oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży"

Transkrypt

1 Mazowiecki Wojewódzki Warszawa, dn 28 maja 2013r. Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie Warszawa, ul. Floriańska 10 tel ; WIF.WA.II RB D E C Y Z J A Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 1 pkt 4 i art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z poźn.zm.) nakłada się na przedsiębiorcę: karę pieniężną w wysokości z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy refundacyjnej, poprzez dokonywanie darowizny i udzielanie korzyści osobistej świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym poprzez dostarczanie bezpłatnych próbek wyrobów medycznych oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży UZASADNIENIE W dniu 28 września 2012r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie mające na celu ustalenie czy doszło do naruszenia zakazów określonych w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 z poźn.zm.) dalej "ustawa refundacyjna" przez przedsiębiorcę: O wszczęciu postępowania zawiadomiono stronę: wzywając jednocześnie do ustosunkowania się do podejrzenia naruszenia dyspozycji art. 49 ust. 3 ustawy o refundacji i zarzutów wskazanych w piśmie radcy prawnego oraz wskazania wartości netto obrotu wyrobu medycznego osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, tj. w 2011r. W odpowiedzi na wezwanie pełnomocnik strony w piśmie z dnia 2 listopada 2012r. wskazał, iż: (...) ustawa o wyrobach medycznych nie zabrania, a wręcz przewiduje w swoim art. 8, możliwość prowadzenia reklamy wyrobów medycznych. Akt ten nie zawiera również żadnych ograniczeń do wyrobów medycznych refundowanych, analogicznie jak czyni to ustawa Prawo farmaceutyczne ( PF") w odniesieniu do produktów leczniczych,. W świetle powyższego powstaje zatem pytanie, czy z treści przepisu art. 49 ust. 3 UR może zostać wyprowadzony zakaz reklamy refundowanych wyrobów medycznych. W mojej ocenie brak jest podstaw do przyjęcia, że art. 49 ust. 3 UR ustanawia taki zakaz. Wskazano również, iż trudno uznać, iż reklama telewizyjna stanowi jakąkolwiek korzyść dla jej odbiorców oraz że rozdawanie ulotek oraz wysyłanie wiadomości elektronicznych nie stanowi korzyści zabronionych na gruncie art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej. Odnośnie próbek refundowanych wyrobów medycznych przyznaje, że wykorzystuje próbki swoich wyrobów medycznych, w tym wymienionych w wezwaniu Organu wyrobów medycznych w celach edukacyjnych i demonstracyjnych. Zresztą potwierdza to oznakowanie próbek wyrobów medycznych (wzór w załączeniu). Na wszystkich próbkach wyrobów medycznych znajduje się informacja o treści: PRÓBKA. Produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych. Nie do sprzedaży". W mojej opinii nie sposób uznać praktyki polegającej na demonstracji działania wyrobu medycznego lekarzom za zjawisko patologiczne. Wręcz przeciwnie, taka działalność może przyczyniać się do bardziej efektywnego wykorzystywania środków publicznych, bo dobrze przeszkolony lekarz (przy użyciu prawdziwego produktu) jest w stanie właściwie poinformować pacjenta o zasadach stosowania takich opatrunków. 1/9

2 (...)Kodeks Etyki w Biznesie (Kodeks Dobrych Praktyk rynku wyrobów medycznych) przyjęty przez Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, w tym, dozwala w swoim punkcie 3.6 na przekazywanie odpowiednich próbek produktów oraz możliwości ocenienia produktów. Działanie jest więc w pełni zgodne z zasadami etycznymi na rynku wyrobów medycznych. (...) praktyka polegająca na wykorzystywaniu próbek refundowanych Opatrunków dla celów demonstracyjnych, tak jak to wskazano w ich oznaczeniu, nie powinna być uznawana za naruszającą przepis art. 49 ust. 3 UR. Mając na względzie powyższe pełnomocnik strony wniósł o umorzenie postępowania na podstawie dyspozycji art Kodeksu postępowania administracyjnego Pełnomocnik strony wskazał również, iż obrót wyrobami medycznymi netto w 2011r. wyniósł (a) (b) (c) Niemniej, biorąc pod uwagę zakres i cel ustawy, tj. uregulowanie rynku produktów refundowanych, w opinii, przez ustawowe wyrażenie 5% wartości obrotu netto produktami, w odniesieniu do których wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją" zawarte w art. 50 ust. 4 UR należy rozumieć stosowny ułamek obrotu w ramach uzyskiwania refundacji ze środków publicznych. Świadczy o tym również fakt odwoływania się do wydawanych przez Ministra Zdrowia decyzji o objęciu refundacją. W dniu 5 grudnia 2012r. wystąpiono do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udzielenie informacji czy spółka działająca pod firmą: jest stroną jakiejkolwiek decyzji administracyjnej o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego i ewentualne doręczenie kopii decyzji. W odpowiedzi na pismo Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia wskazał, iż jest dystrybutorem wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. O wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, 679 z poźn. zm), a decyzje o objęciu refundacji zostały wydane dla Mając na względzie powyższe organ w dniu 18 grudnia 2012r. wystąpił do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia z prośbą o doręczenie kopii decyzji, których stroną jest. W dniu 4 lutego 2013r. Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, przesłał w załączeniu kopie decyzji o objęciu refundacją, których stroną jest. W dniu 27 lutego 2012r. zawiadomiono stronę o zamiarze zakończenia postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym wzywając jednocześnie do udzielenia ewentualnej odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia doręczenie zawiadomienia. W dniu 6 marca 2013r. pełnomocnik strony zapoznał się z aktami sprawy. W dniu 13 marca do organu wpłynęło pismo pełnomocnika strony, w którym wskazał, iż podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 2 listopada 2012r. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej, żadna z działalności, stanowiących przedmiot zarzutów podejrzenia naruszenia art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej wystosowanych w piśmie Pani Mecenas, tj. prowadzenie reklamy telewizyjnej, ulotki reklamowe oraz wiadomości rozsyłane do lekarzy, nie są w chwili obecnej objęte dyspozycją tego artykułu, w szczególności brak jest podstaw do uznania ich za jakiekolwiek korzyści. Odnośnie do zarzutu rozdawania darmowych próbek wyrobów refundowanych osobom uprawnionym wskazano, iż (...) wszelkie próbki wyrobów medycznych, jakie ewentualnie przekazywał osobom trzecim, były przekazywane wyłącznie w celach edukacyjnych i demonstracyjnych. Podejrzenie naruszenia art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej, jakie powziął Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, dotyczy próbek opatrunków specjalistycznych. Opatrunki te wymagają odpowiedniej aplikacji na poszczególne rodzaje ran, aby mogły one dobrze spełniać swoją rolę. Prawidłowa aplikacja opatrunku jest niezwykle istotna zarówno dla osiągnięcia celów terapeutycznych, jak i dla komfortu pacjenta. Niektóre z opatrunków, np. oraz, mają kształty i rozmiary dopasowane do poszczególnych części ciała (np. łokcia, pięty, kości krzyżowej). Ich 2/9

3 założenie po raz pierwszy, w przeciwieństwie do np. połknięcia tabletki zawierającej produkt leczniczy, może stanowić pewną trudność, zwłaszcza dla pacjenta, który stosuje je po raz pierwszy. Dlatego istnieją sytuacje, w których zademonstrowanie sposobu aplikacji opatrunku jest wręcz konieczne, a już na pewno jest co najmniej wskazane - dla dobra pacjenta i lekarza, który te opatrunki przepisuje. Cel demonstracyjno-edukacyjny wyłącza możliwość uznania faktu przekazania próbki opatrunku za darowiznę bądź inną niewymienioną z nazwy korzyść. Zgodnie z definicją tego słowa, darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Do pisma dołączono jako załącznik procedurę dotyczącą postępowania w sprawie próbek produktów, obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego organ zważył co następuje. Stwierdzone naruszenie Zgodnie z dyspozycją art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy refundacyjnej zakazuje się przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji, sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych, darowizn, nagród, wycieczek, gier losowych, zakładów wzajemnych, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów i bonów, a także udzielania innych niewymienionych z nazwy korzyści majątkowych lub osobistych dla świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych. Ponadto zgodnie z normą zawartą w art. 49 ust. 5 ustawy refundacyjnej jeżeli w decyzji o objęciu refundacją leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, ustalono instrumenty dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7, w/w ustawy, które stanowią którąkolwiek z korzyści majątkowych lub osobistych, o których mowa w ust. 3, przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w zakresie tych instrumentów. Organ wskazuje, iż powyższe normy prawne obowiązują od dnia 1 lipca 2012r. przed tym dniem obowiązywał zakaz w brzmieniu, Zakazane jest stosowanie jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych, w szczególności kierowanych do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, wycieczek, loterii, losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści. Organ zgadza się ze stanowiskiem pełnomocnika strony, iż prowadzenie reklamy telewizyjnej, rozdawanie ulotek, oraz rozsyłane wiadomości (reklamowe) do lekarzy, nie są w chwili obecnej objęte dyspozycją zakazu określonego w art 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej w szczególności brak jest podstaw do uznania ich za jakiekolwiek korzyści (zachęty). W niniejszym postępowaniu ustalono, iż przedsiębiorca przekazuje bezpłatne próbki wyrobów medycznych oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży. Bezpłatne próbki wyrobów medycznych są przekazane osobom uprawnionym oraz świadczeniobiorcom. Powyższe organ uznaje za udowodnione i bezsporny gdyż, pełnomocnik strony wskazał, że próbki są przekazywane osobom trzecim (lekarzom) w celach edukacyjnych i demonstracyjnych. 3/9

4 Ponadto pełnomocnik strony w poczet materiału dowodowego dołączył Procedurę Dotyczącą Postępowania w Sprawie Próbek Produktów. W punkcie 4 procedury wskazano, iż Próbki tych produktów, które są objęte refundacją, mogą być przekazywane świadczeniobiorcom (pacjentom) oraz osobom uprawnionym tylko i wyłącznie do celów demonstracyjnych, tzn. w celu zaprezentowania lub wyjaśnienia właściwości produktu oraz sposobu jego użytkowania. Pracownik, który przekazuje próbkę docelowo świadczeniobiorcy (pacjentowi) lub osobie uprawnionej, bezpośrednio lub za pośrednictwem personelu medycznego lub innych osób, ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby próbka nie została wykorzystywana do innych celów niż opisane powyżej. Przez osobę uprawnioną, zgodnie z definicją zawartą w Art. 2 pkt. 14) Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, należy rozumieć: a) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b) lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, c) lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Mając na względzie powyższe organ za odwodnione i bezsprzeczne uznaje, iż przekazuje bezpłatne próbki wyrobów medycznych osobom uprawnionym, a od dnia 1 stycznia 2013r. również świadczeniobiorcom. W postępowaniu ustalono również, iż, jest dystrybutorem wyrobów medycznych podlegających refundacji, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U ) (dowód pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji z dnia 17 grudnia 2012r.) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o wyrobach medycznych dystrybutor to podmiot, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu; za dystrybutora uważa się także świadczeniodawcę, który sprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium innego państwa członkowskiego wyrób przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych przez tego świadczeniodawcę. Za udowodnione również organ uznaje, iż, prowadzi obrót wyrobami medycznymi w tym objętymi refundacją,, gdyż strona sama to potwierdzała w piśmie z dnia 2 listopada 2012r. przekazując dane o obrocie wyrobami medycznymi oraz wydatki NFZ pomniejszone o kwotę podatku od towaru i usług z tytułu refundacji Opatrunków w 2011r. oraz w piśmie z dnia 29 kwietnia 2013r. Zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 14 ustawy refundacyjnej przez osobę uprawnioną rozumieć: a) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, b) lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, c) lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa; Zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 23 ustawy refundacyjnej przez świadczeniobiorcę należy rozumieć - świadczeniobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która to ustawa w art. 2 definiuje świadczeniobiorców jako: 4/9

5 1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi", 2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych, 3) inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu. W niniejszym postępowaniu pozostaje do udowodnienia czy, przekazywanie wyrobów medyczny świadczeniodawcom i osobom uprawnionym (lekarzom),, stanowi darowiznę oraz korzyść osobistą, o której mowa w art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy refundacyjnej. Darowizna dochodzi do skutku w drodze umowy jednostronnie zobowiązującej, której treścią jest zobowiązanie darczyńcy (w niniejszym postępowaniu ) do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym (causa donandi) na rzecz drugiej strony (osoby uprawnionej lub świadczeniobiorcy),- obdarowanego, tj. do dokonania rozporządzenia i wydania przedmiotu darowizny ( próbki wyrobu medycznego). Treścią umowy darowizny jest zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego spełnienia świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Tak określone essentialia negotii umowy darowizny pozwalają zaliczyć ją do umów jednostronnie zobowiązujących, konsensualnych, nieodpłatnych i kauzalnych (przyczyną prawną przysporzenia jest tutaj causa donandi). Należy podkreślić, iż gdy darczyńca wskazuje konkretne cele, na jakie ma zostać przeznaczona darowizna, ( w niniejszym przypadku darczyńca wskazywał cel demonstracyjny oznaczenie na każdej próbce) inne wykorzystanie jej przez obdarowanego uprawnia darczyńcę do żądania zwrotu darowizny, na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, jako świadczenia nienależnego (wyrok SN z 17 czerwca 2009 r., IV CSK 48/2009, LexPolonica nr , MoP 2009, nr 14, poz. 748). Darowiznę wyróżnia wśród innych czynności prawnych to, że ma ona na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Darowizna jest umową, a nie jednostronną czynnością prawną, i to także wówczas, gdy darczyńca zobowiązuje się jednostronnie do bezpłatnego świadczenia, nie nakładając na obdarowanego żadnych obowiązków. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy oznaczone co co do tożsamości lub gatunku. Podkreślić należy fakt, iż przekazywane próbki posiadają swoją wartość. Urzędowa cena zbytu najtańszego wyrobu medycznego tj:, Opatrunki w rozmiarze cm2 wynosi zł natomiast najdroższego tj: - ; w rozmiarze cm2 wynosi zł. W związku z powyższym w ocenie organu dochodzi do wzbogacenia obdarowanego (świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej), kosztem majątku darczyńcy czyli strony niniejszego postępowania. Gdyby świadczeniobiorca lub osoba uprawniona chciała użyć przedmiotowego wyrobu medycznego nawet w celach edukacyjnych musiała by go nabyć po cenie detalicznej. W przypadku w/w najdroższego wyroby medycznego na dzień wydania niniejszej decyzji cena detaliczna wynosi zł, a w przypadku najtańszego cena detaliczna wynosi zł. Ponadto przekazywanie (bezpłatne) próbek wyrobów medycznych organ uznaje za darowiznę, gdyż przekazane próbki wyrobu medycznych niewątpliwe są rzeczami oznaczonymi co do gatunku. Próbki oznaczone są według cech rodzajowych (każda próbka jest oznaczona PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży ), właściwych dla większej liczby przedmiotów. Darowane próbki nie zawierają cech indywidualnych, właściwych tylko dla jednej próbki. Prawodawca w art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy refundacyjnej nie zawarł okoliczności (warunku) w jakich musi nastąpić przysporzenie korzyści majątkowej świadczeniodawcy lub osobie uprawnionej. Do naruszenia normy wystarczający jest sam fakt jej udzielenia. Odmiennie jest to uregulowane w art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy refundacyjnej gdzie ustawodawca wyraźnie wskazał, iż naruszenia zakazu można dokonać jedynie w czasie (w związku z) realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne. 5/9

6 Mając na względzie powyższe organ za udowodnione uznaje następujące fakty: Strona tj. przedsiębiorca prowadzi obrót wyrobami medycznymi i udziela darowizny dla świadczeniobiorców i osób uprawnionych Organ wskazuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 49 ust. 5 ustawy refundacyjnej jedynie w przypadku gdy w decyzji o objęciu refundacją leku, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, ustalano instrumenty dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7, które stanowią którąkolwiek z korzyści z majątkowych lub osobistych, o których mowa w ust. 3, przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w zakresie tych instrumentów. W postępowaniu ustalono, iż w żadnej z decyzji o objęciu refundacja wyrobu medycznego, którego stroną jest nie ustalono instrumentów dzielenia ryzyka, polegającego na przekazywaniu próbek wyrobów medycznych jako produktu demonstracyjnego do celów edukacyjnych nie do sprzedaży. Powyższy stan faktyczny oznacza, iż strona nie może przekazywać świadczeniodawcom i osobom uprawnionym próbek wyrobów medycznych. W decyzji o objęciu refundacją nie ustalono tej okoliczności jako innych warunków refundacji mających wpływ na zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych lub obniżenie kosztów tych świadczeń. Tym samym w sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające zastosowanie art. 49 ust 5 ustawy refundacyjnej. Organ również pragnie podkreślić, iż poza faktem, iż przekazywane próbki wyrobów medycznych stanowią darowiznę, to stanowią one również korzyść osobistą, dla świadczeniobiorcy (pacjenta) i/lub osoby uprawnionej (lekarza). Pełnomocnik strony w piśmie z dnia 2 listopada 2012r. wskazał, iż taka działalność może przyczyniać się do bardziej efektywnego wykorzystywania środków publicznych, bo dobrze przeszkolony lekarz (przy użyciu prawdziwego produktu) jest w stanie właściwie poinformować pacjenta o zasadach stosowania takich opatrunków. W piśmie z dnia 11 marca 2013r. pełnomocnik strony również wskazał, iż istnieją sytuacje, w których zademonstrowanie sposobu aplikacji opatrunku jest wręcz konieczne, a już na pewno jest co najmniej wskazane - dla dobra pacjenta i lekarza, który te opatrunki przepisuje. Jak wskazano powyżej art. 49. ust. 3 pkt 1 zakazuje przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji, sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych, darowizn, nagród, wycieczek, gier losowych, zakładów wzajemnych, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów i bonów, a także udzielania innych niewymienionych z nazwy korzyści majątkowych lub osobistych dla świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych. Ustawa refundacyjna nie zawiera definicji korzyści osobistej, w takim wypadku uznaną regułą wykładni jest przyjęcie, że gdy brak jest definicji danego pojęcia w danym akcie normatywnym, a jest ono zdefiniowane w innym akcie prawnym prawa to należy się oprzeć właśnie na legalnej definicji lub ją wykorzystać mając jednak na względzie czy nie dotyczy ona specyficznej dziedziny prawa i czy nie została sformułowana przez ustawodawcę jedynie na potrzeby konkretnych aktów normatywnych. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , II GSK 631/08). Korzyść osobista została uregulowana w art w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U ). Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. Korzyść osobista to świadczenie o charakterze niemajątkowym, polepszające sytuację osoby, która je uzyskuje. Czyli jest to wszystko to, co traktowane jest jako korzystne i zaspokajające pewną potrzebę przyjmującego ją, ale niedające się wprost przeliczyć na pieniądze, np. protekcja, tytuł honorowy lub odznaczenie, wyuczenie pewnej umiejętności, stosunek seksualny (L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 268). Należy jednak zauważyć, że korzyść osobista i majątkowa niejednokrotnie przenikają się wzajemnie i trudno jest je rozgraniczyć. Wówczas o charakterze danej korzyści przesądza rodzaj potrzeby, którą ona w większym stopniu zaspokaja. Jeśli jest to potrzeba materialna, będziemy mieli do czynienia z korzyścią majątkową, gdy zaś w większym stopniu będzie zaspokajana potrzeba niematerialna, korzyść powinna być kwalifikowana jako osobista. Jako przykłady korzyści osobistej są wymieniane: udzielenie dodatkowego urlopu, przyznanie odznaczenia, awansu służbowego, organizowanie niepłatnych bankietów czy atrakcyjnych podróży (por. A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999, s. 624) oraz obietnica awansu, załatwienia pracy, odznaczenie orderem, wyuczenie zawodu, 6/9

7 organizowanie szkolenia, ograniczenie obowiązków zawodowych, albo przyjęcie na praktykę, wysłanie na zagraniczne stypendium, wykreowanie korzystnego wizerunku w mediach, przyspieszenie wykonania operacji, kontakty seksualne, itp.). Jak sama strona wskazała, rozdawanie próbek wyrobów medycznych zaspokaja niematerialne potrzeby osób uprawnionych i świadczeniobiorców np. potrzebę demonstracyjną aplikacji opatrunku lub przeszkolenia lekarza przy użyciu prawdziwego produktu. oraz zapoznanie lekarzy oraz ewentualne świadczeniobiorców ze sposobem prawidłowego założenia opatrunku za pomocą prawdziwego wyrobu medycznego. Mając na względzie powyższe organ stwierdził naruszenie zakazu, o którym mowa w art. 49 ust. 3 pkt 1 ustawy refundacyjnej, poprzez dokonywanie darowizny i udzielanie korzyści osobistej świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym poprzez dostarczanie bezpłatnych próbek wyrobów medycznych. KARA PIENIĘŻNA Zgodnie z dyspozycją art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy refundacyjnej karze pieniężnej podlega, kto wbrew przepisom art. 49 ust. 3 udziela którejkolwiek z korzyści majątkowych lub osobistych, o których mowa w tym przepisie. Z powyższego wynika, iż kara pieniężna jest obligatoryjna, a zatem czy w konkretnej sprawie w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorcy należy nałożyć sankcję karną nie decyduje organ, w tym wypadku Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, gdyż kara ta wynika wprost w zapisów ustawy refundacyjnej. W przypadku stwierdzenia udzielania korzyści majątkowej lub osobistej przez przedsiębiorcę zajmującego się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji organ na podstawie w/w przepisów jest zobligowany nałożyć karę. Art. 53 ust. 2 ustawy refundacyjnej stanowi, iż karę pieniężną, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4, nakłada w drodze decyzji administracyjnej wojewódzki inspektor farmaceutyczny, na którego obszarze działania doszło do naruszenia przepisów art. 49 ust. 3 cytowanej ustawy. Karę pieniężną, zgodnie z dyspozycją art. 50 ust. 4 ustawy refundacyjnej wymierza się w wysokości do 5% wartości netto obrotu produktami, w stosunku do których wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Organ ustalił iż w niniejszym przypadku nie ma zastosowania dyspozycja art 50 ust. 5 ustawy refundacyjnej stanowiąca, iż w przypadku, gdy podmiot ukarany nie wykazuje obrotu produktami, w stosunku do których wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją, karę pieniężną, wymierza się w wysokości stukrotnej wartości udzielonej korzyści majątkowej lub osobistej, ponieważ w postępowaniu zostało udowodnione, iż przedsiębiorca, w roku 2011r. wykazał obrót wyrobami medycznymi, w stosunku do których zostały wydane decyzje o objęciu refundacją tj /9

8 Wyżej wskazana wartości obrotu netto wyrobami medycznymi zostały wskazane przez stronę jako załącznik do pisma z dnia 29 kwietnia 2013r., dlatego organ uznaje, iż całkowita wartość obrotu w/w wyrobami medycznymi wyniosła w 2011r. PLN ( 2/100). Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie widzi podstawy do uznania twierdzenia strony, iż za obrót powinno się uznawać jedynie wartość dotyczącą wyłącznie obrotu produktami, które zostały faktycznie zrefundowane. Zgodnie z dyspozycją art. 50 ust. 4 ustawy refundacyjnej karę pieniężną, za udzielenie którejkolwiek z korzyści majątkowych lub osobistych, o których mowa w art. 49 ust. 3 w/w ustawy wymierza się w wysokości do 5% wartości netto obrotu produktami, w stosunku do których wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Taki zapis oznacza, iż nie ważne w jakim tzw. kanale dystrybucji został sprzedany produkt ( w tym wypadku wyrób medyczny), gdyż istotny jest jedynie fakt, iż dany produkt został objęty decyzją administracyjną o objęciu refundacją. Gdyby wolą ustawodawcy było nałożenie kary w wysokości do 5 % wielkości kwoty w ramach uzyskiwanej refundacji, taki zapis znalazłby się w akcie prawnym, natomiast takiego zapisu ustawodawca nie zawarł w ustawie. Organ wskazuje, iż ustawodawca w ustawie refundacyjnej nie zawarł definicji obrotu, jednakże stronie kilkakrotnie wskazywano, iż przez obrót należy rozumieć, należność z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Organ wskazuje, iż legalną definicję obrotu można znaleźć w art. 29 ust. 1 zdanie drugie, trzecie i czwarte, ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054), która stanowi, iż obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art. 83 Konstytucji RP, każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek znajomości i przestrzegania norm prawa ciąży tym bardziej na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego. Ustalenie kary w przedmiotowej sprawie miało charakter wieloetapowy, co spowodowane było zaistnieniem w postępowaniu licznych okoliczności mających wpływ na jej wysokość. Ustalając wymiar kary pieniężnej Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uwzględnił okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także fakt, iż jest to pierwsze naruszenie przepisów przez danego przedsiębiorcę, co ma wpływ na obniżenie wysokości nałożonej kary. Następnie dokonano ustalenia okresu, w jakim były prowadzone działania polegające na udzielaniu korzyści i darowizny. Za udowodnione organ uznaje, iż wyroby medyczne są rozdawana od czerwca 2012r. Fakt rozdawania wyrobów medycznych oznaczonych PRÓBKA produkt demonstracyjny do celów edukacyjnych nie do sprzedaży w celach edukacyjnych i demonstracyjnych potwierdziła strona w piśmie z dnia 2 listopada 2012r. oraz w piśmie z dnia 11 marca 2013r. W dniu 2 stycznia 2013r. została zatwierdzona procedura dotycząca postępowania w sprawie próbek produktów, co oznacza, iż strona w trakcie prowadzonego postępowania nie zaprzestała dokonywania darowizny i udzielania korzyści osobistej oraz dodatkowo wprowadziła wewnętrzne zasady (procedury) na jakich ma się odbywać tego typu działalność. Taki stan rzeczy oznacza, iż strona rozdaje i zamierza kontynuować rozdawanie próbek wyrobów medycznych co miało wpływ na podwyższenie wymiaru kary. Ustalając wysokość wymierzanej kary organ również uwzględnił fakt, iż według oświadczenia strony próbki są przekazywane po jednej sztuce, oraz WYŁĄCZNIE w celach demonstracyjnych co miało wpływ na obniżenie wymiaru kary. Mając na względzie wskazane powyżej okoliczności mające wpływ na wymiar kary pieniężnej, organ za stwierdzone naruszenie ustalił karę pieniężną w wysokości co stanowi % obrotu dokonanego w roku 2011r. następującymi wyrobami medycznymi: 8/9

9 Wymiar kary ma na celu nadanie jej roli prewencyjnej za naruszenie przepisów o zakazie udzielania korzyści majątkowej lub osobistej świadczeniobiorcom przez podmioty prowadzące obrót wyrobami medycznymi. Organ wymierzając przedmiotową karę wziął pod uwagę również fakt, iż kara musi być możliwa do spełnienia, dlatego wymierzył karę w dolnej granicy widełek, świadom faktu, iż przedmiotowa kara jest niewątpliwie możliwa do spełnienia. Mając na względzie powyższe organ orzekł jak w sentencji. Pouczenie: Od decyzji niniejszej służy stronie, na podstawie art i 2 oraz art i 2 kpa, odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Kary pieniężne stanowią przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Otrzymuje: 1. Strona -, reprezentowana przez pełnomocnika 2. Wierzyciel - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, Warszawa 3. a/a 9/9

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Programy lekowe terminy i procedury Michał Czarnuch Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 14.06.2012, Warszawa Program lekowy główne założenia Nowe kategorie dostępności refundacyjnej wprowadzone przez

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n a w i a

D E C Y Z J A. p o s t a n a w i a Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, 20 stycznia 2014r. 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 tel. 32 208 74 68; 208 74 70; faks 32 208 74 69 DNAiH.8523.162.2.2013 ( ) D E C Y

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.32.2014 Kielce, dn. 15 grudnia 2014r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 6 października 2014 r. WIF-WR-I.8523.89.2013

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 6 października 2014 r. WIF-WR-I.8523.89.2013 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.89.2013 Wrocław, dnia 6 października 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. WIF-WR-I.8523.44.2014

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. WIF-WR-I.8523.44.2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.44.2014 Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 31.05.2016 r. ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 oraz art. 129b ust. 1 i 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.06.2016 r. DNA.8521.29.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 19.05.2016 r. DNA.8523.10.2016 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 oraz art. 129b

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, 03.09.2015 r. DNA.8523.31.2015 ( ) D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12- /I/ / /2015 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12- /I/ / /2015 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego znak: Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Katowice, dnia września 2015 r. Decyzja Nr 12- /I/

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Wojewódzki

Świętokrzyski Wojewódzki Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach WIF-KI-WSN.8523.44.2012 Kielce, dn. 30.01.2013r. DECYZJA Na podstawie art. 94a oraz art. 129b ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Absurdy ustawy refundacyjnej

Absurdy ustawy refundacyjnej Absurdy ustawy refundacyjnej 17-04-2013 Łukasz Sławatyniec 17-04-2013 Absurdy ustawy refundacyjnej Łukasz Sławatyniec 1 Regulacje prawne (poprzednio) Ustawa o cenach w zakresie ustalania wysokości cen

Bardziej szczegółowo

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 40-074 Katowice, ul. Raciborska 15 Katowice, ( ) r. DNA.8523.53.2015 D E C Y Z J A Na podstawie art. 94a ust. 2 i 3, w związku z art. 108 ust. 4

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 22 maja 2015 r. KŻ.8361.28.2015.GM Patryk Korona prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PATRYK PAWEŁ KORONA ABC bis ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ

W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ W A R M IŃSKO-MAZ U R S K I W O J E W Ó D Z K I I N S P E K T O R INSPEKCJI HANDLOWEJ 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 10, tel. (89) 527-27-65, fax. (89) 527-42-51 Olsztyn, dnia 10 lipca 2015 r. KŻ.8361.799.2014.MT

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 27.04.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.23.2012 DECYZJA Nr 23

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.91.2014 Wrocław, dnia 29 stycznia 2015 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 20 października 2014 r. OWIF.8523.10.2014 "OZ" Oskar Orski, Maciej Zaklika Sp. J. ul. Krakowska 44 45-076 Opole DECYZJA Na podstawie art. 94a

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.1.2015 Wrocław, dnia 4 lutego 2015 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny:

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Opolski Wojewódzki Inspektor Opole, 2014 r. Farmaceutyczny w Opolu OWIF.8523.18.2013 Centrum Tanich Leków Sp. z o.o. ul. Zielona 19a 49 300 Brzeg DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1, 1a, ust. 2, art.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015

PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015 HOBBY Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 10 05-120 Legionowo DECYZJA Nr 8/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań DECYZJA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań DECYZJA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KO.ŻG.8361.124.2012 Poznań...stycznia 2013r. Zakład Mięsny "Janicki" Jakub Janicki Karol Janicki s. c. ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie:

PRAWO FARMACEUTYCZNE. Zmiana ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie: BKS/DPK-134-28508/13 EK Warszawa, dnia 10 maja 2013 r. BKS/DPK-134-28557/13 EK Nr: 28508, 28557 Data wpływu 29 i 31 stycznia 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 kwietnia 2013 r. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 81 / ŻG / 2011

DECYZJA Nr 81 / ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 27.12.2011 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.309.2011 DECYZJA Nr 81

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.10.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.147.2012 DECYZJA Nr 72

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 14.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 14.05.2015 WYKŁAD NR 10 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH FUNDAMENTY SYSTEMU FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIA GWARANTOWA NE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie farmaceutycznym obowiązują od dnia

Zmiany w prawie farmaceutycznym obowiązują od dnia Zmiany w prawie farmaceutycznym obowiązują od dnia 12.07.2015 W Dz. U. 20015 poz 788 opublikowano ustawę o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw zmiany wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.58.2013 Wrocław, dnia 17 lutego 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE

NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE 08 maja 2015 roku NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2011 ROKU PRAWO FARMACEUTYCZNE (SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN NA PODSTAWIE DRUKU SEJMOWEGO NR 2997 ZAWIERAJĄCEGO PROPONOWANE ZMIANY, UCHWALONE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE znak: Warszawa, dn.17 grudnia 2015 r. Bank Spółka Akcyjna Ul.....- Warszawa DECYZJA 5/2015 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych

1. Określenie źródła przychodów z tytułu otrzymania warrantów subskrypcyjnych Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.70.2014 Wrocław, dnia 30 stycznia 2015 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.2012r.

Ustawa z dnia.2012r. Ustawa z dnia.2012r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

Firma DECYZJA NR 11 / 01 / I / 2015

Firma DECYZJA NR 11 / 01 / I / 2015 Gdańsk, dnia 20 sierpnia 2015 r. Firma Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk DECYZJA NR 11 / 01 / I / 2015 Na podstawie art. 109a

Bardziej szczegółowo

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu

w zakresie refundacji leków z importu równoległego, która maja charakter jedynie techniczny i wpisuje się w ogólną filozofię i konstrukcję Projektu Propozycja SIRPL do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia

Bardziej szczegółowo

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.172.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica 36 62-800

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia lutego 2011 r. r. DOLiS/DEC- dot. DOLiS-440-405/10 DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych

Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Projekt ustawy skierowany na posiedzenie Rady Ministrów z uwzględnieniem zmian przez nią wprowadzonych Kolor czerwony - przepisy, które zostały wykreślone i których nie obejmuje druk sejmowy nr 110 Projekt,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań, dnia września 2013r. Nr akt : D/LE.ŻG.8361.139.2013 ZPO Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Robert Walkowski Firma Handlowo-Usługowa ul. Grotnicka 35 64-140 Włoszakowice

Robert Walkowski Firma Handlowo-Usługowa ul. Grotnicka 35 64-140 Włoszakowice WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : D/LE.ŻG.8361.33.2012 ZPO Poznań, dnia lipca 2012 r. Robert Walkowski Firma Handlowo-Usługowa ul. Grotnicka

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.

I. na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.48.2014 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Mgr farm. Michał Byliniak USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 3 substancje zostały zaliczone do grupy IV-P, dla których recepty muszą być wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 01 października 2012 r. r. DOLiS/DEC-933/12/59061, 59062 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ IPPP1-443-278/07-2/JF INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Pani Justyna Lembke Rarok ul. Kościuszki 15 46 320 Praszka

Pani Justyna Lembke Rarok ul. Kościuszki 15 46 320 Praszka Opolski Wojewódzki Inspektor Opole, 2014 r. Farmaceutyczny w Opolu OWIF.8523.19.2013 Pani Justyna Lembke Rarok ul. Kościuszki 15 46 320 Praszka DECYZJA Na podstawie art. 94a ust. 1, ust. 2, art. 108 ust.

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98

Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98 Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98 Zaniechanie powiadomienia terenowego organu administracji państwowej o podjętej działalności gospodarczej przez osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu z

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. r. DOLiS/DEC-103/13 dot.dolis-[.] DECYZJA Na podstawie art. 104 1, art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Władysław Budzeń (spr.) Protokolant:

Władysław Budzeń (spr.) Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 30 lipca 2012 r. Główna Komisja

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej, SKO.4103.1507.2012 Koszalin, dnia 1 czerwca 2012 roku D E C Y Z J A Na podstawie: art. 104 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r.,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r.

STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r. STANOWISKO Nr 7/12/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane Naczelna Rada Lekarska akceptuje dotychczasowe prace

Bardziej szczegółowo

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: D/LE.ŻG.8361.22.2012 ZPO Poznań, dnia grudnia 2012 r. TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kolejną turę pytań, jakie wpłynęły do Urzędu Zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego. w zakresie Portalu Personelu Załącznik do Zarządzenia nr 40/2015 Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie z dnia 15 czerwca 2015 r. Regulamin Portalu Podkarpackiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 217/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2012 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Uzasadnienie

DECYZJA. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny: Uzasadnienie OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W OPOLU Opole, 18 maja 2015 r. OWIF.8521.1.6.2015 Apteka VITA Krystyna Banyś, Piotr Banyś Spółka Jawna z siedzibą w Strzelcach Opolskich 47 100 Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. WIF-WR-I.8523.90.2013

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. WIF-WR-I.8523.90.2013 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.90.2013 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu I. na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmE 40/11. Dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmE 40/11. Dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygn. akt XVII AmE 40/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W następującym składzie: Przewodniczący: SSO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. GI-DS-430/218/03 (dotyczy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych - Szpitalowi danych osobowych osób, którym Szpital udzielił świadczeń zdrowotnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.9.2012/27 ZPO Poznań, dnia lutego 2013 r. Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU WIF-WR-I.8523.85.2014 Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. D E C Y Z J A Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. ik Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa, r. ik Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa, 15-04-2016 r. ik 534367 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, odpowiadając na przekazaną Ministrowi Zdrowia interpelację nr 1966 Posłanek na

Bardziej szczegółowo