PROMOCJA W INTERNECIE. Małgorzata Dolińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA W INTERNECIE. Małgorzata Dolińska"

Transkrypt

1 PROMOCJA W INTERNECIE Małgorzata Dolińska Wprowadzenie Multimedialne, interaktywne oraz zintegrowane formy promocji w internecie, realizowane na stronach WWW oraz za pomocą poczty elektronicznej, stają się coraz bardziej atrakcyjne dla rosnącej liczby instytucjonalnych oraz indywidualnych uŝytkowników internetu, w skali krajowej oraz międzynarodowej. Jest to moŝliwe ze względu na bogactwo ich formy, niskie koszty oraz brak ograniczeń czasowoprzestrzennych ich kształtowania w relacjach z internautami. Wydatki na e-promocję w Polsce stale rosną. W 2003 roku wynosiły one 50 mln zł. (co stanowiło wówczas 1,3 % krajowego rynku promocji), w 2004 roku osiągnęły wartość 87 mln zł. (2 % krajowego rynku promocji) oraz w 2005 roku wyniosły 120 mln zł. (3% wartości nakładów na promocję w kraju) [News05]. Formy promocji w internecie W internecie wykorzystywane są nowe formy promocji, kształtowane podczas stosowania róŝnych rodzajów promocji mix w dynamicznym, hipertekstowym, multimedialnym i interaktywnym środowisku internetu. Rozwijane w internecie formy promocji moŝna podzielić na: 1

2 pasywne, polegające na prezentowaniu treści promocyjnej na stronach WWW i oczekiwaniu na jej dotarcie do internautów. NaleŜą do nich: reklama (na witrynach WWW: komercyjnych, korporacyjnych, tematycznych; w tym realizowana z wykorzystaniem banerów, przycisków reklamowych), programy partnerskie, public relations, sponsoring, pozycjonowanie witryn w wyszukiwarkach internetowych, ich rejestracja w katalogach tematycznych. aktywne, które polegają na dotarciu z informacją marketingową do docelowej grupy internautów: ing, marketing wirusowy, działania promocyjne w miejscach aktywności internautów takich jak listy dyskusyjne, pogawędki. Promocja w internecie jest realizowana z wykorzystaniem: witryn WWW w postaci własnych stron firmy, stron serwisu internetowego (komercyjnego np. Onet, Wirtualna Polska), portalu specjalistycznego (np. poświęconego motoryzacji, turystyce) i umieszczonych na nich róŝnych form reklamy, takich jak: reklama na własnych stronach WWW, reklama odnośnikowa (podkreślone słowa w tekście, pełniące rolę pośrednika w dotarciu do witryn przedsiębiorstw, instytucji), ogłoszenia reklamowe, banery (niewielkie prostokąty, które najczęściej zawierają logo firmy, krótki tekst, elementy graficzne, czasami animacje - kliknięcie na ich obszarze powoduje przejście na strony reklamującej się w ten sposób firmy), przyciski reklamowe, okna siostrzane (daughter windows - w oknie przeglądarki wyświetla się pełnowymiarowa strona WWW, a po przejściu na stronę docelową okno siostrzane chowa się w dolnym pasku narzędzi), ministrony reklamowe na innych stronach WWW 2

3 (po kliknięciu na baner lub odnośnik na stronie WWW w rogu ekranu pojawia się ministrona), poczty elektronicznej (list nakłaniający do zakupu, z odsyłaczami do stron WWW, stopki reklamowe lub odnośniki do witryny WWW w e- mailach). Portale komercyjne, korporacyjne i wortale Portal komercyjny to rodzaj wielotematycznego serwisu internetowego, który oferuje dostęp do informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz zawiera odpowiednie mechanizmy wyszukiwania stron w internecie. Portale komercyjne zawierają róŝnorodne działy tematyczne, takie jak serwis wiadomości bieŝących, gospodarka, giełda i rynek finansowy, edukacja, sport, turystyka, rozrywka itd. Posiadają one hipermedialną konstrukcję, systemy wyszukiwawcze i katalogi adresów, w oparciu o które internauta poszukuje interesujących go stron i gromadzonych na nich informacji. Największe światowe portale to Yahoo, Altavista, Lycos, w Polsce Onet, Wirtualna Polska. Portal komercyjny posiada duŝą ilość reklamy sponsorowanej, w postaci banerów, przycisków, ministron, odnośników reklamowych do innych stron WWW, ilustracji, animacji, filmów w zamieszczanych w nim artykułów. Portale komercyjne pełnią wiele funkcji [Beni03], [Wirt05]: Udostępniają informacje z wielu dziedzin nauki, polityki, rozrywki, gospodarki. UmoŜliwiają poszerzanie wiedzy (wirtualne słowniki, encyklopedie). 3

4 Ułatwiają zawieranie kontaktów towarzyskich poprzez pogawędki, strony towarzyskie oraz słuŝbowych poprzez forum, grupy dyskusyjne, oferty pracy. UmoŜliwiają umieszczanie reklam z wykorzystaniem banerów, płatnych artykułów, linków w katalogach tematycznych. Zapewniają dostęp do róŝnego rodzaju usług poprzez rozwój pasaŝy handlowych, serwisów usługowych, poradni. Proponują usługi WAP obejmujące pocztę elektroniczną, przesyłanie informacji nt. rozrywki, sportu, sprzedaŝy w wirtualnych sklepach. Uczestniczą w przeprowadzaniu transmisji internetowych z wydarzeń kulturalnych, sportowych, konferencji. Wortale to serwisy hobbystyczne i specjalistyczne (tematyczne), które są tworzone przez firmy, reklamujące w ten sposób swoją działalność lub osoby prywatne (lub grupy osób), w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów uŝytkownikom internetu, o podobnych zainteresowaniach. Serwisy te pełnią rolę poradników, specjalistycznych czasopism, a takŝe są miejscem kontaktowania się ze sobą oraz wymiany własnych poglądów i pomysłów przez hobbystów. Wzajemne kontakty uŝytkowników wortalu umoŝliwiają grupy dyskusyjne, ksiąŝki gości, poczta , moduły bezpłatnych ogłoszeń. Portal korporacyjny dostarcza bieŝących informacji o firmie, jej produktach, współpracownikach. Odbiorcą wiadomości umieszczanych na stronie korporacyjnej są nabywcy produktów firmy oraz całe jej otoczenie, to jest partnerzy biznesowi, dziennikarze, osoby i instytucje opiniotwórcze, mniejsze oddziały firmy. Witryna przedsiębiorstwa moŝe zawierać tekst, elementy grafiki, dźwięku, animacje czy sekwencje 4

5 filmowe, elementy interaktywne, multimedialne prezentacje. Składa się ona z wielu zbiorów tematycznych, pogrupowanych wg róŝnych kryteriów np. czasu (teraźniejszość, przeszłość, przyszłość), przestrzeni (zagadnienia dotyczące całej firmy, spółki, oddziału terenowego, komórki organizacyjnej, wybranych pracowników firmy), róŝnych wydarzeń, rynków, przy uwzględnieniu słów kluczowych, charakteryzujących działalność firmy [Wikt03]. Funkcje promocji dodatkowej na stronach serwisu firmy pełnią następujące rozwiązania: oferowanie na stronach WWW firmy programów do pobrania przez internautów, np. gier zawierających elementy reklamowe, filmów, plakatów, zdjęć lub plików dźwiękowych z aktualnymi reklamami firmy, emitowanymi w mediach tradycyjnych, udostępnianie na stronach WWW miejsc, na których uŝytkownicy mogą prowadzić dyskusje w czasie rzeczywistym, wysyłanie internautom, którzy zapisali się w księdze gości - Ŝyczeń okolicznościowych, materiałów promocyjnych firmy, wydawnictw internetowych, wykorzystanie przez uŝytkowników internetu elementów toŝsamości wizualnej firmy (logo, kolor, układ graficzny) do tworzenia na własnych komputerach elementów graficznych promujących firmę, takich jak np. wygasacz ekranu, tapety, organizowanie konkursów, gier, które zwiększają atrakcyjność serwisu i zachęcają do jego częstych odwiedzin. Portale korporacyjne mogą zawierać podsekcję serwis transakcyjny, który umoŝliwia prezentację oferty oraz sprzedaŝ produktów. 5

6 Mikrowitryny składają się z kilku (kilkunastu) stron prezentujących ofertę przedsiębiorstwa. Koszty ich realizacji są niewielkie. Inne formy reklamy na stronach WWW Najbardziej popularną formą zamieszczania reklam na stronie WWW są banery. Szczególnymi rodzajami banerów są interstitials, przyciski reklamowe i ministrony. Banery mogą być umieszczane na stronach wyszukiwarek, w serwisach komercyjnych, korporacyjnych, specjalistycznych, mogą być dołączane do poczty elektronicznej. Baner przyjmuje postać niewielkiego prostąkata o zróŝnicowanych wymiarach, treści i grafice, na którym zazwyczaj umieszczony jest odnośnik umoŝliwiający dostęp do anonsowanej strony, zawierającej szerszą prezentację autoreklamę firmy, marki, produktu. Banery posiadają zróŝnicowany charakter pod względem formy. Mogą być statyczne, zawierać elementy animowane oraz interaktywne. Banery statyczne są elementem graficznym, prezentującym nazwę, logo firmy, markę produktu, akcentującym określone słowa kluczowe. Na banerach moŝna umieszczać następujące elementy interaktywne: listy wyboru (np. produktów), mapy (kliknięcie na wybrany obszar banera powoduje przeniesienie na inną stronę WWW), formularze do wypełniania, głosowania, systemy przeszukiwania serwisu, grania w proste gry. Interstitials stanowią formę zbliŝoną pod względem rozmiarów do baneru, zawierają jednak więcej informacji i wykorzystują bogatszą formę prezentacji. Mają charakter interaktywny. Są statycznym lub anonimowym oknem, ukazującym się uŝytkownikowi w momencie 6

7 przejścia z jednej do drugiej strony, a znikającym całkowicie w chwili załadowania nowej strony. Przyciski (guziki, buttons) promocyjne są formą banerów o mniejszych rozmiarach. Stanowią niewielkie formy graficzne reklamy, umieszczane zwykle w dolnej części strony. Zawierają nazwę firmy-reklamodawcy, ewentualnie jego logo, adres czy charakteryzujące ją słowo kluczowe. Odnośniki reklamowe (linki) łączą dany plik z konkretną stroną w sieci. Link umoŝliwia automatyczne przejście do innego obiektu, który jest promowany w postaci logo, nazwy czy adresu internetowego. Ministrona reklamowa stanowi stronę WWW o niewielkich rozmiarach, wyświetlaną na tle innej strony, po określonych decyzjach uŝytkownika (np. kliknięcie na baner czy guzik reklamowy). UmoŜliwia ona internaucie zapoznanie się z umieszczoną na jej powierzchni treścią, bez wychodzenia ze strony macierzystej. Public relations i sponsoring, programy partnerskie w internecie Public relations w internecie pozwala tworzyć multimedialny, ciągle aktualizowany, atrakcyjny przekaz, wraz z propozycją interaktywnego, oraz elastycznego ze względu na uwarunkowania czasowe i przestrzenne, kontaktu wewnątrz firmy oraz z uczestnikami jej otoczenia. Internet posiada przewagę czasową oraz ilościową w odniesieniu do zamieszczanych w przekazach public relations informacji (stała aktualizacja treści, elementów graficznych, multimedialnych przekazu, bez jego ograniczeń ilościowych i pojemnościowych). Oprócz informacji prasowych, w internecie mogą być umieszczane: zdjęcia produktów, osób, fotoreportaŝe, filmy z istotnych wydarzeń firmy, jej pracowników, 7

8 współpracowników na rynku. Wymianę informacji wewnątrz firmy oraz z uczestnikami jej otoczenia ułatwiają przewodniki, serwisy informacyjne, internetowe wydawnictwa, ksiąŝki adresów owych firmy. W oparciu o dane adresowe dziennikarzy moŝe odbywać się dystrybucja notatek prasowych, raportów, komunikatów i informacji o nowościach w działalności i ofercie firmy. W naradach, konferencjach, seminariach realizowanych drogą elektroniczną, w tym wideokonferencjach, mogą brać udział pracownicy firmy i ich partnerzy, w dogodnym dla nich czasie oraz bez konieczności pokrywania przez nich kosztów podróŝy, organizacji i pobytu na takich spotkaniach. Internetowe public relations firmy jest prowadzone m. in. z uŝyciem pressroomu podstrony w jej serwisie, na której publikowane są informacje z zakresu jej działalności. Działania public relations są równieŝ realizowane przez personel firmy w ramach grup dyskusyjnych. Polegają one na ciągłym wyszukiwaniu takich tematów grup dyskusyjnych, które mają związek z działalnością firmy i braniu w nich udziału. Branding lub Brand Marketing to działania realizowane z wykorzystaniem public relations, które mają na celu kształtowanie świadomości istnienia marki oraz budowanie określonego wizerunku firmy (wystrój i kolorystyka strony, wygląd banerów, układ i, styl pisania artykułów itp.). Wydawnictwa internetowe są elementem public relations firmy. NaleŜą do nich umieszczane na stronach WWW materiały promocyjne oraz wysyłane do subskrybentów biuletyny elektroniczne, newslettery, e- ziny. Biuletyny elektroniczne informują, promują, przypominają o firmie, jej działalności, marce i ofercie. 8

9 Newsletter słuŝy do powiadamiania subskrybentów o nowościach/zmianach w serwisie firmy lub oferowanych w nim usługach. Newsletterami nazywane są takŝe przeglądy prasy i nowości wysyłane do subskrybentów. Do celów marketingowych, z uŝyciem a jest wykorzystywany e- zin. E-zin to samodzielna publikacja wysyłana na adres owy internauty, za jego zgodą. Jego zawartość jest zbliŝona do papierowych czasopism i tak jak one jest on wydawany w równych odstępach czasu (raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie). Przedmiotem coraz szerszej oferty promocyjnej w sieci jest sponsoring, stwarzający moŝliwość zakupu przez sponsora w celach reklamowych, całego (lub części) serwisu tematycznego. Sponsorowanie określonych serwisów sieciowych moŝe być alternatywą dla tworzenia przez przedsiębiorstwo własnej witryny lub mikrowitryny. Sponsorowi przysługuje prawo umieszczenia logo na przycisku reklamowym, który moŝe kierować internautów do określonej witryny, zawierającej dodatkowe informacje o firmie, produktach, ankietę adresowaną do odwiedzających witrynę firmy, oferującej im upominki internetowe. Sponsoring w sieci moŝe być charakteryzowany, przy uwzględnieniu: przedmiotu sponsoringu, moŝe on dotyczyć waŝnych lub interesujących dla internautów wydarzeń, takich jak np. imprezy sportowe, kulturalne, rozrywkowe. Wówczas kaŝdy ze sponsorów umieszcza na swoich stronach WWW aktualne informacje na temat tych wydarzeń, transmisje z ich przebiegu, zakresu sponsoringu, który moŝe obejmować cały serwis WWW, bądź jego poszczególne sekcje, 9

10 rodzaju sponsoringu: finansowy (w formie opłat za przekazywanie określonych przez sponsora treści, materiałów dźwiękowych, wizualnych), rzeczowy (np. udostępnianie miejsca na własnych serwerach, stronach WWW, fundowanie nagród konkursowych), usługowy (udostępnienie pracowników do obsługi serwisu sponsorowanego wydarzenia). Programy partnerskie są formą współpracy pomiędzy personelem firmy i jej partnerami. Partnerzy takiego programu reklamują produkty sprzedawcy poprzez swoje witryny internetowe oraz adresy owe (wówczas partner otrzymuje tekst reklamowy, który umieszcza w stopce listów wychodzących z jego skrzynki owej). Jeśli internauta poprzez stronę WWW lub partnera wejdzie na stronę firmy, dokona zakupu jej produktów, wypełni ankietę, formularz - to partner otrzymuje prowizję [Beni03]. Do programów partnerskich zaliczane są następujące rozwiązania [Kusz06]: Click-trough, kiedy sprzedawca płaci partnerowi po kliknięciu przez internautę na banerze umieszczonym na witrynie partnerskiej. Pay-per lead, kiedy witryna partnerska umieszcza hiperłącze do formularza, ankiety lub wersji demonstracyjnej produktu, a wynagrodzenie jest pobierane w sytuacji gdy internauta wypełni formularz, ankietę lub ściągnie reklamówkę. Revenue sharing wówczas witryna partnerska umieszcza hiperłącze, przycisk lub baner do stron sprzedawcy, a partner dostaje prowizję, gdy osoba skierowana tym hiperłączem dokona zakupu jego produktów. 10

11 Budowę długookresowych więzi z internautami umoŝliwiają programy lojalnościowe, w postaci: konkursów, w których moŝna wygrać darmowe próbki produktu, klubów stałego klienta (w których członkostwo umoŝliwia zakupy z rabatem lub towarów z limitowanych serii), gier i quizów, w których zwycięzcy mają moŝliwość uzyskania hasła umoŝliwiającego im dostanie się do stron niedostępnych dla wszystkich internautów, subskrypcji wydawnictw internetowych firmy, wartości dodanych (np. uŝytecznych informacji, porad) jako sposobu budowania relacji z klientami oraz wyróŝniania serwisu i produktu firmy na tle konkurencji. Gry, konkursy i quizy oferują nowe moŝliwości w zakresie promocji firm i ich produktów. Ich celem jest zapewnienie rozrywki oraz dotarcie do klienta w momencie jego zaangaŝowania emocjonalnego, co owocuje jego przywiązaniem do marki firmy i jej produktów. Powiązanie gry z konkursem zwiększa jej atrakcyjność wśród internautów. Internauci często przesyłają gry znajomym, w ten sposób dzięki marketingowi wirusowemu materiały promocyjne docierają do większej ilości osób. ing, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, marketing wirusowy Przy uŝyciu a realizowane są następujące [Szna02]: rodzaje promocji 11

12 reklama skierowana do posiadaczy darmowych kont pocztowych (np. zlecenie wysłania a reklamowego na serwerze darmowych kont pocztowych do 1000 osób kosztuje 20 zł), podpis w liście elektronicznym skierowanym przez firmę do internauty, który zawiera informacje o nazwie, adresie firmy, jej działalności, stronach WWW i adresach owych, odrębny list reklamowy o treści komercyjnej wysyłany do osób, które wpisały się do księgi gości na stronach WWW firmy, publikacja elektronicznych czasopism (powierzchnię reklamową moŝna wykupić u ich wydawców) i biuletynów informacyjnych o nowościach w ofercie firmy, wysyłanych do osób, które wyraziły zgodę na ich otrzymywanie za pośrednictwem i, wysyłanie materiałów promocyjnych, ankiet tym uczestnikom grup dyskusyjnych, którzy wyrazili na to zgodę. Ponad 80% uŝytkowników sieci wykorzystuje wyszukiwarki do zdobycia informacji nt. firm, ich produktów. Przy czym pierwsze 30 odnośników w wyszukiwarkach stanowi 90% realizowanych w nich poszukiwań. Wynika to z tego, Ŝe aktywność wzroku uŝytkowników i skupienie na wynikach wyszukiwania przyjmuje kształt trójkąta (obejmuje on kilka pierwszych wyników wyszukiwania; procent osób zwracających uwagę na pozycje 1, 2, 3 w wyszukiwarce wynosi 100%, na pozycje 4 85%, pozycję 5 60%, kolejne pozycje 6 i 7 50%, 8 i 9 30%, a na pozycję 10 20%) [Didi06]. Uzyskanie wysokiej pozycji na liście w wyszukiwarce zaleŝy od jej algorytmu. Działanie kaŝdej przeglądarki opiera się na robocie 12

13 indeksującym, zwanym pająkiem, który tworzy bazę danych stron oraz określa ich pozycje w rankingu. W Polsce dominują wyszukiwarki: Google, Onet.pl, Wirtualna Polska wyszukiwarka NetSprint, na świecie: Google, Yahoo, MSN. W marketingu wirusowym kreatorem wizerunku firmy jest klient. Komunikacja marketingowa jest w nim oparta na przekazie opinii pomiędzy klientami. Podobnie jak wirusy, informacja marketingowa poddawana jest wówczas kopiowaniu, zwiększając potencjał jej oddziaływania w postępie geometrycznym. W marketingu wirusowym do przekazywania informacji pomiędzy uŝytkownikami internetu wykorzystuje się pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne, pogawędki, forum. Podsumowanie Internet stwarza wiele nowych moŝliwości w zakresie komunikacji marketingowej, kierowanej do odbiorcy masowego i indywidualnego, na dogodnych dla kaŝdej firmy warunkach finansowych. Zapewnia realizację zasadniczego celu promocji - to jest jej stałej obecności na rynku, z moŝliwością ciągłej aktualizacji i dostosowywania jej treści i formy do oczekiwań odbiorców. W internecie mogą być wykorzystywane w sposób zintegrowany wszystkie składowe promocji mix, podczas kształtowania kampanii promocyjnej, przy uwzględnieniu interakcji z jej uŝytkownikami oraz jej emisji bez ograniczeń w czasie i przestrzeni. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy. 13

14 Literatura [Beni03] Benicewicz-Miazga A.: E-Business w Internecie i multimediach, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa [Didi06] Did it, Enquiro, and Eyetools Uncover Google s Golden Triangle,www.emediawire.com [ ] [Kusz06] Kusztal A.: Affiliate Marketing, [ ] [News05] Newsweek Polska, nr 34/2005; Internet wygrywa z radiem, media.pl [ ] [Szna02] Sznajder A.: Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002 [Wikt03] Wiktor J. W.: Promocja [w:], pod red. Altkorn J.: Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003 [Wirt05] Wirtualna Polska, pierwszy portal w Polsce materiały promocyjne, 2005 Informacje o autorce dr hab. inŝ. Małgorzata Dolińska, prof. UMCS Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Pl. M. Curie-Skłodowskiej Lublin Polska 14

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych

Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami... 209 mgr Daniel Rodzeń Zakład Ekonomiki Informacji, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Opolski Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Mój biznes w Internecie

Mój biznes w Internecie Mój biznes w Internecie Budowanie małego biznesu opartego na technologiach informatycznych Wojciech Murzyn Przedsiębiorczość w Internecie Marcin Mastykarz E-handel Piotr Skirski Jak wykorzystanie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE POLSKICH GMIN

STRONY INTERNETOWE POLSKICH GMIN STRONY INTERNETOWE POLSKICH GMIN Ewa PRAŁAT Streszczenie: Polskie gminy wykorzystują swe witryny internetowe przede wszystkim w celach informacyjnych, promocyjnych oraz znacznie rzadziej do umoŝliwienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 3 (264) Ewa Markiewicz, Marta Resiak-Urbanowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Turystyki Autorka do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rodzinnych przedsiębiorstw usługowych na przykładzie innowacji marketingowych

Innowacyjność rodzinnych przedsiębiorstw usługowych na przykładzie innowacji marketingowych 104 HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;6(353):104-115 Aleksandra Radziszewska Politechnika Częstochowska Innowacyjność rodzinnych przedsiębiorstw usługowych na przykładzie innowacji marketingowych Streszczenie Celem

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI INTERNETOWEJ

NARZĘDZIA PROMOCJI INTERNETOWEJ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną NARZĘDZIA PROMOCJI INTERNETOWEJ Wykład 5 III rok studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media.

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media. Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB Advergames Gry reklamowe, jedna z popularnych form promocji w Internecie wykorzystująca product placement. Advertainment (advert - reklama i entertainment rozrywka).

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX W INTERNECIE

MARKETING MIX W INTERNECIE MARKETING MIX W INTERNECIE Koncepcja 4P w odniesieniu do marketingu internetowego Produkt ten podstawowy czynnik działalności przedsiębiorstwa zazwyczaj jest taki sam w obu ujęciach 4P, zarówno w sieci

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Ewa Dłubakowska Puzio, Renata Gałan, Kamil Puzio Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 z Marketingu Partnerskiego II rok niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji

Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji dr inŝ. Ilona Pawełoszek-Korek Katedra Informatyki Ekonomicznej Politechnika Częstochowska e-mail: ipaweloszek@zim.pcz.pl Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji Streszczenie W dobie rozwoju

Bardziej szczegółowo