ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/2015 z dnia roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, październik 2014r. 1

2 Zasady pobierania opłat i prowizji. Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych dotyczy wyłącznie klientów będących osobami fizycznymi oraz PKZP. Opłaty i prowizje za usługi lub czynności jednorazowe od posiadaczy rachunków pobierane są z rachunku posiadacza lub dokonywane przez klienta w formie wpłaty do kasy, w dniu wykonania usługi lub czynności. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków płatne okresowo, pobierane są z rachunków których dotyczą w następujących terminach: - opłaty za usługę informacja telefoniczna o saldzie rachunku w pierwszym dniu roboczym miesiąca z góry - opłaty za uŝytkowanie kart płatniczych w pierwszym dniu roboczym miesiąca z góry - opłaty za wysłane SMS w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca Opłaty i prowizje uiszcza Posiadacz rachunku, którego dotyczą lub zleceniodawca transakcji, chyba Ŝe postanowienia umowy stanowią inaczej. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego w którym ma być zrealizowany przelew z zastrzeŝeniem, Ŝe przelewy opiewające na kwoty od 1 mln zł wzwyŝ obligatoryjnie realizowane są w systemie SORBNET. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Opłaty i prowizje za czynności bankowe w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, prowizja ustalona w złotych pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia której stosuje się kurs średni NBP obowiązujący w dniu pobrania naleŝności. W przypadku opłat ustalanych na poziomie od do, decyzja o wysokości opłaty, podejmowana jest zgodnie z kompetencjami kredytowymi. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank moŝe ustalić opłatę w wysokości ustalonej na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów lub według indywidualnie zawartej umowy z Klientem lub wyrazić zgodę na zmniejszenie opłaty bądź odstąpienie od jej pobrania. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny i obowiązuje wszystkich klientów. Bank dopuszcza moŝliwość zastosowania odmiennych postanowień, wynikających z indywidualnie zawartych umów. 2

3 Lp. Rodzaj usługi Stawka zł A. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) oraz rachunek dla PKZP) 1. Otwarcie rachunku, przeniesienie rachunku z innego banku 2. Prowadzenie rachunku Wpłaty i wypłaty 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata z rachunku w placówkach Banku Przelewy krajowe 5. Przelew w formie papierowej: - na rachunek w Banku - w systemie ELIXIR na rachunek w innych bankach 0,70 6. Przelew wysłany w systemie SORBNET na rachunek w innym banku, złoŝony w formie papierowej lub internetowo: - w kwocie poniŝej ,00 zł - w kwocie od ,00 zł Stałe zlecenia 7. Stałe zlecenie z rachunku: - złoŝenie zlecenia, zmiana zlecenia - realizacja zlecenia (kaŝdorazowo) 1,00 Polecenia zapłaty 8. Polecenie zapłaty z rachunku; - złoŝenie zgody na obciąŝenie na rachunku - realizacja polecenia zapłaty (kaŝdorazowo) - zwrot obciąŝenia z powodu braku środków na rachunku Bankowość internetowa 9. Usługa SBIeBankNet - udostępnienie usługi (w tym 1 lista haseł jednorazowych) - kolejna lista haseł jednorazowych - blokada /odblokowanie dostępu do systemu - realizacja przelewu - zmiana numeru telefonu dokonana na wniosek klienta - autoryzacja przelewu SMS-em 10. Usługa Home Banking - instalacja systemu - pakiet kryptograficzny - realizacja przelewu - ponowna instalacja systemu, lub usuwanie awarii w siedzibie Klienta z przyczyn niezaleŝnych od Banku: na terenie miasta siedziby placówki poza terenem miasta siedziby placówki 11. Usługa SMS: - wysłanie 1 SMS-a - zmiana numeru telefonu dokonana na wniosek klienta 12. Wysłanie upomnienia w sprawie zaległości występujących na rachunku lub wezwania do spłaty niedozwolonego salda (maksymalnie trzy razy do jednego debetu i nie częściej niŝ raz na dwa tygodnie) 1,00 8,00 0,15 200,00 + VAT 50,00+VAT 70,00+VAT 0,15 II. Lokaty oszczędnościowe w złotych i walutach wymienialnych 1. ZałoŜenie lokaty 2. Likwidacja lokaty 3. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty na wskazany rachunek (równieŝ odsetek): - w Banku - w innym banku krajowym: w systemie Elixir w systemie SORBNET: w kwocie poniŝej ,00 zł w kwocie od ,00 zł - kwoty w walucie na rachunek w innym banku III. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) 1. Otwarcie konta 3 4,00 jak za przekaz w obrocie dewizowym

4 2. Wpłata na rachunek 3. Wypłata, wypłata transferowa, zwrot środków z rachunku przed upływem 1 roku od zawarcia umowy o IKE Opłata nie jest pobierana w przypadku śmierci Posiadacza IKE 100,00 IV. Rachunek oszczędnościowy płatny na kaŝde Ŝądanie w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w walucie obcej lub złotych 5. Przelew na rachunek: - walutowy lub złotowy prowadzony w Banku - walutowy prowadzony w innym banku krajowym jak za przekaz w obrocie dewizowym - złotowy prowadzony w innym banku krajowym jak za przelew z ROR 6. Likwidacja rachunku V. Rachunek powierniczy 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Przelew w formie papierowej: - na rachunek w banku - w systemie ELIKSIR na rachunek w innych bankach 4. Przelew wysłany w systemie SORBNET na rachunek w innym banku, złoŝony w formie papierowej: - w kwocie poniŝej ,00 zł - w kwocie od ,00 zł VI. Część wspólna dotycząca rachunków depozytowych Wyciąg z rachunku odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek - 1 raz w miesiącu - po kaŝdej zmianie salda - z załączonymi dokumentami źródłowymi ( za kaŝdy załączony dokument) 2. generowany samodzielnie z systemu HOME BANKING 3. wysyłany na wskazany adres - 1 raz w miesiącu - po kaŝdej zmianie salda - z załączonymi dokumentami źródłowymi ( za kaŝdy załączony dokument) Pozostałe 2. Wystosowanie w formie pisemnej zawiadomienia o niezrealizowaniu przelewu, zlecenia stałego, polecenia zapłaty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 1,00 1,00 3. ZastrzeŜenie dokumentu toŝsamości i umieszczenie w bazie MIG 1 4. Umorzenie zagubionej ksiąŝeczki oszczędnościowej i wydanie w jej miejsce nowej 8,00 5. Dokonanie cesji ksiąŝeczki oszczędnościowej lub lokaty oszczędnościowej na rzecz obcego podmiotu 6. Realizacja tytułu wykonawczego - za sporządzenie przelewu, kaŝdorazowo 7. Blokada środków na rachunku na wniosek klienta, na rzecz obcego podmiotu 20,00 8. Przyjęcie i poświadczenie Pełnomocnictwa do rachunku na rzecz osoby trzeciej, do pobrania z rachunku, jako formy zabezpieczenia umowy zawartej przez Posiadacza rachunku. 9. Wydanie historii rachunku (od 1 strony wydruku) max. 10. Wydanie odpisu dokumentu za okres do 12 miesięcy od daty wykonania operacji (od sztuki) - umowy - karty wzorów podpisów - złoŝonego przelewu - innego dokumentu źródłowego 3,00 7,50 7, Wydanie odpisu dokumentu za okres powyŝej 12 miesięcy od daty wykonania operacji w przypadku poniesienia przez Bank opłaty za udostępnienie archiwum 12. Wydanie wydruków systemowych - od sztuki złoŝonego przelewu, innego Dokumentu 100,00 4

5 13. Wydanie duplikatu wyciągu: - bez załączników - z załącznikami 5 + 7,50 za kaŝdy załącznik 14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, zamknięciu rachunku, saldzie na rachunku 15. Przekazanie beneficjentowi potwierdzenia w formie faksu lub maila dokonanej wpłaty na wniosek klienta (w obrocie krajowym) 16. Informacja telefoniczna o saldzie rachunku 17. Zapis na wypadek śmierci: - ustanowienie - odwołanie 18. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Ustawy Prawo Bankowe, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 110 Ustawy Prawo Bankowe. Bank moŝe odstąpić od pobierania opłat na zasadach wzajemności. + VAT Opłaty nie pobiera się w przypadku zapytań: sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe; prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; osób upowaŝnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego; Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umoŝliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, SłuŜby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, śandarmerii Wojskowej, StraŜy Granicznej, SłuŜby Więziennej, Biura Ochrony Rządu w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postępowań; organu SłuŜby Celnej wydane w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo skarbowe. B. INNE USŁUGI I. Obsługa kasowa 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach: - do 600,00 zł - powyŝej 600,00 zł 2,50 0,5% 2. Wypłata gotówki nieawizowanej, przekraczającej wartość wskazaną w Komunikacie Banku 0,1% róŝnicy między kwotą wypłacaną, a wymagającą zamówienia max. 100,00 3. Nieodebranie awizowanej gotówki 0,1% kwoty 4. Wpłata gotówkowa w walucie (EUR lub USD) klientów nie posiadających ROR w celu dokonania zlecenia zagranicznego 0,1% min. 4,00 max.100,00 5. Wystosowanie w formie pisemnej zawiadomienia o zwrocie wpłaty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 4,00 II. Obrót dewizowy Przekazy dewizowe przychodzące 1. Realizacja(skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 1. przelewy SEPA**** 2. przelewy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS S.A. 3. przelewy regulowane*** 4. polecenia wypłaty** 1 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15 % min.20,00 max. 100,00 3. Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC CODE) banku beneficjenta, od kaŝdego polecenia wypłaty (opłata dodatkowa) 4. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie

6 IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty ( opłata dodatkowa), gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 5. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta (nie dotyczy w przypadku błędu ze strony Banku) Przekazy dewizowe wychodzące 6. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym*, wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych: 1. przelewy SEPA**** 2. przelewy regulowane***: -realizowane w trybie zwykłym -realizowane w trybie pilnym (z datą waluty dziś ) 3. polecenia wypłaty**: - realizowane w trybie zwykłym -realizowane w trybie przyspieszonym (z datą waluty jutro ) (w przypadku poleceń wypłaty z opcją kosztową OUR niezaleŝnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 14) 4. Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia klientów Banku) 7 + koszty banków trzecich + 90, ,00 7. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15 % min.20,00 max. 100,00 8. Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC CODE) banku beneficjenta od kaŝdego polecenia wypłaty (opłata dodatkowa) 9. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty (opłata dodatkowa), gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 10. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. (nie dotyczy w przypadku błędu ze strony Banku) 11. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności (dodatkowo uwzględnia się koszty banków trzecich ) 50,00+ koszty banków trzecich 7+ koszty banków trzecich 12. Zmiany /korekty/ do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta (w przypadku poleceń wypłaty dodatkowo uwzględnia się koszty banków trzecich ) 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 14. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 1. przy kwotach nie przekraczających 5.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 7+ koszty banków trzecich 50,00 2. przy kwotach od 5.000,01 EUR do ,00 EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 3. przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim) 200, Skup i sprzedaŝ walut (kantor) Czeki w obrocie walutowym Inkaso czeków (od kwoty czeku) NiezaleŜnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową zł oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 17 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. Jeśli klient przedkłada kilka czeków, pobiera się prowizję i opłatę pocztową od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 2. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata pobierana jest od podawcy czeku 17. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych pobierane w przypadku inkasa czeków z zagranicznych: 1. czeki opiewające na walutę EUR: - płatne na terenie krajów UE, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach 0,25 % min. max. 300,00 50,00 + koszty rzeczywiste banków pośredniczących 4,00 EUR za czek EUR za czek 2. czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Anglii 4,00 GBP za czek 6

7 3. czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niŝ jednego czeku 4. czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii 4,00 USD za czek 3,00 USD za czek AUD za czek 5. czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za czek * przekaz w obrocie dewizowym polecenie wypłaty, przelew regulowany, przelew SEPA ** polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET-EURO lub EuroEliksir instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) *** przelew regulowany: polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniając następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR 2) kwota transakcji max ,00 EUR 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem SWIFT-owym baku (SWIFT code), do którego jest kierowany przekaz 4) występuje opcja kosztowa SHA **** przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz 3) występuje opcja kosztowa SHA 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( wykaz banków dostępny na stronie internetowej C. KARTY BANKOWE I. Karty płatnicze VISA CLASSIC 1. Wydanie karty nowej lub wznowionej 2. Wydanie duplikatu karty na wniosek klienta 7,00 3. Opłata za uŝytkowanie karty (miesięczna) 2,50 4. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 6. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min.4,00 7. Wypłata gotówki w bankomatach sieci Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (wg listy bankomatów dostępnej w placówkach i na stronie internetowej Banku ) 7 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 10. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 11. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 12. Wypłata gotówki w kasach banków za granicą 2% min. 13. Wypłata gotówki w placówkach poczty Polskiej 14. Sprawdzenie dostępności środków w bankomacie 15. Rozpatrzenie reklamacji 16. ZastrzeŜenie karty 17. Czasowa blokada lub odblokowanie karty 18. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Wg stawki VISA International II. Karta kredytowa VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty lub wznowionej 2. Wydanie duplikatu karty na wniosek klienta 3. UŜytkowanie karty:

8 jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciąŝających rachunek karty wynosi: - mniej niŝ 3.300,00 zł - co najmniej 3.300,00 zł (opłata pobierana w okresach rocznych, z tym, Ŝe pierwsze pobranie nastąpi po upływie roku od daty wydania karty) 54,00 4. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 6. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. od kwoty 0,50% min. 7. Wypłata gotówki w bankomatach sieci Banku BPS S.A. 3% min. 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 3% min. 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3% min. 10. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 3% min. 11. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 3% min. 12. Wypłata gotówki w kasach banków za granicą 3% min. 13. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie 14. Rozpatrzenie reklamacji 15. ZastrzeŜenie karty: - przez posiadacza karty - przez Bank w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank Czasowa blokada lub odblokowanie karty 17. Generowanie zestawienia transakcji na wniosek UŜytkownika karty za okres przez niego wskazany 18. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika 19. Zmiana numeru PIN w bankomatach o takiej funkcjonalności Opłata za wysłanie monitu * D. KREDYTY 1. Udzielenie kredytu gotówkowego, mieszkaniowego 0,5% - 5,0% 2. Udzielenie / odnowienie kredytu w ROR 2,0 % 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji poręczeń (kwartalnie) do 1 % 4. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej od 20,00 do 500,00 5. Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego (udzielanego od r.) w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy: -całkowita spłata kredytu od kwoty spłaty -częściowa spłata kredytu powodująca zmianę harmonogramu spłaty-od kwoty Spłaty 6. Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki 7. Przesłanie wniosku o wpis hipoteki do sądu 8. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 9. Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych, innych tytułów, zaświadczenia, Ŝe klient nie figuruje jako dłuŝnik oraz czy 20,00 posiada rachunek bankowy. 10. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20, Wysłanie upomnienia o spłatę kredytu lub raty kredytu (za kaŝde upomnienie) * 12. Wydanie zaświadczenia o sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) 20, Wystawienie tytułu egzekucyjnego 150, Dokonanie rozliczeń odsetek za okres korzystania z kredytu (dotyczy kredytów 50,00 udzielonych za pośrednictwem BIK FPK sp. z o.o. 15. Opłata za inspekcję /kontrolę nieruchomości / prawa do lokalu bez weryfikacji 0,00 200,00 wartości przed uruchomieniem kredytu mieszkaniowego i zabezpieczonego hipotecznie 16. Opłata za duplikat zaświadczenia do Wydziału Komunikacji 50, Wizyta windykacyjna, interwencyjna związana z nieterminową spłatą 50, Zawarcie ugody bankowej : - do ,00 zł zaangaŝowania kredytowego - powyŝej ,00 zł zaangaŝowania kredytowego E. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU ( W ADMINISTROWANIU) 1 % 1 % 20,00 50,00

9 I Rachunek oszczędnościowy a vista 1. Prowadzenie rachunku 2. Wydanie ksiąŝeczki 3. Wypłata gotówki w placówkach Banku 4. Wpłata gotówki w placówkach Banku 5. Przekazanie środków z ksiąŝeczki na wskazany rachunek : - w Banku - w innym banku: w systemie Elixir 0,70 w systemie SORBNET: w kwocie poniŝej ,00 zł 2 w kwocie od ,00 zł 6. Likwidacja rachunku/ksiąŝeczki * W przypadku stwierdzenia opóźnienia w spłacie raty kredytu lub odsetek, gdy Kredytobiorca nie dokona zapłaty zaległej kwoty w terminie do 7 dni od wystąpienia opóźnienia, Bank wysyła upomnienia, wzywając pisemnie Kredytobiorcę do uregulowania naleŝności. Upomnienia/wezwania wysyłane są takŝe niezwłocznie do innych osób będących dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Pierwsze upomnienie Bank wysyła po 7 dniach, drugie po 37 dniach, wezwanie ostateczne po 67 dniach od upływu terminu płatności rat kredytu. Suma opłat z tytułu wysyłanych monitów nie powinna przekroczyć równowartości ilorazu kwoty opłaty i liczby osób zobowiązanych do spłaty. Zmiany obowiązują od dnia 3 listopada 2014 roku. 9

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo