Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Marzec Umowy autorskie; pola eksploatacji. Umowa o Roboty Budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Marzec 2014. Umowy autorskie; pola eksploatacji. Umowa o Roboty Budowlane"

Transkrypt

1 D.Dobkowski sp.k. Marzec 2014 Legal Newsletter Umowy autorskie; pola eksploatacji Umowa o Roboty Budowlane Zmiana Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Nowy wierzyciel może skorzystać ze starych zabezpieczeń wierzytelności Zmiany w prawie

2 LEGAL NEWSLETTER Umowy autorskie; pola eksploatacji Niewłaściwa redakcja zapisów umownych dotyczących nabycia przez przedsiębiorcę autorskich praw majątkowych może spowodować, że zakres praw faktycznie nabytych całkowicie minie się z oczekiwaniami, a w skrajnym przypadku skutkować będzie brakiem nabycia prawa do eksploatacji cudzego utworu. Bezprawne korzystanie z utworu stworzonego przez inną osobę rodzi po stronie korzystającego odpowiedzialność za naruszenie cudzych praw autorskich. Ta zaś została ukształtowana w prawie autorskim wyjątkowo surowo. W tym miejscu warto wskazać na przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. ze zm.) ( PrAut ), zgodnie z którym uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; gdy naruszenie praw jest zawinione, uprawniony może żądać od naruszyciela zapłaty trzykrotności wyżej określonego wynagrodzenia. Dla zobrazowania surowości sankcji wynikających z ww. regulacji art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) PrAut należy wskazać, iż w wyroku z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 369/2006, LexPolonica nr , Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku, gdy naruszonym utworem jest film, naruszenie autorskich praw majątkowych do niego może kosztować naruszyciela karę w wysokości podwójnej lub potrójnej wysokości kosztów wytworzenia filmu. PrAut przewiduje także odpowiedzialność karną za naruszenie cudzych praw autorskich. Dlatego warto wskazać niektóre z błędów popełnianych przy podpisywaniu umów dotyczących autorskich praw majątkowych.

3 Legal Newsletter 3 Należy wskazać, iż w myśl PrAut, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zgodnie z przepisami PrAut, przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 2) plastyczne, 3) fotograficzne, 4) lutnicze, 5) wzornictwa przemysłowego, 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, 7) muzyczne i słowno-muzyczne, 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, 9) audiowizualne (w tym filmowe). Określenie w umowie pól eksploatacji Jeden z najczęściej popełnianych błędów dotyczy określenia w umowie pól eksploatacji. Ryzykowny też będzie zapis ograniczający się do odesłania do przepisów PrAut. Chodzi tu o zapis jak: twórca przenosi na nabywcę autorskie prawa majątkowe do Utworu na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawierania umowy, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy Prawo Autorskie. Eksploatowanie utworu stworzonego przez inną osobę na podstawie tak zredagowanej umowy niesie ryzyko poniesienia odpowiedzialności za naruszenie cudzych autorskich praw majątkowych. Ta zaś jak powiedziano powyżej została ukształtowana w polskim prawie bardzo surowo. PrAut nie definiuje pojęcia pola eksploatacji. Natomiast w Art. 50 PrAut wymienione zostały przykładowe pola eksploatacji utworu innego niż program komputerowy. Są to: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; Zgodnie z art PrAut Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej licencją, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Zgodnie z brzmieniem przepisu umowa autorska przeniesie na nabywcę majątkowe prawa autorskie (w przypadku umowy o przeniesienie tych praw) czy prawo do korzystania z cudzych majątkowych praw autorskich (w przypadku licencji autorskiej), tylko w zakresie tych sposobów korzystania z utworu, które zostały wyraźnie wymienione w umowie. W świetle powyższego należy uznać, że umowa, w której postanowiono o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili zawierania umowy, bez wymienienia jakichkolwiek pól, nie przeniesie żadnych uprawnień.

4 Legal Newsletter 4 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. ze zm.) W odniesieniu zaś do programu komputerowego, pola eksploatacji wymienia art. 74 ust. 4 PrAut. Są to: 1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii. Prawidłowo sformułowana klauzula w umowie mającej za przedmiot przeniesienie praw autorskich do dzieła innego niż program komputerowy może brzmieć: 1. Twórca sprzedaje Nabywcy autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji obejmujących: i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; II. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; III. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt poprzedzającym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; iv. /ew. inne pola/ Autor: Renata Bonecka Radca prawny E: W kolejnym artykule zostaną omówione inne z nieporozumień spotykanych w umowach dotyczących praw autorskich oraz niektóre ograniczenia dotyczące umów autorskich.

5 LEGAL NEWSLETTER Umowa o Roboty Budowlane Jak zapewnić kontraktową ochronę inwestora przed żądaniem wykonawcy podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego? Przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę o roboty budowlane pomijają milczeniem kwestię sposobu ustalania wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych. Sąd Najwyższy m.in. w uchwale 7 sędziów z dnia 29 września 2009 r., III CZP 41/09 stwierdził, iż art. 629 i k.c., odnoszące się do umowy o dzieło mogą mieć zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane. W uwagi na powyższe przepisy, strony zawierając umowę o roboty budowlane mogą umówić się na wynagrodzenie kosztorysowe lub wynagrodzenie ryczałtowe. W polskiej praktyce, częściej stosowane jest wynagrodzenie ryczałtowe, ponieważ w powszechnym przekonaniu pozwala ono inwestorowi (zamawiającemu) - już na etapie zawierania umowy - ustalić nieprzekraczalną wysokość wynagrodzenia, które będzie musiał zapłacić wykonawcy za wykonanie określonego obiektu. Zgodnie z powszechnym rozumieniem ryczałtu, wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia bez względu na to czy w chwili zawierania umowy istniała możliwość przewidzenia rozmiaru prac i kosztów. Inwestor również nie ma uprawienia do żądania obniżenia wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że koszty rzeczywiście poniesione przez wykonawcę były znacząco niższe od przewidywanych. Jednakże niewielu inwestorów (zamawiających) ma świadomość, że pomimo umówienia się na wynagrodzenie ryczałtowe, w wyjątkowych przypadkach, wykonawcy przysługuje prawo żądania podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy przez sąd na podstawie art kc. Wykonawca musi jednak wykazać, że wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła (robót budowlanych) groziłoby mu rażącą stratą (analogiczne stosowanie tego przepisu do umowy o roboty budowlane jest obecnie poglądem dominującym w orzecznictwie sądowym). Należy zwrócić uwagę na fakt, że art k.c. przewiduje ochronę tylko jednej strony umowy, ponieważ tylko wykonawcy przyznaje prawo żądania podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy przez sąd. Artykuł powyższy nie daje natomiast żadnych środków prawnych inwestorowi (zamawiającemu) do domagania się obniżenia ryczałtu np. w przypadku osiągnięcia przez wykonawcę nadzwyczajnych zysków na skutek okoliczności od wykonawcy niezależnych. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest zmiana stosunków, której nie można było przewidzieć oraz rażąca strata wykonawcy. Jako przykłady stosowania powyższych definicji w praktyce sądowej, można wskazać następujące

6 Legal Newsletter 6 tezy: gwałtowny wzrost cen materiałów i usług budowlanych po długim, blisko 10-letnim okresie ich stabilizacji, może być uznany za nieprzewidywalną - w chwili zawierania umowy - okoliczność uzasadniającą zmianę wynagrodzenia ryczałtowego ; natomiast nieosiągnięcie zakładanej marży (zysku) na kontrakcie przez wykonawcę nie może być rozumiane jako poniesienie rażącej straty. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 września 2013 r., V CSK 436/12 stwierdził, iż przepis art k.c. ma charakter dyspozytywny. Zdaniem Sądu, przyjęcie w art k.c. jednostronnej ochrony wykonawcy (przyjmującego zamówienie) nie pozbawia stron umowy o roboty budowlane w ramach swobody zawierania umów (art k.c.) możliwości ułożenia tego stosunku prawnego według swego uznania w ten sposób, że zostanie zrównoważone ryzyko przyjęcia wynagrodzenia wykonawcy w formie ryczałtowej. Wówczas przeciwwagą dla ryzyka wykonawcy powstania rażącej straty związanej np. z nieprzewidywalnym wzrostem cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych jest sytuacja prawna inwestora, który nie może żądać obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego nawet w przypadku, gdy wykonawca osiągnął wyższe od oczekiwanych korzyści, np. na skutek spadku cen materiałów budowlanych i innych elementów kosztów robót budowlanych. Zatem, aby wykluczyć możliwość wystąpienia przez wykonawcę z powództwem o podwyższenie ryczałtu lub powództwem o rozwiązanie umowy o roboty budowlane, strony powinny w umowie o roboty budowlane wyłączyć wprost stosowanie art k.c. lub zmodyfikować jego treść wprowadzając do kontraktu ryczałtowego mechanizmy pozwalające korygować zmianę stosunków, której strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Autorzy: Krzysztof Wojciechowski Radca prawny E: Agnieszka Kobus Adwokat E:

7 LEGAL NEWSLETTER Zmiana Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 8 stycznia 2014 r. odbyło się czytanie senackiego projektu zmiany Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Niewypłacalność na potrzeby ustawy definiowana jest poprzez odwołanie się do orzeczeń i decyzji właściwych sądów i organów (np. wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości pracodawcy). Powodem podjętych prac nad nowelizacją jest niedawna upadłość spółki produkującej meble, będącej spółką córką podmiotu francuskiego. Upadłość główna ogłoszona została przez sąd handlowy we Francji, a następnie sąd upadłościowy w Polsce wydał postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1346/2000 wszczęcie postępowania upadłościowego przez sąd państwa członkowskiego podlega automatycznemu uznaniu we wszystkich pozostałych państwach członkowskich z chwilą, gdy orzeczenie stanie się skuteczne w państwie wszczęcia postępowania. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) odmówił pracownikom spółki wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na podstawie listy zbiorczej, gdyż uznał, że datą niewypłacalności jest data orzeczenia sądu zagranicznego (tutaj we Francji), a nie sądu polskiego (upadłość wtórna), powołując się przy tym na art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy, który jednak odnosi się wyłącznie do przedsiębiorstw zagranicznych, nie polskich. Zdaniem autorów projektu, skoro art. 6 ust. 1 pkt. 3 reguluje ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, a nie polskiego, to brakuje na chwilę obecną przepisu, który wskazywałby, z jaką datą polska spółka, wobec której ogłoszono upadłość za granicą staje się niewypłacalna (jako pracodawca). Projekt ustawy dodaje do art. 3 nową przesłankę niewypłacalności, jaką jest wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego. W uzasadnieniu wskazano, iż następuje ono zazwyczaj po kilku miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny. W efekcie roszczenia pracownicze dotyczące okresów po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny nie mogą być zaspokojone, ponieważ nie mieszczą się w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 12 ust. 3-5 ustawy, a zatem nie podlegają wypłacie z FGŚP. Autorzy projektu zdają się jednak pomijać art. 6 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1346/2000, który stanowi

8 Legal Newsletter 8 samodzielną podstawę dla stwierdzenia niewypłacalności w omawianym przypadku. Przewiduje on bowiem, iż niewypłacalność pracodawcy zachodzi również, gdy organ sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego UE (z wyłączeniem Danii) uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego wyda, zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia orzeczenie o wszczęciu wobec przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego postępowania upadłościowego, o którym mowa w art. 2 lit. a lub c tego rozporządzenia, oraz powoła zarządcę. Podstawą uznania stanu niewypłacalności w przypadku upadłości międzynarodowej jest wyrok sądu zagranicznego (art. 6 ust. 1 p. 1). Dodanie nowej przesłanki niewypłacalności w postaci wszczęcia postępowania wtórnego spowoduje, że w przypadku spółki, dla której ogłoszono upadłość za granicą, a następnie upadłość wtórną (ogłoszenie upadłości wtórnej nie musi nastąpić) będą istniały w ustawie dwie praktycznie różne co do dat podstawy dla stwierdzenia momentu niewypłacalności, a tym samym dwa okresy referencyjne do wypłaty świadczeń z FGPŚ. Efektem nowelizacji będzie zatem sytuacja, w której spółka już niewypłacalna ponownie stanie się niewypłacalna z chwilą ogłoszenia upadłości wtórnej. Na marginesie można wskazać, że taką sytuację reguluje art. 13 ustawy, który zakazuje wypłat przy ponownym stwierdzeniu niewypłacalności. Problemem, którego nowelizacja nie załatwia, nie jest brak przesłanki odwołującej się do postępowania wtórnego, a wyłączenie przez art. 17 możliwości kolektywnego zgłaszania roszczeń (przez zbiorczy wykaz syndyka) w przypadku ogłoszenia upadłości za granicą. Rozwiązaniem problemu powinno być zatem nie wprowadzenie nowej przesłanki (która będzie kolidowała z przesłanką z art. 6 ust. 1 pkt. 1), a zmiana art. 17 ust. 1 pkt. 2 poprzez wykreślenie jego skutków w odniesieniu do polskiego przedsiębiorcy. Autor: Z kolei w kontekście możliwości stosowania nowelizacji do roszczeń począwszy od 1 stycznia 2013 r., należy wskazać, że ustawa w obecnym kształcie nie zamyka pracownikom spółki indywidualnej drogi do dochodzenia roszczeń z FGŚP. A skoro tak, to warto raz jeszcze zastanowić się nad retroaktywnym skutkiem, jaki ma wywołać ustawa. Natalia Kotłowska Aplikant radcowski E:

9 LEGAL NEWSLETTER Nowy wierzyciel może skorzystać ze starych zabezpieczeń wierzytelności Jednymi z najpewniejszych sposobów zabezpieczeń wierzytelności są zabezpieczenia ustanawiane w formie aktów notarialnych w postaci oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt 4 i pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) oraz hipoteki. Każde z tych zabezpieczeń posiada inne walory prawne, jednak oba rodzaje cechuje trudność podważenia ich skuteczności i ważności chociażby ze względu na formę aktu notarialnego, w której są ustanawiane, a w przypadku hipoteki również z uwagi na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Coraz częściej oba rodzaje zabezpieczeń ustanawiane są równolegle w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności. W wyniku obrotu prawnego nierzadko zaś zmienia się osoba wierzyciela. O ile przeniesienie zabezpieczeń pod tytułem ogólnym (np. sukcesja w wyniku łączenia czy przejęcia spółek) co do zasady nie budzi wątpliwości, to do skutecznego przeniesienia tych zabezpieczeń na następcę prawnego pod tytułem szczególnym (np. w drodze przelewu wierzytelności - art. 509 kodeksu cywilnego - kc) czasami zwykła forma pisemna umowy nie jest wystarczająca. Gdy wierzyciel postanowi przenieść wierzytelność na osobę trzecią, zabezpieczenia mogą również przejść na tę osobę. Zgoda dłużnika osobistego lub rzeczowego nie jest wymagana, chyba że w umowie dotyczącej wierzytelności zabezpieczonej aktem notarialnym zawierającej oświadczenie o poddaniu się egzekucji bądź o ustanowieniu hipoteki strony zastrzegły, że przelew będzie dopuszczalny tylko w przypadku udzielenia zgody dłużnika. Z punktu widzenia nabywcy wierzytelności ważnym w takim przypadku jest zachowanie nie tylko formy właściwej dla przeniesienia wierzytelności, ale przede wszystkim formy właściwej dla przeniesienia zabezpieczenia. Dla przejścia uprawnień bądź obowiązków wynikających z aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji konieczne jest spełnienie warunków opisanych w art. 788 kpc. Przypomnijmy - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, podobnie jak prawomocny wyrok, jest tytułem egzekucyjnym, na podstawie którego można prowadzić egzekucję po nadaniu mu klauzuli wykonalności, bez konieczności wytaczania procesu przeciwko dłużnikowi. Wierzyciel udaje się do sądu tylko w celu nadania temu tytułowi klauzuli wykonalności, ale musi wykazać przejście uprawnień dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo (najczęściej notarialnie) poświadczonym.

10 Legal Newsletter 10 Jest więc bez znaczenia, czy przejście wierzytelności nastąpiło przed, czy też po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji. Wystarczające jest, aby to przejście zostało wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, po powstaniu tytułu egzekucyjnego, tj. po złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. W praktyce oznacza to, że dla przejścia uprawnień z aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystarczy, aby zbywca i nabywca zawarli umowę przelewu wierzytelności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli chodzi o hipotekę, po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece (ukwh), tj. od 20 lutego 2011 r. nie jest już ona przedmiotem obrotu. Jej przejście jest jedynie konsekwencją przelewu wierzytelności hipotecznej (art. 79 ukwh), której skutki ocenia się według przepisów art. 509 kc i następne. Sama umowa przelewu co do zasady nie wymaga szczególnej formy; jedynie, gdy wierzytelność została stwierdzona pismem, do jej przelewu potrzebne jest zachowanie formy pisemnej, a to również wyłącznie dla celów dowodowych. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1992 r., III CZP 94/92 (OSNC 1993, nr 3, poz. 32), nawet gdy przed przeniesieniem wierzytelności sąd - na wniosek poprzedniego wierzyciela - nadał już tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wierzytelności (a więc już może być prowadzona egzekucja), nie ma przeszkód, by nabywca wierzytelności zabezpieczonej oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz. Dla wywołania skutku przeniesienia hipoteki niezbędna jest jednak forma szczególna do przeniesienia konieczny jest konstytutywny wpis w księdze wieczystej. Z tego powodu co najmniej podpis zbywcy wierzytelności na umowie przelewu powinien być potwierdzony przez notariusza; bez zachowania tej formy nie nastąpi skutek prawny przejścia hipoteki. Samo oświadczenie woli nabywcy wierzytelności może być już złożone w zwykłej formie pisemnej. W praktyce najczęściej cała umowa przelewu wierzytelności hipotecznej wraz z hipoteką jest zawierana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oryginał umowy przelewu w takiej formie należy złożyć do właściwego sądu wieczysto-księgowego. Wyjątki co do formy stanowią przypadki przeniesienia wierzytelności z dokumentów zbywalnych przez indos lub na okaziciela (art. 831 ukwh), np. weksla. Papiery wartościowe w celu ułatwienia obrotu prawnego są przenoszone zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

11 Legal Newsletter 11 Dla nabywcy wierzytelności hipotecznej istotne jest to, że przeniesienie wierzytelności hipotecznej nie dotyczy przeniesienia roszczeń o świadczenia uboczne zabezpieczonych hipoteką (art. 83 ukwh). Ograniczenie to dotyczy np. roszczeń o odsetki, nie tylko zaległych, ale i niezaległych. Aby przenieść skutecznie hipotekę zabezpieczającą roszczenia o świadczenia uboczne, należy zawrzeć stosowną umowę przelewu, również w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Czasami zdarza się, że hipoteka zabezpiecza kilka wierzytelności przysługujących wierzycielowi hipotecznemu. W takim wypadku, co do zasady w razie przelewu jednej z wierzytelności hipoteka przechodzi na nabywcę proporcjonalnie do wysokości tej wierzytelności, i w stosunku do sumy wierzytelności zabezpieczonych daną hipoteką. Strony umowy przelewu mogą jednak uzgodnić inny zakres hipoteki. Warto pamiętać, że gdy wierzytelność hipoteczna zostanie przeniesiona bez hipoteki, były wierzyciel hipoteczny powinien zawiadomić o tym niezwłocznie właściciela nieruchomości niebędącego dłużnikiem osobistym. Od wniosku o wpis zmiany wierzyciela hipotecznego należna jest opłata stała w wysokości 60 zł na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Oczywiście oba przypadki przeniesienia uprawnień do zaspokojenia się z zabezpieczeń ustanawianych w formie aktu notarialnego podlegają ogólnej zasadzie, zgodnie z którą zbywcy musi przysługiwać przenoszone prawo i nie może on przenieść na nowego wierzyciela więcej, niż sam posiada. Nabywca nie może więc zaspokoić się w stopniu większym, niż przysługiwał zbywcy przeniesionych wierzytelności. Autor: Monika Skaba-Szklarska Adwokat E:

12 LEGAL NEWSLETTER Zmiany w prawie 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie zmiany dotyczące VAT i samochodów 7 lutego 2014 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Jest to kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej (tzw. auta z kratką). Po wejściu w życie nowelizacji, przedsiębiorca używający zwykłego auta osobowego przed 1 lipca 2015 r. w ogóle nie odliczy VAT od paliwa. Jeśli pojazd ma homologację ciężarową i ładowność co najmniej 500 kg lub większą, to odliczy połowę naliczonego VAT. Gdy jednak sposób wykorzystywania pojazdu potwierdzony szczegółową ewidencją przebiegu wykluczy użycie go do celów prywatnych, to podatnik odliczy pełen VAT wykazany w fakturze za paliwo. Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Ustawa oczekuje na publikację. Kodeks pracy nowelizacja Prawo restrukturyzacyjne projekt założeń do nowej ustawy Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia projektu Ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Projekt ma na celu usprawnienie procesu restrukturyzacji firm oraz chronić prawa wierzycieli. Co więcej zamiarem proponowanych zmian jest m.in. zrównanie wierzycieli prywatnych z publicznymi w kwestii zaspokajania roszczeń, by na wierzycielach publicznych wywrzeć większe zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne firm. Projektodawca nową regulacją chce doprowadzić do tego, by długa droga sądowa związana z postępowaniem upadłościowym była ostatecznością, udział sądu w tym procesie był niewielki, a postępowanie upadłościowe zamknęło się wynegocjowaną ugodą z wierzycielami. Ma to zapobiec łańcuszkowemu upadaniu podmiotów (małych i średnich), zależnych w większym stopniu niż duże podmioty, od małej ilości kontraktów zawartych w obrocie gospodarczym. Po proponowanych zmianach przedsiębiorca - dłużnik będzie miał do dyspozycji więcej instrumentów, by ułożyć się z wierzycielami. Z drugiej strony będą mu grozić surowsze niż obecnie sankcje związane z jego nierzetelnością. Oznacza Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy rozszerza ustawowy katalog prac, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Mowa o świadczeniach usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczenie tego typu pracy będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będzie ona odbierana poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi. Osoby wykonujące w niedziele i święta prace, o których mowa w nowelizacji, będą uprawnione - analogicznie do innych pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia. Zmiana ma ułatwić organizowanie pracy głównie u przedsiębiorców zagranicznych oraz w zagranicznych oddziałach lub przedstawicielstwach takich przedsiębiorców. Ustawa została ogłoszona 17 lutego 2014 r. (Dz.U.2014, poz. 208).

13 Legal Newsletter 13 to również, że syndyk i sąd będą mieli silniejsze i szybsze narzędzia do zapobiegania wyprowadzaniu majątku przez nierzetelnych dłużników. Zwiększone zostaną również uprawnienia tzw. aktywnych wierzycieli. Na zgromadzeniach wierzycieli mają liczyć się głosy tych, którzy będą uczestniczyć w głosowaniu, a nie tak jak obecnie - również tzw. biernych wierzycieli. W celu zapobiegania zaniżaniu wartości wystawianych na sprzedaż firm będących w procesie upadłości zaproponowano rozwiązanie, by dłużnik, mając problemy finansowe, mógł sprzedać swoją firmę za cenę i na warunkach zatwierdzonych przez sąd. W takiej sytuacji środki ze sprzedaży będą rozdysponowane przez wierzycieli. Co więcej nowelizacja ma wprowadzić Centralny Rejestr Upadłości - narzędzie informacyjne i komunikacyjne, w którym w porównaniu do stanu obecnego zwiększy się liczba dostępnych informacji o likwidowanym majątku. Ma on ułatwić dostęp do informacji o tym, jakie części majątku podlegają sprzedaży przez likwidatora czy dłużnika. Zgodnie z założeniami projektu, syndyk ma być doradcą restrukturyzacyjnym. O powierzeniu mu tej funkcji nie będzie decydował wyłącznie sąd, ale przede wszystkim wierzyciele i dłużnicy. Efektywne procedury restrukturyzacyjne, także poprzez porozumienie dłużnika z wierzycielami, mają umożliwić dłużnikowi dalsze funkcjonowanie po zrestrukturyzowaniu długu. Procedury upadłościowe mają zapewnić wierzycielom sprawne dochodzenie wierzytelności. Powinny też pozwolić na powrót części upadłego przedsiębiorstwa do obrotu i utrzymanie miejsc pracy. rzeczy wytwarzanych wyłącznie dla prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, której celem jest osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań lub rozwoju. Zaproponowano też możliwość zamówienia z wolnej ręki sprzętu wytwarzanego tylko przez jednego producenta. Obecnie wszczęcie procedur przetargowych opóźnia fakt, że naukowcy późno otrzymują pieniądze z grantów. W związku z tym w nowelizacji proponuje się m.in. możliwość unieważnienia już ogłoszonego przetargu, jeśli instytucja naukowa nie dostanie grantu na swoje badania. Dzięki temu formalności przetargowe będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się o fundusze, co przyspieszy rozpoczęcie badań. Autorzy zmian zastrzegli też, że prawo zamówień publicznych nie będzie stosowane w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści, a nie tak jak obecnie własność, nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności. Zmiany dotyczą także instytucji kultury - teatrów, filharmonii itp. - umożliwiają zamawianie spektakli, koncertów, a także pojedynczych elementów na festiwalach, bez konieczności postępowań przetargowych. W trakcie prac nad nowelą dodano zapis, który pozwala nie podawać do wiadomości publicznej nazwiska wykonawcy zamówienia - bądź kwoty, za jaką je wykona. Zamówienia publiczne - wyższe progi Sejm uchwalił najnowszą nowelizację Ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelą podwyższony zostaje tzw. próg bagatelności, od którego trzeba stosować procedury przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych. Obecnie przetargi rozpisuje się na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro. W nowelizacji podniesiono progi prowadzenia zamówień publicznych dla wszystkich podmiotów do 30 tys. euro, zaś do 130 tys. euro - dla instytutów naukowych i 200 tys. euro dla uczelni wyższych. Nowe przepisy mają również ułatwić planowanie i szacowanie wartości zamówień na uczelniach o bardzo rozbudowanej strukturze. Ponadto przewidziano m.in. możliwość zamówienia z wolnej ręki podczas kupna Autor: Maria Pazio-Witkowska Prawnik E:

14 Osoba kontaktowa: Elżbieta Dobrzyńska-Bajger E: D.Dobkowski sp.k. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E:

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad MARZEC - KWIECIEŃ 2014 Nowe regulacje prokonsumenckie Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa według nowych zasad Maria Kopeć, aplikant radcowski w Kancelarii prawnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo