REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART"

Transkrypt

1 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin Rachunków ), określa warunki otwierania i prowadzenia Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych oraz Rachunków Oszczędnościowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART, a także wykonywanie Transakcji Płatniczych z wykorzystaniem tych Rachunków. 2 Dla potrzeb Regulaminu Rachunków użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 1) Aplikacja Mobilna oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe - smartfony, palmtopy czy tablety, umożliwiające korzystanie z Bankowości Mobilnej, zapewniające możliwość składania Dyspozycji oraz dostęp do informacji o Produktach Bankowych Klienta; 2) Bank SMART nazwa handlowa FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN; adres poczty elektronicznej: 3) Bankowość Internetowa usługa Banku SMART zapewniająca Klientowi oraz Pełnomocnikowi za pośrednictwem sieci Internet dostęp do informacji o Produktach Bankowych Klienta oraz możliwość składania Dyspozycji na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków; 4) Bankowość Mobilna usługa Banku SMART, odrębna od Bankowości Internetowej, zapewniająca Klientowi oraz Pełnomocnikowi dostęp do informacji o Produktach Bankowych Klienta oraz możliwość składania Dyspozycji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety i telefony komórkowe z dostępem do Internetu, wyposażonych w Aplikację Mobilną; 5) BIC (Business Identifier Code) międzynarodowy unikatowy kod identyfikujący banki i inne instytucje finansowe, składający się z ośmiu do jedenastu znaków alfanumerycznych; 6) Certyfikat Rezydencji zaświadczenie o miejscu zamieszkania Klienta dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania Klienta; 7) Data Waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank SMART nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi uznano lub obciążono Rachunek; 8) Dokument Tożsamości dowód osobisty lub paszport, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej; 9) Dostawca dostawca usług płatniczych prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych w rozumieniu Ustawy; Dostawcą Klienta jest Bank SMART; 10) Dyspozycja Zlecenie Płatnicze lub inne oświadczenia Klienta lub Pełnomocnika, uregulowane w Umowie lub Regulaminie Rachunków; 11) Dzień Roboczy Banku SMART dzień od poniedziałku do piątku, w którym Bank SMART prowadzi działalność operacyjną z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 12) Dzień Wolny Banku SMART dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota; 13) Godzina Graniczna godzina podana w Komunikacie, do której Bank SMART przyjmuje określone Zlecenia Płatnicze w celu ich wykonania w danym Dniu Roboczym Banku SMART; Zlecenia Płatnicze złożone po upływie Godziny Granicznej są traktowane, jako złożone w następnym Dniu Roboczym Banku SMART; 14) Hasło Internetowe ciąg znaków określany samodzielnie przez Klienta lub Pełnomocnika po pierwszym zalogowaniu się do Bankowości Internetowej, 15) Hasło SMS ciąg znaków służący aktywacji Zdalnych Kanałów Obsługi oraz autoryzujący wykonanie poszczególnej Dyspozycji, wysyłany Klientowi w wiadomości sms na podany przez niego numer telefonu; 16) IBAN międzynarodowy standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych, zawierający identyfikator kraju oraz numer rachunku; długość rachunku w standardzie IBAN jest ustalana przez poszczególne kraje; 17) Karta Płatnicza karta debetowa VISA lub V PAY, pozwalająca na dokonywanie transakcji w ciężar Środków Dostępnych na Rachunku ROR, wydawana przez Bank SMART, na podstawie Umowy; 18) Klient osoba fizyczna będąca Rezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca stroną zawartej z Bankiem SMART Umowy lub występująca o jej zawarcie; 19) Kod PIN ciąg cyfr określany samodzielnie przez Klienta lub Pełnomocnika po pierwszym zalogowaniu się do Aplikacji Mobilnej; 20) Komunikat komunikat o Godzinach Granicznych dla Zleceń Płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym, dostępny na Stronie Internetowej Banku SMART; 21) Koperta Aktywacyjna koperta przekazywana Klientowi przez kuriera lub Upoważnionego Przedstawiciela Banku lub wysłana na adres Klienta, zawierająca Numer NIK, stosowana w przypadku zawierania Umowy w formie pisemnej; 1

2 22) Kurs Walutowy ustalany przez Bank SMART Kurs Kupna/Sprzedaży walut obcych, stosowany przy realizacji Transakcji Płatniczych wymagających Przewalutowania; stosowane przez Bank SMART Kursy Walutowe określane są w Tabeli Kursów Walut; 23) Kurs Kupna kurs kupna waluty obcej, wskazany w Tabeli Kursów Walut; 24) Kurs Sprzedaży kurs sprzedaży waluty obcej, wskazany w Tabeli Kursów Walut; 25) Marża Oprocentowania marża Banku SMART wyrażona w punktach procentowych, której wysokość określa Tabela, uwzględniana przy obliczaniu oprocentowania Rachunku według zmiennej stopy procentowej opartej o Stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR; 26) Numer NIK poufny, unikalny numer przeznaczony do identyfikacji Klienta lub Pełnomocnika; 27) Numer PIN poufny kod identyfikacyjny przypisany do Karty Płatniczej, służący (wraz z danymi zawartymi na Karcie) do elektronicznej identyfikacji posiadacza Karty Płatniczej w celu dokonania transakcji Kartą Płatniczą; 28) NRB polski standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych składający się z 26 cyfr zawierających cyfry kontrolne, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku; 29) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca w rozumieniu Ustawy odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej. W przypadku Przelewów Przychodzących na Rachunki prowadzone przez Bank SMART Odbiorcą jest Klient; 30) Pełnomocnik osoba fizyczna, upoważniona przez Klienta do dysponowania Rachunkiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Rachunków; 31) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze. W przypadku transakcji wychodzących z Rachunku Płatnikiem jest Klient; 32) Potwierdzenie potwierdzenie zawarcia Umowy, stanowiące integralną część Umowy, określające walutę Rachunku; 33) Produkty Bankowe Rachunek ROR, Rachunek Oszczędnościowy, Karta Płatnicza oraz inne produkty i usługi oferowane przez Bank SMART; 34) Przelew Autoryzacyjny Przelew Krajowy lub Przelew Europejski SEPA, wykonywany z rachunku prowadzonego w banku, którego siedziba znajduje się w kraju Unii Europejskiej, za pośrednictwem którego: 1) Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na zawarcie Umowy oraz potwierdza swoją tożsamość; 2) osoba wskazana w Dyspozycji ustanowienia Pełnomocnika potwierdza swoją tożsamość; Przelew Autoryzacyjny może być dokonany z rachunku indywidualnego lub wspólnego. Przelew Autoryzacyjny musi jednoznacznie wskazywać, że został wykonany przez osobę będącą posiadaczem rachunku, z którego Przelew Autoryzacyjny został wykonany; 35) Przelew Europejski SEPA przelew w EUR, który pozwala przesyłać środki pieniężne, pomiędzy Płatnikami, a Odbiorcami z krajów lub terytoriów, należących do jednolitego obszaru płatności w EUR (SEPA), lista krajów i terytoriów należących do SEPA dostępna jest na stronie internetowej 36) Przelew Krajowy przelew realizowany pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi przez banki krajowe; 37) Przelew Wewnętrzny Dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank SMART jego Rachunku i uznania innego rachunku prowadzonego przez FM Bank PBP S.A.; 38) Przelew Niewspólnotowy każdy przelew inny niż Przelew Krajowy, Wewnętrzny i Wspólnotowy; 39) Przelew Wspólnotowy przelew realizowany w walutach państw członkowskich w obrocie z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym na terytorium Polski; 40) Przelew SORBNET przelew w PLN realizowany pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi przez banki krajowe, w ramach którego środki pieniężne przekazywane są na rachunek Odbiorcy za pośrednictwem systemu SORBNET; 41) Przelew SWIFT przelew realizowany za pośrednictwem systemu SWIFT w walucie obcej do banku krajowego lub w walucie obcej lub w PLN do banku zagranicznego; 42) Przelew Przychodzący polecenie przelewu obciążające rachunek prowadzony w Banku SMART bądź w innym banku, skutkujące uznaniem Rachunku Klienta, 43) Przelew Zagraniczny Przelew Wspólnotowy i Przelew Niewspólnotowy, realizowany w trybie Przelewu SWIFT lub w trybie Przelewu Europejskiego SEPA; 44) Przelew Zewnętrzny Dyspozycja Klienta obciążenia jego Rachunku prowadzonego w Banku SMART i uznania rachunku prowadzonego w innym banku; 45) Przelew Zwrotny przelew, w tytule którego Bank SMART przesyła Numer NIK Klienta lub Pełnomocnika i zwraca kwotę otrzymaną w Przelewie Autoryzacyjnym na rachunek, z którego Klient lub Pełnomocnik wykonał Przelew Autoryzacyjny; 46) Przewalutowanie przeliczanie przez Bank SMART, środków pieniężnych będących przedmiotem Transakcji Płatniczej; wykonywanej w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony Rachunek, według Kursów Walutowych ogłaszanych przez Bank SMART w Tabeli Kursów Walut, z wyłączeniem transakcji wykonywanych przy użyciu Kart Płatniczych; 47) Rachunek Rachunek ROR lub Rachunek Oszczędnościowy prowadzone na rzecz Klienta przez Bank SMART; 48) Rachunek Oszczędnościowy rachunek przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych Klienta, inny niż Rachunek ROR, prowadzony w walucie określonej w Potwierdzeniu; 49) Rachunek ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy oferowany Klientom przez Bank SMART, prowadzony w walucie określonej w Potwierdzeniu; 50) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce; 2

3 51) Saldo Debetowe ujemne saldo Rachunku wykazane na koniec Dnia Roboczego Banku SMART, spowodowane obciążeniem Rachunku kwotami przewyższającymi stan Środków Dostępnych; 52) SEPA Single Euro Payments Area, jednolity obszar płatności w EUR; 53) Serwis Telefoniczny COK Centrum Obsługi Klienta umożliwiające, po uprzedniej identyfikacji Klienta lub Pełnomocnika przy pomocy TelePIN, składanie Dyspozycji, uzyskiwanie informacji dotyczących usług oferowanych przez Bank SMART, dostępne pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej Banku SMART; na Stronie Internetowej Banku SMART będą podane również dane o dniach i godzinach pracy Serwisu Telefonicznego COK; 54) Stawka LIBOR/EURIBOR stopa oprocentowania właściwa dla danej waluty obcej, stosowana w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku SMART, jako stopa podstawowa służąca do ustalania wysokości stopy oprocentowania Rachunków prowadzonych w walutach obcych;, 55) Stawka WIBOR/WIBID stopa oprocentowania stosowana w rozliczeniach międzybankowych, wykorzystywana w Banku SMART jako stopa podstawowa służąca ustaleniu wysokości stopy oprocentowania Rachunków prowadzonych w PLN; 56) Strona Internetowa Banku SMART 57) System SORBNET System Obsługi Rachunków Bankowych platforma elektroniczna tworzona i prowadzona przez Narodowy Bank Polski, na której dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym; 58) Średni Rynkowy Kurs Waluty Obcej średni rynkowy kurs danej waluty obcej, uwzględnionej w Tabeli Kursów Walut, obowiązujący na międzybankowym rynku walutowym; 59) Środki Dostępne saldo Rachunku pomniejszone o kwoty ewentualnych blokad, w szczególności wynikających ze złożonych Zleceń Płatniczych oraz transakcji przy użyciu Kart Płatniczych, a w przypadku uruchomienia limitu kredytowego dodatkowo powiększone o kwotę limitu; 60) Tabela Kursów Walut Tabela Kursów Walut w Banku SMART określająca obowiązujące w Banku SMART kursy wymiany walut obcych dostępna na Stronie Internetowej Banku SMART; kursy wymiany walut mają zastosowanie w przypadku transakcji wykonywanych w walucie innej niż PLN, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ; 61) Tabela Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART zawierająca wykaz, nazwy handlowe, warunki cenowe, oprocentowanie, terminy oraz waluty produktów i usług oferowanych przez Bank SMART; 62) TelePIN unikalny numer umożliwiający identyfikację Klienta lub Pełnomocnika poprzez Serwis Telefoniczny COK; 63) Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Klienta lub Odbiorcę wpłata, przelew lub wypłata środków pieniężnych, w tym w szczególności transakcje objęte Ustawą; 64) Umowa Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz o wydawanie kart płatniczych dla klientów indywidualnych Banku SMART zawarta pomiędzy Bankiem SMART, a Klientem; 65) Unikatowy Identyfikator NRB lub IBAN dostarczany przez Klienta przy zlecaniu dokonywania Transakcji Płatniczej lub numer Karty Płatniczej; 66) Upoważniony Przedstawiciel Banku pośrednik w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U poz ze zm.), działający na rzecz Banku SMART, na podstawie i w granicach udzielonego przez Bank SMART pełnomocnictwa, upoważniony do dokonywania czynności wyraźnie wskazanych w Umowie i Regulaminie; 67) Usługa Korzystnych Przewalutowań usługa umożliwiająca Klientom Banku SMART korzystanie z preferencyjnych warunków Przewalutowania Transakcji Płatniczych wykonywanych w walutach EUR lub PLN z wyłączeniem transakcji wykonywanych przy użyciu Kart Płatniczych; 68) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U nr 0 poz. 873 ze zm.); 69) Wniosek oświadczenie Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy na zasadach określonych przez Bank SMART; 70) Zadłużenie Przeterminowane zadłużenie Klienta względem Banku SMART, będące wynikiem powstania Salda Debetowego na Rachunku, od którego naliczane są odsetki za opóźnienie zgodnie z Tabelą; 71) Zdalne Kanały Obsługi kanały dostępu umożliwiające dysponowanie Produktami Bankowymi oferowanymi pod nazwą handlową Bank SMART, w szczególności poprzez Bankowość Mobilną, Bankowość Internetową oraz Serwis Telefoniczny COK; 72) Zlecenie/Zlecenie Płatnicze Dyspozycja stanowiąca polecenie wykonania przez Bank SMART Transakcji Płatniczej; 73) Zlecenie Stałe Zlecenie Płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane cyklicznie z Rachunku, dla którego Bank SMART udostępnia taką usługę, po złożeniu przez Klienta odpowiedniej Dyspozycji Postanowienia Regulaminu Rachunków są wiążące dla Stron Umowy, o ile nie przewiduje ona postanowień odmiennych od postanowień Regulaminu Rachunków. 2. Dla poszczególnych typów Rachunków, Bank SMART, w trybie wskazanym w 47 Regulaminu Rachunków, może wydawać regulaminy określające warunki ich prowadzenia, mogące zawierać odmienne postanowienia niż niniejszy Regulamin Rachunków. 3

4 Zawarcie Umowy 4 1. Bank SMART zawiera Umowę na podstawie prawidłowo wypełnionego i złożonego przez Klienta Wniosku. 2. Wniosek może być złożony za pośrednictwem: 1) Strony Internetowej Banku SMART; 2) Aplikacji Mobilnej; 3) w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Serwisu Telefonicznego COK; 4) Upoważnionego Przedstawiciela Banku. 3. Warunkiem zawarcia Umowy przez Klienta posługującego się danymi osobowymi, których prawidłowe przetwarzanie nie jest możliwe z wykorzystaniem alfabetu polskiego, jest złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie przez Bank SMART jego danych osobowych z wykorzystaniem wyłącznie alfabetu polskiego. 4. Bank SMART może odmówić otwarcia Rachunku. 5. Umowa może być zawarta w formie: 1) elektronicznej, z wykorzystaniem Przelewu Autoryzacyjnego lub 2) pisemnej, za pośrednictwem kuriera lub Upoważnionego Przedstawiciela Banku Umowa zostaje zawarta: 1) z chwilą podpisania jej przez Klienta w obecności kuriera po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości osoby podpisującej Umowę, gdy Klient, składając Wniosek zdecydował, że projekt Umowy zostanie mu, dostarczony za pośrednictwem kuriera; 2) z chwilą otrzymania przez Klienta na wskazany we Wniosku adres poczty elektronicznej Umowy i Potwierdzenia wygenerowanych elektronicznie gdy Klient składając Wniosek zdecydował, że Umowa zostanie zawarta w drodze Przelewu Autoryzacyjnego; 3) z chwilą podpisania Umowy przez Klienta oraz Bank SMART, po uprzedniej weryfikacji tożsamości Klienta przez Upoważnionego Przedstawiciela Banku gdy Klient składając Wniosek zdecydował, że Umowa zostanie zawarta przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela Banku. 2. W przypadkach, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1) i 3), Bank SMART udostępni Rachunek Klientowi w ciągu 10 Dni Roboczych Banku SMART od dnia zawarcia Umowy. 3. W przypadku, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 2), Bank SMART udostępni Rachunek Klientowi najpóźniej w ciągu 2 Dni Roboczych Banku SMART od dnia zawarcia Umowy. 4. Bank SMART rozpocznie świadczenie usług wynikających z Umowy od chwili udostępnienia Rachunku Klientowi. 5. O momencie udostępnienia Rachunku Bank SMART lub Upoważniony Przedstawiciel Banku poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Bank SMART dopuszcza możliwość zawarcia Umowy określonej w ust. 1 jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. W przypadku określonym ust. 1 pkt 1, po złożeniu Wniosku, Bank SMART sporządza dwa jednobrzmiące egzemplarze Umowy w formie papierowej, podpisuje Umowę oraz dostarcza ją Klientowi na adres wskazany przez Klienta wraz z dokumentami stanowiącymi integralną część Umowy. Klient w obecności kuriera podpisuje oba egzemplarze Umowy. 8. Upoważniony Przedstawiciel Banku oraz kurier są upoważnieni i zobowiązani do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie okazanego ważnego Dokumentu Tożsamości. 9. Bank SMART na dowód prawidłowo zawartej Umowy przesyła Potwierdzenie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej niezwłocznie po zawarciu Umowy i przed udostępnieniem Rachunku Klientowi. 10. Do czasu udostępnienia Rachunku Klientowi, Klient nie będzie mógł dokonywać Transakcji Płatniczych. 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Bank SMART niezwłocznie po zaksięgowaniu Przelewu Autoryzacyjnego dokonuje Przelewu Zwrotnego. 12. Bank SMART udostępnia szczegółowe informacje o dostępnej formie zawarcia Umowy oraz informuje o czynnościach, jakie Klient powinien wykonać w celu aktywowania Zdalnych Kanałów Obsługi za pośrednictwem: 1) Strony Internetowej Banku SMART; 2) Serwisu Telefonicznego COK. 6 Nie dochodzi do zawarcia Umowy w każdym z następujących przypadków: 1) niedokonania Przelewu Autoryzacyjnego na wskazany przez Bank SMART rachunek w terminie 5 Dni Roboczych Banku SMART od wysłania Klientowi danych koniecznych do jego wykonania; 2) negatywnej weryfikacji Klienta, w tym rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi przez Klienta we Wniosku, a danymi zawartymi w Przelewie Autoryzacyjnym; 3) niepodpisania Umowy przez Klienta, lub pracownika Banku SMART. 4

5 Rodzaje Rachunków 7 1. Bank SMART otwiera i prowadzi na podstawie Umowy i Regulaminu Rachunków: 1) Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe ( Rachunki ROR ); 2) Rachunki Oszczędnościowe ( Rachunki Oszczędnościowe ). 2. Bank SMART otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz Klientów, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. 3. Klient może posiadać w Banku SMART tylko jeden Rachunek ROR i tylko jeden Rachunek Oszczędnościowy w danej walucie. 4. Rachunki otwierane są na czas nieokreślony. 5. Rachunek ROR i powiązany z nim Rachunek Oszczędnościowy może być prowadzony tylko na rzecz jednego Klienta. Rachunek ROR 8 1. Rachunek ROR przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz do przeprowadzania przez Klienta operacji i rozliczeń pieniężnych, w tym w szczególności do: 1) dysponowania środkami pieniężnymi i wykonywania Transakcji Płatniczych w rozumieniu Ustawy; 2) wykonywania gotówkowych i bezgotówkowych transakcji z wykorzystaniem Kart Płatniczych. 2. Klient, który posiada w Banku SMART Rachunek ROR może wnioskować o skorzystanie z pozostałych Produktów Bankowych, w tym w szczególności Rachunku Oszczędnościowego i Karty Płatniczej do Rachunku ROR. Rachunek Oszczędnościowy 9 1. Rachunek Oszczędnościowy jest rachunkiem dodatkowym do Rachunku ROR. 2. Rachunek Oszczędnościowy jest prowadzony w tej samej walucie, co powiązany z nim Rachunek ROR. 3. Wypłata środków z Rachunku Oszczędnościowego nie wiąże się z utratą przez Klienta naliczonego oprocentowania. 4. Do Rachunku Oszczędnościowego nie są wydawane Karty Płatnicze, jak również nie jest uruchamiany limit kredytowy. 10 W sprawach nieuregulowanych do Rachunku Oszczędnościowego odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu Rachunków w zakresie, w jakim odnosi się do Rachunku ROR. Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Klient, po zawarciu Umowy, może udzielić wskazanej osobie pełnomocnictwa rodzajowego do dysponowania wskazanym przez Klienta Rachunkiem składając Dyspozycję ustanowienia Pełnomocnika za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi. Pełnomocnik ma prawo do dysponowania Rachunkiem za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi w takim samym zakresie jak Klient, z zastrzeżeniem Do jednego Rachunku może być ustanowiony jeden Pełnomocnik. 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Dyspozycje złożone przez Pełnomocnika. 4. Do Pełnomocnika stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące Klienta, chyba że niniejszy Regulamin Rachunków stanowi inaczej Do ustanowienia Pełnomocnika niezbędne jest złożenie przez Klienta Dyspozycji ustanowienia Pełnomocnika i potwierdzenie tożsamości Pełnomocnika. 2. W przypadku, gdy przyszły Pełnomocnik nie figuruje w bazach Banku SMART potwierdzenie tożsamości odbywa się poprzez wykonanie przez osobę wskazaną w Dyspozycji ustanowienia Pełnomocnika Przelewu Autoryzacyjnego. Bank SMART niezwłocznie po otrzymaniu Przelewu Autoryzacyjnego dokonuje Przelewu Zwrotnego. Numer NIK przekazywany jest Pełnomocnikowi w tytule Przelewu Zwrotnego. 3. W przypadku, gdy przyszły Pełnomocnik figuruje w bazach Banku SMART potwierdzenie jego tożsamości odbywa się poprzez oświadczenie odebrane za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. Numer NIK, Hasło Internetowe, TelePIN, Kod PIN posiadane dotychczas przez Pełnomocnika figurującego w bazach Banku SMART pozostają bez zmian. 13 5

6 1. Bank SMART potwierdza Klientowi prawidłowe ustanowienie Pełnomocnika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Banku SMART z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia prawidłowego ustanowienia Pełnomocnika. 2. Bank SMART zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości jego ustanowienia. 14 Pełnomocnictwo nie może obejmować: 1) dyspozycji dotyczących zapisu na wypadek śmierci Klienta, 2) udzielania dalszych pełnomocnictw, 3) dokonywanie zmiany warunków Umowy, 4) składania w imieniu Klienta wniosków o Produkty Bankowe, 5) dokonywania zmiany danych Klienta, 6) uzyskiwania odpowiedzi na reklamacje złożone przez Klienta, 7) rozwiązania Umowy. 15 Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Klienta lub Pełnomocnika, 2) odwołania pełnomocnictwa przez Klienta, 3) rozwiązania Umowy Rachunku, którego dotyczyło, 4) ubezwłasnowolnienia całkowitego Pełnomocnika, 5) zrzeczenia się Pełnomocnictwa przez osobę ustanowioną jako Pełnomocnik Zrzeczenie się pełnomocnictwa jest możliwe w każdym momencie i może być dokonane jedynie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK i nie wymaga potwierdzenia pisemnego. 2. Z chwilą otrzymania Dyspozycji zrzeczenia się pełnomocnictwa Bank SMART blokuje dostęp Pełnomocnika do Rachunków Klienta. 3. O zrzeczeniu się pełnomocnictwa Bank SMART niezwłocznie informuje Klienta, za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Pełnomocnictwo może zostać odwołane przez Klienta w każdym momencie jedynie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne z chwilą złożenia Dyspozycji i nie wymaga jej pisemnego potwierdzenia. 2. Z chwilą otrzymania Dyspozycji odwołania pełnomocnictwa Bank SMART blokuje dostęp Pełnomocnika do Rachunków Klienta. 3. O odwołaniu pełnomocnictwa Bank SMART niezwłocznie informuje Pełnomocnika za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tabela Kursów Walut Kursy Walutowe wskazane w Tabeli Kursów Walut obliczane są w oparciu o Średnie Rynkowe Kursy Walut Obcych, publikowane w serwisie informacyjnym Reuters lub Bloomberg, oraz o marżę Banku SMART. 2. W przypadku niepublikowania Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych w serwisie informacyjnym Reuters lub Bloomberg, Bank SMART ustala Kursy Walutowe w oparciu o dane publikowane w innym serwisie informacyjnym lub transakcyjnym. W takim przypadku w Tabeli Kursów Walut zamieszcza się informację, z jakiego serwisu zaczerpnięte zostały dane dotyczące Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych, w oparciu o które ustalono Kursy Walutowe. 3. Kursy Walutowe wskazane w Tabeli Kursów Walut obliczane są według następujących zasad: 1) Kurs Sprzedaży waluty obcej obliczany jest jako suma Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej oraz marży Banku SMART, wynoszącej nie więcej niż 9% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, a w ramach Usługi Korzystnych Przewalutowań nie więcej niż 3% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej; 2) Kurs Kupna waluty obcej obliczany jest jako różnica Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej oraz marży Banku SMART, wynoszącej nie więcej niż 9% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, a w ramach Usługi Korzystnych Przewalutowań nie więcej niż 3% Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej. 4. Pierwsza Tabela Kursów Walut jest ustalana w danym Dniu Roboczym Banku SMART, według Średnich Rynkowych Kursów Walut Obcych z godziny 9:00, wskazanych w serwisie informacyjnym, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej. Pierwsza Tabela Kursów Walut publikowana jest w każdym Dniu Roboczym Banku SMART najpóźniej do godziny 10:00 na Stronie Internetowej Banku SMART. 6

7 5. Bank SMART aktualizuje wysokość Kursów Walutowych obliczoną zgodnie z ust. 3 gdy w ciągu Dnia Roboczego Banku SMART nastąpi zmiana, chociażby jednego Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, prezentowanego w serwisie informacyjnym, na podstawie którego sporządzono daną Tabelę Kursów Walut w Dniu Roboczym Banku SMART, o co najmniej 1,5% od chwili publikacji obowiązującej Tabeli Kursów Walut. 6. W przypadku, gdy w ciągu Dnia Roboczego Banku SMART, zmiana chociażby jednego Średniego Rynkowego Kursu Waluty Obcej, o której mowa w ust. 5 wyniesie co najmniej 0,1%, nie więcej niż wartość określona w ust. 5 powyżej, Bank SMART może zaktualizować wysokość Kursów Walutowych, zgodnie z ust Bank SMART publikuje zaktualizowaną Tabelę Kursów Walut na Stronie Internetowej Banku SMART bez nieuzasadnionej zwłoki. 8. Tabela Kursów Walut obowiązuje od dnia i godziny w niej oznaczonych do chwili, od której zacznie obowiązywać kolejna Tabela Kursów Walut. Dysponowanie Rachunkiem W granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Regulaminu Rachunków Klient jest uprawniony do swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunkach. 2. Obciążenie Rachunku ROR może nastąpić w wyniku realizacji Zleceń Płatniczych w postaci: 1) transakcji przy użyciu Kart Płatniczych; 2) przelewu z datą bieżącą lub z datą przyszłą w formie: a) Przelewu Wewnętrznego; b) Przelewu Zewnętrznego, w tym przelewu na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przelewu na rachunek Urzędu Skarbowego; 3) Przelewu Zagranicznego w formie Przelewu SWIFT z datą bieżącą; 4) Przelewu Europejskiego SEPA z datą bieżącą; 5) Przelewu Europejskiego SEPA z datą przyszłą 6) Zlecenia Stałego; 7) Przelewu SORBNET. 3. Obciążenie Rachunku Oszczędnościowego może nastąpić w wyniku realizacji Zleceń Płatniczych wymienionych w ust. 2 pkt 2 7 powyżej. 4. Uznanie Rachunku ROR i Rachunku Oszczędnościowego może nastąpić w wyniku realizacji Zleceń Płatniczych w postaci: 1) wpłaty gotówkowej w formie: a) wpłaty za pośrednictwem innych banków; b) wpłaty za pośrednictwem placówek pocztowych; 2) Przelewów Wewnętrznych, Krajowych i Zagranicznych; 3) innych Transakcji Płatniczych realizowanych przez bank zleceniodawcy transakcji. 5. W przypadku Zleceń Płatniczych dokonywanych w walucie innej niż waluta Rachunku, Bank SMART dokonuje Przewalutowania kwoty Zlecenia Płatniczego według Kursu Kupna/Kursu Sprzedaży, określonego w Tabeli Kursów Walut, obowiązującej w Banku SMART w chwili realizacji Zlecenia Płatniczego Bank SMART wykonuje Transakcje Płatnicze w oparciu o Unikatowy Identyfikator wskazany w Zleceniu Płatniczym. 2. Transakcję Płatniczą uznaje się za prawidłowo wykonaną na rzecz właściwego Odbiorcy, jeżeli została wykonana zgodnie z Unikatowym Identyfikatorem wskazanym w treści Zlecenia Płatniczego bez względu na dostarczone przez Klienta inne informacje dodatkowe. 3. Bezpośrednio po otrzymaniu autoryzowanej Dyspozycji Bank SMART zablokuje środki na Rachunku Klienta potrzebne do jej realizacji Momentem otrzymania przez Bank SMART Zlecenia Płatniczego jest moment, w którym Zlecenie Płatnicze złożone przez Klienta zostało otrzymane przez Bank SMART, z uwzględnieniem Godzin Granicznych. 2. Momentem otrzymania przez Bank SMART Zlecenia Płatniczego stanowiącego polecenie wykonania Zlecenia Stałego lub przelewu z datą przyszłą jest dzień wskazany do obciążenia Rachunku. 3. Bank SMART podaje w formie Komunikatu informację o nieprzekraczalnym, przypadającym pod koniec Dnia Roboczego Banku SMART momencie, po którym otrzymane Zlecenie Płatnicze uznaje się za otrzymane pierwszego Dnia Roboczego Banku SMART po tym dniu. 4. Zlecenie Płatnicze złożone po Godzinie Granicznej są traktowane, jako złożone w następnym Dniu Roboczym Banku SMART. 5. W przypadku, gdy Bank SMART otrzymuje Zlecenie Płatnicze Klienta w Dniu Wolnym Banku SMART uznaje się, że Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane pierwszego Dnia Roboczego Banku SMART po tym dniu. 22 7

8 1. Bank SMART odmawia wykonania Zlecenia Płatniczego w przypadku: 1) niezapewnienia na Rachunku środków niezbędnych do realizacji Transakcji Płatniczej; 2) zablokowania dostępu Klienta do Rachunku; 3) rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej przez Klienta; 4) podania przez Klienta błędnego Hasła SMS; 5) podania przez Klienta Unikatowego Identyfikatora zawierającego błędy uniemożliwiające wykonanie Zlecenia Płatniczego; 6) gdy wydana przez Klienta Dyspozycja jest niezgodna z przepisami prawa; 7) w innych przypadkach określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu Rachunków. 2. Bank SMART informuje Klienta o odmowie oraz jeśli będzie to możliwe - przyczynach odmowy wykonania Zlecenia Płatniczego. 3. Zlecenie Płatnicze, którego wykonania odmówiono, uznaje się za nieotrzymane Uznanie Rachunku Klienta następuje: 1) w dniu złożenia przez zleceniodawcę Dyspozycji uznania Rachunku - dla Przelewów Wewnętrznych, 2) w dniu uznania rachunku Banku SMART - dla wszystkich Przelewów Przychodzących, które skutkować mają uznaniem Rachunku Klienta, z zastrzeżeniem pkt 3), 3) w dniu uznania rachunku Banku SMART lub następnego Dnia Roboczego zgodnie z Godzinami Granicznymi podanymi w Komunikacie dla Przelewów Niewspólnotowych. 2. Obciążenie Rachunku, z zastrzeżeniem ust. 3, następuje: 1) w dniu obciążenia Rachunku ROR w przypadku transakcji wykonywanych z wykorzystaniem Kart Płatniczych, 2) w dniu złożenia przez Klienta Dyspozycji obciążenia rachunku - dla Przelewów Wewnętrznych, z zastrzeżeniem pkt 4), 3) z Datą Waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą Transakcji Płatniczej - dla rozliczeń międzybankowych, z zastrzeżeniem pkt. 4), 4) w dniu wskazanym przez Płatnika dla wszystkich Zleceń, dla których zleceniodawca określił późniejszą datę wykonania Dyspozycji obciążenia rachunku niż data wynikająca z wpływu Dyspozycji do Banku SMART. 3. Jeżeli dzień wskazany przez Płatnika jest Dniem Wolnym Banku SMART, Dyspozycja zostanie wykonana w najbliższym Dniu Roboczym Banku SMART następującym po dniu wskazanym przez Płatnika. Środki konieczne do wykonania Dyspozycji zostaną zablokowane do momentu realizacji Zlecenia Klient może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi do wysokości Środków Dostępnych znajdujących się na Rachunku, ewentualne ograniczenia mogą wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zajęcia Rachunku albo prowadzenia z Rachunku egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym. 2. Saldo Debetowe może powstać w konsekwencji: 1) niezapewnienia przez Klienta środków na pokrycie opłat i prowizji przewidzianych w Tabeli; 2) rozliczenia transakcji z użyciem Karty Płatniczej; 3) dokonywania Kartami Płatniczymi transakcji w innej walucie niż waluta Rachunku ROR, do którego została wydana Karta Płatnicza. 3. W związku z powstaniem zadłużenia w postaci Salda Debetowego, Bank SMART nalicza od takiego zadłużenia odsetki w wysokości wskazanej w Tabeli. 4. W sytuacji wystąpienia Salda Debetowego na Rachunku odsetki obliczane są za okres utrzymywania się Salda Debetowego. 5. Odsetki, o których mowa w ust. 2, naliczane są od dnia operacji powodującej powstanie Salda Debetowego do dnia poprzedzającego wpłatę likwidującą Saldo Debetowe włącznie. 6. Klient ma obowiązek niezwłocznego dokonania wpłaty na Rachunek, co najmniej w wysokości powodującej spłatę Salda Debetowego. 7. Brak spłaty niedozwolonego zadłużenia w terminie, o którym mowa w ust. 6 powoduje, iż w dniu następnym zadłużenie to staje się zadłużeniem przeterminowanym Klienci oraz Pełnomocnicy identyfikowani są zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U poz. 455 ze zm.) oraz w towarzyszących jej aktach wykonawczych. 2. W przypadku, gdy dla Transakcji Płatniczych Klient w Dyspozycji nie przekazał wszystkich danych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności wymaganych przez przepisy wymienione w ust. 1, Bank SMART ma prawo odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego, nawet, jeśli zostało ono wcześniej przyjęte do realizacji. W takim przypadku Bank SMART informuje Klienta o odmowie i przyczynach nie wykonania Dyspozycji. 26 8

9 1. Klient lub Pełnomocnik autoryzuje Transakcje Płatnicze przez: 1) podanie Hasła SMS i zatwierdzenie Zlecenia Płatniczego w Bankowości Internetowej; 2) podanie Kodu PIN w Aplikacji Mobilnej i zatwierdzenie Zlecenia Płatniczego; 3) dyspozycję ustną złożoną za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK po uprzednim potwierdzeniu jego tożsamości kodem TelePIN; 4) podanie Numeru PIN i zatwierdzenia transakcji lub złożenie podpisu na potwierdzeniu transakcji dokonywanej Kartą Płatniczą; 5) podanie numeru Karty Płatniczej, numeru CVV2 i daty ważności karty lub poprzez podanie imienia i nazwiska Klienta i Zatwierdzenie Zlecenia Płatniczego; 6) zbliżenie Karty Płatniczej do czytnika zbliżeniowego - w przypadku wykonywania płatności zbliżeniowej. 2. W przypadku Zlecenia Stałego złożenie i zatwierdzenie Dyspozycji jego przeprowadzenia stanowi zgodę (autoryzację) na wykonywanie wszystkich Transakcji Płatniczych realizowanych na podstawie Zlecenia Stałego. 3. Klient oraz Pełnomocnik nie mogą odwołać Zlecenia Płatniczego (cofnąć autoryzacji) od chwili jego otrzymania przez Bank SMART, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Informacja o braku możliwości wykonania Zlecenia Płatniczego będzie przekazana Klientowi lub Pełnomocnikowi przed rozpoczęciem definiowania przez niego Dyspozycji lub przy próbie jej autoryzacji. 4. Klient lub Pełnomocnik mogą odwołać jednorazową lub stałą Dyspozycję, nie później niż do końca Dnia Roboczego Banku SMART poprzedzającego uzgodniony dzień wykonania Dyspozycji. 5. Po upływie terminów określonych w ust. 4 Zlecenie Płatnicze można odwołać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Bankiem SMART Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Bank SMART o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych. 2. Poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: 1) zwłoką lub niewykonaniem Zlecenia Płatniczego, będących wynikiem braku wystarczających środków na Rachunku Klienta w momencie wykonywania Zlecenia Płatniczego; 2) działaniami siły wyższej. 3. W przypadku Transakcji Płatniczej w innej walucie niż waluta Rachunku, Bank SMART, o ile wykonał Dyspozycję Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem Rachunków oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty Klienta wynikające ze zmiany kursu walut obowiązującego w chwili wykonywania płatności w stosunku do kursu obowiązującego w momencie składania Dyspozycji przez Klienta lub w momencie wykonywania Transakcji Płatniczej przez Klienta. 4. W przypadku, gdy Zlecenie Płatnicze jest inicjowane przez Klienta Bank SMART ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu, chyba, że udowodni, iż rachunek dostawcy Odbiorcy został uznany zgodnie z przepisami prawa i oraz postanowieniami Regulaminu Rachunków. 5. Jeżeli Bank SMART ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 4, niezwłocznie zwraca Klientowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej albo przywraca obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej. 6. W przypadku, gdy Klient jest Odbiorcą Transakcji Płatniczej, a rachunek Banku SMART został uznany w sposób prawidłowy, Bank SMART ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej. 7. Jeżeli Bank SMART ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 6, niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Klienta kwotę Transakcji Płatniczej albo uznaje Rachunek odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia Rachunku do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej. 8. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej, zainicjowanej przez Klienta, jako Płatnika, Bank SMART podejmuje na wniosek Klienta niezwłoczne działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i powiadamia Klienta o ich wyniku. 9. Odpowiedzialność Banku SMART, o której mowa powyżej, obejmuje także opłaty, prowizje oraz odsetki, którymi został obciążony Klient w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji Płatniczej. 10. W przypadku, gdy brak możliwości prawidłowego wykonania Zlecenia Płatniczego wynika z faktu podania przez Klienta nieprawidłowego Unikatowego Identyfikatora, Bank SMART jest obowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty Transakcji Płatniczej w przypadku złożenia przez Klienta takiej Dyspozycji. Bank SMART ma prawo pobrać opłatę za odzyskanie środków zgodnie z Tabelą. 11. Odpowiedzialność Banku SMART za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z innych przepisów prawa. 12. Jeżeli Klient nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Klienta względem Banku SMART z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji Płatniczych wygasają. Zlecenia stałe 9

10 28 1. Klient może zlecić w formie Zlecenia Stałego przekazywanie w przyszłym terminie na wskazany rachunek bankowy określonej kwoty do wysokości Środków Dostępnych. 2. Zlecenie Stałe oznacza automatyczne przekazywanie z Rachunku określonej kwoty na wskazany rachunek bankowy, w terminach wskazanych w Dyspozycji Klienta. 3. Jeżeli data realizacji Zlecenia Stałego wypada w innym dniu niż Dzień Roboczy Banku SMART, Bank SMART realizuje Zlecenia i obciąża Rachunek kwotą Zlecenia Stałego w najbliższym Dniu Roboczym Banku SMART, następującym po dniu, w którym Zlecenie Stałe miało być zrealizowane. 4. Realizacja Zlecenia Stałego jest uzależniona od zapewnienia środków wystarczających do wykonania Dyspozycji z uwzględnieniem należnych prowizji i opłat. 5. Jeżeli na dzień realizacji Zlecenia Stałego na Rachunku brak będzie środków na pokrycie Zlecenia Stałego oraz należnych prowizji i opłat Zlecenie Stałe nie zostanie przez Bank SMART zrealizowane. 6. W przypadku braku wystarczających środków na Rachunku w dniu realizacji Zlecenia Stałego Bank SMART, będzie podejmował realizację Zlecenia Stałego przez trzy kolejne Dni Robocze Banku SMART. 7. Zlecenie stałe nie może być zrealizowane w formie Przelewu Europejskiego SEPA. 8. W przypadku braku środków wystarczających do realizacji Zlecenia Stałego Bank SMART niezwłocznie informuje Klienta o odmowie wykonania Dyspozycji z Rachunku i jej przyczynach w formie komunikatu w Bankowości Mobilnej bądź Bankowości Internetowej. 9. Odwołanie Zlecenia Stałego, o którym mowa w ust. 1 jest możliwe za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz Serwisu Telefonicznego COK. Odwołanie Zlecenia Stałego będzie miało skutek od następnego Dnia Roboczego Banku SMART, o ile Dyspozycja odwołania zostanie złożona przed upływem Godziny Granicznej określonej w Komunikacie. Przelewy SORBNET Zlecenie Płatnicze w postaci Przelewu SORBNET może być złożone za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej, z datą bieżącą i nie może zostać ustanowione jako Zlecenie Stałe. Godziny realizacji Zleceń Płatniczych w postaci Przelewu SORBNET określone są w Komunikacie. 2. Zlecenie Płatnicze w postaci Przelewu SORBNET może zostać złożone wyłącznie na rachunek Odbiorcy, prowadzony w banku, który jest uczestnikiem systemu SORBNET. 3. Bank SMART obciąża Rachunek Klienta kwotą przez niego wskazaną podczas składania Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu SORBNET w momencie przyjęcia Zlecenia Płatniczego do realizacji. 4. Za pośrednictwem Przelewu SORBNET nie jest możliwe wykonywanie przelewów: 1) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz innych składek i wpłat, do których Klient jest zobowiązany; 2) do Urząd Skarbowego lub innego organu podatkowego. 5. Bank SMART odmawia przyjęcia Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu SORBNET w sytuacji gdy: 1) rachunek Odbiorcy prowadzony jest w banku, który nie jest uczestnikiem systemu SORBNET; 2) w momencie złożenia Zlecenia Płatniczego w postaci Przelewu SORBNET, Klient nie zapewni na Rachunku odpowiedniej ilości środków pozwalających na realizację tego Zlecenia Płatniczego. 6. Bank SMART powiadamia Klienta o odmowie przyjęcia Zlecenia Płatniczego, o którym mowa w ust. 1 za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Przelewy Zagraniczne SWIFT Bank SMART realizuje Przelewy Zagraniczne SWIFT w określonych walutach obcych oraz w PLN. 2. Lista walut oraz terminy i zasady realizacji przelewów walutowych dostępne są na Stronie Internetowej Banku SMART. 3. Bank SMART realizuje Przelewy Zagraniczne SWIFT wychodzące, otrzymane i przyjęte do realizacji do Godziny Granicznej określonej w Komunikacie, poprzez uznanie rachunku banku Odbiorcy do końca Dnia Roboczego Banku SMART następującego po dniu otrzymania Dyspozycji. 4. W celu realizacji Przelewu Zagranicznego SWIFT Bank SMART może wymagać od Klienta podania oznaczenia banku Odbiorcy w postaci kodu BIC (SWIFT). Bank SMART ma prawo odmówić Przelewu Zagranicznego, w przypadku, kiedy podany numer rachunku Obiorcy nie będzie odpowiadał strukturze rachunku w formacie IBAN dla kraju, w którym obowiązuje format IBAN. 5. W celu prawidłowego rozliczenia Przelewu Zagranicznego, Bank SMART ma prawo przesłania transakcji na kod SWIFT centrali banku Odbiorcy wyliczony na podstawie numeru rachunku Odbiorcy w formacie IBAN

11 1. W przypadku Przelewów Zagranicznych SWIFT Klient wskazuje jedną z następujących opcji kosztów: 1) SHA oznacza, że koszty banku Płatnika pokrywa Płatnik, koszty banków trzecich pokrywa Odbiorca; 2) OUR oznacza, że wszelkie koszty banku Płatnika i banków trzecich ponosi Płatnik; 3) BEN oznacza, że wszelkie koszty banku Płatnika i banków trzecich ponosi Odbiorca. 2. Rachunek Klienta obciążany jest należnymi opłatami, prowizjami i kosztami Banku SMART z tytułu realizacji Transakcji Płatniczej najwcześniej w dniu realizacji złożonego Zlecenia Płatniczego. 3. Do rozliczeń z Klientem, o których mowa w ust. 1, Bank SMART stosuje kursy walut z dnia realizacji Przelewu Zagranicznego SWIFT przez Klienta, zgodnie z obowiązującą Tabelą Kursów Walut. 4. Tabela Kursów Walut dostępna jest na Stronie Internetowej Banku SMART. Przelewy europejski SEPA Bank SMART realizuje Przelewy Europejskie SEPA: 1) wyrażone w walucie EUR; 2) ze wskazaniem podziału kosztów SHA - koszty banku Płatnika pokrywa Płatnik, a koszty banków trzecich pokrywa Odbiorca; 3) zawierające rachunek Odbiorcy w formacie IBAN; 4) zawierające BIC banku Odbiorcy, mającego siedzibę w jednym z krajów lub terytoriów należących do SEPA. 2. Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji Przelewu Europejskiego SEPA są: 1) uczestnictwo zarówno banku Płatnika, jak i banku Odbiorcy Przelewu Europejskiego SEPA w jednolitym obszarze płatności w EUR (SEPA); 2) aktywny BIC banku Odbiorcy Przelewu Europejskiego SEPA. 3. Przed zleceniem Bankowi SMART wykonania Przelewu Europejskiego SEPA, Klient lub Pełnomocnik zobowiązany jest do weryfikacji warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej. Aktualna lista banków uczestniczących w SEPA dostępna jest pod adresem internetowym 4. W przypadku, gdy przelew SEPA dokonywany jest z Rachunku prowadzonego przez Bank SMART w walucie innej niż EUR, Bank SMART dokona Przewalutowania kwoty przelewu według Tabeli Kursów Walut z dnia realizacji Dyspozycji. 5. Przelewy Przychodzące na rzecz Klientów Banku SMART zostaną zaksięgowane na rachunku Odbiorcy w dniu otrzymania. 6. W przypadku przelewów wychodzących realizowanych przez Bank SMART, środki pieniężne są przekazywane do banku Odbiorcy w terminie nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego Banku SMART, następującego po dniu przyjęcia Dyspozycji. Usługa Korzystnych Przewalutowań Usługa Korzystnych Przewalutowań umożliwia Klientom Banku SMART korzystanie z preferencyjnych warunków przewalutowania Transakcji Płatniczych wykonywanych w walutach EUR lub PLN z wyłączeniem transakcji wykonywanych przy użyciu Kart Płatniczych. 2. Usługa Korzystnych Przewalutowań dostępna jest dla Klientów Banku SMART posiadających aktywny Rachunek ROR prowadzony w EUR. 3. Rodzaje transakcji objętych Usługą Korzystnych Przewalutowań: 1) Przelewy Wewnętrzne; 2) Przelewy Zewnętrzne; 3) Przelewy Przychodzące. 4. Informacje o Kursie Walutowym dostępne są w Tabeli Kursów Walut Banku SMART. 5. Klient lub Pełnomocnik może dokonać aktywacji lub dezaktywacji Usługi Korzystnych Przewalutowań za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi. 6. Opłata za Usługę Korzystnych Przewalutowań pobierana jest miesięcznie z dołu za każdy rozpoczęty miesiąc zgodnie z obowiązującą Tabelą w ciężar Rachunku ROR prowadzonego w EUR. 7. Pierwsza opłata za korzystanie z Usługi Korzystnych Przewalutowań pobierana jest w miesiącu, w którym nastąpiła jej aktywacja. 8. Dezaktywacja Usługi Korzystnych Przewalutowań następuje zawsze na koniec miesiąca, w którym złożono zlecenie jej dezaktywacji. Zdalne Kanały Obsługi Korzystanie z Rachunków przy wykorzystaniu Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej możliwe jest po otrzymaniu przez Klienta lub Pełnomocnika: 1) Numeru NIK, 2) Hasła SMS. 2. Korzystanie z Serwisu Telefonicznego COK możliwe jest po otrzymaniu przez Klienta lub Pełnomocnika: 11

12 1) Numeru NIK, 2) kodu TelePIN. 3. Warunkiem korzystania ze Zdalnych Kanałów Obsługi jest posiadanie przez Klienta lub Pełnomocnika niezbędnego oprogramowania, w tym aktualnej wersji przeglądarki internetowej lub Aplikacji Mobilnej. Wymogi techniczne dotyczące oprogramowania wskazane są na Stronie Internetowej Banku SMART. 4. Numer NIK przekazywany jest Klientowi: 1) elektronicznie: a) w tytule Przelewu Zwrotnego - w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem przez Klienta Przelewu Autoryzacyjnego; b) za pośrednictwem unikalnego linku przekazanego przez Bank SMART; 2) w Kopercie Aktywacyjnej - w przypadku, gdy Umowa jest zawierana z udziałem Upoważnionego Przedstawiciela Banku lub kuriera. 5. Numer NIK przekazywany jest Pełnomocnikowi w tytule Przelewu Zwrotnego, po pozytywnej weryfikacji tożsamości Pełnomocnika za pomocą Przelewu Autoryzacyjnego. 6. Hasła SMS do aktywacji Zdalnych Kanałów Obsługi przekazywane są Klientowi oraz Pełnomocnikowi w wiadomościach SMS na numer telefonu wskazany przez Klienta we Wniosku lub w Dyspozycji ustanowienia Pełnomocnika. 7. Bank SMART uprawniony jest do: 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Klientem oraz Pełnomocnikiem, a także do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktowania się z Klientem oraz Pełnomocnikiem, 3) odmowy przyjęcia telefonicznej Dyspozycji w przypadku wątpliwości co do tożsamości Klienta lub Pełnomocnika Bank SMART będzie informował Klientów o wprowadzanych zmianach w zakresie zasad udostępnienia jak i zakresu oferowanej funkcjonalności dla Zdalnych Kanałów Obsługi za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART. 2. Bank SMART ma prawo do dokonania niezbędnych przerw w dostępie do określonego Zdalnego Kanału Obsługi w związku z jego konserwacją lub modyfikacją. O powyższym fakcie Bank SMART będzie informował Klientów za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi, Strony Internetowej Banku SMART lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. W przypadku konserwacji lub modernizacji koniecznych z przyczyn niezależnych od Banku SMART, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu prac jest przekazywana nie później niż wraz z rozpoczęciem tych prac Podczas pierwszego logowania system wymusza zmianę Hasła SMS na samodzielnie ustalony przez Klienta Kod PIN/Hasło Internetowe/TelePIN. 2. Klient może zmienić Kod PIN/TelePIN/Hasło Internetowe w dowolnym momencie po zalogowaniu do Bankowości Mobilnej/Serwisu Telefonicznego COK/Bankowości Internetowej. 37 Bankowość Mobilna udostępnia wszystkie funkcjonalności Bankowości Internetowej, oprócz ograniczeń w funkcjonalności wynikających z przyjętych rozwiązań technicznych, o których Bank SMART informuje Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART Klient oraz Pełnomocnik zobowiązani są do przechowywania i korzystania z Produktów Bankowych, Zdalnych Kanałów Obsługi z należytą starannością, w tym nie udostępniania ich osobom trzecim, a także nie przekazywania osobom trzecim Kodu PIN, Hasła Internetowego, Numeru NIK, Haseł SMS, TelePIN, Numeru PIN jak również należytego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 2. Klient oraz Pełnomocnik zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia Bankowi SMART utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia, bądź nieuprawnionego dostępu do Produktów Bankowych lub Zdalnych Kanałów Obsługi, jak również Kodu PIN, Numeru NIK, Haseł SMS, TelePIN, Hasła Internetowego. 3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 może zostać dokonane poprzez Serwis Telefoniczny COK. 4. Bank SMART zastrzega sobie prawo do zablokowania każdego z Produktów Bankowych lub Zdalnych Kanałów Obsługi w następujących przypadkach: 1) z przyczyn związanych z bezpieczeństwem Produktów Bankowych lub Zdalnych Kanałów Obsługi, stwierdzenia dokonania lub próby złożenia Dyspozycji, bądź innego użycia Produktów Bankowych lub Zdalnych Kanałów Obsługi przez osobę nieuprawnioną; 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Produktów Bankowych lub Zdalnych Kanałów Obsługi lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej. 12

13 5. Bank SMART poinformuje Klienta lub Pełnomocnika, o dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 4 przed jej dokonaniem, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po dokonaniu blokady. Klient lub Pełnomocnik nie zostanie poinformowany o dokonaniu blokady, o której mowa w ust. 4 w przypadku, gdy przekazanie informacji w tym przedmiocie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub obligujących do przestrzegania ochrony danych osobowych Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze do równowartości wysokości 150 EUR, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wykonania Transakcji Płatniczej, jeżeli nieautoryzowana Transakcja Płatnicza jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconym przez Klienta lub Pełnomocnika albo skradzionym Klientowi lub Pełnomocnikowi Produktem Bankowym lub Numerem NIK, Hasłem Internetowym, TelePINem, Kodem PIN lub 2) przywłaszczenia Produktu Bankowego lub Numeru NIK, Hasła Internetowego, TelePINu, Kodu PIN lub ich nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Klienta lub Pełnomocnika obowiązku, o którym mowa w 38 ust. 1 Regulaminu Rachunków. 2. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli Klient lub Pełnomocnik doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 38 Regulaminu Rachunków. 3. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 38 Regulaminu Rachunków Klient nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze z zastrzeżeniem ust Jeżeli Bank SMART nie zapewni odpowiednich środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w 38 Regulaminu Rachunków. Klient nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze z zastrzeżeniem ust. 2. Wyciągi oraz kontrola salda Rachunku Bank SMART dostarcza co miesiąc bezpłatne informacje o saldach i operacjach dokonanych na Rachunkach drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. 2. Bank SMART na wniosek Klienta może listem zwykłym przesyłać co miesiąc informacje o saldach i operacjach dokonanych na Rachunkach. Przesyłanie informacji, o których mowa w ust. 2 podlega opłacie wskazanej w Tabeli. 3. Klient może samodzielnie zapoznawać się z każdą zmianą salda na Rachunku po jego obciążeniu lub po jego uznaniu. Informacje na temat szczegółów wszystkich transakcji będą dostępne za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Mobilnej oraz Serwisu Telefonicznego COK. 4. Informacja, o której mowa w ust. 2 będą zawierać dane: 1) umożliwiające Klientowi zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej; 2) o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie, w której obciążono lub uznano Rachunek Klienta, lub w walucie, w której zostało złożone Zlecenie Płatnicze; 3) o Kursie Walutowym zastosowanym dla danej Transakcji Płatniczej jeżeli Transakcja Płatnicza wiązała się z Przewalutowaniem; 4) o Dacie Waluty zastosowanej przy uznaniu i obciążeniu Rachunku lub o dacie otrzymania Dyspozycji. Oprocentowanie Rachunków Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest przez Bank SMART w stosunku rocznym według stopy procentowej, na warunkach określonych w Wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowym uzależniona jest od wysokości kwoty środków zgromadzonych na tym Rachunku. 3. Odsetki od środków zgromadzonych na Rachunku oblicza się zgodnie z Tabelą w walucie, w której prowadzony jest Rachunek, za rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych ich zdeponowania na Rachunku. 4. Do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 5. Odsetki należne Klientowi od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku naliczane są od dnia wpływu środków pieniężnych na Rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z Rachunku albo do dnia poprzedzającego rozwiązanie Umowy włącznie. 6. Kwota środków pieniężnych wpłaconych i wypłaconych w tym samym dniu nie podlega oprocentowaniu. 7. Naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku dopisywane są do salda Rachunku w ostatnim Dniu Roboczym Banku SMART danego miesiąca. 8. Szczegółowe wartości stawek procentowych oraz wysokości kwot, od których zależą stawki oprocentowania wskazane są w Tabeli. 13

14 9. Bank SMART, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zobowiązany jest do naliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego należnego zryczałtowanego podatku od wypłaconych odsetek. 10. Aktualny adres zamieszkania podany przez Klienta we Wniosku oraz w kolejnych oświadczeniach Klienta stanowi dla Banku SMART podstawę ustalenia stałego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. 11. W przypadku przedłożenia przez Klienta Certyfikatu Rezydencji, Bank SMART pobierze zryczałtowany podatek według stawki podatkowej określonej we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. 12. W przypadku jakichkolwiek zmiany danych w Certyfikacie Rezydencji lub utraty jego ważności, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia aktualnego Certyfikatu Rezydencji Środki zgromadzone na Rachunku są oprocentowane według stopy stałej albo stopy zmiennej, w zależności od informacji zawartej w Potwierdzeniu. Wysokość oprocentowania Rachunku określa Tabela. 2. W przypadku, gdy środki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej opartej o Stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR określoną w Tabeli dla danego Rachunku, Bank SMART ustala oprocentowanie raz w miesiącu, 15-go dnia każdego miesiąca, w oparciu o opublikowaną tego dnia, odpowiednią dla danego Rachunku i wskazaną w Potwierdzeniu, Stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR, zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku, z uwzględnieniem Marży Oprocentowania. 3. W przypadku, gdy 15-go dnia danego miesiąca Stawka WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR nie została opublikowana, Bank SMART przyjmuje Stawkę WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR, odpowiednią dla danego Rachunku, z poprzedniego Dnia Roboczego Banku SMART, w którym daną stawkę opublikowano. 4. Oprocentowanie zmienione w trybie określonym w ust. 2 i 3 obowiązuje od 16-go dnia miesiąca Z zastrzeżeniem 42, oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku, w tym rodzaj stawek WIBOR/WIBID/LIBOR/EURIBOR odpowiednich dla danego Rachunku oraz wysokość Marży Oprocentowania wskazana w Tabeli, mogą być zmieniane przez Bank SMART w trakcie trwania Umowy, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) gdy zmianie ulegnie, o co najmniej 0,1 punktu procentowego, co najmniej jedna z następujących stóp procentowych ustalanych lub ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w tym Radę Polityki Pieniężnej, to jest stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli lub stopa depozytowa; 2) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres; 3) gdy zmianie ulegnie wysokość stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, o co najmniej 0,05 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłoszonej stopy rezerwy obowiązkowej lub oprocentowania środków rezerwy; 4) gdy zmianie ulegnie rentowność dwuletnich stałokuponowych obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa. 2. Bank SMART zobowiązany jest, nie później niż na dwa miesiące przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1, poinformować Klienta o tej zmianie w sposób przewidziany dla informacji o planowanych zmianach Regulaminu Rachunków, wraz z podaniem informacji o przyczynie zmiany, możliwości i terminie złożenia na piśmie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany. 3. Jeżeli Klient przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1: 1) nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Klienta i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany; 2) złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat; 3) zgłosi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 4. Bank SMART uprawniony jest do dokonywania zmian oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku na korzyść Klienta bez uprzedzenia. W takim przypadku Bank SMART niezwłocznie informuje o zmienionej wysokości stopy procentowej, w sposób przewidziany dla informacji o planowanych zmianach Regulaminu Rachunków. 5. Informację o obowiązującej Tabeli Klient może uzyskać na Stronie Internetowej Banku SMART oraz za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 6. Bank SMART zastrzega sobie prawo do oferowania okresowego promocyjnego oprocentowania Rachunków, wyższego niż ustalone w Umowie bez uprzedzenia. Wprowadzenie oprocentowania promocyjnego nie wymaga zmiany Umowy. 7. W przypadku, gdy stopa oprocentowania ustalona zgodnie z powyższymi zasadami wyniesie mniej niż 0%, Bank SMART dla Rachunku Oszczędnościowego naliczy oprocentowanie równe 0,001%, a dla Rachunku ROR równe 0%. Opłaty i prowizje 44 14

15 1. Za czynności związane z realizacją Umowy Bank SMART pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli. Tabela jest dostarczana Klientowi wraz z zawarciem Umowy na zasadach określonych w Umowie. Informację o obowiązującej Tabeli Klient może uzyskać na Stronie Internetowej Banku SMART oraz za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 2. W szczególnych przypadkach Bank SMART może odstąpić od pobierania należnych opłat i prowizji. 3. Bank SMART pobiera należne prowizje i opłaty w ciężar Rachunku, którego dotyczy Dyspozycja Klienta określona w Tabeli. Spłata należności z tytułu opłat i prowizji pokrywana jest z pierwszych wpływów na Rachunek. Opłaty pobierane okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy. 4. Wszystkie opłaty i prowizje określone w Tabeli pobierane są bezpośrednio przy wykonywaniu danej usługi, za wyjątkiem stałych opłat miesięcznych. Opłaty i prowizje miesięczne pobierane są z Rachunku którego opłata lub prowizja dotyczy, w ostatnim Dniu Roboczym Banku SMART w danym miesiącu. 5. Na zlecenie Klienta Bank SMART może, w stosunku do Produktów Bankowych wymienionych w Tabeli wykonać inne czynności niż wymienione w tejże Tabeli, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty o wysokości której Bank SMART informuje Klienta przed przyjęciem zlecenia Tabela w zakresie opłat i prowizji może ulec zmianie, w tym poprzez dodanie nowych opłat i prowizji, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) gdy zmianie ulegnie którykolwiek ze wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres, 2) gdy zmianie ulegną ceny energii, ceny połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, o co najmniej 1% w stosunku do poprzednio obowiązującej ceny w analogicznym okresie, 3) gdy nastąpi uchylenie, zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięć przez odpowiednie władze lub organy, mające zastosowanie do Banku SMART i wpływające na jego działalność; 4) w przypadku zmiany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Rachunków, funkcjonalności produktów i usług oferowanych przez Bank SMART, 5) w przypadku wprowadzenia nowych produktów i usług, które dotychczas nie były świadczone przez Bank SMART. 2. Bank SMART zobowiązany jest, nie później niż na dwa miesiące przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1, poinformować Klienta o tej zmianie w sposób przewidziany dla informacji o planowanych zmianach Regulaminu Rachunków, wraz z podaniem informacji o przyczynie zmiany, możliwości i terminie złożenia na piśmie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany. 3. Jeżeli Klient przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1: 1) nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Klienta i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany, 2) złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 3) zgłosi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. Karty Płatnicze 46 Klient korzysta z Kart Płatniczych na warunkach określonych w Regulaminie kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART. Zmiana postanowień Regulaminu Rachunków Bank SMART zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Rachunków. 2. Regulamin Rachunków może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) uchylenie, zmiana lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięć przez odpowiednie władze lub organy, mające zastosowanie do Banku SMART i wpływające na jego działalność, 2) wprowadzenie przez Bank SMART zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Klienta, 3) wdrożenie przez Bank SMART nowego lub zmodyfikowanie dotychczasowego systemu informatycznego; 4) zmiana warunków, na jakich Bank SMART oferuje Produkty Bankowe, wprowadzenie nowej oferty w zakresie Produktów Bankowych lub rezygnacja Banku SMART z oferowania niektórych Produktów Bankowych. 15

16 3. Bank SMART zobowiązany jest, nie później niż na dwa miesiące przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1, poinformować Klienta o tej zmianie w sposób, o którym mowa w ust. 4, wraz z podaniem informacji o przyczynie zmiany, możliwości i terminie złożenia na piśmie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany. 4. Informacja o zmianie Regulaminu Rachunków będzie doręczana elektronicznie, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli Klient przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1: 1) nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Klienta i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany; 2) złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat; 3) zgłosi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy - Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 5. Niezależnie od informacji, o której mowa w ust. 4, Bank SMART podaje informacje dotyczące zmiany Regulaminu Rachunków na Stronie Internetowej Banku SMART. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Z zastrzeżeniem ust. 4, Klient przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej na adres Banku SMART. Wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli zostanie podpisane przez Klienta własnoręcznie i doręczone Bankowi SMART. 2. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. 3. Termin wypowiedzenia Umowy rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia do Banku SMART pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. 4. Złożenie przez Klienta Dyspozycji zamknięcia wszystkich Rachunków ROR jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 5. Złożenie Dyspozycji zamknięcia Rachunku ROR powoduje zamknięcie Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego w tej samej walucie, z zastrzeżeniem ust W sytuacji, gdy na podstawie Umowy Klient posiada więcej niż jeden Rachunek ROR, złożenie Dyspozycji zamknięcia jednego Rachunku ROR nie powoduje wypowiedzenia Umowy. 7. Złożenie Dyspozycji zamknięcia Rachunku Oszczędnościowego lub oświadczenia o rezygnacji z Karty Płatniczej nie powoduje wypowiedzenia Umowy. 8. Dyspozycję zamknięcia Rachunku lub oświadczenie o rezygnacji z Karty Płatniczej Klient składa za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. W ramach Dyspozycji zamknięcia Rachunku lub oświadczenia o wypowiedzeniu, Klient składa Dyspozycję przelewu środków pozostających na zamykanym Rachunku, na Rachunek Klienta prowadzony w Banku SMART lub rachunek prowadzony w innym banku Bank SMART może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 1) brak obrotów na Rachunku ROR poza okresowym dopisywaniem odsetek utrzymujący się przez okres 12 miesięcy lub brak wpływów na Rachunek ROR przez okres trzech miesięcy, 2) uzasadnione podejrzenie powzięte przez Bank SMART, że za pośrednictwem Rachunku do obrotu wprowadzane są środki pochodzące z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 3) wykorzystywanie Rachunku niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu Rachunków, w tym w szczególności wykorzystywanie Rachunku dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, 4) brak środków pieniężnych na Rachunku w wysokości umożliwiającej pobranie należnych opłat i prowizji, utrzymujący się przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, 5) podanie przez Klienta nieprawdziwych danych w związku z zawartą Umową, 6) niedokonanie przez Klienta spłaty Zadłużenia Przeterminowanego, w wymaganym przez Bank SMART terminie, 7) gdy Dokument Tożsamości Klienta znajduje się w bazie dokumentów zastrzeżonych. 2. Bank SMART wypowiada Umowę na piśmie, podając przyczynę wypowiedzenia oraz informuje Klienta o konieczności zadysponowania środkami znajdującymi się na Rachunkach, przed upływem okresu wypowiedzenia. W sytuacji, gdy Klient nie zadysponuje w okresie wypowiedzenia środkami pozostającymi na Rachunkach, w dniu następnym po dniu rozwiązania Umowy, Bank SMART ma prawo przelać je na nieoprocentowany rachunek techniczny. 3. W sytuacji, gdy Klient nie zadysponuje w okresie wypowiedzenia środkami pozostającymi na Rachunkach, może nimi zadysponować na podstawie oświadczenia z notarialnym poświadczaniem podpisu

17 W przypadku wypowiedzenia Umowy wraz z upływem okresu wypowiedzenia następuje zamknięcie wszystkich Produktów Bankowych Klienta udostępnionych przez Bank SMART na podstawie Umowy. 51 Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Bank SMART skróconego odpisu aktu zgonu Klienta, bądź uzyskania od organu wypłacającego świadczenie (z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenia w stanie spoczynku) pisemnej informacji o śmierci Klienta. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Zwrot kosztów pogrzebu. Wypłata środków po śmierci Klienta Klient może zlecić, aby po jego śmierci dokonano wypłaty z Rachunku, wskazanym przez Klienta osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej przy czym kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych Dyspozycji nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Klienta. 2. Klient, który składa lub złożył Dyspozycję, o której mowa w ust. 1 jest zobowiązany do informowania Banku SMART o Dyspozycjach wkładem na wypadek śmierci składanych w innych bankach. 3. Dyspozycje i informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Klient przesyła na adres Banku SMART z notarialnie poświadczonym podpisem bądź w formie aktu notarialnego Bank SMART wykonuje Umowę, w tym między innymi nalicza odsetki, pobiera należne opłaty i prowizje, realizuje Zlecenia Stałe, księguje przelewy na Rachunku do dnia otrzymania informacji o śmierci Klienta, na podstawie dokumentów, o których mowa w W dniu otrzymania informacji o śmierci Klienta, na podstawie dokumentów, o których mowa w 51, Bank SMART zamyka Rachunek, a w przypadku występowania dodatniego salda na Rachunku, przekazuje środki na bezpłatny i nieoprocentowany rachunek techniczny. 3. Dla środków zgromadzonych przez zmarłego Klienta Bank SMART otwiera jeden rachunek techniczny niezależnie od liczby Rachunków, które były prowadzone dla zmarłego Klienta. 4. Kwota przekazywana na bezpłatny i nieoprocentowany rachunek techniczny zostaje pomniejszona o należne i nierozliczone opłaty i prowizje oraz kwoty nierozliczonych Transakcji Płatniczych. 5. Po śmierci Klienta, ze środków zgromadzonych na rachunku technicznym, o którym mowa w ust. 1, maksymalnie do łącznej wysokości środków zgromadzonych na tym Rachunku Bank SMART realizuje wypłaty: 1) tytułem zwrotu wydatkowanych kosztów pogrzebu Klienta osobie, która przedstawiła akt zgonu Klienta oraz rachunki i faktury potwierdzające kwotę poniesionych przez nią wydatków, w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Wypłata dokonywana jest przelewem, na rachunek wskazany przez wyżej wymienioną osobę; 2) tytułem zwrotu nadpłaconych świadczeń z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego organowi wypłacającemu to świadczenie lub uposażenie kwotę równą wpłatom na Rachunek dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwało za okres po śmierci Klienta. Organ wypłacający winien wskazać we wniosku o zwrot, skierowanym do Banku SMART wysokość kwoty nadpłaconych świadczeń i podać numer rachunku, na który dokonano wpłat; 3) tytułem spadkobrania; 4) tytułem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, o której mowa w 52 Regulaminu Rachunków. Postanowienia końcowe Korespondencję dotyczącą Rachunku, Bank SMART wysyła na ostatni adres do korespondencji podany przez Klienta. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Banku SMART o każdej zmianie danych wskazanych we Wniosku lub Umowie. W razie niespełnienia przez Klienta powyższego wymogu, w zakresie zmiany adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej Bank SMART przesyła korespondencję na dotychczas wskazany adres. 17

18 3. Zmiana danych może nastąpić za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi. 4. Bank SMART zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Klientem w celu potwierdzenia zmiany danych Klient ma prawo do złożenia reklamacji: 1) w formie pisemnej na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Domaniewska 39a, Warszawa, z dopiskiem reklamacja ; 2) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK pod numerem podanym na Stronie Internetowej Banku SMART. 2. Bank SMART rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień lub w przypadku nieotrzymania wszelkich niezbędnych informacji, o czym Bank SMART niezwłocznie poinformuje Klienta wraz z podaniem powodów opóźnienia i nowym terminem rozpatrzenia reklamacji. 4. Bank SMART przekazuje odpowiedź na złożoną reklamacje listownie na adres korespondencyjny Klienta bądź w inny każdorazowo uzgodniony z Klientem sposób. 5. Powyższe zasady nie mają zastosowania do reklamacji dotyczących Transakcji Płatniczych wykonanych z użyciem Kart Płatniczych. Zasady rozpatrywania niniejszych reklamacji znajdują się w Regulaminie kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART. 1. Organem sprawującym nadzór nad Bankiem SMART jest Komisja Nadzoru Finansowego. 2. Klient może wnieść skargę na działanie Banku SMART do: 1) Komisji Nadzoru Finansowego; 2) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 3) Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach prowadzonych przez FM Bank PBP S.A., w tym rachunkach lokat, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. t.j. z dnia 15 maja 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.). 2. System gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego chroni środki pieniężne zgromadzone na wszystkich rodzajach Rachunków Klienta. Gwarancjami objęte są także inne wierzytelności pieniężne, wynikające z czynności bankowych, o ile są potwierdzone dokumentami imiennymi (pełen katalog czynności bankowych zawiera art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe). Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności wobec FM Banku PBP S.A. z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu Klienta, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności FM Banku PBP S.A. 3. Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na Rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności FM Banku PBP S.A., a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem zawieszenia działalności FM Banku PBP S.A. do równowartości EUR przeliczonej na PLN w 100 % wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z Umową do dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. dnia wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości FM Bank PBP S.A. używającego nazwy handlowej Bank SMART). 4. Do obliczenia wartości EUR w PLN przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. 5. Kwota równowartości EUR przeliczona na PLN określa maksymalną wysokość roszczeń Klienta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu Rachunkach prowadzonych przez FM Bank PBP S.A. (w tym z wykorzystaniem różnych nazw handlowych) posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w FM Banku PBP S.A. 6. Szczegółowe informacje na temat gwarantowania depozytów są dostępne na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Rachunków, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. 2. Polska wersja językowa Umowy, Regulaminu Rachunków oraz innych dokumentów dotyczących Umowy stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. Językiem stosowanym w relacjach Banku SMART z Klientem jest język określony przez Klienta we Wniosku. 3. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim. 4. Za wyjątkami przewidzianymi w Umowie, Regulaminie Rachunków lub Regulaminie kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, Bank SMART i Klient w sprawach związanych z Umową mogą komunikować się: 18

19 1) za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, 2) drogą pisemną. 5. Wszelkie dokumenty składane przez Klienta w Banku SMART muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 6. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem SMART, a Klientem rozstrzyga właściwy miejscowo dla siedziby FM Bank PBP S.A. sąd powszechny. 7. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygniecie sporu powstałego w związku z Umową bezpośrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 19

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych przez Bank SMART osobom

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.)

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.) REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia 23.12.2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Nest Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty Nest Kredytu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin Rachunków Bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Kantor Walutowy. 2 Usługa Kantor Walutowy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym

Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Instrukcji Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Hexa Bank Spółdzielczy Warunki wykonywania przekazów w obrocie dewizowym w Hexa Banku Spółdzielczym Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART. Postanowienia ogólne REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne warunki wydawania i użytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych (zwane dalej: Ogólnymi warunkami) określają zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy UMOWA RAMOWA NR O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI ORAZ O WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 R 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu za przelew 0 PLN 0 R

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo