Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii"

Transkrypt

1 Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes marzec 2004) Proces prywatyzacji trwa zbyt długo. Można bronić tezy, że natura procesów prywatyzacyjnych wymusza długotrwałość postępowania, a sprzedaż majątku narodowego powinna być pieczołowicie przygotowana i uzasadniona. Skutkiem jednak nadmiernego wydłużania procedur może być utrata zainteresowania inwestorów zagranicznych ze względu na zachodzące w długim okresie zmiany warunków gospodarowania. Transformacja ustroju gospodarczego w Polsce trwa już kilkanaście lat, a więc można przyjrzeć się dotychczasowym dokonaniom, ocenić ich przebieg i wykorzystać doświadczenia przy projekcji dalszych zamierzeń reformatorskich. W obszarze przekształceń własnościowych w okresie od 1990 r. do 31 grudnia 2002 r. zmianami objęto przedsiębiorstw państwowych (tj. 64,5% ich stanu z 31 grudnia 1990 r.), w tym przedsiębiorstw zostało skomercjalizowanych, sprywatyzowano w trybie prywatyzacji bezpośredniej, uległo likwidacji z przyczyn ekonomicznych (w przypadku 680 przedsiębiorstw ogłoszono ich upadłość). Spośród spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych 512 zostało włączonych do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a 336 poddano prywatyzacji pośredniej (kapitałowej), w tym 67,3% w trybie zaproszenia do rokowań, 19,6% w przetargu publicznym i 13,1% w trybie oferty publicznej. W latach zakończono lub zaawansowano prywatyzację m.in. w sektorach: bankowym, telekomunikacji, handlu i usługach, hutnictwie metali nieżelaznych, browarnictwie oraz w przemyśle: motoryzacyjnym, budowlanym, elektromaszynowym, cementowym, drzewnym i meblowym, spożywczym, tytoniowym, wyrobów gospodarstwa domowego. Rezultatem prywatyzacji mienia państwowego oraz prywatyzacji założycielskiej jest istotna zmiana struktury własnościowej gospodarki. Sektor prywatny wytwarza obecnie 63% PKB, zatrudnia około 70% pracujących oraz stanowi około 90% obrotów polskiego handlu zagranicznego. Finansowym efektem zmian strukturalnych są wpływy pieniężne, które w latach osiągnęły wielkość 73,3 mld zł, z czego ok. 97% zasiliło budżet, zaś pozostałe 3% przeznaczono na cele rozwojowe. Przychody z prywatyzacji w poszczególnych latach okresu stanowią niewielki odsetek dochodów budżetu państwa. Znaczenie przychodów z prywatyzacji z punktu widzenia dochodów budżetu państwa ogółem jest znikome. Jedynie w latach 1999 i 2000 odsetek ten wyniósł odpowiednio 10,6% i 20%. W tym okresie sprywatyzowano m.in.: Pekao SA, PZU SA, Bank Zachodni SA, Telekomunikację Polską SA, Elektrociepłownie Warszawskie SA. Pomimo niewątpliwych osiągnięć w prywatyzacji majątku państwowego, nadal w wielu sektorach gospodarki dominującą formą własności jest własność państwowa. Potencjalne zasoby

2 majątku państwowego do prywatyzacji znajdują się w takich sektorach, jak np.: stoczniowy, hutniczy, przemysłu obronnego, górnictwa węgla kamiennego, energetyczny, gazowy, naftowy, chemii ciężkiej, farmaceutyczny, ubezpieczeniowy, instytucji finansowych, transportu, wydawnictw i poligrafii, uzdrowisk, a także przemysłu lekkiego czy jednostek badawczo - rozwojowych. Ponadto planuje się także rozpoczęcie procesu przekształceń własnościowych w służbie zdrowia. Potrzeba zmian Zasoby majątkowe skarbu państwa z powodu wieloletnich zaniedbań wymagają gruntownej restrukturyzacji i modernizacji. Oznacza to konieczność wcześniejszego dokapitalizowania przedsiębiorstw, ewentualnie obciążenia potencjalnych inwestorów kosztami niezbędnych modernizacji i inwestycji. Tylko niewielką część zasobów można sprywatyzować bez ponoszenia nakładów restrukturyzacyjnych. Wolny od obciążeń majątek skarbu państwa, według danych na dzień 31 lipca 2003 r. szacowany jest na ok. 93,8 mld zł. Efekty zmian strukturalnych nie są równomiernie rozłożone w poszczególnych sektorach gospodarki. Istotne opóźnienia można zauważyć w energetyce. Koncepcje zmian w sektorze mają długoletnią historię i sięgają początków okresu transformacji, jednakże do 1997 r. nie osiągnięto praktycznie żadnych spektakularnych osiągnięć. Dopiero uchwalenie nowego prawa energetycznego dało impuls do podjęcia reform. Zmiany te przebiegają w dość wolnym tempie skoro, jak wynika z danych MSP, największe potencjalne zasoby majątku państwowego do prywatyzacji znajdują się w przedsiębiorstwach sektora elektroenergetycznego. Przyśpieszenie procesów reformatorskich w energetyce można zauważyć od 2001 r. Wówczas opracowano program wprowadzania rynku energii elektrycznej w Polsce, którego celem było przystosowanie przedsiębiorstw do działania w nowych warunkach. Wprowadzanie konkurencyjnego rynku nie zostało uwieńczone sukcesem, ponieważ na rynku nie pojawiła się odpowiednio duża w stosunku do popytu, podaż wolnej energii. Elektrownie, związane kontraktami długoterminowymi, zapewniającymi zbyt energii po zadowalających je cenach, nie były skore do poddawania się rynkowej weryfikacji. W przyjętej na początku 2003 r. aktualizacji wspomnianego programu podkreśla się konieczność wprowadzenia nowych reguł funkcjonowania rynku energii. Przede wszystkim należy oddzielić energię elektryczną jako towar od jej dostawy jako usługi. Energia traktowana jako towar powinna podlegać prawom rynku, natomiast jej przesył, realizowany przez przedsiębiorstwa sieciowe w warunkach monopolu naturalnego, powinien być poddany regulacji. Ponadto rynek energii ma zapewnić równe prawa wszystkim uczestnikom, swobodny dostęp oraz swobodne kształtowanie się cen jako rezultatu równoważenia podaży i popytu. Podstawową barierą w rozwoju rynku jest uwolnienie energii poprzez rozwiązanie kontraktów długoterminowych. Odpowiednie akty prawne są już przygotowane i w lipcu 2004 r. powinny wejść w życie. Rozwiązanie kontraktów pociąga za sobą określone konsekwencje. Szacuje się, że wyrównanie producentom energii strat z tytułu ich rozwiązania pochłonie ok. 15 mld zł. Już obecnie

3 amerykański koncern PSEG, zaangażowany kapitałowo w chorzowskiej Elektrociepłowni ELCHO oraz w Elektrowni Skawina, zapowiada, że z tytułu rozwiązania kontraktu będzie domagał się odszkodowania w kwocie 1,4 1,6 mld zł. Równie ważnym zagadnieniem jak liberalizacja rynku energii jest kwestia przekształceń własnościowych w sektorze energetycznym. Dotychczasowe efekty prywatyzacji są nader skromne. Pierwsze transakcje prywatyzacyjne miały przypadkowy charakter i były uwarunkowane doraźnymi potrzebami zasilenia budżetu. W 2001 r. powstała koncepcja, w myśl której najpierw należy prywatyzować elektrownie, a w dalszej kolejności spółki dystrybucyjne. Problem sprzedaży, zwłaszcza starszych zakładów wytwórczych, próbował rozwiązać rząd J. Buzka. Kierujący wówczas Ministerstwem Gospodarki Janusz Steinhoff proponował transakcje wiązane. Ci zachodni inwestorzy, którzy kupiliby mniej rentowne elektrownie, byliby dodatkowo premiowani w przetargach na dystrybutorów energii. Pomysł ten nie wszedł w życie, ponieważ powstał dość późno, a wkrótce nastąpiła zmiana ekipy rządzącej. Integracja Drugim ważnym dla energetyki dokumentem przyjętym przez rząd w 2003 r. był program realizacji polityki właścicielskiej. Według tego programu podstawową przesłanką polityki rządu w sektorze energetycznym jest zmiana charakteru funkcji państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw. Funkcje właścicielskie powinny ustąpić miejsca funkcjom regulacyjnym. Zasadniczym celem przeprowadzanych zmian w sektorze elektroenergetycznym ma być: dostosowanie polskiej energetyki do wymagań gospodarki rynkowej i sprostanie międzynarodowej konkurencji, bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozwój konkurencyjnego rynku energii, stworzenie możliwości racjonalnego inwestowania. Wymienione cele będą realizowane poprzez konsolidację i restrukturyzację podsektora wytwarzania energii i jej dystrybucji. Konsolidacja ma służyć wzmocnieniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu efektu synergii i skali produkcji. W odniesieniu do sposobów konsolidacji można zaobserwować ścieranie się dwóch koncepcji. Pierwsza z nich polega na pionowej integracji przedsiębiorstw. Przykładem takiego powiązania jest grupa BOT (Elektrownia Bełchatów SA, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Turów SA oraz KWB Bełchatów SA i KWB Turów SA). Drugi rodzaj powiązań to tzw. integracja pozioma, a więc łączenie się przedsiębiorstw prowadzących ten sam rodzaj działalności, np. łączenie się spółek dystrybucyjnych. Zasadniczym celem polityki właścicielskiej w sektorze energetyki jest stworzenie kilku grup skonsolidowanych podmiotów zdolnych do konkurencji zagranicznej, a także włączenie się w kierunek zmian, który tam występuje (np. powstawanie przedsiębiorstw multienergetycznych). Ponadto za kluczowe zadanie w programie uznano możliwość wyodrębnienia z przedsiębiorstw energetycznych oddzielnych spółek obrotu oraz wdrożenie konkurencji w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej. W obszarze dystrybucji energii zmianami objęto 33 przedsiębiorstwa. W lipcu 2002 r. został

4 uruchomiony pilotażowy program konsolidacji pięciu zakładów energetycznych: Energetyki Poznańskiej SA, Energetyki Szczecińskiej SA, ZE Bydgoszcz SA, ZE Gorzów SA oraz Zielonogórskich Zakładów Energetycznych SA (grupa P-5). Konsolidacja nastąpiła poprzez przejęcie, a spółką przejmującą była Energetyka Poznańska SA. Od 1 stycznia 2003 r. grupa ta działa pod nazwą ENEA. Od początku 2003 r. rozpoczęły się kolejne procesy łączenia zakładów energetycznych. Docelowo na rynku funkcjonować ma siedem podmiotów zajmujących się dystrybucją energii: wymieniona wyżej grupa P-5, spółka powstała wokół ZE Wrocław z konsolidacji pięciu zakładów energetycznych z terenu południowo-zachodniej Polski o 11% udziale w rynku (W-5), spółka utworzona wokół Lubelskich Zakładów Energetycznych, składająca się z sześciu zakładów energetycznych działająca na terenie wschodniej Polski i osiągająca 19% udziału w rynku (L-6) oraz spółka obejmująca siedem zakładów energetycznych z terenu środkowej i południowej Polski o 23,7% udziale w rynku, której liderem jest ZE Kraków (K-7). W spółkach poddawanych obecnie procesom konsolidacji planowanym okresem prywatyzacji będą lata Dominującym sposobem prywatyzacji będzie oferta publiczna. Oferty publiczne spółek skarbu państwa w Polsce polegają na oferowaniu ich akcji na GPW. W ramach oferty publicznej można sprzedać część akcji drobnym inwestorom indywidualnym, część inwestorom instytucjonalnym (banki, fundusze inwestycyjne), ale większe pakiety akcji sprzedawane są później inwestorowi strategicznemu. Korzyści dla spółki wynikające z oferty publicznej to przede wszystkim wzrost jej wiarygodności w oczach klientów i banków oraz możliwość pozyskiwania środków na rozwój przez nowe emisje akcji. Istotna może też być darmowa reklama firmy spółki. MSP w dalszym ciągu będzie poszukiwać dla spółek dystrybucyjnych inwestorów strategicznych, ponieważ z reguły oferują oni wyższe ceny, a poza tym proponują zainwestowanie środków w rozwój spółki i pewne przywileje dla pracowników (np. utrzymanie stanu zatrudnienia przez określony okres). Procesami konsolidacji nie objęto Górnośląskiego Zakładu Energetycznego SA (10,3% udziału w rynku) i warszawskiego STOEN-u (5,5% udziału w rynku), które zostały sprywatyzowane, oraz będącej w trakcie procesu prywatyzacyjnego grupy ośmiu zakładów energetycznych z północnej części kraju z 16% udziałem w rynku (Grupa G-8). Prywatyzacja STOEN-u W 2002 r. zakończono prywatyzację warszawskiego zakładu energetycznego STOEN SA. Warto chwilę zatrzymać się nad przypadkiem tej prywatyzacji, ponieważ zdobyte doświadczenia mogą być przydatne przy kolejnych prywatyzacjach. Sfinalizowanie transakcji nastąpiło 23 grudnia 2002 r. MSP sprzedało niemieckiemu koncernowi RWE 85% akcji. Inwestor zapłacił za nie 1,5 mld zł a zgodnie z podpisaną umową niemiecka firma przez trzy lata ma zainwestować w STOEN co najmniej 422 mln zł. Pracownicy firmy otrzymali sześcioletnie gwarancje zatrudnienia oraz premię prywatyzacyjną. Zanim jednak do tego doszło, transakcja wywołała szereg kontrowersji wśród specjalistów, a w szczególności wśród polityków. Sprzedaż STOEN-u nastąpiła za wcześnie uważa prof. Roman

5 Ney, kierownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnym i Energią PAN. Jego zdaniem, podobnie zresztą jak i wielu innych zainteresowanych sprawą, w pierwszej kolejności należy sprzedawać producentów energii, a dopiero później dystrybutorów. Sprzedając dystrybutorów, sprzedajemy to, co najcenniejsze, czyli rynek. Bez dostępu do rynku elektrownie mogą zaś się stać tylko kolejnymi fabrykami, które produkują towar bez możliwości jego sprzedaży. Niebezpieczeństwo jest tym bardziej realne, że w kraju mamy znaczną nadprodukcję energii. Moc zainstalowanych turbin sięga 33 tys. MW, tj. o 5-6 tys. więcej niż szczytowe zapotrzebowanie na prąd. W tej sytuacji po kupnie zakładów energetycznych i przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego inwestor zagraniczny będzie u siebie w kraju kupował tanią energię i przesyłał ją do Polski. Prawdziwą burzę prywatyzacja STOEN-u wywołała w Sejmie. Posłowie Ligi Polskich Rodzin oraz PSL zaproponowali projekt uchwały, który wzywał rząd do uchylenia podpisanej umowy sprzedaży STOEN-u i wstrzymania prywatyzacji zakładów energetycznych grupy G-8. Bogdan Pęk (wówczas jeszcze poseł PSL) oświadczył, że PSL nie zgadza się na sprzedaż 85% akcji STOEN-u. Pod adresem ówczesnego ministra skarbu W. Karczmarka padały oskarżenia o zdradę interesów narodowych, a poseł Gabriel Janowski blokował mównicę poselską. Wiesław Karczmarek bronił stanowiska rządu, twierdząc, że bezpieczeństwo energetyczne państwa nie jest zagrożone, a od 2005 r., kiedy nastąpi liberalizacja rynku energii w Unii Europejskiej, każdy będzie kupował prąd tam, gdzie będzie chciał. Prywatyzacja STOEN-u znalazła się również w centrum zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. W styczniu 2004 r. Izba uznała, że transakcja sprzedaży była niecelowa i niekorzystna pod względem gospodarczym. Monopol państwowy został zastąpiony monopolem prywatnym, a rząd utracił kontrolę nad stołeczną siecią energetyczną. NIK skierowała również wniosek do ministra skarbu o wstrzymanie prywatyzacji przedsiębiorstw dystrybucyjnych, a w szczególności grupy G-8, do czasu zakończenia restrukturyzacji w całym sektorze. Kolejna prywatyzacja dotycząca Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego nie wywołała takiego rezonansu w opinii publicznej. W kwietniu 2003 r. szwedzki koncern Vattenfall stał się posiadaczem 53% akcji za kwotę 430 mln zł. Według umowy prywatyzacyjnej, w ciągu 10 lat Vattenfall ma zainwestować ok. 2,8 mld zł. Losy G-8 Poza tymi dwoma przypadkami zakończonej prywatyzacji trwa procedura dotycząca tzw. grupy G-8, obejmującej następujące przedsiębiorstwa: Energetyka Kaliska SA, Zakład Energetyczny Koszalin SA, Zakład Energetyczny Słupsk SA, Zakład Energetyczny Toruń SA, Zakład Energetyczny Płock SA, Zakład Energetyczny Elbląg SA, Zakład Energetyczny w Olsztynie SA,

6 ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA. Wymienione wyżej przedsiębiorstwa mają wynoszący 16% udział w rynku energii, zatrudniają 8 tys. osób, obsługują 2,6 mln odbiorców i obejmują ok. 24% powierzchni kraju. Prace nad prywatyzacją grupy rozpoczęto jeszcze w 1999 r., ale konkretne propozycje pojawiły się w 2001 r. Kupnem udziałów w grupie zainteresowanych było kilku inwestorów zagranicznych m.in. Iberdrola, Endesa, jednakże w 2003 r. zainteresowane transakcją były: niemiecki E.ON Energie, belgijski Electrabel i polska spółka kontrolowana przez Jana Kulczyka El-Dystrybucja. Inwestorzy zagraniczni zamierzali złożyć wspólną ofertę, ale na początku września 2003 r. wycofali się z przetargu. Z kolei, kiedy w połowie września 2003 r. minął termin składania wiążących ofert, okazało się, że chętnym do nabycia akcji tej grupy jest tylko El-Dystrybucja. Złożona oferta została jednak negatywnie zaopiniowana i rynek oczekiwał, że resort wycofa się z tej prywatyzacji. Były minister skarbu Piotr Czyżewski wznowił jednak negocjacje w celu osiągnięcia korzystniejszych warunków sprzedaży. El-Dystrybucja zadeklarowała gotowość przystąpienia do negocjacji, ale formalnej oferty nie złożyła. Minister Czyżewski nie podjął w tej sprawie żadnej decyzji, ponieważ został zdymisjonowany, a jego miejsce zajął Zbigiew Kaniewski. Z początkiem lutego 2004 r. nowy minister wyznaczył na 15 marca 2004 r. nieprzekraczalny termin rokowań z El-Dystrybucją i oczekuje na zmianę wcześniejszej oferty. Gdyby negocjacje zakończyły się niepowodzeniem i nie zostałaby podpisana umowa sprzedaży akcji należących do skarbu państwa, to spółki te będą objęte procesami konsolidacyjnymi. Natomiast w przypadku zakończenia prywatyzacji i objęcia akcji przez inwestora, procesy konsolidacji i restrukturyzacji będą realizowane przez niego. Tak w skrócie przedstawia się chronologia wydarzeń. Obserwując i analizując proces prywatyzacji energetyki, a w szczególności grupy G-8, można podjąć próbę sformułowania pewnych wniosków. Proces prywatyzacji trwa zbyt długo. Można bronić tezy, że natura procesów prywatyzacyjnych wymusza długotrwałość postępowania, a sprzedaż majątku narodowego powinna być pieczołowicie przygotowana i uzasadniona. Skutkiem jednak nadmiernego wydłużania procedur może być utrata zainteresowania inwestorów zagranicznych ze względu na zachodzące w długim okresie zmiany warunków gospodarowania. W długim okresie zachodzą też zmiany na scenie politycznej oraz zmiany wewnątrz formacji rządzącej. W obecnym rządzie od 2001 r. mamy już czwartego ministra skarbu. Każdy z nich miał, a obecny zapewne ma, własne koncepcje prywatyzacji. W doniesieniach prasowych z lutego 2004 r. podano informację, że w przypadku niepowodzenia w prywatyzacji grupy G-8, rozważa się możliwość dołączenia jej do BOT-u lub koncernu Polska Energia. W najnowszych planach ministerstwa skarbu pojawia się koncepcja wzmocnienia holdingów-producentów dystrybutorami energii, a więc koncepcja wcześniej stanowczo odrzucana. Można sądzić, że koncepcje te nie są odpowiednio przygotowane i skoordynowane między resortami, a są jedynie efektem karuzeli ministrów. Takie sygnały odbierane przez inwestorów zagranicznych ograniczają ich zainteresowanie prowadzeniem biznesu w Polsce. Zdaniem Markusa Reichela, prezesa polsko-niemieckiej firmy Interconsult, zagraniczni inwestorzy mają wrażenie, że przy prywatyzacji grupy G-8 ministerstwo skarbu nie bierze pod

7 uwagę czynników merytorycznych, a głównym kryterium wyboru kandydata na inwestora są silne powiązania biznesu z polityką. Uważa on, że rozstrzyg-nięcie przetargu na korzyść El- Dystrybucji zmniejszy wiarygodność Polski. Nadmierny zakres regulacji na rynku energii nie jest również czynnikiem przyciągającym do Polski kapitał zagraniczny. Przeregulowanie rynku i niestabilność prawa traktowane jest jako element wpływu polityki na gospodarkę. Procesy konsolidacji przedsiębiorstw dystrybucyjnych pozostawiają sporo wątpliwości odnośnie przyszłych korzyści. Z jednej strony łączenie przedsiębiorstw jest konieczne w celu zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim, z drugiej zaś strony tworzenie dużych podmiotów może utrudnić ich późniejszą prywatyzację, gdyż wymaga zaangażowania inwestora strategicznego. W dużych firmach występują sprzyjające warunki działania dla tzw. kreatywnych księgowych, co z reguły oznacza manipulację kosztami i z pewnością nie przynosi korzyści finalnym odbiorcom. Poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce daje nadzieję na przyśpieszenie prywatyzacji w energetyce. Należy sądzić, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i liberalizacja rynku energii będą sprzyjać lokowaniu kapitału w sektorze energetycznym.

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Minister prywatyzuje energetykę

Minister prywatyzuje energetykę Minister prywatyzuje energetykę Jan Bury od 20 listopada 2007 roku pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiada między innymi za prywatyzację sektora energetycznego. W

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli:

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli: Formy przekształceń własnościowych: nacjonalizacja reprywatyzacja uwłaszczenie prywatyzacja a) Nacjonalizacja, przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi przeciwieństwo prywatyzacji.

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Studia Gdańskie, t. V, 259 275 Sławomir Antkiewicz * Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych W ostatniej dekadzie minionego stulecia pojawiło się pole do kreowania

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ

BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ BIULETYN POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ ROK 2013, NUMER 1 MINISTER GOSPODARKI: GÓRNICTWO ZAMKNIE ROK ZYSKIEM RZĘDU 2 MLD ZŁ Polskie górnictwo powinno zamknąć 2012 rok zyskiem netto rzędu 2

Bardziej szczegółowo

Ceny ropy w USA rosną

Ceny ropy w USA rosną Ceny ropy w USA rosną...1 KOV zawiesił operacje w Syrii...2 Akt oskarżenia przeciwko osobom z kierownictwa KWB "Konin"...3 Fortum i DCNS podejmą wspólne prace nad energią z fal we Francji...3 MSP: trzy

Bardziej szczegółowo