MARIA KWIATKOWSKA, ANITA CHUDZIK, MAŁGORZATA POKRZYWNICKA, PAWEŁ KRAJEWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARIA KWIATKOWSKA, ANITA CHUDZIK, MAŁGORZATA POKRZYWNICKA, PAWEŁ KRAJEWSKI"

Transkrypt

1 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 3, zeszyt 1, 53-57, 2010 Analiza wcześniactwa, zaburzeń klinicznych i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania u noworodków w przypadkach histopatologicznych zmian zapalnych w łożyskach MARIA KWIATKOWSKA, ANITA CHUDZIK, MAŁGORZATA POKRZYWNICKA, PAWEŁ KRAJEWSKI Streszczenie Cel, materiał i metody: Celem pracy była analiza problemów klinicznych u noworodków w przypadkach obecności komórek zapalnych w łożyskach w porównaniu z przypadkami bez histopatologicznych zmian zapalnych. Grupę badaną stanowiło 45 noworodków, które urodziły się w latach w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa w Łodzi, z histopatologicznie stwierdzanymi naciekami zapalnymi w łożyskach. Grupę kontrolną tworzyło 90 noworodków bez komórek zapalnych w łożyskach. Praca jest retrospektywna dane uzyskano z dokumentacji medycznej. Uzyskane dane dotyczące wcześniactwa, hipotrofii i zaburzeń klinicznych opracowano statystycznie testem Manna-Whitneya oraz testem dokładnym Fishera z przyjętym poziomem istotności p < 0,05. Wyniki: W grupie badanej w porównaniu z kontrolną obserwowano: istotnie większy odsetek wcześniaków o wieku płodowym # 28 tygodni (p = 0,0009), znamiennie niższą średnią urodzeniową masę ciała wcześniaków (p = 0,0155) oraz istotnie dłuższy czas ich hospitalizacji (p = 0,0206). Różnice odsetkowe o istotności statystycznej dotyczyły skrajnej hipotrofii, którą częściej obserwowano wśród donoszonych noworodków z grupy kontrolnej (p = 0,0291). W grupie z zapalnymi naciekami w łożyskach znamiennie częściej występowały: infekcja wrodzona (p = 0,0384), krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego (p = 0,0079), głęboka niedokrwistość (p = 0,0066), zespół zaburzeń oddechowych (p = 0,0037). Wnioski: 1) Wysoki odsetek wcześniactwa w przypadkach z histopatologicznymi cechami zapalenia łożysk pokazuje, że proces infekcyjny jest ważnym czynnikiem ryzyka porodu przedwczesnego. 2) Znaczna chorobowość noworodków przy współistnieniu zmian zapalnych łożysk wynika z ich wyraźnej niedojrzałości oraz częstego zakażenia wewnątrzowodniowego. Słowa kluczowe: łożysko, badanie histopatologiczne, zakażenie wewnątrzowodniowe, zaburzenia kliniczne, noworodek Wstęp Łożysko jest odzwierciedleniem środowiska płodu, a prawidłowa funkcja łożyska ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju wewnątrzmacicznego płodu [1-3]. Poprzez niezaburzony przepływ maciczno-łożyskowopłodowy krwi dostarczone są do płodu substancje odżywcze oraz tlen, a usunięte zostają zbędne produkty przemiany materii oraz dwutlenek węgla. Łożysko pełni także niezwykle ważną funkcję o charakterze immunologicznym stanowi barierę dla antygenów płodowych, przez co obcy dla matki organizm płodu może rozwijać się wewnątrzmacicznie [4]. Nieprawidłowości w budowie i funkcji łożyska odbijają się niekorzystnie na wzroście, rozwoju i dobrostanie płodu. Zmiany zapalne łożyska i błon płodowych są odzwierciedleniem procesu infekcyjnego dotyczącego także rozwijającego się wewnątrzmacicznie płodu. Cel pracy Celem doniesienia było przeanalizowanie problemów klinicznych u noworodków w tych przypadkach, gdy w popłodzie stwierdzono histopatologicznie nacieki zapalne w porównaniu z przypadkami bez zmian zapalnych. Materiał i metody Analiza dotyczyła zaburzeń klinicznych u noworodków w przypadkach zmian zapalnych łożysk. Grupę badaną stanowiło 45 noworodków, które urodziły się w latach w I Katedrze Ginekologii i Położnictwa w Łodzi, z histopatologicznie stwierdzanymi naciekami zapalnymi (nacieki z granulocytów lub limfocytów) w łożyskach. Tę grupę porównano z dwukrotnie liczniejszą grupą 90 noworodków, urodzonych w tych samych latach, w przypadkach, gdy badaniem mikrowidowym nie stwierdzono zmian o charakterze zapalnym w popłodzie. Praca jest retrospektywna dane uzyskano na podstawie analizy historii rozwoju noworodków, wyników badania histopatologicznego oraz protokołów badania autopsyjnego. Ocenę histopatologiczną łożyska przeprowadzano w przypadkach porodów przedwczesnych oraz w przypadkach urodzeń noworodków z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania (intrauterine growth restriction IUGR) oraz przy obecności makroskopowych zmian w łożyskach lub pępowinie. Histopatologiczna ocena obejmowała nacieki komórkowe, martwicę, zwapnienia, zakrzepy, złogi włóknika. Zaburzenia kliniczne u noworodków rozpoznawane były poprzez objawy kliniczne, badania przedmiotowe lekarskie oraz dodatkowe badania takie jak; morfologia Oddział Neonatologii Kliniki Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź

2 54 M. Kwiatkowska, A. Chudzik, M. Pokrzywnicka, P. Krajewski krwi, biochemiczne wskaźniki infekcji i żółtaczki, badania rentgenowskie, badania bakteriologiczne, badania przezciemieniowe ultrasonograficzne, badanie echokardiograficzne serca, badania okulistyczne w 4. tygodniu życia u wcześniaków o dojrzałości < 34 hbd. Uzyskane dane opracowano statystycznie testem Manna-Whitneya oraz testem dokładnym Fishera z przyjętym poziomem istotności p < 0,05. Wyniki i omówienie wyników Średnia masa ciała, średnia ocena w skali Apgar i średni czas hospitalizacji noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie w obydwu grupach przedstawiona jest w tabeli 1. Zwraca uwagę odsetkowa przewaga wcześniaków w grupie noworodków ze zmianami zapalnymi popłodu 69%, (31 z 45), podczas gdy w grupie kontrolnej wcześniactwo dotyczyło 50% noworodków (45 z 90). Ocena noworodków testem Apgar jest podobna w obydwu grupach. Dłuższy jest wyraźnie średni czas hospitalizacji wcześniaków w grupie badanej ponad 33 dni, podczas gdy w kontrolnej 20 dni; różnica w długości hospitalizacji wcześniaków jest istotna statystycznie (p = 0,0206). Średnia masa ciała wcześniaków z grupy badanej była istotnie niższa niż średnia masa ciała wcześniaków z grupy kontrolnej (p = 0,0155). W tabeli 2 ukazano wcześniactwo w obydwu grupach z podziałem według wieku płodowego oraz noworodki donoszone w obydwu grupach. W grupie badanej odsetek wcześniaków skrajnie niedojrzałych # 28 tygodni jest istotnie wyższy niż w grupie kontrolnej (p = 0,0009), natomiast odsetek noworodków donoszonych wśród badanych jest istotnie niższy wśród kontroli (p = 0,0278). Zaburzenia kliniczne obserwowane u noworodków z grupy badanej i kontrolnej przedstawia tabela 3. W przypadkach urodzeń z zapalnymi naciekami w łożyskach istotnie częściej niż w przypadkach bez zmian zapalnych występowały: infekcja wrodzona (p = 0,0384), krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego (p = 0,0079), głęboka niedokrwistość (p = 0,0066), zespół zaburzeń oddechowych (p = 0,0037) w tym częstsza konieczność leczenia surfaktantem (p = 0,0013). Tabela 1. Średnia masa ciała, średnia ocena w skali Apgar i średni czas hospitalizacji noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie w grupie badanej i kontrolnej Średnia masy ciała noworodków (gramy) Średnia ocena Apgar po 1. min (punkty) Średni czas hospitalizacji (dni) (łożyska ze zmianami zapalnymi) N = ,39* , ,97P 1-96 Noworodki donoszone N = , , , (łożyska bez zmian zapalnych) N = ,98* , ,07P 1-70 Noworodki donoszone 3005, , , * średnia masa ciała wcześniaków z grupy badanej była istotnie niższa niż średnia masa ciała wcześniaków z grupy kontrolnej p = 0,0155; P średni czas hospitalizacji wcześniaków z grupy badanej był istotnie dłuższy niż średni czas hospitalizacji wcześniaków z grupy kontrolnej p = 0,0206 Tabela 2. (podział na grupy według wieku płodowego) oraz noworodki donoszone w obydwu analizowanych grupach Grupy noworodków (łożyska ze zmianami zapalnymi) (łożyska bez zmian zapalnych) (100%) N = 90 (100%) statystyczna (p) #28 hbd n 12 5 % 26,67 5,56 n ,0009 N = hbd % 26,67 16,67 n , hbd % 15,56 27,78 0,0848 N = hbd n % 31,11 50,00 0,0278

3 Analiza wcześniactwa, zaburzeń klinicznych i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania Zaburzenia kliniczne Tabela 3. Zaburzenia kliniczne u noworodków z grupy badanej i kontrolnej (nacieki zapalne w łożyskach) (100%) (łożyska bez nacieków zapalnych) N = 90 (100%) statystyczna (p) n (%) n (%) Infekcja wrodzona 29 (64,44%) 41 (45,56%) 0,0384 Infekcja wtórna 9 (20,00%) 8 (8,89%) 0,0967 Krwawienie dokomorowe 25 (55,56%) 29 (32,22%) 0,0079 Zespół zaburzeń oddychania * 20 (44,44%) 17 (18,89%) 0,0037 Hiperbilirubinemia 10 (22,22%) 18 (20,00%) 0,8231 Retinopatia wcześniacza 2 (4,44%) 1 (1,11%) 0,2576 Martwicze zapalenie jelit 2 (4,44%) 3 (3,33%) 0,9999 Przetrwały przewód tętniczy (istotny hemodynamicznie) 2 (4,44%) 2 (2,22%) 0,6004 Niedokrwistość (transfuzje uzupełniające) 18 (40,00%) 16 (17,78%) 0,0066 Wady wrodzone 3 (6,67%) 9 (10,00%) 0,7503 Zgon 3 (6,67%) 3 (3,33%) 0,3999 * Dotchawicza podaż surfaktantu 17 (37,78%) 11 (12,22%) 0,0013 Tabela 4. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania (IUGR) wśród noworodków donoszonych w grupie badanej i kontrolnej (łożyska ze zmianami zapalnymi) N = 14 (100%) (łożyska bez zmian zapalnych) (100%) statystyczna (p) IUGR 5-10c n (%) 1 (7,14%) 2 (4,44%) 0,9999 IUGR < 5c n (%) 0 (0,00%) 9 (20,00%) 0,0291 Razem n (%) 1 (7,14%) 11 (24,44%) 0,0609 Przedmiotem zainteresowania była także hipotrofia wewnątrzmaciczna, którą częściej obserwowano wśród donoszonych noworodków w grupie kontrolnej niż w grupie badanej. Różnice odsetkowe o znacznej istotności statystycznej dotyczyły skrajnej hipotrofii wśród donoszonych noworodków w grupie kontrolnej (p = 0,0291). Dane przedstawia tabela 4. Dyskusja W procesie zapalenia histopatologicznymi zmianami w łożysku są nacieki z granulocytów czy limfocytów, które jako mikrofagi i makrofagi koncentrują się w przestrzeni doczesnowo-kosmówkowej, błonach płodowych, pępowinie i/lub w kosmkach łożyska [1, 2, 5-8]. Według Bręborowicza i wsp. najbardziej właściwym określeniem procesu zapalnego jest zakażenie wewnątrzowodniowe [5]. Histopatologiczne rozpoznanie zakażenia wewnątrzowodniowego poprzez stwierdzenie nacieków leukocytarnych sięga 11-16% przypadków [5]. Zmiany zapalne w łożysku i błonach płodowych współistnieją z zakażeniem wewnątrzowodniowym, które jest istotnym czynnikiem etiologicznym porodu przedwczesnego [2-4, 6, 7, 9], a także wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu [4, 8]. W obserwacjach autorów amerykańskich częstość histopatologicznych zmian zapalnych w łożyskach była wprost proporcjonalna do krótkiego czasu ciąży i znacznego wcześniactwa, natomiast zmiany o charakterze waskulopatii przeważały w ciążach donoszonych [2]. Według Bręborowicza i wsp. zakażenia wewnątrzowodniowe postawione na podstawie oceny popłodu badaniem histopatologicznym potwierdza się w 95% przypadków, jeżeli ciąża trwa tygodnie w porównaniu z 10% potwierdzeniem w przypadkach porodów między 33. a 36. tygodniem [5]. W badaniach autorów z Wrocławia zmiany zapalne w popłodzie współistniały w 52,6% infekcji wrodzonych stwierdzanych u noworodków [3]. Histopatologicznie zmiany naciekowe dotyczące błon płodowych, przestrzeni międzykosmkowej i pępowiny występują głównie przy zakażeniu wstępującym, a nacieki zapalne w kosmkach łożyska przemawiają raczej za

4 56 M. Kwiatkowska, A. Chudzik, M. Pokrzywnicka, P. Krajewski zakażeniem krwiopochodnym [5]. Nacieki leukocytarne sznura pępowiny są najczęściej skutkiem zakażenia wewnątrzowodniowego [1, 8]. Czynnikiem wywołującym zakażenie wewnątrzowodniowe są mikroorganizmy w drogach rodnych kobiety ciężarnej, jak podaje Bręborowicz paciorkowce grupy B w 12% przypadków [5], Escherichia coli w 10% przypadków [5]. Według piśmiennictwa silnie związane z chorioamnionitis są zakażenia bakteryjne pochwy wywołane przez chlamydie, gonokoki, mykoplazmy, paciorkowce grupy B oraz ureaplazmy i listerie [1, 6]. Według Romero i wsp. zakażenie wewnątrzowodniowe wynika z czterech etapów zapalenia, a proces zapalny kosmówki, błon płodowych i naczyń pępowiny jest trzecim etapem, który prowadzi do zakażenia płodu (czwarty etap) [10]. Mechanizm doprowadzający do przedwczesnej czynności skurczowej macicy wynika ze wzrostu stężenia wewnątrzmacicznego prostaglandyn, których produkcja stymulowana jest przez szereg uwalnianych z makrofagów cytokin interleukinę 6 (IL-6), interleukinę 8 (IL-8), interleukinę 1 (IL-1),czynnik nekrotyzujący (tumor necrotizing factor TNF) i inne [4-6, 9, 11]. Infekcja błon płodowych (chorioamnionitis) może być procesem pierwotnym, a uwalniane przez leukocyty elastazy i kolagenazy sprzyjają wtórnemu przerwaniu ciągłości błon płodowych [4, 6, 9]. Enzymy proteolityczne zaliczane są do metaloproteinaz, które powodują degradację kolagenu i elastyny, warunkując mechanizm pękania błon płodowych [4, 5, 9]. Enzymy proteolityczne uwalniane są także przez same komórki bakteryjne [4]. Nacieki granulocytarne w naczyniach kosmówki i wokół naczyń pępowiny (funisitis) potwierdzają płodową odpowiedź na infekcję fetal inflammatory response syndrome (FIRS) [4, 5, 9]. Oznaczanie interleukin zapalnych w surowicy matczynej, w płynie owodniowym, w surowicy płodu i krwi noworodka ma duże znaczenie w diagnostyce patologii infekcyjnej u płodów i noworodków [5, 11-15]. Wartość stężenia IL-6 w surowicy płodu >11 pg/ml znajduje zastosowanie w diagnostyce płodowego zespołu odpowiedzi zapalnej FIRS, który wiąże się ze znaczną chorobowością w okresie noworodkowym [1, 5, 14]. Zespół płodowej odpowiedzi zapalnej dotyczy szczególnie skrajnie niedojrzałych wcześniaków urodzonych znacznie przed terminem. Autorzy z Torunia obserwowali funisitis u 23% wcześniaków [8]. Gomez i wsp. obserwowali u noworodków z FIRS posocznice, zapalenia płuc, dysplazję oskrzelowo-płucną, krwawienie dokomorowe, leukomalację okołokomorową czy martwicze zapalenie jelita [12]. Występujący w zakażeniu wewnątrzowodniowym obrzęk kosmków zaburza przepływ krwi przez łożyska przyczyniając się do wewnątrzmacicznego niedotlenienia płodu [5]. Endotoksyny bakteryjne wpływają toksycznie na płód, a negatywne następstwa dotyczą szczególnie tkanki płucnej i ośrodkowego układu nerwowego [6, 9]. Chorobowość u noworodków z FIRS wynika z wcześniactwa, zwiększonego ryzyka posocznicy, zespołu zaburzeń oddychania, dysplazji oskrzelowo-płucnej, mózgowego porażenia dziecięcego [5, 14].Według aktualnych doniesień istnieje korelacja między zakażeniem wewnątrzowodniowym a okołokomorową leukomalacją, która jest czynnikiem przyczynowym mózgowego porażenia dziecięcego [5]. Wcześniactwo jest stanem związanym ze znaczną chorobowością noworodka, zależną od jego niedojrzałości anatomicznej oraz funkcjonalnej wielu narządów i układów organizmu. Niedojrzałość dotyczy także układu odpornościowego, co sprzyja infekcjom wrodzonym, które zwłaszcza u wcześniaków o krótkim wieku płodowym przebiegają ekspansywnie i dynamicznie. W przypadkach chorioamnionitis znaczny odsetek przedwcześnie urodzonych noworodków rozwija pełnoobjawowy obraz zakażenia czy posocznicy [6, 15]. Wiele zaburzeń klinicznych u wcześniaków takich jak: posocznica, zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, hiperbilirubinemia, niedokrwistość, martwicze zapalenie jelita jest następstwem infekcji wewnątrzowodniowej [15]. W naszym materiale odsetek głębokiego wcześniactwa w grupie noworodków ze zmianami zapalnymi łożysk był istotnie wyższy. Chorobowość noworodków wynikała z głębokiej niedojrzałości wielonarządowej oraz w dużej mierze z infekcji wewnątrzowodniowych i była wyraźniej zaznaczona w grupie noworodków z histopatologicznymi naciekami zapalnymi w łożyskach. Uważa się także, że proces zapalny kosmków, mimo że nie zmniejsza funkcji czynnościowej łożyska, może sprzyjać deficytowi wzrastania płodu, gdyż proces zapalny ma hamujący wpływ na syntezę płodowego DNA [4]. Proces zapalny w sznurze pępowinowym może prowadzić do skurczu naczyń i następowej hipoperfuzji oraz hipoksji płodu [8]. Według Taylora zarówno bezobjawowa bakteriuria, jak i objawowe zakażenie układu moczowego u kobiet ciężarnych wiąże się z dużym ryzykiem urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej [6]. Patologia łożyska ma znaczenie kluczowe dla wcześniactwa, IUGR, martwych urodzeń czy niedotlenienia okołoporodowego [16]. Autorzy z Torunia stan zapalny pępowiny stwierdzali u 42% noworodków z hipotrofią wewnątrzmaciczną [8]. W naszym materiale nie znaleźliśmy związku między hipotrofią płodu a zmianami naciekowymi w łożyskach. Wnioski Wysoki odsetek skrajnego wcześniactwa w przypadkach urodzeń z histopatologicznymi oznakami zapalenia popłodu pokazuje, że proces infekcyjny jest kluczowym czynnikiem ryzyka porodu przedwczesnego. Znaczna chorobowość noworodków przy współistnieniu zmian zapalnych popłodu wynika zarówno z ich wyraźnej niedojrzałości, jak i ze znamiennie częstego zakażenia wewnątrzowodniowego.

5 Analiza wcześniactwa, zaburzeń klinicznych i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania Piśmiennictwo [1] Redline R.W. (2006) Inflammatory responses in the placenta and umbilical cord. Semin. Fetal. Neonatal. Med. 11(5): [2] Hecht J.L., Allred E.N., Kliman H.J. i wsp. (2008) Histological characteristics of singleton placentas delivered before the 28 th week of gestation. Pathology 40(4): [3] Hirnie L., Czyżewska M., Rabczyński J. i wsp. (2002) Ocena przydatności badań histopatologicznych popłodów w aspekcie infekcji wewnątrzmacicznych. Postępy Neonatologii, Supl. II: [4] Fox H. Nieprawidłowy rozwój łożyska. http//www. libramed.com.pl [5] Bręborowicz H., Drews K. i wsp. (2010) Zakażenie wewnątrzowodniowe. [W:] Ciąża wysokiego ryzyka Bręborowicz G.H. (Red.) Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, wyd. 3: [6] Taylor D.J. Zakażenie bakteryjne a poród przedwczesny. http//www.libramed.com.pl [7] Drucilla J., OlivaR & E. (2006) Clinical significance of placental examination in perinatal medicine. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 19(5): [8] Bernatowicz-Łojko U., Hermanowska J., Jezierska A. i wsp. (2002) Wpływ zmian zapalnych w pępowinie na stan zdrowia noworodka. Postępy Neonatologii, Supl. II: [9] Czajka R. (2010) Poród przedwczesny. [W:] Ciąża wysokiego ryzyka. Bręborowicz G.H. (Red.) Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań, wyd. 3: [10] Romero R., Mazor M. (1988) Infection and preterm labour. Clin. Obstet. Gynecol. 31: [11] Kwinta P. (2002) Porównanie wiarygodności wybranych badań immunologicznych i hematologicznych w diagnostyce posocznicy u noworodków z bardzo niską urodzeniową masą ciała. Postępy Neonatologii Supl. II: [12] Gomez R., Romero R., Ghezzi F. i wsp. (1998) The fetal inflammatory Response syndrome. Am. J. Obstet. Gynecol. 179(1): [13] Buscher U., Chen F.C., Pitzen A. i wsp. (2000) Il-1beta, Il-6, Il-8, G-CSF in the diagnosis of early-onset neonatal infections. J. Perinat. Med. 28(5): [14] Pacora P., Chaiworapongsa T., Maymon E. i wsp. (2002) Funisitis and chronic vasculitis: the histological counterpart of fetal inflammatory response syndrome. J. Matern. Fetal. Neonatal. Med. 11(1): [15] Wojsyk-Banaszak I., Szczapa J. (2002) Ocena wybranych wskaźników prozapalnych we wczesnej diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków doniesienie wstępne. Postępy Neonatologii 2(IV): [16] Salafia C.M., Vintzileos A.M. (1990) Why all placentas should be examined by a pathologist in Am. J. Obstet. Gynecol. 163(4Pt1): J Maria Kwiatkowska Oddział Neonatologii Kliniki Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź, ul. Wileńska 37 Analysis of prematurity, clinical disorders and intrauterine growth inhibition in newborn infants in cases of histological inflammatory changes in the placenta The purpose, material and methods: The aim of this study was to analyze clinical problems in neonates in cases of inflammatory cells present in the placenta compared to cases without histological inflammation. The study group consisted of 45 infants who were born in the years in the I Department of Gynaecology and Obstetrics in Łódź, with histologically diagnosed inflammatory infiltrates in the placenta. The control group consisted of 90 newborns with no inflammatory cells in the placenta. The paper is of retrospective character the data was obtained from medical records. The acquired data on prematurity, hypotrophy, and clinical disorders was statistically elaborated with the use of the Mann-Whitney test and the Fisher s exact test with the accepted level of significance p < Results: In the test group, in comparison to the control one, the following issues were observed: more premature infants (69% vs. 50%), significantly higher percentage of premature infants with gestational age # 28 weeks (p = ), significantly lower average birth body weight of the premature infants (p = ) and significantly longer duration of their hospitalization (p = ). The differences in the percentages with statistical significance related to the extreme hypotrophy that was more often observed among full term newborns from the control group (p = ). In the group with inflammatory infiltrates in the placenta, the significantly more frequent occurrence was noted of the following clinical problems: congenital infection (p = ), bleeding into the central nervous system (p = ), profound anaemia (p = ), respiratory distress syndrome (p = ). Conclusions: 1) High prematurity rate in cases with histological features of placenta inflammation shows that the infectious process is an important risk factor for preterm delivery. 2) Significant neonatal morbidity in the coexistence of inflammatory changes in the placenta results from their explicit immaturity and frequent intrauterine infection. Keywords: placenta, histological examination, intrauterine infection, clinical disorders, newborn

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3. Kierownik: prof. dr hab. med. J.J. Pietrzyk 2 Zakład Wirusologii Katedry Mikrobiologii UJ CM Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3 IMiD, Wydawnictwo Aluna Tomasz Tomasik 1, Barbara Zawilińska 2, Dorota Pawlik 3, Justyna Ferek 3, Anna Wójtowicz 4, Magda Rybak-Krzyszkowska 4, Ryszard Lauterbach

Bardziej szczegółowo

Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska

Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska IMiD, Wydawnictwo Aluna Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 3 Dorota Pawlik, Ryszard Lauterbach, Joanna Hurkała, Renata Radziszewska Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2

Anna Kossakowska-Krajewska 1,2 Pol. Ann. Med., 2009; 16(1): 78 93. PRACA ORYGINALNA ANALIZA CZYNNIKÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA RYZYKO WYSTĄPIENIA WRODZONYCH WAD ROZWOJOWYCH U DZIECI URODZONYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM (1999

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2

Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2 Ocena stanu odporności komórkowej u dzieci z zespołem Downa poprzez określenie odsetka subpopulacji limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej Assessment of cellular

Bardziej szczegółowo

Okres noworodkowy. Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży. Hipotrofia (wewnątrzmaciczne opóźnienie rozwoju - IUGR)

Okres noworodkowy. Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży. Hipotrofia (wewnątrzmaciczne opóźnienie rozwoju - IUGR) Okres noworodkowy dr n. med. Jolanta Meller Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży Noworodek donoszony: 38-42 tyg.ciąży Noworodek przedwcześnie urodzony: z ciąży od 23-37 tyg. jej trwania Noworodek przenoszony:

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Wydawnictwo sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Dr n. biol. Monika Brzychczy-Włoch Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii ul. Czysta 18, 31-121 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA Mirosław Wielgoś I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny KONFLIKT SEROLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Anna Aftyka, Ilona Rozalska-Walaszek, Witold Lesiuk, Leszek Lesiuk. wcześniak, żywienie, oddział intensywnej terapii, opieka pielęgniarska

Anna Aftyka, Ilona Rozalska-Walaszek, Witold Lesiuk, Leszek Lesiuk. wcześniak, żywienie, oddział intensywnej terapii, opieka pielęgniarska Leczenie żywieniowe dzieci przedwcześnie urodzonych, hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, ze szczególnym uwzględnieniem zadań pielęgniarki Nutritional treatment of prematurely born

Bardziej szczegółowo

Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków

Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków Borgis Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków *Dorota Olczak-Kowalczyk 1, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 2, Anna Piróg 1, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech

Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech Borgis Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech Bartłomiej Górski, Anita Misztalewska, Renata Górska, *Maciej Zaremba Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierownik Zakładu:

Bardziej szczegółowo

Leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające Leczenie wspomagające Redakcja: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski Zespół autorski: Piotr Potemski, Maciej Krzakowski, Renata Duchnowska, Iwona Głogowska, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Andrzej Kawecki,

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU TLENEK AZOTU-ENDOTELINA 1 (NO-ET1) W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM ORAZ NADCIŚNIENIU CIĄŻOWYM LEK. MED. MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych

Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych Publikacja opracowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG RESIDENTS OF WARSAW Halina Cieślak, Barbara Knoff, Zofia Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej

Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej Badania wolumetryczne i dyfuzji rezonansu magnetycznego w neurologii dziecięcej Volumetric and diffusion magnetic resonance imaging in pediatric neurology Wojciech Kułak Klinika Rehabilitacji Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Żaba C i wsp. Zgony jako wynik błędu medycznego w materiale sekcyjnym w kontekście zmiany ustroju... 83

Żaba C i wsp. Zgony jako wynik błędu medycznego w materiale sekcyjnym w kontekście zmiany ustroju... 83 Prace Oryginalne Żaba C i wsp. Zgony jako wynik błędu medycznego w materiale sekcyjnym w kontekście zmiany ustroju... 83 Zgony jako wynik błędu medycznego w materiale sekcyjnym w kontekście zmiany ustroju

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 Nr 3(20) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo