MSIG 109/2014 (4488) poz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472"

Transkrypt

1 MSIG 109/2014 (4488) poz Poz INŻBUD Tomasz Trepka w Rybniku. [BMSiG-6428/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres r. do r. 1. Forma prawna INŻBUD Tomasz Trepka to przedsiębiorstwo osoby fizycznej. 2. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest: 1. PKD-4120Z zgodne z zaświadczeniem z dnia r. - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest w CEIDG od r. pod numerem 18158/98 Rejestracja podatkowa i statystyczna Badanej jednostce nadano następujące numery identyfikacyjne: - przez WUS nr REGON , - przez Urząd Skarbowy w Rybniku nr NIP Czas trwania działalności: Przedsiębiorstwo zostało założone na czas nieoznaczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. 4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych wewnętrznych jednostek organizacyjnych. 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności gospodarczej w najbliższej przyszłości, tzn. przez co najmniej 12 miesięcy dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. 6. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło łączenie przedsiębiorstw. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych - zgodnie ustawą o rachunkowości. 8. Wykazane w bilansie na koniec wskazanego okresu aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z zasad polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się wg cen nabycia. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł są jednorazowo odpisywane w koszty w momencie przekazania do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego kwoty rocznych odpisów. W spółce stosuje się metodę liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Amortyzacja uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności. Wycena materiałów Materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji wartościowej wg cen zakupu. Rozchód w trakcie roku obrotowego ujmuje się wg cen zakupu. Wycena towarów handlowych Towary handlowe ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji wartościowej wg cen zakupu. Dla objętych ewidencją ilościowo-wartościową stosuje się zasadę pierwsze weszło - pierwsze wyszło. Należności krótkoterminowe i roszczenia Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne Środki pieniężne obejmują stan na rachunkach bankowych. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania wykazywane są łącznie z naliczonymi odsetkami. 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 35

2 MSIG 109/2014 (4488) poz Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe wykazywane są zgodnie z umową bankową oraz lesingową. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się wg cen zakupu lub nabycia. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe (aktywa) Występujące w jednostce RMK wycenia się według wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych odpisywanych stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności w celu zapewnienia kompletności przychodów oraz współmierności związanych z nimi kosztów. 9. Pomiar wyniku finansowego Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności z zachowaniem ostrożności. 10. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporządzane jest ze szczegółowością określoną w ustawie o rachunkowości w złotych. 11. Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości Brak zmian. 12. Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki Brak zmian. 13. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy Szczegółowy opis dokonanych zmian zamieszczony został w części sprawozdania finansowego dotyczącej dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego. Żory, dn r. Bilans sporządzony na dzień r. Właściciel Tomasz Trepka Aktywa Stan na koniec roku bieżącego ubiegłego A. AKTYWA TRWAŁE (w ) , ,46 I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3 do 6) Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwałe (w ) , ,46 1. Środki trwałe (w. 9 do 13) , ,46 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytk. gr.) , ,93 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej , ,61 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,19 d) środki transportu , ,48 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 36

3 MSIG 109/2014 (4488) poz e) inne środki trwałe , ,25 2. Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III Należności długoterminowe (w ) Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek 18 IV Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22 i 33) ,79 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe (w. 24 do 27) ,79 - a) w jednostkach powiązanych udziały i akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne dlugoterminow-e aktywa finansowe 27 - b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32) , udziały i akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w ) I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (w ) , ,81 I. Zapasy (w. 39 do 43) , ,11 1. Materiały ,57 2. Półprodukty i produkty w toku ,59-3. Produkty gotowe Towary , ,11 5. Zaliczki na dostawy ,87 II. Należności krótkoterminowe (w ) , ,30 1. Należności od jednostek powiązanych (w ) ,68 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: (w ) ,68 - do 12 miesięcy ,68 - powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek (w. 51 i 54 do 56) , ,62 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: (w ) , ,78 - do 12 miesięcy , ,22 - powyżej 12 miesięcy ,56 b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i zdr , ,11 c) inne , ,73 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe (w ) , ,40 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 37

4 MSIG 109/2014 (4488) poz Krótkoterminowe aktywa finansowe (w ) , ,40 a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63) udziały i akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki 62 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 63 - b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68) udziały i akcje inne papiery wartościowe 66 - udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 68 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72) , ,40 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,40 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 73 - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,90 - AKTYWA RAZEM (w ) , ,27 Pasywa Stan na koniec roku bieżącego ubiegłego A. Kapitał (fundusz) własny (w ) , ,13 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,42 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,30 VIII. Zysk (strata) netto , ,41 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w ) , ,14 I. Rezerwy na zobowiązania (w ) Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w ) długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy (w ) długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe (w ) ,43-1. Wobec jednostek powiązanych MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 38

5 MSIG 109/2014 (4488) poz Wobec pozostałych jednostek (w ) ,43 - a) kredyty i pożyczki ,00 - b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,43 - d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe (w ) , ,14 1. Wobec jednostek powiązanych (w ) a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w ) do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119) , ,14 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania aliansowe ,23 - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności (w ) , ,13 - do 12 miesięcy , ,13 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,00 h) z tytułu wynagrodzeń , ,01 i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe (w ) ,00-1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe (w ) , długoterminowe krótkoterminowe ,00 - PASYWA RAZEM (w ) , ,27 Rybnik, dn r. Główny Księgowy Aniela Kolarczyk Właściciel Tomasz Trepka Rachunek zysków i strat sporządzony za okres r. do r. (wariant porównawczy) Lp. Treść Kwota za rok obrotowy bieżący ubiegły A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,21 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 39

6 MSIG 109/2014 (4488) poz od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,28 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, 04 zmniejszenie-wartość ujemna) - - III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,93 B. Koszty działalności operacyjnej , ,44 I. Amortyzacja , ,78 II. Zużycie materiałów i energii , ,22 III. Usługi obce , ,35 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,89 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,58 VI. Ubezpieczenia społeczne i Inne świadczenia , ,82 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,72 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,08 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,77 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,28 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,28 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne ,32 - E. Pozostałe koszty operacyjne ,90 - I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne ,90 - F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,05 G. Przychody finansowe , ,32 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,27 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne ,05 H. Koszty finansowe , ,96 I. Odsetki, w tym: , ,88 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , ,08 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,41 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,41 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 40

7 MSIG 109/2014 (4488) poz L. Podatek dochodowy a) podatek bieżący - - b) podatek odroczony - - M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,41 Rybnik, dn r. Główny Księgowy Aniela Kolarczyk Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od r. do r. (w pełnych złotych) Właściciel Tomasz Trepka Lp. TREŚĆ Kwota za rok bieżący poprzedni I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) , ,72 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 - korekty błędów ,94 la. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , ,72 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego ,94 a) zwiększenie (z tytułu): ,94 - wydania udziałów (emisji akcji) 8 - wyniki z lat ubiegłych ,94 b) zmniejszenie (z tytułu) 10 - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,42 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 15 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu 21 a) zwiększenie 22 b) zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 26 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 41

8 MSIG 109/2014 (4488) poz a) zwiększenie (z tytułu) 27 - emisji akcji poniżej wartości nominalnej 28 - z podziału zysku (ustawowo) 29 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) 32 - pokrycia straty Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 37 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 40 - zbycia środków trwałych Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszu) rezerwowych 45 a) zwiększenie (z tytułu) 46 - odpis z zysku za 2010 r. 47 b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,30 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 53 - korekty błędów , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,30 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) ,71 - przeniesienie na kapitał zakładowy ,94 - pobranie właściciela , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu 63 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 64 - korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 66 a) zwiększenie (z tytułu) 67 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pobycia b) zmniejszenie z tytułu 70 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 42

9 MSIG 109/2014 (4488) poz Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,30 8. Wynik netto , ,41 a) zysk netto , ,41 b) strata netto 75 c) odpisy z zysku 76 II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) , ,13 III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPO- 78 NOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) , ,13 Rybnik, dn r. Główny Księgowy Aniela Kolarczyk Rachunek przepływów pieniężnych na r. (metoda pośrednia) (w pełnych złotych) Właściciel Tomasz Trepka TREŚĆ Kwota za rok bieżący poprzedni A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERA- CYJNEJ 01 I. Zysk (strata) netto , ,41 II. Korekty razem 03 (-) , ,63 1. Amortyzacja , ,78 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,88 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 07 (-) ,78 (-) ,28 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów 09 (-) , ,99 7. Zmiana stanu należności ,63 (-) ,83 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , Inne korekty ,13 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,04 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTY- CYJNEJ 15 I. Wpływy , ,28 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,28 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: ,21 a) w jednostkach powiązanych 20 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 43

10 MSIG 109/2014 (4488) poz b) w pozostałych jednostkach ,21 - zbycie aktywów finansowych 22 - dywidendy i udziały w zyskach 23 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych ,21 - odsetki 25 - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 27 II. Wydatki , ,03 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 29 aktywów trwałych , ,03 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 31 a) w jednostkach powiązanych 32 b) w pozostałych jednostkach ,00 - nabycie aktywów finansowych 34 - udzielone pożyczki długoterminowe ,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 36 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 37 (-) ,66 (-) ,75 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 38 I. Wpływy , ,99 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki , ,99 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 43 II. Wydatki , ,88 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ,77 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,60 8. Odsetki , ,88 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,11 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 55 (-) ,67 (-) ,60 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym: 56 (-) ,67 (-) ,60 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 57 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), w tym: , ,40 - o ograniczonej możliwości dysponowania 60 Główny Księgowy Aniela Kolarczyk Właściciel Tomasz Trepka Rybnik, dn r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 44

11 MSIG 109/2014 (4488) poz Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Właściciela Inżbud Tomasz Trepka z siedzibą w Rybniku Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy INŻBUD Tomasz Trepka z siedzibą w Rybniku, na które składa się wprowadzewie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik Jednostki - Właściciel. Kierownik Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zmianami), krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy uwagę, że przedmiotem badania nie było ustalenie prawidłowości stanów początkowych (bilansu otwarcia), dlatego opinia dotyczy wyłącznie roku obrotowego. Biegły Rewident Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu DB Audyt Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3245 Marcin Bienias Katowice, dnia 28 lutego r. Oświadczenie z dnia r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego firmy INŻBUD Tomasz Trepka za rok 2013 Właściciel firmy po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za rok 2013, na które składa się: 1. Bilans sporządzony na r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,47 zł, 2. Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,71 zł, 1 6 CZERWCA 2014 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 45

12 MSIG 109/2014 (4488) poz Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazującym zwiększenie kapitału własnego od r. do r. o kwotę ,88 zł, 4. Zestawienie przepływów pieniężnych wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto od r. do r. o kwotę ,67 zł, 5. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. zatwierdza sprawozdanie finansowe firmy INŻBUD Tomasz Trepka za rok Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oświadczenie z dnia r. w sprawie podziału zysku za rok 2013 firmy INŻBUD Tomasz Trepka Właściciel firmy postanawia zysk w kwocie ,71 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału podstawowego. Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 2 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 CZERWCA 2014 R. 46

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 102/2016 (4987) poz

MSIG 102/2016 (4987) poz MSIG 102/2016 (4987) poz. 13123 13123 Poz. 13123. INŻBUD Tomasz Trepka w Rybniku. [BMSiG-12151/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Forma prawna INŻBUD Tomasz Trepka

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 54/2015 (4685) poz. 3395 3395 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3395. Termoizolacja i Antykorozja TERBUD w Płocku. [BMSiG-3144/2015] I. Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Poz. 20441. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS w Łubnicach. [BMSiG-20032/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. Poz. 8666. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LUMAR w Byczynie [BMSiG-6798/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 4523. STANPOL-IMPEX w Swarzędzu. [BMSiG-23490/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. STANPOL-IMPEX z siedzibą przy ul. Cmentarnej 3B, 62-020 Swarzędz działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień r.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień r. Poz. 54661. TIS w Pilźnie. [BMSiG-42826/2018] SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31.12.2015 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma: TIS 39-220 Pilzno ul. Błonia 5 NIP: 8721543901

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 16064. Zaopatrzenie Rolnictwa w Jelczu-Laskowicach [BMSiG-12291/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności: Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 161/2013 (4278) poz

MSIG 161/2013 (4278) poz MSIG 161/2013 (4278) poz. 11873 Poz. 11873. Mieszalnia Pasz, sprzedaż środków do produkcji rolnej, w Gostyniu. [BMSiG-7789/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mieszalnia Pasz, sprzedaż środków do produkcji rolnej,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2015 (4749) poz

MSIG 118/2015 (4749) poz MSIG 118/2015 (4749) poz. 8811 8811 Poz. 8811. Firma Handlowa C.A.M. w Brzeziu. [BMSiG-7333/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 1. Nazwa jednostki Firma Handlowa

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień. - prawo użytkowania gruntu , ,82 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

Stan na dzień. - prawo użytkowania gruntu , ,82 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" B I L A N S Aleja Wolności 19 na dzień 31.12.2015 r. 67-200 Głogów AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień PASYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 30/2017 (5167) poz. 5322 5322 Poz. 5322. Firma Handlowo-Usugowa Marek Kazimierz w Olkuszu. [BMSiG-30384/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa (firma) i siedziba,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 6703. MG Marzena Gradowska w Gdańsku. [BMSiG-6227/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

MSIG 163/2014 (4542) poz

MSIG 163/2014 (4542) poz MSIG 163/2014 (4542) poz. 11628 11628 Poz. 11628. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak w Busku-Zdroju. [BMSiG-10881/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 33774. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. [BMSiG-20999/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 r.: SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 80/2015 (4711) poz

MSIG 80/2015 (4711) poz Poz. 5220. P.H.U. Eden Marek Baraniecki w Lubinie. [BMSiG-4877/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 217/2015 (4848) poz. 17285 17285 Poz. 17285. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Aneta Czaplicka w Łodzi. [BMSiG-10327/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

MSIG 185/2014 (4564) poz

MSIG 185/2014 (4564) poz Poz. 13025. Firma Handlowa GEKO - Grzegorz Kowalczyk w Kietlinie. [BMSiG-8816/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Handlowa GEKO - Grzegorz Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3145. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT w Piszu. [BMSiG-21475/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3718. DOBKOWSKI PALIWA w Augustowie. [BMSiG-22180/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa firmy: Dobkowski

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 209/2013 (4326) poz. 15151 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15151. Produkcja Maszyn Rolniczych AGROMET Tomasz St. Matelski w Goryszewie. [BMSiG8912/2013] I. WPROWADZENIE DO

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 32198. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX w Staszowie. [BMSiG-19852/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 1. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

Bardziej szczegółowo

MSIG 73/2013 (4190) poz. 5147

MSIG 73/2013 (4190) poz. 5147 Poz. 5147. Tadeusz Górski w Maruszy k. Grudziądza. [BMSiG-4901/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2011 r. 86-300 Marusza k. Grudziądza tel. 56 46-237-68 NIP 876-000-78-51 REGON 870196021 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MSIG 65/2013 (4182) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 65/2013 (4182) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4626. w Braniewie. [BMSiG-4211/213] wartości niematerialne i prawne Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy wycena następuje w cenach nabycia lub kosztów wytworzenia, po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 167/2014 (4546) poz. 11857 11857 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 11857. Akademia Muzyczna w Krakowie. [BMSiG-11010/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 27/2018 (5415) poz. 5737 5737 Poz. 5737. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS Lucjan Przybyła w Łubnicach. [BMSiG-31199/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

MSIG 241/2016 (5126) poz

MSIG 241/2016 (5126) poz MSIG 241/2016 (5126) poz. 33643 33643 Poz. 33643. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-18350/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy: STALER Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 97/2013 (4214) poz. 6989 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 5. Przyjęty w firmie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

MSIG 99/2016 (4984) poz

MSIG 99/2016 (4984) poz Poz. 12791. Przedsiębiorstwo MODEX-OIL w Kwidzyniu. [BMSiG-12065/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na 31 grudnia 2015 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba jednostki: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 159/2014 (4538) poz. 11381 11381 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 11381. APH GRUTEX w Poznaniu. [BMSiG-10975/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz

MSIG 111/2016 (4996) poz MSIG 111/2016 (4996) poz. 14547 14547 Poz. 14547. P.P.H.U. PRO-ONE w Trzebownisku. [BMSiG-13478/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA Poz. 14545. Supermarket DETAL w Bielsku-Białej. [BMSiG-12403/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 01.01.2015-31.12.2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa firmy: Supermarket Detal Siedziba: ul.

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 212/2015 (4843) poz. 16738 16738 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 16738. Akademia Muzyczna w Krakowie. [BMSiG-11585/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (art. 48

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 2520. CORNTRADE w Szarleju. [BMSiG-2050/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz MSIG 207/2015 (4838) poz. 16244 16244 Poz. 16244. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO w Częstochowie. [BMSiG-14177/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

MSIG 160/2016 (5045) poz

MSIG 160/2016 (5045) poz MSIG 160/2016 (5045) poz. 21070 21070 Poz. 21070. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-17560/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9530. DOMINIK MIĘSNY w Rumi. [BMSiG-7988/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DOMINIK MIĘSNY DANUTA MIECZKOWSKA 84-230 RUMIA, ul. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 119/2014 (4498) poz. 8256 8256 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 8256. GLOBGRANIT II w Pieszycach. [BMSiG-7608/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo