PROMOCJA W INTERNECIE. Małgorzata Dolińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA W INTERNECIE. Małgorzata Dolińska"

Transkrypt

1 PROMOCJA W INTERNECIE Małgorzata Dolińska Wprowadzenie Multimedialne, interaktywne oraz zintegrowane formy promocji w internecie, realizowane na stronach WWW oraz za pomocą poczty elektronicznej, stają się coraz bardziej atrakcyjne dla rosnącej liczby instytucjonalnych oraz indywidualnych uŝytkowników internetu, w skali krajowej oraz międzynarodowej. Jest to moŝliwe ze względu na bogactwo ich formy, niskie koszty oraz brak ograniczeń czasowoprzestrzennych ich kształtowania w relacjach z internautami. Wydatki na e-promocję w Polsce stale rosną. W 2003 roku wynosiły one 50 mln zł. (co stanowiło wówczas 1,3 % krajowego rynku promocji), w 2004 roku osiągnęły wartość 87 mln zł. (2 % krajowego rynku promocji) oraz w 2005 roku wyniosły 120 mln zł. (3% wartości nakładów na promocję w kraju) [News05]. Formy promocji w internecie W internecie wykorzystywane są nowe formy promocji, kształtowane podczas stosowania róŝnych rodzajów promocji mix w dynamicznym, hipertekstowym, multimedialnym i interaktywnym środowisku internetu. Rozwijane w internecie formy promocji moŝna podzielić na: 1

2 pasywne, polegające na prezentowaniu treści promocyjnej na stronach WWW i oczekiwaniu na jej dotarcie do internautów. NaleŜą do nich: reklama (na witrynach WWW: komercyjnych, korporacyjnych, tematycznych; w tym realizowana z wykorzystaniem banerów, przycisków reklamowych), programy partnerskie, public relations, sponsoring, pozycjonowanie witryn w wyszukiwarkach internetowych, ich rejestracja w katalogach tematycznych. aktywne, które polegają na dotarciu z informacją marketingową do docelowej grupy internautów: ing, marketing wirusowy, działania promocyjne w miejscach aktywności internautów takich jak listy dyskusyjne, pogawędki. Promocja w internecie jest realizowana z wykorzystaniem: witryn WWW w postaci własnych stron firmy, stron serwisu internetowego (komercyjnego np. Onet, Wirtualna Polska), portalu specjalistycznego (np. poświęconego motoryzacji, turystyce) i umieszczonych na nich róŝnych form reklamy, takich jak: reklama na własnych stronach WWW, reklama odnośnikowa (podkreślone słowa w tekście, pełniące rolę pośrednika w dotarciu do witryn przedsiębiorstw, instytucji), ogłoszenia reklamowe, banery (niewielkie prostokąty, które najczęściej zawierają logo firmy, krótki tekst, elementy graficzne, czasami animacje - kliknięcie na ich obszarze powoduje przejście na strony reklamującej się w ten sposób firmy), przyciski reklamowe, okna siostrzane (daughter windows - w oknie przeglądarki wyświetla się pełnowymiarowa strona WWW, a po przejściu na stronę docelową okno siostrzane chowa się w dolnym pasku narzędzi), ministrony reklamowe na innych stronach WWW 2

3 (po kliknięciu na baner lub odnośnik na stronie WWW w rogu ekranu pojawia się ministrona), poczty elektronicznej (list nakłaniający do zakupu, z odsyłaczami do stron WWW, stopki reklamowe lub odnośniki do witryny WWW w e- mailach). Portale komercyjne, korporacyjne i wortale Portal komercyjny to rodzaj wielotematycznego serwisu internetowego, który oferuje dostęp do informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz zawiera odpowiednie mechanizmy wyszukiwania stron w internecie. Portale komercyjne zawierają róŝnorodne działy tematyczne, takie jak serwis wiadomości bieŝących, gospodarka, giełda i rynek finansowy, edukacja, sport, turystyka, rozrywka itd. Posiadają one hipermedialną konstrukcję, systemy wyszukiwawcze i katalogi adresów, w oparciu o które internauta poszukuje interesujących go stron i gromadzonych na nich informacji. Największe światowe portale to Yahoo, Altavista, Lycos, w Polsce Onet, Wirtualna Polska. Portal komercyjny posiada duŝą ilość reklamy sponsorowanej, w postaci banerów, przycisków, ministron, odnośników reklamowych do innych stron WWW, ilustracji, animacji, filmów w zamieszczanych w nim artykułów. Portale komercyjne pełnią wiele funkcji [Beni03], [Wirt05]: Udostępniają informacje z wielu dziedzin nauki, polityki, rozrywki, gospodarki. UmoŜliwiają poszerzanie wiedzy (wirtualne słowniki, encyklopedie). 3

4 Ułatwiają zawieranie kontaktów towarzyskich poprzez pogawędki, strony towarzyskie oraz słuŝbowych poprzez forum, grupy dyskusyjne, oferty pracy. UmoŜliwiają umieszczanie reklam z wykorzystaniem banerów, płatnych artykułów, linków w katalogach tematycznych. Zapewniają dostęp do róŝnego rodzaju usług poprzez rozwój pasaŝy handlowych, serwisów usługowych, poradni. Proponują usługi WAP obejmujące pocztę elektroniczną, przesyłanie informacji nt. rozrywki, sportu, sprzedaŝy w wirtualnych sklepach. Uczestniczą w przeprowadzaniu transmisji internetowych z wydarzeń kulturalnych, sportowych, konferencji. Wortale to serwisy hobbystyczne i specjalistyczne (tematyczne), które są tworzone przez firmy, reklamujące w ten sposób swoją działalność lub osoby prywatne (lub grupy osób), w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów uŝytkownikom internetu, o podobnych zainteresowaniach. Serwisy te pełnią rolę poradników, specjalistycznych czasopism, a takŝe są miejscem kontaktowania się ze sobą oraz wymiany własnych poglądów i pomysłów przez hobbystów. Wzajemne kontakty uŝytkowników wortalu umoŝliwiają grupy dyskusyjne, ksiąŝki gości, poczta , moduły bezpłatnych ogłoszeń. Portal korporacyjny dostarcza bieŝących informacji o firmie, jej produktach, współpracownikach. Odbiorcą wiadomości umieszczanych na stronie korporacyjnej są nabywcy produktów firmy oraz całe jej otoczenie, to jest partnerzy biznesowi, dziennikarze, osoby i instytucje opiniotwórcze, mniejsze oddziały firmy. Witryna przedsiębiorstwa moŝe zawierać tekst, elementy grafiki, dźwięku, animacje czy sekwencje 4

5 filmowe, elementy interaktywne, multimedialne prezentacje. Składa się ona z wielu zbiorów tematycznych, pogrupowanych wg róŝnych kryteriów np. czasu (teraźniejszość, przeszłość, przyszłość), przestrzeni (zagadnienia dotyczące całej firmy, spółki, oddziału terenowego, komórki organizacyjnej, wybranych pracowników firmy), róŝnych wydarzeń, rynków, przy uwzględnieniu słów kluczowych, charakteryzujących działalność firmy [Wikt03]. Funkcje promocji dodatkowej na stronach serwisu firmy pełnią następujące rozwiązania: oferowanie na stronach WWW firmy programów do pobrania przez internautów, np. gier zawierających elementy reklamowe, filmów, plakatów, zdjęć lub plików dźwiękowych z aktualnymi reklamami firmy, emitowanymi w mediach tradycyjnych, udostępnianie na stronach WWW miejsc, na których uŝytkownicy mogą prowadzić dyskusje w czasie rzeczywistym, wysyłanie internautom, którzy zapisali się w księdze gości - Ŝyczeń okolicznościowych, materiałów promocyjnych firmy, wydawnictw internetowych, wykorzystanie przez uŝytkowników internetu elementów toŝsamości wizualnej firmy (logo, kolor, układ graficzny) do tworzenia na własnych komputerach elementów graficznych promujących firmę, takich jak np. wygasacz ekranu, tapety, organizowanie konkursów, gier, które zwiększają atrakcyjność serwisu i zachęcają do jego częstych odwiedzin. Portale korporacyjne mogą zawierać podsekcję serwis transakcyjny, który umoŝliwia prezentację oferty oraz sprzedaŝ produktów. 5

6 Mikrowitryny składają się z kilku (kilkunastu) stron prezentujących ofertę przedsiębiorstwa. Koszty ich realizacji są niewielkie. Inne formy reklamy na stronach WWW Najbardziej popularną formą zamieszczania reklam na stronie WWW są banery. Szczególnymi rodzajami banerów są interstitials, przyciski reklamowe i ministrony. Banery mogą być umieszczane na stronach wyszukiwarek, w serwisach komercyjnych, korporacyjnych, specjalistycznych, mogą być dołączane do poczty elektronicznej. Baner przyjmuje postać niewielkiego prostąkata o zróŝnicowanych wymiarach, treści i grafice, na którym zazwyczaj umieszczony jest odnośnik umoŝliwiający dostęp do anonsowanej strony, zawierającej szerszą prezentację autoreklamę firmy, marki, produktu. Banery posiadają zróŝnicowany charakter pod względem formy. Mogą być statyczne, zawierać elementy animowane oraz interaktywne. Banery statyczne są elementem graficznym, prezentującym nazwę, logo firmy, markę produktu, akcentującym określone słowa kluczowe. Na banerach moŝna umieszczać następujące elementy interaktywne: listy wyboru (np. produktów), mapy (kliknięcie na wybrany obszar banera powoduje przeniesienie na inną stronę WWW), formularze do wypełniania, głosowania, systemy przeszukiwania serwisu, grania w proste gry. Interstitials stanowią formę zbliŝoną pod względem rozmiarów do baneru, zawierają jednak więcej informacji i wykorzystują bogatszą formę prezentacji. Mają charakter interaktywny. Są statycznym lub anonimowym oknem, ukazującym się uŝytkownikowi w momencie 6

7 przejścia z jednej do drugiej strony, a znikającym całkowicie w chwili załadowania nowej strony. Przyciski (guziki, buttons) promocyjne są formą banerów o mniejszych rozmiarach. Stanowią niewielkie formy graficzne reklamy, umieszczane zwykle w dolnej części strony. Zawierają nazwę firmy-reklamodawcy, ewentualnie jego logo, adres czy charakteryzujące ją słowo kluczowe. Odnośniki reklamowe (linki) łączą dany plik z konkretną stroną w sieci. Link umoŝliwia automatyczne przejście do innego obiektu, który jest promowany w postaci logo, nazwy czy adresu internetowego. Ministrona reklamowa stanowi stronę WWW o niewielkich rozmiarach, wyświetlaną na tle innej strony, po określonych decyzjach uŝytkownika (np. kliknięcie na baner czy guzik reklamowy). UmoŜliwia ona internaucie zapoznanie się z umieszczoną na jej powierzchni treścią, bez wychodzenia ze strony macierzystej. Public relations i sponsoring, programy partnerskie w internecie Public relations w internecie pozwala tworzyć multimedialny, ciągle aktualizowany, atrakcyjny przekaz, wraz z propozycją interaktywnego, oraz elastycznego ze względu na uwarunkowania czasowe i przestrzenne, kontaktu wewnątrz firmy oraz z uczestnikami jej otoczenia. Internet posiada przewagę czasową oraz ilościową w odniesieniu do zamieszczanych w przekazach public relations informacji (stała aktualizacja treści, elementów graficznych, multimedialnych przekazu, bez jego ograniczeń ilościowych i pojemnościowych). Oprócz informacji prasowych, w internecie mogą być umieszczane: zdjęcia produktów, osób, fotoreportaŝe, filmy z istotnych wydarzeń firmy, jej pracowników, 7

8 współpracowników na rynku. Wymianę informacji wewnątrz firmy oraz z uczestnikami jej otoczenia ułatwiają przewodniki, serwisy informacyjne, internetowe wydawnictwa, ksiąŝki adresów owych firmy. W oparciu o dane adresowe dziennikarzy moŝe odbywać się dystrybucja notatek prasowych, raportów, komunikatów i informacji o nowościach w działalności i ofercie firmy. W naradach, konferencjach, seminariach realizowanych drogą elektroniczną, w tym wideokonferencjach, mogą brać udział pracownicy firmy i ich partnerzy, w dogodnym dla nich czasie oraz bez konieczności pokrywania przez nich kosztów podróŝy, organizacji i pobytu na takich spotkaniach. Internetowe public relations firmy jest prowadzone m. in. z uŝyciem pressroomu podstrony w jej serwisie, na której publikowane są informacje z zakresu jej działalności. Działania public relations są równieŝ realizowane przez personel firmy w ramach grup dyskusyjnych. Polegają one na ciągłym wyszukiwaniu takich tematów grup dyskusyjnych, które mają związek z działalnością firmy i braniu w nich udziału. Branding lub Brand Marketing to działania realizowane z wykorzystaniem public relations, które mają na celu kształtowanie świadomości istnienia marki oraz budowanie określonego wizerunku firmy (wystrój i kolorystyka strony, wygląd banerów, układ i, styl pisania artykułów itp.). Wydawnictwa internetowe są elementem public relations firmy. NaleŜą do nich umieszczane na stronach WWW materiały promocyjne oraz wysyłane do subskrybentów biuletyny elektroniczne, newslettery, e- ziny. Biuletyny elektroniczne informują, promują, przypominają o firmie, jej działalności, marce i ofercie. 8

9 Newsletter słuŝy do powiadamiania subskrybentów o nowościach/zmianach w serwisie firmy lub oferowanych w nim usługach. Newsletterami nazywane są takŝe przeglądy prasy i nowości wysyłane do subskrybentów. Do celów marketingowych, z uŝyciem a jest wykorzystywany e- zin. E-zin to samodzielna publikacja wysyłana na adres owy internauty, za jego zgodą. Jego zawartość jest zbliŝona do papierowych czasopism i tak jak one jest on wydawany w równych odstępach czasu (raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie). Przedmiotem coraz szerszej oferty promocyjnej w sieci jest sponsoring, stwarzający moŝliwość zakupu przez sponsora w celach reklamowych, całego (lub części) serwisu tematycznego. Sponsorowanie określonych serwisów sieciowych moŝe być alternatywą dla tworzenia przez przedsiębiorstwo własnej witryny lub mikrowitryny. Sponsorowi przysługuje prawo umieszczenia logo na przycisku reklamowym, który moŝe kierować internautów do określonej witryny, zawierającej dodatkowe informacje o firmie, produktach, ankietę adresowaną do odwiedzających witrynę firmy, oferującej im upominki internetowe. Sponsoring w sieci moŝe być charakteryzowany, przy uwzględnieniu: przedmiotu sponsoringu, moŝe on dotyczyć waŝnych lub interesujących dla internautów wydarzeń, takich jak np. imprezy sportowe, kulturalne, rozrywkowe. Wówczas kaŝdy ze sponsorów umieszcza na swoich stronach WWW aktualne informacje na temat tych wydarzeń, transmisje z ich przebiegu, zakresu sponsoringu, który moŝe obejmować cały serwis WWW, bądź jego poszczególne sekcje, 9

10 rodzaju sponsoringu: finansowy (w formie opłat za przekazywanie określonych przez sponsora treści, materiałów dźwiękowych, wizualnych), rzeczowy (np. udostępnianie miejsca na własnych serwerach, stronach WWW, fundowanie nagród konkursowych), usługowy (udostępnienie pracowników do obsługi serwisu sponsorowanego wydarzenia). Programy partnerskie są formą współpracy pomiędzy personelem firmy i jej partnerami. Partnerzy takiego programu reklamują produkty sprzedawcy poprzez swoje witryny internetowe oraz adresy owe (wówczas partner otrzymuje tekst reklamowy, który umieszcza w stopce listów wychodzących z jego skrzynki owej). Jeśli internauta poprzez stronę WWW lub partnera wejdzie na stronę firmy, dokona zakupu jej produktów, wypełni ankietę, formularz - to partner otrzymuje prowizję [Beni03]. Do programów partnerskich zaliczane są następujące rozwiązania [Kusz06]: Click-trough, kiedy sprzedawca płaci partnerowi po kliknięciu przez internautę na banerze umieszczonym na witrynie partnerskiej. Pay-per lead, kiedy witryna partnerska umieszcza hiperłącze do formularza, ankiety lub wersji demonstracyjnej produktu, a wynagrodzenie jest pobierane w sytuacji gdy internauta wypełni formularz, ankietę lub ściągnie reklamówkę. Revenue sharing wówczas witryna partnerska umieszcza hiperłącze, przycisk lub baner do stron sprzedawcy, a partner dostaje prowizję, gdy osoba skierowana tym hiperłączem dokona zakupu jego produktów. 10

11 Budowę długookresowych więzi z internautami umoŝliwiają programy lojalnościowe, w postaci: konkursów, w których moŝna wygrać darmowe próbki produktu, klubów stałego klienta (w których członkostwo umoŝliwia zakupy z rabatem lub towarów z limitowanych serii), gier i quizów, w których zwycięzcy mają moŝliwość uzyskania hasła umoŝliwiającego im dostanie się do stron niedostępnych dla wszystkich internautów, subskrypcji wydawnictw internetowych firmy, wartości dodanych (np. uŝytecznych informacji, porad) jako sposobu budowania relacji z klientami oraz wyróŝniania serwisu i produktu firmy na tle konkurencji. Gry, konkursy i quizy oferują nowe moŝliwości w zakresie promocji firm i ich produktów. Ich celem jest zapewnienie rozrywki oraz dotarcie do klienta w momencie jego zaangaŝowania emocjonalnego, co owocuje jego przywiązaniem do marki firmy i jej produktów. Powiązanie gry z konkursem zwiększa jej atrakcyjność wśród internautów. Internauci często przesyłają gry znajomym, w ten sposób dzięki marketingowi wirusowemu materiały promocyjne docierają do większej ilości osób. ing, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, marketing wirusowy Przy uŝyciu a realizowane są następujące [Szna02]: rodzaje promocji 11

12 reklama skierowana do posiadaczy darmowych kont pocztowych (np. zlecenie wysłania a reklamowego na serwerze darmowych kont pocztowych do 1000 osób kosztuje 20 zł), podpis w liście elektronicznym skierowanym przez firmę do internauty, który zawiera informacje o nazwie, adresie firmy, jej działalności, stronach WWW i adresach owych, odrębny list reklamowy o treści komercyjnej wysyłany do osób, które wpisały się do księgi gości na stronach WWW firmy, publikacja elektronicznych czasopism (powierzchnię reklamową moŝna wykupić u ich wydawców) i biuletynów informacyjnych o nowościach w ofercie firmy, wysyłanych do osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie za pośrednictwem i, wysyłanie materiałów promocyjnych, ankiet tym uczestnikom grup dyskusyjnych, którzy wyrazili na to zgodę. Ponad 80% uŝytkowników sieci wykorzystuje wyszukiwarki do zdobycia informacji nt. firm, ich produktów. Przy czym pierwsze 30 odnośników w wyszukiwarkach stanowi 90% realizowanych w nich poszukiwań. Wynika to z tego, Ŝe aktywność wzroku uŝytkowników i skupienie na wynikach wyszukiwania przyjmuje kształt trójkąta (obejmuje on kilka pierwszych wyników wyszukiwania; procent osób zwracających uwagę na pozycje 1, 2, 3 w wyszukiwarce wynosi 100%, na pozycje 4 85%, pozycję 5 60%, kolejne pozycje 6 i 7 50%, 8 i 9 30%, a na pozycję 10 20%) [Didi06]. Uzyskanie wysokiej pozycji na liście w wyszukiwarce zaleŝy od jej algorytmu. Działanie kaŝdej przeglądarki opiera się na robocie 12

13 indeksującym, zwanym pająkiem, który tworzy bazę danych stron oraz określa ich pozycje w rankingu. W Polsce dominują wyszukiwarki: Google, Onet.pl, Wirtualna Polska wyszukiwarka NetSprint, na świecie: Google, Yahoo, MSN. W marketingu wirusowym kreatorem wizerunku firmy jest klient. Komunikacja marketingowa jest w nim oparta na przekazie opinii pomiędzy klientami. Podobnie jak wirusy, informacja marketingowa poddawana jest wówczas kopiowaniu, zwiększając potencjał jej oddziaływania w postępie geometrycznym. W marketingu wirusowym do przekazywania informacji pomiędzy uŝytkownikami internetu wykorzystuje się pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne, pogawędki, forum. Podsumowanie Internet stwarza wiele nowych moŝliwości w zakresie komunikacji marketingowej, kierowanej do odbiorcy masowego i indywidualnego, na dogodnych dla kaŝdej firmy warunkach finansowych. Zapewnia realizację zasadniczego celu promocji - to jest jej stałej obecności na rynku, z moŝliwością ciągłej aktualizacji i dostosowywania jej treści i formy do oczekiwań odbiorców. W internecie mogą być wykorzystywane w sposób zintegrowany wszystkie składowe promocji mix, podczas kształtowania kampanii promocyjnej, przy uwzględnieniu interakcji z jej uŝytkownikami oraz jej emisji bez ograniczeń w czasie i przestrzeni. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy. 13

14 Literatura [Beni03] Benicewicz-Miazga A.: E-Business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa [Didi06] Did it, Enquiro, and Eyetools Uncover Google s Golden Triangle,www.emediawire.com [ ] [Kusz06] Kusztal A.: Affiliate Marketing, [ ] [News05] Newsweek Polska, nr 34/2005; Internet wygrywa z radiem, media.pl [ ] [Szna02] Sznajder A.: Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002 [Wikt03] Wiktor J. W.: Promocja [w:], pod red. Altkorn J.: Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003 [Wirt05] Wirtualna Polska, pierwszy portal w Polsce materiały promocyjne, 2005 Informacje o autorce dr hab. inŝ. Małgorzata Dolińska, prof. UMCS Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pl. M. Curie-Skłodowskiej Lublin Polska 14

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych

Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy. ABC linków sponsorowanych Skuteczne kampanie reklamowe w linkach sponsorowanych dla Twojej firmy ABC linków sponsorowanych Czym są linki sponsorowane? Teksty reklam Dowolne teksty reklam oraz dowolna ilość tekstów do każdej kampanii

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl 1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Cennik e-usług Biotechnologia.pl Reklama graficzna L.p Rodzaj Opis Cena (PLN) Czas emisji 1. Billboard / Double Billboard Graficzny prostokąt umieszczony

Bardziej szczegółowo

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających Miastodzieci.pl to serwis dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wortalu Plastech

Prezentacja wortalu Plastech Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Wspieramy menedżerów w realizacji zadań promocji firmy,

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży,

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, INFORMATOR 2012 Portal biznesowy dla automatyków informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, opisuje to, co dzieje się w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, adresowany

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78

CENNIK. produktów reklamowych Serwisu. Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 Net Line s.c. 20-361 Lublin ul. Wilcza 30 Biuro: 20-328 Lublin ul. Lucyny Herc 58 tel./fax (81) 746 11 78 http://www.net-line.pl e-mail: info@net-line.pl CENNIK produktów reklamowych Serwisu Oferta reklamowa

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oferta e-usług Biotechnologia.pl

1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oferta e-usług Biotechnologia.pl 1996-2012 Bio-Tech Media. Wszystkie prawa zastrzeżone. Oferta e-usług Biotechnologia.pl Reklama graficzna L.p Rodzaj Opis Czas emisji 1. Billboard / Double Billboard Graficzny prostokąt umieszczony centralnie

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl Oferta usług reklamowych Copyright 2014 elektroonline.pl Statystyki portalu Odwiedziny wg Google Analytics w okresie maj listopad 2014 roku: Średnio: 77 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie 230 tys.

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL

CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL CENNIK PORTALU JOGA-JOGA.PL 1. WIZYTÓWKA W WYSZUKIWARCE SZKÓŁ JOGI 2. DZIAŁ INFORMACJE, INFORMACJE SPECJALNE 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE ( wakacje z jogą, majówka z jogą, zima z jogą etc) 4. ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

www.plastech.pl » Wiadomości codzienne aktualności » Targi i Wydarzenia wydarzenia Prezentacja wortalu Plastech

www.plastech.pl » Wiadomości codzienne aktualności » Targi i Wydarzenia wydarzenia Prezentacja wortalu Plastech www.plastech.pl Prezentacja wortalu Plastech Plastech.pl to profesjonalny, internetowy serwis stanowiący centrum informacji dla branży tworzyw sztucznych i opakowań. Celem serwisu jest kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM REKLAMOWYCH

OPIS FORM REKLAMOWYCH OPIS FORM REKLAMOWYCH : KATARZYNA PIĄTEK 600-25-33-25 REKLAMA@DDWLOCLAWEK.PL OPIS ZAWARTOŚCI 1. BILLBOARD 2. BILLBOARD PODSTRONA 3. BILLBOARD ROZWIJANY 4. BILLBOARD PŁYWAJĄCY 5. PODWÓJNY BILLBOARD 6. BANNER

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie form reklamowych

Rozmieszczenie form reklamowych Cennik reklam Rozmieszczenie form reklamowych Formy reklamowe Billboard 750x100 px/double Billboard 750x200 px Medium Rectangle 300x250 px Promo Box 325x310 px Animowany (gif) lub statyczny (jpg, gif,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy

Marketing internetowy VI Doroczna Konferencja Naukowa INSTYTUTU OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE IOPAN w publikatorach i Internecie Jan Marcin Węsławski W Marcin Wichorowski 30 stycznia 2009 r. CISCO: Marketing Internetowy Marketing

Bardziej szczegółowo

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL Proponujemy Państwu możliwość zareklamowania swojej oferty wśród użytkowników portalu wypozycz.pl. Zakres oferty, której szczegóły znajdą Państwo poniżej, obejmuje moduły

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

- jedyną w Polsce internetową Bazę Obiektów Wspinaczkowych (http://www.portalgorski.pl/baza)

- jedyną w Polsce internetową Bazę Obiektów Wspinaczkowych (http://www.portalgorski.pl/baza) Szanowni Państwo, Portal Górski został stworzony z myślą o ludziach, którzy większą część swojego życia spędzają w górach i jest jednym z najprężniej rozwijających się obecnie portali o tematyce górskowspinaczkowej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 www.stat24.com stat24 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa Copyright stat24 Sp. z o.o.

statpremia Oferta partnerska stat24 www.stat24.com stat24 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa Copyright stat24 Sp. z o.o. statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa www.stat24.com statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail / Skype Telefon Adres biura

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

Oferta reklamy na terenie. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Oferta reklamy na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice WSTĘP Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice to jeden z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. W roku 2012 korzystało z

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla każdego Cz. 5. Darmowe MMS-y przez Internet MMS to multimedialny SMS, czyli wiadomość multimedialna zawierająca grafikę, animację, wideoklip

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Odkryj rozrywkowy potencjał rabatów Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW W PORTALU INTERNETOWYM www.laboratoria.net

PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW W PORTALU INTERNETOWYM www.laboratoria.net PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW W PORTALU INTERNETOWYM www.laboratoria.net Cennik oferowanych przez nas usług na najbliższy okres (aktualny od września 2011). 1. Pakiet reklamowy/ Wpis do Katalogu Firm i

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy

e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy e-promocja agroturystyki. Szanse, praktyczne możliwości, problemy Krzysztof Stepaniuk Katedra Turystyki i Rekreacji 17.03.2010 Plan wystąpienia Istota e-promocji; Rola sieci WWW w promowaniu działalności

Bardziej szczegółowo

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876

Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com. email: monika@fenomem.pl kom.: 664-007-876 Oferta Fenomem.pl w ramach działań marketingowych na Facebook.com OFERTA Czym jest Facebook.com? Facebook.com to darmowy serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa

Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - oferta handlowa Piłkarska Platforma Promocyjna - Pakiet Premium Pakiet Premium - banner na stronie głównej www.naszeligi.pl

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

Oferta. www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403

Oferta. www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403 Oferta www.wici.info email: reklama@wici.info tel. 602 603 403 2 Reklama w czasopiśmie Wici Info Bezpłatny kolorowy informator miejski kolportowany w sieci Wici. Comiesięczne propozycje wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Rabaty godne sukcesu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. Zimowa wyprawa na Nanga Parbat - obóz 2

Oferta reklamowa. Zimowa wyprawa na Nanga Parbat - obóz 2 Oferta reklamowa Portal Górski został stworzony z myślą o ludziach, którzy większą część swojego życia spędzają w górach i jest jednym z najprężniej rozwijających się obecnie portali o tematyce górskowspinaczkowej.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Najbardziej rozwojowe rabaty Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r.

Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE. dr Michał Kucia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Akademia Młodego Ekonomisty TRENDY W E-BIZNESIE dr Michał Kucia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 15 listopada 2010 r. Pojęcia E-biznes Internet Model biznesowy Model reklamowy Link płatny (boksy reklamowe)

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa serwisu BazaDziecka.pl Ważna do 30 września 2014r.

Oferta reklamowa serwisu BazaDziecka.pl Ważna do 30 września 2014r. BazaDziecka.pl to informacyjny portal internetowy dla ludzi ciekawych świata i zainteresowanych rozwojem dziecka. W naszej bazie znajdziecie: - informacje o aktualnych wydarzeniach dla dzieci i rodzin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Szanowni Państwo Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu stron internetowych.

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe

nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe Formy standardowwwe Billboard i jego odmiany 750x100 i 750x200 b-31, b-32 Navibox (rectangle) 300x250 b-33 Pozostałe formy standardowwwe Banner 468x60 Billboard

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012

OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 OFERTA KATALOGU WYPOCZYNEK W POLSCE edycja wiosna/lato 2012 WPROWADZENIE Katalog Wypoczynek w Polsce to półrocznik wydawany od 2007 roku na największe targi turystyczne w Polsce. W katalogu znajdują się

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7

Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Wstęp 5 Rozdział 1. Przeglądarki 7 Informacje podstawowe 7 Internet Explorer 13 Mozilla Firefox 29 Rozdział 2. Surfowanie 51 Surfowanie przy pomocy paska adresowego 51 Odnośniki na stronach WWW 54 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam w Raciborskim Portalu Internetowym raciborz.com.pl

Cennik reklam w Raciborskim Portalu Internetowym raciborz.com.pl Cennik reklam w Raciborskim Portalu Internetowym raciborz.com.pl 47-400 Racibórz, ul Klasztorna 12 tel. 032 414 90 30, kom. 509 38 12 63 www.raciborskiemedia.pl Biuro@raciborskiemedia.pl Obowiazuje od

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Baner 468x60 : Wyświetlany na stronie głównej i podstronach. Baner 468x60 450 zł /msc (lub 90 zł /CPM*) Baner wyświetla się w konkretnym rejonie poszukiwań (np.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo