Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku"

Transkrypt

1 Działania prewencyjno-informacyjne PIP na rzecz wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych wśród rolników i społeczności wiejskiej w 2014 roku W roku 2014 zrealizowany został drugi etap 3-letniej kampanii pn. Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym. Jej adresatami są przede wszystkim rolnicy indywidualni i członkowie ich rodzin, a także wszystkie osoby narażone na utratę zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy rolniczej. Zasadniczym celem inicjatywy jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia w rolnictwie indywidualnym. Drugi rok realizacji poświęcony był upowszechnianiu wiedzy z zakresu zapobiegania wypadkom związanym z obsługą maszyn i urządzeń rolniczych. Korelujące z przekazem hasło przewodnie tej edycji kampanii, brzmiące Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn, nawiązywało do idei, że zasady bhp oraz dobre praktyki, to rodzaj recepty gwarantującej bezpieczną pracę w rolnictwie i zachowanie zdrowia. O wyraźnie społecznym charakterze kampanii, świadczy zaangażowanie wielu instytucji działających na rzecz rolnictwa, takich jak: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Patronat medialny nad inicjatywą inspekcji pracy w 2014 r. pełnili: Ogólnopolska Telewizja Rolnicza TVR, miesięcznik Top Agrar oraz Tygodnik Poradnik Rolniczy. Dzięki inicjatywom informacyjno-promocyjnym partnerów i patronów, polegającym m.in. na zamieszczaniu informacji o kampanii na stronach internetowych i w wydawnictwach periodycznych, czy jak w przypadku telewizji TVR - na bezpłatnej emisji filmów PIP promujących przekaz kampanii, możliwe było dotarcie z przekazem do szerszego grona odbiorców. Przy realizacji kampanii wykorzystano środki masowego przekazu dla lepszego i szybszego upowszechniania informacji. Przy realizacji działań medialnych wykorzystano spoty reklamowe telewizyjny oraz radiowe wyprodukowane w 2013 roku, zwracające uwagę na przyczyny i okoliczności wypadków do których dochodzi podczas wykonywania pracy rolniczej. Spot telewizyjny emitowany w roku sprawozdawczym okresie od 2 czerwca do 27 lipca 2014 r. ukazał się 1100 razy na antenie stacji TVP1, TVP Regionalna, TVP Info oraz Polsat News. Dla skuteczniejszego dotarcia komunikatu do grupy docelowej kampanii, położono nacisk na emisje spotów w blokach reklamowych poprzedzających, następujących po lub w trakcie audycji telewizyjnych adresowanych do rolników. Emisję radiową realizowano za pośrednictwem stacji RMF FM, Radio ZET oraz Programu

2 Pierwszego i Trzeciego Polskiego Radia, od 2 do 29 czerwca 2014 r. wyemitowano 240 spotów. Wśród inicjatyw informacyjno-promocyjnych prowadzonych w internecie, znalazł się mailing, czyli wysyłka elektronicznych listów informujących o kampanii do rolników posiadających darmowe konta m.in. na portalach wp.pl oraz gospodarz.pl. Drugim istotnym działaniem była emisja bannerów internetowych kampanii na portalach i forach typowo rolniczych, np. agrofoto.pl, agrodziennik.pl, gieldarolna.pl oraz serwisach, które odwiedzają rolnicy zainteresowani kupnem maszyn lub sprzętów rolniczych, np. otomoto.pl, mascus.pl, autoline.pl i wiele innych. Dzięki różnorodności podejmowanych działań, liczba rejestrowanych odsłon wszystkich form reklamy w ramach internetowej akcji informacyjnej realizowanej w czerwcu 2014 r., wyniosła ponad 2.3 mln. Wszystkie działania medialne finansowane były ze środków Państwowej Inspekcji Pracy. Przez cały czas trwania kampanii, jej przekaz promowany jest za pośrednictwem strony internetowej na której odwiedzający znaleźć mogą bazę informacji nt. bezpiecznej pracy w rolnictwie, materiały do samokształcenia, w tym filmy instruktażowe i edukacyjne oraz najważniejsze informacje o przebiegu kampanii, jak również materiały promujące, np. spoty reklamowe, plakaty. Na stronie znajdują się także statystyki wypadków w rolnictwie indywidualnym, wersje elektroniczne publikacji prewencyjnych oraz dane kontaktowe do jednostek organizacyjnych PIP i KRUS. Fot. 1 Plakat promujący przekaz kampanii Zgodnie z badaniami efektywności kampanii, przeprowadzonymi przez Agencję Badawczą PBS na zlecenie Państwowej indywidualnych respondentów badania Inspekcji Pracy, ponad 44% rolników - potwierdziło kontakt z przekazem kampanii za pośrednictwem przynajmniej jednego z mediów. Przy czym prawie 40% widziało reklamę telewizyjną, 18,5% słyszało spoty radiowe, a niecałe 7% zetknęło się z przekazem internetowym (w formie banerów lub reklam). Wskutek kontaktu z przekazem kampanii, 76% pytanych rolników zamierza zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo własne i najbliższych członków rodziny, szczególnie dzieci a ponad 23% zamierza podnieść poziom wiedzy nt. zasad bezpiecznego wykonywania pracy.

3 Wykres: Deklarowane przez rolników zmiany w postępowaniu i sposobie pracy w wyniku zetknięcia się z kampanią N=192 Kampania informacyjna zrealizowana w mediach została oceniona pozytywnie przez adresatów we wszystkich rozpatrywanych aspektach, najczęściej określana była, jako poruszająca ważny problem społeczny, zrozumiała, prawdziwa i warta zapamiętania, co wskazuje na przekonanie o potrzebie prowadzenia tego typu działań, występujące wśród rolników. W roku 2014 Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała działania informacyjne, edukacyjne i doradcze, których celem jest popularyzacja wśród społeczności wiejskiej wiedzy na temat zagrożeń wypadkowych i chorobowych związanych z pracą rolniczą, a także zasad bezpiecznej pracy. W roku sprawozdawczym przeprowadzono ponad 3,9 tys. wizytacji, w tym gospodarstw rolników indywidualnych, prac polowych oraz związanych z transportem rolniczym, podczas których inspektorzy PIP oceniali bezpieczeństwo pracy 5 tys. osób. Podczas oględzin obejść, budynków gospodarczych i inwentarskich w odwiedzanych gospodarstwach, inspektorzy napotkali liczne nieprawidłowości mające bezpośredni wpływ na spadek bezpieczeństwa pracy. W połowie wizytowanych gospodarstw część produkcyjna nie była oddzielona od mieszkalnej, niemal w 40% gospodarstw nie było wyznaczonych bezpiecznych miejsc odpoczynku i zabawy dla dzieci. Zastrzeżenie budziły również oceniane budynki gospodarskie i inwentarskie, prawie 40 % z nich posiadało progi w wejściach - będące częstą przyczyną potknięć i upadków, w 26 % panował bałagan a niecałe 45% nie posiadało zabezpieczeń drzwi przed przypadkowym zamknięciem. Podobnie było w przypadku drabin użytkowanych w gospodarstwach niemal 40 % nie spełniało

4 technicznych wymogów bezpieczeństwa. Jednak najwięcej uchybień stwierdzono w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy na wysokości aż w 66% ocenianych przypadków rolnicy wykorzystywali niewłaściwe rusztowania i nie stosowali wymaganych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. W 2014 roku inspektorzy pracy dokonali przeglądu stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, w tym 3,6 tys. ciągników, 2,6 tys. przyczep rolniczych, 1 tys. kombajnów, 3,5 tys. innych maszyn i urządzeń rolniczych, np. pilarek tarczowych i łańcuchowych, pras, rozrzutników obornika, kosiarek, opryskiwaczy, siewników. Podobnie jak w latach poprzednich, stwierdzono duży odsetek maszyn zagrażających życiu i zdrowiu obsługujących je osób. Nieprawidłowości miały związek z usterkami, wadami konstrukcyjnymi, niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi i ergonomicznymi, brakiem lub stosowaniem niewłaściwych osłon i zabezpieczeń. Bardzo często na spadek bezpieczeństwa technicznego, wpływał wysoki stopień zużycia maszyn i pojazdów rolniczych. Wykres. Odsetek maszyn i urządzeń rolniczych, w których stwierdzono uchybienia w zakresie bezpieczeństwa obsługi Najwięcej nieprawidłowości wykryto w kombajnach zbożowych. Stwierdzano przede wszystkim: niekompletne lub uszkodzone osłony na elementach napędowych zespołu żniwnego, bądź całkowity brak osłon, niekompletne drabinki i poręcze wiodące na pomost operatora, niestosowanie podpór zabezpieczających przed przygnieceniem osoby pracującej pod hydraulicznie uniesionym hederem, podczas naprawy. W odniesieniu do

5 pilarek, powszechnie wykorzystywanych w gospodarstwach do cięcia drewna, 65 % ocenianych maszyn nie spełniało wymagań bezpieczeństwa pracy w zakresie wyposażenia w elementy ochronne, takie jak osłony tarczy, osłona przekładni napędu. Z obserwacji inspektorów wynika, iż w dalszym ciągu użytkowane są piły samoróbki, niespełniające podstawowych wymogów bhp. Na przestrzeni lat odnotowywany jest stały spadek liczby ciągników generujących ryzyko wypadku przy ich obsłudze. Nadal jednak inspektorzy stwierdzają liczne przypadki braku gaśnic i apteczek na wyposażeniu ciągników, użytkowania maszyn z niesprawnymi hamulcami i zużytym ogumieniem kół oraz przypadki niewłaściwego sprzęgu ciągnika z przyczepą lub maszyną rolniczą (nieprawidłowości wykryto w ponad 33% ocenianych sprzęgów). Z roku na rok stopniowo spada stopień uchybień w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wałów przegubowo-teleskopowych, jednak w dalszym ciągu rejestrowane są liczne przypadki braku osłon na wałach sprzęgających ciągnik z maszyną, stosowanie osłon zużytych lub niekompletnych (nieprawidłowości w niemal połowie badanych przypadków). Pozytywnym zjawiskiem natomiast, jest malejąca liczba ciągników własnej konstrukcji tzw. samów, użytkowanych przez rolników. W roku sprawozdawczym stwierdzono ponadto uchybienia w stanie technicznym dużej części użytkowanych przyczep. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: niepodłączenia przewodów elektrycznych i hamulcowych, braku trójkątów wyróżniających pojazdy wolnobieżne, złego stanu lub braku podwyższonych burt podczas transportu ładunków objętościowych, braku zabezpieczeń burt. W innych maszynach i urządzeniach rolniczych, poddanych przeglądowi, największe zagrożenie stanowiły nieosłonięte ruchome elementy. Częstym zjawiskiem, obserwowanym od lat, jest niebezpieczny przewóz ludzi na przyczepach oraz wozach załadowanych materiałami objętościowymi, na zaczepach, pomostach i błotnikach maszyn i pojazdów rolniczych. W roku sprawozdawczym odnotowano 605 takich przypadków. Podczas czynności wizytacyjnych, inspektorzy szczególną uwagę zwracali na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Niestety, w dalszym ciągu rejestrowane są przypadki angażowania dzieci do prac w gospodarstwie. Stwierdzono 184 przypadki pracy dzieci, z czego 83 dotyczyło wykonywania prac wzbronionych młodocianym, a 94 wiązały się z przebywaniem dzieci w strefie bezpośredniego zdrowia i życia, w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy podejmowała także liczne działania promocyjne i popularyzatorskie, mające na celu wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w rolnictwie indywidualnym.

6 Przeprowadzono 128 konkursów dla rolników, w których uczestniczyło ok. 3,2 tys. osób. W 248 konkursach oraz olimpiadach dot. wiedzy o bhp dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, udział wzięło 18,6 tys. uczestników. Na uwagę zasługuje współorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogólnopolski konkurs plastyczny pn. Bezpiecznie na wsi, adresowany do dzieci wiejskich szkól podstawowych. W roku sprawozdawczym odbyła się jego IV edycja przebiegająca pod hasłem Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!. Inicjatywa, którą honorowym patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, przebiegała na szczeblach wojewódzkim i centralnym. Jest to cenne działanie prewencyjne o charakterze długofalowym, skupione na promowaniu pozytywnych zachowań związanych z pracą i życiem w gospodarstwie rolnym w czwartej edycji - ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania zagrożeniom wypadkowym związanym z obsługą maszyn i pojazdów rolniczych. Wśród dorosłych rolników, największym zainteresowaniem cieszył się prestiżowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W roku sprawozdawczym przypadała XII edycja konkursu. W ramach powyższej inicjatywy, inspektorzy PIP przeprowadzili 810 wizytacji gospodarstw indywidualnych biorących udział w rywalizacji. Gospodarstwa laureatów konkursu są promowane przez inspektorów m.in. podczas szkoleń dla rolników, a zastosowane w nich bezpieczne rozwiązania techniczne i ergonomiczne stanowią przykłady dobrych praktyk. W minionym roku zorganizowano 280 szkoleń bhp dla 7,1 tys. rolników indywidualnych, przeprowadzono 94 wykładów dla 3 tys. uczniów szkól o profilu rolniczym oraz 415 prelekcji dla niemal 16 tys. dzieci wiejskich szkół podstawowych oraz gimnazjów. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, inspektorzy PIP prowadzili pogadanki i zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Udział w takich zajęciach w roku sprawozdawczym wzięło 750 dzieci. Współpraca z licznymi partnerami daje inspekcji pracy możliwość szerszego i skuteczniejszego dotarcia do środowiska wiejskiego. Podobnie, jak w latach poprzednich, przy realizacji swojej misji Państwowa Inspekcja Pracy mogła liczyć na wsparcie ze strony: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Izb Rolniczych, Kuratoriów Oświaty, Szkół i Uczelni Wyższych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sołtysów i lokalnych władz samorządowych. Przedstawiciele inspekcji współpracowali z partnerami na wielu płaszczyznach w ramach Powiatowych i Wojewódzkich Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Rolą

7 Komisji jest opracowywanie strategii działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, dostosowanych do lokalnych potrzeb. W 2014 roku odbyły się 24 posiedzenia Komisji Powiatowych i Wojewódzkich. Cenna była również współpraca z lokalnymi mediami. W roku sprawozdawczym ukazało się 75 publikacji prasowych prezentujących działalność inspekcji oraz poruszających problematykę bezpieczeństwa życia i pracy na wsi, wyemitowano ponad 42 audycje poświęcone tematyce bhp w rolnictwie w stacjach telewizyjnych oraz 108 audycji w rozgłośniach radiowych. Ponadto, kontynuowana była działalność wydawnicza oraz kolportaż publikacji PIP poświeconych zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. W skali całego kraju rozdysponowano ok. 52 tys. list kontrolnych, ulotek i broszur prewencyjnych. Inspektorzy PIP propagowali bezpieczną i higieniczną pracę również w trakcie dożynek, festynów, targów, wystaw rolniczych. Podczas różnego rodzaju masowych imprez rolniczych zorganizowano przeszło 130 stoisk informacyjno-promocyjnych PIP, które według szacunków odwiedziło blisko 24 tys. osób. Inspektorzy pracy udzielili ponad 10 tys. porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, porad prawnych, w tym związanych z angażowaniem młodocianych do pracy, a także porad, dotyczących bezpiecznego życia i przebywania dzieci oraz dorosłych w gospodarstwie rolnym. Podsumowując działalność Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym w 2014 roku, należy stwierdzić, że przy braku umocowań prawnych, umożliwiających bezpośrednie oddziaływanie na warunki pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, podejmowane przedsięwzięcia w sposób istotny przyczyniają się do wzrostu świadomości zagrożeń wypadkowych oraz sposobów ich ograniczania wśród rolników i ich rodzin. Przekładając się, tym samym na poprawę warunków pracy i życia na obszarach wiejskich. W kolejnych latach należy kontynuować program prewencyjny, w tym działalność szkoleniową, edukacyjną i doradczą, a w 2015 roku - w związku z ostatnim etapem realizacji kampanii Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym - dążyć do zintensyfikowania informacyjnej akcji medialnej. Jednocześnie należy rozwijać współpracę z partnerami społecznymi oraz angażować w realizację projektów profilaktycznych nowe podmioty wspierające instytucje i organizacje związane z rolnictwem które stanowią naturalną sieć komunikacji z docelową grupą odbiorców działań inspekcji pracy w tym obszarze.

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce

Program Safer Internet w Polsce European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007 www.saferinternet.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWE. Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. z wykonania zadań w roku 2014

SPRAWOZDANIE RZECZOWE. Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego. z wykonania zadań w roku 2014 SPRAWOZDANIE RZECZOWE Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego z wykonania zadań w roku 2014 Warszawa, 24.03.2015 1 Zadania zaplanowane i realizowane w 2014 r. ze środków Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o.

Autorzy opracowania. Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. 1 Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Autorzy opracowania Agencja badawcza: Public Profits Sp. z o. o. Zespół badawczy: Prof. dr hab. Rafal Drozdowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Gmina Słupia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2007 Rady Gminy Słupia z dnia 25 kwietnia 2007 roku Słupia, 2006 r. Usługi Projektowe w Budownictwie Eugeniusz Siewierski Koordynacja prac Urząd Gminy Słupia

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo