Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku"

Transkrypt

1 Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany dalej Organizatorem ogłasza pisemny przetarg na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego Szczegółowy opis zakresu obowiązków i usług świadczonych przez agenta: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego polegający na sprzedaży biletów lotniczych zgodnie z ze składanymi zamówieniami Organizatora wraz z wykonywaniem wszystkich czynności z tym związanych, w szczególności: a) zakładanie i potwierdzanie rezerwacji podróży; w tym celu wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu co najmniej trzy warianty realizacji optymalnych połączeń (nie wyłączając przelotów tanimi liniami lotniczymi ), gdy Zamawiający wskaże na takie rozwiązanie przy realizacji zamówienia cząstkowego), bez międzylądowań, a gdy brak jest takiego wariantu z międzylądowaniami z najkrótszymi czasami oczekiwania na przeloty w ramach lotów łączonych z podaniem ceny, linii lotniczej, trasy oraz czasu podróży; b) przypominanie o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach; c) dokonywanie zmian trasy, terminu oraz osób podróżujących itp. zgodnie ze zleceniem PZZ; d) wystawianie biletów lub innych właściwych dokumentów podróży bez dodatkowych opłat;

2 e) wystawianie faktur z uwidocznieniem ceny jednostkowej biletu, ceny za wystawienie sprzedaż biletu, opustu udzielonego przez przewoźnika na rzecz Zamawiającego, opustu udzielonego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zgodnych ze złożoną ofertą; stanowi ona podstawę do odmowy zapłaty lub żądania korekty faktur, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przekroczenia/zawyżania cen biletów oraz innych kosztów w stosunku do oferty i/lub taryf publikowanych na bilety lotnicze; f) dostarczanie biletów i innych dokumentów podróży, dokumentów rozliczeniowych do miejsca wskazanego przez PZZ i w wyznaczonym przez niego terminie bez dodatkowych opłat na terenie Warszawy i odpłatnego do innych miejsc na terenie Polski; g) zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat np. lotniskowych, podatków itp.); 2. Wynagrodzenie naliczone za sprzedaż biletu będzie obejmować wszystkie czynności wymienione powyżej. 3. Informacja o planowanych w 2014 r. lotach znajduje się na stronie internetowej PZZ. PZZ zastrzega, że nie jest to informacja kompletna, a terminy i ilości lotów mogą ulec zmianie. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej struktury zamówienia w razie zaistnienia takiej konieczności. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalna w stosunku do złożonej oferty. II. Procedura kupna i odbioru biletów: 1. W imieniu Polskiego Związku Zapaśniczego może występować: a) Monika Walczak; nr tel.: ; b) Paweł Wiśniewski; nr tel.: ;

3 2. Wykonawca wyznaczy dwie osoby do obsługi Zamawiającego. 3. Wyznaczona przez Zamawiającego osoba składa zapytanie dotyczące połączenia na konkretnej trasie. 4. Wykonawca wybiera najkorzystniejsze i najtańsze połączenie komunikacyjne i sporządza kalkulację szczegółową. 5. w przypadku akceptacji trasy i ceny przez Zamawiającego, składa on zamówienie na rezerwację: telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 6. Wykonawcza wystawia bilet i dostarcza go w terminie i na adres uzgodniony z Zamawiającym. 7. W przypadku zmiany nazwisk osób wylatujących, zmiany terminu wylotu i powrotu proponowanej ekipy oraz dodatkowego ponadnormatywnego bagażu Wykonawca udziela wszelkiej pomocy w zmianie wystawionych biletów. 8. Zamawiający zobowiązany jest do informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach rezerwacji lub o jej anulowaniu przed wystawieniem biletu. 9. Wykonawca w momencie zakupu płaci za bilet z własnych środków. 10. Zamawiający dokonuje przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury. 11. W przypadku zwrotu biletu z powodu odwołania wyjazdu Wykonawca zwraca Zamawiającemu tę część zapłaconej kwoty, która pozostanie po potrąceniu kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaży biletów. Zwrot tej kwoty powinien nastąpić w ciągu 14 dni od daty zwrotu biletu, na podstawie faktury korygującej. 12. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych zestawień zbiorczych sprzedanych biletów. III. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W przetargu może wziąć udział Uczestnik, który spełnia następujące warunki:

4 a) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu i przedstawi potwierdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych działających w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych; b) Posiada status Agenta IATA ( International Air Transport Association) i przedstawi dokument potwierdzającego tą przynależność; c) Nie zalega z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawi aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; d) Przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia min ,00 złotych; e) Przedłoży aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w zależności od formy prawnej albo dotyczące osoby fizycznej - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej albo dotyczące podmiotu zbiorowego - w sytuacji spółki prawa handlowego), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) Jest podmiotem nieprzerwanie działającym na terytorium RP od co najmniej 5 lat i posiadającym siedzibę na terytorium RP i przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

5 g) Posiada minimum 5-osobowy stały zespół osobowy biura z wieloletnim doświadczeniem w organizacji wyjazdów grupowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich związków sportowych/klubów sportowych; h) Wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem, co najmniej trzech zamówień polegających na kompleksowej obsłudze w zakresie dostarczania biletów lotniczych, każde o wartości powyżej zł w okresie jednego roku kalendarzowego, przy czym przynajmniej dwa z tych zamówień powinny być realizowane dla polskich związków sportowych. 2. Warunki opisane w ust. 1 pkt a-h będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia. 3. Oferta Uczestnika niespełniającego któregokolwiek z tych warunków zostanie odrzucona. 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany zarówno warunków jak i treści ogłoszenia. IV. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również faksem. Osobą uprawnioną przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami jest Andrzej Głaz. V. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

6 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia otwarcia ofert. VI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego). Zaleca się złożenie oferty przy wykorzystaniu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Uczestnika muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej 5. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo może być przedstawione w formie oryginału lub notarialnego odpisu. 6. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7 8. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 9. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 10. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora. 11. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres: Polski Związek Zapaśniczy Warszawa, ul. Żelazna 67 m. 73 wraz z dopiskiem: Oferta na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego. Nie otwierać przed terminem r., godz Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie. 13. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 14. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

8 15. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. VII. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 m Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. VIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. Przepisy ogólne 1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena - waga: 70%, sposób oceny: minimalizacja b) Doświadczenie Uczestnika w realizacji usług będących przedmiotem przetargu waga 30 %. 2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt). 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria. 4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Uczestników w zakresie każdego kryterium. Kryterium cenowe 6. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za wystawienie jednego biletu, otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

9 Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie C = x waga Cena ocenianej oferty (Zaoferowana cena opłaty za wystawienie biletu musi być wyższa niż 0 zł i określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Kryterium doświadczenia 7. Kryterium doświadczenia będzie oceniana na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika potwierdzających doświadczenie w obsłudze polskich związków sportowych w zakresie obsługi podróży zagranicznych członków kadry i osób delegowanych przez polskie związki sportowe: 8. Organizator nie określa rodzaju dokumentów składanych w tym zakresie przez Uczestników, zastrzega jednak, iż nie złożenie dokumentów spowoduje nie przyznanie punktów w tym kryterium. 9. Najwyższą ilość punktów w tym kryterium otrzyma Uczestnik, który przedstawi najwięcej dokumentów potwierdzających jego doświadczenie Przepisy końcowe 10. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 11. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez wskazywania przyczyn. IX. Umowa Istotne warunki umowy stanową załącznik nr 2 do ogłoszenia.

10 Załącznik nr 1 Wzór OFERTA 1. Dane dotyczące Oferenta: a) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba albo miejsce zamieszkania i adres... b) nr tel./fax... c) REGON... d) NIP... e) ... Składamy ofertę na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego 2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: a) cenę netto:...zł (słownie złotych:....), b) wartość podatku VAT: zł (słownie złotych: ), c) cenę brutto:...zł (słownie złotych:.....) 3. Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych ogłoszeniu w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. 4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy wykonać osobiście/zamierzamy powierzyć Podwykonawcom* w następującym zakresie: Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e w dniu...;

11 b) Potwierdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych działających w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych c) Dokument potwierdzający posiadanie statusu Agenta IATA; d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystawione w dniu.....; e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione w dniu....; f) Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia min ,00 złotych; g) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności); h) Wykaz wykonanych zamówień, i) Wypełniony formularz ofertowy. Miejscowość... dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

12 Lp Dzień wylotu Miejsce wylotu Miejsce docelowe Formularz ofertowy Ostateczny termin przylotu Dzień wylotu z kraju docelowego Ilość osób Kategoria wiekowa/ rodzajowa Cena jednost kowa bez VAT Stawka VAT Wartość ogółem bez VAT Wartość ogółem z VAT Kraj Miasto PLN w % PLN PLN Warszawa Bułgaria Sofia Kierownictwo Warszawa Bułgaria Sofia Kadeci sw Warszawa Bułgaria Sofia Kadetki Katowice Bułgaria Sofia Kadeci sk Warszawa Rosja Moskwa seniorzy sw Warszawa Hiszpania Barcelona juniorki Katowice Niemcy Dusseldorf Seniorki Warszawa Hiszpania Madryt Seniorki Warszawa Azerbejdżan Baku Senior sw Warszawa Azerbejdżan Baku Senior sk Warszawa Uzbekistan Taszkient Kierownictwo Warszawa Uzbekistan Taszkient Senior sw Warszawa Uzbekistan Taszkient Seniorki Warszawa Uzbekistan Taszkient Senior sk RAZEM: Podane powyżej ceny i wartości są ostateczne i nie podlegają zmianie w okresie ważności umowy a także zawierają wszelkie koszty (dostarczenia, ubezpieczenia oraz wszelkie opłaty celne i podatkowe, a także inne koszty) Wykonawcy. Zamawiający zastrzega jednakże możliwość zmiany przewidywanej struktury zamówienia w razie zaistnienia takiej konieczności. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie proporcjonalna w stosunku do złożonej oferty.

13 Załącznik nr 2 Istotne warunki umowy Do wykładni postanowień umowy stosuje się zapisy ogłoszenia. 1 l. Przedmiotem umowy jest obsługa podróży zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego (dalej Zamawiający) realizowana zgodnie z ofertą z dnia... r. 2. Na podstawie przesyłanych przez Zamawiającego zamówień na poszczególne wyjazdy, wykonawca przygotuje ostateczne oferty cenowe wyrażone w PLN. 2 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do rezerwacji i sprzedaży na jego rzecz biletów zgodnie ze złożonym zamówieniem i preferencjami Zamawiającego z uwzględnieniem najkorzystniejszych połączeń, według najtańszych taryf dostępnych na rynku w momencie dokonywania rezerwacji (łącznie z taryfami negocjowanymi oraz promocjami obowiązującymi w podanym terminie przelotu) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do rezerwacji miejsc w optymalnym, pod względem cenowym i zgodnym z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, i zamówieniem Zamawiającego terminem wylotów. W tym celu, przy każdym zamówieniu na poszczególne wyjazdy, Wykonawca dokona cenowego konkursu ofert w co najmniej trzech liniach lotniczych oferujących najkorzystniejsze połączenie do danego portu lotniczego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu wyników konkursu w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu. 3. Wykonawca każdorazowo będzie informować o warunkach zastosowanej taryfy (możliwości zmiany trasy, nazwisk pasażerów oraz dokonania zwrotu zakupionych u niego biletów w tym w szczególności terminów do dokonania takich zmian przez Zamawiającego). Przez zwrot biletów Zamawiający rozumie zwrot kosztów/ceny biletu. Wykonawca nie będzie zmieniał przedstawionych Zamawiającemu warunków. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu biletów u wykonawcy, jeżeli poweźmie wiadomość o innych dostępnych na rynku ofertach korzystniejszych cenowo, których nie przedstawił wykonawca, jak również w sytuacji niezastosowania się Wykonawcy do warunków określonych w ust Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania zakupionych biletów lotniczych pod wskazany przez Zamawiającego adres na terenie Warszawy i odpłatnego do innych miejsc na terenie Polski w ustalonym przez strony terminie.

14 5 Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów wynikających z anulacji zakupionych biletów lotniczych zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej, pod warunkiem dokonania anulacji zarezerwowanych miejsc przed datą wylotu. 6 Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian trasy, terminu oraz osób podróżujących itp. zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. 7 Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur z uwidocznieniem ceny jednostkowej biletu, ceny za wystawienie dostarczaniu biletów i innych dokumentów podróży, dokumentów rozliczeniowych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie bez dodatkowych opłat na terenie Warszawy i odpłatnego do innych miejsc na terenie Polski. 8 Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o promocjach linii lotniczych. 9 Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat np. lotniskowych, podatków itp.) Zamawiający zobowiązuje się do składania zamówień na bilety faksem lub za pośrednictwem , o ile to możliwe z maksymalnym wyprzedzeniem przed mającą się odbyć podróżą. 2. Zamówienie będzie określało: a) datę wylotu i powrotu, b) miejsce rozpoczęcia podróży, c) miejsce docelowe podróży, d) miejsce zakończenia podróży, liczbę biletów, e) pełne imiona i nazwiska osób, dla których mają być wystawione dokumenty przewozowe, f) klasę podróży, g) miejsce i termin dostarczenia biletu. 3. Zamawiający przesyłając pisemne zamówienie zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia zarezerwowanych biletów na rzecz Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej, chyba, że co innego wynika z treści zamówienia. 4. Wykonawca dostarczy bilety zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, jednak nie później niż 72 godziny przed terminem planowanej podróży. Dostawa powinna się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00), w wyjątkowych wypadkach w innych dniach i godzinach. Dostawa biletów musi nastąpić w sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży w określonym terminie. 5. W uzasadnionych sytuacjach niedających się wcześniej przewidzieć Zamawiający może: 1) odwołać rezerwacje, 2) zmienić trasę lub termin podróży, 3) zmienić dane osoby korzystającej z przelotu,

15 6. Zamawiający może dokonać czynności, o których mowa w ust. 5 nie później niż na 48 godziny przed planowanym odlotem. Obowiązkiem Zamawiającego jest niezwłoczne informowanie Wykonawcy o zmianach rezerwacji lub o jej anulowaniu przed wystawieniem biletu. 7. Jeżeli zmiana trasy i rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania udokumentowanej różnicy w cenie. Poza różnicą w cenie, Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat i nie służy mu dodatkowe wynagrodzenie. 8. W przypadku zwrotu biletu z powodu odwołania wyjazdu Wykonawca zwraca Zamawiającemu tę część zapłaconej kwoty, która pozostanie po potrąceniu kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaży biletów. Zwrot tej kwoty powinien nastąpić w ciągu 14 dni od daty zwrotu biletu, na podstawie faktury korygującej. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia usługi Wykonawcy, w tym biletów lub innych dokumentów uprawniających do przelotu w całości lub części, jeżeli: 1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony; 2) którykolwiek z biletów lub innych dokumentów uprawniających do przelotu będzie miał wady; Wykonawcy w takim wypadku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia finansowe. 10. Dokonanie dostawy biletów zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron. 11. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania urządzeń księgowych, w tym rejestrów operacji finansowych z przewoźnikami lotniczymi, celem ustalenia przez Zamawiającego zgodności kalkulacji ceny z treścią niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia biletów wolnych od wad, w terminie umożliwiającym wykonanie usługi przelotu, nie później niż w terminie 2 godzin od chwili zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o zaistnieniu wady. 2. Wszelkie koszty związane z realizacją przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych ponosi Wykonawca Za niewykonanie postanowień niniejszej umowy lub nienależyte ich wykonanie Wykonawca ponosi następujące kary umowne: a) w przypadku nie wystawienia i nie dostarczenia biletów w terminie ustalonym przez zamawiającego, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości niedostarczonego biletu, liczonej za każdy dzień opóźnienia, b) dostarczenie biletu niezgodnego z zaplanowaną przez zamawiającego trasą i datą podróży będzie skutkowało wyznaczeniem kary umownej w wysokości 2 % wartości nieprawidłowo wystawionego biletu, c) w przypadku niemożności odbycia podróży z winy Wykonawcy pokrywa on poniesione przez Zamawiającego koszty wykonania zastępczego, w szczególności koszty organizacji wyjazdu i podróży, w tym biletów. 2. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Żadna ze stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały siłą wyższą, rozumianą jako wydarzenie

16 nieprzewidywalne i poza kontrolą strony, występujące po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie sprzedane bilety. 2. Maksymalna nominalna wartość niniejszej umowy wynosi... PLN (słownie złotych:...). 3. Wartość biletu będzie każdorazowo określana na podstawie cen brutto: a) taryfy u przewoźnika, b) opłat (lotniskowej, paliwowej, hałasowej, itp.), c) opłaty za wystawienie biletu u przewoźnika, d) opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego w wysokości... zł brutto (słownie złotych:...), w tym podatek VAT i wszelkie inne koszty Wykonawcy, e) ewentualnego upustu od ceny biletu. 4. W szczególnych sytuacjach Wykonawca wystawi fakturę korygującą w wysokości określonej przez przewoźnika. 5. Wynagrodzenie będzie płatne po protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego wystawionych biletów na dany lot i doręczeniu Zamawiającemu faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru biletów. 6. Na dokumentach wystawionych przez Wykonawcę będzie uwidoczniona: cena jednostkowa biletu, cena usługi wystawienia biletu, upust udzielony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 7. Należności z tytułu wykonania umowy będą płatne na podstawie faktur wykonawcy poleceniem przelewu na rachunek bankowy wykonawcy nr... w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury i potwierdzenia bez zastrzeżeń wykonania zamówienia. 8. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Wykonawca zrzeka się roszczeń w przypadku, gdy Zamawiający nie dokona zakupu biletów na kwotę określoną w ust Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania środków, które zamawiający przeznaczył na realizacje umowy. 2. Zamawiający oświadcza, że na realizację umowy przeznacza Wypowiedzenie niniejszej umowy może nastąpić przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym umowę na koniec miesiąca kalendarzowego. 16 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

17 17 Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być rozwiązywane przez Strony polubownie. 2. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 19 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 20 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 21 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron..... W Y K O N A W C A.... Z A M A W I A J Ą C Y

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo