowe do wszystkich zabiegów operacyjnych wykonywanych w oddziale chirurgicznym, oraz niektórych procedur diagnostycznych przeprowadzanych w szpitalu. Przeprowadza znieczulenia do brachyterapii, drobnych zabiegów ginekologicznych i znieczulenia w dniu podawanych radioterapii. Prowadzi nadzór nad odcinkiem Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 7

8 pooperacyjnym w Oddziale Chirurgii oraz salą wybudzeń na Bloku Operacyjnym. W przypadkach zagrożenia życia wdrażane są procedury intensywnej terapii, stosując techniki leczenia polegające na wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów. Lekarze działu zajmują się leczeniem bólu pooperacyjnego, leczeniem bólu nowotworowego w oddziale chirurgii, a także interwencjami na innych oddziałach. Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych Ośrodek wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny oraz posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną. Pracownicy stale poszerzają swoją wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w licznych kursach zarówno w kraju jak i za granicą. W leczeniu pacjentów stosowane jest wiele metod specjalistycznych: drenaż limfatyczny metodą Vodera, PNF, FDM, Terapia Cranio- Sacralna, Techniki Energizacji Mięśni, McKenzie, Kinesiology Taping, kompresoterapia przy zastosowaniu bandaży Thusane.W Ośrodku istnieje możliwość leczenia w ramach Oddziału Dziennej Rehabilitacji oraz Poradni Rehabilitacyjnej z Fizjoterapią Ambulatoryjną. Zadania Działu Ewidencji Świadczeń Medycznych realizowane są przez: Sekcję Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Archiwum Sekcję Statystyki Medycznej i Sprzedaży Świadczeń Sekcję Rozliczeń Kosztów i Kontraktowania Usług Sekcję Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji Pracownicy Sekcji Rejestracji, Dokumentacji Chorych i Archiwum wykonują następujące obowiązki: prowadzenie rejestracji do Poradni Specjalistycznych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej, prowadzenie sekretariatów oddziałów szpitalnych, udzielanie informacji dotyczących świadczeń dostępnych w placówce, obowiązku posiadania ważnego dokumentu ubezpieczenia, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu do lekarza, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej, organizacji pracy; prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji świadczeń medycznych, uczestniczenie w procesie obiegu dokumentacji medycznej, weryfikowanie kompletności oraz archiwizowanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestniczenie w procesie udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie archiwum szpitala. Sekcja Statystyki Medycznej i Sprzedaży Świadczeń odpowiada za: prowadzenie ewidencji rozliczeniowej wymaganej przez płatników (NFZ, JST, jednostki służby zdrowia), monitorowanie realizacji umów zawartych z płatnikami (NFZ), sporządzanie i weryfikację dokumentacji rozliczeniowej, opracowywanie raportów oraz analiz statystycznych, przekazywanie danych statystycznych odbiorcom zewnętrznym (GUS, JST, NFZ, MZ), nadzór dotyczący spełniania przez komórki organizacyjne szpitala wymagań określonych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, zarządzanie umowami o świadczenie usług medycznych, utrzymanie systemu informatycznego szpitala w zakresie statystyki medycznej oraz rozliczeń. Do zadań Sekcji Rozliczeń Kosztów i Kontraktowania Usług należą: stały monitoring poziomu kosztów jednostki, prowadzenie rachunku kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie kalkulacji kosztów procedur medycznych, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 8

9 opracowywanie raportów oraz analiz finansowych, przygotowywanie ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Do zadań Sekcji Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji należą: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, nadzór na bezpieczeństwem informatycznym, projektowanie, tworzenie, modernizacja, wdrażanie oraz administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych, pomoc i doradztwo w zakresie systemów informatycznych, identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracowniczych, proponowanie i opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania. W Pionie Administracyjno-Gospodarczym wyróżnia się następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy: Dział Administracyjno-Gospodarczy, Dział Księgowości, Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, Dział Techniczny, Dział Żywienia, Samodzielne stanowiska pracy, w tym: ds. bhp, ds. kontroli wewnętrznej, ds. ochrony ppoż. i obronnych, ds. realizacji projektów Unii Europejskiej, ds. systemu zarządzania środowiskowego. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności: utrzymanie porządku i czystości na terenie ZCO, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na materiały i sprzęt, zaopatrzenie materiałowe, prowadzenie magazynów, dozorowanie obiektów i terenu ZCO. Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności: wykonywanie planów gospodarczych i analiz ekonomicznych dotyczących działalności ZCO, prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej, prowadzenie ewidencji i analizy kosztów działalności, obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych należności pracowników, prowadzenie ewidencji i aktualizacja wyceny środków trwałych, wyposażenia, środków nietrwałych i materiałów, sprawozdawczość finansowa, prowadzenie obrotów kasowych i bankowych oraz kasy ZCO. Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych realizuje zadania w zakresie: Sprawy Pracownicze: prowadzenia całokształtu spraw formalnych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, prowadzenia akt osobowych, ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników oraz ich doskonalenia zawodowego, stażów podyplomowych, Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 9

10 praktyk studentów i uczniów, nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu Pracy, a w szczególności przestrzegania obowiązującego czasu pracy, negocjacji i uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi spraw dotyczących Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzeń, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotyczących aktualizacji i zmian tych aktów, zgłaszania pracowników (oraz innych osób na podstawie odrębnych przepisów) do ubezpieczenia społecznego, administrowanie w imieniu Dyrektora środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wydawanie zaświadczeń pracownikom, sporządzanie zakresów czynności poszczególnym pracownikom w oparciu o wnioski kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu oraz wykonywanie innych czynności dotyczących spraw pracowniczych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń lub poleceń Dyrektora. Sprawy organizacyjne: przygotowywanie zarządzeń Dyrektora i prowadzenie rejestru zarządzeń, prowadzenie spraw związanych z organizacją posiedzeń rady społecznej, organizacja konkursów na objęte tą procedurą, na podstawie obowiązujących przepisów, stanowiska w ZCO. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych, sprawowanie dozoru nad eksploatacją urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej, przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków i obiektów szpitala, sporządzanie planu remontów, remonty pomieszczeń i instalacji w budynkach i na terenie ZCO, usuwanie awarii urządzeń sprzętu. obsługa kotłowni, obsługa magazynu odpadów niebezpiecznych do utylizacji. Do zadań Działu Żywienia należy w szczególności: przygotowanie i wydawanie posiłków dla pacjentów hospitalizowanych, przygotowanie i wydawanie posiłków dla pracowników ZCO (profilaktycznych, regeneracyjnych i odpłatnych), bufetowa sprzedaż artykułów żywnościowych, magazynowanie produktów żywnościowych celem realizacji zadań wskazanych wyżej obsługa gastronomiczna okolicznościowych imprez organizowanych przez ZCO lub zlecanych przez podmioty zewnętrzne. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 10

11 Liczba łóżek stacjonarnych w ZCO w roku 2011 wynosiła 231 i 9 łóżek dla pacjentów leczonych w trybie jednodniowym nie wymagającym hospitalizacji. W roku 2011 w ZCO hospitalizowanych było osób, liczba świadczeń jednodniowych wyniosła Udzielono porad osobom. Wykonano 3222 zabiegi w ramach Chirurgii jednego dnia. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (ZDO) wykonano badań, w Laboratorium a w Pracowni Histopatologii badania diagnostyczne. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii posiadało 477 etatów w tym 85 lekarskich, 25 wyższego personelu medycznego, 124 pielęgniarskich, 75 techników medycznych, 99 osób ze średniego i niższego personelu medycznego, 41 pracowników administracji i 28 osób obsługi. Infrastruktura budowlana Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii zajmuje powierzchnię 8,9779 ha i obejmuje kompleks budynków o powierzchni użytkowej m 2. Szczegółowy plan ZCO prezentuje poniższy rysunek. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 11

12 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA Budowanie pełnej świadomości i odpowiedzialności w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii rozpoczęto od wdrożenia Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości zgodnego z filozofią Zarządzania przez Jakość. Nowoczesnej koncepcji zorientowanej na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach jej działalności. W 2005 roku wdrożono w ZCO zintegrowany system zarządzania. Obejmował on trzy sfery zgodne z normami : ISO 9001:2000 zarządzanie jakością. ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W czerwcu 2006 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii otrzymało, jako pierwsze w województwie zachodniopomorskim, Certyfikat potwierdzający funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Objął on wszystkie komórki organizacyjne szpitala w obszarze: Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej. W 2008 roku Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przystąpiło do procedury akredytacyjnej prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Efektem podjętych działań było uzyskanie w listopadzie 2008 roku statusu szpitala akredytowanego. Jest to istotny krok w procesie ciągłego doskonalenia jakości realizowanych usług medycznych oraz pozytywna ocena pracy całego personelu i realizowanych standardów postępowania. Od kilku lat Centrum bierze udział w organizowanym przez Rzeczpospolitą pod patronatem CMJ Ogólnopolskim Rankingu Szpitali, poprawiając z każdym rokiem swoją pozycję (awans z 48 rok 2007 na 27 pozycję w roku 2008). Od roku 2009 ZCO zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce spośród blisko 400 jednostek uczestniczących w ankiecie. Dwukrotnie Szpital uczestniczył, znajdując się wśród finalistów, w organizowanym przez PIP konkursie Pracodawca organizator pracy bezpiecznej. Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum onkologii - Pani Krystyna Pieczyńska, została w roku 2008 uhonorowana przez kapitułę konkursu, organizowanego przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Statuetką Lidera w kategorii Skuteczne zarządzanie w ochronie zdrowia. W roku 2009 wdrożono kolejny system zarządzania. Tym razem, oparty na systemie HACCP, system zarządzania bezpieczeństwem żywności, zgodny z normą ISO 22000:2005. W czerwcu 2009 roku przeprowadzono kolejną certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego już 4 sfery: ISO 9001:2008 zarządzanie jakością. ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. W obszarze: Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii onkologicznej oraz żywienia pacjentów. Spełniliśmy ściśle określone kryteria przyczyniając się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego dzięki temu dołączając, w czerwcu 2009 roku, do grona jednostek posiadających certyfikat Szpital bez bólu nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. W roku 2011 r. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii wdrożono System zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2005. W październiku 2011 r. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. potwierdziło zgodność wdrożonego systemu podczas auditu certyfikującego. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii posiada obecnie Zintegrowany Systemem Zarządzania obejmujący 5 systemów na zgodność z normami : ISO 9001:2008 zarządzanie jakością. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 12

13 ISO 14001:2004 zarządzanie środowiskowe. PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. ISO 22000:2005- zarządzanie bezpieczeństwem żywności. ISO/IEC 27001:2005 -zarządzanie bezpieczeństwem informacji. W kwietniu 2012 roku ZCO uzyskało po raz kolejny status Szpitala akredytowanego, spełniając w 85% wymagania standardów akredytacyjnych, opracowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W czerwcu 2012 roku odnowiono również Certyfikat Szpital bez bólu. W procesie doskonalenia, funkcjonujący system rozbudowany został o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w ZCO poddawany jest auditom mającym na celu badanie skuteczności istniejących systemów. ZSZ ustanowiony, wdrożony i certyfikowany w ZCO nadzorowany jest przez Pełnomocnika ds. jakości a każda osoba zatrudniona w ZCO jest zaangażowana w utrzymanie systemu. Procesy, zadania i wykorzystywane techniki, materiały i metody ukierunkowane są na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Dokumentacja ZSZ obejmuje Księgę jakości, procedury systemowe, procedury medyczne, procedury pozamedyczne i wspomagające, procedury środowiskowe i bhp oraz procedury związane z bezpieczeństwem informacji Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 13

14 4. POLITYKI ZCO Polityki ZSZ są aktualizowane, ogólnie dostępne, rozumiane, wdrożone i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacji oraz przeglądane pod względem jej ciągłej przydatności. POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZADZANIA Misją ZCO w Szczecinie jest leczenie chorób nowotworowych w celu uzyskania najlepszych wyników mierzonych długością przeżycia. Nadrzędnym celem ZCO jest spełnienie potrzeb naszych pacjentów w zakresie świadczenia specjalistycznych usług diagnostycznych i terapeutycznych na wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod diagnozowania i leczenia nowotworów oraz zapewnienie pacjentom i ich bliskim oraz personelowi Szpitala i naszym kontrahentom bezpiecznych warunków pobytu i pracy, z jednoczesnym zachowaniem pełnej dyskrecji i poufności prowadzonej działalności podstawowej, a mieszkańcom Szczecina zapewnienie nieszkodliwego i nieuciążliwego sąsiedztwa ze strony naszej Organizacji, przy pełnej jawności działań związanych z otaczającym środowiskiem naturalnym; a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy etyczne. Dla realizacji przyjętych celów zobowiązujemy się do : ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, poprzez wdrażanie nowych metod diagnozowania i leczenia, zapewnienia odpowiedniego sprzętu medycznego oraz infrastruktury technicznej i socjalno-bytowej, właściwego doboru personelu, ze względu na posiadane wykształcenie, zdobyte doświadczenie oraz reprezentowaną etykę pracy zawodowej, podnoszenia kwalifikacji personelu oraz świadomości i zaangażowania pracowników w działania na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz bezpieczeństwa informacji, ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i podnoszenia jego skuteczności, zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - dla pacjentów i pracowników oraz dla innych osób przebywających na terenie ZCO, stałej poprawy bezpieczeństwa informacji w zakresie poufności, dostępności i integralności danych, ograniczania oddziaływania na środowisko naturalne, zgodnie z odrębną polityką środowiskową. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 14

15 PUBLICZNA POLITYKA ŚRODOWISKOWA Jesteśmy świadomi wpływu naszej organizacji na środowisko naturalne. W związku z tym czujemy się zobowiązani do systematycznej poprawy oddziaływania na otoczenie przyrodnicze i społeczne. W duchu zrównoważonego rozwoju poddajemy Zachodniopomorskie Centrum Onkologii (ZCO) mechanizmom samokontroli, poprzez działania zgodne z EN ISO 14001:2004 oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Dążymy do ciągłego ograniczania bezpośredniego i pośredniego, negatywnego wpływu naszej organizacji na środowisko poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Przejawia się to zwłaszcza w ograniczaniu oddziaływania związanego z następującymi aspektami środowiskowymi: zużycie gazu zużycie wody wytwarzanie ścieków komunalno-bytowych wytwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanie odpadów medycznych w bieżącej działalności ZCO. Działania nasze prowadzimy w sposób zintegrowany z następującymi systemami: zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zarządzania bezpieczeństwem informacji; przestrzegając przepisów prawa i innych norm z zakresu ochrony środowiska oraz dążąc jednocześnie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Niniejsza polityka środowiskowa została przełożona na cele operacyjne i jest realizowana przez wszystkich pracowników ZCO. Nasza polityka środowiskowa jest także publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji. Polityki zintegrowanego systemu zarządzania, w tym polityka środowiskowa, są: zrozumiane przez pracowników, wdrożone i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacji, systematycznie przeglądane pod względem przydatności, okresowo aktualizowane. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 15

16 5. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE I WYMAGANIA PRAWNE Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii wiąże się z wytwarzaniem aspektów bezpośrednich i pośrednich. Aspekty środowiskowe są identyfikowane i oceniane przez zespół ds. Ochrony Środowiska zgodnie z procedurą P Identyfikacja aspektów środowiskowych uwzględniając; Rodzaj aspektu (BEZ bezpośredni, czyli taki, na który organizacja posiada wpływ zarządczy i POŚ pośredni, czyli taki, na który organizacja nie posiada wpływu poprzez zarządzania; aspekty te wyróżniono w poniższej tabeli żółtym tłem), P - wpływ na powietrze, WP - wpływ na wody powierzchniowe, GiWP - wpływ na grunt i wody podziemne, H - uciążliwość hałasowa, GO - obciążenie środowiska odpadami, ZZ - zużycie zasobów/ surowców, PJ - promieniowanie jonizujące. Sytuacje awaryjne według następujących kryteriów ocenianych w skali 1-3. A- dotkliwość wpływu, B- prawdopodobieństwo wystąpienia, C- zgodność z wymaganiami prawnymi i innymi. Za znaczący aspekt środowiskowy (ZAŚ) uznaje się aspekt, którego wpływ na środowisko uzyskał ocenę równą lub większą 7 na 9 możliwych. Wszystkie aspekty przedstawiono w poniższej tabeli, a aspekty znaczące wyróżniono niebieską czcionką ASPEKTY ŚRODOWISKOWE ZIDENTYFIKOWANE W ZCO Tabela nr 1 Wykaz aspektów środowiskowych ZCO Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik BEZ Zużycie energii elektrycznej przez ZCO X BEZ Zużycie energii elektrycznej przez pacjentów X BEZ Zużycie gazu X POŚ Zużycie wody na cele socjalno-bytowe X BEZ Zużycie wody na cele gospodarcze X BEZ Zużycie substancji chemicznych X X BEZ Zużycie oleju opałowego X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 16

17 Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik BEZ Zużycie odczynników i klisz fotograficznych X X BEZ Zużycie środków czystości X X BEZ Zużycie środków dezynfekcyjnych X X POŚ BEZ Wytwarzanie ścieków komunalnobytowych Wytwarzanie ścieków z działalności gospodarczej X X BEZ Emisja spalin z samochodów służbowych X POŚ Emisja spalin z samochodów prywatnych X BEZ Emisja spalin z kotłowni X BEZ Wytwarzanie oparów z substancji chemicznych X POŚ Wytwarzanie odpadów komunalnych X BEZ Wytwarzanie odpadów medycznych X BEZ BEZ Wytwarzanie odpadów - zużyte substancje chemiczne (formalina, aceton itp.) Odpady opakowań po substancjach chemicznych X X BEZ Odpady opakowań po środkach czystości X BEZ BEZ BEZ Odpady opakowań po środkach dezynfekcyjnych Odpady opakowań po lekach cytostatycznych Odpady zużytych odczynników fotograficznych X X X BEZ Odpady zużytych klisz fotograficznych BEZ Odpady - lampy fluorescencyjne X BEZ Zużyte sorbenty X BEZ Odpady- zużyte tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek X BEZ Odpady poprodukcyjne (spożywcze) X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 17

18 Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Ocena A B C Wynik POŚ Odpady pokonsumpcyjne X BEZ Używanie aparatów jonizujących X BEZ Zużycie paliwa samochodowego X POŚ Powstawanie hałasu z pojazdów kołowych X BEZ BEZ Emisja ścieków z wód opadowych i roztopowych Odpady ogólnobudowlane - przy remontach i inwestycjach X X X X X BEZ Odpady z działalności Działu Technicznego X X X BEZ Pole elektromagnetyczne X BEZ Freon w klimatyzatorach X BEZ Woda lodowa w klimatyzatorach X X BEZ Stan i estetyka budynków i budowli oraz terenów zielonych X X X X BEZ Świadomość personelu X X X X X X X BEZ Świadomość kontrahentów i pacjentów X X X X X X X BEZ Relacje z otoczeniem społecznym X X X X X POŚ Wycieki olejów z pojazdów X X BEZ Pożar X BEZ Wycieki substancji chemicznych X X BEZ Wypadek radiologiczny X Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 18

19 5.2. ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE Tabela nr 2 Wykaz znaczących aspektów środowiskowych ZCO Rodzaj aspektu Aspekt środowiskowy P Wpływ na środowisko WP GiWP H GO ZZ PJ Poziom wpływu Bezpośredni Zużycie gazu X 7 na 9 Pośredni Zużycie wody na cele socjalno-bytowe X 7 na 9 Bezpośredni Zużycie wody na cele gospodarcze X 7 na 9 Pośredni Wytwarzanie ścieków komunalno-bytowych X 8 na 9 Bezpośredni Wytwarzanie ścieków z działalności gospodarczej X 8 na 9 Pośredni Wytwarzanie odpadów komunalnych X 7 na 9 Bezpośredni Wytwarzanie odpadów medycznych X 8 na SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRAWNYCH Zachodniopomorskie Centrum Onkologii jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną jednostką ochrony zdrowia z kompetentną kadrą. Dzięki temu możliwe jest spełnienie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska zawartych w decyzjach i pozwoleniach. Poziom spełnienia wymagań prawnych jest na bieżąco monitorowany i okresowo sprawdzany przez jednostki kontrolne. Największe oddziaływanie na środowisko wiąże się z wytwarzaniem odpadów medycznych oraz ścieków komunalnych. Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 19

20 6. DANE ŚRODOWISKOWE Zachodniopomorskie Centrum Onkologii oddziałuje na środowisko w sposób bezpośredni wynikający w działalności jednostki oraz pośredni wynikający ze świadczenia usług przez firmy zewnętrzne na rzecz Szpitala. W podejmowanych działaniach organizacja koncentruje się na stałym dążeniu do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko przede wszystkim poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku. Podejmowane działania prowadzone są w sposób zorganizowany, uwzględniający potrzeby organizacji, jej personelu, pacjentów oraz w sposób szczególny wymagania środowiskowe. W celu prawidłowego monitorowania i nadzorowania wpływu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii na środowisko prowadzone działania zostały zakwalifikowane do poszczególnych obszarów sterowania operacyjnego w zakresie ochrony środowiska. System zarządzania środowiskiem obejmuje : zagospodarowanie odpadów komunalnych; zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych); gospodarka wodna; gospodarka ścieków; emisje do atmosfery gospodarka energią elektryczną; gospodarka energią cieplną (gazem, olejem opałowym); gospodarka paliwami; gospodarowanie środowiskiem pracy (emisja hałasu); ochrona radiologiczna; utrzymanie (stan i estetyka) obiektów; utrzymanie terenów zewnętrznych (zieleń oraz infrastruktura); relacje z otoczeniem społecznym, awarie, ich skutki, przyczyny i podjęte środki; świadomość personelu oraz kontrahentów; Deklaracja środowiskowa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo