STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY"

Transkrypt

1 ROZDZIA 14 STANY PRZEDRAKOWE I RAKI SKÓRY Rogowacenie starcze (s oneczne) Róg skórny Choroba Bowena Erytroplazja Queyrata Rak podstawnokomórkowy (nab oniak) Rak kolczystokomórkowy Czerniak z oêliwy Repetytorium

2 Stany przedrakowe i raki skóry W przypadku stanów przedrakowych i raków skóry rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej powinna byç skupiona na wykrywaniu tych stanów i jak najszybszym kierowaniu pacjentów do specjalistów w celu potwierdzenia wst pnej diagnostyki i wdro enia leczenia. Rogowacenie starcze (s oneczne) Keratosis actinica, senilis Etiologia. Czynnikami stymulujàcymi powstawanie zmian jest d ugotrwa e oddzia ywanie promieni s onecznych. Epidemiologia. Zmiany wyst pujà u ka dego osobnika rasy kaukaskiej po 60. roku ycia. Obraz kliniczny. Zmiany majà charakter Êci- Êle przylegajàcych do skóry nawarstwieƒ hiperkeratotycznych o barwie be owobrunatnej i suchej, uszczàcej si, szorstkiej powierzchni. Miejsca predylekcyjne to skóra ods oni ta najcz Êciej twarz oraz grzbiety ràk. Niekiedy zmiany sà lepiej wyczuwalne dotykiem ni wzrokowo. Okres trwania jest bardzo przewlek y, wieloletni. Ró nicowanie. Wrozpoznaniu ró nicowym nale y wziàç pod uwag nast pujàce schorzenia: brodawki p askie stwierdza si je w m odszym wieku, sà liczniejsze i majà g adkà powierzchni ; brodawk ojotokowà w poczàtkowym okresie rozwoju ró ni si ona rozwojem w okolicach os oni tych, bardziej g adkà powierzchnià oraz wi kszà wynios oêcià zmian. Leczenie. Po wykluczeniu nieprawid owego rozrostu za pomocà badania histopatologicznego zmiany mo na poddaç krioterapii, elektrokoagulacji lub miejscowo zastosowaç imikwimod (Aldara). W przypadku stwierdzenia transformacji nowotworowej wskazane jest wyci cie chirurgiczne. Rycina Rogowacenie starcze liczne zmiany rozsiane. Róg skórny Cornu cutaneum Rycina Rogowacenie starcze (s oneczne) zmiany rumieniowo-z uszczajàce na skórze g owy. Jest to guz kszta tu rogowatego o nieznacznie nacieczonej podstawie. Etiologia. Jest on uwa any za szczególnà odmian rogowacenia s onecznego. Opisywany jest jako odr bna jednostka, gdy wyst puje tak e u dzieci, 128

3 Blaszczyk Skora Rozdz 10/10/08 21:55 Page 129 Choroba Bowena (Morbus Bowen ) u których nie jest traktowany jako stan przedrakowy, a rozwija si u nich na pod o u stanu zapalnego. Epidemiologia. Wyst puje zarówno u osób starszych, jak i dzieci. Obraz kliniczny. Twór guzowaty zbudowany z nagromadzonego materia u rogowego, tworzàcego doêç charakterystyczny kszta t sto ka. W cz Êci przypadków obserwuje si znaczne nacieczenie podstawy zmiany. Zmiana ma zazwyczaj ó tobrunatnà, chropowatà powierzchni. Miejsca predylekcyjne wyst powania to ow osiona skóra g owy, twarz oraz ods oni te cz Êci koƒczyn. Ró nicowanie. W ró nicowaniu nale y wziàç pod uwag : Rycina Róg skórny. rogowiak kolczystokomórkowy ró ni si on g bszym naciekiem podstawy zmiany, zag bieniem w cz Êci centralnej oraz kopulastym kszta tem, znacznie szybszym wzrostem; w razie wàtpliwoêci o rozpoznaniu decyduje wynik badania histopatologicznego. Leczenie. Ze wzgl du na mo liwoêç zez oêliwienia, zaleca si usuni cie chirurgiczne zmiany z nast powym badaniem histopatologicznym. Choroba Bowena Morbus Bowen Rycina Róg skórny z nacieczonà podstawà. Jest to zmiana o charakterze raka przedinwazyjnego, stwierdzana na skórze g adkiej. Etiologia. W przesz oêci uwa no, e ma ona zwiàzek z nara eniem si na kontakt z arsenem. Obecnie wià e si z zaka eniem wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV). Podnosi si tak e rol d ugotrwa ej ekspozycji na promieniowanie jonizujàce w rozwoju tej choroby. Epidemiologia. Rozpoznaje si u osób w starszym wieku. Obraz kliniczny. Ogniska chorobowe mogà mieç doêç zró nicowany morfologicznie charakter: od p asko-wynios ych zmian rumieniowych przez ogniska z widocznym wa em naciekowym o nieregularnych kszta tach do zmian z wrzodzeniem w centrum, które, gdy si goi, pozostawia zanik bliznowaty. Ró nicowanie. W diagnostyce ró nicowej nale y wziàç pod uwag takie zmiany, jak: rak podstawnokomórkowy powierzchowny ró ni si obecnoêcià perlistego wa eczka na obwodzie zmiany; liszaj p aski zanikowy (ogniska izolowane) znaczne podobieƒstwo, nale y poszukiwaç Rycina Choroba Bowena ognisko rumieniwo-naciekowe w obr bie pachy. 129

4 Stany przedrakowe i raki skóry innych ognisk, a rozstrzygajàcy jest wynik badania histopatologicznego; uszczyca zadawniona (ogniska izolowane) znaczne podobieƒstwo, wskazane poszukiwanie innych ognisk, w razie wàtpliwoêci zalecana biopsja skóry, której wynik decyduje o rozpoznaniu. Leczenie. W terapii stosuje si krioterapi ciek ym azotem lub usuwanie za pomocà lasera CO 2, smarowanie 5% maêcià z 5-fluorouracylem (Efudix). Dobre efekty obserwuje si tak e, stosujàc terapi fotodynamicznà, która polega na naêwietlaniu zmian chorobowych Êwiat em laserowym o odpowiedniej d ugoêci fali, po uprzednim miejscowym zastosowaniu silnie uczulajàcego na Êwiat o kwasu δ-aminolewulinowego. Komórki nowotworowe wychwytujà preparat Êwiat ouczulajàcy, a nast pnie sà selektywnie niszczone naêwietlaniami laserowymi. Erytroplazja Queyrata Erythroplasia Queyrat Jest to odmiana choroby Bowena wyst pujàca na b onach Êluzowych. Etiologia. W prawie 90% przypadków stwierdza si zaka enie wirusem HPV-16 lub innymi potencjalnymi onkogennymi wirusami HPV (HPV 18, 31, 33, 35). Epidemiologia. Podobnie jak choroba Bowena erytroplazja Queyrata stwierdzana jest w wieku starszym. Obraz kliniczny. Zmiany majà charakter izolowanego, dobrze odgraniczonego ogniska o b yszczàcej powierzchni i nieznacznym nacieku. Miejsca predylekcyjne to b ony Êluzowe warg sromowych ukobiet, o àdê oraz napletek u m czyzn. Ró nicowanie. W diagnostyce ró nicowej nale y wziàç pod uwag nast pujàce stany chorobowe: nieswoiste stany zapalne o dzi lub sromu wskazane jest wykonywanie badania histopatologicznego ka dej zmiany plamistej zlokalizowanej w obr bie narzàdów p ciowych, która nie reaguje na leczenie miejscowe (antybiotyki, preparaty przeciwdro d akowe, glikokortykosteroidy Êredniej mocy); kandydoza ró ni si nasilonymi objawami Êwiàdowymi, wskazane jest wykonanie badania mikologicznego; Rycina Erytroplazja Queyrata ognisko rumieniowe w obr bie pràcia. 130

5 Rak podstawnokomórkowy (nab oniak) uszczyca wskazane jest poszukiwanie ognisk o innym umiejscowieniu, o rozpoznaniu decyduje wynik badania histopatologicznego. Leczenie. Stosuje si krioterapi lub laseroterapi, jak równie maêç z 5-fluorouracylem. Rak podstawnokomórkowy (nab oniak) Carcinoma basocellulare, epithelioma, basal cell carcinoma BCC Etiologia. W etiopatogenezie podkreêla si istotnà rol promieniowania s onecznego u osób o jasnej karnacji. Do rozwoju BCC mo e dochodziç w obr bie stanów przedrakowych lub te w skórze chorobowo niezmienionej. Istnieje pewna predyspozycja osobnicza i rodzinna do rozwoju BCC. Epidemiologia. BCC jest najcz stszym nowotworem skóry. Zmiany wyst pujà u osób starszych. Najcz Êciej powstajà u ludzi rasy kaukaskiej, bardzo rzadko obserwuje si je u osobników rasy czarnej. U dzieci BCC nie spotyka si. Jednak e coraz cz Êciej obserwuje si pojedyncze przypadki BCC nawet u osób 20-letnich, intensywnie korzystajàcych z kàpieli s onecznych. Obraz kliniczny. Miejscami predylekcyjnymi jest skóra g owy i szyi. Zmiana nie powoduje adnych dolegliwoêci. Wzrost nowotworu jest bardzo powolny. Cz sto pacjenci podajà, e majà ma y strupek, który zdrapujà, on odpada, ale zmiana nigdy nie goi si ca kowicie. BCC bardzo rzadko daje przerzuty do w z ów ch onnych, natomiast powoduje miejscowe naciekanie pod o a, prowadzàc nawet do ca kowitej destrukcji, do której dochodzi zazwyczaj u osób starszych, stosunkowo póêno zg aszajàcych si do lekarza. Szczególnie niebezpieczne jest umiejscowienie wokó oczodo u, co mo e prowadziç do zniszczenia ga ki ocznej i g bokiego wnikni cia w oczodó. Wyró nia si kilka odmian morfologicznych BCC, a mianowicie: rak podstawnokomórkowy guzkowy jest to najcz stsza odmiana; rak podstawnokomórkowy barwnikowy; rak podstawnokomórkowy twardzinopodobny; rak podstawnokomórkowy wrzodziejàcy; Rycina Rak podstawnokomórkowy zmiana guzkowo-wrzodziejàca. Rycina Rak podstawnokomórkowy zmiana guzkowo-rumieniowa. Rycina Rak podstawnokomórkowy zmiana guzkowa z owrzodzeniem w centrum. 131

6 Blaszczyk Skora Rozdz 14/10/08 11:30 Page 132 Stany przedrakowe i raki skóry rak podstawnokomórkowy torbielowaty; rak podstawnokomórkowy powierzchowny. Ró nicowanie. Rozpoznanie klasycznej guzkowej postaci BCC w wi kszoêci przypadków jest stosunkowo proste i opiera si na stwierdzeniu zmiany guzkowej z owrzodzeniem w centrum, czasem pokrytej strupem i wa owatym perlistym wzniesieniem na obwodzie. W przypadku odmian torbielowatej i twardzinopodobnej o rozpoznaniu decyduje obraz histopatologiczny. W rozpoznaniu ró nicowym nale y wziàç pod uwag nast pujàce jednostki chorobowe: gruêlica toczniowa ró ni si ona brakiem perlistego wa u oraz wyst powaniem guzków toczniowych; decyduje wynik badania histopatologicznego; rak kolczystokomórkowy ró ni si on szybszym przebiegiem, brakiem perlistego wa u; czerniak ró ni si wyst powaniem cz Êciej u osób m odszych, brakiem perlistego wa u, szybszym wzrostem; uszczyca zadawniona jest ona bardzo podobna morfologicznie do BCC powierzchownego; decyduje wynik badania histopatologicznego; choroba Bowena jest bardzo podobna morfologicznie do BCC powierzchownego; decyduje wynik badania histopatologicznego. Rycina Rak podstawnokomórkowy powierzchowny. Leczenie. Stosuje si wyci cie chirurgiczne, krioterapi ciek ym azotem, 5% maêç 5-fluorouracylowà. Rak kolczystokomórkowy Carcinoma spinocellulare, squamous cell carcinoma SCC Rycina Rak kolczystokomórkowy zmiana guzkowo-naciekowa z owrzodzeniem. Etiologia. Nowotwór ten rozwija si najcz Êciej na pod o u stanów przedrakowych. Do czynników stymulujàcych nale à: przewlek e dzia anie promieni s onecznych, dra nienie mechaniczne, dzia anie silnych Êrodków chemicznych. Epidemiologia. Rak ten jest znacznie rzadszy ni BCC. Wyst puje g ównie u osób starszych, dwukrotnie cz Êciej u m czyzn ni u kobiet. Obraz kliniczny. Zmiany chorobowe majà charakter egzofitycznych lub wrzodziejàcych tworów. Stwierdza si znaczny naciek podstawy, cz sto uniesione brzegi, jednak e pozbawione perlistego wa eczka. Ze wzgl du na cechy morfologiczne SCC dzieli si na dwie odmiany: Rycina Rak kolczystokomórkowy zmiana guzkowa pokryta strupem. 132

7 Blaszczyk Skora Rozdz 10/10/08 21:55 Page 133 Czerniak z oêliwy (Melanoma malignum ) brodawkujàcà; wrzodziejàcà. Ró nicowanie. W diagnostyce ró nicowej nale y wziàç pod uwag nast pujàce jednostki chorobowe: rak podstawnokomórkowy który ró ni si obecnoêcià perlistego wa eczka, mniejszym naciekiem podstawy, brakiem rozwoju na b onach Êluzowych; rogowiak kolczystokomórkowy ró ni si on szybszym przebiegiem, brakiem rozwoju na pod o u stanów przedrakowych, wyraênymi tendencjami do samoistnego ust powania. Leczenie. Zaleca si wyci cie chirurgiczne, krioterapi ciek ym azotem lub laseroterapi. Rycina Rak kolczystokomórkowy owrzodzenie w obr bie wargi dolnej. Czerniak z oêliwy Melanoma malignum Etiologia. Czerniak wywodzi si z melanocytów, które ulegajà zez oêliwieniu. Podnosi si rol oparzenia s onecznego w dzieciƒstwie jako istotnego czynnika rozwoju czerniaka w wieku póêniejszym. Epidemiologia. W oko o 10% przypadków obserwuje si rodzinne wyst powanie. Pomimo e nadal jest to rzadki nowotwór, obserwuje si jednak stopniowy wzrost cz stoêci jego wyst powania. W USA czerniak z oêliwy jest jednym z najcz Êciej wyst pujàcych nowotworów skóry. Obraz kliniczny. Wyró nia si cztery podstawowe typy czerniaka: Rycina Czerniak z oêliwy szerzàcy si powierzchownie, wywodzàcy si ze z oêliwej plamy soczewicowatej. czerniak szerzàcy si powierzchownie najcz stsza odmiana, powstajàca na pod o u znamion barwnikowych; czerniak guzkowy; czerniak wywodzàcy si z plamy soczewicowatej; czerniak umiejscowiony na koƒczynach. Czynniki ryzyka rozwoju czerniaka to: uprzednio wyst pujàcy czerniak u pacjenta; czerniak w rodzinie; znamiona wrodzone; znamiona dysplastyczne; bardzo du a liczba znamion barwnikowych (ponad 50); jasna karnacja; oparzenia s oneczne w dzieciƒstwie. Ró nicowanie. Pomocne w postawieniu rozpoznania jest badanie dermoskopowe, jednak e rozstrzygajàcym jest badanie histopatologiczne. Rycina Czerniak z oêliwy zmiana o typie owrzodzenia w obr bie pi ty. 133

8 Stany przedrakowe i raki skóry W diagnostyce ró nicowej nale y wziàç pod uwag takie jednostki chorobowe, jak: brodawka ojotokowa; znami melanocytowe; rak podstawnokomórkowy barwnikowy. Leczenie. Zmiany zawsze nale y usunàç z marginesem skóry zdrowej, zale nie od rozleg oêci i g bokoêci naciekania nowotworu. Wskazaniem do radioterapii sà przerzuty do skóry i okolicznych w z ów ch onnych. Repetytorium 1. Jaka jest ró nica etiopatogenetyczna rogów skórnych u doros ych i u dzieci? 2. Jakie jest ryzyko rozwoju przerzutów w nab oniaku? 3. Jakie sà czynniki ryzyka rozwoju czerniaka? 4. Jakie wyró nia si odmiany kliniczne raka podstawnokomórkowego?

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

polski koƒ zimnokrwisty

polski koƒ zimnokrwisty Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Programu Medycznego DoveMed DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA

Biuletyn Programu Medycznego DoveMed DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE lek. med. Magdalena Misiak-Gałązka Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA Agata

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 26 27 2013. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 26 27 2013 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski Prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Program wczesnego wykrywania raka piersi

Program wczesnego wykrywania raka piersi Program wczesnego wykrywania raka piersi Zapraszamy Pani do wzi cia udzia u w programie wczesnego wykrywania raka piersi metod mammografii. Równocze nie z zaproszeniem otrzymuje Pani niniejsz broszur,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 17 18 2011 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo