Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda"

Transkrypt

1 E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take aby przeczyta inne artykuy

2 Spis treci Wprowadzenie... 3 Aspekty prawne i problematyka spamu... 4 Budowa i zarzdzanie wasn list adresow... 5 Narzdzia do mass mailingu oraz koszty ich wdro#enia Mierzenie skuteczno'ci kampanii mailingowych Zako)czenie Literatura P. Rusiecki & M. Lebuda Autorzy zezwalaj na nieodpatne rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie e-booka w innych publikacjach pod warunkiem umieszczenia informacji skd pochodz uyte fragmenty 2

3 Wprowadzenie Szybko'. przekazywania informacji oraz coraz powszechniejszy dostp do Internetu sprawia, i# poczta elektroniczna staje jednym z bardziej skutecznych mediów reklamowych. jest doskonaym kana- em do komunikacji z klientami. Jest szybki, efektywny i przede wszystkim niedrogi, ale prowadzony niezgodnie z obowizujcym prawem lub zasadami marketingu mo#e przysporzy. firmie wicej problemów ni# korzy'ci [RP07a]. Coraz wicej podmiotów prowadzcych dziaalno'. e-biznesow w postaci sklepu internetowego, wirtualnego biura podró#y lub chocia#by serwisu informacyjnego chciaaby powikszy. grono potencjalnych klientów. Aby tego dokona., trzeba przede wszystkim posiada. profesjonalnie przygotowany serwis internetowy, który w znacznej mierze wpynie na popraw wizerunku firmy. Nastpnie nale#y zbiera. dane o swoich klientach ich preferencjach oraz zainteresowaniach. W dalszej kolejno'ci warto wdro#y. system do rozsyania masowej korespondencji , czyli oprogramowanie do mass mailingu, a potem systematycznie przeprowadza. efektywne kampanie ingowe skierowane do tych u#ytkowników, których potrzeby s zbie#ne z ofert firmy. marketing to dziaania marketingowe realizowane przy pomocy poczty elektronicznej tzw. ingu. W Polsce czsto uto#samiany jest z wysyk listów reklamowych do posiadaczy darmowych kont pocztowych w popularnych portalach. ing w poczeniu z wasn baz klientów jest najta)sz a zarazem najbardziej efektywn form reklamy 3

4 internetowej oczywi'cie pod warunkiem poszanowania prywatno'ci odbiorców oraz odpowiedni segmentacj adresatów przekazu. Aspekty prawne i problematyka spamu Zanim jednak firma rozpocznie prowadzenie jakichkolwiek dziaa) marketingowych za po'rednictwem poczty elektronicznej, pracownicy za nie odpowiedzialni powinni dokadnie zapozna. si z Ustaw o 'wiadczeniu usug drog elektroniczn, Ustaw o ochronie danych osobowych oraz problematyk spamu. Wa#nym elementem jest jasne okre'lenie wasnej polityki prywatnoci i przedstawienie jej postanowie) na swojej stronie www. Powinny si tam znale=. informacje na temat tego, jakie dane osobowe s pozyskiwane od klientów i w jakich celach, informacje o krokach podjtych w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia. Ponadto nale#y umie'ci. informacje o warunkach anonimowego korzystania ze strony www i o tym które dane traktowane s jako jawne, a tak#e o narzdziach umo#liwiajcych klientowi dostp do wasnych danych. Nie bez znaczenia s te# otwarte deklaracje o nieudostpnianiu danych, adresów itp. innym firmom, co dodatkowo buduje zaufanie w'ród wasnych i potencjalnych klientów. Za po'rednictwem strony internetowej mo#na zbiera. praktycznie dowolne informacje o wasnych i potencjalnych klientach (imi, nazwisko, adres , pe., zainteresowania itp.), nale#y jednak#e pamita. o tym, i# w Polsce istnieje obowizek rejestracji przetwarzanych zbiorów danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobo- 4

5 wych (GIODO). Aby móc przetwarza. tego typu dane nale#y speni. szereg wymogów bezpiecze)stwa. W przypadku formularza subskrypcji newslettera firma przechowuje jedynie adres potencjalnego klienta (oraz ewentualnie jego imi i preferencje co do tematyki otrzymywanych informacji), co w wikszo'ci przypadków nie stanowi danych osobowych w rozumieniu wy#ej wymienionej ustawy. Nie zwalnia to jednak od odpowiedzialno'ci w przypadku wysyania jakiejkolwiek korespondencji elektronicznej, zwaszcza o charakterze masowym. Gdy do tego doda., #e wysyanie niechcianej korespondencji jest w Polsce od kilku lat 'cigane prawem czego wci# wiele osób nie jest 'wiadome, budowanie wasnej bazy adresów wysykowych stanowi powa#ne wyzwanie. Budowa i zarz"dzanie w#asn" list" adresow" Dla firmy wysyajcej korespondencj masow najbezpieczniej jest, gdy marketing bezpo'redni prowadzony jest za zgod odbiorców (permission marketing), którzy dobrowolnie przystpili do subskrypcji takich wiadomo'ci, wpisali si na list wysykow, a co najwa#niejsze wyraziy zgod na otrzymywanie informacji t drog. Najskuteczniejszym sposobem pozyskania adresu dla celów przyszej wysyki newsletterów byoby zawarcie stosownej klauzuli w pisemnej umowie o wspópracy pomidzy firmami. Takie rozwizanie jest jednak zupenie niepraktyczne. Z drugiej strony trudno w obecnych czasach umieszcza. na stronie www zwyky formularz z pro'b o podanie adresu (metoda Opt-in). 5

6 Aby unikn. sytuacji, w której nieznane osoby zapisuj siebie lub innych do list wysykowych i aby zminimalizowa. ryzyko wysyania w ten sposób niechcianej korespondencji, stosuje si metod Double Opt-in. Jest to metoda w stosunku do poprzedniej rozszerzona o weryfikacj adresu. Podany w formularzu adres jest tymczasowo dodany do bazy i otrzymuje status niepotwierdzony. Przed wysaniem jakiejkolwiek informacji reklamowej odbiorca jest jednorazowo proszony o potwierdzenie chci uczestnictwa w subskrypcji. Jest to realizowane najcz'ciej poprzez kliknicie na specjalnie wygenerowany odno'nik, bd= na odesanie wiadomo'ci zawierajcej specjalny kod. W ten sposób wysyajcy uzyskuje pewno'., #e osoba zapisujca si na list faktycznie odbiera wiadomo'ci pod podanym adresem oraz 'wiadomie zgadza si na ich otrzymywanie. Mo#liwe w tej metodzie jest równie# dokonanie subskrypcji poprzez wysanie pustej wiadomo'ci (np. z góry ustalonym hasem w temacie) zamiast stosowania formularza na stronie www. Równolegle bardzo czsto stosuje si metod Double Opt-out, która opisywany wcze'niej mechanizm wykorzystuje równie# do wypisania si z listy wysykowej, co zgodnie z przepisami powinno by. równie# zagwarantowane. Cechy wzorcowych programów do mass mailingu Przed podjciem decyzji o wdro#eniu konkretnego oprogramowania, powinno si przeprowadzi. analiz funkcjonalno'ci danego produktu pod ktem wystpowania w nim najwa#niejszych funkcji oraz ich przydatno- 'ci w przedsibiorstwie. Mo#e si okaza., #e nawet bardzo popularny program nie bdzie spenia wymogów stawianych przez firm. 6

7 Do najwa#niejszych funkcji oferowanych przez programy okre'lane mianem mailing software nale# [RP07b]: szybka zmiana tosamoci - pozwala na wysyanie poczty z jednego stanowiska w firmie, na przykad w imieniu dowolnego pracownika, bez konieczno'ci korzystania z jego komputera; obsuga kodowania polskich znaków w standardach ISO (oficjalny standard) lub Windows dziki temu polskie znaki diakrytyczne zostan zakodowane zgodnie z przyjtymi standardami i nie powinno by. #adnych problemów z ich wy'wietleniem na ekranie odbiorcy listu; import zewntrznych baz adresów z ksi#ki adresowej Windows, plików tekstowych, popularnych typów plików np. pakietu Office, bezpo'rednio ze stron internetowych itp. - dziki temu u#ytkownik mo#e korzysta. w programie z baz adresowych obecnie u#ywanych w swojej firmie; sprawdzanie poprawnoci adresów - bardzo wa#na funkcja, która umo#liwia usunicie z baz adresowych bdnych adresów ; dowolny adres i nazwa nadawcy lub odbiorcy - u#ytkownik ma mo#- liwo'. dowolnej modyfikacji danych nadawcy i odbiorcy; blokada wysyania korespondencji na podany adres lub domen - je#eli klient zastrze#e sobie, #e nie chce otrzymywa. korespondencji, to nawet przez pomyk nie otrzyma ju# wicej mailingu; wysyanie listów w formatach TXT, HTML, MIESZANYM (Text/HTML) - format mieszany (dualny) umo#liwia równoczesne wysanie jednego listu w dwóch formatach, tzn. tekstowym i graficz- 7

8 nym. W zwizku z tym osoby, które maj zablokowan obsug wiadomo'ci HTML bd mogy odczyta. list bez problemu, gdy# ich program pocztowy wy'wietli cz'. listu przygotowan w formacie zwykego tekstu; wysyanie za,czników w dowolnym formacie - wa#ne, aby do listu w razie konieczno'ci mo#na byo doczy. dowolny zacznik, taki jak np. dokument tekstowy, plik graficzny czy film wideo; wbudowany edytor HTML dziaajcy w trybie graficznym (WYSI- WYG) - przypomina prac z edytorem tekstu i umo#liwia przygotowywanie listów w formacie graficznym (HTML) bez znajomo'ci skadni kodu, ale z mo#liwo'ci edycji tagów HTML; import zewntrznych szablonów - bez tej funkcji nie byaby mo#liwa praca z wasnymi wzorami korespondencji stworzonymi np. przez dzia marketingu lub promocji w firmie; personalizacja w tytule i treci a - do tre'ci listu mo#na wstawia. pola personalizacji takie jak np. Imi, Nazwisko, Pe, Adres odbiorcy itp. Dziki personalizacji mo#na dostosowa. tre'. przekazu do konkretnego odbiorcy masowej korespondencji; grupowanie adresatów wg dowolnych kryteriów - funkcja dajca u#ytkownikowi mo#liwo'. samodzielnego tworzenia grup wysykowych (segmentacja rynku) np. klientów wedug ró#nych kategorii, odbiorców wedug asortymentu towarów, rejonizacji itp.; wyszukiwarka adresów zgromadzonych we wasnych bazach (grupach wysykowych) - umo#liwia szybkie odnalezienie lub wybór odbiorców korespondencji speniajcych okre'lone kryteria; 8

9 wybór pomidzy grafik, wysyan, w mailu lub pobieran, z serwera - doczanie grafiki powoduje niepo#dany wzrost wielko'ci wiadomo- 'ci, co mo#na omin. stosujc odno'niki do obrazów bezpo'rednio na serwerach, jednak wikszo'. programów pocztowych blokuje odczytywanie grafiki pobieranej z sieci, przez co odbiorcy mailingu nie widz elementów graficznych dopóki nie wczy podgldu obrazów do- czonych do listu; wysyanie korespondencji testowej na zdefiniowany adres - bardzo przydatna funkcja, która umo#liwia zapoznanie si z korespondencj dokadnie w takiej postaci, w jakiej zobacz j odbiorcy mailingu; moliwo- zaplanowania wysyki w okrelonym terminie warto z niej skorzysta. gdy biuletyny maj dotrze. do odbiorcy w ustalonym czasie na przykad w godzinach rannych; tymczasowe wstrzymanie korespondencji po wysaniu okrelonej iloci maili na pewien czas - przydaje si, gdy serwer, przez który wysyana jest korespondencja ma nao#one limity, np maili na godzin; wysyanie wiadomoci za porednictwem lokalnego serwera - w tym trybie wysyki pominity zostaje serwer pocztowy dostawcy poczty, a caa korespondencja wysyana jest bezpo'rednio z komputera firmy, dziki czemu wzrasta szybko'. wysyki. Czasem jednak mog pojawi. si problemy z jej dostarczeniem w zwizku z filtrami antyspamowymi na serwerach pocztowych odbiorców; automatyczne zapisywanie i wypisywanie z newslettera bezporednio ze strony internetowej - na stronie firmowej mo#na umie'ci. formu- 9

10 larz (metody POST/GET), dziki któremu potencjalni klienci bd mogli automatycznie zapisywa. si do listy mailingowej; moliwo- automatycznego wysyania listu powitalnego po zapisaniu lub poegnalnego po wypisaniu z newslettera - w momencie np. zapisania si do newslettera klient otrzyma list powitalny, w którym bdzie przesana najnowsza oferta firmy lub ostatni numer newslettera; obsuga niedostarczonej korespondencji, tzw. zwrotów - umo#liwia automatyczne usuwanie z listy wysykowej nieprawidowych adresów lub takich, na które nie mo#na byo dostarczy. korespondencji; moliwo- stworzenia autorespondera z funkcj zapamitania adresów - daje mo#liwo'. uruchomienia automatycznych odpowiedzi na korespondencje przychodzc do firmy; automatyczne raportowanie kampanii reklamowych - zestaw funkcji dostpnych jedynie w profesjonalnych systemach, udostpnianych zazwyczaj w modelu ASP. Dziki nim firma mo#e 'ledzi. skuteczno'. kampanii mailingowych, gdy# w postaci raportów przedstawione s na przykad informacje na temat tego, kto i o której godzinie otworzy list, który z odno'ników w li'cie by najcz'ciej otwierany, ile byo zwrotów itp. Narz*dzia do mass mailingu oraz koszty ich wdro+enia Przed zakupem dowolnego produktu do mass mailingu nale#y przeprowadzi. analiz wolumenu (ilo'ci oraz wielko'ci) korespondencji, któr firma zamierza wysya.. W Tabeli 1 przedstawiono szacunkow ilo'. wysyanej korespondencji w 'redniej wielko'ci biurze podró#y. 10

11 Tabela 1 Ilo'. adresów oraz miesiczna wielko'. wysyki mailingu Lródo: Opracowanie wasne Z powy#szych danych wynika, i# firma w swojej bazie bdzie przechowywaa ok adresów oraz miesicznie wygeneruje na serwerze pocztowym ruch wychodzcy wynoszcy ok. 1,33 GB. Zao#ona wielko'. jest wielko'ci minimaln i dotyczy sytuacji, w której firma wysya listy w formacie HTML. Nie uwzgldnia wysyki poczty, któr na co dzie) wymienia si z klientami lub kontrahentami. Maden z darmowych dostawców poczty nie pozwoli na tak du#y transfer i od razu zablokuje skrzynk pocztow. Dlatego nie obejdzie si bez wykupienia komercyjnego konta pocztowego, a najlepiej trzech w tym wypadku, tak aby ka#dy pracownik móg wysya. poczt z imiennego konta, np. itd. Wbrew pozorom w wikszo'ci przypadków firma wcale nie musi ponosi. du#ych kosztów na wdro#enie oprogramowania do marketingu. Co wicej, mo#e si okaza., #e na pocztek wcale nie potrzebuje platformy do prowadzenia profesjonalnych kampanii marketingo- 11

12 wych, gdy# wystarczajcym bdzie zastosowanie prostego programu do mass mailingu. Najgorszym wyborem byby zakup profesjonalnego systemu i korzystanie jedynie z jego podstawowych funkcji. Na rynku oprogramowania wybór produktów do wysyania masowej korespondencji jest bardzo du#y. Wystarczy wpisa. w popularnym serwisie wyszukiwawczym sowa mass mailing, aby zobaczy. jak wiele firm proponuje tego typu rozwizania. Prym wiod tu podmioty ameryka)skie, aczkolwiek pojawiaj si tak#e produkty od samego pocztku przygotowane w Polsce. Profesjonalne programy do marketingu udostpniane s w modelu ASP (Application Service Providing) i gwarantuj kompleksow obsug kampanii mailingowych poczwszy od wysyki, poprzez automatyczne zarzdzanie grupami adresowymi, a sko)czywszy na raportowaniu. Oprogramowanie udostpniane w usudze ASP instalowane jest na serwerze internetowym producenta, a u#ytkownik uzyskuje do niego dostp poprzez stron internetow. Dziki temu z ka#dego stanowiska w firmie czy w domu mo#na pracowa. z systemem do e- mailingu. Najbardziej popularne produkty do marketingu rodzimej produkcji to SARE, GetResponse i Mail Pro. Opaty za tego typu produkty naliczane s miesicznie, a ich wielko'. w du#ej mierze zale#y od rozmiaru bazy adresowej oraz ilo'ci wysyanych wiadomo'ci e- mail. Ogólnie najlepszym rozwizaniem dla firmy bdzie na pocztek wytyczenie celów biznesowych, jakie chce osign., np. pozyskanie nowych klientów przez uruchomienie newslettera. Nastpnie nale#y przeanalizowa. funkcje dostpne w wybranych programach do mailingu pod ktem 12

