Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Marzec Umowy autorskie; pola eksploatacji. Umowa o Roboty Budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Marzec 2014. Umowy autorskie; pola eksploatacji. Umowa o Roboty Budowlane"

Transkrypt

1 D.Dobkowski sp.k. Marzec 2014 Legal Newsletter Umowy autorskie; pola eksploatacji Umowa o Roboty Budowlane Zmiana Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Nowy wierzyciel może skorzystać ze starych zabezpieczeń wierzytelności Zmiany w prawie

2 LEGAL NEWSLETTER Umowy autorskie; pola eksploatacji Niewłaściwa redakcja zapisów umownych dotyczących nabycia przez przedsiębiorcę autorskich praw majątkowych może spowodować, że zakres praw faktycznie nabytych całkowicie minie się z oczekiwaniami, a w skrajnym przypadku skutkować będzie brakiem nabycia prawa do eksploatacji cudzego utworu. Bezprawne korzystanie z utworu stworzonego przez inną osobę rodzi po stronie korzystającego odpowiedzialność za naruszenie cudzych praw autorskich. Ta zaś została ukształtowana w prawie autorskim wyjątkowo surowo. W tym miejscu warto wskazać na przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. ze zm.) ( PrAut ), zgodnie z którym uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; gdy naruszenie praw jest zawinione, uprawniony może żądać od naruszyciela zapłaty trzykrotności wyżej określonego wynagrodzenia. Dla zobrazowania surowości sankcji wynikających z ww. regulacji art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) PrAut należy wskazać, iż w wyroku z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 369/2006, LexPolonica nr , Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku, gdy naruszonym utworem jest film, naruszenie autorskich praw majątkowych do niego może kosztować naruszyciela karę w wysokości podwójnej lub potrójnej wysokości kosztów wytworzenia filmu. PrAut przewiduje także odpowiedzialność karną za naruszenie cudzych praw autorskich. Dlatego warto wskazać niektóre z błędów popełnianych przy podpisywaniu umów dotyczących autorskich praw majątkowych.

3 Legal Newsletter 3 Należy wskazać, iż w myśl PrAut, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie z przepisami PrAut, przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 2) plastyczne, 3) fotograficzne, 4) lutnicze, 5) wzornictwa przemysłowego, 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, 7) muzyczne i słowno-muzyczne, 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, 9) audiowizualne (w tym filmowe). Określenie w umowie pól eksploatacji Jeden z najczęściej popełnianych błędów dotyczy określenia w umowie pól eksploatacji. Ryzykowny też będzie zapis ograniczający się do odesłania do przepisów PrAut. Chodzi tu o zapis jak: twórca przenosi na nabywcę autorskie prawa majątkowe do Utworu na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawierania umowy, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy Prawo Autorskie. Eksploatowanie utworu stworzonego przez inną osobę na podstawie tak zredagowanej umowy niesie ryzyko poniesienia odpowiedzialności za naruszenie cudzych autorskich praw majątkowych. Ta zaś jak powiedziano powyżej została ukształtowana w polskim prawie bardzo surowo. PrAut nie definiuje pojęcia pola eksploatacji. Natomiast w Art. 50 PrAut wymienione zostały przykładowe pola eksploatacji utworu innego niż program komputerowy. Są to: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; Zgodnie z art PrAut Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Zgodnie z brzmieniem przepisu umowa autorska przeniesie na nabywcę majątkowe prawa autorskie (w przypadku umowy o przeniesienie tych praw) czy prawo do korzystania z cudzych majątkowych praw autorskich (w przypadku licencji autorskiej), tylko w zakresie tych sposobów korzystania z utworu, które zostały wyraźnie wymienione w umowie. W świetle powyższego należy uznać, że umowa, w której postanowiono o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawierania umowy, bez wymienienia jakichkolwiek pól, nie przeniesie żadnych uprawnień.

4 Legal Newsletter 4 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. ze zm.) W odniesieniu zaś do programu komputerowego, pola eksploatacji wymienia art. 74 ust. 4 PrAut. Są to: 1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. Prawidłowo sformułowana klauzula w umowie mającej za przedmiot przeniesienie praw autorskich do dzieła innego niż program komputerowy może brzmieć: 1. Twórca sprzedaje Nabywcy autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji obejmujących: i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; II. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; III. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt poprzedzającym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; iv. /ew. inne pola/ Autor: Renata Bonecka Radca prawny E: W kolejnym artykule zostaną omówione inne z nieporozumień spotykanych w umowach dotyczących praw autorskich oraz niektóre ograniczenia dotyczące umów autorskich.

5 LEGAL NEWSLETTER Umowa o Roboty Budowlane Jak zapewnić kontraktową ochronę inwestora przed żądaniem wykonawcy podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego? Przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę o roboty budowlane pomijają milczeniem kwestię sposobu ustalania wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Sąd Najwyższy m.in. w uchwale 7 sędziów z dnia 29 września 2009 r., III CZP 41/09 stwierdził, iż art. 629 i k.c., odnoszące się do umowy o dzieło mogą mieć zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane. W uwagi na powyższe przepisy, strony zawierając umowę o roboty budowlane mogą umówić się na wynagrodzenie kosztorysowe lub wynagrodzenie ryczałtowe. W polskiej praktyce, częściej stosowane jest wynagrodzenie ryczałtowe, ponieważ w powszechnym przekonaniu pozwala ono inwestorowi (zamawiającemu) - już na etapie zawierania umowy - ustalić nieprzekraczalną wysokość wynagrodzenia, które będzie musiał zapłacić wykonawcy za wykonanie określonego obiektu. Zgodnie z powszechnym rozumieniem ryczałtu, wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia bez względu na to czy w chwili zawierania umowy istniała możliwość przewidzenia rozmiaru prac i kosztów. Inwestor również nie ma uprawienia do żądania obniżenia wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że koszty rzeczywiście poniesione przez wykonawcę były znacząco niższe od przewidywanych. Jednakże niewielu inwestorów (zamawiających) ma świadomość, że pomimo umówienia się na wynagrodzenie ryczałtowe, w wyjątkowych przypadkach, wykonawcy przysługuje prawo żądania podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy przez sąd na podstawie art kc. Wykonawca musi jednak wykazać, że wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła (robót budowlanych) groziłoby mu rażącą stratą (analogiczne stosowanie tego przepisu do umowy o roboty budowlane jest obecnie poglądem dominującym w orzecznictwie sądowym). Należy zwrócić uwagę na fakt, że art k.c. przewiduje ochronę tylko jednej strony umowy, ponieważ tylko wykonawcy przyznaje prawo żądania podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy przez sąd. Artykuł powyższy nie daje natomiast żadnych środków prawnych inwestorowi (zamawiającemu) do domagania się obniżenia ryczałtu np. w przypadku osiągnięcia przez wykonawcę nadzwyczajnych zysków na skutek okoliczności od wykonawcy niezależnych. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest zmiana stosunków, której nie można było przewidzieć oraz rażąca strata wykonawcy. Jako przykłady stosowania powyższych definicji w praktyce sądowej, można wskazać następujące

6 Legal Newsletter 6 tezy: gwałtowny wzrost cen materiałów i usług budowlanych po długim, blisko 10-letnim okresie ich stabilizacji, może być uznany za nieprzewidywalną - w chwili zawierania umowy - okoliczność uzasadniającą zmianę wynagrodzenia ryczałtowego ; natomiast nieosiągnięcie zakładanej marży (zysku) na kontrakcie przez wykonawcę nie może być rozumiane jako poniesienie rażącej straty. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 września 2013 r., V CSK 436/12 stwierdził, iż przepis art k.c. ma charakter dyspozytywny. Zdaniem Sądu, przyjęcie w art k.c. jednostronnej ochrony wykonawcy (przyjmującego zamówienie) nie pozbawia stron umowy o roboty budowlane w ramach swobody zawierania umów (art k.c.) możliwości ułożenia tego stosunku prawnego według swego uznania w ten sposób, że zostanie zrównoważone ryzyko przyjęcia wynagrodzenia wykonawcy w formie ryczałtowej. Wówczas przeciwwagą dla ryzyka wykonawcy powstania rażącej straty związanej np. z nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych jest sytuacja prawna inwestora, który nie może żądać obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego nawet w przypadku, gdy wykonawca osiągnął wyższe od oczekiwanych korzyści, np. na skutek spadku cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych. Zatem, aby wykluczyć możliwość wystąpienia przez wykonawcę z powództwem o podwyższenie ryczałtu lub powództwem o rozwiązanie umowy o roboty budowlane, strony powinny w umowie o roboty budowlane wyłączyć wprost stosowanie art k.c. lub zmodyfikować jego treść wprowadzając do kontraktu ryczałtowego mechanizmy pozwalające korygować zmianę stosunków, której strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Autorzy: Krzysztof Wojciechowski Radca prawny E: Agnieszka Kobus Adwokat E:

7 LEGAL NEWSLETTER Zmiana Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 8 stycznia 2014 r. odbyło się czytanie senackiego projektu zmiany Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Niewypłacalność na potrzeby ustawy definiowana jest poprzez odwołanie się do orzeczeń i decyzji właściwych sądów i organów (np. wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości pracodawcy). Powodem podjętych prac nad nowelizacją jest niedawna upadłość spółki produkującej meble, będącej spółką córką podmiotu francuskiego. Upadłość główna ogłoszona została przez sąd handlowy we Francji, a następnie sąd upadłościowy w Polsce wydał postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1346/2000 wszczęcie postępowania upadłościowego przez sąd państwa członkowskiego podlega automatycznemu uznaniu we wszystkich pozostałych państwach członkowskich z chwilą, gdy orzeczenie stanie się skuteczne w państwie wszczęcia postępowania. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) odmówił pracownikom spółki wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na podstawie listy zbiorczej, gdyż uznał, że datą niewypłacalności jest data orzeczenia sądu zagranicznego (tutaj we Francji), a nie sądu polskiego (upadłość wtórna), powołując się przy tym na art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy, który jednak odnosi się wyłącznie do przedsiębiorstw zagranicznych, nie polskich. Zdaniem autorów projektu, skoro art. 6 ust. 1 pkt. 3 reguluje ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, a nie polskiego, to brakuje na chwilę obecną przepisu, który wskazywałby, z jaką datą polska spółka, wobec której ogłoszono upadłość za granicą staje się niewypłacalna (jako pracodawca). Projekt ustawy dodaje do art. 3 nową przesłankę niewypłacalności, jaką jest wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego. W uzasadnieniu wskazano, iż następuje ono zazwyczaj po kilku miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny. W efekcie roszczenia pracownicze dotyczące okresów po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny nie mogą być zaspokojone, ponieważ nie mieszczą się w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 12 ust. 3-5 ustawy, a zatem nie podlegają wypłacie z FGŚP. Autorzy projektu zdają się jednak pomijać art. 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1346/2000, który stanowi

8 Legal Newsletter 8 samodzielną podstawę dla stwierdzenia niewypłacalności w omawianym przypadku. Przewiduje on bowiem, iż niewypłacalność pracodawcy zachodzi również, gdy organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego UE (z wyłączeniem Danii) uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego wyda, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia orzeczenie o wszczęciu wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 2 lit. a lub c tego rozporządzenia, oraz powoła zarządcę. Podstawą uznania stanu niewypłacalności w przypadku upadłości międzynarodowej jest wyrok sądu zagranicznego (art. 6 ust. 1 p. 1). Dodanie nowej przesłanki niewypłacalności w postaci wszczęcia postępowania wtórnego spowoduje, że w przypadku spółki, dla której ogłoszono upadłość za granicą, a następnie upadłość wtórną (ogłoszenie upadłości wtórnej nie musi nastąpić) będą istniały w ustawie dwie praktycznie różne co do dat podstawy dla stwierdzenia momentu niewypłacalności, a tym samym dwa okresy referencyjne do wypłaty świadczeń z FGPŚ. Efektem nowelizacji będzie zatem sytuacja, w której spółka już niewypłacalna ponownie stanie się niewypłacalna z chwilą ogłoszenia upadłości wtórnej. Na marginesie można wskazać, że taką sytuację reguluje art. 13 ustawy, który zakazuje wypłat przy ponownym stwierdzeniu niewypłacalności. Problemem, którego nowelizacja nie załatwia, nie jest brak przesłanki odwołującej się do postępowania wtórnego, a wyłączenie przez art. 17 możliwości kolektywnego zgłaszania roszczeń (przez zbiorczy wykaz syndyka) w przypadku ogłoszenia upadłości za granicą. Rozwiązaniem problemu powinno być zatem nie wprowadzenie nowej przesłanki (która będzie kolidowała z przesłanką z art. 6 ust. 1 pkt. 1), a zmiana art. 17 ust. 1 pkt. 2 poprzez wykreślenie jego skutków w odniesieniu do polskiego przedsiębiorcy. Autor: Z kolei w kontekście możliwości stosowania nowelizacji do roszczeń począwszy od 1 stycznia 2013 r., należy wskazać, że ustawa w obecnym kształcie nie zamyka pracownikom spółki indywidualnej drogi do dochodzenia roszczeń z FGŚP. A skoro tak, to warto raz jeszcze zastanowić się nad retroaktywnym skutkiem, jaki ma wywołać ustawa. Natalia Kotłowska Aplikant radcowski E:

9 LEGAL NEWSLETTER Nowy wierzyciel może skorzystać ze starych zabezpieczeń wierzytelności Jednymi z najpewniejszych sposobów zabezpieczeń wierzytelności są zabezpieczenia ustanawiane w formie aktów notarialnych w postaci oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt 4 i pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) oraz hipoteki. Każde z tych zabezpieczeń posiada inne walory prawne, jednak oba rodzaje cechuje trudność podważenia ich skuteczności i ważności chociażby ze względu na formę aktu notarialnego, w której są ustanawiane, a w przypadku hipoteki również z uwagi na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Coraz częściej oba rodzaje zabezpieczeń ustanawiane są równolegle w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności. W wyniku obrotu prawnego nierzadko zaś zmienia się osoba wierzyciela. O ile przeniesienie zabezpieczeń pod tytułem ogólnym (np. sukcesja w wyniku łączenia czy przejęcia spółek) co do zasady nie budzi wątpliwości, to do skutecznego przeniesienia tych zabezpieczeń na następcę prawnego pod tytułem szczególnym (np. w drodze przelewu wierzytelności - art. 509 kodeksu cywilnego - kc) czasami zwykła forma pisemna umowy nie jest wystarczająca. Gdy wierzyciel postanowi przenieść wierzytelność na osobę trzecią, zabezpieczenia mogą również przejść na tę osobę. Zgoda dłużnika osobistego lub rzeczowego nie jest wymagana, chyba że w umowie dotyczącej wierzytelności zabezpieczonej aktem notarialnym zawierającej oświadczenie o poddaniu się egzekucji bądź o ustanowieniu hipoteki strony zastrzegły, że przelew będzie dopuszczalny tylko w przypadku udzielenia zgody dłużnika. Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności ważnym w takim przypadku jest zachowanie nie tylko formy właściwej dla przeniesienia wierzytelności, ale przede wszystkim formy właściwej dla przeniesienia zabezpieczenia. Dla przejścia uprawnień bądź obowiązków wynikających z aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji konieczne jest spełnienie warunków opisanych w art. 788 kpc. Przypomnijmy - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, podobnie jak prawomocny wyrok, jest tytułem egzekucyjnym, na podstawie którego można prowadzić egzekucję po nadaniu mu klauzuli wykonalności, bez konieczności wytaczania procesu przeciwko dłużnikowi. Wierzyciel udaje się do sądu tylko w celu nadania temu tytułowi klauzuli wykonalności, ale musi wykazać przejście uprawnień dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo (najczęściej notarialnie) poświadczonym.

10 Legal Newsletter 10 Jest więc bez znaczenia, czy przejście wierzytelności nastąpiło przed, czy też po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji. Wystarczające jest, aby to przejście zostało wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, po powstaniu tytułu egzekucyjnego, tj. po złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. W praktyce oznacza to, że dla przejścia uprawnień z aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystarczy, aby zbywca i nabywca zawarli umowę przelewu wierzytelności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli chodzi o hipotekę, po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (ukwh), tj. od 20 lutego 2011 r. nie jest już ona przedmiotem obrotu. Jej przejście jest jedynie konsekwencją przelewu wierzytelności hipotecznej (art. 79 ukwh), której skutki ocenia się według przepisów art. 509 kc i następne. Sama umowa przelewu co do zasady nie wymaga szczególnej formy; jedynie, gdy wierzytelność została stwierdzona pismem, do jej przelewu potrzebne jest zachowanie formy pisemnej, a to również wyłącznie dla celów dowodowych. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1992 r., III CZP 94/92 (OSNC 1993, nr 3, poz. 32), nawet gdy przed przeniesieniem wierzytelności sąd - na wniosek poprzedniego wierzyciela - nadał już tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wierzytelności (a więc już może być prowadzona egzekucja), nie ma przeszkód, by nabywca wierzytelności zabezpieczonej oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz. Dla wywołania skutku przeniesienia hipoteki niezbędna jest jednak forma szczególna do przeniesienia konieczny jest konstytutywny wpis w księdze wieczystej. Z tego powodu co najmniej podpis zbywcy wierzytelności na umowie przelewu powinien być potwierdzony przez notariusza; bez zachowania tej formy nie nastąpi skutek prawny przejścia hipoteki. Samo oświadczenie woli nabywcy wierzytelności może być już złożone w zwykłej formie pisemnej. W praktyce najczęściej cała umowa przelewu wierzytelności hipotecznej wraz z hipoteką jest zawierana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oryginał umowy przelewu w takiej formie należy złożyć do właściwego sądu wieczysto-księgowego. Wyjątki co do formy stanowią przypadki przeniesienia wierzytelności z dokumentów zbywalnych przez indos lub na okaziciela (art. 831 ukwh), np. weksla. Papiery wartościowe w celu ułatwienia obrotu prawnego są przenoszone zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

11 Legal Newsletter 11 Dla nabywcy wierzytelności hipotecznej istotne jest to, że przeniesienie wierzytelności hipotecznej nie dotyczy przeniesienia roszczeń o świadczenia uboczne zabezpieczonych hipoteką (art. 83 ukwh). Ograniczenie to dotyczy np. roszczeń o odsetki, nie tylko zaległych, ale i niezaległych. Aby przenieść skutecznie hipotekę zabezpieczającą roszczenia o świadczenia uboczne, należy zawrzeć stosowną umowę przelewu, również w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Czasami zdarza się, że hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności przysługujących wierzycielowi hipotecznemu. W takim wypadku, co do zasady w razie przelewu jednej z wierzytelności hipoteka przechodzi na nabywcę proporcjonalnie do wysokości tej wierzytelności, i w stosunku do sumy wierzytelności zabezpieczonych daną hipoteką. Strony umowy przelewu mogą jednak uzgodnić inny zakres hipoteki. Warto pamiętać, że gdy wierzytelność hipoteczna zostanie przeniesiona bez hipoteki, były wierzyciel hipoteczny powinien zawiadomić o tym niezwłocznie właściciela nieruchomości niebędącego dłużnikiem osobistym. Od wniosku o wpis zmiany wierzyciela hipotecznego należna jest opłata stała w wysokości 60 zł na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oczywiście oba przypadki przeniesienia uprawnień do zaspokojenia się z zabezpieczeń ustanawianych w formie aktu notarialnego podlegają ogólnej zasadzie, zgodnie z którą zbywcy musi przysługiwać przenoszone prawo i nie może on przenieść na nowego wierzyciela więcej, niż sam posiada. Nabywca nie może więc zaspokoić się w stopniu większym, niż przysługiwał zbywcy przeniesionych wierzytelności. Autor: Monika Skaba-Szklarska Adwokat E:

12 LEGAL NEWSLETTER Zmiany w prawie 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie zmiany dotyczące VAT i samochodów 7 lutego 2014 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Jest to kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej (tzw. auta z kratką). Po wejściu w życie nowelizacji, przedsiębiorca używający zwykłego auta osobowego przed 1 lipca 2015 r. w ogóle nie odliczy VAT od paliwa. Jeśli pojazd ma homologację ciężarową i ładowność co najmniej 500 kg lub większą, to odliczy połowę naliczonego VAT. Gdy jednak sposób wykorzystywania pojazdu potwierdzony szczegółową ewidencją przebiegu wykluczy użycie go do celów prywatnych, to podatnik odliczy pełen VAT wykazany w fakturze za paliwo. Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Ustawa oczekuje na publikację. Kodeks pracy nowelizacja Prawo restrukturyzacyjne projekt założeń do nowej ustawy Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia projektu Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Projekt ma na celu usprawnienie procesu restrukturyzacji firm oraz chronić prawa wierzycieli. Co więcej zamiarem proponowanych zmian jest m.in. zrównanie wierzycieli prywatnych z publicznymi w kwestii zaspokajania roszczeń, by na wierzycielach publicznych wywrzeć większe zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne firm. Projektodawca nową regulacją chce doprowadzić do tego, by długa droga sądowa związana z postępowaniem upadłościowym była ostatecznością, udział sądu w tym procesie był niewielki, a postępowanie upadłościowe zamknęło się wynegocjowaną ugodą z wierzycielami. Ma to zapobiec łańcuszkowemu upadaniu podmiotów (małych i średnich), zależnych w większym stopniu niż duże podmioty, od małej ilości kontraktów zawartych w obrocie gospodarczym. Po proponowanych zmianach przedsiębiorca - dłużnik będzie miał do dyspozycji więcej instrumentów, by ułożyć się z wierzycielami. Z drugiej strony będą mu grozić surowsze niż obecnie sankcje związane z jego nierzetelnością. Oznacza Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza ustawowy katalog prac, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Mowa o świadczeniach usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczenie tego typu pracy będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będzie ona odbierana poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi. Osoby wykonujące w niedziele i święta prace, o których mowa w nowelizacji, będą uprawnione - analogicznie do innych pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia. Zmiana ma ułatwić organizowanie pracy głównie u przedsiębiorców zagranicznych oraz w zagranicznych oddziałach lub przedstawicielstwach takich przedsiębiorców. Ustawa została ogłoszona 17 lutego 2014 r. (Dz.U.2014, poz. 208).

13 Legal Newsletter 13 to również, że syndyk i sąd będą mieli silniejsze i szybsze narzędzia do zapobiegania wyprowadzaniu majątku przez nierzetelnych dłużników. Zwiększone zostaną również uprawnienia tzw. aktywnych wierzycieli. Na zgromadzeniach wierzycieli mają liczyć się głosy tych, którzy będą uczestniczyć w głosowaniu, a nie tak jak obecnie - również tzw. biernych wierzycieli. W celu zapobiegania zaniżaniu wartości wystawianych na sprzedaż firm będących w procesie upadłości zaproponowano rozwiązanie, by dłużnik, mając problemy finansowe, mógł sprzedać swoją firmę za cenę i na warunkach zatwierdzonych przez sąd. W takiej sytuacji środki ze sprzedaży będą rozdysponowane przez wierzycieli. Co więcej nowelizacja ma wprowadzić Centralny Rejestr Upadłości - narzędzie informacyjne i komunikacyjne, w którym w porównaniu do stanu obecnego zwiększy się liczba dostępnych informacji o likwidowanym majątku. Ma on ułatwić dostęp do informacji o tym, jakie części majątku podlegają sprzedaży przez likwidatora czy dłużnika. Zgodnie z założeniami projektu, syndyk ma być doradcą restrukturyzacyjnym. O powierzeniu mu tej funkcji nie będzie decydował wyłącznie sąd, ale przede wszystkim wierzyciele i dłużnicy. Efektywne procedury restrukturyzacyjne, także poprzez porozumienie dłużnika z wierzycielami, mają umożliwić dłużnikowi dalsze funkcjonowanie po zrestrukturyzowaniu długu. Procedury upadłościowe mają zapewnić wierzycielom sprawne dochodzenie wierzytelności. Powinny też pozwolić na powrót części upadłego przedsiębiorstwa do obrotu i utrzymanie miejsc pracy. rzeczy wytwarzanych wyłącznie dla prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, której celem jest osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań lub rozwoju. Zaproponowano też możliwość zamówienia z wolnej ręki sprzętu wytwarzanego tylko przez jednego producenta. Obecnie wszczęcie procedur przetargowych opóźnia fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze z grantów. W związku z tym w nowelizacji proponuje się m.in. możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu, jeśli instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Dzięki temu formalności przetargowe będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie badań. Autorzy zmian zastrzegli też, że prawo zamówień publicznych nie będzie stosowane w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści, a nie tak jak obecnie własność, nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności. Zmiany dotyczą także instytucji kultury - teatrów, filharmonii itp. - umożliwiają zamawianie spektakli, koncertów, a także pojedynczych elementów na festiwalach, bez konieczności postępowań przetargowych. W trakcie prac nad nowelą dodano zapis, który pozwala nie podawać do wiadomości publicznej nazwiska wykonawcy zamówienia - bądź kwoty, za jaką je wykona. Zamówienia publiczne - wyższe progi Sejm uchwalił najnowszą nowelizację Ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelą podwyższony zostaje tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować procedury przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych. Obecnie przetargi rozpisuje się na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro. W nowelizacji podniesiono progi prowadzenia zamówień publicznych dla wszystkich podmiotów do 30 tys. euro, zaś do 130 tys. euro - dla instytutów naukowych i 200 tys. euro dla uczelni wyższych. Nowe przepisy mają również ułatwić planowanie i szacowanie wartości zamówień na uczelniach o bardzo rozbudowanej strukturze. Ponadto przewidziano m.in. możliwość zamówienia z wolnej ręki podczas kupna Autor: Maria Pazio-Witkowska Prawnik E:

14 Osoba kontaktowa: Elżbieta Dobrzyńska-Bajger E: D.Dobkowski sp.k. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E:

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część I Definicja Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 23/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika z urzędu na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16.10.2013 r. czy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt IV CZ 53/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 lipca 2015 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 21/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego

Hipoteka na nieruchomości. Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka na nieruchomości Zakres zabezpieczenia i sposób dochodzenia wierzytelności od dłużnika hipotecznego Hipoteka jest powszechnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych. O pewności zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.08.11 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego Sygn. akt V CSK 127/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 listopada 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 29/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 278 16061 Poz. 1636 1636 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa

Bardziej szczegółowo

Wypłata honorarium - 50% koszty uzyskania przychodu w umowie o pracę

Wypłata honorarium - 50% koszty uzyskania przychodu w umowie o pracę Wypłata honorarium - 50% koszty uzyskania przychodu w umowie o pracę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku przedstawiono rozliczanie pracownika z ustawowymi kosztami uzyskania przychodu oraz częściowo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt II CSK 20/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 czerwca 2010 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie w kontekście Open Access

Prawa autorskie w kontekście Open Access Międzynarodowy Tydzień OPEN ACCESS 24-28 października 2016 Prawa autorskie w kontekście Open Access Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. Copyright) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących

Bardziej szczegółowo

Informacje dla dłużników FGŚP

Informacje dla dłużników FGŚP Informacje dla dłużników FGŚP Maria Jankowska 12.05.2015 Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 113/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 99/08 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela

Bardziej szczegółowo

Transfer wierzytelności hipotecznych

Transfer wierzytelności hipotecznych Transfer wierzytelności hipotecznych 1) Rodzaje transferu wierzytelności hipotecznych Typy transakcji z uwzględniniem: 1.1. charakteru transakcji ( prosty przelew wierzytelności/ sekurytyzacja/ obrót wierzytelnościami/

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Umowa autorska -podpisuj z głową!

Umowa autorska -podpisuj z głową! Prelegent Krzysztof Lewandowski Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Umowa autorska -podpisuj z głową! Treść umowy nazwa umowy data zawarcia umowy podmioty umowy przedmiot umowy termin złożenia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

- WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Załącznik nr 2 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: DIP/BDG-II/POPT/ /15 - WZÓR - UMOWA Nr zawarta w dniu... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Agnieszka Wachowska, Radca Prawny, Partner Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. EDU IT TRENDS Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 236/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za październik 2014 r. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 10: 1. DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 32/11. Dnia 21 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 32/11. Dnia 21 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 32/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2011 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Marek Machnij w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Druk nr 512 KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 124) 1. Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna. w zakresie bezpieczeństwa leasingu nieruchomości

Opinia prawna. w zakresie bezpieczeństwa leasingu nieruchomości Strona1 Rzeszów, dnia 28 marca 2016r. Opinia prawna w zakresie bezpieczeństwa leasingu nieruchomości Sporządzający: Radca Prawny Paweł Tutak Kancelaria Radcy Prawnego Ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CSK 20/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 lipca 2006 r. II PZP 4/06. Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 12 lipca 2006 r. II PZP 4/06. Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 12 lipca 2006 r. II PZP 4/06 Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Roman Kuczyński (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2006

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak Sygn. akt IV CSK 216/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 października 2009 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Ogólne warunki umowy Zawarta w dniu. w Warszawie w wyniku

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr

Projekt umowy. UMOWA zlecenie nr Projekt umowy UMOWA zlecenie nr zawarta w dniu...2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r. Sygn. akt III CZP 52/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2015 r. Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek banku,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny

Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Niewykonany kontrakt może zrealizować ktoś inny Wierzyciel może wystąpić do sądu o upoważnienie go do wykonania konkretnej czynności, np. otynkowania warsztatu, na koszt jego dłużnika. Po udzieleniu takiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA 7. Sąd i uczestnicy postępowania upadłościowego: i. upadły (dłużnik) ii. Syndyk iii. Wierzyciele

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne

CZERWIEC 2014 r. Akty prawne CZERWIEC 2014 r. Akty prawne Dz.U. p. 795 z dnia 17 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015

Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne marzec 2015 Kary umowne czy to zabezpieczenie interesów zamawiającego w umowie o zamówienie publiczne PROJEKT WYZWANIE ROZWIĄZANIE Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy www.brudkiewicz-suchecka.pl

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,

Bardziej szczegółowo

1 Zakres przedmiotowy Regulaminu

1 Zakres przedmiotowy Regulaminu Załącznik do Uchwały nr 117/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników

Bardziej szczegółowo

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa Mateusz Tuński Umowa NIE dla freelancera. Umowa NIE dla freelancera. Czyli jaka? niezabezpieczająca jego interesów. O czym tutaj usłyszysz? 1. o zaletach zawierania

Bardziej szczegółowo