Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku"

Transkrypt

1 Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009

2 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii... 5 Informacje gospodarcze... 6 II. Realizowane projekty Projekty edukacyjne... 7 Queer Studies... 7 Schoolmates... 8 Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych Projekt Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego MultiKulti portal o różnorodności i tolerancji Jak przezwyciężyć uprzedzenia? Teatr Opresji, jako narzędzie pracy z lokalną społecznością Konferencja sieci współpracy krajów basenu Morza Bałtyckiego i Morza Barentsa. Projekt Benchmarking Studies GALE - międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie edukacji Działania dla demokracji projekt SFQ i KPH Inne działania edukacyjne w ramach Pracowni Tolerancji Projekty zdrowotne Projekt Przyjazny Ginekolog Projekt Profilaktyki HIV/AIDS dla mężczyzn - Czerwony kapturek Projekty lobbingowe Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce III. Festiwale, przeglądy filmowe, konferencje, spotkania I Festiwal Tęczowych Rodzin (Warszawa, października 2008 r.) Konferencja dotycząca zasad Yogyakarty w Poznaniu Debata o lewicy 11 grudnia IV. Apele, reakcje na wydarzenia Homofobia w NSZZ Solidarność KUL

3 Orędzie Prezydenta RP i przyjazd Brandana Faya i Thomasa Moultona do Polski Honorowe krwiodawstwo Wypowiedzi wicemarszałka Stefana Niesiołowskiego (PO) Apel do Donalda Tuska - Prezesa Rady Ministrów V. Działania dotyczące monitoringu i lobbingu na rzecz praw LGBT Ogólnopolskie spotkania organizacji LGBTQ Okrągły Stół Raport alternatywny wobec rządowego raportu z wykonywania postanowień Europejskiej Karty Społecznej Rady Europy Interwencja w sprawie wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Interwencja w Parlamencie Europejskim Lobbing wśród europarlamentarzystów Rada Praw Człowieka o Polsce Spotkania z politykami Spotkania z rządem Spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Spotkania z przedstawicielami instytucji międzynarodowych Program współpracy UM Warszawy z organizacjami pozarządowymi Koalicja na rzecz przyjęcia dobrej ustawy o równym traktowaniu Kampania na rzecz 1 procenta dla KPH VI. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi Lambda Warszawa Fundacja Równości Koalicja na rzecz zdrowego MSM w Warszawie Trans-fuzja Helsińska Fundacja Praw Człowieka VII. Współpraca międzynarodowa o ILGA / ILGA-Europe o IGLYO

4 o ANSO VIII. Inne działania Współpraca z mediami Współpraca z przedstawicielstwami instytucji dyplomatycznych Współpraca ze związkami zawodowymi IX. Media KPH Serwisy internetowe Dwumiesięcznik Replika X. Działalność oddziałów KPH oraz grup działających w KPH Oddziały KPH Grupy tematyczne w KPH Warszawa Grupa Prawna Grupa młodzieżowa Grupa studencka Grupa biblioteczna Grupa Międzynarodowa Psycholog Oddział Kraków Oddział Szczecin Oddział Wrocław Oddział Trójmiasto Oddział Śląsk Oddział Toruń

5 I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii Kampania Przeciw Homofobii ul. Żelazna Warszawa Data wpisu do KRS: 6 czerwca 2002 roku Numer KRS: REGON: Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii: a) upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych i zwiększenie ich reprezentacji społecznej, b) kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób bi- homo- i transseksualnych, c) kształtowanie pozytywnej tożsamości osób bi- homo- i transseksualnych, d) zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, e) wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci, f) walka z dyskryminacją osób bi- homo- i transseksualnych i przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie, g) propagowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, h) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, 5

6 i) działalność prozdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o bezpieczniejszym seksie oraz o chorobach przenoszonych drogą płciową, w szczególności HIV/AIDS, j) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, k) promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego, l) organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją, ł) organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją, m) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach, w związku z naruszeniem ich dobra lub zagrożonych przestępstwem. Informacje gospodarcze: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2008 roku zatrudnione w stowarzyszeniu na pełen etat, w różnych okresach, było 5 osób. Nie wypłacano nagród, premii oraz innych świadczeń. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu pełnienia swoich funkcji. Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. Stowarzyszenie nie korzystało w roku 2008 ze zwolnień od podatków i opłat w odniesieniu do prowadzonej działalności OPP, w tym: - podatku dochodowego od osób prawnych - podatku od nieruchomości - podatku od czynności cywilnoprawnych - opłaty skarbowej - opłat sądowych. 6

7 II. Realizowane projekty 1. Projekty edukacyjne Queer Studies Strona projektu: W lutym 2008 roku Kampania Przeciw Homofobii rozpoczęła realizację kursu akademickiego pod opieką merytoryczną dr Jacka Kochanowskiego. Kurs trwał od marca do czerwca 2008 roku. Queer Studies to nurt tzw. studiów kulturowych, który jest kontynuacją studiów lesbijsko-gejowskich. Przedmiotem badań podejmowanych w perspektywie queer są procesy przemocy normatywnej związanej z wymuszaniem obowiązkowej heteroseksualności oraz skutki tych procesów, jakich doświadczają osoby o nienormatywnej seksualności. Dotychczas tematykę tę poruszały jedynie pojedyncze wykłady na nielicznych w Polsce podyplomowych kursach Gender Studies lub zajmowały się nią niektóre z akademickich kół naukowych. Kampania Przeciw Homofobii oferowała możliwość odbycia semestralnego weekendowego kursu Queer Studies KPH w wymiarze 128 godzin wykładów prowadzonych przez najznakomitszych polskich badaczy tej problematyki. Wśród wykładowców byli m.in. prof. Ireneusz Krzemiński, prof. Magdalena Środa, dr Agnieszka Graff, dr Bożena Umińska-Keff, dr Jerzy Krzyszpień. Koordynatorką projektu była Patrycja Kulka. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg oraz przy współpracy Fundacji Równości. Queer Studies będą kontynuowane w 2009 roku. 7

8 Schoolmates Strona projektu: Projekt Schoolmates był inicjatywą następujących organizacji: Arcigay (Włochy), wiedeńskiego Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen (Austria), Kampanii Przeciw Homofobii (Polska) i Colegas (Hiszpania). Założeniem projektu było dostarczenie uczniom i personelowi szkolnemu wiedzy i narzędzi w celu zapobiegania i zwalczania słownej, fizycznej i psychicznej przemocy wobec kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób homoseksualnych lub postrzeganych jako homoseksualne. W ramach projektu wydano dwa podręczniki - dla nauczycieli oraz uczniów na temat przeciwdziałania przemocy w szkole. Podręcznik Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży jak przeciwdziałać znęcaniu jest dystrybuowany bezpłatnie. Można go zamówić przez naszą stronę internetową: dział Publikacje Podręcznik Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Podręcznik dla nauczycieli jest dystrybuowany bezpłatnie. Można go zamówić przez naszą stronę internetową: dział Publikacje Opublikowano także raport z badań, który przedstawiony został podczas konferencji zorganizowanej 12 kwietnia 2008 roku w Warszawie. Wcześniej, w dniach od 29 lutego do 2 marca w Madrycie odbyło się spotkanie przygotowawcze projektu. 8

9 Projekt był realizowany jednocześnie w Bolonii i Modenie (Włochy), Wiedniu (Austria), Warszawie (Polska) i Madrycie (Hiszpania). Koordynatorem projektu w Polsce był Robert Biedroń. Konferencja podsumowująca zakończenie projektu i opublikowane wyniki badań dotyczące homofobii w szkołach cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów. W dniu konferencji dziennik Polska poświęcił swoją pierwszą stronę na przedstawienie problemu homofobii w szkołach. Informacja prasowa z Gazety Wyborczej: Projekt został wsparty finansowo przez Komisję Europejską w ramach Programu Daphne II. 9

10 Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych Strona projektu: Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych (ADiTA) był to cykl warsztatów prowadzonych przez ekspertów w zakresie działań antydyskryminacjnych, organizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo oraz we współpracy z Icelandic Human Rights Centre. Działacze organizacji pozarządowych dzięki udziałowi w szkoleniach mieli możliwość praktycznego zapoznania się z prawem antydyskryminacyjnym, poznania zasad gender mainstreaming, PRu i współpracy z mediami, mieli również okazję nauczenia się, jak udzielać pierwszej pomocy psychologicznej oraz jak samemu poprowadzić warsztaty antydyskryminacyjne techniką dramy. Warsztaty były prowadzone prze profesjonalistów w swoich dziedzinach od dawna związanych z III sektorem: Monikę Zimę (prawo), Annę Kamińską (gender mainstreaming), Katarzynę Tołwińską (media i PR), Ewę Kownacką (pomoc psychologiczna) i Michała Pozdała (trening dla trenerów). Pierwsza edycja projektu odbyła się w dniach: 5-14 lipca 2008 Druga edycja projektu odbyła się w terminach: , , , i W każdym warsztacie brało udział minimum 16 osób. W grudniu 2008 trwały przygotowania do trzeciej edycji ADiTY. Koordynatorkami projektu były Marta Abramowicz i Patrycja Kulka. Projekt Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych realizowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 10

11 Projekt Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego Projekt rozpoczął się w lutym 2008 r. i polegał na przeszkoleniu 20 osób - pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz praw człowieka. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji osób pracujących już w organizacjach pozarządowych w dziedzinie monitoringu i rzecznictwa, po to aby III sektor silniej włączył się w debatę publiczną, opiniowanie i tworzenie aktów prawnych dotyczących poszczególnych grup społecznych, lobbing, etc. Do projektu zakwalifikowano 20 osób z całej Polski z takich organizacji jak Amnesty International, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja La Strada, Fundacja TADA, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Fundacja Równości, Związek Harcerstwa RP, Fundacja Trans-Fuzja, oraz członkowie KPH z Warszawy i innych oddziałów. Od marca do października 2008 odbyło się 12 szkoleń przeprowadzonych przez najlepszych ekspertów z dziedziny prawa, psychologii oraz rzecznictwa i monitoringu praw człowieka. Wykłady przeprowadzili prof. Roman Wieruszewski (UW), dr Tomasz Kozłowski (Uniwersytet Poznański), dr Adam Bodnar (UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Łukasz Bojarski, Bogna Chmielewska, Agnieszka Mikulska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Krzysztof Śmieszek i Monika Zima (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), dr Katarzyna Bojarska (Uniwersytet Gdański). Słuchacze i słuchaczki Pracowni otrzymali od prowadzących materiały w postaci fragmentów kodeksów prawa, ustaw, a także własnych prezentacji i opracowań. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestniczki i uczestnicy dostali certyfikaty uczestnictwa. W ramach projektu powstała publikacja Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Można go zamówić przez naszą stronę internetową: dział Publikacje Koordynatorką projektu była Monika Nowak. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/

12 MultiKulti portal o różnorodności i tolerancji Strona projektu: Część pierwsza: styczeń-kwiecień 2008 Projekt miał na celu następujące działania: stworzenie portalu internetowego MultiKulti dostarczającego informacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę i pochodzenie etniczne, religię i wyznanie oraz orientację seksualną, promującego aktywność społeczną oraz takie wartości jak szacunek i tolerancja wobec drugiego człowieka oraz przedstawiającego różnorodność jako wartość pozytywną; akcję promocyjną portalu oraz konferencję promującą portal dla osób aktywnie włączających się w przeciwdziałania dyskryminacji i promowanie równych szans w swoich regionach (pracownicy organizacji pozarządowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół, etc). Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Portal istnieje w sieci i cieszy się bardzo dużą popularnością. Od stycznia do kwietnia 2008 koordynatorka projektu i webmaster pracowali przy portalu woluntarystycznie, dbając o jego aktualizacje. Portal internetowy MultiKulti portal o różnorodności i tolerancji został otwarty 16 listopada 2007 w Międzynarodowym Dniu Tolerancji. Zgodnie z specyfikacją portal został podzielony na następujące działy: płeć, pochodzenie etniczne, religia, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna, różnorodność, Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich, o nas, baza organizacji, wiadomości. Portal objęły swoim wsparciem tak prestiżowe organizacje jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita oraz Grupa Wirydarz. Portal ruszył z ok. 200 podstronami. W marcu 2008 na portalu znajdowało się 60 artykułów. Artykuły zawierają od 3 do 12 podstron, co daje ok. 450 podstron samych artykułów. W chwili obecnej w bazie zarejestrowanych jest 113 organizacji. Dodano też około 350 wydarzeń, co po z sumowaniu daje nam oczekiwaną liczbę około 1000 stron portalu. Od 16 listopada 2007 do 31 marca 2008 roku portal odwiedziło ponad 22 tysiące użytkowników, co daje średnio 163 użytkowników dziennie. Liczba odsłon wyniosła blisko 86 tys.- za google.analytisc. Część druga: lipiec październik 2008 Przez cztery miesiące regularnych aktualizacji ( ) portal MultiKulti dostarczył nowych treści i nowych artykułów na temat przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce. Większość inicjatyw antydyskryminacyjnych, które mogą służyć za tzw. dobre praktyki, podejmowanych w naszym kraju w terminie , zostało w portalu nagłośnionych. Siedem dużych ogólnopolskich projektów antydyskryminacyjnych, m.in. Akademia Trenerów Antydyskry- 12

13 minacyjnych organizowana przez krakowską Villę Decjusza czy też polska premiera filmu DVD XXY (Gutek Film), zgłosiło się do portalu o otrzymanie patronatu. Portal MultiKulti został też wybrany przez brytyjski Media Diversity Institute jedną z 30 najlepszych inicjatyw europejskich łączących przekaz medialny z przeciwdziałaniem dyskryminacji w programie EU Study on Media & Diversity. Wzrosła oglądalność portalu w wymienionym okresie zanotowano ponad 38 tys. wejść na portal. Wzrosła ilość organizacji zarejestrowanych w portalu. Ilość imprez w kalendarzu do samodzielnego przez organizacje dodawania, to średnio kilka dziennie. Tak jak zakładano prace nad portalem ruszyły od 1 lipca 2008 roku. Wybrano nową redaktor portalu Annę Urbańczyk, trójmiejską dziennikarkę zaangażowaną w prace nad portalem od jego powstania. Administracją portalu i oprawą graficzną zajmował się twórca portalu Adrian Wołczuk. Co miesiąc powstawało minimum 8 nowych podstron z nowymi artykułami i zdjęciami. Do portalu zaczęły zgłaszać się organizacje (np. Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, Feminoteka ), aby promować swoje inicjatywy, a także prosić portal o patronat (m.in. Willa Decjusza, GutekFilm). Łącznie przez 4 miesiące dodano aż 46 nowych artykułów, opisujących wydarzenia w całej Polsce w stosunku do planowanych 28. Promująca portal Gra w życie została rozesłana do nauczycieli historii i WOS wybranych w konkursie Szkoła z Klasą z całej Polski oraz do współpracujących z nami placówek edukacyjnych. We wrześniu pokazaliśmy grę na szkoleniu dla policji w Słupsku zorganizowanym przez ODIHR. Po spotkaniu otrzymaliśmy mail, że gra wzbudziła duże zainteresowanie u specjalistów do spraw nieletnich i wychowawców policyjnej izby dziecka, którzy chcieliby wykorzystywać ją w trakcie zajęć z młodzieżą, prowadzonych w placówkach oświatowych w ramach edukacji prawnej. Gra była więc dystrybuowana w powiatowych jednostkach policji. Ze względu na duże zainteresowanie inicjatywą portalu, a szczególnie Grą w życie, ze strony Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych oraz naszych partnerów zagranicznych organizacji pozarządowych i instytutów praw człowieka w Europie przejawiane już w trakcie pierwszego projektu, zdecydowaliśmy się wydać przetłumaczoną grę w wersji anglojęzycznej wraz z plakatem promującym ideę tolerancji i różnorodności. Projekt koordynowała Marta Abramowicz i Anna Urbańczyk. Portal MultiKulti jest przygotowywany przez Kampanię Przeciw Homofobii i powstaje przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" i Grupy Wirydarz. Portal jest częścią projektu realizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich i współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. 13

14 Jak przezwyciężyć uprzedzenia? Teatr Opresji, jako narzędzie pracy z lokalną społecznością Projekt zakładał przeprowadzenie 7-dniowego treningu dla 23 osób z Polski innych krajów europejskich, młodych aktywistów i edukatorów pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych. Ideą kursu byłó uczestnikom interaktywnej metody pracy z grupą Teatru Forum oraz możliwości wykorzystania tej właśnie metody w działaniach antydyskryminacyjnych. W związku z tym, iż uczestnicy byli przygotowywani do samodzielnego prowadzenia warsztatów Teatru Forum, występowali w podwójnej roli. Z jednej strony byli uczestnikami warsztatu Forum (tworzyli improwizacje, angażowali swoje ciało i emocje), z drugiej uczyli się jak prowadzić warsztat (brali udział w rozmowach podsumowujących, zadawali pytania, notowali swoje uwagi). Projekt stworzony został w oparciu o ideę edukacji poprzez doświadczenie. Teatr Forum to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji dla życia stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy Augusto Boala. Podstawowym elementem TF i tym, co odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest zezwolenie widowni (spekt-aktorom) na wejście na scenę. Widownia ogląda krótkie przedstawienie, którego bohater (protagonista) doświadcza opresji ze strony innych osób (antagonistów). Widzowie widzą jak zapętla się koło opresji, co w ostatniej scenie doprowadza do punktu krytycznego (np. ucieczki z domu bohatera). W tym momencie kończy się przedstawienie i zaczyna Forum. Widownia ogląda ponownie przedstawienie. Tym razem może jednak przerwać/zatrzymać bieg wydarzeń klaskając w dłonie i zaproponować, co może zrobić protagonista, żeby polepszyć własną sytuację. Joker osoba prowadząca zaprasza publiczność do wejścia na scenę. Widzowie analizują sytuację bohatera oraz, dzięki wejściu w jego rolę mogą bliżej jej doświadczyć. Teatr Forum został zastosowany do ukazania problemu homofobii oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Uczestnicy warsztatu (spekt-aktorzy) na bieżąco tworzyli scenki dotyczące omawianych problemów i wspólnie je przekształcali, poszukując najlepszych rozwiązań. Program szkolenia został przygotowany przez trenerów Grupy Trenerskiej Drama we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii. Za program był odpowiedzialny trener Michał Pozdał, certyfikowany trener Teatru Forum. Odbyły się 3 spotkania przygotowawcze. Dobór uczestników treningu prowadzony był w konsultacji z organizacjami partnerskimi. 14

15 Konferencja sieci współpracy krajów basenu Morza Bałtyckiego i Morza Barentsa. Projekt Benchmarking Studies W styczniu 2008 została zorganizowana przez KPH i RFSL konferencja w Warszawie w trakcie, której zebrali się reprezentanci organizacji regionu morza bałtyckiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji. W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji LGBT krajów regionu morza Bałtyckiego omawiali najważniejsze dla nich tematy, wśród, których znalazła się edukacja, praca z młodzieżą, profilaktyka zdrowotna i HIV, zarządzanie organizacją pozarządową, kultura LGBTQ, pomoc psychologiczna dla osób LGBT, równościowe regulacje prawne czy też kwestie osób transpłciowych. Następnie przedstawiciele krajów uczestniczących w konferencji przeprowadzili w swoich krajach wywiady z przedstawicielami organizacji LGBT, organizacji zajmujących się szeroko pojętymi prawami człowieka oraz z osobami odpowiedzialnymi za politykę równościową w danym kraju. Ze strony polskiej przeprowadzaniem badań zajęli się Patrycja Kulka i Lech Uliasz po specjalnym treningu, który odbył się w Rydze w marcu 2008 roku. Wyniki badań zostały zebrane i przedstawione przez Lene Mogensen i Yvora Broera na konferencji, w St. Petersburgu w czerwcu 2008 roku. W trakcie tego spotkania uczestnicy poznali również metody ewaluacji działań przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe oraz sposoby jak wzmacniać struktury organizacyjne. Metody te były następnie implementowane wśród wolontariuszy i pracowników KPH przez Martę Abramowicz w trakcie obozu integracyjnego. Roundtable sieć współpracy młodzieży z krajów basenu Morza Bałtyckiego Jest to projekt, który miał na celu tworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy młodzieżowymi organizacjami LGBT regionu morza Bałtyckiego. W projekcie brały udział organizacje z Polski, Szwecji, Dani, Norwegii, Finlandii, Litwy, Łotwy oraz Estonii. W roku 2008 odbyły się 4 spotkania reprezentantów tych krajów w Sztokholmie, Tallinie, Rydze oraz Kopenhadze. W każdym z tych spotkań brało udział od 1 do 2 reprezentantów, którzy wymieniali się pomysłami związanymi z pracą z młodzieżą LGBT oraz walką z homofobią w tych krajach. Uczestnicy rozmawiali o możliwościach wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, czego przykładem było między innymi uczestnictwo w dniach równości w Rydze. W trakcie tych spotkań uczestniczy przygotowywali również wielką wymianę młodzieżową Summit, która odbyła się w we wrześniu w Tartu (Estonia). Na Summit przyjechało wielu młodych wolontariuszy z krajów, które brały udział w projekcie. W trakcie wymiany młodzieżowej w Talinie uczestnicy prezentowali swoje kraje, przygotowywali warsztaty dotyczące edukacji, problematyki transpłciowości i wielu innych rzeczy. Spotkanie to również miało szczególne znaczenie dla nowo powstającej organizacji Tartu Gay Youth, ponieważ pozwoliło to wzmocnić struktury tej organizacji oraz zintegrować lepiej jej członków. Dzięki stworzeniu sieci Roundtable organizacje mogły się lepiej poznać i pracować nad kolejnymi projektami. 15

16 GALE - międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie edukacji Kampania Przeciw Homofobii zorganizowała w listopadzie 2008 roku spotkanie ekspertów Globalnego Sojuszu dla Edukacji LGBT - GALE. W trakcie tego spotkania uczestnicy z Ameryki Południowej, Afryki, Stanów Zjednoczonych, Zachodniej i Wschodniej Europy wymieniali się doświadczeniami związanymi z edukacją nauczycieli oraz edukacją w szkołach z zakresu przeciwdziałaniu homofobii oraz edukacji różnorodności. Spotkanie zaowocowało również pomysłami na wspólne projekty dotyczące edukacji. W przygotowaniu jest 3-stopniowy moduł szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. Szczególne istotna dla KPH jest współpraca z krajami regionu morza bałtyckiego. Więcej informacji: Działania dla demokracji projekt SFQ i KPH Szwedzka, studencka organizacja SFQ zrzeszająca osoby LGBTQ zaprosiła Kampanię Przeciw Homofobii do uczestnictwa w projekcie działań dla demokracji. W lutym 2008 roku zostało zorganizowane spotkanie w Sztokholmie w trakcie, którego dyskutowano nad lokalnymi działaniami w Szwecji, które miałby między innymi włączyć organizacje polskie i rumuńskie. Jednym z rezultatów tego spotkania była wizyta studyjna szwedzkich studentów w Warszawie w trakcie trwania Dni Równości w czerwcu 2008 roku oraz wizyta polskich studentów. Inne działania edukacyjne w ramach Pracowni Tolerancji Wolontariusze KPH brali udział w licznych działaniach edukacyjnych na ternie całej Polski. Poniżej kilka przykładów takich działań. W styczniu 2008 roku odbyły się warsztaty organizowane przez międzynarodową organizację młodzieżową IGLYO. Spotkanie to dotyczyło metod edukacji rówieśniczej z zakresu przeciwdziałania homofobii. W marcu 2008 roku szkolna grupa Amnesty International z Tych zaprosiła przedstawiciela Kampanii Przeciw Homofobii Lecha Uliasza do przeprowadzenia warsztatu dotyczącego dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych w polskim społeczeństwie. Warsztat bardzo podobał się uczniom. W kwietniu 2008 roku wykład Marty Abramowicz na temat różnorodności na zaproszenie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. W maju 2008 roku wyjazd do Białegostoku na zaproszenie koła Gender. Prowadzenie 3-godzinnego wykładu przez Martę Abramowicz dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku Sytuacja społeczna osób homoseksualnych w ramach Tygodnia Nauk Humanistycznych. 16

17 We wrześniu 2008 roku suwalska organizacja pozarządowa Pryzmat zaprosiła członka KPH do dyskusji z gimnazjalistami i licealistami miejscowych szkół na temat sytuacji osób homoseksualnych i biseksualnych w Polsce. Spotkanie to odbyło się w ramach pokazów filmów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 17

18 2. Projekty zdrowotne Projekt Przyjazny Ginekolog Strona projektu: W roku 2008 stworzona została strona internetowa projektu składająca się z dwóch części. Pierwsza z nich to baza przyjaznych ginekologów spełniających kryteria wyznaczone przez osoby koordynujące projekt. Kontakty do lekarzy/lekarek dodawane są przez internautki za pomocą prostego formularza. Wśród zamieszczających znalazły się m in. specjalistki z zakresu praw reprodukcyjnych kobiet i feministki. Baza systematycznie się powiększa. Dodawane są do niej również, w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu, informacje o darmowych badaniach profilaktycznych. Druga część projektu to internetowa publikacja dotycząca zagadnień zdrowotnych skierowana do lesbijek i kobiet biseksualnych. Porusza tematy takie jak choroby przenoszone drogą płciową, uzależnienia, zdrowie psychiczne a także kwestie prawne dotyczące ochrony zdrowia. Artykuły do publikacji napisali specjaliści z dziedziny psychologii, seksuologii i prawa. Wkrótce do publikacji zostanie dołączony artykuł dotyczący osób transseksualnych u ginekologa. Powstały również kalendarzyki promujące projekt, które rozdawane są osobom odwiedzającym biuro KPH, podczas zgromadzeń takich jak Manifa 2008, Parada Równości 2008 czy Poznański Marsz Równości Finansowanie projektu z funduszy Globar Fund For Women zakończyło się w 31 marca 2008 r. Koordynatorką projektu była Monika Nowak. 18

19 Projekt Profilaktyki HIV/AIDS dla mężczyzn - Czerwony kapturek Strona projektu: Tu znajdziesz swojego czerwonego kapturka jest to projekt profilaktyki zdrowotnej dla grupy MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami) finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. W ramach akcji zostało zakupionych i rozdystrybuowanych prezerwatyw i lubrykantów w 8 warszawskich miejscach spotkań osób należących do grupy MSM. Dystrybucji prezerwatyw i lubrykantów towarzyszyła również akcja informacyjno-edukacyjna w postaci ulotek z zasadami bezpieczniejszego seksu, plakatami promocyjnymi oraz stroną internetową, na której można była również dowiedzieć się o zasadach bezpieczniejszego seksu, miejscach, w których można znaleźć bezpłatne prezerwatywy i lubrykanty oraz o punktach bezpłatnego testowania na obecność HIV: W trakcie trwania akcji zostały wydrukowane 3 wersje ulotki, 3 wersje plakatów oraz 3 wersje opakowań na prezerwatywy i lubrykanty. Prezerwatywy i lubrykanty były pakowane przez wolontariuszy. Następnie materiały te były sukcesywnie dystrybuowane w lokalach, z którymi zostały podpisane umowy. Właściciele lokali informowali KPH, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem klientów oraz podkreślali istotność wykonywanego działania. Dodatkowo w 3 numerach dwumiesięczniku Replika została zamieszczona na tylniej okładce bezpłatna reklama promująca akcję. Kampania Przeciw Homofobii zakupiła również ze środków własnych 20 plastikowych dystrybutorów na prezerwatywy i lubrykanty, które zostały umieszczone w wyznaczonych lokalach. Dzięki temu prezerwatywy i lubrykanty stały się bardziej dostępne a cała kampania bardziej spójna. Należy również podkreślić, że kampania Tu znajdziesz swojego czerwonego kapturka cieszyła się dużym zainteresowaniem na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach poświęconych profilaktyce zdrowotnej oraz konferencjach o kampaniach społecznych. Uczestnicy tych spotkań wyrażali swoje pozytywne opinie dotyczące kampanii, mając jednocześnie nadzieje, że podobne działania będę prowadzone również w innych polskich miastach. 19

20 Dzięki dotacji Miasta Stołecznego Warszawy można było przeprowadzić kampanię społeczną profilaktyki zdrowotnej wśród MSM na wysokim europejskim poziomie. Z inicjatywy Kampanii Przeciw Homofobii w marcu powstała warszawska grupa o nazwie zdrowy MSM zrzeszająca organizacje pozarządowe zajmujące się profilaktyką zdrowotną wśród grupy MSM oraz grupy WSW (kobiet mających seks z kobietami) i przedstawicieli Krajowego Centrum ds.. AIDS oraz reprezentantów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W roku 2008 odbyło się 5 spotkań tej grupy w siedzibach różnych organizacji w trakcie, których uczestnicy przedstawiali bieżące realizowane projekty oraz omawiali wspólną strategię działania na przyszłość. Grupa ta również zorganizowała panel zdrowy MSM w trakcie corocznej ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce AIDS, która odbyła się w dniach między 1 a 3 grudnia. W trakcie tego panelu Lech Uliasz przedstawił kampanię Tu znajdziesz swojego czerwonego kapturka. Lech Uliasz również zaprezentował w trakcie panelu zorganizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS przykłady światowych kampanii społecznych poświęcony profilaktyce zdrowotnej w grupie MSM. Kolejnym działaniem w tej dziedzinie organizowanym przez KPH było przeprowadzenie przez Monikę Nowak i Lecha Uliasz dwóch autorskich warsztatów dotyczących metod edukacyjnych profilaktyki zdrowotnej. Pierwszy z nich został przeprowadzony w trakcie obozu integracyjnego KPH we wrześniu, kolejny natomiast w listopadzie w trakcie poznańskich Dni Równości. Koordynatorem kampanii był Lech Uliasz. Projekt profilaktyki HIV/AIDS dla mężczyzn Czerwony kapturek realizowany jest w latach Projekt finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa. 20

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji społecznej

Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji społecznej Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji społecznej W ciągu ostatnich pięciu lat problemy lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) w Polsce stały się przedmiotem otwartej

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce Raport z badań

wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce Raport z badań wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce Raport z badań Wielka nieobecna o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. ODPOWIEDZI NA PYTANIA REPORTERÓW POLAND Ad 1 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zdefiniowała i wyliczyła

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

Korekta: Małgorzata Kotowska, Ola Migalska, Agata Teutsch

Korekta: Małgorzata Kotowska, Ola Migalska, Agata Teutsch Redaktorka: Agata Teutsch Opracowanie poszczególnych części: Ola Migalska Monika Serkowska Ewa Stoecker Agata Teutsch Magdalena Wnukowicz Korekta: Małgorzata Kotowska, Ola Migalska, Agata Teutsch Fotografi

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

RAPORT z seminarium Zjawisko dyskryminacji pacjentów LGBT

RAPORT z seminarium Zjawisko dyskryminacji pacjentów LGBT RAPORT z seminarium Zjawisko dyskryminacji pacjentów LGBT Warszawa, 30 października 2014 roku Seminarium jest częścią projektu Pełny dostęp edukacja dla sektora ochrony zdrowia realizowanego przez Kampanię

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie różnorodnością w Polsce

Zarządzanie różnorodnością w Polsce RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo