ZASADY KONKURSU USTRZEL DARMOWE ZAKUPY (zwanym dalej Konkursem ) z dnia 19 lipca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY KONKURSU USTRZEL DARMOWE ZAKUPY (zwanym dalej Konkursem ) z dnia 19 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 ZASADY KONKURSU USTRZEL DARMOWE ZAKUPY (zwanym dalej Konkursem ) z dnia 19 lipca 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Zasady Konkursu ( Zasady ) nie są regulaminem Konkursu ( Regulamin ), a jedynie przedstawieniem ogólnych zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie. Mają one jedynie charakter informacyjny. 2. Organizatorem Konkursu są poszczególne markety Media Markt w Polsce. Każdy market Media Markt jest z osobna Organizatorem Konkursu. Ilekroć w Zasadach jest mowa o Regulaminie należy przez to rozumieć regulamin dostępny w Sklepie Organizatora, którego treść powinna być zbliżona do treści niniejszych Zasad. Każdy Organizator stanowi własny Regulamin Konkursu. 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 lipca 2013 roku i trwa do dnia 28 lipca 2013 roku w godzinach pracy sklepu danego Organizatora ( Sklep Organizatora ). Zakupy dokonane w sklepie internetowym nie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie, nawet w przypadku, gdy odbiór zakupionego towaru następuje w Sklepie Organizatora. 4. Konkurs polega na tym, iż Klienci Sklepu Organizatora, którzy zakupili w danym dniu dowolny towar lub towary, także w systemie ratalnym, w Sklepie Organizatora o łącznej wartości stwierdzonej jednym paragonem przekraczającej 50,00 (pięćdziesiąt) zł brutto, zgłosili się do Pracownika Organizatora przynajmniej na dziesięć minut przed zamknięciem Sklepu Organizatora w dniu dokonania zakupu i oddali celny strzał piłką do oznaczonego otworu w ścianie specjalnie w tym celu umieszczonej imitacji bramki piłkarskiej znajdującej się w Sklepie Organizatora lub w obrębie tego Sklepu ( Bramka ), na zasadach określonych w Regulaminie, otrzymają nagrodę pieniężną, o której mowa w pkt. III. 9 Regulaminu. Przez oddanie strzału rozumie się wprawienie w ruch nogą piłki znajdującej się na podłożu, w miejscu wskazanym przez Organizatora. Wymiary Bramki wynoszą: wysokość 184 cm, szerokość 270 cm, zaś średnica otworu wynosi 53 cm. 5. Konkurs dotyczy wszystkich towarów zakupionych w Sklepie Organizatora. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator zastrzega, iż Konkurs nie obejmuje usług nabytych od Organizatora, ani towarów zakupionych na podstawie Karty Podarunkowej, nabytej w trybie wskazanym w pkt. III.10 Regulaminu. Konkurs dotyczy także zakupów w systemie ratalnym, z zastrzeżeniem pkt. VIII.6 Regulaminu. 1

2 II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 rok życia, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących wymogów: 1.1. zakupią w Sklepie Organizatora w okresie od 19 lipca 2013 roku do 28 lipca 2013 roku jakikolwiek towar lub towary o łącznej wartości stwierdzonej jednym paragonem przekraczającej 50,00 (pięćdziesiąt) zł brutto i zakupy te nie będą dokonywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; 1.2. zgłoszą się w dniu dokonania zakupu do Pracownika Organizatora co najmniej na 10 (dziesięć) minut przed zamknięciem Sklepu Organizatora w danym dniu; 1.3. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Konkursem w sposób określony w pkt. III.2 Regulaminu. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia w nim udziału; 1.4. wyrażą zgodę na udostępnienie Organizatorowi wizerunku w sposób określony w pkt. III.2 Regulaminu. Wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie; 1.5. jeżeli kupującym towary jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, dokonany przez taką osobę zakup powinien być potwierdzony przez jej rodzica lub opiekuna prawnego, przy czym potwierdzenie to będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział osoby powyżej 13 roku życia w Konkursie. Powyższe potwierdzenie może być dokonane (a) osobiście przez rodzica lub opiekuna lub (b) w formie pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego lub (c) pisemnego oświadczenia osoby poniżej 18 roku życia, że uzyskała ona zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na dokonanie zakupu. Jeżeli jednak wartość zakupionego przez osobę poniżej 18 roku życia towaru przekracza 2000 (dwa tysiące) zł, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na dokonanie zakupu powinna być wyrażona w formie pisemnej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani pracownicy spółek z Holdingu Media Saturn w Polsce. 3. Obsługę Konkursu oraz nadzór nad jego prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem będą pełnić osoby, którymi Organizator posługuje się dla realizacji Konkursu i/lub pracownicy Organizatora, wskazani przez Organizatora, łącznie zwani jako tzw. Pracownicy Organizatora. 2

3 III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 1. Chęć udziału w Konkursie należy zgłosić w dniu dokonania zakupu w Sklepie Organizatora bezpośrednio po dokonaniu zakupów w tym sklepie, poprzez okazanie oryginalnego paragonu Pracownikowi Organizatora. Dowód zakupu w postaci faktury VAT nie uprawnia do uczestnictwa w Konkursie. Na żądanie Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT po oddaniu strzału do Bramki. 2. Pracownik Organizatora dopuszcza Klienta Sklepu Organizatora do udziału w Konkursie po stwierdzeniu, że osoba zgłaszająca się do udziału w Konkursie spełnia warunki, o których mowa w pkt. II Regulaminu. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Konkursem oraz na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku będą składane pisemnie oraz ustnie przez Klientów Pracownikom Organizatora i będą utrwalane na nagraniu video. W celu zweryfikowania, czy osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w Konkursie spełnia warunki o których mowa w pkt. II Regulaminu, Pracownik Organizatora może korzystać z pomocy innych pracowników Sklepu Organizatora, w szczególności kasjerów. 3. Po dopuszczeniu do udziału w Konkursie Klient Sklepu Organizatora staje się Uczestnikiem Konkursu. Uczestnik jest uprawniony do oddania strzału przygotowaną do tego celu przez Organizatora piłką do Bramki znajdującej się w Sklepie Organizatora. Jeden paragon uprawnia do oddania jednego strzału. Strzały próbne oraz powtórzenia strzałów są niedopuszczalne. 4. Uczestnik Konkursu oddaje strzał do Bramki w przeciągu 30 (trzydziestu) sekund od gwizdka Pracownika Organizatora, z wyraźnie oznaczonego miejsca, znajdującego się w odległości 7 (siedmiu) metrów od Bramki. 5. Oddanie strzału przez osobę inną niż Uczestnik jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy Uczestnik sam nie może oddać strzału, w szczególności ze względów zdrowotnych (tzw. strzał zastępczy). Wątpliwości co do zaistnienia wyjątkowego przypadku rozstrzyga Pracownik Organizatora po wszechstronnym rozpatrzeniu wszelkich okoliczności danego przypadku. Osobę uprawnioną do oddania strzału zastępczego wyznacza Uczestnik spośród osób towarzyszących mu podczas zakupów lub innych Uczestników, którzy jeszcze nie oddali strzału. 6. O kolejności dokonywania strzałów decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli Klient zgłosi się do Pracownika Organizatora z więcej niż jednym paragonem zakupu, po oddaniu strzału nie może bezpośrednio po nim wykonać następnego strzału i udaje się na koniec kolejki utworzonej przez innych Uczestników Konkursu oczekujących na oddanie strzału. 7. Strzał uważany jest za celny, jeśli zostanie oddany z wyznaczonego miejsca piłką przygotowaną przez Organizatora Konkursu i piłka przeleci przez otwór w ścianie Bramki 3

4 i zostanie w całości umieszczona za ścianą Bramki. W celu udokumentowania przebiegu Konkursu Organizator sporządza z każdego strzału nagranie video. 8. W przypadku niecelnego strzału Pracownik Organizatora oznacza paragon uprawniający do oddania strzału, jako wykorzystany. 9. W przypadku oddania celnego strzału, po okazaniu przez Uczestnika paragonu ze stosowną adnotacją Pracownika Organizatora, Organizator zobowiązuje się do wypłaty Uczestnikowi Konkursu nagrody pieniężnej w wysokości ceny towaru wskazanej na paragonie uprawniającym do oddania strzału, który okazał się celny oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości i na zasadach określonych w pkt. VII.2 Regulaminu. Wypłata nagrody następuje w kasie, w Sklepie Organizatora w terminie do 7 dni od dnia oddania strzału. Uczestnicy Konkursu, który oddali celny strzał i odebrali nagrodę nie są uprawnieni do skorzystania z usługi Tax Free. 10. Uczestnik, który otrzymał nagrodę zgodnie z pkt. III.9 Regulaminu nie jest uprawniony do zwrotu towaru. Uczestnik, który oddał niecelny strzał jest uprawniony do zwrotu towaru zgodnie z zasadami zwrotu towarów obowiązującymi w Sklepie Organizatora z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zwrotu Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny, a jedynie do otrzymania Karty Podarunkowej. Karta Podarunkowa będzie opiewać na kwotę równą cenie zwracanego towaru i będzie uprawniała do dokonania zakupu towarów wyłącznie w Sklepie Organizatora w okresie ważności Karty Podarunkowej. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 5 (pięć) lat. Karty Podarunkowe będą ważne od dnia następującego po ich wydaniu do upływu terminu wskazanego na Karcie Podarunkowej. Towar nabyty na podstawie Karty Podarunkowej otrzymanej zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie nie podlega zwrotowi. 11. Organizator ma prawo do odwołania lub przerwania Konkursu w następujących okolicznościach: w przypadku problemów z funkcjonowaniem Sklepu Organizatora, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej, czyli nagłego zdarzenia niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom Organizator nie mógł zapobiec, w szczególności: katastrofalnego działania przyrody takiego jak powódź, wiatr, pożar, alarmów bombowych, działań zbrojnych, strajków, awarii instalacji, a także jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie zarządcy centrum handlowego w którym znajduje się Sklep Organizatora (na przykład nakaz ewakuacji, nakaz zamknięcia centrum handlowego itp.), a także w jakimkolwiek innym przypadku, gdy kontynuowane Konkursu mogłoby się wiązać z zagrożeniem życia lub zdrowia; w przypadku, kiedy prowadzenie Konkursu nie jest możliwe na skutek szkód powstałych przez działanie Uczestnika Konkursu niezgodne z Regulaminem; 4

5 przy czym odwołanie Konkursu jest możliwe jedynie w przypadku, jeżeli niemożliwość kontynuowania Konkursu ma charakter trwały. Jeżeli niemożność prowadzenia Konkursu ma charakter przejściowy, czyli jest możliwa do usunięcia przed upływem ostatniego dnia trwania Konkursu, Organizator przerywa Konkurs informując jednocześnie Uczestników o przewidywanym terminie wznowienia Konkursu i możliwości oddania niewykorzystanego strzału. IV. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Sklepu Organizatora z dalszego udziału w Konkursie lub orzec utratę prawa do nagrody w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków: 1.1. naruszenia postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika, w szczególności: podania nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych, a także nieprawdziwego podania się za Klienta Organizatora uprawnionego do udziału w Konkursie; naruszenia obowiązujących przepisów prawa; 1.2. podejrzenia, że dany Uczestnik w sposób nieuprawniony ingeruje w przebieg Konkursu lub postępuje w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, uporczywie odmawiają poddania się wskazówkom i instrukcjom Organizatora Konkursu; 1.3. dany Uczestnik zakłóca przebieg Konkursu lub porządek w Sklepie Organizatora, w szczególności znajdując się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub swoim zachowaniem w inny sposób naraża Organizatora na szkody lub utrudnienia związane z organizacją Konkursu. V. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu, to jest najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy składać na piśmie, adresując na adres danego Organizatora z dopiskiem: Konkurs: Ustrzel darmowe zakupy, lub drogą mailową na adres owy Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana z zachowaniem formy złożenia reklamacji. VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5

6 1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kontuzje, uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenia ciała doznane przez Uczestników w trakcie udziału w Konkursie, chyba że powstały one z winy Organizatora. 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. VII. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Organizator Konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., póz. 361 ze zm.) jest zobowiązany do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator Konkursu, jako płatnik, odprowadzi należny od wygranej podatek dochodowy, o którym mowa wyżej, do właściwego urzędu skarbowego. 2. Uczestnikowi Konkursu zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% całkowitej wartości wygranej i zostanie ona w całości zaliczona na poczet podatku, o którym mowa w pkt. VII.1. powyżej. 3. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ww. ustawy jest Organizator Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. 2. Wszelkie zaistniałe wątpliwości dotyczące Regulaminu rozpatruje Organizator. Klienci mogą zwrócić się do Organizatora z prośbą o interpretację postanowień Regulaminu. 3. W kwestiach nieuregulowanych w Zasadach i Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. 5. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika Konkursu od umowy o kredyt konsumencki, zawartej w związku z umową sprzedaży na raty, na podstawie ustawy z dnia 12 maja 6

7 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2011 r.), Organizator może żądać od Uczestnika zwrotu nagrody. 6. Organizator ma prawo do sprostowania w Zasadach i Regulaminie błędów leksykalnych, gramatycznych oraz oczywistych omyłek pisarskich. Sprostowanie to nie stanowi zmiany Zasad ani Regulaminu. 7. Zasady obowiązują od dnia 19 lipca 2013 roku. 7

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo