SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV Nakładanie powłok antykorozyjnych Kod CPV Instalowanie wyrobów metalowych [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych] 1 S t r o n a

2 1. WSTĘP Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania konstrukcji wsporczej stalowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w Pińczowie Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu określonych w pkt.1.1 opracowania. Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych w wybranych obiektach na terenie inwestycji, m.in. konstrukcji stalowej zadaszenia sceny amfiteatru, konstrukcji stalowej zadaszenia trybun przy stadionie głównym Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oraz montażem konstrukcji stalowych Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z normami. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Warunki organizacyjne Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. Dokumentacja związana Niezależnie od dokumentacji przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: - rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, - technologia spawania, - ogólny projekt organizacji budowy - projekt organizacji montażu. Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między innymi: - dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych, - określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 2 S t r o n a

3 2. MATERIAŁY Stal i łączniki Wszelkie materiały do wykonania konstrukcji metalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie materiały zgodne z zestawieniami stali dla poszczególnych projektowanych elementów. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: - znak wytwórcy - profil - gatunek stali - numer wyrobu lub partii - znak obróbki cieplnej Do konstrukcji stalowych stosuje się: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/H Kształtowniki zimno gięte. Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe) wg normy BN-7 5/ Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-88/H i BN-7 5/ Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: - mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek - nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0.7 mm dla walcówki o grubości większej. Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. Połączenia spawane: Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN- 91/M Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: - zaświadczenie jakości - spełniać wymagania norm przedmiotowych - opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami - obowiązujących norm i wymaganiami producenta. Połączenia skręcane: - śruby z łbem sześciokątnym wg PN-85/M średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 mm II dla średnic powyżej 16 mm II - stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01 - tolerancje wg PN-02/M-82054/02 - własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/03 - nakrętki sześciokątne wg PN-86/M własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 3 S t r o n a

4 - podkładki okrągłe zgrubne wg PN-78/M podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. Składowanie materiałów i konstrukcji. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. Badania na budowie. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: - jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, - zgodności z projektem, - zgodności z atestem wytwórni - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. - jakości powłok antykorozyjnych. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych. 3. SPRZĘT Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Sprzęt do wykonania robót spawalniczych Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji Sprzęt do połączeń na śruby. Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 4 S t r o n a

5 4. TRANSPORT Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia Wymagania dla transportu. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu dla elementów stalowych. Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem. Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy: - tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru własnego, - podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi krawędziami elementów, - przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami Składowanie materiałów Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 5. WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonania robót montażowych powinny być: - zakończone roboty rozbiórkowe, - wykonane i przygotowane podłoże do zamocowania konstrukcji, - wytrasowane położenie projektowanych konstrukcji stalowych, 5.3 Cięcie Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować Prostowanie i gięcie Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 5 S t r o n a

6 5.5. Dojścia, pomosty i gniazda montażowe. Do składowanych elementów stalowych i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. Między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co najmniej 1 m. Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone. Pomosty komunikacyjne powinny być zabezpieczone tak jak dojścia w miejscach niebezpiecznych. Pomosty robocze powinny mieć odpowiednią powierzchnię oraz wysokość zapewniające wygodną pracę i składowanie narzędzi. Pomosty powinny być wytrzymałe na obciążenia od przewidzianej liczby pracowników, ciężaru narzędzi i koniecznej ilości materiału (np. elektrody). Komunikacja pionowa do pomostu powinna być bezpieczna. Pomosty powinny być wykonane zgodnie z projektem i powinny być sprawdzane okresowo po silnych wiatrach i opadach atmosferycznych. Przenośne gniazda montażowe z prętów lub kształtowników stalowych powinny być wykonane wg projektu. Zaczepy gniazd powinny gwarantować bezpieczeństwo zawieszenia. Pozostałe warunki dla gniazd montażowych są takie same jak dla pomostów roboczych Operacje i czynności montażowe Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich numeracji. Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju musi być dostatecznie wygodny. Przemieszczanie elementów na stół montanowy lub na miejsce montażu należy wykonywać żurawiami transportowymi, na platformach lub przyczepach ciągnionych ciągnikami, ewentualnie żurawiem montażowym, jeśli konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu. Scalanie elementów Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20mm od osi spoiny w obie strony. Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. Przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub ukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej odległości od siebie. Sposób ukształtowania, ukosowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych i niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi określają normy PN65/M69013 i PN75/M Zabezpieczenie antykorozyjne Konstrukcje stalowe niewystawione na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych i niewidoczne dla użytkownika (obudowane, zasłonięte itp.) - malowane farbami do zabezpieczania konstrukcji stalowych (podkładową i nawierzchniową). Przygotowanie podłoża. Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić metoda strumieniowo-ścierną do stopnia czystości co najmniej 2 wg PN-ISO :1988. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Malowanie konstrukcji. Powierzchnia elementów do malowania powinna być sucha, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, kurzu, tłuszczu, oczyszczona. Przygotowując farbę do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładniej wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Farby nakładać na powierzchnie malowane zgodnie z wymogami producenta farb. Przed nałożeniem każdej kolejnej powłoki należy sprawdzić wyschnięcie poprzedniej po czasie schnięcia określonym w dokumentacji technicznej i przez producenta. Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować co 3 miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowacje. Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie i p.poż. Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania. Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 6 S t r o n a

7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 Wymagania ogólne. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót Odbiór robót montażowych elementów stalowych Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; - bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni - sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich - bieżącej kontroli prac montażowych - kontroli jakości spawania. Kontrola konstrukcji stalowej Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem: kompletności dostawy, zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, pod względem stanu technicznego, zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, kompletności dokumentacji, wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem. Tolerancja wymiarów Uwagi ogólne Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. W zakresie montażu konstrukcji stalowej: sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości określonych w projekcie, sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, regulacji, stężenia itp.) tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm poziom belki: +/- 10mm różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm poziomy sąsiednich stropów: +/- 10mm W zakresie połączeń śrubowych: zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, jakość wyrobów śrubowych, przygotowania powierzchni styku, sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 dwa połączenia, sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 7 S t r o n a

8 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 001 Wymagania ogólne.podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do płatności przyjmuje się tonaż konstrukcji zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia tonażu, w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie. Ciężar właściwy stali należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są wliczone do tonażu. Ciężar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. Nie uwzględnia się. Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m². 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001 Wymagania ogólne. Odbiór robót warsztatowych Odbiory częściowe - odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji - odbiór scalania konstrukcji na montażu Odbiór końcowy - podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: - atestację materiałów - sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi - sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych - sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania - sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności - sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. Odbiór robót montażowych Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. Odbiór końcowy Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 001 Wymagania ogólne Cena jednostki obmiarowej. Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru robót jest płatny na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia: w zakresie wykonania konstrukcji: - dostarczenie wszystkich czynników produkcji, - przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych, 8 S t r o n a

9 - czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie, montaż i obróbkę termiczną, - kontrolę kwalifikacji spawaczy, - prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących - oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie w zakresie montażu na budowie: - wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowań i stężeń montażowych - montaż wstępny z regulacją geometrii, - sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów, - stałe połączenia elementów konstrukcji przez spawanie i skręcanie na śruby, - wykonanie osłon dla robót spawalniczych - badania połączeń, - oczyszczenie stanowiska pracy, - dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE. Normy. PN-B PN-B PN-H PN-H PN-H PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M PN-M Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów. Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 9 S t r o n a

KONSTRUKCJE STALOWE Obramowanie wnęki wagowej z kątownika stalowego 5x5 cm

KONSTRUKCJE STALOWE Obramowanie wnęki wagowej z kątownika stalowego 5x5 cm B - 04 1. WSTĘP KONSTRUKCJE STALOWE Obramowanie wnęki wagowej z kątownika stalowego 5x5 cm 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 2.

2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 2. B.02.01.01. Konstrukcje stalowe 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT instalacji fotowoltaicznej o mocy 96,53 kwp w Radłowie Konstrukcje stalowe SST 01.00.00 Inwestor: Obiekt: Opracował: Wykonawca Gmina Radłów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla prac remontowych i wzmocnienia konstrukcji stropu w budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie KONSTRUKCJE STALOWE WZMOCNIENIA STROPU ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.10 KONSTRUKCJA STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.10 KONSTRUKCJA STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-2.10 KONSTRUKCJA STALOWE Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych Konstrukcje stalowe (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA. B-06 KONSTRUKCJE STALOWE 1.1 Nazwa zamówienia. ZADANIE: REMONT ELEWACJI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO I ROBOTY ZEWNĘTRZNE, REMONT WYKŁADZIN POSADZKOWYCH NA ANTRESOLI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST6 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST6 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST6 KONSTRUKCJE STALOWE 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE STALOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45223100-7 KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV 45223100-7 KONSTRUKCJE STALOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) Kod CPV 45223100-7 KONSTRUKCJE STALOWE "Ekspertyza techniczna z projektem naprawczym Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 9

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 9 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 9 TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W ZDZIESZOWICACH Zdzieszowice, ul. Góry Św. Anny 21a, działka 500/5, k.m.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Kod CPV SPIS TREŚCI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. Kod CPV SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe określenia SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE KONSTRUKCJE STALOWE- SCHODY Przy ul. Nakielskiej 56

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE STALOWE B NadproŜa, konstrukcja rampy dla niepełnosprawnych,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE STALOWE B NadproŜa, konstrukcja rampy dla niepełnosprawnych, SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE B.05.01.01 NadproŜa, konstrukcja rampy dla niepełnosprawnych, 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres Obiektu: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Alfreda Szklarskiego Mysłowicach 41-408 Mysłowice, ul. Piastów Śląskich 8 (dz. nr 1094/32

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA. Opracował: Pokiński Arkadiusz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA. Opracował: Pokiński Arkadiusz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA Opracował: Pokiński Arkadiusz 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych Specyfikacje techniczne ST-02.05 Konstrukcje stal owe ( CPV 45223100-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE SST-04 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

KONSTRUKCJE STALOWE SST-04 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJE STALOWE Kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych SST-04 SST-04, STR. 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna. Nazwa i adres obiektu:

Szczegółowa specyfikacja techniczna. Nazwa i adres obiektu: Szczegółowa specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych: 007 Konstrukcje metalowe Nazwa i adres obiektu: Adaptacja części mieszkalnej przedszkola na oddział przedszkolny wraz dobudową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-O5. KONSTRUKCJE STALOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-O5. KONSTRUKCJE STALOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-O5. KONSTRUKCJE STALOWE Kod CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 1 5.1. Roboty: konstrukcje stalowe. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.5. Konstrukcje stalowe (CPV 45262000-1)

ST 2.1. S.T.-2.1.5. Konstrukcje stalowe (CPV 45262000-1) ST 2.1. S.T.-2.1.5. Konstrukcje stalowe (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

SST- B04 ROBOTY ZBROJARSKIE

SST- B04 ROBOTY ZBROJARSKIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST. 1.3. Zakres robót objętych SST. 1.4. Określenia podstawowe. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 2. Materiały 2.1. Stal zbrojeniowa.

Bardziej szczegółowo

M.05.00 KONSTRUKCJE STALOWE M.05.01.- PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIA

M.05.00 KONSTRUKCJE STALOWE M.05.01.- PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIA SZCZEGÓŁOWA M.05.00 KONSTRUKCJE STALOWE M.05.01.- PIŁKOCHWYTY I OGRODZENIA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-2 KONSTRUKCJA STALOWA 49 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 51 2. MATERIAŁY... 51 3. SPRZĘT... 51 4. TRANSPORT..52 5. WYKONANIE ROBÓT... 52 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE CPV

KONSTRUKCJE STALOWE CPV 1 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7 2.1. Stal Do konstrukcji stosuje się: 2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 6

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 6 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 6 BUDOWA SZYBU WINDY ORAZ ZADASZENIA NAD TARASEM W BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Krapkowice, działka 97, k.m. 10 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ŚLUSARSKICH

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ŚLUSARSKICH Zamawiający: Adres Zamawiającego: GMINA ROPCZYCE UL. KRISEGO 1, 39-100 ROPCZYCE Nazwa zamówienia: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY Adres inwestycji: 39-102 LUBZINA, NR. EW.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-02.01 MontaŜ konstrukcji stalowych wsporczych CPV 45262400-5

Specyfikacja techniczna ST-02.01 MontaŜ konstrukcji stalowych wsporczych CPV 45262400-5 Specyfikacja techniczna ST-02.01 MontaŜ konstrukcji stalowych wsporczych CPV 45262400-5 1 1. WSTĘP 3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2. Zakres stosowania SST 3 1.3. Zakres robót wymienionych w SST 3 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ J.W. DZIAŁKI NR EWID 1893/3- GMINA ROPCZYCE (CPV 45262400-5)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Dział CPV 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 3 W CIESZYNIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ K-01.01.06 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ K-01.01.06 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ K-01.01.06 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Konstrukcja stalowa KOD CPV 45223100-7 K-01.01.06. KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 452-1 KONSTRUKCJE STALOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Określenia podstawowe 1.4. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST- B10 ROBOTY ŚLUSARSKIE. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST- B10 ROBOTY ŚLUSARSKIE. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST- B10 ROBOTY ŚLUSARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 KONSTRUKCJA STALOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 KONSTRUKCJA STALOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 KONSTRUKCJA STALOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 108 1.1. Przedmiot ST... 108 1.2. Zakres stosowania ST... 108 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA ELEWACJI I DACHU BUDUNKU HALI MASZYN INSTYTUTU INZYNIERII ROLNICZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SST- 01.2.

REMONT I PRZEBUDOWA ELEWACJI I DACHU BUDUNKU HALI MASZYN INSTYTUTU INZYNIERII ROLNICZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU SST- 01.2. REMONT I PRZEBUDOWA ELEWACJI I DACHU BUDUNKU HALI MASZYN INSTYTUTU INZYNIERII ROLNICZEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU ch+ ARCHITEKCI SST- 01.2.3 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D OGRODZENIA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D OGRODZENIA 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D 07.06.01 OGRODZENIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT...2 5. WYKONANIE ROBÓT... 2 7. OBMIAR ROBÓT... 3 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Kod CPV ZBROJENIE SST 009

Kod CPV ZBROJENIE SST 009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262310-7 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE ZBROJENIE SST 009 [Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06 KONSTRUKCJE STALOWE 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia PRZEBUDOWA PODEJŚCIA DO PUNKTU WIDOKOWEGO W KRASNOBRODZIE 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych Szczegółowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA M 19.01.04 PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SST -10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST -10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJA STALOWA kod CPV 45223000-6 OBRÓBKI BLACHARSKIE 45261320-3 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.05. KONSTRUKCJE STALOWE (KOD CPV 45262400-5 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.05. KONSTRUKCJE STALOWE (KOD CPV 45262400-5 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ST 3 KONSTRUKCJE DREWNIANE Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SST 12 - KONSTRUKCJE STALOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T ZADASZENIE LODOWISKA - KONSTRUKCJE STALOWE ADRES INWESTYCJI: 41-709 RUDA ŚLĄSKA UL. BYTOMSKA 15 DZIAŁKI NR 2645/309,

Bardziej szczegółowo

452-8 KONSTRUKCJE STALOWE

452-8 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-8 KONSTRUKCJE STALOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 109 1.1. Przedmiot SST... 109 1.2. Zakres stosowania... 109 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PODZIEMNE ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ST-01 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNA O PRZEPUSTOWOŚCI Q śr d =125m 3 /d W M-ŚCI GODZIESZE MAŁE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt budowlany: Budynek Administracyjny Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 Podkonstrukcja pod agregaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 255 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...256 1.1.

Bardziej szczegółowo

M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot OST...2 1.2. Zakres stosowania OST...2 1.3. Zakres robót objętych OST...2 1.4. Określenia podstawowe...2 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 05. ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 05. ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 05. ROBOTY KONSTRUKCYJNE STALOWE SPIS TREŚCI 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05. Roboty konstrukcyjne stalowe...57 5.1. Wstęp...57 5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...57

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy

Bardziej szczegółowo

A. ROBOTY STALOWE 3. WYKONANIE ROBÓT

A. ROBOTY STALOWE 3. WYKONANIE ROBÓT A. ROBOTY STALOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 1.2 Zakres zastosowania specyfikacji 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.5 Zakres robót i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 KONSTRUKCJE STALOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 66 1.1. Przedmiot SST... 66 1.2. Zakres stosowania SST... 66 1.3. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 4 Konstrukcje stalowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 4 Konstrukcje stalowe Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW I N Ż Y N I E R I A L Ą D O W A Magdalena Radlak 45-355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2 NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251 SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 OGRODZENIA 56 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 58 1.1. Przedmiot ST... 58 1.2. Zakres stosowania... 58 1.3. Określenia podstawowe... 58 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 5 Konstrukcje stalowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 5 Konstrukcje stalowe Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW I N Ż Y N I E R I A L Ą D O W A Magdalena Radlak 45-355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2 NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251 SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcja stalowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcja stalowa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcja stalowa Warszawa Marzec 2012 ST.20. KONSTRUKCJE STALOWE CPV 23100-. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU POMPOWNI ŚCIEKÓW OBEJMUJĄCY ROZBIÓRKĘ CZĘŚCI WYSOKIEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH POMPOWNI P-1

Bardziej szczegółowo

SST 02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje stalowe kod CPV 45223100-7

SST 02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje stalowe kod CPV 45223100-7 SST 02 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje stalowe kod CPV 45223100-7 1. WSTEP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST NADPROśA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH L19

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST NADPROśA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH L19 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04.00. NADPROśA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH L19 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproŝy z belek prefabrykowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-8 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot S.T. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SST -09 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADASZENIE WIATROŁAPU KONSTRUKCJE I ELEMENTY STALOWE - CPV 45223210-1 OBRÓBKI BLACHARSKIE - CPV

SST -09 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADASZENIE WIATROŁAPU KONSTRUKCJE I ELEMENTY STALOWE - CPV 45223210-1 OBRÓBKI BLACHARSKIE - CPV SST -09 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADASZENIE WIATROŁAPU KONSTRUKCJE I ELEMENTY STALOWE - CPV 45223210-1 OBRÓBKI BLACHARSKIE - CPV 45261310 Rynny i rury spustowe CPV 4526132 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH VII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 Konstrukcje stalowe (45223100-7) 1 Spis treści 1.Wstęp... 3 1.1 Przedmiot ST... 3 1.2 Zakres stosowania ST... 3 1.3 Zakres robót ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 KONSTRUKCJA STALOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...66 1.1. Przedmiot SST...66 1.2. Zakres stosowania SST...66 1.3. Określenia podstawowe...66

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE

BALUSTRADY ZASADY OGÓLNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 8 Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego ze zmianą geometrii dachu z dachu płaskiego na dach wielospadowy, oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ SCHODÓW STALOWYCH DRABINIASTYCH WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY USZTYWNIAJĄCEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ SCHODÓW STALOWYCH DRABINIASTYCH WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY USZTYWNIAJĄCEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MONTAŻ SCHODÓW STALOWYCH DRABINIASTYCH WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY USZTYWNIAJĄCEJ Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262311-4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST.B.03.00. ROBOTY KONSTUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST.B.03.00. ROBOTY KONSTUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST.B.03.00. ROBOTY KONSTUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SST 1.4 KONSTRUKCJE STALOWE

SST 1.4 KONSTRUKCJE STALOWE SILESIA Architekci 40-555 Katowice ul. Rolna 43c tel. 032 745 24 24, fax. 032 745 24 25, 601 639 719 www.silesiaarchitekci.pl e-mail:biuro@silesiaarchitekci.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

S.01.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ (DREWNO) CPV 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

S.01.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ (DREWNO) CPV 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S.01.01 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWEJ (DREWNO) CPV 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH SPIS TREŚCI 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 KONSTRUKCJE STALOWE 104 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...106 1.1. Przedmiot SST...106 1.2. Zakres stosowania...106 1.3. Określenia podstawowe...106

Bardziej szczegółowo

D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

D URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.8. Temat KONSTRUKCJA STALOWA CPV 45262400-5. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.8. Temat KONSTRUKCJA STALOWA CPV 45262400-5. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

M-14.01.01 KONSTRUKCJA STALOWA ZE STALI TYPU St3SX

M-14.01.01 KONSTRUKCJA STALOWA ZE STALI TYPU St3SX 1 M-14.01.01 KONSTRUKCJA STALOWA ZE STALI TYPU St3SX 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu konstrukcji stalowej w

Bardziej szczegółowo

B-04 konstrukcje stalowe

B-04 konstrukcje stalowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04 KONSTRUKCJE STALOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST 073/02.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MWM Sp. z o.o. Gliwice Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr SST 073/02.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45223110-0 Konstrukcje stalowe SST-073/02.06 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) WZNOSZENIE OGRODZEŃ OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) WZNOSZENIE OGRODZEŃ OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45342000-6 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) WZNOSZENIE OGRODZEŃ OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV 45342000-6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE OSIR W ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 SST ZT.04

Bardziej szczegółowo

1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE

1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE 1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ST.04.00.00 Kod CPV 45261100-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.06

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.06 KONSTRUKCJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.06 TYTUŁ PROJEKTU BUDYNEK CENTRALNEGO MAGZAYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNIECZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM

Bardziej szczegółowo

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i rur

Bardziej szczegółowo