Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne. (1) Definicje: a) Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SmartSCM sp. z o.o. b) Użytkownik osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca logistyczną działalność gospodarczą w szczególności w branży chłodniczej korzystająca z Oprogramowania. c) Usługodawca SmartSCM sp. z o.o. KRS: NIP: REGON: d) Umowa licencyjna warunki na podstawie, których Użytkownik nabył ograniczone prawo do korzystania z Oprogramowania, oraz jego funkcji dodatkowych akceptując niniejszy Regulamin. e) e-faktura - Faktura VAT w formie elektronicznej wystawiona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528). - Faktura Proforma - Dokument wystawiany przez Usługodawcę przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia. - PrePaid (sprzedaż przedpłacona), czyli dostęp do Oprogramowania udzielany po uiszczeniu opłaty za wybrany okres abonamentowy (jednorazowy zakup dostępu), a wygasa po jego upływie. f) Baza Danych Użytkowników - Zbiór wszystkich danych przekazanych Usługodawcy w procesie autoryzacji Użytkownika i rejestracji konta. g) Oprogramowanie - Platforma Logistyczna SmartFrigo platforma biznesowa, umożliwiająca bezpośrednią komunikację Użytkowników wraz z oferowanym przez Usługodawcę oprogramowaniem dostępnym na Platformie Logistycznej SmartFrigo: Giełda Ładunków, Pojazdów i Magazynów, SmartFrigo Connect zwany dalej Komunikatorem (wersja oprogramowania na pulpit), oraz system filtrowania przychodzących informacji wraz z późniejszymi uaktualnieniami i uzupełnieniami oraz Bazą Danych Użytkowników. (2) Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o. Postanowienia Regulaminu określające prawa i obowiązki Użytkowników wraz z Umową licencyjną w całości regulują świadczenie usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o. (3) Żeby korzystać z Oprogramowania należy posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows. Nadto zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek stron WWW, tj. Internet Explorer w wersji pow. 8.0, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze sprzętu oraz oprogramowania niekompatybilnego z Oprogramowaniem. (4) Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o. oraz, że zna, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. (5) W przypadku zmiany Regulaminu użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. Jeżeli użytkownik nie zgłosi swoich zastrzeżeń na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, uważa się go za zaakceptowany. 2. Przedmiot umowy. (1) Usługodawca udostępnia użytkownikowi prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z cennikiem zawartym w punkcie 6. (2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do oprogramowania na skutek niedostępności serwera lub przeprowadzanych niezbędnych prac serwisowych.

2 Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do ograniczenia prac serwisowych i w miarę możliwości do przeprowadzania ich poza powszechnymi godzinami pracy Użytkowników. (3) Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do wykorzystywania Oprogramowania dla uzyskania własnych praw ochronnych w zakresie elektronicznego przetwarzania danych. (4) Oprogramowanie pozostaje własnością Usługodawcy. 3. Prawo użytkowania. (1) Z chwilą zaakceptowania regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim danych uzyskanych przy pomocy Oprogramowania. (2) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Oprogramowaniu. (3) Prawo użytkowania dotyczy tylko wprowadzania i wyszukiwania danych specyficznych dla branży w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa. Korzystanie w innych celach, na przykład w celu wprowadzania fikcyjnych ofert, informacji reklamowych, ogólnych zapytań, w celu tworzenia zbiorów danych lub wprowadzania innych danych, które mogą utrudnić innym użytkownikom korzystanie z Oprogramowania, jest niedozwolone. (4) Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania połączenia Użytkownika z Oprogramowaniem i usunięcia danych, jeżeli w ten sposób uniknie się naruszenia obowiązującego prawa, dobrych obyczajów lub dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 4. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność Usługodawcy. (1) Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych Ustawie i Regulaminie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: a) prawdziwość, poprawność i kompletność danych wprowadzanych przez Użytkowników, b) treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników za pośrednictwem Oprogramowania oraz na komunikatorze. c) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów zawartych z kontrahentami w wyniku korzystania z Oprogramowania, d) działania Użytkowników oraz osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu, e) wypłacalność Użytkowników, f) nie zawarcie umowy między Użytkownikami, g) utracone korzyści Użytkownika, h) nie udzielenie Użytkownikowi autoryzacji, i) usunięcie, zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części lub całości Oprogramowania wobec każdego Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub innych Użytkowników Oprogramowania, a także osób trzecich. j) usunięcie z Oprogramowania ofert Użytkownika sprzecznych z Regulaminem. (2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Oprogramowania wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: a) okresowe wyłączenie Oprogramowania, b) utratę wszystkich danych Użytkowników znajdujących się na serwerach Usługodawcy. (3) Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konta Użytkowników w celu przeprowadzenia koniecznych zmian Oprogramowania lub modyfikacji związanych z przywróceniem poprawnego funkcjonowania. (4) Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej.

3 (5) Usługodawca może usunąć lub zablokować dostęp do części lub całości Oprogramowania wobec każdego Użytkownika, którego działania naruszają Regulamin, interes Usługodawcy lub Użytkowników Oprogramowania, a także osób trzecich. (6) Usługodawca zastrzega sobie prawo nałożenia kary umownej na Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w wysokości do 10cio krotności wysokości opłaty za abonament. (7) Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach. 5 Okres Testowy. (1) Usługodawca może bezpłatnie, na czas określony przyznać dostęp do Oprogramowania (dalej: Okres Testowy), Użytkownikowi, który zarejestrował się po raz pierwszy i pomyślnie przeszedł proces weryfikacji (autoryzacji konta). (2) Podstawowy Okres Testowy dla Użytkowników wynosi 45 dni kalendarzowych. (3) Usługodawca ma prawo ustalić dłuższy lub krótszy Okres Testowy dla określonej grupy Użytkowników, według dowolnych kryteriów, lub przedłużyć/skrócić Okres Testowy dla oznaczonego Użytkownika, według swojego uznania. Ponadto Usługodawca może przydzielić Okres Testowy innym Użytkownikom niż określeni w pkt. 1. (4) W Okresie Testowym Usługodawca może zastosować wobec Użytkownika wszystkie sankcje, o których mowa w niniejszym regulaminie. (5) Po zakończeniu Okresu Testowego Usługodawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze względu na ochronę uzasadnionego interesu Usługodawcy lub Użytkowników. 6. Plan darmowy (1) Plan darmowy dla zleceniodawców według aktualnego cennika nie wymaga opłat i dotyczy zgłaszania ofert ładunków oraz szukania ofert pojazdów. Plan darmowy nie wymaga składania zamówienia, podpisywania umowy ani opłacania faktury proforma i jest przydzielana Użytkownikowi po spełnieniu warunków regulaminu. 7.Dostęp płatny (1) Dostęp płatny PrePaid dla usługodawców według aktualnego cennika dotyczy szukania ładunków oraz zgłaszania pojazdów. Usługa płatna wymaga złożenia przez Użytkownika zamówienia wg. obowiązującego cennika i opłacenia wygenerowanej faktury proforma. Cennik dostępny jest pod adresem https://smartfrigo.com/pl/cennik/. Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. (2) Usługa płatna zostaje udostępniona Użytkownikowi w ciągu 7 dni od dnia zapłaty. Warunki zapłaty określa wygenerowana w zakładce zamówień SmartFrigo faktura proforma. Za dzień zapłaty uważany jest dzień, w którym kwota wskazana na fakturze zostanie uznana na rachunku bankowym Usługodawcy. (3) Usługodawca zamieszcza właściwą fakturę VAT w zakładce EDYTUJ PROFIL / FIRMA pod pozycją PŁATNOŚCI. 8. Autoryzacja konta. (1) Każdy Użytkownik może uzyskać autoryzację konta na zasadach określonych poniżej. (2) W celu autoryzacji konta Użytkownik zobowiązany jest przesłać do Usługodawcy faxem lub drogą elektroniczną lub listownie kopie dokumentów rejestracyjnych firmy, wraz z Licencjami(na transport/spedycję), jeśli w danym kraju jest ustawowy wymóg ich posiadania, oraz ubezpieczenia na powyższą działalność.

4 (3) Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji danych otrzymanych od Użytkownika w celu dokonania autoryzacji konta. W szczególności Usługodawca ma prawo zasięgnąć informacji w biurach informacji gospodarczej, rejestrach i innych. (4) Usługodawca w każdym momencie może uzależnić nadanie autoryzacji konta lub uzależnić dalsze korzystanie z całości usług od przedstawienia przez Użytkownika oryginalnych lub notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów wymienionych w pkt. 7.(2). (5) Potwierdzenie autoryzacji konta Użytkownika, Usługodawca prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Użytkownika. 9. Odmowa autoryzacji. (1) Usługodawca odmówi autoryzacji Użytkownika, jeżeli w szczególności: a) uzyska informację o toczącym się postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym względem Użytkownika, b) stwierdzi zawieszenie lub zaprzestanie działalności gospodarczej przez Użytkownika c) stwierdzi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika d) stwierdzi naruszenie postanowień Umowy licencyjnej lub Regulaminu przez Użytkownika, e) poweźmie wątpliwości, co do wiarygodności płatniczej Użytkownika, f) poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przekazanych przez Użytkownika. (2) Usługodawca może odmówić Użytkownikowi rejestracji Konta, jeżeli czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika nie przekracza 3 miesięcy. (3) Za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami Umowy Licencyjnej, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, są w szczególności działania Użytkownika polegające na wykorzystywanie baz danych lub do rozsyłania do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej (spamming) lub reklamowanie serwisów konkurencyjnych wobec SmartSCM Sp. z o.o. 10. Reklamacje. (1) Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie i Umowie licencyjnej nie są realizowane przez SmartSCM Sp. z o.o. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Umowy licencyjnej i Ustawy. (2) Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać ID Użytkownika lub nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Oprogramowaniu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. (3) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SmartSCM sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w terminie 7 dni od dnia wezwania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku jej nie uzupełnienia lub uzupełnienia po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. (4) Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 28 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. (5) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres , który nie jest przypisany do Konta Użytkownika lub pocztą. (6) Zwrot: a) PrePaid po skorzystaniu z Okresu Testowego nie podlega zwrotowi, Usługodawca nie zwraca pieniędzy za zakupiony dostęp.

5 b) Użytkownik, który wykupił dostęp bez skorzystania z Okresu Testowego może w ciągu 14 dni, wnieść prośbę o zwrot pieniędzy za wykupiony dostęp płatny. 11. Rozwiązanie umowy. (1) Podczas okresu bezpłatnego lub płatnego użytkowania istnieje możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy przez obie strony. (2) Umowa może zostać w każdej chwili rozwiązana przez Usługodawcę w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie. (3) Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 12. Postanowienia końcowe. (1) Zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej Oprogramowania w szczególności: a) uszkadzanie, usuwanie oraz zmienianie danych informatycznych tekstowych jak i graficznych Oprogramowania, b) Pobieranie Oprogramowania oraz informacji nt. Użytkowników i wtórne ich wykorzystanie bez pisemnej zgody SmartSCM sp. z o.o. (2) Użytkownik wyraża zgodę na: a) otrzymywanie faktury VAT tytułem świadczonych usług w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528). b) przesyłanie informacji handlowej. (3) Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub powstające w związku z nim będą rozpatrywane wg prawa polskiego przez SĄD REJONOWY POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO. (4) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia roku.

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line.

REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line. REGULAMIN korzystania z internetowego systemu rezerwacyjnego euroticket On-Line. Definicje. 1 Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu lub w umowach o korzystanie z internetowego systemu rezerwacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo