7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange (dalej Promocja ). Warunki uczestnictwa w Promocji określone są w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Zachodniej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dalej Organizator ). 3. Promocja prowadzona będzie na terytorium Polski, za pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej, w których oferowane są produkty marki "Lay's", przy czym Organizator nie gwarantuje dostępności produktów promocyjnych w poszczególnych punktach sprzedaży detalicznej. 4. Promocja trwa od 1 września 2014r. od godziny czasu warszawskiego (CET) do czasu wyczerpania zapasów produktów promocyjnych na rynku detalicznym, jednak nie później niż do 30 listopada 2014r. do godziny czasu warszawskiego (CET). 5. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, posiadających telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz będących Abonentami dowolnej oferty na kartę w Orange, w tym osób będących Abonentami ofert Zetafon i Minutofon oferowanych przez Orange Polska S.A. Warunki korzystania z usług telefonii komórkowej na kartę w sieci Orange określa Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę dostępny w siedzibie Orange Polska S.A. oraz pod adresem 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Orange Polska S.A. oraz podmiotów działających na ich zlecenie w związku z organizacją Promocji. 7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. 8. Promocja jest powiązana z Konkursem "ROZGRYŹ NEON", który zostanie przeprowadzony w terminie od 15 września 2014r. do 19 października 2014r. Kod aktywacyjny z opakowań produktów promocyjnych objętych Promocją, uprawniający do uzyskania Pakietu internetowego o wielkości 100 MB, ważnego do godz. 23:59:59 dnia następnego po dniu aktywacji, w Sieci Mobilnej Orange w ramach sprzedaży 1

2 premiowej, jest jednocześnie kodem aktywacyjnym do wzięcia udziału w Konkursie "ROZGRYŹ NEON". Szczegółowy regulamin Konkursu "ROZGRYŹ NEON" zostanie opublikowany na dobę przed startem konkursu, jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 1. Promocją objęte są następujące produkty marki Lay s w promocyjnych opakowaniach, tj. w opakowaniach oznaczonych banerem promocyjnym na froncie opakowania z komunikatem nazwy promocji Viva Lay s Vegas sprzedawane na terytorium Polski w okresie wskazanym w pkt I.2 Regulaminu (dalej Produkty promocyjne"): Chipsy Lay s o smaku zielonej cebulki, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s o smaku paprykowym, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s o smaku fromage, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s o smaku pikantnej papryki, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s o smaku kurczaka z przyprawami, o gramaturze 150g, Chipsy Lay s solone, o gramaturze 150g, Chipsy Lay s karbowane o smaku zielonej cebulki, o gramaturze 150g, Chipsy Lay s karbowane o smaku paprykowym, o gramaturze 150g, Chipsy Lay s Strong o smaku ostrego chilli z limonką, o gramaturze 28g, 150g, 165g, Chipsy Lay s Strong o smaku pikantnych papryczek Piri Piri, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s Strong o smaku ostrego chrzanu wasabi, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s STIX ketchupowe, o gramaturze 30g, 160g, Chipsy Lay s Max o smaku pikantnej papryki, o gramaturze 28g, 140g, 155g, Chipsy Lay s Max o smaku sera i zielonej cebulki, o gramaturze 28g, 140g, 155g, Chipsy Lay s Max o smaku kebabu, o gramaturze 140g, Chipsy Lay s Max o smaku orientalnej salsy, o gramaturze 140g, Chipsy Lay s Prosto z Pieca o smaku zielonej cebulki z serem, o gramaturze 130g, Chipsy Lay s Prosto z Pieca solone, o gramaturze 130g, Chipsy Lay s Prosto z Pieca o smaku grillowanej papryki, o gramaturze 130g. 2. Ilość Produktów promocyjnych wprowadzonych do obrotu przez Organizatora jest ograniczona. 3. Po wewnętrznej stronie opakowania każdego Produktu promocyjnego, w miejscu zgrzewu folii, umieszczony będzie unikalny, alfanumeryczny kod aktywacyjny (dalej Kod ) uprawniający do otrzymania w Promocji darmowego pakietu internetowego umożliwiającego pobranie i wysyłanie danych o łącznej wielkości 100 MB w ramach dowolnej oferty na kartę w sieci Orange (dalej "Pakiet"). 4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania prezentu w Promocji jest: a) zakup przez uczestnika Promocji dowolnego Produktu promocyjnego w okresie od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r.; 2

3 b) posiadanie przez uczestnika Promocji telefonu w ofercie Orange na kartę, której dostawcą jest Orange Polska S.A., umożliwiającego dostęp do Internetu; oraz c) aktywowanie Kodu w okresie od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r. nie później niż do godz. 23:59:59 czasu warszawskiego (CET), poprzez wysłanie SMS-a z telefonu na kartę w Sieci Mobilnej Orange na bezpłatny numer: 80409, zawierającego w treści prawidłowy Kod. Po upływie ww. terminu Kod traci swoją ważność i otrzymanie prezentu w Promocji na jego podstawie nie będzie możliwe. 5. W Promocji będą uwzględniane jedynie SMS-y wysłane z telefonów Abonentów ofert na kartę w Sieci Mobilnej Orange. Nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. W przypadku, gdy Abonent wyśle Kod po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, Bonus nie zostanie przyznany, a Abonent otrzyma stosowną informację SMS-em. 6. W przypadku wysłania przez danego Abonenta jeszcze raz tego samego Kodu w okresie obowiązywania Promocji otrzyma on informację o tym, że dany Kod już został przez niego wykorzystany. 7. W przypadku wysłania pod numer nieprawidłowego Kodu Abonent otrzyma odpowiednią informację SMS, a Kod nie zostanie przyjęty. Sytuacja, o której mowa w niniejszym punkcie może się powtórzyć 10 razy w ciągu jednego dnia. Przy 11 próbie, wysłanie SMS-a pod numer nie powiedzie się, a Abonent zostanie poinformowany o przekroczeniu dziennego limitu prób wysłania nieprawidłowego Kodu. Abonent będzie mógł skorzystać z Promocji w dniu kolejnym. 8. W przypadku, gdy nieuprawniony do Promocji Abonent sieci Orange wyśle Kod pod numer 80408, Bonus nie zostanie przyznany, a Abonent sieci Orange otrzyma informację SMS-em, że Promocja nie działa w ofercie abonamentowej ani w ofertach operatorów sieci komórkowych innych niż Orange. 9. W jednym SMS-ie Uczestnik może wysłać tylko jeden Kod. 10. Jeden Kod można wykorzystać tylko jeden raz i umożliwia on tylko jednorazową aktywację. Pakiet będzie włączony dla numeru telefonu, z którego został wysłany Kod, zgodnie z ust. 4 c) powyżej. 11. Każdy z uczestników może brać udział w Promocji dowolną ilość razy w czasie jej trwania, jednakże pod warunkiem dokonania każdorazowo zakupu nowego Produktu promocyjnego i każdorazowego aktywowania nowego Kodu zgodnie z procedurą wskazaną w ust powyżej. 12. W Promocji nie będą uwzględniane SMS-y: a) zawierające niekompletne lub błędne Kody; b) zawierające inne kody niż Kody nadrukowane po wewnętrznej stronie opakowania Produktu Promocyjnego; c) zawierające więcej niż jeden Kod; d) zawierające w treści oprócz Kodu, inną dodatkową treść; 3

4 e) zawierające Kod wcześniej już wykorzystany lub wysłany po raz kolejny z tego samego lub innego telefonu komórkowego; f) wysłane z telefonu komórkowego innego niż telefon na kartę w sieci Orange; g) wysłane poza okresem wskazanym w ust. 4 c). 13. Spełnienie warunków udziału w Promocji wskazanych w ust. 4 powyżej oraz poprawne wysłanie Kodu na numer uprawnia do skorzystania z Pakietu na numerze telefonu, z którego Kod został wysłany. Dostawcą usługi telekomunikacyjnej dostępu do Internetu objętej Pakietem jest spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły korzystania z Pakietu określa regulamin usługi Darmowy Internet 24h w Orange dostępny na oraz 14. Włączenie pakietu nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu poprawnego wysłania przez uczestnika prawidłowego Kodu zgodnie z procedurą wskazaną w ust powyżej. Włączenie Pakietu zostanie potwierdzone SMS-em przesłanym przez Orange Polska na numer telefonu, z którego wysłano Kod (dalej "Aktywacja"). Pakiet jest ważny do godz. 23:59:59 czasu warszawskiego (CET) dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła Aktywacja, chyba że uczestnik Promocji wykorzysta cały pakiet danych (100MB) przed upływem tego terminu. 15. Skuteczna aktywacja kolejnego Pakietu przed upływem terminu ważności wcześniej aktywowanego Pakietu spowoduje zsumowanie środków z obu Pakietów i ustawienie daty ważności środków zgodnie z datą ważności Pakietu aktywowanego jako ostatni. 16. Niewykorzystane środki z Pakietu przepadają wraz z upływem okresu ważności Pakietu. 17. Pakiet danych przyznany w ramach Pakietu będzie wykorzystany w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań. 18. Jeżeli w trakcie transferu danych nastąpi wykorzystanie środków z Pakietu lub nastąpi wygaśnięcie Pakietu zgodnie z terminem jego ważności, dalsza część transferu danych może zostać rozliczona ze środków pochodzących z doładowań. 19. Z dostępu do Internetu w ramach Pakietu uczestnik może korzystać wyłącznie na terytorium Polski. 20. Kod uprawnia uczestnika także do nieodpłatnego wzięcia udziału w konkursie ROZGRYŹ NEON, którego zasady zostaną określone w Regulaminie konkursu ROZGRYŹ NEON stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który zostanie opublikowany na dobę przed startem konkursu. 4

5 III. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego przebiegu Promocji w terminie do dnia 15 grudnia 2014r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, adresując do: Frito Lay, skr. pocztowa 19, Warszawa Wesoła 1 Reklamacja Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, ewentualnie numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania i podpis uczestnika. Reklamacje rozpatruje i odpowiedzi udziela w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania Komisja w składzie: dwóch pracowników Działu Marketingu Frito Lay Poland Sp. z o.o. i jeden pracownik Orange Polska S.A.. Odpowiedź na reklamację jest odsyłana listem poleconym na adres podany na reklamacji. Reklamacje dotyczące korzystania z Pakietu, w szczególności reklamacje dotyczące problemów z Aktywacją pomimo poprawnego wysłania prawidłowego Kodu zgodnie z procedurą opisana w pkt II ust powyżej przez osobę będącą abonentem oferty Orange na kartę w Sieci Mobilnej Orange, rozpatruje Orange Polska S.A. zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę dostępnym na stronie internetowej oraz w salonach Orange. 2. Składając reklamację dotyczącą przebiegu Promocji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe podane w reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora lub Orange Polska S.A. w związku z rozpatrywaniem reklamacji. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania swoich danych. 3. Administratorem danych osobowych w zakresie opisanym w ust. 3 powyżej jest odpowiednio Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Zachodniej 1 albo Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Aleje Jerozolimskie 160. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji, będą przetwarzane przez Organizatora lub Orange Polska S.A. wyłącznie doraźnie i niezwłocznie po zrealizowaniu celu przetwarzania zostaną usunięte. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, siedzibie Orange Polska S.A. oraz na stronie internetowej 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Promocją mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 5

6 3. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji uregulowane są w niniejszym Regulaminie, regulaminie Darmowy Internet 24h w Orange oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. 6

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej "Viva Lay's Vegas Darmowy Internet 24h w Orange" REGULAMIN KONKURSU "ROZGRYŹ NEON" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą ROZGRYŹ NEON, zwany w dalszej części Regulaminu Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 1, Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 61745, o kapitale zakładowym PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) zwana dalej "Organizatorem". 3. Konkurs trwa od od godziny 00:00:01 czasu warszawskiego (CET) do do godziny czasu warszawskiego (CET). 4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie internetowej pod adresem https://apps.lays.pl/vegas/ ("Strona Konkursowa"). 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, z zastrzeżeniem warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w pkt. II.4 c). 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 7. Konkurs jest powiązany z prowadzoną przez Organizatora w okresie od do sprzedażą premiową produktów promocyjnych marki Lay's pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange w taki sposób, że kod aktywacyjny uprawniający do uzyskania prezentu w postaci pakietu internetowego o wielkości 100 MB w sieci Orange w ramach sprzedaży premiowej jest jednocześnie kodem aktywacyjnym uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie "ROZGRYŹ NEON". Kod aktywacyjny jest unikalnym, alfanumerycznym kodem umieszczonym po wewnętrznej stronie opakowania każdego produktu promocyjnego, w miejscu zgrzewu folii (dalej "Kod Aktywacyjny"). Kod Aktywacyjny znajduje się w opakowaniu każdego produktu promocyjnego. Szczegółowy Regulamin Sprzedaży Premiowej Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange dostępny jest tu: 8. Produktami promocyjnymi są produkty marki Lay s w promocyjnych opakowaniach, tj. w opakowaniach oznaczonych banerem promocyjnym na froncie opakowania z komunikatem nazwy promocji Viva Lay s Vegas sprzedawane na terytorium Polski w okresie od do Ilość produktów promocyjnych wprowadzonych do obrotu jest ograniczona. 7

8 II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu poprzez wyrażenie zgody w systemie aplikacji konkursowej. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Konkursowej oraz w warszawskim biurze Organizatora przy ul. Zamoyskiego 24/26, Warszawa. 2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, posiadających adres zamieszkania na terytorium Polski. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także osoby bliskie dla wymienionych osób. 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a. posiadanie adresu zamieszkania na terenie Polski; b. w przypadku, gdy w konkursie bierze udział osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; c. dokonanie zakupu produktu promocyjnego marki Lay's określonego w pkt. I.8 Regulaminu; d. Zarejestrowanie się na Stronie Konkursowej i zalogowanie się do aplikacji konkursowej z wykorzystaniem Kodu Aktywacyjnego. 5. Zgłoszenia udziału w Konkursie niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie. 6. Podanie przez uczestnika Konkursu danych wymaganych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie za pośrednictwem aplikacji konkursowej, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 1. Konkurs polega na wykazaniu się przez uczestników wiedzą, zręcznością oraz zdolnością szybkiego kojarzenia i rozwiązywania haseł, które to hasła będą przedstawione w postaci neonów z brakującymi literami. Wraz z postępem uczestnika w rozgrywce i rosnącą liczbą prawidłowo rozwiązanych przez niego w ramach danej rozgrywki haseł konkursowych, poziom trudności haseł konkursowych będzie rósł. Im wyższy poziom trudności rozgrywki, tym dłuższe hasło do rozwiązania oraz tym większa proporcjonalnie liczba brakujących liter w haśle. Zadaniem uczestników będzie każdorazowo rozwiązanie całego hasła konkursowego, poprzez uzupełnienie brakujących liter w haśle. 2. Hasła będą automatycznie wyświetlane przez aplikacje konkursową z bazy haseł konkursowych opracowanej przez Organizatora. 3. Hasła konkursowe wyświetlane uczestnikom mogą składać się z jednego lub więcej 8

9 wyrazów. 4. Każdorazowo jednocześnie z wyświetleniem się hasła konkursowego z literami do uzupełnienia, wyświetlać się będzie także kategoria tematyczna, do której należy hasło. W przypadku haseł składających się z kilku wyrazów, spacje wlicza się do liczby znaków w haśle, ale pomija się je w automatycznym odkrywaniu liter w haśle. 5. Przed przystąpieniem do właściwej rozgrywki uczestnik ma możliwość rozegrania rozgrywki treningowej, w celu zapoznania się z zasadami Konkursu oraz sposobem działania aplikacji służącej do jej przeprowadzenia. Wzięcie udziału w rozgrywce treningowej wymaga zarejestrowania się przez uczestnika na Stronie Konkursowej, ale nie wymaga wprowadzenia przez uczestnika Kodu Aktywacyjnego. Hasła konkursowe w rozgrywce treningowej są inne niż hasła konkursowe we właściwej rozgrywce i nie dublują się z nimi. 6. Poprzez rozgrywkę właściwą rozumie się rozgrywkę w której, uczestnik zarejestruje się na Stronie Konkursu, wprowadzi we właściwym okienku aplikacji konkursowej Kod Aktywacyjny z opakowania produktu promocyjnego w celu uruchomienia rozgrywki. 7. Jeden Kod Aktywacyjny upoważnia uczestnika do rozegrania 1 (jednej) właściwej rozgrywki w dowolnym czasie w okresie trwania Konkursu. 8. Rozgrywka kończy się w przypadku wykorzystania całego posiadanego przez uczestnika czasu trwania rozgrywki. 9. Rozpoczynając właściwą rozgrywkę uczestnik otrzymuje początkowo 3 (trzy) minuty na rozwiązanie haseł konkursowych. Prawidłowe rozwiązanie przez uczestnika hasła konkursowego każdorazowo przedłuża posiadany przez niego czas trwania rozgrywki do wykorzystania o dodatkowy czas. Posiadany przez uczestnika czas trwania rozgrywki oraz jego upływ wskazany jest na liczniku znajdującym się w lewym górnym rogu okienka aplikacji konkursowej po rozpoczęciu przez uczestnika właściwej rozgrywki. 10. Jedna rozgrywka składa się z sześciu etapów: a) Etap pierwszy na którym system odkrywa co drugą literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z 1-5 znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu drugiego; b) Etap drugi - na którym system odkrywa co drugą literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z 6-10 znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu trzeciego; c) Etap trzeci - na którym system odkrywa co drugą literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu czwartego; a) Etap czwarty na którym system odkrywa co trzecią literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu piątego; b) Etap piąty - na którym system odkrywa co trzecią literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu szóstego; c) Etap szósty - na którym system odkrywa co trzecią literę, a uczestnik otrzymuje do 9

10 rozwiązania 10 haseł składających się z 26 znaków i więcej. Po rozwiązaniu wszystkich haseł w tym etapie uczestnik otrzymuje kolejną paczkę 10 haseł składających się z 26 znaków i więcej i tak aż do skończenia gry zgodnie z pkt. III. 8 powyżej. 11. Nie jest możliwe przerwanie danej rozgrywki w jej trakcie i jej kontynuowanie przez uczestnika po przerwie. 12. Za prawidłowe odgadnięcie hasła konkursowego uczestnik otrzymywać będzie dodatkowy czasu trwania rozgrywki zgodnie zasadą, że im wyższy poziom tym bonus czasowy jest mniejszy. 13. Po rozegraniu rozgrywki uczestnik może wygenerować unikalny link zapraszający nowe osoby do gry. Każde zaakceptowane zaproszenie to dodatkowe 30 sekund do kolejnej nowej rozgrywki dla dotychczasowego uczestnika. Nowa rozgrywka może zostać przedłużona tylko o 30 sekund, z zastrzeżeniem par. III. pkt. 12. W przypadku zaproszenia kilku osób do wzięcia udziału w Konkursie, dotychczasowy uczestnik otrzyma kilka bonusów w postaci dodatkowych 30 sekund na kilka kolejnych nowych rozgrywek. Sekundy tak uzyskane nie kumulują się w jednej rozgrywce. Przez zaakceptowane zaproszenia rozumie się zaproszenie, w wyniku którego znajomy spełni warunki udziału określone w Regulaminie, skorzysta z przesłanego linku, zarejestruje się w aplikacji konkursowej i rozegra rozgrywkę właściwą. Jedynym ograniczeniem czasowym, dla uczestnika na rozwiązanie danego hasła konkursowego jest posiadany przez uczestnika pozostały mu czas trwania rozgrywki. 14. Oprócz dodatkowego czasu trwania rozgrywki za każde prawidłowo rozwiązane hasło konkursowe uczestnik otrzymywać będzie również punkty. Liczba punktów uzyskiwanych przez uczestnika za prawidłowo rozwiązane hasło zależeć będzie od czasu wykorzystanego przez uczestnika na rozwiązanie. 15. Po rozwiązaniu każdego kolejnego hasła konkursowego przez uczestnika, uzyskane przez niego łącznie w danej rozgrywce punkty zostaną zsumowane oraz zapisane w aplikacji konkursowej wraz z jego adresem wskazanym przy rejestracji w aplikacji konkursowej. Punkty zdobyte przez danego uczestnika w ramach różnych rozgrywek (tj. z wykorzystaniem różnych Kodów Aktywacyjnych) przeprowadzonych przez niego w ramach Konkursu nie sumują się. 16. Każdorazowo w ramach właściwej rozgrywki uczestnik ma możliwość skorzystania z 5 (pięciu) podpowiedzi w postaci automatycznego odkrycia odpowiednio pierwszej brakującej litery w haśle. Uczestnik może wykorzystać wszystkie podpowiedzi w ramach zgadywania jednego i tego samego hasła konkursowego lub wykorzystywać je dowolnie wedle własnego uznania w ramach danej rozgrywki, kiedy uzna to za stosowne. 17. Każdy uczestnik może w okresie trwania Konkursu rozegrać dowolną liczbę właściwych rozgrywek z wykorzystaniem aplikacji konkursowej, pod warunkiem, że za każdym razem wprowadzi w aplikacji konkursowej nowy Kod Aktywacyjny. 10

11 IV. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW 1. Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział we właściwej rozgrywce z wykorzystaniem aplikacji konkursowej, 5 (pięciu) uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w danej godzinie konkursowej za prawidłowo rozwiązane hasła konkursowe zostanie nagrodzonych Nagrodami Godzinowymi. 2. Godzina konkursowa stanowi każdą kolejną pełną godzinę zegarową trwania Konkursu czasu warszawskiego (CET) (przykładowo od 13:00:00-13:59:59, następnie od 14:00:00 do 14:59:59, i tak dalej). 3. Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział we właściwej rozgrywce z wykorzystaniem aplikacji konkursowej, 3 (trzech) uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w danym dniu konkursowym za prawidłowo rozwiązane hasła konkursowe zostanie nagrodzonych Nagrodami Dziennymi. 4. Dzień konkursowy stanowi jeden dzień kalendarzowy trwania Konkursu od godziny 00:00:00 czasu warszawskiego (CET) do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego (CET). 5. Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział we właściwej rozgrywce z wykorzystaniem aplikacji konkursowej, 10 (dziesięciu) uczestników, którzy rozegrali najwięcej rozgrywek konkursowych w danym tygodniu konkursowym zostanie nagrodzonych Nagrodami Tygodniowymi. 6. Tydzień konkursowy stanowi siedem dni kalendarzowych trwania Konkursu od poniedziałku od godziny 00:00:00 czasu warszawskiego (CET) do niedzieli do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego (CET). 7. Za dzień i godzinę uzyskania przez uczestnika wyniku, który jest brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród Godzinowych, Nagród Dziennych i Nagród Tygodniowych, o których mowa powyżej, uważa się dzień i godzinę zapisu wyniku uzyskanego przez danego uczestnika w aplikacji konkursowej. 8. Jeden i ten sam uczestnik w ramach jednej i tej samej rozgrywki (tj. z wykorzystaniem jednego Kodu Aktywacyjnego) może wygrać tylko jedną Nagrodę Dzienną. 9. W przypadku, gdy w danej godzinie konkursowej, lub w danym dniu konkursowym liczba uczestników z najwyższymi wynikami będzie wyższa od liczby nagród opisanych w pkt. 1, 3 i 5 wtedy narodzeni zostaną uczestnicy, którzy jako pierwsi osiągnęli najwyższy wynik. 10. Zdobywcy Nagród Godzinowych, Nagród Dziennych i Nagród Tygodniowych zostaną powiadomieni i ogłoszeni przez Organizatora na Stronie Konkursowej w terminie 3 dni roboczych od zakończenia dnia konkursowego, w którym uzyskali uprawnienie do Nagrody Godzinowej, Nagrody Dziennej lub Nagrody Tygodniowej. 11

12 IV. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są: a) Nagrody Godzinowe 4200 nagród rzeczowych w postaci kart przedpłaconych VISA o wartości 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każda, uprawniających do zrealizowania płatności za zakupy w sklepach, w Internecie lub dokonania wypłaty w bankomacie do kwoty 50 złotych (pięćdziesiąt złotych), przyznawanych uczestnikom, którzy osiągnęli 5 najlepszych wyników (zdobyli najwyższą liczbę punktów) w każdej kolejnej godzinie konkursowej. Szczegółowe zasady korzystania z kart przedpłaconych Citi Bank Handlowy określa ich regulamin dostępny pod adresem b) Nagrody Dzienne 105 nagród rzeczowych w postaci karty przedpłaconej VISA o wartości złotych (trzy tysiące złotych) każda, uprawniających do zrealizowania płatności za zakupy w sklepach, w Internecie lub dokonania wypłaty w bankomacie do kwoty złotych (trzy tysiące złotych), przyznawanych uczestnikom, którzy osiągnęli 3 najlepsze wyniki (zdobyli najwyższą liczbę punktów) w każdym kolejnym dniu konkursowym. Szczegółowe zasady korzystania z kart przedpłaconych VISA określa ich regulamin dostępny pod adresem Dodatkowo uczestnikom, którzy zdobyli Nagrodę Dzienną zostanie przyznana z dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11% jej wartości na poczet zryczałtowanego podatku od wygranej, przyznawana uczestnikom, którzy osiągnęli trzy najlepsze wyniki w ciągu danego dnia trwania Konkursu. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz zostanie potrącona i odprowadzona na rachunek właściwego urzędu skarbowego na poczet podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. c) Nagrody Tygodniowe 50 nagród rzeczowych w postaci kartonów Chipsów Lay s. 2. Organizator skontaktuje się ze zdobywcami Nagród w Konkursie w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od zakończenia danego dnia konkursowego, w którym uzyskali oni wynik uprawniający ich do Nagrody w Konkursie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres , z wykorzystaniem którego dokonano rejestracji udziału w Konkursie za pośrednictwem Strony Konkursowej, w celu ustalenia adresu, na który ma zostać dostarczona Nagroda. 3. W przypadku nieudanej próby kontaktu ze zdobywcą Nagrody w Konkursie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Przez nieudaną próbę kontaktu należy rozumieć brak otrzymania odpowiedzi zdobywcy Nagrody na wiadomość przesłaną przez Organizatora zgodnie z ust. 2 powyżej, w ciągu 96 godzin od wysłania wiadomości przez Organizatora. 4. Informacja o wyłonieniu zdobywców Nagród w Konkursie będzie każdorazowo zamieszczana w postaci listy nagrodzonych na Stronie Konkursowej, w ciągu 72 godzin od zakończenia danego dnia konkursowego, w którym wyłoniono zwycięzców 12

13 Nagród Godzinowych, Nagród Dziennych i Nagród Tygodniowych, poprzez opublikowanie imienia i nazwiska zgodnie z danymi podanymi przez uczestnika przy rejestracji udziału w Konkursie, oraz liczby zdobytych punktów oraz rodzaju przyznanej Nagrody. 5. Nagrody zostaną wydane ich zdobywcom poprzez ich przesłanie przez Organizatora na adres podany przez zdobywcę Nagrody w trakcie procedury kontaktu, o której mowa w pkt. IV. 2 powyżej, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. 6. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez ich zdobywców zamieniane na inne nagrody ani równowartość w pieniądzu, a także nie mogą być przekazywane przez ich zdobywców na rzecz innych uczestników. 7. W przypadku niemożności odebrania Nagrody przez jej zdobywcę, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Nagrody zwycięzcy w przypadku podania przez niego błędnego lub niekompletnego adresu, pod który Nagroda ma być dostarczona. V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU 1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie w ramach każdej rozgrywki, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu lub w trakcie trwania której naruszenie takie istniało. 2. Zawinione podanie przez uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 3. Naruszenie przez uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody. VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego przebiegu Konkursu, w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu reklamującego, na adres Frito Lay Poland sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 24/26, Warszawa, z dopiskiem: ROZGRYŹ NEON". Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany w reklamacji. W przypadku reklamacji dotyczących bezpośrednio działania kart przedpłaconych Visa 13

14 będących nagrodami w Konkursie zastosowanie będzie miał regulamin Visa dostępny VII. DANE OSOBOWE 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego na Stronie Konkursowej oraz podczas kontaktu z Organizatorem danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w celu publikacji zwycięzców w Konkursie. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym realizacji Nagrody, chyba że Uczestnik wyrazi także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także dla celów marketingowych. 3. Kompletne podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku laureatów także otrzymania Nagrody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. 4. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 5. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Warszawa, dnia r. 14

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo