Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych"

Transkrypt

1 Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie mgr inż. Karolina Krawczyk - Borowiec Iwona Promna - stażystka Wieruszów r.

2 Aby zagwarantować najwyższą jakość i bezpieczeństwo żywności należy w produkcji oraz obrocie żywnością zapewnić eliminację wszelkich zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Podstawą tego jest realizacja zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

3 Zasady GMP i GHP wg obowiązującego prawa są obowiązkowe zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego, oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

4 DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA Good Hygienic Practice (GHP) to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

5 DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA Good Manufacturing Practice (GMP) to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z jej przeznaczeniem.

6 Dla podkreślenia, że GMP nie może istnieć bez GHP stosuje się zapis GMP/GHP.

7 Do zagadnień, które leżą w obszarze GMP zaliczyć należy: przyjęcie surowców i materiałów, magazynowanie i postępowanie z surowcami, procesy obróbki wstępnej, procesy obróbki zasadniczej, transport wewnętrzny, magazynowanie wyrobów gotowych oraz transport zewnętrzny i dystrybucja wyrobów.

8 Wszystkie stosowane w zakładzie techniki i metody pracy oraz zalecenia dotyczące higieny powinny być opisane za pomocą odpowiednich procedur lub instrukcji uwzględniających szczegółowe wymagania, jakie powinny być spełnione.

9 Obejmują one: lokalizację, otoczenie i infrastrukturę zakładu, obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny, maszyny i urządzenia, procesy mycia i dezynfekcji, zaopatrzenie w wodę, kontrole odpadów, zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrolę w tym zakresie, szkolenie personelu, higienę personelu, prowadzenie dokumentacji i zapisów GHP,

10 Obszary te stanowią podstawę działań jakie powinny być realizowane w każdym zakładzie produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa.

11 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: I. Lokalizacja i otoczenie zakładu (należy wziąć pod uwagę potencjalne źródła zanieczyszczeń od otaczającego środowiska jak również sytuację odwrotną; budynki powinny być utrzymane w dobrym stanie, drogi dojazdowe do zakładu utwardzone i odpowiednio zdrenowane)

12 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. II. Budynki i układ funkcjonalny pomieszczeń (podłogi, ściany i sufity - gładkie, bez uszkodzeń i łatwe do utrzymania w czystości. Okna i drzwi szczelne, łatwe do otwierania i utrzymania w czystości. Wentylacja i kanalizacja powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Szafki dla pracowników powinny mieć wydzielone części bądź szafki na odzież osobistą i roboczą pracowników.)

13 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. III. Maszyny i urządzenia (powinny być wykonane z materiałów nie toksycznych, nie korodujących, nie wydzielające zapachów i nie powodujące zmiany smaku żywności. Ich powierzchnie powinny być gładkie, bez zarysowań. Blaty stołów i lady wykonane z materiału trwałego, gładkie i łatwe do utrzymania w czystości. Nie należy zapomnieć o konserwacji maszyn w celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego.)

14 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. IV. Procesy mycia i dezynfekcji (w każdym zakładzie powinny być opracowane własne instrukcje mycia i dezynfekcji.)

15 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. V. Zaopatrzenie w wodę (woda w obiekcie powinna być zdatna do picia, w przypadku uszkodzenia wodociągu bądź remontu powinno być przeprowadzone badanie wody pod względem mikrobiologicznym)

16 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. VI. Odpady żywnościowe (odpady i śmieci powinny być gromadzone w określonych miejscach poza pomieszczeniami z żywnością i systematycznie usuwane. Z przestrzeni produkcyjnej powinny być usuwane tak często jak tylko zachodzi taka potrzeba przynajmniej raz dziennie!)

17 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. VII. Zabezpieczenie przed szkodnikami (w zakładzie powinna być prowadzona bieżącą kontrola obecności szkodników. Zwalczanie szkodników może być prowadzone przy użyciu metod fizycznych, chemicznych, biologicznych. W obiekcie zabezpieczenie oraz zwalczanie szkodników może być prowadzone indywidualne lub przez firmę z zewnątrz DDD)

18 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. VIII. Szkolenie personelu (poziom wiadomości i kwalifikacje formalne pracowników powinny być odpowiednie do wykonywanych przez nich czynności, obowiązków kompetencji oraz odpowiedzialności. Kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona, powinna prowadzić rejestr szkoleń pracowników zapoznanych z instrukcjami)

19 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. IX. Higiena i stan zdrowia personelu (pracownicy muszą postępować zgodnie z wymogami higieny i nie mogą stanowić źródła zanieczyszczenia żywności. Należy zwrócić szczególna uwagę na czas mycia dłoni prawidłowe mycie powinno trwać minimum 30 sekund.)

20 Najistotniejsze elementy na które należy zwracać uwagę w zakładzie zajmującym się produkcją, przetwórstwem lub obrotem żywnością to: c.d. X. Dokumentacja i zapisy dotyczą m. in. - Badań lekarskich pracowników, - Harmonogramów konserwacji i urządzeń - Mycia i dezynfekcji - Pomiaru temperatur w urządzeniach chłodniczych - Zapisów z przeprowadzonych szkoleń - Kontroli skuteczności zwalczania szkodników

21 Karta kontroli temperatury i wilgotności w magazynie Magazyn:... Miesiąc:... Odpowiedzialny za kontrolę:... Data pomiaru Temperatur a (ºC) Wilgotność (%) Godzina pomiaru Podpis

22 Miesięczna karta kontroli temperatury zamrażarkach Magazyn Zamrażarka do mrożonek - urządzenie nr 1 Zamrażarka do ryb - urządzenie nr 2 Zamrażarka do mięs - urządzenie nr 3 Dzień Godzina odczytu urządzenie nr 1 urządzenie nr 2 urządzenie nr 3 Mycie urządzeń Wykonał (podpis)

23 L.p Wykaz dostawców towaru Adres (producenta/hurtownika/dostawcy) Tel: Piekarnia BUŁECZKA ul. Kwiatowa 18, Wrocław Tel: Hurtownia spożywcza ul: Sportowa 56-58, Wrocław Tel: Asortyment Pieczywo Artykuły spożywcze..

24 Co to jest system HACCP? Skrót HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. HACCP jest narzędziem zarządzania bezpieczeństwem żywności i uniwersalną metodą systematycznej oceny możliwości wystąpienia zagrożeń oraz określenia metod ich eliminacji podczas produkcji żywności.

25 HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

26 Wyróżniamy zagrożenia Chemiczne Fizyczne Mikrobiologiczne

27 Zagrożenia Chemiczne Naturalnie występujące w żywności: - mikotoksyny (aflatoksyna i patulina) - toksyny wytwarzane przez skorupiaki Dodane do żywności: - pozostałości pestycydów i innych zw. chemicznych stosowanych w rolnictwie, - środki grzybobójcze i owadobójcze, - pozostałości leków weterynaryjnych, - metale ciężkie, np.: ołów, kadm, - pozostałości środków myjących, - smary, kleje, - dodatki do żywności azotan sodowy, barwniki, migracja z opakowań plastikowych, sabotaż.

28 Zagrożenia Fizyczne Materiał Szkło Drewno Kamienie Metal Insekty Izolacja Kości Plastik Taśmy elastyczne Rzeczy pracowników Źródło Butelki, słoiki, osłony oświetlenia, naczynia. Palety, skrzynie, środowisko, Środowisko Maszyny, sprzęt, pracownicy, drut, opakowania. Środowisko, Materiały budowlane Niewłaściwy proces technologiczny Środowisko, pracownicy, materiały opakowaniowe, palety Pracownicy, materiał opakowaniowy Biżuteria, niedopałki papierosów, włosy, sznurki, papier, karton

29 Zagrożenia Biologiczne Potrawy z mięsa w dużych kawałkach: - Clostridium perfringens; Potrawy w cienkich kawałkach: - salmonella, E. coli; Sosy gorące: - Clostridium perfringens; Warzywa, owoce, potrawy mączne: - Clostridium botulinum, bacillus cereus.

30 Główną przyczyną zbiorowych zatruć pokarmowych są: potrawy z mięsa, szczególnie drobiu, jaj, ryb, sałatki, wyroby garmażeryjne, ciastka z kremem. W ostatnich latach wzrasta liczba zatruć pokarmowych wywołanych przez Campylobacter jejuni i Listeria monocytogenes.

31 Koncepcja systemu HACCP polega m. in. na tym że w całym łańcuchu produkcyjnym lub związanym z dystrybucją żywności wszystkie etapy lub czynność, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także ich przyczyny są pod ścisłą kontrolą.

32 System HACCP działa w oparciu o 7 podstawowych zasad określonych w Kodeksie Żywnościowym. Są to: 1. Analiza zagrożeń-zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, 2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli- KPK/CCP w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń, 3. Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych),

33 7 podstawowych zasad ciąg dalszy: 4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli, 5. Ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań, 6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem, 7. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.

34 Na podstawie znajomości samych zasad systemu oraz jego teoretycznej koncepcji trudno jest jednak wdrożyć system w praktyce. Zanim rozpocznie się realizację pierwszej zasady systemu HACCP niezbędne jest przeprowadzenie kilku czynności wstępnych ułatwiających prawidłowe jego wprowadzanie. Kodeks Żywnościowy proponuje, zastosowanie przedstawionej poniżej 12 etapowej sekwencji działań w wyniku, której uzyskuje się logiczny tok postępowania, w którym każde kolejne działanie wynika z poprzedzającego.

35 12 Etapów wdrażania systemu HACCP 1. Zdefiniowanie zakresu stosowania systemu HACCP 2. Utworzenie zespołu HACCP 3. Opisanie produktu wraz z określeniem przewidywanego sposobu wykorzystania produktu 4. Opracowanie schematu procesu technologicznego

36 12 Etapów wdrażania systemu HACCP 5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej 6. Sporządzenie listy wszystkich zagrożeń i środków kontroli (zasad 1) 7. Określenie krytycznych punktów kontroli ( zasada 2) 8. Określenie wartości docelowych i krytycznych dla każdego punktu krytycznego (zasada 3)

37 12 Etapów wdrażania systemu HACCP 9. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego (zasada 4) 10 ustalenie działań korygujących ( zasada 5) 11. Ustalenie procedury weryfikacji (zasada 6) 12. Prowadzenie dokumentacji i zapisów (zasada 7)

38 Korzyści wynikające z wdrożenia systemu HACCP Korzyści jakie można osiągnąć wdrażając system HACCP, obok celu nadrzędnego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, to przede wszystkim : podniesienie świadomości pracowników i zwiększenie ich odpowiedzialności zawodowej uporządkowanie kompetencji i obowiązków osób odpowiedzialnych za produkcję żywności lub realizację żywienia zmniejszenie ryzyka popełniania błędów i pomyłek dostarczenie dowodów, że prowadzone działania są wykonywane prawidłowo, a tym samym zwiększenie satysfakcji pracowników

39 PPIS w Wieruszowie udostępni powyższe informacje na stronie internetowej:

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji

Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Agnieszka Rola-Jarzębowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

Przy praktycznym wdrażaniu systemu HACCP, zgodnie

Przy praktycznym wdrażaniu systemu HACCP, zgodnie TECHNIKA TECHNOLOGIA Bezpieczeństwo żywności sierpień 2013 tom 67 Krzysztof Przystupa Wybór punktów krytycznych w systemie HA 42 ARTYKUŁ NAUKOWY SŁOWA KLUCZOWE: HA, analiza zagrożeń, krytyczne punkty kontroli,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo