INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA"

Transkrypt

1 TYP DOKUMENTACJI: ŻYWIENIE ZBIOROWE OTWARTE INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Za pomocą kreatora dokumentacji otrzymuje się wymaganą prawem żywnościowym Księgę Bezpieczeństwa Żywności składającą się z Księgi HACCP i Księgi Dobrych Praktyk. Wygenerowaną dokumentację drukuje się i wkłada do segregatora podzieloną na 7 kolorowych teczek, zgodnie ze spisem treści. Dokumentację podpisują pracownicy i osoby zarządzające we wskazanych miejscach. Należy stosować się do procedur na codzień i prowadzić bieżące zapisy w kartach załączonych do procedur. Do procedur powinno się załączyć zgodnie z listą załączników np. badania wody, kopie umów na wywóz śmieci. Należy również wypełnić niektóre załączniki zgodnie z informacją zamieszczoną w procedurze lub na karcie np. rejestr dostawców, wykaz środków myjących i dezynfekujących. W razie pytań lub wątpliwości nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji. strona 1 / 2

2 KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Data: Nazwa placówki: "Jadamy jak u MAMY" Adres placówki: Kuchcikowo Górne 2 Telefon: XX XX XX XX I. KSIĘGA HA CCP II. KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) strona 2 / 2

3 Spis treści Definicje. I Księga HACCP podzielona na dwie teczki (pkt.1-8 teczka zielona, pkt.8 teczka czerwona) 1 Polityka jakości. 2 Powołanie zespołu ds.hacp. Opis produktów (serwowanych dań). 4 Diagramy procesowe przygotowywanych dań. 5 Analiza zagrożeń. 6 Weryfikacja. 7 Nadzór nad dokumentacją 8 Procedury CCP, karty CCP, analiza zagrożeń dla CCP. II Księga Dobrych Praktyk GHP+GMP (podzielona na 5 teczek). 1 Procedury dotyczące personelu np. biała teczka. Szkolenia i kompetencje pracowników. Higiena pracowników. Mycie rąk. 2 Procedury dotyczące maszyn i urządzeń np.szara teczka Konserwacja maszyn i urzadzeń. Używania i kalibracji termometru. Procedury dotyczące żywności np.żółta teczka Obróbka wstępna. Obróbka właściwa. Procedura zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej. 4 Procedury dotyczące mycia i dezynfekcji np.niebieska teczka. Mycie i dezynfekcja. Wykaz stosowanych środków do mycia i dezynfekcji, karty charakterystyki. Harmonogramy mycia i dezynfekcji. 5 Procedury dotyczące śmieci, szkodników, wody np.czarna teczka. Usuwanie odpadów i ścieków. Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami. Zasady postępowania podczas wizyty osoby z psem przewodnikiem. Zapewnienie jakości wody. strona / 2

4 Definicje, terminy, skróty*. Dobra praktyka higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice - GMP) - działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem. HACCP- system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. Plan HACCP - dokument przygotowany zgodnie z zasadami HACCP w celu zapewnienia opanowania zagrożeń, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności. 1 Zasada- Przeprowadzenie analizy zagrożeń. 2 Zasada Ustalenie krytycznych punktów kontroli Zasada- Ustalenie limitów krytycznych 4 Zasada- Ustanowienie systemu monitorowania parametrów w CCP 5 Zasada Ustanowienie działań korygujących 6 Zasada Ustanowienie procedur weryfikacji (audity, testy etc.) 7 Zasada Opracowanie systemu dokumentacji (prowadzenie zapisów i przechowywanie dokumentacji). Analiza zagrożeń - proces zbierania i oceniania informacji o zagrożeniach i warunkach prowadzących do ich obecności w produktach żywnościowych, w celu zadecydowania, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i powinny być zatem uwzględnione w planie HACCP. Zagrożenie ang. Hazard to czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny w żywności lub w warunkach produkcji żywności, który może potencjalnie być niebezpieczny dla zdrowia. Critical Control Point (CCP) Krytyczny Punkt Kontroli (KKP)- krok w którym kontrola (sterowanie, opanowanie) może być zastosowana i jest niezbędna dla zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zredukowania go do akceptowalnego poziomu Diagram procesowy- ang. Flow diagram (diagram przepływu) - systematyczne przedstawienie sekwencji kroków lub operacji zastosowanych w produkcji lub przetwórstwie poszczególnych produktów żywnościowych. Limit krytyczny- ang. Critical limit kryterium, które oddziela to, co jest akceptowane, od tego, co nieakceptowane (najczęściej parametry, takie jak temperatura, czas wilgotność, np. przechowywanych produktów strona 4 / 2

5 Działania korygujące (naprawcze) ang. Corrective actions- wszelkie działania, które muszą być podjęte, gdy wyniki monitorowania, czyli sprawdzenia parametrów w CCP wykazują utratę kontroli. Monitoring czynność przeprowadzenia zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów sprawdzających parametry kontrolne w celu upewnienia, że Krytyczny Punkt Kontroli jest pod nadzorem Weryfikacja zastosowanie metod, procedur, testów i innych ocen obok monitorowania w celu określenia zgodności z planem HACCP. Przegląd systemu HACCP okresowo przeprowadzona przez kierownictwo i zespół do spraw systemu HACCP, udokumentowana kontrola realizacji systemu HACCP w celu jego zmodyfikowania. Audyt - to systematyczne i niezależne sprawdzenie, czy system HACCP funkcjonuje zgodnie z opisanym planem i czy jest efektywny. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - materiały i wyroby, do których ma zastosowanie rozporządzenie nr 195/2004, zgodnie z art. 1 ust. 2 i tego rozporządzenia; Cechy organoleptyczne - zespół cech obejmujących smak, zapach, wygląd, w tym barwę i konsystencję, środków spożywczych, które można wyodrębnić i ocenić przy pomocy zmysłów człowieka; Data minimalnej trwałości - datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości; data powinna być poprzedzona określeniem "najlepiej spożyć przed" albo określeniem "najlepiej spożyć przed końcem"; Środek spożywczy zepsuty - środek spożywczy, którego skład lub właściwości uległy zmianom wskutek nieprawidłowości zaistniałych na etapie produkcji, obrotu lub pod wpływem działań czynników naturalnych, takich jak: wilgotność, czas, temperatura lub światło, albo wskutek obecności drobnoustrojów, a także zanieczyszczeń, powodujących, że nie nadaje się on do spożycia zgodnie z jego przeznaczeniem w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. b i ust. 5 rozporządzenia nr 178/2002; Termin przydatności do spożycia - termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem "należy spożyć do:" *opracowane na podstawie aktualnego prawa żywnościowego dostępnego na stronie strona 5 / 2

6 1. Polityka Jakości Naszym celem jest zdrowe i smaczne żywienie. Wszyscy pracownicy w swoim codziennym działaniu starają się ustawicznie podnosić jakość swojej pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych potraw. Nasi pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie bezpieczeństwa żywności aby mogli na co dzień stosować zasady HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Kuchennej) i Dobrej Praktyki Higienicznej. Podpis osoby upoważnionej strona 6 / 2

7 2. Powołanie Zespołu HACCP Data: Z dniem powołuję Zespół HACCP w następującym składzie: 1.Jacek Kuchcik - przewodniczący zespołu ds.haccp 2.Kuba Garnek - zastępca przewodniczącego.iwona Talerz - członek zespołu 4.Agnieszka Widelec - członek zespołu Zadaniem Zespołu HACCP jest opracowanie i wdrożenie zasad systemu HACCP. Zespół jest upoważniony do wglądu do dokumentacji niezbędnej do opracowania i wdrożenia zasad systemu HACCP. Zobowiązuję wszystkich pracowników do współpracy z Zespołem HACCP. Podpis osoby upoważnionej strona 7 / 2

8 . Opis produktów (serwowanych dań) Ze względu na ogromną różnorodność serwowanych dań oraz sezonowość potraw w ciągu roku, zrezygnowano z tradycyjnego podejścia i tworzenia schematów produkcyjnych dla każdej potrawy oddzielnie*. Zastosowano model podejścia procesowego i podziału potraw na grupy w zależności od sposobu ich przygotowywania i serwowania. Przynależność poszczególnych dań do poniższych grup znajduje się w załącznikach do diagramów procesowych. Receptury poszczególnych dań znajdują się w oddzielnej dokumentacji.** * FDA Center for Food Safety and Applied Nutriton, Przewodnik Komisji Europejskiej Wytyczne dotyczące wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz ułatwianie wdrażania zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego, Załącznik II Ułatwianie wdrażania zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego oraz Uproszczona metodyka wprowadzania zasad sytemu HACCP w żywieniu zbiorowym, Joanna Terelak-Subramanian (recenzja prof. Danuta Kołożyn Krajewska, prof. Jacek Szczawiński) ** segregator Receptury strona 8 / 2

9 4. Diagram procesowy Przygotowywanie potraw bez etapu obróbki termicznej. PRZYJĘCIE SUROWCA - PRZECHOWYWANIE PRZYGOTOWANIE (PRZETRZYMYWANIE) - PODANIE DO KONSUMPCJI strona 9 / 2

10 Przynależność potraw do grupy potraw bez etapu obróbki termicznej Nazwa potrawy Grupa potraw Nr receptury strona 10 / 2

11 ZAŁĄCZNIK Nazwa firmy "Jadamy jak u MAMY" STANDARDOWA PROCEDURA DZIAŁANIA KARTA OTO- CCP OTO ZAKUPU/ODBIORU TOWARU Data zatwierdzenia procedury: ODBIÓR TOWARU REJESTR DOSTAWCÓW ANALIZA ZAGROŻEŃ Odpowiedzialność 1. Osoba kupująca/odbierająca każdorazowo towar w sklepie i od dostawców umieszczonych w Rejestrze dostawców zobowiązana jest do sprawdzenia poniższych punktów: sprawdzenie wizualne ogólnego stanu higieny w sklepie/samochodzie dostawczym; sprawdzenie temp. w chłodniach, mroźniach; sprawdzenie stanu opakowań; sprawdzenie ilości i terminu przydatności; sprawdzenie właściwej dokumentacji (HDI) Pracownik potwierdza dokonanie oceny towaru przez umieszczenie na dokumencie zakupu tzw. PZ pieczątki i podpisu /przykład/: Ocena jakości zakupu/odbioru towaru prawidłowa Data i podpis 2. Pracownik umieszczający pieczątkę bierze równocześnie odpowiedzialność za stan zakupionego/przyjętego towaru i rozdysponowanie go do odpowiedniego przechowywania;. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ocenianej żywności należy wypełnić załącznik Karta OTO Zakupu/Odbioru towaru. 4. Osoba zakupującą/ odbierająca towar zobowiązana jest jeden raz na tydzień dla wytypowanego dostawcy umieszczonego w Rejestrze dostawców do sprawdzenia poniższych punktów oraz wypełnienia załącznika Karta OTO Zakupu/Odbioru towaru, biorąc równocześnie odpowiedzialność za stan zakupionego/przyjętego towaru i rozdysponowanie go do odpowiedniego przechowywania; sprawdzenie wizualne ogólnego stanu higieny środka transportu i dostawcy; sprawdzenie za pomocą termometru temp. środka produktu tuż po rozładunku; sprawdzenie stanu opakowań; sprawdzenie ilości i terminu przydatności oraz właściwej dokumentacji. Monitoring Ocena wizualna stanu miejsca zakupu/odbioru towaru i opakowań strona 11 / 2

12 Pomiar temperatury termometrem wg. instrukcji Używanie i kalibracja termometru Limity krytyczne Miejsce zakupu/dostarczenia towaru np. samochód dostawczy musi być czyste, produkty surowe nie mogą mieć wpływu na produkty gotowe, temp. przechowywania w miejscu zakupu/temp. dostarczonego towaru zgodne z zaleceniami producenta. Opakowania bez widocznych uszkodzeń Nie wolno zakupić/odebrać towaru przeterminowanego lub takiego gdzie daty przydatności nie są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Działania korygujące Decyzja o braku zakupu towaru. Przyjęcie warunkowe z uzasadnieniem i podpisem w uzgodnieniu z przewodniczącym ds.haccp. Zapis Załącznik- Karta OTO zakupu/odbioru towaru Weryfikacja Wszelkie niezgodności są zgłaszane do Przewodniczacego ds HACCP w celu podjęcia działań korygujących takich jak: zmiana wymagań dotyczących towaru powiadomienie dostawcy/sklepu o niezgodności zmiana dostawcy/sklepu Podpis osoby zatwierdzającej procedurę: Rozdzielnik - z procedurą zapoznały się następujące osoby: Data: strona 12 / 2

13 CCP OTO - KARTA ODBIORU TOWARU Miesiąc/Rok. Data / Osoba odpowiedzialna Nazwa dostawcy Stan higieny nazwisko dostawcy środka nr f-ry/wz Temp środka produ Stan opakowań ktu/samochodu Nazwa dostarczonego Ilość /termin przydatności lub towaru minimalna trwałość Działania korygujące Nr dokumentu Podpis dostawcy jakościowego /atestu, świadectwa weterynaryjnego, dokumentu HDI Krytyczne limity - Środek transportu musi być czysty, produkty surowe nie mogą mieć wpływu na produkty gotowe. Temperatury środka produktu: wg. zaleceń producenta. Surowce mrożone: brak śladów rozmrożenia. Opakowania bez widocznych uszkodzeń. Nie wolno przyjąć towaru przeterminowanego lub takiego gdzie daty przydatności nie są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami (muszą być dostępne na piśmie u osoby przyjmującej towar). Działanie korygujące: Decyzja o odrzuceniu towaru w porozumieniu z przewodniczacym ds HACCP lub osoba przez niego wyznaczoną. strona 1 / 2

14 REJESTR DOSTAWCÓW SUROWCÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH L.p. Nazwa towaru Nazwa i adres dostawcy Telefon kontaktowy/ Osoba do kontaktu Rodzaj wdrożonego systemu jakości GMP, GHP, zasady sytemu HACCP, ISO strona 14 / 2

15 Analiza zagrożeń - opracowana na podstawie najczęściej pojawiających się niezgodności mogących przyczynić się do powstania zagrożenia. Zagrożenia związane z ODBIOREM TOWARU Najczęściej stwierdzane niezgodności mogące przyczynić się do Symbol powstania zagrożenia zagr. Niewłaściwe warunki wewnątrz pojazdu (temp) i zbyt długi czas transportu-ryzyko namnożenia drobnoustrojów w surowcu, produkcie, B1 Częst. 2 Waga Wsp. 6 Kontrola warunków transportu przy odbiorze towaru, wizualna ocena stanu higienicznego samochodu, sprawdzenie temp. zły stan sanitarno-higieniczny (Zagrożenie mikrobiologiczne) Ryzyko zanieczyszczenia pyłem, kurzem, ciałami obcymi (zagrożenie Środki zapobiegawcze fizyczne) Odpowiednie przeszkolenie personelu. Wizualna ocena czystości powierzchni i sprzętu. Odpowiedni Zakażenia pierwotne surowca np.bakteriami chorobotwórczymi, wirusami B1 (zagrożenie mikrobiologiczne). rozładunek. Zakup surowców od sprawdzonych dostawców umiesczonych w Rejestrze dostawców. Posiadanie Obecność w surowcu szkodliwych dla zdrowia substancji F1 CH chemicznych.(zagrożenie chemiczne) Zbyt długi czas przechowywania towaru wymagajacego warunków chłodniczych w miejscu dostawy-ryzyko namnożenia sie drobnoustrojów (zagrożenie mikrobiologiczne) Przekroczenie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałościi/lu użycia do produkcji-ryzyko namnożenia drobnoustrojów B wymaganej dokumentacji od dostawców. Zakup tylko od sprawdzonych dostawców umieszczonych w 'Rejestrze dostawców", otrzymanie od dostawców odpowiedniej dokumentacji świadczącej, że surowce sa bezpieczne pod kątem toksyn. Niezwłoczne umieszczenie towaru w odpowiednich Dokumenty powołane CCP OTO "Odbiór towaru"pyt1 (TAK), Pyt2 (NIE), Pyt(TAK), Pyt4 (NIE) GHP/GMP CCP OTO "Odbiór towaru", Rejestr Dostawców, Oświadczenia dostawców CCP OTO, Rejestr dostawców, Oświadczenia dostawców,dokumenty HDI GHP/GMP warunkach. B1 1 Sprawdzanie terminów przydatności/minimalnej CCP OTO trwałosci przy dostawie (zagrożenie mikrobiologiczne) Obecność zanieczyszczeń fizycznych (zagrożenie fizyczne) Brak właściwej identyfikowalności towaru-ryzyko przyjęcia towaru F1 1 F1 1 niespełniajacego wymagania kryteriów jakości np. skażonego Ocena wizualna. Wymagana dokumentacja od dostawcy umieszczonego w Rejestrze dostawców. promieniotwórczo. radionuklidami Niewłasciwy stan higieniczny sprzetu wykorzystywanego w czasie przyjęcia towarów np. termometrów - ryzyko wtórnego zakazenia towaru GHP/GMP Odpowiednie oświadczenia, że np. ryby nie pochodzą z terenów skażonych B1 1 Dezynfekcja sondy termometru. Pomiar temp Instrukcja użytkowania termometru. nieniszcząco np. pomiędzy dwie sztukami towaru. (zagrożenie mikrobiologiczne) strona 15 / 2

16 Nazwa firmy "Jadamy jak u MAMY" STANDARDOWA PROCEDURA ZAŁĄCZNIK Używanie i kalibracja termometru Karta kalibracji termometru Data zatwierdzenia procedury: Dlaczego: Mierzenie temp. wewnątrz produktu jest podstawowym sposobem monitorowania punktów krytycznych CCP. Kto: Pracownicy odpowiedzialni za monitoring w punktach krytycznych. Kiedy: Zgodnie z procedurami punktów krytycznych CCP. Gdzie: Zgodnie z wyznaczonymi punktami krytycznymi CCP. Jak używać: 1. Umyj ręce. 2. Zdezynfekuj sondę termometru - na chusteczkę higieniczną nanieś spirytus lub inny środek dezynfekujący i przetrzyj nią sondę termometru.. Umieścić sondę termometru wewnątrz produktu lub pomiędzy produktami nieniszcząco np. w przypadku mrożonek. 4. Jeśli wynik jest niejednoznaczny, zdezynfekuj termometr jeszcze raz i ponów pomiar w innym miejscu produktu. 5. Zapisz temperaturę w odpowiedniej karcie kontroli CCP. 6. Wyczyść i zdezynfekuj ponownie sondę termometru. 7. Odłóż termometr na właściwe mu miejsce przechowywania. Jak kalibrować: 1. Do wewnętrznej kalibracji termometru używana jest metoda mierzenia temp. w dwóch punktach; w lodzie i we wrzącej wodzie 2. Metoda kalibracji w lodzie: Włożyć sondę termometru do pokruszonego lodu. Dodać wystarczająco zimnej wody aby pozbyć się ewentualnych przestrzeni z powietrzem. Poczekać aż temperatura się ustabilizuje przed odczytem. Właściwy odczyt temperatury powinien wynosić 0 ºC (+ 1 ºC).. Metoda kalibracji we wrzącej wodzie: Umieścić sondę we wrzącej wodzie. Poczekać aż temperatura się ustabilizuje. strona 16 / 2

17 Właściwy odczyt temperatury powinien wynosić 100 ºC (+ 1 ºC). Dokumentacja: Karta kalibracji termometru Instrukcje CCP I karty kontroli CCP Działania korygujące: Jeśli odczyt odbiega od wyżej podanych wartości należy zresetować termometr i ponowić próbę. Jeśli nadal wskazania są niewłaściwe należy sprawdzić baterię lub skontaktować się z serwise. Sprawdzanie: Regularna kalibracja raz na 1 miesiąc. Kiedy termometr upadnie. Kiedy mamy wątpliwości. Podpis osoby zatwierdzającej procedurę: Rozdzielnik. Z procedurą zapoznały się następujące osoby: Data: strona 17 / 2

18 KARTA KALIBRACJI/WZORCOWANIA TERMOMETRU Nr. tremometru Pomiar temperatury prawidłowy: Działania korygujące Podpis 00C(+/-1) i/lub 1000C (+/-1) Data kalibracji/ wzorcowania strona 18 / 2

19 ZAŁĄCZNIKI Nazwa firmy STANDARDOWA PROCEDURA Wykaz środków myjących i dezynfekujących "Jadamy jak u MAMY" Mycie i dezynfekcja Harmonogram mycia i dezynfekcji Data zatwierdzenia procedury: Karty charakterystyki Instrukcje mycia i dezynfekcji Dlaczego: Usunięcie resztek żywności oraz bakterii i wirusów z powierzchni mających styczność z żywnością oraz obszarów roboczych. Kto: Wszyscy pracownicy. Kiedy: Po zakończeniu pracy, na bieżąco wg potrzeb wg. Planu mycia i dezynfekcji. Gdzie: Na terenie części magazynowej, produkcyjnej. Jak: Powierzchnie robocze. Sprzęt Kupujemy profesjonalne środki myjące i dezynfekujące i mamy podpisana umowę współpracy z firmą Czyścikowo Sp. z o.o., która opracowała dla nas harmonogramy mycia i dezynfekcji. Dokumenty związane: Harmonogram mycia/dezynfekcji. Wykaz środków myjących i dezynfekujących. Karty charakterystyki środków myjących i dezynfekujących. Instrukcje mycia i dezynfekcji Działania korygujące: Ponowne zapoznanie się z procedurą, harmonogramem i instrukcjami mycia i dezynfekcji. Ponowne mycie. Sprawdzanie: Upewnienie się przed przystąpieniem do pracy, że wszystkie powierzchnie mające styczność z żywnością są czyste i suche. Obserwacja pracowników czy właściwie wykonują czynności mycia i dezynfekcji (odpowiednimi środkami i z odpowiednią częstotliwością). Sprawdzenie podczas auditu skuteczności mycia i dezynfekcji Podpis osoby zatwierdzającej procedurę: strona 19 / 2

20 Rozdzielnik: Z procedurą zapoznały się następujące osoby: Data: strona 20 / 2

21 Wykaz środków myjących i dezynfekcyjnych Nazwa środka/przeznaczenie Producent środka myjącego lub dezynfekującego Nr świadectwa Uwagi strona 21 / 2

22 STANDARDOWA PROCEDURA ZAŁĄCZNIK Postępowanie w przypadku korzystania z restauracji przez osobę niepełnosprawną w Rejestr wizyt w restauracji osób niepełnosprawnych z psem towarzystwie psa przewodnika przewodnikiem Nazwa firmy "Jadamy jak u MAMY" Data zatwierdzenia procedury: Dlaczego: Aby zapobiec dostępowi zwierząt domowych do miejsc, gdzie żywność jest przygotowana, przetwarzana lub składowana. Kto: Wyznaczone przeszkolone osoby. Kiedy: W przypadku korzystania z restauracji przez osobę niepełnosprawną z psem: przewodnikiem, opiekunem, asystującym, sygnalizującym oraz terapeutycznym pod warunkiem, że właściciel posiada aktualną kartę szczepień i dokument potwierdzający status psa towarzyszącego. Zaleca się aby pies był oznakowany oraz posiadał usztywnioną smyczy. Gdzie/Jak: Na każdej zmianie w restauracji wyznaczony jest przeszkolony pracownik, który będzie towarzyszył osobie niepełnosprawnej z psem przewodnikiem w celu udzielenia właściwej pomocy w restauracji zarówno takiej osobie jak i towarzyszącemu jej psu. Picie czy jedzenie dla psa można podać w jednorazowych naczyniach, które należy potem wyrzucić. Dokumentacja: Należy prowadzić rejestr wizyt osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem wg załącznika Działania korygujące: W przypadku uznania przez pracownika (osobę opiekującą się osobą niepełnosprawną na czas przebywania w restauracji), że doszło do kontaktu żywności (innej niż właściciela psa) z psem lub jeśli zaistnieje inna sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu żywności należy podjąć działania takie jak np. wycofanie żywności z obrotu, mycie i dezynfekcja np. w przypadku fekaliów, pozostałości śliny, sierści. Sprawdzanie: W przypadku zaistnienie zdarzenia.. Podpis osoby zatwierdzajacej procedurę/data: Rozdzielink. Z procedurą zapoznały się następujące osoby/data: strona 22 / 2

23 REJESTR WIZYT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PSEM PRZEWODNIKIEM Data Miejsce Opis zdarzenia, czy doszło do zanieczyszczenia? Działania korygujące Podpis pracownika strona 2 / 2 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności 1 Do systemów tych należą: - Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - Dobra Praktyka Produkcyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEZONIE LETNIM INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW Nadchodzi lato, czas wysokich temperatur, wzmożonego ruchu turystycznego oraz sezonowych produktów spożywczych takich jak warzywa, owoce,

Bardziej szczegółowo

Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych

Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie mgr inż. Karolina Krawczyk - Borowiec Iwona Promna - stażystka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych

Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Zakład Towaroznawstwa mgr inż. Sławomir Stec Obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji i przetwórstwie surowców rolnych Badania realizowane w ramach Programu:

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zasad przechowywania żywności i przygotowywania posiłków w sposób bezpieczny, zalecanych przez WHO oraz wyników sondy "Co wiesz o swoim

Prezentacja zasad przechowywania żywności i przygotowywania posiłków w sposób bezpieczny, zalecanych przez WHO oraz wyników sondy Co wiesz o swoim Prezentacja zasad przechowywania żywności i przygotowywania posiłków w sposób bezpieczny, zalecanych przez WHO oraz wyników sondy "Co wiesz o swoim jedzeniu" przeprowadzonej przez uczniów naszego liceum,

Bardziej szczegółowo

Leonardo Training Module Hygiene Management - RABC RABC:

Leonardo Training Module Hygiene Management - RABC RABC: RABC w pralniach Leonardo Training Module R isc A nalysis B iocontamination RABC: Analiza ryzyka i kontrola skażeń biologicznych C ontrol: Nowa norma dotycząca zarządzania higieną w pralniach PN-EN 14065

Bardziej szczegółowo

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna Wysłodki i melas jako pasza GMP Roman Wojna Ustawa o paszach 2006 1) Rejestracja i zatwierdzenie zakładów. 2) Zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych oraz nimi obrót. 3) Wymagania jakościowe

Bardziej szczegółowo

Wykład: Błędy w planach monitoringu Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) w produkcji i logistyce

Wykład: Błędy w planach monitoringu Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) w produkcji i logistyce Konferencja Błędy i niezgodności w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności Wykład: Błędy w planach monitoringu Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) w produkcji i logistyce mgr inż. Sławomir Muńko Dyrektor Regionalny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z priorytetów polityki żywieniowej i zajmuje centralne miejsce w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Organizacja Narodów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 160/19

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 160/19 12.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 160/19 Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Aby otrzymać potrawy o wysokiej jakości zdrowotnej należy właściwie postępować we wszystkich etapach procesu technologicznego. Ważne jest, aby

Bardziej szczegółowo

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO

OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 349 353 Agata Szkiel OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH NADZORU NAD KRYTYCZNYMI PUNKTAMI KONTROLI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEDO ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO Katedra

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej

Program szkoleń - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej 20 11 - Zarządzanie Jakoscią w branży spożywczej SZKOLENIA OGÓLNE WARUNKI SZKOLEO kod: QA_F1 Dobra praktyka higieniczna i dobra praktyka produkcyjna (GHP i GMP) kod: QA_F2 System HACCP zasady, wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Systemy Zapewnienia Jakości (HACCP i ISO 22000)

Systemy Zapewnienia Jakości (HACCP i ISO 22000) Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości

1. Cel 2. Metody kontroli 2.1 Instrukcje 2.2 Instrukcje produkcyjne 2.3 Specyfikacje testów produktu 3. Procedura przeglądu jakości Dobre Praktyki Produkcyjne dla produkcji farb do opakowań przeznaczonych do stosowania na zewnętrznej stronie opakowań środków spożywczych, oraz artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Październik

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć prawa żywnościowego

Słownik pojęć prawa żywnościowego Słownik pojęć prawa żywnościowego analiza ryzyka proces składający się z trzech powiązanych elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku; aromaty inaczej środki aromatyzujące substancje

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 343404 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE H.A.C.C.P.

ZAGADNIENIE H.A.C.C.P. HIGIENA KUCHENNA ZAGADNIENIE H.A.C.C.P. Co to jest H.A.C.C.P.? H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I. Zasady dotyczące higieny. 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentacją i danymi

Procedura nadzoru nad dokumentacją i danymi Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Celem procedury jest zapewnienie: Nadzoru nad dokumentami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) związanymi z wymaganiami systemu HACCP i funkcjonowaniem firmy, Nadzoru nad dokonywaniem

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Telefon. Telefon

Telefon.  Telefon Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia;

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG. Zagadnienia: Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W SEKTORZE USŁUG Zagadnienia: Czynniki ryzyka zdrowia i jakości żywności; Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia; Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego

GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego GMP w wytwarzaniu produktu chemicznego Good Manufacturing Practice - GMP Good Manufacturing Practice - GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania/Produkcji) połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo

Księga HACCP. Wydanie 1 KSIĘGA HACCP. O c h o Ŝ a 0 1-0 5-2 0 0 8 (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok)

Księga HACCP. Wydanie 1 KSIĘGA HACCP. O c h o Ŝ a 0 1-0 5-2 0 0 8 (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) Strona 1 z 42... pieczęć zakładu Księga HACCP O c h o Ŝ a 0 1-0 5-2 0 0 8 (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) Wydanie 1 Księgę sporządził: Paweł Wawryszczuk, zastępca przewodniczącego zespołu HACCP...

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET57/rhga (wyładunek i miejsca prezentacji rynek hurtowy, giełda i aukcja

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015

Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015 Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2015 Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Każdego roku wybierany jest

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Prawodawstwo polskie nakłada obowiązek wprowadzenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności na producentów. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej

Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem legislacji europejskiej dr Paweł Wojciechowski Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Agnieszka Rola-Jarzębowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Wstęp

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego

W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego W hali produkcyjnej zakładów przetwórstwa rybnego 46 C-52 C 115 F-125 F 00:00:20 Każdy, kto wchodzi na teren hali produkcyjnej zakładu przetwórstwa rybnego musi być ubrany w czyste ubranie robocze i powinien

Bardziej szczegółowo

Program praktyk. Lublin, 2012

Program praktyk. Lublin, 2012 Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej opracowany w ramach projektu Praktyka kluczem do sukcesu Opracował:

Bardziej szczegółowo

HACCP system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. European Commission Enterprise and Industry

HACCP system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. European Commission Enterprise and Industry HACCP system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności European Commission Enterprise and Industry Bezpieczeństwo żywności Title of the presentation Date 2 (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł. INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Edycja instrukcji: 2 Data edycji: 10.2012 r. Strona 1 z 7 IS-7.10/01 Tytuł procedury:. SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2. Przedmiot instrukcji 3. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe) Radzice Duże, 19 sierpnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dodatkowe) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica NIP: 7681833531, w imieniu której działa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu HACCP i zasady jego. wdraŝania

Charakterystyka systemu HACCP i zasady jego. wdraŝania Charakterystyka systemu HACCP i zasady jego wdraŝania HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Ŝywności poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A.

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. Bezpieczne opakowanie Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. 1 Bezpieczne opakowanie Co decyduje o bezpieczeństwie w opakowaniu: 1. Farmaceutycznym, 2. Artykułów alkoholowych, 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo