WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO WPROWADZENIA ZMIAN W POZWOLENIU NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I WYCOFANIA SERII PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO WPROWADZENIA ZMIAN W POZWOLENIU NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I WYCOFANIA SERII PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW"

Transkrypt

1 ANEKS I WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO WPROWADZENIA ZMIAN W POZWOLENIU NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I WYCOFANIA SERII PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW 1

2 WNIOSKI NAUKOWE OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ PREPARATU CLOPIDOGREL ACINO W dniu 3 marca 2010 r. niemiecki organ nadzorczy (Regierung von Oberbayern) powiadomił Europejską Agencję Leków (EMA) o wyniku kontroli GMP (ang. Good Manufacturing Practice, dobra praktyka wytwarzania) przeprowadzonej w miejscu wytwarzania substancji czynnej w dniach lutego 2010 r. w imieniu Europejskiej Agencji Leków i na wniosek CHMP wystosowany w październiku 2009 r. Kontrola zakończyła się wydaniem orzeczenia o braku zgodności z GMP. W pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu przedmiotowe miejsce znajduje się w wykazie miejsc wytwarzania substancji czynnej dla 8 centralnie zatwierdzonych produktów leczniczych zawierających klopidogrel (Clopidogrel 1A Pharma, Clopidogrel Acino, Clopidogrel Acino Pharma, Clopidogrel Acino Pharma GmbH, Clopidogrel Hexal, Clopidogrel Ratiopharm, Clopidogrel Ratiopharm GmbH, Clopidogrel Sandoz): Glochem Industries Ltd. (Unit II) Survey No. 36, 37 & 46, Plot No. 77 Jawaharlal Nehru Pharmacity Thanam Village, Visakhapatnam Dist. Andhra Pradesh Indie Preparat Clopidogrel Acino 75 mg tabletki powlekane jest zatwierdzonym centralnie produktem leczniczym zawierającym jako substancję czynną klopidogrel w postaci bezylanu. Klopidogrel jest niekompetycyjnym inhibitorem dwufosforanu adenozyny (ADP) w receptorach płytkowych. Wskazany jest u osób dorosłych w profilaktyce przeciwzakrzepowej w objawowej miażdżycy: - U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz z rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych. - U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym: - Bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q), w tym pacjentów, którym wszczepia się stent w czasie zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej, w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA). - Z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego. W raporcie z kontroli zawierającym jej szczegółowe wyniki podano jedno zasadnicze i 8 istotnych uchybień od zasad GMP. Uchybienie zasadnicze wiąże się ze znalezieniem co najmniej 70 wypełnionych raportów wytwarzania serii (ang. Batch Manufacturing Records, BMR) w miejscu przeznaczonym na składowanie odpadów stałych przed ich usunięciem. Wszystkie te raporty BMR zostały na nowo przepisane, a niektóre oryginalne wpisy zostały zmienione. Praktyki, takie jak przepisywanie raportów serii są sprzeczne z podstawowymi zasadami GMP i nie wiadomo, jaki wpływ na jakość produktu mają manipulacje danymi źródłowymi. Liczba i rodzaj odnalezionych raportów wskazują, że nie była to odosobniona praktyka wytwórcy, zatem nie można wykluczyć możliwości zmiany danych / manipulacji danymi również w przypadku innych dokumentów. Osiem istotnych uchybień wiązało się z brakiem wdrożenia podstawowego systemu zapewnienia jakości, nieprzestrzeganiem podstawowych wymogów GMP w odniesieniu do pomieszczeń i sprzętu, w tym ze stosowaniem nieodpowiednich środków konserwacji i problemami związanymi z przechowywaniem rozpuszczalników. Ponadto stwierdzono, że procedury oczyszczania pomieszczenia i sprzętu nie są odpowiednie, aby móc zagwarantować brak zanieczyszczeń i zanieczyszczeń krzyżowych. W dniu 16 marca 2010 r. organ nadzorczy wydał świadectwo o braku zgodności z dobrą praktyką wytwarzania. 2

3 CHMP został poinformowany, że miejsce wytwarzania nie spełnia zasad i wymogów GMP dla substancji czynnych, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2001/83/WE. CHMP został poinformowany o tej sprawie na posiedzeniu plenarnym w marcu 2010 r., na które zaproszono podmiot odpowiedzialny (Acino Pharma GmbH) w celu złożenia wyjaśnień ustnych w dniu 17 marca i przedstawienia dalszych informacji na temat głównej przyczyny niezgodności z GMP oraz proponowanych i wdrożonych działań naprawczych umożliwiających zagwarantowanie jakości produktu i zapewnienie CHMP o wiarygodności danych na poparcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i dokumentacji dotyczącej serii produktu końcowego zwolnionych do obrotu. Na podstawie wyjaśnień przedstawionych przez podmiot odpowiedzialny podczas sesji wyjaśnień ustnych w dniu 17 marca 2010 r. i biorąc pod uwagę możliwy wpływ niezgodności z GMP na jakość wyżej wymienionych produktów leczniczych, CHMP uznał, że w celu rozwiązania stwierdzonych problemów oraz zapewnienia ochrony zdrowia publicznego należy przedsięwziąć odpowiednie środki tymczasowe. Następnie CHMP poinformował Komisję Europejską o swoich obawach. W świetle powyższego Komisja Europejska wszczęła w dniu 18 marca 2010 r. procedurę zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 i przekazała sprawę Komitetowi ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Komisja Europejska zwróciła się do CHMP o wydanie opinii, czy konieczne jest podjęcie środków mających na celu zapewnienie jakości tych produktów, a zwłaszcza, czy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinny zostać utrzymane, zmienione, zawieszone czy wycofane. Po dokonaniu oceny raportu GMP przedstawionego przez organ nadzorczy oraz dostępnych danych przedstawionych przez podmiot odpowiedzialny podczas wyjaśnień ustnych, a także na podstawie trwającego obecnie dochodzenia w sprawie niezgodności stwierdzonych podczas kontroli GMP i ich wpływu na jakość, CHMP uznał, co następuje. Jakość Faktem jest, że firma zmieniła oryginalne dokumenty dotyczące procesu wytwarzania i jakości, że było to działanie zorganizowane i popierane przez zarząd firmy, że system zapewnienia jakości okazał się niedostateczny w podstawowych obszarach, takich jak utrzymanie pomieszczeń i sprzętu, dokumentacja, oczyszczanie i walidacja, w wyniku czego inspektorzy uznali, że nie zastosowano podstawowych zasad dobrej praktyki wytwarzania. Komitet nie jest zatem przekonany, że proces wytwarzania zastosowany do wytwarzania substancji czynnej dla 8 centralnie zatwierdzonych produktów leczniczych zawierających klopidogrel jest tym samym procesem, który poddano ocenie i opisano w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu. Komitet uznał również, że taka sytuacja przyczynia się do braku pewności co do jakości i czystości produktu końcowego. Działania naprawcze zaproponowane przez podmiot odpowiedzialny nie mogą zapewnić a posteriori jakości produktu wytworzonego w warunkach braku zapewnienia jakości i dobrej praktyki wytwarzania, zatem nie można zagwarantować jakości tych produktów. 3

4 Ogólne wnioski Komitet zaleca usunięcie miejsca wytwarzania Glochem z wykazu miejsc zatwierdzonych do wytwarzania substancji czynnej klopidogrel i zaleca wycofanie wszystkich serii zawierających klopidogrel wytworzony w miejscu wytwarzania Glochem Visakhapatnam z łańcucha dystrybucji do poziomu aptek. Aneksy I, II i III pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pozostają niezmienione. 4

5 PODSTAWY DO WPROWADZENIA ZMIAN W POZWOLENIU NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I WYCOFANIA SERII PRZEDSTAWIONE PRZEZ EMA CHMP dokonał oceny raportu z kontroli przedstawionego przez organ nadzorczy i dostępnych danych przedstawionych przez podmiot odpowiedzialny podczas wyjaśnień ustnych z trwającego obecnie dochodzenia w sprawie niezgodności stwierdzonych podczas kontroli GMP i ich wpływu na jakość produktu leczniczego. Biorąc pod uwagę następujące fakty: - organ nadzorczy stwierdził, że w miejscu wytwarzania nie są przestrzegane unijne zasady GMP, zatem nie ma pewności, że substancja czynna jest wytwarzana zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi GMP dla materiałów wyjściowych; - zasadnicze uchybienie od zasad GMP wiązało się z wykryciem przepisywanych, zmienianych i tym samym niewiarygodnych dokumentów źródłowych, takich jak raporty BMR i raporty oczyszczania; - istotne uchybienia od zasad GMP potwierdziły, że nie można zapewnić jakości substancji czynnej; - wyjaśnienia przedstawione przez podmiot odpowiedzialny podczas sesji wyjaśnień ustnych zawierające proponowane środki naprawcze nie stanowiły dostatecznego uzasadnienia ani zapewnienia, że proces wytwarzania stosowany do wytwarzania substancji czynnej dla 8 centralnie zatwierdzonych produktów leczniczych zawierających klopidogrel był procesem, który oceniono i opisano w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu; Komitet zaleca wprowadzenie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu polegającej na usunięciu miejsca wytwarzania Glochem Visakhapatnam z wykazu miejsc posiadających pozwolenie na dostarczanie substancji czynnej klopidogrelu. Ponadto, jako środek ostrożności, CHMP zaleca wycofanie wszystkich serii zawierających klopidogrel wytworzony w fabryce Glochem Viskhapatnam z łańcucha dystrybucji do poziomu aptek. CHMP zaleca także przedsięwzięcie tymczasowych środków i dlatego też zaleca Komisji Europejskiej, aby do czasu wydania przez nią decyzji w tej sprawie serie wyżej wymienionych produktów leczniczych zawierających klopidogrel zostały wycofane we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich UE. 5

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008R1234 PL 04.08.2013 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1234/2008 z

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna

Wnioskodawca Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA, WNIOSKODAWCY/PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 2.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 223/1 (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UN EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie szczegółów różnych kategorii

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 967 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 312/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.11.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1144/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0208 (COD) 10972/14 AGRI 445 ENV 621 AGRILEG 130 DENLEG 108 MI 496 CODEC 1489 AKTY USTAWODAWCZE

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo