WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra. Zielona Góra luty 2009

2 ZARZĄDZENIE Nr 25/09 WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) w związku z 6 ust. 5 Zarządzenia Nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych w ramach działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa lubuskiego zarządzam co następuje: 1. Na terenie Gminy Zielona Góra Wójt Gminy Zielona Góra wyznacza pięć punktów dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych mających siedzibę w: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylepie przy ul. 9 Maja 6, 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie przy ul. Szkolnej 2 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie przy ul. Szkolnej 24, 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli przy ul. Szkolnej 1, 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie przy ul. Szkolnej Punkty obejmują swoim zasięgiem miejscowości. 1) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Przylepie mieszczącej się przy ul. 9-go Maja 6 obejmuje miejscowości Przylep i Łężyca. 2) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie mieszczącej się przy ul. Szkolnej 24 obejmuje miejscowości: Zawada, Krępa, Stożne, Jany. 3) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie mieszczącej się przy ul. Szkolnej 2 obejmuje miejscowości: Racula, Ługowo, Sucha, Drzonków. 4) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Ochli mieszczącej się przy ul. Szkolnej 1 obejmuje miejscowości: Ochla, Jeleniów, Jarogniewice, Kiełpin, Zatonie, Barcikowice, Marzęcin. 5) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Kisielinie mieszczącej się przy ul. Szkolnej 14 obejmuje miejscowości: Stary Kisielin, Nowy Kisielin. 2

3 3. Zobowiązuję Kierowników jednostek o których mowa w 1 do zapewnienia oraz zorganizowania niezbędnego zaplecza lokalowego, osobowego oraz łączności w celu sprawnego przeprowadzenia akcji jodowej. 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Gminy Zielona Góra. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski 3

4 W związku z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące, pochodzące od: a) sztucznych źródeł promieniotwórczych związanych z wykorzystaniem energii atomowej (elektrownie jądrowe zlokalizowane w krajach sąsiednich), b) materiałów jądrowych, c) urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, d) odpadów promieniotwórczych, e) wypalonego paliwa jądrowego, f) skutków ataku terrorystycznego. zaplanowano tzw. działania interwencyjne. Są to działania, które zapobiegają narażeniu lub zmniejszają narażenie ludzi w wyniku zdarzenia radiacyjnego, polegające na oddziaływaniu na: a) źródło promieniowania jonizującego, b) źródło skażeń promieniotwórczych, c) drogi rozprzestrzeniania tych skażeń, d) ludzi. Jednym z potencjalnych działań interwencyjnych jest podanie preparatów ze stabilnym jodem (tzn. nie promieniotwórczym izotopem J127) w celu ochrony tarczycy. Działanie to jest dalej nazywane akcją jodową. W Polsce, preparaty ze stabilnym jodem planuje się podać ludności w postaci tzw. tabletek jodowych. W przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, działaniami interwencyjnymi kieruje wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia. Wprowadzenie działań interwencyjnych związanych ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg nie przekracza obszaru województwa lubuskiego, następuje w drodze Zarządzenia wydanego przez Wojewodę Lubuskiego. Wprowadzenie działań interwencyjnych związanych ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków przekracza obszar jednego województwa, następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Do działań interwencyjnych należy między innymi podanie preparatów ze stabilnym jodem dla osób należących do grup ryzyka. 4

5 Za realizację zadań w zakresie wydania dla ludności tabletek jodowych na terenie Gminy Zielona Góra odpowiada Wójt Gminy Zielona Góra. Do zadań Wójta Gminy Zielona Góra należy: a) wytypowanie punktów wydawania tabletek jodowych dla mieszkańców gminy określonym w załączniku nr 1 do Gminnego Planu ; b) zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z wydawaniem tabletek jodowych dla mieszkańców gminy w tym wyznaczenie fachowej obsługi zabezpieczającej przebieg punktów, o których mowa w lit. a); c) nadzorowanie sprawnego przebiegu akcji na terenie Gminy Zielona Góra. d) zebranie i przekazanie dokumentów ewidencyjnych, e) rozliczenie kosztów prowadzonej akcji jodowej. Jeden punkt wydawania preparatów jodowych przypada na nie więcej niż 5 tys. mieszkańców. Punkty obejmują swoim zasięgiem miejscowości. a) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Przylepie mieszczącej się przy ul. 9-go Maja 6 obejmuje miejscowości Przylep i Łężyca. b) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie mieszczącej się przy ul. Szkolnej 24 obejmuje miejscowości: Zawada, Krępa, Stożne, Jany. c) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie mieszczącej się przy ul. Szkolnej 2 obejmuje miejscowości: Racula, Ługowo, Sucha, Drzonków. d) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Ochli mieszczącej się przy ul. Szkolnej 1 obejmuje miejscowości: Ochla, Jeleniów, Jarogniewice, Kiełpin, Zatonie, Barcikowice, Marzęcin. e) Punkt Wydawania Tabletek Jodowych (PWTJ) umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Kisielinie mieszczącej się przy ul. Szkolnej 14 obejmuje miejscowości: Stary Kisielin, Nowy Kisielin. 5

6 Preparat jodowy podawany jest w pierwszej kolejności ludności zaliczonej do grup ryzyka określonego w załączniku Nr 2 do Gminnego Planu. Wielkość dawek interwencyjnych jodu stabilnego określonych dla poszczególnych grup ryzyka. W pierwszej kolejności akcję jodową prowadzi się wśród ludności zaliczonej do tych grup. W przypadku wystąpienia nadwyżki można ją przeznaczyć dla pozostałych mieszkańców. a) zapotrzebowanie na preparaty jodu dla mieszkańców Gminy Zielona Góra należących do grup ryzyka Zapotrzebowanie na preparaty jodu dla mieszkańców Gminy Zielona Góra należących do grup ryzyka Lp Liczba osób stan Grupa ryzyka. w dniu r Noworodki i niemowlęta do 3 mcy 37 2 Niemowlęta 3 mcy i dzieci do 2 roku życia Dzieci w wieku 3-6 lat Młodzież w wieku 7-16 lat Młodzież od roku życia czyli dorośli, którym z jakiś powodów będzie trzeba podać profilaktykę jodową (w pierwszej kolejności kobiety ciężarne i karmiące) 254 RAZEM Źródło: Aktualizacja danych dokonuje się dwa razy w roku (w maju i listopadzie) na podstawie danych z ewidencji ludności. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu działań interwencyjnych na terenie gminy polegających na podaniu ludności preparatów ze stabilnym jodem należy określić: a) grupy ludności mających otrzymać preparaty jodowe, b) uruchomić akcję kurierską (kurier-łącznik) na potrzeby dostarczenia tabletek jodowych do punktów wydawania tabletek, c) powiadomić jednostkę wyznaczoną do dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem, d) powiadomić ludność o podjętych działaniach. 6

7 Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzowego Starosty Zielonogórskiego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Wójta Gminy Zielona Góra DOM PRACA Andrzej Gedrange Andrzej Gedrange DOM Małgorzata Ostrowska PRACA Małgorzata Ostrowska PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Przylepie ul. 9-go Maja 6 PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie ul. Szkolna 24 PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie ul. Szkolna 2 PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Ochli ul. Szkolna 1 PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Kisielinie ul. Szkolna 14 tel tel tel tel

8 MAGAZYN OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA mieszczący się przy ul. Szkolnej 24c w Zawadzie KURIER ŁĄCZNIK KIEROWCA KURIER ŁĄCZNIK KIEROWCA PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Przylepie ul. 9-go Maja 6 PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie ul. Szkolna 2 PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie ul. Szkolna 24 PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Ochli ul. Szkolna 1 PWTJ Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Kisielinie ul. Szkolna 14 8

9 Zasady informowania ludności o wprowadzonych działaniach interwencyjnych (akcji jodowej). 1. Podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Wojewody Lubuskiego przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na obszarze gminy oraz przez ogłoszenie w środkach masowego przekazu na tym obszarze. 2. Odwołanie działań interwencyjnych, na całym obszarze ich obowiązywania lub na części tego obszaru następuje w trybie przewidzianym dla ich ogłoszenia. 3. Wójt Gminy Zielona Góra wydaje obwieszczenie określające usytuowanie i zasięg terytorialny działania Punktów Wydawania Tabletek Jodowych oraz zasady ich pracy. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości łącznie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego wzór obwieszczenia określona załącznik nr 3 do Gminnego Planu. Sprawy organizacyjne i zasady finansowania akcji jodowej. 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej, w której zostaje stworzony Punkt Wydawania Tabletek Jodowych nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia wraz z niezbędnym wyposażeniem zapewnia łączność oraz właściwe oznaczenie Punktu celem sprawnego przeprowadzenia akcji. 2. Punkty Wydawania Tabletek Jodowych zaopatrywany jest: a) kubki jednorazowego użytku, b) rękawiczki jednorazowego użytku, c) wodę do picia, d) strzykawki jednorazowego użytku dla niemowląt, e) mydło, f) środki ochrony, g) środki czystości. Wszystkie materiały zgromadzone są w Magazynie Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra mieszczącego się w Zawadzie przy ul. Szkolnej 24c. Za dostarczenie w/w materiałów z Magazynu Obrony Cywilnej do Punktów odpowiedzialni są wytypowani pracownicy Urzędu Gminy Zielona Góra dysponujący pojazdami samochodowymi. 9

10 3. W każdym Punkcie Wydawania Tabletek Jodowych tworzy się 3 5 osobowe zespoły składające się z: a) 2 pielęgniarek, b) wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Zielona Góra, c) pracownika(ów) jednostki organizacyjnej, w której utworzono Punkt. 4. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Zielona Góra odbiera tabletki jodu w PWTJ na podstawie protokołów wydania/przyjęcia określonego w załączniku Nr 4 do Gminnego Planu.... Wzór upoważnienia określa załącznik nr 5 do Gminnego Planu Osoby na, która zostało nałożone świadczenie osobiste odpowiedzialni są za zorganizowanie PWTJ i zabezpieczenie fachowej obsługi zapewniającej właściwą realizację zadań związanych z wydawaniem tabletek mieszkańcom Gminy Zielona Góra. Sposób powiadamiania określono w załączniku Nr 6 do Gminnego Planu. 6. PWTJ zobowiązane są do prowadzenia ewidencji osób, które otrzymały dawki interwencyjne w Wykazie osób poddanych zabiegowi zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 7 do Gminnego Planu Ewidencja sporządzona przez Punkty Wydawania Tabletek Jodowych przekazywana jest do Urzędu Gminy Zielona Góra, a następnie przekazywana zbiorczo do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. 10

11 HARMONOGRAM AKCJI JODOWEJ DLA GMINY ZIELONA GÓRA Z a d a n i e Przyjęcie telefonicznej informacji ze Starostwa Zielonogórskiego o uruchomieniu akcji jodowej przez UG Zielona Góra Otrzymanie potwierdzenia faksem ze Starostwa Zielonogórskiego informacji o uruchomieniu akcji jodowej UG Zielona Góra telefonicznie potwierdza do SZ odebranie informacji o uruchomieniu akcji jodowej Powiadamia skład osobowy PWTJ o uruchomieniu akcji jodowej Rozpoczęcie akcji informacyjnej dla ludności plakaty, megafony, rozgłośnie radiowe, z adresami PWTJ oraz podziałem terytorialnym. Osiągnięcie gotowości przez PWTJ na terenie gminy Konfekcjonowanie Rozpoczęcie pracy przez PWTJ Zebranie i przekazanie powiatowemu inspektorowi sanitarnemu ewidencji osób z obszaru gminy o przyjęciu tabletek jodowych Czas (G czas otrzymania informacji przez gminę) G + 1 h w najkrótszym czasie G + 2 h G + 4 h G + 5 h G + 6 h G + 7 h po zakończeniu akcji jodowej 11

12 Załącznik Nr 1 WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODOWYCH NA TERENIE GMINY ZIELONA GÓRA WG STANU NA DZIEŃ R. Lp. Nazwa punktu (sołectwo) Adres Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylepie ul. 9-go Maja Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie ul. Szkolna Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie ul. Szkolna Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli ul. Szkolna Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie ul. Szkolna Razem: 12

13 Załącznik Nr 2 WYKAZ LUDNOŚCI Z PODZIAŁEM NA GRUPY RYZYKA NA TERENIE GMINY ZIELONA GÓRA WG STANU NA DZIEŃ R. GMINA Młodzież od roku życia czyli Noworodki i Niemowlęta 3 dorośli, którym z jakiś powodów będzie Dzieci w wieku Młodzież w niemowlęta do 3 mcy i dzieci do 2 trzeba podać profilaktykę jodową (w 3-6 lat wieku 7-16 lat mcy roku życia pierwszej kolejności kobiety ciężarne i RAZEM karmiące) ZIELONA GÓRA 13

14 WZÓR OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA Z DNIA... Załącznik Nr 3 w sprawie: przeprowadzenia akcji jodowej na terenie Gminy Zielona Góra Na podstawie art. 90 pkt 3 ustawy prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 roku (Dz. U z 2007 r. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań (Dz. U Nr 98, poz. 987), 6 ust. 5 Zarządzenie Nr 230 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych w ramach działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie województwa lubuskiego, Zarządzenia Nr.. Wójta Gminy Zielona Góra z dnia. grudnia 2008 r. w sprawie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Zielona Góra OBWIESZCZAM Na terenie Gminy Zielona Góra tworzy się Punkty Wydawania Tabletek Jodowych: 1. PWTJ umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Przylepie mieszczącego się przy ul. 9-go Maja 6 obejmuje swoim zasięgiem teren w granicach administracyjnych gminy Zielona Góra miejscowościami Przylep i Łężyca. 2. PWTJ umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie mieszczącej się przy ul. Szkolnej 24 obejmuje swoim zasięgiem teren w granicach administracyjnych gminy Zielona Góra z miejscowościami: Zawada, Krępa, Stożne, Jany. 3. PWTJ umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie mieszczącego się przy ul. Szkolnej 2 obejmuje swoim zasięgiem teren w granicach administracyjnych gminy Zielona Góra z miejscowościami: Racula, Ługowo, Sucha, Drzonków. 14

15 4. PWTJ umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Ochli mieszczącej się przy ul. Szkolnej 1 obejmuje swoim zasięgiem teren w granicach administracyjnych gminy Zielona Góra z miejscowościami: Ochla, Jeleniów, Jarogniewice, Kiełpin, Zatonie, Barcikowice, Marzęcin. 5. PWTJ umiejscowiony w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Kisielinie mieszczącej się przy ul. Szkolnej 14 obejmuje swoim zasięgiem teren w granicach administracyjnych gminy Zielona Góra z miejscowościami: Stary Kisielin, Nowy Kisielin. 6. W pierwszej kolejności tabletki jodowe zostaną wydane dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, kobietom ciężarnym i karmiącym oraz osobom ze wskazaniami zdrowotnymi. W miarę możliwości tabletki jodowe otrzyma również pozostała ludność. 7. Punkty Wydawania Tabletek Jodowych dla ludności będą czynne od dnia... godz

16 Załącznik nr 4... Egz. nr... ( pieczątka urzędowa) wzór PROTOKÓŁ WYDANIA / PRZYJĘCIA TABLETEK JODOWYCH Sporządzony w dniu...przez... (data) (nazwisko uprawnionego pracownika) posiadającego upoważnienie wystawione przez Wójta Gminy Zielona Góra Nr... (numer, data wystawienia upoważnienia) Lp. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Uwagi Osoba przekazująca Osoba przyjmująca (imię, nazwisko, podpis) (imię, nazwisko, podpis) Sporządzono w 2 egz. egz. nr 1 Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze egz. nr 2 Urząd Gminy Zielona Góra 16

17 Załącznik Nr 5 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PREPARATU Zielona Góra, dnia URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego ZIELONA GÓRA Pieczęć Upoważniam... pracownika Urzędu Gminy Zielona Góra legitymującego się dowodem osobistym nr... do odbioru preparatów jodowych z(od)...,... w... w ramach akcji jodowej. 17

18 Załącznik Nr 6 PLAN ROZWINIĘCIA PUNKTU WYDAWANIA TABLETEK JODOWYCH 1. Miejsce rozwinięcia PWTJ w przy ul. 2. Skład osobowy PWTJ - Pan(i) - Pan(i) - Pan(i) - Pan(i) - Pan(i) 3. Sposób powiadamiania i alarmowania składu osobowego PWTJ - Pan(i) zam. Tel. - Pan(i) zam. Tel. - Pan(i) zam. Tel. - Pan(i) zam. Tel. - Pan(i) zam. Tel. 4. Sposób zaopatrzenia w sprzęt niezbędny do wydania preparatu, w tym: 1. kubki jednorazowego użytku; 2. rękawiczki jednorazowego użytki; 3. wodę do picia; 4. strzykawki jednorazowego użytku dla niemowląt; 5. mydło; 6. środki ochrony; 7. środki czystości; Z Magazynu Obrony Cywilnej Gminy Zielona Góra mieszczącego się w Zawadzie przy ul. Szkolnej 24c. 18

19 Załącznik Nr 7 Wykaz osób poddanych zabiegowi w Punkcie Wydawania Tabletek Jodowych... wzór Imię i nazwisko osoby Lp. Nr PESEL - Adres zamieszkania Uwagi poddanej zabiegowi

20 W Y K A Z PUNKTÓW WYDAWANIA PREPARATÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONA GÓRA Punkt wydawania ADRES TELEFON Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylepie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie ul. 9-go Maja ul. Szkolna ul. Szkolna ul. Szkolna ul. Szkolna Osoba odpowiedzialna 20

21 WYKAZ OSÓB PRZESZKOLONYCH Lp. 1 Nazwisko i imię Adres zamieszkania Miejsce pracy Nr telefonu

22 WYKAZ OSÓB PRZESZKOLONYCH Lp. 23 Nazwisko i imię Adres zamieszkania Miejsce pracy Nr telefonu

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.23.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2017 r. sprawie wprowadzenia dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO W GMINIE TYMBARK

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO W GMINIE TYMBARK URZĄD GMINY W TYMBARKU GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M WÓJT GMINY TYMBARK data:... PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO NA TERENIE GMINY LELKOWO.

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO NA TERENIE GMINY LELKOWO. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2016 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 30 maja 2016 r. PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO NA TERENIE GMINY LELKOWO.

Bardziej szczegółowo

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Kontrakt Zielonogórski Gwarancje Kontraktu Zielonogórskiego w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra Kontrakt Zielonogórski 1. Ministerstwo Finansów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 maja 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 maja 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 27 maja 2010 roku. w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy Młynary Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z K I P L A N

W O J E W Ó D Z K I P L A N W O J E W Ó D Z K I P L A N PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI PŁYNU LUGOLA W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MZURSKIEGO OLSZTYN, KWIECIEŃ 2004 SPIS TREŚCI 1. Przedsięwzięcia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 10.I. WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE REJON I PÓŁNOCNY - ( 45,19 km ) DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE - droga krajowa nr 32 na odcinku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU JODOWEGO W POSTACI TABLETEK JODOWYCH

GMINNY PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU JODOWEGO W POSTACI TABLETEK JODOWYCH URZĄD MIASTA I GMINY W KOLONOWSKIEM Zatwierdzam: GMINNY PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU JODOWEGO W POSTACI TABLETEK JODOWYCH Opracowała: insp. ds. zarządzania kryzysowego Halina Pasieka SPIS TREŚCI I. Karta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 9.I. WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE REJON I PÓŁNOCNY DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE - 21,74 km - droga krajowa nr 32 na odcinku od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1. Dane podstawowe: 1) Wojewoda Łódzki: Jolanta Chełmińska, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, tel. (042) 664 10 10, (042) 664 10 20, fax. (042) 664 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWYI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE POWIATU TORUŃSKIEGO

POWIATOWYI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE POWIATU TORUŃSKIEGO POWIATOWYI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, wrzesień 2010 roku Spis treści 1. Podstawy prawne normujące zagadnienia w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1553.2015 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO L.p. Nr inwentarzowy Nazwa Miejsce J.m. Ilość Wartość początkowa Umorzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 18 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Werbkowice Na podstawie 11 ust.1 pkt 6, ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stare Babice i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

PLAN WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO URZĄD GMINY NOWE PIEKUTY UZGADNIAM BI. 5532.4.2015 PLAN WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO ZATWIERDZAM. Nowe Piekuty, czerwiec 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

zarządza się co następuje:

zarządza się co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 19 września 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo gminnego ćwiczenia obronnego pn.,, PŁOMIENNY KRĄG -2012 na terenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIGO

ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIGO Zatwierdzam Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIGO Opracowali: Magdalena

Bardziej szczegółowo

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego.

zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu nowotomyskiego. ZARZĄDZENIE Nr I / 115 / 2007 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 192/11

ZARZĄDZENIE Nr 192/11 ZARZĄDZENIE Nr 192/11 z dnia 20 lipca 2011 roku Nowa Ruda w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie nowodworskim Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu makowskiego

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZY NAS GOSPODARKA!

POŁĄCZY NAS GOSPODARKA! POŁĄCZY NAS GOSPODARKA! Ułóżmy to jeszcze lepiej Połączmy nasze samorządy INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ, KOMUNIKACJĘ, DROGI I TERENY INWESTYCYJNE Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 716/III/2013 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Dąbrówka

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Dąbrówka WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-252 DĄBRÓWKA ul. T. Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowieckie Nr 0050.127.2012 ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 08.10.2012 r. w sprawie organizacji akcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

P A Ń S T W O W A A G E N C J A A T O M I S T Y K I

P A Ń S T W O W A A G E N C J A A T O M I S T Y K I P A Ń S T W O W A A G E N C J A A T O M I S T Y K I D E P A R T A M E N T O C H R O N Y R A D I O L O G I C Z N E J 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36, tel. 22 695 97 43, fax. 22 695 98 71. www.paa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr SK WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr SK.0050.173.2013 WÓJTA GMINY KOLSKO SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1), OBRONY NARODOWEJ ORAZ ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 2) z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

Autor: st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu

Autor: st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu Autor: st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu Wstęp. W poniższym materiale szkoleniowym przedstawiam organizację zadań jakie należy zrealizować po wystąpieniu zdarzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA

PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ URZĘDU GMINY LIMANOWA SO.5551..01 ZATWIERDZAM : -/Wójt Gminy Limanowa inż. Władysław Pazdan/- PLAN DZIAŁANIA GMINY LIMANOWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r.

WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. WYTYCZNE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zasad realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2007 roku w zakresie, służby zdrowia i gotowości do działań w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn- Koźle ZARZĄDZENIE NR 543/ZK/2015 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYNKOŹLE w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn Koźle Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA AKCJI KURIERSKIEJ DLA TERENU GMINY BRĄSZEWICE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA AKCJI KURIERSKIEJ DLA TERENU GMINY BRĄSZEWICE ZATWIERADZAM... Brąszewice, dn. 21.09.2012 r. ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA AKCJI KURIERSKIEJ DLA TERENU GMINY BRĄSZEWICE OPRACOWAŁ... BRĄSZEWICE - 2012 I. Podstawy prawne funkcjonowania akcji

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA W Z Ó R Z a t w i e r d z a m Data 2012 r... /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA LUDNOŚCI w GMINIE Uzgodniono Opracował / podpis szefa OC powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia

Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie miasta Słupska Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie systemu stałego dyżuru Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 29/01/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 19 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY. z dnia 19 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU Załącznik Nr*"l zarządzenia Nr 000.1..201 a Gminy Trzebiechów z dnia 0stycznia 201r. ZATWIERDZAM WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW SZEF OBRONYTTYWII^EJ GMINY KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 340 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 października 2009 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R.

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ NA 2010 R. Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : Załącznik Nr Zarządzenia Nr /00 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 0.0.00r. SZEF OBRONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 47/16 BURMISTRZA PASŁĘKA. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 47/16 BURMISTRZA PASŁĘKA. z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 47/16 BURMISTRZA PASŁĘKA z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. funkcjonowania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego

INSTRUKCJA. funkcjonowania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego INSTRUKCJA funkcjonowania powiatowego I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy, zwany dalej magazynem, zlokalizowany jest na terenie obiektu po byłym przejściu granicznym,,most Wolności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2011 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2011 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2011 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie przekazania sołectwu wsi Kątna składników mienia komunalnego do korzystania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

I N S T R U K C J A. Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. Zastrzeżone (po wypełnieniu) Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Polkowic z dnia...2006 r. I N S T R U K C J A Działania stałego dyżuru Burmistrza Polkowic /kierownika zakładu pracy/ na potrzeby

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-VI.431.6.2015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Michałowice (Plac Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK

KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŻAJSK NA 2013 ROK ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Szefa Obrony Cywilnej Szef Obrony Cywilnej Leżajsk Krzysztof Sobejko W ó j t KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia r. zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia r. zarządzam co następuje: Krzyżanowice, dnia 22.03.2012r. ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2012 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 22.03.2012r. W sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Krzyżanowice.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski

Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski Miasto Zielona Góra od 1 stycznia 2015 roku Strony połączenia: -Miasto Zielona Góra -Gmina Zielona Góra współuczestnicy -Powiat Zielona Góra - Miasto

Bardziej szczegółowo

z dnia T grudnia2016 r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego

z dnia T grudnia2016 r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego ZARZĄDZENIE NR Mk. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia T grudnia2016 r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PSARY z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PSARY z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2017 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 12.09.2017r. w sprawie: regulaminu pracy Komisji do opiniowania wniosków w sprawie wynajmowania lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych.

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych. ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych. Na podstawie art. 33 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS ZARZĄDZENIE NR 37.2014 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołanie Punktu Kontaktowego HNS Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz. 2057 UCHWAŁA NR XX.131.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia roku ZARZĄDZENIE NR 0050/16/16 WÓJTA GMINY BOJSZOWY z dnia 5.02.2016 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku

Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku Or. 0050.101.2013 Zarządzenie Nr 101/2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 września 2013 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Na podstawie art.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. (Dz.U )

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. (Dz.U ) Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. (Dz.U. 05.20.169) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia 2016 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZATWIERDZAM PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu Stalego Dyżuru, przeprowadzenia kontroli sprawdzającej z zakresu realizacji zadań obrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW BR.0050.81.20 15 ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Stanisławów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-12-17. Numer aktu 170. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym

Data utworzenia 2014-12-17. Numer aktu 170. Akt prawa miejscowego TAK. Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Zarządzenia Nr 170/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

UCHWAŁA NR XV/125/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych UCHWAŁA NR XV/125/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku

Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW z dnia 30 września 2004 roku Zarządzenie Nr 67/04 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY I MIASTA PRZEMKÓW BURMISTRZA GMINY I MIASTA PRZEMKÓW w sprawie: organizacji i funkcjonowania z dnia 30 września 2004 roku systemu wczesnego ostrzegania

Bardziej szczegółowo