13 realizacji postawionych celów i wybranie tych produktów, które najlepiej bd pasoway do strategii firmy. Nie nale#y zapomina. tak#e o bud#ecie, jakim przedsibiorstwo dysponuje, ale nigdy nie powinien on by. gównym kryterium wyboru oprogramowania. Koszt zakupu licencji na prosty program do mass mailingu nie powinien przekroczy. kilkuset zotych na jedno stanowisko lub jednego u#ytkownika. W Tabeli 2 przedstawiono przykadowe ceny programów typu desktop - instalowanych w komputerze u#ytkownika. Programy tego typu ró#ni si od systemów udostpnianych w modelu ASP przede wszystkich tym, #e instaluje si je na wybranych stanowiskach w firmie oraz tym, #e nie gwarantuj tak du#ej funkcjonalno'ci, zwaszcza w sferze raportowania kampanii mailingowej, jak to ma miejsce w przypadku produktów udostpnianych przez dostawc ASP. Ceny komercyjnych programów typu desktop do wysyania mass mailingu. Dane ze stycznia 2007 r. Tabela 2 Lródo: Opracowanie wasne Mo#na tak#e w ogóle zrezygnowa. z patnych rozwiza) na rzecz darmowych programów. Nale#y jednak liczy. si z tym, #e wikszo'. z aplikacji udostpnianych na licencji freeware lub opensource to programy do u#ytku prywatnego lub domowego majce ograniczenia co do ilo'ci wysyanych listów, wielko'ci grupy wysykowej czy te# formatu a. 13

14 W zwizku z tym raczej nie nadaj si do profesjonalnej obsugi mailingu. Do wyjtków nale#y AnoMail 2007 [RP07b], który pomimo licencji freeware nie zawiera #adnych ogranicze) funkcjonalnych. Producenci zwykle przygotowuj darmowe wersje programów, aby zachci. u#ytkownika do zakupu penej wersji produktu, w którym wysyka mailingu odbywa si ju# bez #adnych ogranicze). Przetestowanie darmowych produktów lub tych udostpnianych na licencji shareware (np. przez miesic mo#na za darmo korzysta. z komercyjnego programu), zaleca si zwaszcza osobom, które wcze'niej nie korzystay z tego typu oprogramowania, aby poznay zasad dziaania oraz podstawow funkcjonalno'. programów. Wa#nym elementem kampanii mailingowej s tak#e usugi firm specjalizujcych si w dotarciu do konkretnego klienta o wybranych cechach (reklama targetowana). Warto z nich skorzysta. w przypadku gdy nie posiadamy jeszcze wasnej bazy adresowej. Takie czynno'ci w dalszym cigu nie mog narusza. ustawy o ochronie danych osobowych. Zatem firma oferujca taki rodzaj reklamy, najcz'ciej du#e portale, nie przekazuje #adnych danych (nawet adresu ), a jedynie zobowizuje si do bezpo'redniego skierowania wiadomo'ci do swoich zarejestrowanych u#ytkowników. W zamian oferuje wiele raportów i wska=ników pozwalajcych zmierzy. skuteczno'. tak przeprowadzonej kampanii mailingowej. Mierzenie skutecznoci kampanii mailingowych W przypadku przeprowadzania kampanii mailingowych we wasnym zakresie, nale#y si liczy. z konieczno'ci samodzielnego badania sku- 14

15 teczno'ci reklamy. Odbiór przekazu marketingowego w bardzo du#ym stopniu zale#y od tego czy zosta przygotowany zgodnie z zasadami marketingu i czy trafi w odpowiedni segment rynku [RP07a]. W mierzeniu skuteczno'ci pomog Pa)stwu profesjonalne programy do marketingu, dziki którym mo#na szybko zorientowa. si ile osób otworzyo przesyk, ile przeszo na stron internetow firmy lub ilu subskrybentów zrezygnowao z prenumeraty newslettera zaraz po tym jak wysali'my do nich mailing. Na rys. 1 przedstawiono przykadowe okno raportu (statystyki) z kampanii mailingowej w programie Constant Contact. Rys. 1 - Raporty z kampanii mailingowych w systemie Jeszcze przed rozpoczciem wysyki wiadomo'ci mo#na przystpi. do próby okre'lenia oczekiwanych efektów. Nastpnie nale#y je zweryfikowa. z faktycznie uzyskanymi danymi w trakcie trwania kampanii. 15

16 Dla kampanii mailingowych wykorzystuje si standardowe wska=niki znane w marketingu. Zakada si wska=nik CR (ang. Click Rate) okre'lajcy procentowo liczb osób czytajcych ofert, które zdecydoway si na wykonanie po#danej przez oferujcego akcji (kliknicie na odno'nik w newsletterze), su#cy nastpnie wyliczeniu wska=nika zwrotu z inwestycji (ROI), dziki któremu mo#na okre'li., czy zwróc si koszty wo#one w kampani. Kolejnym istotnym wska=nikiem jest CTR (ang. Click- Through Rate), stanowicy faktyczny procent klikni. na reklam w stosunku do ilo'ci jej wy'wietle). Wska=nik ten bywa prezentowany w formie stosunku liczbowego (np. 3:20 okre'la, #e na dwadzie'cia wy'wietle) przypadaj 3 kliknicia na reklam). Innym wska=nikiem jest CPM (ang. Cost Per Mille lub CPT ang. Cost Per Thousand), który w przypadku kampanii mailingowych okre'la koszt 1000 wysyek mailingu. Jest to jednak wska=nik bezpo'rednio wzity z tradycyjnych no'ników reklamy i nie obejmuje specyfiki np. hipertekstu. Dlatego do szczegóowych analiz stosuje si wska=niki CPC (ang. Cost Per Click) lub CPA (ang. Cost Per Action), dziki którym mo#na przekada. koszty na pojedyncze kliknicia klientów lub wykonanie przez nich zamierzonych w kampanii czynno'ci. Zako-czenie Utrzymanie kontaktu z klientami stanowi wa#ny punkt polityki ka#dego, zwaszcza niewielkiego przedsibiorstwa, a atwo'. pozyskania nowych klientów potrafi w krótkim czasie wpyn. na rozwój przedsiwzicia. Nie mo#na tego jednak osign. praktykujc kupowanie baz adresów owych, co z jednej strony mo#e narusza. prawo o ochronie danych 16

17 osobowych, a z drugiej powoduje automatyczn wysyk niezamawianej (niechcianej) korespondencji o charakterze reklamowym z naruszeniem prawa. W takim wypadku najlepiej wykupi. opisywan wcze'niej usug reklamy targetowanej, oferowanej przez wikszo'. du#ych portali. Ka#da kampania mailingowa powinna by. wa'ciwe przeanalizowana. Wiele wska=ników pozwala w prosty sposób zweryfikowa. czy nastpi zwrot zainwestowanych w kampani wydatków, a 'ledzenie akcji u#ytkowników powinno by. wykorzystane przy tworzeniu nastpnych mail i. Literatura [RP07a] [RP07b] [AK01] [DU97] [DU02] Rusiecki P., Skuteczny mailling w oparciu o podstawowe zasady marketingu, Materiay Konferencyjne SWO 2007, AE Katowice, Katowice 2007 Rusiecki P., Broszura informacyjna do programu AnoMail 2007, Strona producenta: Kaczmarek A., Problemy ochrony danych osobowych we wspóczesnych, rozproszonych systemach teleinformatycznych, Warszawa 2001 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; (Dz. U z pó=n. zm.); Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 'wiadczeniu usug drog elektroniczn; (Dz. U z pó=n. zm.); 17

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne -1- Kampania E-MAIL REDLINK to przyjazny i intuicyjny system, stworzony dla tych, którzy pragną zrealizować wysyłkę wiadomości E-MAIL do licznej grupy odbiorców i cieszyć się jej efektami. Nasz system

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl

Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl E-BOOK: SKUTECZNY MAILING W OPARCIU O PODSTAWOWE ZASADY E-MAIL MARKETINGU Autor: Przemysaw Rusiecki www.anomail.xx.pl autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 1 do 14 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej Szkoy

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysaw Rusiecki

Autor: Przemysaw Rusiecki E-BOOK: ANOMAILE W FIRMIE CZYLI PROBLEMATYKA MASOWEJ KORESPONDENCJI W PRZEDSIBIORSTWIE TURYSTYCZNYM CZ)*+ strony od 15 do 37 Autor: Przemysaw Rusiecki autor publikacji jest wykadowc Górnolskiej Wyszej

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? SPARK MEDIA Advertising & New Media info@sparkmedia.pl tel. 81 440 22 02 fax 81 440 25 02

Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? SPARK MEDIA Advertising & New Media info@sparkmedia.pl tel. 81 440 22 02 fax 81 440 25 02 Sparkmailing Dlaczego warto wybrać Sparkmailing? Intuicyjna obsługa Przyjazny użytkownikowi interfejs pozwala w szybki sposób przejść do najważniejszych modułów aplikacji. Tworzenie mailingów krok po kroku

Bardziej szczegółowo

www.anomail.xx.pl DARMOWE NARZDZIE DO OBSUGI LIST MAILINGOWYCH ORAZ NEWSLETTERÓW - 1 -

www.anomail.xx.pl DARMOWE NARZDZIE DO OBSUGI LIST MAILINGOWYCH ORAZ NEWSLETTERÓW - 1 - Broszura informacyjna do programu AnoMail 2007.560 program do mass-mailingu oraz obsugi subskrypcji listy mailingowej Autor: Przemysaw Rusiecki e-mail: przemek@rusiecki.com, Skype: PMO2006, GG: 5559403,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usªugi VPS

Regulamin Usªugi VPS Regulamin Usªugi VPS 1 (Poj cia) Poj cia u»ywane w niniejszym Regulaminie maj znaczenia jak okre±lone w Ÿ1 Regulaminu Ogólnego Usªug Auth.pl Sp. z o.o. oraz dodatkowo jak ni»ej: Wirtualny Serwer Prywatny

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media

Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Specyfikacja techniczna form reklamowych emitowanych w serwisach grupy NextWeb Media Rozmiar, waga, format reklam Forma reklamowa Waga kreacji Rozmiar [px] pliku Billboard 50 kb 750x100 gif, jpg, swf Double

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera.

Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Moliwoci uzyskania informacji przez reklam internetow od strony adserwera. Wskaniki skutecznoci reklamy internetowej.!" "#$ %!" ## #&"#$ '#!" '! "#$ %!" ## #&"#$ Odsona Uytkownik Cookie Kliknicie Akcje

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Internet. Nowe medium w komunikacji. Poczta e-mail Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 o o o o o o o o Plan dzisiejszych zajęć podstawowe pojęcia: adres e-mail,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3

Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3 Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3 1 Szanując prawo Subskrybentów do nieotrzymywania niezamawianych wiadomości handlowych, operator platformy mailingowej Mail3, firma K2 Search sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności SklepikDzieciecy.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

W10. ecommerce. konspekt cz.2

W10. ecommerce. konspekt cz.2 ecommerce konspekt cz.2 C O P M 2 specyfika - przechowywanie dużej ilości danych - niski koszt przechowywania danych - wydajne pozyskiwanie danych - możliwość zastosowania nowoczesnych środków przekazu

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Alama24.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik

Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic. Prowadz cy: Dominika K pska Kamil Pietrasik Jestem w Londynie, rozmawiam i szkol w Szczecinie - grupowe rozmowy audio, wideo bez granic Prowadzcy: Dominika Kpska Kamil Pietrasik Gliwice, 05.06.2012 Harmonogram webinarium 1. Telekonferencje HaloNet

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos

REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciep a Ariston Nuos REGULAMIN KONKURSU Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem okrela zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Konkursie Wygraj pomp ciepa Ariston Nuos.

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności magabi.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Paweł Borowski. Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji:

Paweł Borowski. Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji: Instalacja Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Zmieniony 05.03.2006. Instalacja programu Joomla! trwa od kilku do kilkudziesieciu minut. Zale?nie od sytuacji: - Je?li nie masz miejsca na serwerze,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności alestruny.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

Oferta baz danych osobowych. oraz prezentacja serwisu

Oferta baz danych osobowych. oraz prezentacja serwisu Oferta baz danych osobowych. oraz prezentacja serwisu www.dotankuj.pl O nas Dotankuj.pl to serwis stworzony przez fanów motoryzacji dla fanów motoryzacji. Właścicielem Dotankuj.pl jest Motobase sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE US UG SMS W TRANSPORCIE

ZASTOSOWANIE US UG SMS W TRANSPORCIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska ZASTOSOWANIE USUG SMS W TRANSPORCIE Rkopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w GetResponse

Pierwsze kroki w GetResponse Pierwsze kroki w GetResponse W tym przewodniku dowiesz się jak Budować listę odbiorców, tworzyć wiadomości, które robią wrażenie oraz śledzić statystyki wysyłek. Pierwsze kroki w GetResponse Spis treści.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Druko.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

najwyższego szczebla.

najwyższego szczebla. Skutecznie docieramy do Twoich Klientów Lider na rynku informacji B2B Wydawnictwo IDG to czołowy dostawca informacji o rynku IT w Polsce i na świecie. Dzięki szerokiej gamie produktów i usług zdobyliśmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r.

ZATWIERDZAM. Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. ZATWIERDZAM Warszawa, dn. 28 czerwca 2006 r. SPIS TRECI 1. Wstp... 3 1.1. Słownik... 3 1.2. Zastosowanie certyfikatów... 4 2. Podstawowe zasady certyfikacji... 5 2.1. Wydawanie certyfikatów... 5 2.2. Obowizki

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl?

POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl I. Kto jest administratorem danych osobowych abcedukacja pl? POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności abcedukacja.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski

Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski Rozwój technologii internetowych wykorzystywanych w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego Waldemar Izdebski ZbigniewMalinowski 2009-09-16 Wisła-Malinka

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS

ESD Kaspersky IS Desktop 2Y KL1867PCADS ESD Kaspersky IS 2016 1Desktop 2Y KL1867PCADS Cena: 154,65 zł Netto: 125,73 zł Informacje dodatkowe Parametry Po zakupie produktu na adres mailowy, podany przez Państwa podczas zamówienia, zostaną przesłane

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google

Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google Aspekty prawne korzystania z oprogramowania udostpnionego w modelu cloud computing na przykładzie aplikacji Google 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Podstawowe kwestie prawne zwizane z

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad?

Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii. 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Zasady dotyczące plików cookies i innych podobnych technologii 1. Jaki jest zakres tych Zasad? Niniejsze Zasady dotyczą czynności użytkowników związanych z usługami cyfrowymi Tikkurila. Zasady te nie obejmują

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MAILING W OPARCIU O PODSTAWOWE ZASADY E-MAIL MARKETINGU. Przemysław Rusiecki

SKUTECZNY MAILING W OPARCIU O PODSTAWOWE ZASADY E-MAIL MARKETINGU. Przemysław Rusiecki SKUTECZNY MAILING W OPARCIU O PODSTAWOWE ZASADY E-MAIL MARKETINGU Przemysław Rusiecki Wprowadzenie Przygotowanie profesjonalnie wyglądającego listu e-mail to dopiero połowa sukcesu i na nic się nie zda

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności As-rolety.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Sotech.pl

Cennik usług Sotech.pl Cennik usług Sotech.pl Obowiązujący do odwołania od dnia 1 marzec 2014r. Koszt wdrożenia sklepu zależny jest głównie od dwóch elementów. Od Pakietu graficznego jaki zamówisz do swojego sklepu oraz formy

Bardziej szczegółowo

SARE w 5 krokach. (podstawowy manual po systemie SARE)

SARE w 5 krokach. (podstawowy manual po systemie SARE) SARE w 5 krokach (podstawowy manual po systemie SARE) Spis treści 1. Jak zaimportować bazę do system SARE... 3 2. Instrukcja wysyłki weryfikującej (mail administracyjny)... 8 3. Jak przygotować plik zip...11

Bardziej szczegółowo

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1 Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN EAN 97/EDIFACT D.96A Wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.BATDOM.PL Udostępnienie nam swoich danych osobowych, tak jak i udzielenie zgody na ich przetwarzanie są zupełnie dobrowolne. Wszystkie dane, które zostały lub zostaną nam przekazane,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

12. Banner 125 x125 w serwisie www.jakosc.biz 1 dzień 14,43 zł PROMOCJA. 13. Banner 125 x125 w serwisie www.nietylkoiso.pl 1 dzień 4 zł PROMOCJA

12. Banner 125 x125 w serwisie www.jakosc.biz 1 dzień 14,43 zł PROMOCJA. 13. Banner 125 x125 w serwisie www.nietylkoiso.pl 1 dzień 4 zł PROMOCJA I. Ceny usług reklamowych w serwisach należących do Etena.pl Obowiązuje od dnia 07 grudnia 2009 L.p. FORMA REKLAMY 1. Dodanie szkolenia do bazy szkoleń serwisu 2. Dodanie wizytówki do katalogu firm serwisu

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI probioteka.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu,

Bardziej szczegółowo

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Polityka prywatności Polityka prywatności RehShop.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo