MSIG 109/2014 (4488) poz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472"

Transkrypt

1 MSIG 109/2014 (4488) poz Poz INŻBUD Tomasz Trepka w Rybniku. [BMSiG-6428/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres r. do r. 1. Forma prawna INŻBUD Tomasz Trepka to przedsiębiorstwo osoby fizycznej. 2. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest: 1. PKD-4120Z zgodne z zaświadczeniem z dnia r. - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest w CEIDG od r. pod numerem 18158/98 Rejestracja podatkowa i statystyczna Badanej jednostce nadano następujące numery identyfikacyjne: - przez WUS nr REGON , - przez Urząd Skarbowy w Rybniku nr NIP Czas trwania działalności: Przedsiębiorstwo zostało założone na czas nieoznaczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. 4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności gospodarczej w najbliższej przyszłości, tzn. przez co najmniej 12 miesięcy dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. 6. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło łączenie przedsiębiorstw. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych - zgodnie ustawą o rachunkowości. 8. Wykazane w bilansie na koniec wskazanego okresu aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z zasad polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się wg cen nabycia. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w koszty w momencie przekazania do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów. W spółce stosuje się metodę liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Amortyzacja uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności. Wycena materiałów Materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji wartościowej wg cen zakupu. Rozchód w trakcie roku obrotowego ujmuje się wg cen zakupu. Wycena towarów handlowych Towary handlowe ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji wartościowej wg cen zakupu. Dla objętych ewidencją ilościowo-wartościową stosuje się zasadę pierwsze weszło - pierwsze wyszło. Należności krótkoterminowe i roszczenia Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne Środki pieniężne obejmują stan na rachunkach bankowych. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania wykazywane są łącznie z naliczonymi odsetkami. 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 35

2 MSIG 109/2014 (4488) poz Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe wykazywane są zgodnie z umową bankową oraz lesingową. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się wg cen zakupu lub nabycia. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (aktywa) Występujące w jednostce RMK wycenia się według wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych odpisywanych stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności w celu zapewnienia kompletności przychodów oraz współmierności związanych z nimi kosztów. 9. Pomiar wyniku finansowego Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności z zachowaniem ostrożności. 10. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporządzane jest ze szczegółowością określoną w ustawie o rachunkowości w złotych. 11. Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości Brak zmian. 12. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki Brak zmian. 13. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy Szczegółowy opis dokonanych zmian zamieszczony został w części sprawozdania finansowego dotyczącej dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego. Żory, dn r. Bilans sporządzony na dzień r. Właściciel Tomasz Trepka Aktywa Stan na koniec roku bieżącego ubiegłego A. AKTYWA TRWAŁE (w ) , ,46 I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6) Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwałe (w ) , ,46 1. Środki trwałe (w. 9 do 13) , ,46 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytk. gr.) , ,93 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej , ,61 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,19 d) środki transportu , ,48 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 36

3 MSIG 109/2014 (4488) poz e) inne środki trwałe , ,25 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III Należności długoterminowe (w ) Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek 18 IV Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22 i 33) ,79 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe (w. 24 do 27) ,79 - a) w jednostkach powiązanych udziały i akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne dlugoterminow-e aktywa finansowe 27 - b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32) , udziały i akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w ) I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (w ) , ,81 I. Zapasy (w. 39 do 43) , ,11 1. Materiały ,57 2. Półprodukty i produkty w toku ,59-3. Produkty gotowe Towary , ,11 5. Zaliczki na dostawy ,87 II. Należności krótkoterminowe (w ) , ,30 1. Należności od jednostek powiązanych (w ) ,68 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: (w ) ,68 - do 12 miesięcy ,68 - powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek (w. 51 i 54 do 56) , ,62 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: (w ) , ,78 - do 12 miesięcy , ,22 - powyżej 12 miesięcy ,56 b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdr , ,11 c) inne , ,73 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe (w ) , ,40 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 37

4 MSIG 109/2014 (4488) poz Krótkoterminowe aktywa finansowe (w ) , ,40 a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63) udziały i akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 62 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 63 - b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68) udziały i akcje inne papiery wartościowe 66 - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 68 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72) , ,40 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,40 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 73 - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,90 - AKTYWA RAZEM (w ) , ,27 Pasywa Stan na koniec roku bieżącego ubiegłego A. Kapitał (fundusz) własny (w ) , ,13 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,42 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,30 VIII. Zysk (strata) netto , ,41 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w ) , ,14 I. Rezerwy na zobowiązania (w ) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w ) długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy (w ) długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe (w ) ,43-1. Wobec jednostek powiązanych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 38

5 MSIG 109/2014 (4488) poz Wobec pozostałych jednostek (w ) ,43 - a) kredyty i pożyczki ,00 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,43 - d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe (w ) , ,14 1. Wobec jednostek powiązanych (w ) a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w ) do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119) , ,14 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania aliansowe ,23 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w ) , ,13 - do 12 miesięcy , ,13 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,00 h) z tytułu wynagrodzeń , ,01 i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe (w ) ,00-1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe (w ) , długoterminowe krótkoterminowe ,00 - PASYWA RAZEM (w ) , ,27 Rybnik, dn r. Główny Księgowy Aniela Kolarczyk Właściciel Tomasz Trepka Rachunek zysków i strat sporządzony za okres r. do r. (wariant porównawczy) Lp. Treść Kwota za rok obrotowy bieżący ubiegły A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,21 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 39

6 MSIG 109/2014 (4488) poz od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,28 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, 04 zmniejszenie-wartość ujemna) - - III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,93 B. Koszty działalności operacyjnej , ,44 I. Amortyzacja , ,78 II. Zużycie materiałów i energii , ,22 III. Usługi obce , ,35 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,89 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,58 VI. Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia , ,82 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,72 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,08 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,77 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,28 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,28 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne ,32 - E. Pozostałe koszty operacyjne ,90 - I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,90 - F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,05 G. Przychody finansowe , ,32 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,27 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne ,05 H. Koszty finansowe , ,96 I. Odsetki, w tym: , ,88 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , ,08 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,41 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,41 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 40

7 MSIG 109/2014 (4488) poz L. Podatek dochodowy a) podatek bieżący - - b) podatek odroczony - - M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,41 Rybnik, dn r. Główny Księgowy Aniela Kolarczyk Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od r. do r. (w pełnych złotych) Właściciel Tomasz Trepka Lp. TREŚĆ Kwota za rok bieżący poprzedni I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) , ,72 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 - korekty błędów ,94 la. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , ,72 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego ,94 a) zwiększenie (z tytułu): ,94 - wydania udziałów (emisji akcji) 8 - wyniki z lat ubiegłych ,94 b) zmniejszenie (z tytułu) 10 - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,42 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 15 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu 21 a) zwiększenie 22 b) zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 26 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 41

8 MSIG 109/2014 (4488) poz a) zwiększenie (z tytułu) 27 - emisji akcji poniżej wartości nominalnej 28 - z podziału zysku (ustawowo) 29 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 32 - pokrycia straty Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 37 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 40 - zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszu) rezerwowych 45 a) zwiększenie (z tytułu) 46 - odpis z zysku za 2010 r. 47 b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,30 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 53 - korekty błędów , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,30 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) ,71 - przeniesienie na kapitał zakładowy ,94 - pobranie właściciela , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu 63 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 64 - korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 66 a) zwiększenie (z tytułu) 67 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pobycia b) zmniejszenie z tytułu 70 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 42

9 MSIG 109/2014 (4488) poz Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,30 8. Wynik netto , ,41 a) zysk netto , ,41 b) strata netto 75 c) odpisy z zysku 76 II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) , ,13 III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPO- 78 NOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) , ,13 Rybnik, dn r. Główny Księgowy Aniela Kolarczyk Rachunek przepływów pieniężnych na r. (metoda pośrednia) (w pełnych złotych) Właściciel Tomasz Trepka TREŚĆ Kwota za rok bieżący poprzedni A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERA- CYJNEJ 01 I. Zysk (strata) netto , ,41 II. Korekty razem 03 (-) , ,63 1. Amortyzacja , ,78 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,88 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 07 (-) ,78 (-) ,28 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów 09 (-) , ,99 7. Zmiana stanu należności ,63 (-) ,83 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , Inne korekty ,13 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,04 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTY- CYJNEJ 15 I. Wpływy , ,28 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,28 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: ,21 a) w jednostkach powiązanych 20 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 43

10 MSIG 109/2014 (4488) poz b) w pozostałych jednostkach ,21 - zbycie aktywów finansowych 22 - dywidendy i udziały w zyskach 23 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych ,21 - odsetki 25 - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 27 II. Wydatki , ,03 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 29 aktywów trwałych , ,03 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 31 a) w jednostkach powiązanych 32 b) w pozostałych jednostkach ,00 - nabycie aktywów finansowych 34 - udzielone pożyczki długoterminowe ,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 36 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 37 (-) ,66 (-) ,75 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 38 I. Wpływy , ,99 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki , ,99 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 43 II. Wydatki , ,88 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,77 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,60 8. Odsetki , ,88 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,11 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 55 (-) ,67 (-) ,60 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym: 56 (-) ,67 (-) ,60 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 57 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym: , ,40 - o ograniczonej możliwości dysponowania 60 Główny Księgowy Aniela Kolarczyk Właściciel Tomasz Trepka Rybnik, dn r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 44

11 MSIG 109/2014 (4488) poz Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Właściciela Inżbud Tomasz Trepka z siedzibą w Rybniku Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy INŻBUD Tomasz Trepka z siedzibą w Rybniku, na które składa się wprowadzewie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik Jednostki - Właściciel. Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zmianami), krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że przedmiotem badania nie było ustalenie prawidłowości stanów początkowych (bilansu otwarcia), dlatego opinia dotyczy wyłącznie roku obrotowego. Biegły Rewident Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu DB Audyt Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3245 Marcin Bienias Katowice, dnia 28 lutego r. Oświadczenie z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego firmy INŻBUD Tomasz Trepka za rok 2013 Właściciel firmy po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za rok 2013, na które składa się: 1. Bilans sporządzony na r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,47 zł, 2. Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,71 zł, 1 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 45

12 MSIG 109/2014 (4488) poz Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazującym zwiększenie kapitału własnego od r. do r. o kwotę ,88 zł, 4. Zestawienie przepływów pieniężnych wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto od r. do r. o kwotę ,67 zł, 5. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. zatwierdza sprawozdanie finansowe firmy INŻBUD Tomasz Trepka za rok Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oświadczenie z dnia r. w sprawie podziału zysku za rok 2013 firmy INŻBUD Tomasz Trepka Właściciel firmy postanawia zysk w kwocie ,71 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału podstawowego. Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 2 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 46

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 102/2016 (4987) poz

MSIG 102/2016 (4987) poz MSIG 102/2016 (4987) poz. 13123 13123 Poz. 13123. INŻBUD Tomasz Trepka w Rybniku. [BMSiG-12151/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Forma prawna INŻBUD Tomasz Trepka

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2015 (4749) poz

MSIG 118/2015 (4749) poz MSIG 118/2015 (4749) poz. 8811 8811 Poz. 8811. Firma Handlowa C.A.M. w Brzeziu. [BMSiG-7333/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 1. Nazwa jednostki Firma Handlowa

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3145. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT w Piszu. [BMSiG-21475/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

MSIG 163/2014 (4542) poz

MSIG 163/2014 (4542) poz MSIG 163/2014 (4542) poz. 11628 11628 Poz. 11628. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak w Busku-Zdroju. [BMSiG-10881/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 33774. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. [BMSiG-20999/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 r.: SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 209/2013 (4326) poz. 15151 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15151. Produkcja Maszyn Rolniczych AGROMET Tomasz St. Matelski w Goryszewie. [BMSiG8912/2013] I. WPROWADZENIE DO

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 32198. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX w Staszowie. [BMSiG-19852/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 1. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9530. DOMINIK MIĘSNY w Rumi. [BMSiG-7988/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DOMINIK MIĘSNY DANUTA MIECZKOWSKA 84-230 RUMIA, ul. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

MSIG 241/2016 (5126) poz

MSIG 241/2016 (5126) poz MSIG 241/2016 (5126) poz. 33643 33643 Poz. 33643. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-18350/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy: STALER Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 206/2015 (4837) poz. 16152 16152 Poz. 16152. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-10752/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 36/2017 (5173) poz. 6451 6451 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6451. TEAMAGRO w Zamościu. [BMSiG-2018/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 160/2016 (5045) poz

MSIG 160/2016 (5045) poz MSIG 160/2016 (5045) poz. 21070 21070 Poz. 21070. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-17560/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

MSIG 99/2016 (4984) poz

MSIG 99/2016 (4984) poz Poz. 12791. Przedsiębiorstwo MODEX-OIL w Kwidzyniu. [BMSiG-12065/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na 31 grudnia 2015 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba jednostki: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 2520. CORNTRADE w Szarleju. [BMSiG-2050/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz MSIG 207/2015 (4838) poz. 16244 16244 Poz. 16244. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO w Częstochowie. [BMSiG-14177/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO z siedzibą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 97/2013 (4214) poz. 6989 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 5. Przyjęty w firmie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2015 (4850) poz

MSIG 219/2015 (4850) poz MSIG 219/2015 (4850) poz. 17509 17509 Poz. 17509. BUDMEL Wojciech Żuk w Kutnie. [BMSiG-11113/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Firma BUDMEL Wojciech Żuk

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

MSIG 81/2013 (4198) poz. 5781

MSIG 81/2013 (4198) poz. 5781 MSIG 81/2013 (4198) poz. 5781 Poz. 5781. Firma Budowlana MAREK ANTCZAK w Kaliszu. [BMSiG-5428/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Firma Budowlana MAREK ANTCZAK 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 2B tel.

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 119/2014 (4498) poz. 8256 8256 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 8256. GLOBGRANIT II w Pieszycach. [BMSiG-7608/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2013 (4341) poz

MSIG 224/2013 (4341) poz Poz. 16317. JORDAN GROUP Jacek Marian Legendziewicz w Krakowie. [BMSiG9262/2013] Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma Nazwa: JORDAN GROUP Siedziba: 31535

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień roku

Bilans na dzień roku Poz. 11955. Firma Handlowa Export-Import w Dobrzyniu nad Wisłą. [BMSiG-11191/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności,

Bardziej szczegółowo

MSIG 142/2015 (4773) poz

MSIG 142/2015 (4773) poz MSIG 142/2015 (4773) poz. 10957 10957 Poz. 10957. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGNUM w Żninie. [BMSiG-9421/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 49/2013 (4166) poz. 3467 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3467. Wojtas Marian Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM-PIASECZNO w Łoniowie. [BMSiG-3231/2013] Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

MSIG 100/2013 (4217) poz. 7253

MSIG 100/2013 (4217) poz. 7253 Poz. 7253. Trading International Jacek Ruda w Katowicach. [BMSiG-6290/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2012 40-555 Katowice, ul. Zegadłowicza 10 NIP 634-006-98-73 REGON 003499017 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 139/2017 (5276) poz. 28209 28209 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 28209. Stacja Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza w Ostrowie Wielkopolskim. [BMSiG-19883/2017]

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 168/2017 (5305) poz. 33187 33187 Poz. 33187. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD

Bardziej szczegółowo

MSIG 179/2017 (5316) poz

MSIG 179/2017 (5316) poz Poz. 34945. KAROL MEBLE w Nowej Wsi Książęcej. [BMSiG-25451/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Nazwa: KAROL MEBLE. Siedziba: Nowa Wieś Książęca 38, 63-640

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 4169. Corntrade w Szarleju. [BMSiG-3946/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Działalność pod nazwą Corntrade została utworzona 1 czerwca 1999 r. i funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

MSIG 160/2014 (4539) poz

MSIG 160/2014 (4539) poz Poz. 11459. AUTO-STARTER w Gdańsku. [BMSiG-9418/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma w dniu 27.01.1992 r. została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo