OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z ibillboard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z ibillboard"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z ibillboard Niniejsze warunki (zwane dalej umową lub warunkami współpracy ) obowiązują wobec współpracy pomiędzy ibillboard POLAND sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Konstytucji 5/75, Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS ( dalej zwanym Dostawcą ) i właścicielem konta ibillboard ( dalej zwanym Klientem ). W dalszych postanowieniach niniejszego dokumentu termin Klient może oznaczać Wydawcę/witrynę internetową/ sieć reklamy ( (dalej zwanym Wydawcą ) lub Reklamodawcę albo Agencję reprezentującą Reklamodawcę (dalej zwanych Reklamodawcą ). Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Współpracy z Billboard w każdym czasie. Dostawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o zmianie poprzez publikację nowego brzmienia warunków na stronie internetowej na dwa tygodnie przed datą wejścia w życie nowych warunków. W przypadku braku deklaracji Klienta o odstąpieniu od umowy zawartej przed wejściem w życie nowych warunków, przyjmuje się, że Klient akceptuje nowe warunki umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje w całości warunków współpracy, jedynym rozwiązaniem dla Klienta jest nie korzystanie z systemu ibillboard. Jeżeli Klient nie akceptuje w całości nowych warunków współpracy, jedynym rozwiązaniem dla Klienta pozostaje rezygnacja z dotychczasowych usług świadczonych za pośrednictwem systemu ibillboard. Strona1 z7

2 1. Definicje użytych pojęć: ibb oznacza ibillboard system ibb oznacza system, za pośrednictwem którego udostępnia się Powierzchnię Reklamową na witrynie Wydawcy i umożliwia się Reklamodawcy wykup emisji reklamy na udostępnionej Powierzchni Reklamowej; Wydawca oznacza pełnomocnika, który udostępnia Powierzchnię Reklamową Reklamodawcy/ -om; Powierzchnia Reklamowa oznacza stronę/-y WWW udostępnianą/--e Reklamodawcy/ -om przez Wydawcę za pośrednictwem systemu ibb; Reklamodawca oznacza pełnomocnika, którego celem jest zamieszczenie Reklamy na Powierzchni Reklamowej; Reklama oznacza tekstową, graficzną, interaktywną realizowaną z użyciem technologii Rich Media kreację reklamową online, w tym bez ograniczeń reklamy typu banner, skyscraper, button itd.; kod ibb oznacza kod do aplikacji, który należy wprowadzić na stronę WWW. Niniejszy kod umożliwia wyświetlenie Reklamy na Powierzchni Reklamowej w danym rozmiarze i miejscu; Wyświetlenie Reklamy oznacza poprawne wyświetlenie się Reklamy na Powierzchni Reklamowej; Kliknięcie w Reklamę oznacza czynność kliknięcia w wyświetloną Reklamę przez odwiedzającego stronę WWW; Nieprawidłowe wyświetlenie Reklamy i/lub kliknięcie - oznacza wyświetlenie Reklamy i/lub kliknięcie w Reklamę będące skutkiem wprowadzenia użytkownika w błąd; Kampania bezpośrednia oznacza Kampanię reklamową, w której Reklamodawca wskazuje konkretną stronę WWW i zakres Działań Reklamowych ( okres czasu, zasady ilość wyświetleń, ilość kliknięć itd.); Kampania pośrednia oznacza kampanię Reklamową bez wskazania konkretnej strony WWW i dokładnego czasu realizacji Działań Reklamowych. Istnieją dwa rodzaje Pośrednich kampanii: Model emisji ROC Run of Category Model emisji RON Run of Network; Zakres Działań Reklamowych oznacza kampanię Reklamową obejmującą sprecyzowaną ilość wyświetleń Reklam lub kliknięć w Reklamy; ecpm oznacza efektywny koszt za tysiąc wyświetleń jednostki reklamy tj. efektywny CPM. ecpm w systemie ibb służy jako wskaźnik kalkulacji kosztów bez względu na to, czy sprzedaż Reklamy odbywa się w oparciu o liczbę emisji/kliknięć, etc.; Wymagana stawka ecpm oznacza stawkę ecpm w systemie ibb określoną przez Wydawcę. Istnieją trzy rodzaje Wymaganych stawek ecpm: BEZPOŚREDNIA, ROC, RON; Oferowana stawka ecpm oznacza maksymalną stawkę ecpm, którą Reklamodawca jest skłonny zapłacić za kampanię Reklamową; Rzeczywista stawka ecpm oznacza optymalną w danym momencie stawkę ecpm, za którą Reklamodawca wykupił kampanię Reklamową; Marża Dostawcy oznacza wynagrodzenie pobierane przez Dostawcę, które stanowi maksymalnie 50% lub mniej Rzeczywistej stawki ecpm; Profil Behawioralny oznacza katalog cech charakterystycznych dla szukanej grupy użytkowników, wyrażonych za pomocą oczekiwanego zainteresowania produktami Reklamodawcy, kategoriami, pojęciami, cechami demograficznymi lub innymi cechami, który może być tworzony w oparciu zarejestrowane w systemie ibb informacje o operacjach użytkowników. 2. System ibb 2.1. System ibb umożliwia: (i) Wydawcy wystawienie swojej Powierzchni Reklamowej na sprzedaż za pośrednictwem systemu ibb; (ii) Reklamodawcy zakup Powierzchni Reklamowej udostępnianej przez Wydawcę, którą Reklamodawca wykorzystuje do emisji własnych reklam Korzystanie z systemu ibb podlega następującym ograniczeniom: (a) z systemu ibb mogą korzystać lub mieć do niego dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez Klienta do korzystania z systemu ibb i tylko pod warunkiem wprowadzenia identyfikatora użytkownika i hasła dostarczonych Klientowi przez Dostawcę; i (b) Klient zobowiązuje się nie udostępniać systemu ibb jakimkolwiek osobom trzecim na zasadzie licencji, sublicencji, retrocesji, oraz zobowiązuje się nie rozpowszechniać osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać udostępniać systemu ibb osobom trzecim. Udostępnianie osobom trzecim danych statystycznych nie stanowi naruszenia niniejszej klauzuli. Strona2 z7

3 2.3. Klient zwalnia Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności (w tym utracone zyski) wynikającej lub związanej z nabywanie usług (lub brakiem możliwości nabycia), świadczeniem usług, korzystaniem lub jakąkolwiek inną aktywnością związana użytkowaniem systemu ibb przez Klienta. Dostawca nie gwarantuje uzyskania przez Klienta liczby odsłon Reklam lub liczby kliknięć w Reklamy, terminu realizacji odsłon i/lub kliknięć i nie gwarantuje wysokości kwoty wypłacanej Klientowi w związku z systemem ibb W przypadku, gdy Klient jest Reklamodawcą, Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Dostawca nie posiada żadnej kontroli nad żadnymi Powierzchniami Reklamowymi, które mogą być udostępniane lub publikowana za pośrednictwem systemu ibb W przypadku, gdy Klientem jest Wydawca, Wydawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Dostawca nie posiada żadnej kontroli nad treścią wyświetlanych Reklam, które mogą być udostępniane e lub emitowane na stronach WWW Wydawcy (lub udostępniane w inny sposób) Dostawca gwarantuje Klientowi udostępnienie systemu ibb w profesjonalny i fachowy sposób. 3. Usługi ASP (Dostawca Usług Aplikacyjnych) 3.1. System ibb udostępniany jest na zasadach usługi ASP. Oznacza to, że świadczone usługi udostępniane są za pośrednictwem platformy Dostawcy z wykorzystaniem przesyłu danych przez Dostawcę, a wszelkie konieczne inwestycje sprzętowe w tym zakresie ponosi Dostawca. 4. Prawa autorskie 4.1. Korzystanie z systemu ibb w żaden sposób nie może być rozumiane jako przeniesienie na Klienta jakichkolwiek autorskich praw majątkowych w jakikolwiek sposób, w tym na zasadach licencji bezterminowej, licencji ograniczonej w czasie lub w jakikolwiek inny sposób ich udostępnienia. Korzystanie z systemu ibb nie może w jakikolwiek sposób naruszać istniejących praw autorskich, prawa własności przemysłowej (patenty i znaki towarowe) i/lub podobnych praw. Wszystkie bez wyjątku takie prawa pozostają wyłączną własnością Dostawcy. 5. Korzystanie z systemu ibb 5.1. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawa, odpowiednich przepisów i innych regulacji prawnych w odniesieniu do świadczenia usług w ramach systemu ibb, a które określone są w dalszej części niniejszej umowy. Dostawca może udostępniać zbiorcze (tj. uniemożliwiające ustalenie tożsamości określonej osoby) informacje dotyczące Klienta reklamodawcom, wydawcom, wspólnikom biznesowym, sponsorom i innym osobom trzecim. Ponadto Klient udziela Dostawcy licencji niewyłącznej na ponową publikację we wszelkich mediach reklam, witryn internetowych, banerów, interstitiali lub innej treści dla celów marketingowych Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do gromadzenia wszelkich danych o osobach odwiedzających strony WWW należące do Klienta z możliwością wyświetlania ankiet jako jednego ze sposobów pozyskiwania danych Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawa, odpowiednich przepisów i innych regulacji prawnych mających zastosowanie w związku z użytkowaniem systemu ibb, w tym przepisów obowiązujących w kraju wyświetlenia reklamy. Klient zobowiązuje się wykorzystywać system ibb wyłącznie do wynikających z niniejszej umowy celów związanych z prowadzoną przez niego i zgodną z prawem działalnością gospodarczą. Klient nie będzie: (i) naruszać lub zakłócać działania systemu ibb podczas jego eksploatacji lub przechowywanych w nim danych; i/lub (ii) podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do systemu ibb lub powiązanych z nim systemów lub sieci Zatwierdzając Kampanię Bezpośrednią Klienta, Wydawca automatycznie wyraża zgodę na realizację w pełnym zakresie obiecanych działań reklamowych W przypadku Kampanii Pośredniej, Wydawca potwierdza, że rozpoczęcie kampanii na należącej do niego Powierzchni Reklamowej nie wymaga jego zgody. Wydawca ma prawo przerwać Kampanię Pośrednią w przypadku naruszenia warunków i zasad wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy Wydawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie za każdą odsłonę na jego Powierzchni Reklamowej będzie mu przysługiwać wynagrodzenie. Powyższe wynika z faktu, że Dostawca uprawniony jest do emitowania w rozsądnej ilości Reklamy dla celów marketingowych związanych z system ibb i/lub dla ustalenia wyników prób Strona3 z7

4 eksploatacyjnych kampanii nie bazujących na odsłonach Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Dostawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usługi realizowanej na danej Powierzchni Reklamowej w przypadku opóźnienia płatności, braku wiarygodności kredytowej, niewłaściwych działań reklamowych, podejrzeniu nadawania niestandardowego kodu lub złośliwego oprogramowania i tym podobnych, które mają miejsce na Powierzchni Reklamowej, do naprawy czasu usunięcia przyczyn wstrzymania świadczenia usług sposób zadowalający dla Dostawcy i Wydawcy Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczanie prawidłowych i zawsze aktualnych informacji dotyczących użytkowania konta przez Klienta w systemie ibb W przypadku wszelkich sporów dotyczących liczby odsłon i kliknięć w reklamy, itd. Klient przyjmuje do wiadomości, że rozstrzygającymi statystykami są dane statystyczne przedstawione przez Dostawcę Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnieniu należących do niej i opisanych w niniejszym Ogólnych Warunkach Współpracy zobowiązań, które spowodowane jest siłą wyższą, a w szczególności lecz nie wyłącznie, awarią zasilania, brakiem dostępu do Internetu, zamieszkami, powstaniem, strajkami, aktami terroryzmu, wojną (lub podobnymi), pożarami, powodziami, trzęsieniami ziemi i innymi przypadkami działania siły wyższej. 6. Wyłączenia 6.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie gwarantuje nieprzerwanego i wolnego od zakłóceń funkcjonowania systemu ibb przez cały okres świadczenia usługi przez Dostawcę. Ze względu na charakter świadczonej usługi, Dostawca nie udziela żadnych gwarancji odnośnie wysokości generowanego przychodu lub zrealizowania warunków zamieszczenia Reklamy (uzyskania zakupionej liczby odsłon, emisji Reklamy przez cały wykupiony czas, emisji Reklamy na zakupionej Powierzchni Reklamowej, itd.). 7. Działania Niedozwolone 7.1. Dostawca zabrania Klientowi prowadzenie jakichkolwiek działań, które skutkują bezpośrednio albo pośrednio lub mają związek z Działaniami Niedozwolonymi lub mają ich znamiona. Działania Niedozwolone definiuje się, jak następuje: Klient i nie jest uprawniony i nie będzie: (a) korzystać z żadnych metod (takich jak roboty internetowe, boty indeksujące, automatyczny ponowny odczyt, itd.) umożliwiających generowanie odsłon w sztuczny lub niezgodny z prawem lub nieuczciwy sposób; (b) celowo zamieszczać Reklam na pustych stronach sieci Web lub stronach WWW nie zawierających treści; (c) zamieszczać Reklam na nieautoryzowanych stronach WWW lub w sposób, który wprowadza lub może wprowadzać w błąd użytkowników końcowych; (d) wykorzystywać niewidocznych metod generowania odsłon, kliknięć lub transakcji, które nie są efektem świadomych działań użytkownika końcowego; (e) podejmować jakichkolwiek prób doprowadzenia do stanu uniemożliwiającego ponowne uruchomienie lub w pełni prawidłowe działanie systemu ibb poprzez jakiekolwiek zmiany, modyfikacje, eliminacje lub ukrycie znaczników, kodów źródłowych, łączy, pikseli, modułów lub innych danych dostarczonych lub uzyskanych od Dostawcy, które umożliwiają Dostawcy pomiar wyników świadczonych usług i świadczenie usługi. (f) Klient oświadcza, że nie będzie modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, tworzyć prac pochodnych, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego lub podejmować jakichkolwiek innych prób pozyskania kodu źródłowego Klient zobowiązuje się i gwarantuje, że żadna Reklama/ strona WWW nie będzie zawierać, służyć rozpowszechnianiu, odsyłać lub zawierać łączy do: (a) jakichkolwiek materiałów szerzących nienawiść, promujących przemoc, zawierających przekaz głoszący dyskryminację ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek lub stan cywilny lub wszelkich innych materiałów za niestosownych lub szkodliwych materiałów; (b) nielegalnego oprogramowania etc.; (c) niezgodnych z prawem lub mylących działań lub praktyk lub naruszeń własności intelektualnej lub prawa do prywatności innych osób; (d) stron WWW zamieszczonych na darmowym serwerze lub bez prawa własności do użytkowanej domeny; (e) stron charytatywnych oferujących internautom możliwość kliknięć charytatywnych/darowizn, surfbarów, stron WWW, lub stron WWW których treść narusza Strona4 z7

5 powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub ogólne zasady współżycia społecznego; (f) działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, a w szczególności ale nie wyłącznie takich jak, wysyłanie niezamawianej poczty masowej (SPAM) lub używania programów szpiegujących; lub innych podobnych działań, które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. 8. Warunki Płatności i Polityka Cenowa 8.1. Wydawca W okresie obowiązywania niniejszych warunków płatności i pod warunkiem, że Klient nie narusza niniejszych postanowień, Dostawca zobowiązuje się wypłacać Wydawcy wynagrodzenie z tytułu całkowitej sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem Powierzchni Reklamowej Wydawcy Wydawca określa swoją własną Wymaganą stawkę ecpm, za którą jest skłonny udostępnić Powierzchnię Reklamową do sprzedaży. Wymaganą stawkę ecpm Wydawca definiuje w systemie ibb. Stawka ta zostanie powiększona o marżę Dostawcy Wydawca ma możliwość wprowadzenia rabatów dla Reklamodawców. Koszt związany z rabatami ponosi Wydawca Warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wydawcy jest poprawna emisja reklam/ lub poprawne kliknięcia Wydawcy przysługuje wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy. Wydawca wystawia fakturę za miesiąc poprzedzający dotyczącą wynagrodzenia należnego i dotychczas nie zafakturowanego według stanu na ostatni dzień zakończonego miesiąca kalendarzowego, chyba że Strony ustaliły odmiennie, nie później niż dziesiątego dnia aktualnego miesiąca, i przesyła ją na adres Przelew wynagrodzenia dla Wydawcy następuje w przeciągu sześćdziesięciu (60) dni na rachunek bankowy, którego dane Wydawca przekazał Dostawcy W systemie ibb wynagrodzenie dla Wydawcy za dany miesiąc kalendarzowy podawane jest w kwocie netto. Do tej kwoty doliczony zostaje należny podatek VAT, który Wydawca płaci w swoim kraju pochodzenia Każdy miesiąc współpracy z Dostawcą powinien być rozliczony przez Wydawcę poprzez wystawienie osobnej faktury. Pod koniec roku kalendarzowego Dostawca może wypłacić Wydawcy wszystkie należne Wydawcy niewypłacone zyski. Należność zostaje przekazana na konto bankowe wskazane w systemie ibb Reklamodawca Przed rozpoczęciem korzystania z systemu ibb Reklamodawca wpłaca kaucje zabezpieczającą wypłacalność finansową Reklamodawcy w wysokości określonej przez Dostawcę, o ile nie ma odmiennych uzgodnień na piśmie. Wpłaty kaucji dokonuje się przelewem bankowym na konto bankowe należące do Dostawcy. Wpłata kaucji nie gwarantuje możliwości zamieszczania Reklam na Powierzchni Reklamowej, ale zabezpiecza jedynie wypłacalność Reklamodawcy Reklamodawca nabywa Powierzchnię Reklamową wedle cen opublikowanych w systemie ibb,. (a) w przypadku Kampanii bezpośredniej, cena jest stała i pozostaje niezmienna w trakcie całego czasu trwania kampanii. (b) Kampania pośrednia jest realizowana w oparciu o system aukcyjny, którego celem jest na udostępnienie Powierzchni Reklamowej dla emisji Reklamy, spośród prowadzonych kampanii reklamowych z najlepszymi wynikami finansowymi (najwyższym ecpm), wyłonionej na określony moment Reklamodawca jest zobowiązany do ciągłego monitorowania statusu i/lub wyników kampanii. Reklamodawca może przedstawić swoje zarzuty odnośnie statusu i/lub wyników kampanii nie później niż przed upływem 7 dni od zakończenia danego miesiąca lub przed upływem 7 dni od zakończenia kampanii, w zależności od tego, który termin zapadnie jako pierwszy. Po upływie ostatecznego terminu, uznaje się, że Reklamodawca zatwierdził status i/lub wyniki danej kampanii i/lub wyniki z danego zakończonego miesiąca. Reklamodawca przesyła swoje zarzuty na następujący adres W przypadku, gdy Reklamodawca nie korzysta z systemu ibb do celów Bezpośredniej i/lub Pośredniej Kampanii przez okres 6 miesięcy z rzędu, Reklamodawca ma prawo przesłać Dostawcy pisemny wniosek o zwrot wpłaconej kaucji zabezpieczającej wypłacalność finansową Reklamodawcy. Dostawca jest zobowiązany, na podstawie Strona5 z7

6 przesłanego wniosku, do wypłaty należnej kwoty, pomniejszonej o stosowne opłaty bankowe za wykonanie przelewu, na rachunek bankowy Reklamodawcy w przeciągu 30 dni od momentu otrzymania wniosku. Jeżeli Reklamodawca nie korzysta z systemu ibb przez 12 kolejnych miesięcy, Reklamodawca traci prawo do żądania zwrotu niewykorzystanej kwoty przedpłaty (kaucji) Reklamodawca potwierdza i zobowiązuje się przesłać Dostawcy niezbędne dokumenty potwierdzające, że Reklamodawca jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w kraju pochodzenia. W takim przypadku faktura za korzystanie z systemu ibb przez Dostawcę będzie wystawiona w kwotach netto. Reklamodawca zobowiązany jest rozliczyć podatek VAT w kraju pochodzenia Reklamodawca potwierdza, że w przypadku realizacji Kampanii Reklamowej o zasięgu międzynarodowym (tj. Kampanii Reklamowej wykorzystującej Powierzchnię Reklamową w więcej niż w jednym państwie) wykonanie kampanii będzie podlegać Ogólnym Warunkom Współpracy obowiązującym w Państwie, w którym administrowana jest Powierzchnia Reklamowa Dostawca Dostawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich płatności przelewem bankowym w odstępach miesięcznych. Jeśli łączna kwota zobowiązań jest mniejsza niż czterysta (400) złotych, Dostawca może, według własnego uznania, odroczyć płatność do momentu miesiąca w którym suma zobowiązań wobec Wydawcy przekracza wymienioną wyżej kwotę. Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności dla Wydawcy w przypadku, gdy Wydawca narusza Ogólne Warunki Współpracy Dostawca zobowiązuje się pokryć ze swojej marży koszty związane z opłatą techniczną, działaniami promocyjnymi na rzecz systemu ibb, rozwojem nowych kanałów sprzedaży i rozbudową systemu Ustalanie Stawki Poniższy wykres przedstawia przykładowy rozdział stawki: Rzeczywista stawka ecpm: 4 jednostki Wymagana stawka ecpm Wydawcy: 3 jednostki (kolor zielony) Marża Dostawcy: 1 jednostka (kolor różowy) 9. Zachowanie Poufności, Tajemnice Handlowe 9.1. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących i związanych z system ibb. 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Klient zabezpiecza, z uwzględnieniem kosztów adwokackich i postępowań sądowych, Dostawcę, jego spółkę matkę, spółki zależne, jednostki powiązane, członków kierownictwa i pracowników przed roszczeniami, wytoczeniem powództwa o odszkodowanie, dochodzeniem lub żądaniami ze strony osób trzecich wynikającymi w całości lub częściowo z dostępu Klienta do systemu ibb, użytkowania systemu ibb, naruszenia niniejszych warunków współpracy przez Klienta lub naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z konta Klienta własności intelektualnej lub innych praw osób i podmiotów. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe zamieszczanie Reklam przez Wydawcę ani za treść zamieszczanych Reklam. 11. Kary Umowne W przypadku naruszenia przez Klienta warunku wymienionego w punkcie 5.3 niniejszej umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości równoważnej wynagrodzeniu należnemu za daną kampanię. Dostawca ma prawo do potrącenia z należnego Klientowi wynagrodzenia kwoty z tytułu kary umownej należnej Dostawcy. W przypadku, gdy Dostawca już zapłacił Klientowi część należnego wynagrodzenia za kampanię, Klient Strona6 z7

7 zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty wynagrodzenia Dostawcy Dostawca ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych z tytułu każdego naruszenia warunków niniejszej umowy przez Klienta Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Dostawcy żądania odszkodowania przewyższającego kwotę zastrzeżonej kary umownej. 12. Czas Trwania i Rozwiązanie Umowy Niniejsza umowa nabiera mocy prawnej z chwilą podpisania przez Dostawcę oraz Klienta Umowy o Świadczeniu Usług w zakresie Zarządzania Reklamą W przypadku naruszenia przez Klienta warunków Ogólnych Zasad Współpracy, Dostawca może w trybie natychmiastowym i bez uprzedniego zawiadomienia cofnąć lub zawiesić prawo Klienta do użytkowania i dostępu do systemu ibb, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności prawnej ani odszkodowawczej za takie działanie Wraz z usunięciem konta Wydawcy, prawo Wydawcy do korzystania z systemu ibb wygasa w trybie natychmiastowym, a Wydawca usuwa ze swojej Powierzchni Reklamowej wszelkie kody ibb z wyjątkiem sytuacji, w której Wydawca korzysta z Adserwera ibillboard (wcześniej określanego jako Adserwer BB Elements). W wypadku, gdy Wydawca nie usunie kodów ibb z Powierzchni Reklamowej Wydawcy, Dostawca jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania Powierzchni Reklamowej Wydawcy dla celów Dostawcy i do wyświetlania jego własnych Kampanii Reklamowych lub Kampanii Reklamowych osób trzecich W przypadku, gdy Wydawca podejmuje decyzję o zakończeniu współpracy z systemem IBB: W przypadku trwającej kampanii Bezpośredniej (a) Wydawca ma obowiązek zakończyć już zamówione kampanie w pełnym zakresie. W przypadku kampanii Pośrednich, Powierzchnia Reklamowa Wydawcy będzie wykorzystywana do momentu zakończenia kampanii. lub (b) Wydawca ma obowiązek powiadomienia Reklamodawców i zawarcia porozumienia określającego dalszy sposób postępowania. 13. Postanowienia Końcowe W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności zapisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Strony będą dążyły do tego, aby wszelkie spory powstałe w wyniku niniejszej Umowy lub w związku z nią były rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. Umawiające się Strony zobowiązują się podjąć wszelkie uzasadnione starania w kierunku osiągnięcia ugody W przypadku braku porozumienia, wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Strona7 z7

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ads

Regulamin usługi Ads Regulamin usługi Ads I. DEFINICJE Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej: 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych

REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych REGULAMIN prowadzenia kampanii reklamowej na ekranach diodowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na ekranie diodowym, będącym własnością firmy iled Reklama Irena

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dzierżawy powierzchni witryny internetowej

Regulamin. dzierżawy powierzchni witryny internetowej Regulamin dzierżawy powierzchni witryny internetowej zawarty pomiędzy: 1. os. fizyczna / spółka cywilna: prowadzącym działalność gospodarczą [adres], wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom I Ogólne warunki współpracy z Reklamodawcą 1. Usługa emisji Reklam/Wskazań sponsorskich odbywa się na podstawie Zleceń podpisanych przez Reklamodawcę i ROTALCom.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt )

Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt ) Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt ) pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, będącą Partnerem Nr 2 Projektu, w imieniu, której działa: Leszek Orpel - Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

WAŻNE: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU.

WAŻNE: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU. TransmisjeOnline.pl WAŻNE: PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU. Regulamin TransmisjeOnline.pl POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGLOSZENIOWEGO ORAZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU ZATWIERDŹ TRANSMISJĘ.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA OGÓLNE WARUNKI UMOWY USŁUGI PAKIET STRONA INTERNETOWA Przedmiot umowy. Zamawiający zleca ESIM Sp. z o.o. lub firmie przez ESIM wyznaczonej (zwany dalej Operator"), na warunkach określonych poniżej oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko )

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko ) Umowa zawarta w dniu (data) pomiędzy: Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez Mgr Lidię Nowińską Dziekana Wydziału Rehabilitacji zwaną dalej Szkołą

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl

Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl Regulamin świadczenia usług dodatkowych Serwisu Ceneo.pl ( Boksy, Promowanie Oferty, Logo Sklepu internetowego na stronie głównej Serwisu Ceneo.pl, Kampania bannerowa) 1. DEFINICJE 1.1.Ceneo sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Byczekcash.pl

Regulamin serwisu Byczekcash.pl Regulamin serwisu Byczekcash.pl Regulamin współpracy z Wydawcą a programem partnerskim Byczekcash" 1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Firmą Tyvent z siedzibą: ul. Gdyńska 43, 05-200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych

UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych UWAGA: UMOWA POWINNA ZOSTAĆ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO. UMOWA darowizny nowych urządzeń wodociągowych i/ lub kanalizacyjnych w miejsce dotychczasowych Zawarta w dniu:.... r. w Warszawie, zwana

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych I. DEFINICJE

Regulamin świadczenia usług reklamowych I. DEFINICJE Regulamin świadczenia usług reklamowych I. DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażania mają następujące znaczenie: 1. BANKIER.PL - oznacza spółkę pod firmą: Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wydawca- właściciel tygodnika Twoje Tychy i portalu Tychy.pl- Śródmieście

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Koelner Polska sp. z o.o. z dnia 02.02.2015 r. nr 1/2/2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Koelner Polska sp. z o.o. z dnia 02.02.2015 r. nr 1/2/2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Koelner Polska sp. z o.o. z dnia 02.02.2015 r. nr 1/2/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY INTERNETOWEJ KOELNER 1. Cel regulaminu Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Reklamy PLUSC

Regulamin Reklamy PLUSC Regulamin Reklamy PLUSC I. DEFINICJE 1. Technika IT S.A spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 2, 31-545 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo