Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii"

Transkrypt

1 Restrukturyzacja polskiej elektroenergetyki. Lekcja politycznej ekonomii Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes marzec 2004) Proces prywatyzacji trwa zbyt długo. Można bronić tezy, że natura procesów prywatyzacyjnych wymusza długotrwałość postępowania, a sprzedaż majątku narodowego powinna być pieczołowicie przygotowana i uzasadniona. Skutkiem jednak nadmiernego wydłużania procedur może być utrata zainteresowania inwestorów zagranicznych ze względu na zachodzące w długim okresie zmiany warunków gospodarowania. Transformacja ustroju gospodarczego w Polsce trwa już kilkanaście lat, a więc można przyjrzeć się dotychczasowym dokonaniom, ocenić ich przebieg i wykorzystać doświadczenia przy projekcji dalszych zamierzeń reformatorskich. W obszarze przekształceń własnościowych w okresie od 1990 r. do 31 grudnia 2002 r. zmianami objęto przedsiębiorstw państwowych (tj. 64,5% ich stanu z 31 grudnia 1990 r.), w tym przedsiębiorstw zostało skomercjalizowanych, sprywatyzowano w trybie prywatyzacji bezpośredniej, uległo likwidacji z przyczyn ekonomicznych (w przypadku 680 przedsiębiorstw ogłoszono ich upadłość). Spośród spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych 512 zostało włączonych do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, a 336 poddano prywatyzacji pośredniej (kapitałowej), w tym 67,3% w trybie zaproszenia do rokowań, 19,6% w przetargu publicznym i 13,1% w trybie oferty publicznej. W latach zakończono lub zaawansowano prywatyzację m.in. w sektorach: bankowym, telekomunikacji, handlu i usługach, hutnictwie metali nieżelaznych, browarnictwie oraz w przemyśle: motoryzacyjnym, budowlanym, elektromaszynowym, cementowym, drzewnym i meblowym, spożywczym, tytoniowym, wyrobów gospodarstwa domowego. Rezultatem prywatyzacji mienia państwowego oraz prywatyzacji założycielskiej jest istotna zmiana struktury własnościowej gospodarki. Sektor prywatny wytwarza obecnie 63% PKB, zatrudnia około 70% pracujących oraz stanowi około 90% obrotów polskiego handlu zagranicznego. Finansowym efektem zmian strukturalnych są wpływy pieniężne, które w latach osiągnęły wielkość 73,3 mld zł, z czego ok. 97% zasiliło budżet, zaś pozostałe 3% przeznaczono na cele rozwojowe. Przychody z prywatyzacji w poszczególnych latach okresu stanowią niewielki odsetek dochodów budżetu państwa. Znaczenie przychodów z prywatyzacji z punktu widzenia dochodów budżetu państwa ogółem jest znikome. Jedynie w latach 1999 i 2000 odsetek ten wyniósł odpowiednio 10,6% i 20%. W tym okresie sprywatyzowano m.in.: Pekao SA, PZU SA, Bank Zachodni SA, Telekomunikację Polską SA, Elektrociepłownie Warszawskie SA. Pomimo niewątpliwych osiągnięć w prywatyzacji majątku państwowego, nadal w wielu sektorach gospodarki dominującą formą własności jest własność państwowa. Potencjalne zasoby

2 majątku państwowego do prywatyzacji znajdują się w takich sektorach, jak np.: stoczniowy, hutniczy, przemysłu obronnego, górnictwa węgla kamiennego, energetyczny, gazowy, naftowy, chemii ciężkiej, farmaceutyczny, ubezpieczeniowy, instytucji finansowych, transportu, wydawnictw i poligrafii, uzdrowisk, a także przemysłu lekkiego czy jednostek badawczo - rozwojowych. Ponadto planuje się także rozpoczęcie procesu przekształceń własnościowych w służbie zdrowia. Potrzeba zmian Zasoby majątkowe skarbu państwa z powodu wieloletnich zaniedbań wymagają gruntownej restrukturyzacji i modernizacji. Oznacza to konieczność wcześniejszego dokapitalizowania przedsiębiorstw, ewentualnie obciążenia potencjalnych inwestorów kosztami niezbędnych modernizacji i inwestycji. Tylko niewielką część zasobów można sprywatyzować bez ponoszenia nakładów restrukturyzacyjnych. Wolny od obciążeń majątek skarbu państwa, według danych na dzień 31 lipca 2003 r. szacowany jest na ok. 93,8 mld zł. Efekty zmian strukturalnych nie są równomiernie rozłożone w poszczególnych sektorach gospodarki. Istotne opóźnienia można zauważyć w energetyce. Koncepcje zmian w sektorze mają długoletnią historię i sięgają początków okresu transformacji, jednakże do 1997 r. nie osiągnięto praktycznie żadnych spektakularnych osiągnięć. Dopiero uchwalenie nowego prawa energetycznego dało impuls do podjęcia reform. Zmiany te przebiegają w dość wolnym tempie skoro, jak wynika z danych MSP, największe potencjalne zasoby majątku państwowego do prywatyzacji znajdują się w przedsiębiorstwach sektora elektroenergetycznego. Przyśpieszenie procesów reformatorskich w energetyce można zauważyć od 2001 r. Wówczas opracowano program wprowadzania rynku energii elektrycznej w Polsce, którego celem było przystosowanie przedsiębiorstw do działania w nowych warunkach. Wprowadzanie konkurencyjnego rynku nie zostało uwieńczone sukcesem, ponieważ na rynku nie pojawiła się odpowiednio duża w stosunku do popytu, podaż wolnej energii. Elektrownie, związane kontraktami długoterminowymi, zapewniającymi zbyt energii po zadowalających je cenach, nie były skore do poddawania się rynkowej weryfikacji. W przyjętej na początku 2003 r. aktualizacji wspomnianego programu podkreśla się konieczność wprowadzenia nowych reguł funkcjonowania rynku energii. Przede wszystkim należy oddzielić energię elektryczną jako towar od jej dostawy jako usługi. Energia traktowana jako towar powinna podlegać prawom rynku, natomiast jej przesył, realizowany przez przedsiębiorstwa sieciowe w warunkach monopolu naturalnego, powinien być poddany regulacji. Ponadto rynek energii ma zapewnić równe prawa wszystkim uczestnikom, swobodny dostęp oraz swobodne kształtowanie się cen jako rezultatu równoważenia podaży i popytu. Podstawową barierą w rozwoju rynku jest uwolnienie energii poprzez rozwiązanie kontraktów długoterminowych. Odpowiednie akty prawne są już przygotowane i w lipcu 2004 r. powinny wejść w życie. Rozwiązanie kontraktów pociąga za sobą określone konsekwencje. Szacuje się, że wyrównanie producentom energii strat z tytułu ich rozwiązania pochłonie ok. 15 mld zł. Już obecnie

3 amerykański koncern PSEG, zaangażowany kapitałowo w chorzowskiej Elektrociepłowni ELCHO oraz w Elektrowni Skawina, zapowiada, że z tytułu rozwiązania kontraktu będzie domagał się odszkodowania w kwocie 1,4 1,6 mld zł. Równie ważnym zagadnieniem jak liberalizacja rynku energii jest kwestia przekształceń własnościowych w sektorze energetycznym. Dotychczasowe efekty prywatyzacji są nader skromne. Pierwsze transakcje prywatyzacyjne miały przypadkowy charakter i były uwarunkowane doraźnymi potrzebami zasilenia budżetu. W 2001 r. powstała koncepcja, w myśl której najpierw należy prywatyzować elektrownie, a w dalszej kolejności spółki dystrybucyjne. Problem sprzedaży, zwłaszcza starszych zakładów wytwórczych, próbował rozwiązać rząd J. Buzka. Kierujący wówczas Ministerstwem Gospodarki Janusz Steinhoff proponował transakcje wiązane. Ci zachodni inwestorzy, którzy kupiliby mniej rentowne elektrownie, byliby dodatkowo premiowani w przetargach na dystrybutorów energii. Pomysł ten nie wszedł w życie, ponieważ powstał dość późno, a wkrótce nastąpiła zmiana ekipy rządzącej. Integracja Drugim ważnym dla energetyki dokumentem przyjętym przez rząd w 2003 r. był program realizacji polityki właścicielskiej. Według tego programu podstawową przesłanką polityki rządu w sektorze energetycznym jest zmiana charakteru funkcji państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw. Funkcje właścicielskie powinny ustąpić miejsca funkcjom regulacyjnym. Zasadniczym celem przeprowadzanych zmian w sektorze elektroenergetycznym ma być: dostosowanie polskiej energetyki do wymagań gospodarki rynkowej i sprostanie międzynarodowej konkurencji, bezpieczeństwo energetyczne kraju, rozwój konkurencyjnego rynku energii, stworzenie możliwości racjonalnego inwestowania. Wymienione cele będą realizowane poprzez konsolidację i restrukturyzację podsektora wytwarzania energii i jej dystrybucji. Konsolidacja ma służyć wzmocnieniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu efektu synergii i skali produkcji. W odniesieniu do sposobów konsolidacji można zaobserwować ścieranie się dwóch koncepcji. Pierwsza z nich polega na pionowej integracji przedsiębiorstw. Przykładem takiego powiązania jest grupa BOT (Elektrownia Bełchatów SA, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Turów SA oraz KWB Bełchatów SA i KWB Turów SA). Drugi rodzaj powiązań to tzw. integracja pozioma, a więc łączenie się przedsiębiorstw prowadzących ten sam rodzaj działalności, np. łączenie się spółek dystrybucyjnych. Zasadniczym celem polityki właścicielskiej w sektorze energetyki jest stworzenie kilku grup skonsolidowanych podmiotów zdolnych do konkurencji zagranicznej, a także włączenie się w kierunek zmian, który tam występuje (np. powstawanie przedsiębiorstw multienergetycznych). Ponadto za kluczowe zadanie w programie uznano możliwość wyodrębnienia z przedsiębiorstw energetycznych oddzielnych spółek obrotu oraz wdrożenie konkurencji w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej. W obszarze dystrybucji energii zmianami objęto 33 przedsiębiorstwa. W lipcu 2002 r. został

4 uruchomiony pilotażowy program konsolidacji pięciu zakładów energetycznych: Energetyki Poznańskiej SA, Energetyki Szczecińskiej SA, ZE Bydgoszcz SA, ZE Gorzów SA oraz Zielonogórskich Zakładów Energetycznych SA (grupa P-5). Konsolidacja nastąpiła poprzez przejęcie, a spółką przejmującą była Energetyka Poznańska SA. Od 1 stycznia 2003 r. grupa ta działa pod nazwą ENEA. Od początku 2003 r. rozpoczęły się kolejne procesy łączenia zakładów energetycznych. Docelowo na rynku funkcjonować ma siedem podmiotów zajmujących się dystrybucją energii: wymieniona wyżej grupa P-5, spółka powstała wokół ZE Wrocław z konsolidacji pięciu zakładów energetycznych z terenu południowo-zachodniej Polski o 11% udziale w rynku (W-5), spółka utworzona wokół Lubelskich Zakładów Energetycznych, składająca się z sześciu zakładów energetycznych działająca na terenie wschodniej Polski i osiągająca 19% udziału w rynku (L-6) oraz spółka obejmująca siedem zakładów energetycznych z terenu środkowej i południowej Polski o 23,7% udziale w rynku, której liderem jest ZE Kraków (K-7). W spółkach poddawanych obecnie procesom konsolidacji planowanym okresem prywatyzacji będą lata Dominującym sposobem prywatyzacji będzie oferta publiczna. Oferty publiczne spółek skarbu państwa w Polsce polegają na oferowaniu ich akcji na GPW. W ramach oferty publicznej można sprzedać część akcji drobnym inwestorom indywidualnym, część inwestorom instytucjonalnym (banki, fundusze inwestycyjne), ale większe pakiety akcji sprzedawane są później inwestorowi strategicznemu. Korzyści dla spółki wynikające z oferty publicznej to przede wszystkim wzrost jej wiarygodności w oczach klientów i banków oraz możliwość pozyskiwania środków na rozwój przez nowe emisje akcji. Istotna może też być darmowa reklama firmy spółki. MSP w dalszym ciągu będzie poszukiwać dla spółek dystrybucyjnych inwestorów strategicznych, ponieważ z reguły oferują oni wyższe ceny, a poza tym proponują zainwestowanie środków w rozwój spółki i pewne przywileje dla pracowników (np. utrzymanie stanu zatrudnienia przez określony okres). Procesami konsolidacji nie objęto Górnośląskiego Zakładu Energetycznego SA (10,3% udziału w rynku) i warszawskiego STOEN-u (5,5% udziału w rynku), które zostały sprywatyzowane, oraz będącej w trakcie procesu prywatyzacyjnego grupy ośmiu zakładów energetycznych z północnej części kraju z 16% udziałem w rynku (Grupa G-8). Prywatyzacja STOEN-u W 2002 r. zakończono prywatyzację warszawskiego zakładu energetycznego STOEN SA. Warto chwilę zatrzymać się nad przypadkiem tej prywatyzacji, ponieważ zdobyte doświadczenia mogą być przydatne przy kolejnych prywatyzacjach. Sfinalizowanie transakcji nastąpiło 23 grudnia 2002 r. MSP sprzedało niemieckiemu koncernowi RWE 85% akcji. Inwestor zapłacił za nie 1,5 mld zł a zgodnie z podpisaną umową niemiecka firma przez trzy lata ma zainwestować w STOEN co najmniej 422 mln zł. Pracownicy firmy otrzymali sześcioletnie gwarancje zatrudnienia oraz premię prywatyzacyjną. Zanim jednak do tego doszło, transakcja wywołała szereg kontrowersji wśród specjalistów, a w szczególności wśród polityków. Sprzedaż STOEN-u nastąpiła za wcześnie uważa prof. Roman

5 Ney, kierownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnym i Energią PAN. Jego zdaniem, podobnie zresztą jak i wielu innych zainteresowanych sprawą, w pierwszej kolejności należy sprzedawać producentów energii, a dopiero później dystrybutorów. Sprzedając dystrybutorów, sprzedajemy to, co najcenniejsze, czyli rynek. Bez dostępu do rynku elektrownie mogą zaś się stać tylko kolejnymi fabrykami, które produkują towar bez możliwości jego sprzedaży. Niebezpieczeństwo jest tym bardziej realne, że w kraju mamy znaczną nadprodukcję energii. Moc zainstalowanych turbin sięga 33 tys. MW, tj. o 5-6 tys. więcej niż szczytowe zapotrzebowanie na prąd. W tej sytuacji po kupnie zakładów energetycznych i przeprowadzeniu rachunku ekonomicznego inwestor zagraniczny będzie u siebie w kraju kupował tanią energię i przesyłał ją do Polski. Prawdziwą burzę prywatyzacja STOEN-u wywołała w Sejmie. Posłowie Ligi Polskich Rodzin oraz PSL zaproponowali projekt uchwały, który wzywał rząd do uchylenia podpisanej umowy sprzedaży STOEN-u i wstrzymania prywatyzacji zakładów energetycznych grupy G-8. Bogdan Pęk (wówczas jeszcze poseł PSL) oświadczył, że PSL nie zgadza się na sprzedaż 85% akcji STOEN-u. Pod adresem ówczesnego ministra skarbu W. Karczmarka padały oskarżenia o zdradę interesów narodowych, a poseł Gabriel Janowski blokował mównicę poselską. Wiesław Karczmarek bronił stanowiska rządu, twierdząc, że bezpieczeństwo energetyczne państwa nie jest zagrożone, a od 2005 r., kiedy nastąpi liberalizacja rynku energii w Unii Europejskiej, każdy będzie kupował prąd tam, gdzie będzie chciał. Prywatyzacja STOEN-u znalazła się również w centrum zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. W styczniu 2004 r. Izba uznała, że transakcja sprzedaży była niecelowa i niekorzystna pod względem gospodarczym. Monopol państwowy został zastąpiony monopolem prywatnym, a rząd utracił kontrolę nad stołeczną siecią energetyczną. NIK skierowała również wniosek do ministra skarbu o wstrzymanie prywatyzacji przedsiębiorstw dystrybucyjnych, a w szczególności grupy G-8, do czasu zakończenia restrukturyzacji w całym sektorze. Kolejna prywatyzacja dotycząca Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego nie wywołała takiego rezonansu w opinii publicznej. W kwietniu 2003 r. szwedzki koncern Vattenfall stał się posiadaczem 53% akcji za kwotę 430 mln zł. Według umowy prywatyzacyjnej, w ciągu 10 lat Vattenfall ma zainwestować ok. 2,8 mld zł. Losy G-8 Poza tymi dwoma przypadkami zakończonej prywatyzacji trwa procedura dotycząca tzw. grupy G-8, obejmującej następujące przedsiębiorstwa: Energetyka Kaliska SA, Zakład Energetyczny Koszalin SA, Zakład Energetyczny Słupsk SA, Zakład Energetyczny Toruń SA, Zakład Energetyczny Płock SA, Zakład Energetyczny Elbląg SA, Zakład Energetyczny w Olsztynie SA,

6 ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA. Wymienione wyżej przedsiębiorstwa mają wynoszący 16% udział w rynku energii, zatrudniają 8 tys. osób, obsługują 2,6 mln odbiorców i obejmują ok. 24% powierzchni kraju. Prace nad prywatyzacją grupy rozpoczęto jeszcze w 1999 r., ale konkretne propozycje pojawiły się w 2001 r. Kupnem udziałów w grupie zainteresowanych było kilku inwestorów zagranicznych m.in. Iberdrola, Endesa, jednakże w 2003 r. zainteresowane transakcją były: niemiecki E.ON Energie, belgijski Electrabel i polska spółka kontrolowana przez Jana Kulczyka El-Dystrybucja. Inwestorzy zagraniczni zamierzali złożyć wspólną ofertę, ale na początku września 2003 r. wycofali się z przetargu. Z kolei, kiedy w połowie września 2003 r. minął termin składania wiążących ofert, okazało się, że chętnym do nabycia akcji tej grupy jest tylko El-Dystrybucja. Złożona oferta została jednak negatywnie zaopiniowana i rynek oczekiwał, że resort wycofa się z tej prywatyzacji. Były minister skarbu Piotr Czyżewski wznowił jednak negocjacje w celu osiągnięcia korzystniejszych warunków sprzedaży. El-Dystrybucja zadeklarowała gotowość przystąpienia do negocjacji, ale formalnej oferty nie złożyła. Minister Czyżewski nie podjął w tej sprawie żadnej decyzji, ponieważ został zdymisjonowany, a jego miejsce zajął Zbigiew Kaniewski. Z początkiem lutego 2004 r. nowy minister wyznaczył na 15 marca 2004 r. nieprzekraczalny termin rokowań z El-Dystrybucją i oczekuje na zmianę wcześniejszej oferty. Gdyby negocjacje zakończyły się niepowodzeniem i nie zostałaby podpisana umowa sprzedaży akcji należących do skarbu państwa, to spółki te będą objęte procesami konsolidacyjnymi. Natomiast w przypadku zakończenia prywatyzacji i objęcia akcji przez inwestora, procesy konsolidacji i restrukturyzacji będą realizowane przez niego. Tak w skrócie przedstawia się chronologia wydarzeń. Obserwując i analizując proces prywatyzacji energetyki, a w szczególności grupy G-8, można podjąć próbę sformułowania pewnych wniosków. Proces prywatyzacji trwa zbyt długo. Można bronić tezy, że natura procesów prywatyzacyjnych wymusza długotrwałość postępowania, a sprzedaż majątku narodowego powinna być pieczołowicie przygotowana i uzasadniona. Skutkiem jednak nadmiernego wydłużania procedur może być utrata zainteresowania inwestorów zagranicznych ze względu na zachodzące w długim okresie zmiany warunków gospodarowania. W długim okresie zachodzą też zmiany na scenie politycznej oraz zmiany wewnątrz formacji rządzącej. W obecnym rządzie od 2001 r. mamy już czwartego ministra skarbu. Każdy z nich miał, a obecny zapewne ma, własne koncepcje prywatyzacji. W doniesieniach prasowych z lutego 2004 r. podano informację, że w przypadku niepowodzenia w prywatyzacji grupy G-8, rozważa się możliwość dołączenia jej do BOT-u lub koncernu Polska Energia. W najnowszych planach ministerstwa skarbu pojawia się koncepcja wzmocnienia holdingów-producentów dystrybutorami energii, a więc koncepcja wcześniej stanowczo odrzucana. Można sądzić, że koncepcje te nie są odpowiednio przygotowane i skoordynowane między resortami, a są jedynie efektem karuzeli ministrów. Takie sygnały odbierane przez inwestorów zagranicznych ograniczają ich zainteresowanie prowadzeniem biznesu w Polsce. Zdaniem Markusa Reichela, prezesa polsko-niemieckiej firmy Interconsult, zagraniczni inwestorzy mają wrażenie, że przy prywatyzacji grupy G-8 ministerstwo skarbu nie bierze pod

7 uwagę czynników merytorycznych, a głównym kryterium wyboru kandydata na inwestora są silne powiązania biznesu z polityką. Uważa on, że rozstrzyg-nięcie przetargu na korzyść El- Dystrybucji zmniejszy wiarygodność Polski. Nadmierny zakres regulacji na rynku energii nie jest również czynnikiem przyciągającym do Polski kapitał zagraniczny. Przeregulowanie rynku i niestabilność prawa traktowane jest jako element wpływu polityki na gospodarkę. Procesy konsolidacji przedsiębiorstw dystrybucyjnych pozostawiają sporo wątpliwości odnośnie przyszłych korzyści. Z jednej strony łączenie przedsiębiorstw jest konieczne w celu zwiększenia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim, z drugiej zaś strony tworzenie dużych podmiotów może utrudnić ich późniejszą prywatyzację, gdyż wymaga zaangażowania inwestora strategicznego. W dużych firmach występują sprzyjające warunki działania dla tzw. kreatywnych księgowych, co z reguły oznacza manipulację kosztami i z pewnością nie przynosi korzyści finalnym odbiorcom. Poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce daje nadzieję na przyśpieszenie prywatyzacji w energetyce. Należy sądzić, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i liberalizacja rynku energii będą sprzyjać lokowaniu kapitału w sektorze energetycznym.

Administracyjna konsolidacja pionowa w elektroenergetyce. Nie po drodze do rynku energii

Administracyjna konsolidacja pionowa w elektroenergetyce. Nie po drodze do rynku energii Administracyjna konsolidacja pionowa w elektroenergetyce. Nie po drodze do rynku energii Autor: Monika Lewandowska ( Nafta & Gaz Biznes grudzień 2004) Zdaniem prof. Krzysztofa Żmijewskiego, prezesa zarządu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna... 3. 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3. 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania prywatyzacyjne... 4 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend przewidywane na 2014

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Reforma elektroenergetyki

Reforma elektroenergetyki Reforma elektroenergetyki Prywatyzacja i konsolidacja Mgr inż. Sławomir Krystek Dyrektor Generalny IGEiOŚ Lipiec 2002 Wejście do Unii Europejskiej stwarza przed polską elektroenergetyką szanse, ale jest

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa

asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcenia własnow asnościowe w energetyce polskiej i europejskiej Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Skarbu Państwa Fuzje i przejęcia w latach 2007-2008 2008 (Świat)( Liczba fuzji i przejęć w energetyce

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI

2. UWARUNKOWANIA PROCESÓW PRYWATYZACJI SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna... 3 2. Uwarunkowania procesów prywatyzacji... 3 3. Planowane działania przekształceniowe... 5 4. Przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytułu dywidend... 8 5. Działania

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI

RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI ANEKS NR 4 RADA MINISTRÓW RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI Dokument stanowi integralną część Strategii Gospodarczej Rządu SLD UP PSL Przedsiębiorczość Rozwój Praca przyjętej przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRYWATYZACJI MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA DO ROKU 2006

PROGRAM PRYWATYZACJI MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA DO ROKU 2006 Ministerstwo Skarbu Państwa PROGRAM PRYWATYZACJI MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA DO ROKU 2006 Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG PROCESÓW PRYWATYZACJI...4 3. CELE PRYWATYZACJI...7

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃ STWA STRATEGIA PRYWATYZACJI SEKTORA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO WSTĘP Zaprezentowany poniżej program pn Strategia prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego stanowić będzie,

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta

Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta Rozmowa z prof. Janem Popczykiem, Gazeta Prawna, 23 listopad 2004 r. Julita Wróbel: Przyzwolenie rządu

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 16 JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA A PROCES PRZE- KSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH (ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE A DIAGNOZA STANU)

ROZDZIAŁ 16 JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA A PROCES PRZE- KSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH (ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE A DIAGNOZA STANU) Agnieszka Kristof ROZDZIAŁ 16 JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA A PROCES PRZE- KSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH (ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE A DIAGNOZA STANU) Wprowadzenie Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

O prywatyzacji i zamiarach Skarbu Państwa

O prywatyzacji i zamiarach Skarbu Państwa Warszawa, 7 kwietnia 2009 O prywatyzacji i zamiarach Skarbu Państwa Procesy prywatyzacyjne wśród ogromnej rzeszy polskiego społeczeństwa - zawsze budziły skrajne emocje. Jedni uważali, że mają one zbawienny

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia lipca 2010 r. MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP

Warszawa, dnia lipca 2010 r. MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP MSP/DNWiP3/WP/3226/EK/10 Warszawa, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Wyrowiński Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 lipca 2010 r., znak: BPS/KGN-034/253/10

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polska energetyka czas na nową układankę? 1

Polska energetyka czas na nową układankę? 1 Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Polska energetyka czas na nową układankę? 1 Jan Szomburg Jr. Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW K a t o w i c e 2 6. 0 3. 2 0 1 3 r. Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MIX ENERGETYCZNY W produkcji energii elektrycznej dominują

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergetyki zapaść czy odwilŝ Autor: Szymon Godecki, Agnieszka Panek - Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2007) Artykuł

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. PROGRAM SZKOLENIA Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. w Hotelu Ratuszowy, ul. Długa 37, 85-034 Bydgoszcz Dzień I 1. Powitanie.

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Mienie państwowe i jego prywatyzacja. PPwG 2015

Mienie państwowe i jego prywatyzacja. PPwG 2015 Mienie państwowe i jego prywatyzacja PPwG 2015 1 Mienie Skarbu Państwa dobra kultury, zasoby archiwalne, zasoby naturalne bez wyceny grunty ( 35,4% powierzchni Polski) 325 mld budynki, budowle, obiekty

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji

OPINIA PRAWNA. Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki. Katedra Prawa Europejskiego. Wydział Prawa i Administracji Toruń, dnia 11 kwietnia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD

Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD Analiza cen energii w spółkach obrotu oraz stawek opłat dystrybucyjnych na terenie poszczególnych OSD Krzysztof Golachowski Gazeta Prawna k.golachowski@infor.pl Plan referatu Zmiany kosztów zakupu energii

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY Do projektów strategicznych MSP należą działania nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek sektora elektroenergetycznego, które realizują kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH założenia a praktyka i jej skutki. Stalowa Wola 23.04. 2009 r Podstawy formalne - Ustawa Prawo Energetyczne; - stanowiska Prezesów w URE.

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy

Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy na podstawie raportu Analiza przekształceń własnościowych w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej Jacek

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa

Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa Strona znajduje się w archiwum. Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa Minister Skarbu Państwa, kierując się najlepszymi wzorcami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

RE Wprowadzenie. Wykład 1

RE Wprowadzenie. Wykład 1 RE Wprowadzenie Wykład 1 Specyfika systemu elektroenergetycznego Nie ma możliwości magazynowania energii Konieczność bilansowania produkcja-odbiór Duże ograniczenia techniczne (wytwarzanie, przesył) Zależność

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Art. 124b, wprowadzony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870), przewiduje, że niemożliwe

Bardziej szczegółowo

Program prywatyzacji firm portugalskich w latach 2010-2013 2014-01-31 00:13:00

Program prywatyzacji firm portugalskich w latach 2010-2013 2014-01-31 00:13:00 Program prywatyzacji firm portugalskich w latach 2010-2013 2014-01-31 00:13:00 2 Zaplanowany na lata 2010-2013 program prywatyzacji w sektorze przedsiębiorstw państwowych lub posiadających w swoim kapitale

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ?

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Dr Leszek Juchniewicz Prezes URE w latach 1997-2007 X TARGI ENERGII 19-20 września 2013 roku, JACHRANKA POLSKA ENERGETYKA WALCZY: z kim? o co? HIPOTETYCZNE

Bardziej szczegółowo

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 72, 444-56-64 Fax 444-57 - 62 P/08/043 LWA- 41020-2-2008 Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r. Pan Edward Siurnicki

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i technologiczne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego

Ekonomiczne i technologiczne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego Ekonomiczne i technologiczne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Proces restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE OFERTY PUBLICZNE (IPO) JAKO ELEMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE

PIERWSZE OFERTY PUBLICZNE (IPO) JAKO ELEMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 1-2 2001 PRZEMYSŁAW SIWEK PIERWSZE OFERTY PUBLICZNE (IPO) JAKO ELEMENT PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE 1. WSTĘP W ramach rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1157. Informacja. Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego w Polsce w latach 2002-2004 Październik 2005 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki

Program polskiej energetyki jądrowej. Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departament Energii Jądrowej Ministerstwo Gospodarki Program polskiej energetyki jądrowej PLAN PREZENTACJI 1. Polski program energetyki

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

PROCESY LIBERALIZACYJNE A KONDYCJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO W POLSCE

PROCESY LIBERALIZACYJNE A KONDYCJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO W POLSCE Rafał Nagaj Katedra Makroekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński wasik@wneiz.pl PROCESY LIBERALIZACYJNE A KONDYCJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Warszawa, dnia 12 kwietnia 2006 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw Uchwalona w dniu 23 marca b.r. ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015

Program Inwestycje polskie. Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Kwiecień 2015 Program Inwestycje polskie Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Prywatny sektor w przemyśle KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr Informacja. Prywatny sektor w przemyśle KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Prywatny sektor w przemyśle Czerwiec 2004 Ewa Czerwińska Informacja Nr 1055 W efekcie procesów prywatyzacyjnych, rozpoczętych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Polscy związkowcy do prezydenta Francji

Polscy związkowcy do prezydenta Francji Gazeta Wyborcza Polscy związkowcy do prezydenta Francji Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Warszawa. W Wilanowie protestowali związkowcy z ''Solidarności''. Pikieta towarzyszyła spotkaniu przywódców państw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo