INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA"

Transkrypt

1 TYP DOKUMENTACJI: ŻYWIENIE ZBIOROWE OTWARTE INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Za pomocą kreatora dokumentacji otrzymuje się wymaganą prawem żywnościowym Księgę Bezpieczeństwa Żywności składającą się z Księgi HACCP i Księgi Dobrych Praktyk. Wygenerowaną dokumentację drukuje się i wkłada do segregatora podzieloną na 7 kolorowych teczek, zgodnie ze spisem treści. Dokumentację podpisują pracownicy i osoby zarządzające we wskazanych miejscach. Należy stosować się do procedur na codzień i prowadzić bieżące zapisy w kartach załączonych do procedur. Do procedur powinno się załączyć zgodnie z listą załączników np. badania wody, kopie umów na wywóz śmieci. Należy również wypełnić niektóre załączniki zgodnie z informacją zamieszczoną w procedurze lub na karcie np. rejestr dostawców, wykaz środków myjących i dezynfekujących. W razie pytań lub wątpliwości nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji. strona 1 / 2

2 KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Data: Nazwa placówki: "Jadamy jak u MAMY" Adres placówki: Kuchcikowo Górne 2 Telefon: XX XX XX XX I. KSIĘGA HA CCP II. KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) strona 2 / 2

3 Spis treści Definicje. I Księga HACCP podzielona na dwie teczki (pkt.1-8 teczka zielona, pkt.8 teczka czerwona) 1 Polityka jakości. 2 Powołanie zespołu ds.hacp. Opis produktów (serwowanych dań). 4 Diagramy procesowe przygotowywanych dań. 5 Analiza zagrożeń. 6 Weryfikacja. 7 Nadzór nad dokumentacją 8 Procedury CCP, karty CCP, analiza zagrożeń dla CCP. II Księga Dobrych Praktyk GHP+GMP (podzielona na 5 teczek). 1 Procedury dotyczące personelu np. biała teczka. Szkolenia i kompetencje pracowników. Higiena pracowników. Mycie rąk. 2 Procedury dotyczące maszyn i urządzeń np.szara teczka Konserwacja maszyn i urzadzeń. Używania i kalibracji termometru. Procedury dotyczące żywności np.żółta teczka Obróbka wstępna. Obróbka właściwa. Procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej. 4 Procedury dotyczące mycia i dezynfekcji np.niebieska teczka. Mycie i dezynfekcja. Wykaz stosowanych środków do mycia i dezynfekcji, karty charakterystyki. Harmonogramy mycia i dezynfekcji. 5 Procedury dotyczące śmieci, szkodników, wody np.czarna teczka. Usuwanie odpadów i ścieków. Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami. Zasady postępowania podczas wizyty osoby z psem przewodnikiem. Zapewnienie jakości wody. strona / 2

4 Definicje, terminy, skróty*. Dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice - GMP) - działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem. HACCP- system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. Plan HACCP - dokument przygotowany zgodnie z zasadami HACCP w celu zapewnienia opanowania zagrożeń, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności. 1 Zasada- Przeprowadzenie analizy zagrożeń. 2 Zasada Ustalenie krytycznych punktów kontroli Zasada- Ustalenie limitów krytycznych 4 Zasada- Ustanowienie systemu monitorowania parametrów w CCP 5 Zasada Ustanowienie działań korygujących 6 Zasada Ustanowienie procedur weryfikacji (audity, testy etc.) 7 Zasada Opracowanie systemu dokumentacji (prowadzenie zapisów i przechowywanie dokumentacji). Analiza zagrożeń - proces zbierania i oceniania informacji o zagrożeniach i warunkach prowadzących do ich obecności w produktach żywnościowych, w celu zadecydowania, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i powinny być zatem uwzględnione w planie HACCP. Zagrożenie ang. Hazard to czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności lub w warunkach produkcji żywności, który może potencjalnie być niebezpieczny dla zdrowia. Critical Control Point (CCP) Krytyczny Punkt Kontroli (KKP)- krok w którym kontrola (sterowanie, opanowanie) może być zastosowana i jest niezbędna dla zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zredukowania go do akceptowalnego poziomu Diagram procesowy- ang. Flow diagram (diagram przepływu) - systematyczne przedstawienie sekwencji kroków lub operacji zastosowanych w produkcji lub przetwórstwie poszczególnych produktów żywnościowych. Limit krytyczny- ang. Critical limit kryterium, które oddziela to, co jest akceptowane, od tego, co nieakceptowane (najczęściej parametry, takie jak temperatura, czas wilgotność, np. przechowywanych produktów strona 4 / 2

5 Działania korygujące (naprawcze) ang. Corrective actions- wszelkie działania, które muszą być podjęte, gdy wyniki monitorowania, czyli sprawdzenia parametrów w CCP wykazują utratę kontroli. Monitoring czynność przeprowadzenia zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów sprawdzających parametry kontrolne w celu upewnienia, że Krytyczny Punkt Kontroli jest pod nadzorem Weryfikacja zastosowanie metod, procedur, testów i innych ocen obok monitorowania w celu określenia zgodności z planem HACCP. Przegląd systemu HACCP okresowo przeprowadzona przez kierownictwo i zespół do spraw systemu HACCP, udokumentowana kontrola realizacji systemu HACCP w celu jego zmodyfikowania. Audyt - to systematyczne i niezależne sprawdzenie, czy system HACCP funkcjonuje zgodnie z opisanym planem i czy jest efektywny. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - materiały i wyroby, do których ma zastosowanie rozporządzenie nr 195/2004, zgodnie z art. 1 ust. 2 i tego rozporządzenia; Cechy organoleptyczne - zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, w tym barwę i konsystencję, środków spożywczych, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka; Data minimalnej trwałości - datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości; data powinna być poprzedzona określeniem "najlepiej spożyć przed" albo określeniem "najlepiej spożyć przed końcem"; Środek spożywczy zepsuty - środek spożywczy, którego skład lub właściwości uległy zmianom wskutek nieprawidłowości zaistniałych na etapie produkcji, obrotu lub pod wpływem działań czynników naturalnych, takich jak: wilgotność, czas, temperatura lub światło, albo wskutek obecności drobnoustrojów, a także zanieczyszczeń, powodujących, że nie nadaje się on do spożycia zgodnie z jego przeznaczeniem w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. b i ust. 5 rozporządzenia nr 178/2002; Termin przydatności do spożycia - termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem "należy spożyć do:" *opracowane na podstawie aktualnego prawa żywnościowego dostępnego na stronie strona 5 / 2

6 1. Polityka Jakości Naszym celem jest zdrowe i smaczne żywienie. Wszyscy pracownicy w swoim codziennym działaniu starają się ustawicznie podnosić jakość swojej pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych potraw. Nasi pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie bezpieczeństwa żywności aby mogli na co dzień stosować zasady HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Kuchennej) i Dobrej Praktyki Higienicznej. Podpis osoby upoważnionej strona 6 / 2

7 2. Powołanie Zespołu HACCP Data: Z dniem powołuję Zespół HACCP w następującym składzie: 1.Jacek Kuchcik - przewodniczący zespołu ds.haccp 2.Kuba Garnek - zastępca przewodniczącego.iwona Talerz - członek zespołu 4.Agnieszka Widelec - członek zespołu Zadaniem Zespołu HACCP jest opracowanie i wdrożenie zasad systemu HACCP. Zespół jest upoważniony do wglądu do dokumentacji niezbędnej do opracowania i wdrożenia zasad systemu HACCP. Zobowiązuję wszystkich pracowników do współpracy z Zespołem HACCP. Podpis osoby upoważnionej strona 7 / 2

8 . Opis produktów (serwowanych dań) Ze względu na ogromną różnorodność serwowanych dań oraz sezonowość potraw w ciągu roku, zrezygnowano z tradycyjnego podejścia i tworzenia schematów produkcyjnych dla każdej potrawy oddzielnie*. Zastosowano model podejścia procesowego i podziału potraw na grupy w zależności od sposobu ich przygotowywania i serwowania. Przynależność poszczególnych dań do poniższych grup znajduje się w załącznikach do diagramów procesowych. Receptury poszczególnych dań znajdują się w oddzielnej dokumentacji.** * FDA Center for Food Safety and Applied Nutriton, Przewodnik Komisji Europejskiej Wytyczne dotyczące wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz ułatwianie wdrażania zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego, Załącznik II Ułatwianie wdrażania zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego oraz Uproszczona metodyka wprowadzania zasad sytemu HACCP w żywieniu zbiorowym, Joanna Terelak-Subramanian (recenzja prof. Danuta Kołożyn Krajewska, prof. Jacek Szczawiński) ** segregator Receptury strona 8 / 2

9 4. Diagram procesowy Przygotowywanie potraw bez etapu obróbki termicznej. PRZYJĘCIE SUROWCA - PRZECHOWYWANIE PRZYGOTOWANIE (PRZETRZYMYWANIE) - PODANIE DO KONSUMPCJI strona 9 / 2

10 Przynależność potraw do grupy potraw bez etapu obróbki termicznej Nazwa potrawy Grupa potraw Nr receptury strona 10 / 2

11 ZAŁĄCZNIK Nazwa firmy "Jadamy jak u MAMY" STANDARDOWA PROCEDURA DZIAŁANIA KARTA OTO- CCP OTO ZAKUPU/ODBIORU TOWARU Data zatwierdzenia procedury: ODBIÓR TOWARU REJESTR DOSTAWCÓW ANALIZA ZAGROŻEŃ Odpowiedzialność 1. Osoba kupująca/odbierająca każdorazowo towar w sklepie i od dostawców umieszczonych w Rejestrze dostawców zobowiązana jest do sprawdzenia poniższych punktów: sprawdzenie wizualne ogólnego stanu higieny w sklepie/samochodzie dostawczym; sprawdzenie temp. w chłodniach, mroźniach; sprawdzenie stanu opakowań; sprawdzenie ilości i terminu przydatności; sprawdzenie właściwej dokumentacji (HDI) Pracownik potwierdza dokonanie oceny towaru przez umieszczenie na dokumencie zakupu tzw. PZ pieczątki i podpisu /przykład/: Ocena jakości zakupu/odbioru towaru prawidłowa Data i podpis 2. Pracownik umieszczający pieczątkę bierze równocześnie odpowiedzialność za stan zakupionego/przyjętego towaru i rozdysponowanie go do odpowiedniego przechowywania;. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ocenianej żywności należy wypełnić załącznik Karta OTO Zakupu/Odbioru towaru. 4. Osoba zakupującą/ odbierająca towar zobowiązana jest jeden raz na tydzień dla wytypowanego dostawcy umieszczonego w Rejestrze dostawców do sprawdzenia poniższych punktów oraz wypełnienia załącznika Karta OTO Zakupu/Odbioru towaru, biorąc równocześnie odpowiedzialność za stan zakupionego/przyjętego towaru i rozdysponowanie go do odpowiedniego przechowywania; sprawdzenie wizualne ogólnego stanu higieny środka transportu i dostawcy; sprawdzenie za pomocą termometru temp. środka produktu tuż po rozładunku; sprawdzenie stanu opakowań; sprawdzenie ilości i terminu przydatności oraz właściwej dokumentacji. Monitoring Ocena wizualna stanu miejsca zakupu/odbioru towaru i opakowań strona 11 / 2

12 Pomiar temperatury termometrem wg. instrukcji Używanie i kalibracja termometru Limity krytyczne Miejsce zakupu/dostarczenia towaru np. samochód dostawczy musi być czyste, produkty surowe nie mogą mieć wpływu na produkty gotowe, temp. przechowywania w miejscu zakupu/temp. dostarczonego towaru zgodne z zaleceniami producenta. Opakowania bez widocznych uszkodzeń Nie wolno zakupić/odebrać towaru przeterminowanego lub takiego gdzie daty przydatności nie są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Działania korygujące Decyzja o braku zakupu towaru. Przyjęcie warunkowe z uzasadnieniem i podpisem w uzgodnieniu z przewodniczącym ds.haccp. Zapis Załącznik- Karta OTO zakupu/odbioru towaru Weryfikacja Wszelkie niezgodności są zgłaszane do Przewodniczacego ds HACCP w celu podjęcia działań korygujących takich jak: zmiana wymagań dotyczących towaru powiadomienie dostawcy/sklepu o niezgodności zmiana dostawcy/sklepu Podpis osoby zatwierdzającej procedurę: Rozdzielnik - z procedurą zapoznały się następujące osoby: Data: strona 12 / 2

13 CCP OTO - KARTA ODBIORU TOWARU Miesiąc/Rok. Data / Osoba odpowiedzialna Nazwa dostawcy Stan higieny nazwisko dostawcy środka nr f-ry/wz Temp środka produ Stan opakowań ktu/samochodu Nazwa dostarczonego Ilość /termin przydatności lub towaru minimalna trwałość Działania korygujące Nr dokumentu Podpis dostawcy jakościowego /atestu, świadectwa weterynaryjnego, dokumentu HDI Krytyczne limity - Środek transportu musi być czysty, produkty surowe nie mogą mieć wpływu na produkty gotowe. Temperatury środka produktu: wg. zaleceń producenta. Surowce mrożone: brak śladów rozmrożenia. Opakowania bez widocznych uszkodzeń. Nie wolno przyjąć towaru przeterminowanego lub takiego gdzie daty przydatności nie są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami (muszą być dostępne na piśmie u osoby przyjmującej towar). Działanie korygujące: Decyzja o odrzuceniu towaru w porozumieniu z przewodniczacym ds HACCP lub osoba przez niego wyznaczoną. strona 1 / 2

14 REJESTR DOSTAWCÓW SUROWCÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH L.p. Nazwa towaru Nazwa i adres dostawcy Telefon kontaktowy/ Osoba do kontaktu Rodzaj wdrożonego systemu jakości GMP, GHP, zasady sytemu HACCP, ISO strona 14 / 2

15 Analiza zagrożeń - opracowana na podstawie najczęściej pojawiających się niezgodności mogących przyczynić się do powstania zagrożenia. Zagrożenia związane z ODBIOREM TOWARU Najczęściej stwierdzane niezgodności mogące przyczynić się do Symbol powstania zagrożenia zagr. Niewłaściwe warunki wewnątrz pojazdu (temp) i zbyt długi czas transportu-ryzyko namnożenia drobnoustrojów w surowcu, produkcie, B1 Częst. 2 Waga Wsp. 6 Kontrola warunków transportu przy odbiorze towaru, wizualna ocena stanu higienicznego samochodu, sprawdzenie temp. zły stan sanitarno-higieniczny (Zagrożenie mikrobiologiczne) Ryzyko zanieczyszczenia pyłem, kurzem, ciałami obcymi (zagrożenie Środki zapobiegawcze fizyczne) Odpowiednie przeszkolenie personelu. Wizualna ocena czystości powierzchni i sprzętu. Odpowiedni Zakażenia pierwotne surowca np.bakteriami chorobotwórczymi, wirusami B1 (zagrożenie mikrobiologiczne). rozładunek. Zakup surowców od sprawdzonych dostawców umiesczonych w Rejestrze dostawców. Posiadanie Obecność w surowcu szkodliwych dla zdrowia substancji F1 CH chemicznych.(zagrożenie chemiczne) Zbyt długi czas przechowywania towaru wymagajacego warunków chłodniczych w miejscu dostawy-ryzyko namnożenia sie drobnoustrojów (zagrożenie mikrobiologiczne) Przekroczenie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałościi/lu użycia do produkcji-ryzyko namnożenia drobnoustrojów B wymaganej dokumentacji od dostawców. Zakup tylko od sprawdzonych dostawców umieszczonych w 'Rejestrze dostawców", otrzymanie od dostawców odpowiedniej dokumentacji świadczącej, że surowce sa bezpieczne pod kątem toksyn. Niezwłoczne umieszczenie towaru w odpowiednich Dokumenty powołane CCP OTO "Odbiór towaru"pyt1 (TAK), Pyt2 (NIE), Pyt(TAK), Pyt4 (NIE) GHP/GMP CCP OTO "Odbiór towaru", Rejestr Dostawców, Oświadczenia dostawców CCP OTO, Rejestr dostawców, Oświadczenia dostawców,dokumenty HDI GHP/GMP warunkach. B1 1 Sprawdzanie terminów przydatności/minimalnej CCP OTO trwałosci przy dostawie (zagrożenie mikrobiologiczne) Obecność zanieczyszczeń fizycznych (zagrożenie fizyczne) Brak właściwej identyfikowalności towaru-ryzyko przyjęcia towaru F1 1 F1 1 niespełniajacego wymagania kryteriów jakości np. skażonego Ocena wizualna. Wymagana dokumentacja od dostawcy umieszczonego w Rejestrze dostawców. promieniotwórczo. radionuklidami Niewłasciwy stan higieniczny sprzetu wykorzystywanego w czasie przyjęcia towarów np. termometrów - ryzyko wtórnego zakazenia towaru GHP/GMP Odpowiednie oświadczenia, że np. ryby nie pochodzą z terenów skażonych B1 1 Dezynfekcja sondy termometru. Pomiar temp Instrukcja użytkowania termometru. nieniszcząco np. pomiędzy dwie sztukami towaru. (zagrożenie mikrobiologiczne) strona 15 / 2

16 Nazwa firmy "Jadamy jak u MAMY" STANDARDOWA PROCEDURA ZAŁĄCZNIK Używanie i kalibracja termometru Karta kalibracji termometru Data zatwierdzenia procedury: Dlaczego: Mierzenie temp. wewnątrz produktu jest podstawowym sposobem monitorowania punktów krytycznych CCP. Kto: Pracownicy odpowiedzialni za monitoring w punktach krytycznych. Kiedy: Zgodnie z procedurami punktów krytycznych CCP. Gdzie: Zgodnie z wyznaczonymi punktami krytycznymi CCP. Jak używać: 1. Umyj ręce. 2. Zdezynfekuj sondę termometru - na chusteczkę higieniczną nanieś spirytus lub inny środek dezynfekujący i przetrzyj nią sondę termometru.. Umieścić sondę termometru wewnątrz produktu lub pomiędzy produktami nieniszcząco np. w przypadku mrożonek. 4. Jeśli wynik jest niejednoznaczny, zdezynfekuj termometr jeszcze raz i ponów pomiar w innym miejscu produktu. 5. Zapisz temperaturę w odpowiedniej karcie kontroli CCP. 6. Wyczyść i zdezynfekuj ponownie sondę termometru. 7. Odłóż termometr na właściwe mu miejsce przechowywania. Jak kalibrować: 1. Do wewnętrznej kalibracji termometru używana jest metoda mierzenia temp. w dwóch punktach; w lodzie i we wrzącej wodzie 2. Metoda kalibracji w lodzie: Włożyć sondę termometru do pokruszonego lodu. Dodać wystarczająco zimnej wody aby pozbyć się ewentualnych przestrzeni z powietrzem. Poczekać aż temperatura się ustabilizuje przed odczytem. Właściwy odczyt temperatury powinien wynosić 0 ºC (+ 1 ºC).. Metoda kalibracji we wrzącej wodzie: Umieścić sondę we wrzącej wodzie. Poczekać aż temperatura się ustabilizuje. strona 16 / 2

17 Właściwy odczyt temperatury powinien wynosić 100 ºC (+ 1 ºC). Dokumentacja: Karta kalibracji termometru Instrukcje CCP I karty kontroli CCP Działania korygujące: Jeśli odczyt odbiega od wyżej podanych wartości należy zresetować termometr i ponowić próbę. Jeśli nadal wskazania są niewłaściwe należy sprawdzić baterię lub skontaktować się z serwise. Sprawdzanie: Regularna kalibracja raz na 1 miesiąc. Kiedy termometr upadnie. Kiedy mamy wątpliwości. Podpis osoby zatwierdzającej procedurę: Rozdzielnik. Z procedurą zapoznały się następujące osoby: Data: strona 17 / 2

18 KARTA KALIBRACJI/WZORCOWANIA TERMOMETRU Nr. tremometru Pomiar temperatury prawidłowy: Działania korygujące Podpis 00C(+/-1) i/lub 1000C (+/-1) Data kalibracji/ wzorcowania strona 18 / 2

19 ZAŁĄCZNIKI Nazwa firmy STANDARDOWA PROCEDURA Wykaz środków myjących i dezynfekujących "Jadamy jak u MAMY" Mycie i dezynfekcja Harmonogram mycia i dezynfekcji Data zatwierdzenia procedury: Karty charakterystyki Instrukcje mycia i dezynfekcji Dlaczego: Usunięcie resztek żywności oraz bakterii i wirusów z powierzchni mających styczność z żywnością oraz obszarów roboczych. Kto: Wszyscy pracownicy. Kiedy: Po zakończeniu pracy, na bieżąco wg potrzeb wg. Planu mycia i dezynfekcji. Gdzie: Na terenie części magazynowej, produkcyjnej. Jak: Powierzchnie robocze. Sprzęt Kupujemy profesjonalne środki myjące i dezynfekujące i mamy podpisana umowę współpracy z firmą Czyścikowo Sp. z o.o., która opracowała dla nas harmonogramy mycia i dezynfekcji. Dokumenty związane: Harmonogram mycia/dezynfekcji. Wykaz środków myjących i dezynfekujących. Karty charakterystyki środków myjących i dezynfekujących. Instrukcje mycia i dezynfekcji Działania korygujące: Ponowne zapoznanie się z procedurą, harmonogramem i instrukcjami mycia i dezynfekcji. Ponowne mycie. Sprawdzanie: Upewnienie się przed przystąpieniem do pracy, że wszystkie powierzchnie mające styczność z żywnością są czyste i suche. Obserwacja pracowników czy właściwie wykonują czynności mycia i dezynfekcji (odpowiednimi środkami i z odpowiednią częstotliwością). Sprawdzenie podczas auditu skuteczności mycia i dezynfekcji Podpis osoby zatwierdzającej procedurę: strona 19 / 2

20 Rozdzielnik: Z procedurą zapoznały się następujące osoby: Data: strona 20 / 2

21 Wykaz środków myjących i dezynfekcyjnych Nazwa środka/przeznaczenie Producent środka myjącego lub dezynfekującego Nr świadectwa Uwagi strona 21 / 2

22 STANDARDOWA PROCEDURA ZAŁĄCZNIK Postępowanie w przypadku korzystania z restauracji przez osobę niepełnosprawną w Rejestr wizyt w restauracji osób niepełnosprawnych z psem towarzystwie psa przewodnika przewodnikiem Nazwa firmy "Jadamy jak u MAMY" Data zatwierdzenia procedury: Dlaczego: Aby zapobiec dostępowi zwierząt domowych do miejsc, gdzie żywność jest przygotowana, przetwarzana lub składowana. Kto: Wyznaczone przeszkolone osoby. Kiedy: W przypadku korzystania z restauracji przez osobę niepełnosprawną z psem: przewodnikiem, opiekunem, asystującym, sygnalizującym oraz terapeutycznym pod warunkiem, że właściciel posiada aktualną kartę szczepień i dokument potwierdzający status psa towarzyszącego. Zaleca się aby pies był oznakowany oraz posiadał usztywnioną smyczy. Gdzie/Jak: Na każdej zmianie w restauracji wyznaczony jest przeszkolony pracownik, który będzie towarzyszył osobie niepełnosprawnej z psem przewodnikiem w celu udzielenia właściwej pomocy w restauracji zarówno takiej osobie jak i towarzyszącemu jej psu. Picie czy jedzenie dla psa można podać w jednorazowych naczyniach, które należy potem wyrzucić. Dokumentacja: Należy prowadzić rejestr wizyt osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem wg załącznika Działania korygujące: W przypadku uznania przez pracownika (osobę opiekującą się osobą niepełnosprawną na czas przebywania w restauracji), że doszło do kontaktu żywności (innej niż właściciela psa) z psem lub jeśli zaistnieje inna sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu żywności należy podjąć działania takie jak np. wycofanie żywności z obrotu, mycie i dezynfekcja np. w przypadku fekaliów, pozostałości śliny, sierści. Sprawdzanie: W przypadku zaistnienie zdarzenia.. Podpis osoby zatwierdzajacej procedurę/data: Rozdzielink. Z procedurą zapoznały się następujące osoby/data: strona 22 / 2

23 REJESTR WIZYT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PSEM PRZEWODNIKIEM Data Miejsce Opis zdarzenia, czy doszło do zanieczyszczenia? Działania korygujące Podpis pracownika strona 2 / 2 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Agnieszka Rola-Jarzębowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo