Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert"

Transkrypt

1 Wadowice, dnia r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie całodobowego dostępu do tych badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ) oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych i pośmiertnych

2 Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie całodobowego dostępu do tych badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ) oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych i pośmiertnych dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach I. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej (zapewnienie całodobowego dostępu do tych badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami), badań śródoperacyjnych oraz wykonywanie badań pośmiertnych dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zwanego dalej ZZOZ. 2. Zakresy badań mogą się zmieniać w trakcie realizacji umowy z przyczyn i w sposób określony w umowach z płatnikiem publicznym powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub innym płatnikiem oraz w wyniku zawarcia przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach nowych umów. Na takich samych zasadach mogą być zmieniane zasady wykonywania, rozliczania oraz sprawozdawania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, które będą wprowadzone aneksem do umowy. Ad. 1 1) Diagnostyka histopatologiczna i cytologiczna Lp. NAZWA/RODZAJ BADANIA szacunkowa liczba 1. Badanie histopatologiczne usuniętego narządu (cena od 1 miejsca pobrania wycinka) łącznie z niezbędnymi do ustalenia diagnozy badaniami 8000 immunohistochemicznymi. 2. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (do 4 preparatów) Badanie materiału tkankowego pobranego od zwierzęcia Badanie cytologiczne płynów ustrojowych Oznaczenie immunohistochemiczne receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz badań HER ) Badania śródoperacyjne. Przez badania śródoperacyjne rozumie się badania wykonane na podstawie materiału świeżego oraz następowe badanie materiału utrwalonego techniką parafinową.

3 Lp. NAZWA/RODZAJ BADANIA szacunkowa 1. Badanie śródoperacyjne 60 liczba 3). Badania pośmiertne Lp. NAZWA BADANIA szacunkowa liczba 1. Badania pośmiertne: badanie makroskopowe z pobraniem wycinków do badania mikroskopowego. 120 II. Okres obowiązywania zamówienia: 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia podpisania do r. 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień: r., po rozstrzygnięciu konkursu. 3. ZZOZ zastrzega możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W razie zawarcia umowy po r. ZZOZ zastrzega możliwość późniejszego rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. 4. ZZOZ zastrzega możliwość zawarcia umowy z terminem rozpoczęcia wykonywania umowy wcześniejszym niż r. na zasadzie porozumienia stron. III. Zasady udzielania świadczeń. 1. Świadczenia, będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą w zakładach diagnostycznych przyjmującego zamówienie oprócz: 2. Badania śródoperacyjne wykonywane będą w siedzibie ZZOZ w ustalonym dniu tygodnia (nie mniej niż 1 raz w tygodniu, nie mniej niż 5 godzin w godz. dopołudniowych np ). 3. Badania pośmiertne będą wykonywane w siedzibie ZZOZ zgodnie ze zleceniem i w terminach ustalonych z ZZOZ do 48 godzin (termin ten liczy się po upływie 12 godzin od zgonu). W szczególnych przypadkach jest możliwe ustalenie innego terminu, który należy ustalić z Koordynatorem umowy. IV. Wymagania stawiane Przyjmującemu zamówienie. 1.Przyjmujący zamówienie ma spełnić wymagania dotyczące sprzętu, aparatury i personelu wykonującego badania będące przedmiotem zamówienia zgodnie z wytycznymi: Polskiego Towarzystwa Patomorfologów,

4 Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z atestami dopuszczającymi sprzęt i aparaturę do użytku w Polsce. 2. Przyjmujący zamówienie ma zapewnić kompleksowe wykonywanie usług objętych konkursem. Ewentualne podwykonawstwo może wystąpić tylko jako sytuacja nadzwyczajna za zgodą wyrażoną przez ZZOZ na piśmie. 3. W konkursie mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, z wyłączeniem grupowych i indywidualnych praktyk lekarskich. 4. Oferta może być złożona tylko przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, który posiada doświadczenie i wiedzę oraz odpowiednie warunki finansowe, pozwalające na wykonywanie dla ZZOZ usługi w zakresie opisanym w szczegółowych warunkach oraz zgodnie z warunkami podpisanej umowy. 5. Przez doświadczenie i wiedzę, o których mowa w punkcie poprzedzającym, należy rozumieć: a) doświadczenie - świadczenie usług odpowiadających swoim rodzajem usługom opisanym w niniejszych szczegółowych warunkach konkursu w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania konkursowego, dla dwóch Szpitali. b) posiadanie wiedzy - dysponowanie wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem. 6. Przez odpowiednie warunki finansowe należy rozumieć niezaleganie przez Przyjmującego zamówienie w płatnościach podatków i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. 7. ZZOZ wyznaczy ze swej strony Koordynatora realizacji umowy. 8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych w dziedzinie histopatologii na rzecz wszystkich pacjentów ZZOZ, w tym: na rzecz pacjentów hospitalizowanych, pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także na rzecz pacjentów podmiotów, z którymi ZZOZ ma podpisane umowy w tym zakresie. Przyjmujący zamówienie powinien zapewnić całodobowy dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany zapewnić: wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych w siedzibie Przyjmującego zamówienie łącznie z niezbędnymi do ustalenia diagnozy badaniami immunohistochemicznymi na własny koszt (nie dotyczy badań HER-2 i receptorów estrogenowych i progesteronowych co wynika z potrzeb terapeutycznych określenie leczenia, rokowania a nie jest związane z samym procesem diagnostycznym (w takim przypadku osobne zlecenie płatne przez ZZOZ zgodnie z ceną określoną w ofercie). wykonywanie badań zgodnie z pisemnym zleceniem, podstawą wykonania badania pośmiertnego stanowić będzie pisemne zlecenie opatrzone pieczęcią ZZOZ i podpisem ordynatora oddziału lub osoby upoważnionej zatwierdzone przez Koordynatora umowy. odbiór własnym transportem materiału do badań z siedziby ZZOZ co najmniej 2 razy w tygodniu (koszt transportu ponosi Przyjmujący zamówienie)

5 dostarczanie wyników badań do 5 dni roboczych od czasu odbioru materiału w dni powszechnie od poniedziałku do piątku ( dotyczy materiałów właściwie utrwalonych i nie wymagających dodatkowych procedur). udzielanie wyczerpujących informacji o diagnozowanych przypadkach, udostępnianie w przypadku potrzeby leczenia chorego poza miejscem zamieszkania preparatów i bloczków parafinowych wykonywanie badań na aparatach spełniających standardy określone przez NFZ i przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych. podanie ewentualnego planu współpracy mającej na celu rozwój technik patomorfologicznych w ZZOZ w Wadowicach (nie jest obligatoryjne) 10. ZZOZ wymaga gwarancji, iż zlecone przez niego badania wykonywane będą w sposób nie budzący zastrzeżeń wojewódzkiego i krajowego specjalistycznego nadzoru w patomorfologii (jakość preparatów, fachowość diagnostyki). Zastrzega sobie także możliwości wizytacji zakładu (pracowni), której przedmiotowe badania zostaną zlecone. 11. ZZOZ zapewnia pojemniki do pobierania i przewożenia materiałów (plastikowe pojemniki różnej wielkości przystosowane do przewożenia materiału w formalinie) 12. ZZOZ wymaga od Przyjmującego zamówienie wykonania usługi w zakresie badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych oraz badań pośmiertnych na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy, normami, sztuką i etyką zawodową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 13. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZZOZ powierzenie wykonywania dodatkowych konsultacji podmiotowi trzeciemu, posiadającemu uprawnienia do wykonywania zleconych badań, dysponującemu odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną oraz zatrudniającemu personel o wymaganych kwalifikacjach. Przyjmujący zamówienie na własny koszt dostarcza materiał do badania w celu wykonania dodatkowych konsultacji do podmiotu trzeciego. Dodatkowe konsultacje są wykonywane po uzgodnieniu i akceptacji ZZOZ i na koszt ZZOZ. 14. Badania śródoperacyjne oraz badania pośmiertne Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wykonywać w pomieszczeniach wskazanych przez ZZOZ, na terenie ZZOZ. 15. ZZOZ do wykonywania badań pośmiertnych zapewnia preparatorów. 16. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia odbioru materiału ( co najmniej 2 razy w tygodniu) do badań i dostarczania wyników badań do 5 dni roboczych od dnia odbioru materiału w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) do siedziby ZZOZ własnym środkiem transportu i na własny koszt. Dotyczy materiałów właściwie utrwalonych i nie wymagających dodatkowych procedur. Dopuszcza się przedłużenie terminu dostarczenia wyników w sytuacji konieczności wykonania dodatkowych badań niezbędnych do podjęcia diagnozy. Termin, ten należy uzgodnić z koordynatorem umowy. Każdorazowe przekroczenia

6 terminu wymagają pisemnego uzasadnienia. 17. Przyjmujący zamówienie odpowiada za precyzję w wykonaniu badaniu, sporządzeniu opisu badania i opisu wyniku badania. 18. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany posiadać ważne certyfikaty jakości, akredytacji (np. ISO) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, potwierdzające jakość wykonywanych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych. 19. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest posiadać ważną licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań będących przedmiotem niniejszego konkursu. 20. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany dołączyć do oferty referencje z dwóch szpitali, w których udziela bądź udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii. 21. Przyjmujący zamówienie musi posiadać ubezpieczenie OC odpowiadające warunkom obowiązkowemu OC w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz zobowiązany będzie do utrzymania aktualnego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 22. ZZOZ zapłaci za wykonane badania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 23. Szczegółowe warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszych szczegółowych warunkach konkursu będą zawarte w podpisanej z Przyjmującym zamówienie, wybranym w nim konkursie umowie, której projekt stanowi załącznik do warunków. 24. Wymagane dokumenty: a) aktualny odpis właściwego rejestru ( Rejestr Wojewody /KRS / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) poświadczenie, że Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa są upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, c) tytuł prawny do lokalu /* d) zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON /* e) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 f) oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 g) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób, które udzielać będą świadczeń zdrowotnych (dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu udzielającego świadczeń) załącznik nr 3a i) oświadczenie o akceptacji projektu umowy załącznik nr 4 j) kopię certyfikatów ISO, akredytacja, itp.* k) licencje na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych tj. Licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych.*

7 l) zaświadczenie o niezaleganiu przez Przyjmującego zamówienie w płatnościach podatków i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego nie starsze niż 3 m-ce ł) wymagane referencje z dwóch szpitali, w których Przyjmujący zamówienie udziela bądź udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii. */ kopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez instytucje wydające, notariusza lub osobę upoważnioną do reprezentowania Przyjmującego zamówienie. V. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji. 2. Ofertę należy złożyć na drukach załączonych do niniejszej specyfikacji zgodnie z załącznikiem nr Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 4. Wszystkie strony i załączniki do oferty muszą być zaparafowane, natomiast dołączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Przyjmującego zamówienie. 5. Ofertę wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert (załącznik nr 2), (załączniki nr 3 i 3a) oświadczeniem o akceptacji projektu umowy (załącznik nr 4) oraz wymaganymi dokumentami należy umieścić w kopercie oznaczonej danymi Przyjmującego zamówienie oraz napisem: Konkurs ofert na badania histopatologiczne, cytologiczne, śródoperacyjne oraz pośmiertne VI. Oferta cenowa. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cenę należy podać w formularzu ofertowym. VII. Kryteria oceny przy wyborze oferty 1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: a) Cena 100%

8 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: Cena 1. Cena badania histopatologiczne usuniętego narządu (cena od 1 miejsca 35 pkt pobrania wycinka) łącznie z niezbędnymi do ustalenia diagnozy badaniami immunohistochemicznymi. 2. Cena badania Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (do 4 preparatów) 5 pkt 3. Cena badania materiału tkankowego pobranego od zwierzęcia 5 pkt 4. Cena badania cytologicznego płynów ustrojowych 5 pkt 5. Cena oznaczenia immunohistochemicznego receptorów estrogenowych 10 pkt i progesteronowych oraz badań HER-2 6. Cena badania śródoperacyjnego 20 pkt 7. Cena badania pośmiertnego: badanie makroskopowe z pobraniem wycinków 20 pkt do badania mikroskopowego 100 pkt Wx = Cmin / Cof x W max Wx wielkość punktowa w poszczególnych punktach ( ) Cmin najniższa cena brutto spośród oferowanych Cof Oferowana cena brutto Wmax maksymalna wartość punktowa Wartość punktowa ustalona będzie według wzoru Wc = (W1+W2+ + W) x R Wc wartość punktowa w kryterium: cena W1 + W = ustalona wcześniej wartość punktowa w poszczególnych punktach R ranga kryterium (100%) Ustalenie Oceny końcowej: Ok = W c Ok ocena końcowa Wc wartość punktowa w kryterium: cena

9 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała najwyższą ilość punktów. VIII. Składanie ofert. Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć do dnia r. do godziny w Sekretariacie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5 osobiście lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data dotarcia do ZZOZ IX. Otwarcie ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w Sali konferencyjnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5, II piętro. 2. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości zainteresowanych pisemnie oraz poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, II piętro. X. Związanie ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. XI. Warunki konkursu. W siedzibie ZZOZ w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 w Wadowicach, w Dziale Organizacji i Nadzoru od poniedziałku do piątku w godz do (tel , lub ) można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze ofert. Obowiązujące formularze są również zamieszczone na stronie internetowej ZZOZ w Wadowicach (www.zzozwadowice.pl). XII. Istotne warunki umowy. A. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielenia świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert na czas trwania umowy. 2. Przyjmujący zamówienie umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje umowa na udzielenie świadczeń. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszenia jego zakresu oraz sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do złożenia przed przystąpieniem do udzielenia świadczeń zdrowotnych uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej. B. Termin płatności 1.Warunki płatności -30 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z

10 zestawieniem potwierdzającym ilość i rodzaj wykonanych badań. 2. Należność za wykonanie zamówienia wypłacona będzie Przyjmującemu zamówienie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktur wystawionych przez Przyjmującego zamówienie. 3. Fakturę VAT należy dostarczyć ZZOZ w Wadowicach najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca. Podstawą uznania faktury VAT będzie potwierdzenie wykonania zamówienia przez Koordynatora. XIII. Prawo Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z art 26 ust. 4 ustawy z dnia r. O działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) w związku z art ustawy z dnia r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008r. nr 164 poz z późń. zm.). XIV. Prawo udzielającego zamówienie. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania i unieważnienia konkursu w całości lub dowolnej jego części bez podania przyczyny. Załącznik nr 1

11 OFERTA KONKURSOWA w zakresie diagnostyki histopatologicznej, cytologicznej oraz badań śródoperacyjnych i pośmiertnych I. Dane o Przyjmującym zamówienie 1. Nazwa firmy... Adres firmy, nr telefonu... Numer wpisu do rejestru... REGON... NIP... Nazwa banku... Numer rachunku bankowego... Osoba reprezentująca Przyjmującego zamówienie... Kod świadczeniodawcy (nr umowy z NFZ) jeżeli dotyczy: Określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz personelu wykonującego świadczenia, a także dokumenty rejestrowe Należy załączyć uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem: aktualny odpis właściwego rejestru (Rejestr Wojewody / KRS / Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zależności od formy organizacyjno prawnej)* tytuł prawny do lokalu/* zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON /* oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 wskazanie liczby i kwalifikacji osób, które udzielać będą świadczeń zdrowotnych (dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu udzielającego świadczeń ) załącznik nr 3 a oświadczenie o akceptacji projektu umowy załącznik nr 4 kopię certyfikatów ISO, akredytacja, itp. * 0 licencje na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych tj. Licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonywanie badań

12 histopatologicznych i cytologicznych* 1 zaświadczenie o niezaleganiu przez Przyjmującego zamówienie w płatnościach podatków i składek z tytułu ubezpieczenia społecznego nie starsze niż 3 m-ce 2 wymagane referencje z dwóch szpitali, w których Przyjmujący zamówienie udziela bądź udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii 3 poświadczenie, że Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym oraz, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa są upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Przyjmującego zamówienie */ kopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez instytucje wydające, notariusza, osobę upoważnioną do reprezentowania Przyjmującego zamówienie 2. Proponowane ceny badań Badania rutynowe NAZWA BADANIA Badanie histopatologiczne usuniętego narządu (cena od 1 miejsca pobrania wycinka) łącznie z niezbędnymi do ustalenia diagnozy badaniami immunohistochemicznymi. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (do 4 preparatów) Badanie materiału tkankowego pobranego od zwierzęcia Badanie cytologiczne płynów ustrojowych Oznaczenie immunohistochemiczne receptorów estrogenowych i progesteronowych oraz badań HER-2 Cena jednostkowa brutto Czas oczekiwania na wynik badania Badania śródoperacyjne Przez badania śródoperacyjne rozumie się badania wykonane na podstawie materiału świeżego oraz następowe badanie materiału utrwalonego techniką parafinową. Badanie śródoperacyjne NAZWA BADANIA Cena jednostkowa brutto Czas oczekiwania na wynik badania

13 Badania pośmiertne NAZWA BADANIA Badania pośmiertne: badanie makroskopowe z pobraniem wycinków do badania mikroskopowego. Cena jednostkowa brutto Czas oczekiwania na wynik badania a) Cena badań histopatologicznych i cytologicznych obejmuje transport materiału i dostarczenie wyniku do ZZOZ, b)wszystkie badania wykonywane są zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Patomorfologów, c) Maksymalna liczba preparatów danego narządu nie może przekraczać liczby zalecanych do pobrania przez Polskie Towarzystwo Patomorfologów. Oferujemy: Całodobowy dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych w siedzibie Przyjmującego zamówienie Wykonywanie badań śródoperacyjnych w siedzibie ZZOZ Oferujemy: tak / nie Wykonywanie badań pośmiertnych w siedzibie ZZOZ Odbiór własnym transportem materiału do badań z siedziby ZZOZ co najmniej 2 razy w tygodniu (na koszt Przyjmującego zamówienie) Dostarczanie wyników badań do 5 dni roboczych ( od poniedziałku do piątku) od czasu odbioru materiału. Dotyczy materiałów właściwie utrwalonych i nie wymagających dodatkowych procedur. Dopuszcza się przedłużenie terminu dostarczenia wyników w sytuacji konieczności wykonania dodatkowych badań niezbędnych do podjęcia diagnozy. Termin, ten należy uzgodnić z koordynatorem umowy. Każdorazowe przekroczenia terminu wymagają pisemnego uzasadnienia. Wykonywanie, o ile zachodzi taka potrzeba wszystkich dodatkowych badań immunohistochemicznych na koszt Przyjmującego zamówienie jeżeli wymaga tego postawienie rozpoznania histopatologicznego((nie dotyczy badań HER-2 i receptorów estrogenowych i progesteronowych) co wynika z potrzeb terapeutycznych określenie leczenia, rokowania a

14 nie jest związane z samym procesem diagnostycznym, w takim przypadku osobne zlecenie płatne przez ZZOZ zgodnie z ceną określoną w ofercie. Udostępnianie w przypadku potrzeby leczenia chorego poza miejscem zamieszkania preparatów i bloczków parafinowych Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach powierzenie wykonywania za zgodą ZZOZ dodatkowych konsultacji podmiotowi trzeciemu, posiadającemu uprawnienia do wykonywania zleconych badań, dysponującemu odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną oraz zatrudniającemu personel o wymaganych kwalifikacjach. Przyjmujący zamówienie na własny koszt dostarcza materiał do badania w celu wykonania dodatkowych konsultacji do podmiotu trzeciego. Dodatkowe konsultacje są wykonywane po uzgodnieniu i akceptacji ZZOZ i na koszt ZZOZ. Zobowiązanie Przyjmującego zamówienie do poddania się kontroli przez NFZ. Wykonywanie badań na aparatach spełniających standardy określone przez NFZ i przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych. Akceptuję zasady określone w szczegółowych warunkach konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych i pośmiertnych dla ZZOZ w Wadowicach... miejscowość, data podpis i pieczęć Przyjmującego zamówienie Załącznik nr 2

15 (Dane Przyjmującego zamówienie) Oświadczenie Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z warunkami konkursu ofert, otrzymałem wszelkie wyjaśnienia potrzebne do przygotowania oferty.... miejscowość, data podpis i pieczęć Przyjmującego zamówienie Załącznik nr 3

16 (Dane Przyjmującego zamówienie) Oświadczenie Przyjmującego zamówienie Przyjmujący zamówienie oświadcza iż: - posiadam odpowiednią aparaturę i sprzęt zgodny z atestami dopuszczającymi do użytku w Polsce oraz spełniający wymagania NFZ, - posiadam kompetentny personel zdolny do wykonywania świadczeń będących przedmiotem zamówienia.... miejscowość, data podpis i pieczęć Przyjmującego zamówienie Załącznik nr 3a

17 (Dane Przyjmującego zamówienie) Oświadczenie Przyjmującego zamówienie Lista osób wraz z kwalifikacjami zawodowymi udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych z zakresu histopatologii, badań śródoperacyjnych, badań pośmiertnych zgodnie z przedmiotem zamówienia: L.P. Imię i nazwisko osoby świadczącej Kwalifikacje zawodowe usługę Podpis, data i pieczęć Przyjmującego zamówienie Załącznik nr 4

18 (Dane Przyjmującego zamówienie) Oświadczenie Przyjmującego zamówienie Oświadczam, że akceptuję projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do Szczegółowych warunków konkursu i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń.... miejscowość, data podpis i pieczęć Przyjmującego zamówienie

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo