ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/2015 z dnia roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, październik 2014r. 1

2 Zasady pobierania opłat i prowizji. Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych dotyczy wyłącznie klientów będących osobami fizycznymi oraz PKZP. Opłaty i prowizje za usługi lub czynności jednorazowe od posiadaczy rachunków pobierane są z rachunku posiadacza lub dokonywane przez klienta w formie wpłaty do kasy, w dniu wykonania usługi lub czynności. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków płatne okresowo, pobierane są z rachunków których dotyczą w następujących terminach: - opłaty za usługę informacja telefoniczna o saldzie rachunku w pierwszym dniu roboczym miesiąca z góry - opłaty za uŝytkowanie kart płatniczych w pierwszym dniu roboczym miesiąca z góry - opłaty za wysłane SMS w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca Opłaty i prowizje uiszcza Posiadacz rachunku, którego dotyczą lub zleceniodawca transakcji, chyba Ŝe postanowienia umowy stanowią inaczej. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego w którym ma być zrealizowany przelew z zastrzeŝeniem, Ŝe przelewy opiewające na kwoty od 1 mln zł wzwyŝ obligatoryjnie realizowane są w systemie SORBNET. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. Opłaty i prowizje za czynności bankowe w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, prowizja ustalona w złotych pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia której stosuje się kurs średni NBP obowiązujący w dniu pobrania naleŝności. W przypadku opłat ustalanych na poziomie od do, decyzja o wysokości opłaty, podejmowana jest zgodnie z kompetencjami kredytowymi. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank moŝe ustalić opłatę w wysokości ustalonej na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów lub według indywidualnie zawartej umowy z Klientem lub wyrazić zgodę na zmniejszenie opłaty bądź odstąpienie od jej pobrania. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny i obowiązuje wszystkich klientów. Bank dopuszcza moŝliwość zastosowania odmiennych postanowień, wynikających z indywidualnie zawartych umów. 2

3 Lp. Rodzaj usługi Stawka zł A. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) oraz rachunek dla PKZP) 1. Otwarcie rachunku, przeniesienie rachunku z innego banku 2. Prowadzenie rachunku Wpłaty i wypłaty 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata z rachunku w placówkach Banku Przelewy krajowe 5. Przelew w formie papierowej: - na rachunek w Banku - w systemie ELIXIR na rachunek w innych bankach 0,70 6. Przelew wysłany w systemie SORBNET na rachunek w innym banku, złoŝony w formie papierowej lub internetowo: - w kwocie poniŝej ,00 zł - w kwocie od ,00 zł Stałe zlecenia 7. Stałe zlecenie z rachunku: - złoŝenie zlecenia, zmiana zlecenia - realizacja zlecenia (kaŝdorazowo) 1,00 Polecenia zapłaty 8. Polecenie zapłaty z rachunku; - złoŝenie zgody na obciąŝenie na rachunku - realizacja polecenia zapłaty (kaŝdorazowo) - zwrot obciąŝenia z powodu braku środków na rachunku Bankowość internetowa 9. Usługa SBIeBankNet - udostępnienie usługi (w tym 1 lista haseł jednorazowych) - kolejna lista haseł jednorazowych - blokada /odblokowanie dostępu do systemu - realizacja przelewu - zmiana numeru telefonu dokonana na wniosek klienta - autoryzacja przelewu SMS-em 10. Usługa Home Banking - instalacja systemu - pakiet kryptograficzny - realizacja przelewu - ponowna instalacja systemu, lub usuwanie awarii w siedzibie Klienta z przyczyn niezaleŝnych od Banku: na terenie miasta siedziby placówki poza terenem miasta siedziby placówki 11. Usługa SMS: - wysłanie 1 SMS-a - zmiana numeru telefonu dokonana na wniosek klienta 12. Wysłanie upomnienia w sprawie zaległości występujących na rachunku lub wezwania do spłaty niedozwolonego salda (maksymalnie trzy razy do jednego debetu i nie częściej niŝ raz na dwa tygodnie) 1,00 8,00 0,15 200,00 + VAT 50,00+VAT 70,00+VAT 0,15 II. Lokaty oszczędnościowe w złotych i walutach wymienialnych 1. ZałoŜenie lokaty 2. Likwidacja lokaty 3. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 4. Przekazanie środków z rachunku lokaty na wskazany rachunek (równieŝ odsetek): - w Banku - w innym banku krajowym: w systemie Elixir w systemie SORBNET: w kwocie poniŝej ,00 zł w kwocie od ,00 zł - kwoty w walucie na rachunek w innym banku III. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) 1. Otwarcie konta 3 4,00 jak za przekaz w obrocie dewizowym

4 2. Wpłata na rachunek 3. Wypłata, wypłata transferowa, zwrot środków z rachunku przed upływem 1 roku od zawarcia umowy o IKE Opłata nie jest pobierana w przypadku śmierci Posiadacza IKE 100,00 IV. Rachunek oszczędnościowy płatny na kaŝde Ŝądanie w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku w walucie obcej lub złotych 5. Przelew na rachunek: - walutowy lub złotowy prowadzony w Banku - walutowy prowadzony w innym banku krajowym jak za przekaz w obrocie dewizowym - złotowy prowadzony w innym banku krajowym jak za przelew z ROR 6. Likwidacja rachunku V. Rachunek powierniczy 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Przelew w formie papierowej: - na rachunek w banku - w systemie ELIKSIR na rachunek w innych bankach 4. Przelew wysłany w systemie SORBNET na rachunek w innym banku, złoŝony w formie papierowej: - w kwocie poniŝej ,00 zł - w kwocie od ,00 zł VI. Część wspólna dotycząca rachunków depozytowych Wyciąg z rachunku odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek - 1 raz w miesiącu - po kaŝdej zmianie salda - z załączonymi dokumentami źródłowymi ( za kaŝdy załączony dokument) 2. generowany samodzielnie z systemu HOME BANKING 3. wysyłany na wskazany adres - 1 raz w miesiącu - po kaŝdej zmianie salda - z załączonymi dokumentami źródłowymi ( za kaŝdy załączony dokument) Pozostałe 2. Wystosowanie w formie pisemnej zawiadomienia o niezrealizowaniu przelewu, zlecenia stałego, polecenia zapłaty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 1,00 1,00 3. ZastrzeŜenie dokumentu toŝsamości i umieszczenie w bazie MIG 1 4. Umorzenie zagubionej ksiąŝeczki oszczędnościowej i wydanie w jej miejsce nowej 8,00 5. Dokonanie cesji ksiąŝeczki oszczędnościowej lub lokaty oszczędnościowej na rzecz obcego podmiotu 6. Realizacja tytułu wykonawczego - za sporządzenie przelewu, kaŝdorazowo 7. Blokada środków na rachunku na wniosek klienta, na rzecz obcego podmiotu 20,00 8. Przyjęcie i poświadczenie Pełnomocnictwa do rachunku na rzecz osoby trzeciej, do pobrania z rachunku, jako formy zabezpieczenia umowy zawartej przez Posiadacza rachunku. 9. Wydanie historii rachunku (od 1 strony wydruku) max. 10. Wydanie odpisu dokumentu za okres do 12 miesięcy od daty wykonania operacji (od sztuki) - umowy - karty wzorów podpisów - złoŝonego przelewu - innego dokumentu źródłowego 3,00 7,50 7, Wydanie odpisu dokumentu za okres powyŝej 12 miesięcy od daty wykonania operacji w przypadku poniesienia przez Bank opłaty za udostępnienie archiwum 12. Wydanie wydruków systemowych - od sztuki złoŝonego przelewu, innego Dokumentu 100,00 4

5 13. Wydanie duplikatu wyciągu: - bez załączników - z załącznikami 5 + 7,50 za kaŝdy załącznik 14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, zamknięciu rachunku, saldzie na rachunku 15. Przekazanie beneficjentowi potwierdzenia w formie faksu lub maila dokonanej wpłaty na wniosek klienta (w obrocie krajowym) 16. Informacja telefoniczna o saldzie rachunku 17. Zapis na wypadek śmierci: - ustanowienie - odwołanie 18. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Ustawy Prawo Bankowe, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 110 Ustawy Prawo Bankowe. Bank moŝe odstąpić od pobierania opłat na zasadach wzajemności. + VAT Opłaty nie pobiera się w przypadku zapytań: sądu lub prokuratora w toku postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe; prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; osób upowaŝnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego; Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, dyrektora urzędu kontroli skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego w zakresie uregulowanym w odrębnych ustawach; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących numerów rachunków bankowych płatników składek oraz danych umoŝliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SłuŜby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, SłuŜby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, śandarmerii Wojskowej, StraŜy Granicznej, SłuŜby Więziennej, Biura Ochrony Rządu w związku z postępowaniami sprawdzającymi prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia - w zakresie informacji przekazywanych na potrzeby tych postępowań; organu SłuŜby Celnej wydane w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo skarbowe. B. INNE USŁUGI I. Obsługa kasowa 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach: - do 600,00 zł - powyŝej 600,00 zł 2,50 0,5% 2. Wypłata gotówki nieawizowanej, przekraczającej wartość wskazaną w Komunikacie Banku 0,1% róŝnicy między kwotą wypłacaną, a wymagającą zamówienia max. 100,00 3. Nieodebranie awizowanej gotówki 0,1% kwoty 4. Wpłata gotówkowa w walucie (EUR lub USD) klientów nie posiadających ROR w celu dokonania zlecenia zagranicznego 0,1% min. 4,00 max.100,00 5. Wystosowanie w formie pisemnej zawiadomienia o zwrocie wpłaty z przyczyn leŝących po stronie Klienta 4,00 II. Obrót dewizowy Przekazy dewizowe przychodzące 1. Realizacja(skup) przekazów w obrocie dewizowym*, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 1. przelewy SEPA**** 2. przelewy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS S.A. 3. przelewy regulowane*** 4. polecenia wypłaty** 1 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15 % min.20,00 max. 100,00 3. Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC CODE) banku beneficjenta, od kaŝdego polecenia wypłaty (opłata dodatkowa) 4. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie

6 IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty ( opłata dodatkowa), gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 5. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta (nie dotyczy w przypadku błędu ze strony Banku) Przekazy dewizowe wychodzące 6. Realizacja (sprzedaŝ) przekazów w obrocie dewizowym*, wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych: 1. przelewy SEPA**** 2. przelewy regulowane***: -realizowane w trybie zwykłym -realizowane w trybie pilnym (z datą waluty dziś ) 3. polecenia wypłaty**: - realizowane w trybie zwykłym -realizowane w trybie przyspieszonym (z datą waluty jutro ) (w przypadku poleceń wypłaty z opcją kosztową OUR niezaleŝnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 14) 4. Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia klientów Banku) 7 + koszty banków trzecich + 90, ,00 7. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15 % min.20,00 max. 100,00 8. Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC CODE) banku beneficjenta od kaŝdego polecenia wypłaty (opłata dodatkowa) 9. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od kaŝdego polecenia wypłaty (opłata dodatkowa), gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 10. Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. (nie dotyczy w przypadku błędu ze strony Banku) 11. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności (dodatkowo uwzględnia się koszty banków trzecich ) 50,00+ koszty banków trzecich 7+ koszty banków trzecich 12. Zmiany /korekty/ do zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta (w przypadku poleceń wypłaty dodatkowo uwzględnia się koszty banków trzecich ) 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 14. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 1. przy kwotach nie przekraczających 5.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 7+ koszty banków trzecich 50,00 2. przy kwotach od 5.000,01 EUR do ,00 EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100,00 3. przy kwotach od ,01 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim) 200, Skup i sprzedaŝ walut (kantor) Czeki w obrocie walutowym Inkaso czeków (od kwoty czeku) NiezaleŜnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową zł oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 17 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. Jeśli klient przedkłada kilka czeków, pobiera się prowizję i opłatę pocztową od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 2. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata pobierana jest od podawcy czeku 17. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych pobierane w przypadku inkasa czeków z zagranicznych: 1. czeki opiewające na walutę EUR: - płatne na terenie krajów UE, w których EUR jest walutą obiegową - płatne w pozostałych krajach 0,25 % min. max. 300,00 50,00 + koszty rzeczywiste banków pośredniczących 4,00 EUR za czek EUR za czek 2. czeki opiewające na funty angielskie GBP płatne w Anglii 4,00 GBP za czek 6

7 3. czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niŝ jednego czeku 4. czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii 4,00 USD za czek 3,00 USD za czek AUD za czek 5. czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50,00 DKK za czek * przekaz w obrocie dewizowym polecenie wypłaty, przelew regulowany, przelew SEPA ** polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T., SORBNET-EURO lub EuroEliksir instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pienięŝnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) *** przelew regulowany: polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniając następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR 2) kwota transakcji max ,00 EUR 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem SWIFT-owym baku (SWIFT code), do którego jest kierowany przekaz 4) występuje opcja kosztowa SHA **** przelew SEPA przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz 3) występuje opcja kosztowa SHA 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( wykaz banków dostępny na stronie internetowej C. KARTY BANKOWE I. Karty płatnicze VISA CLASSIC 1. Wydanie karty nowej lub wznowionej 2. Wydanie duplikatu karty na wniosek klienta 7,00 3. Opłata za uŝytkowanie karty (miesięczna) 2,50 4. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 6. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min.4,00 7. Wypłata gotówki w bankomatach sieci Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (wg listy bankomatów dostępnej w placówkach i na stronie internetowej Banku ) 7 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% min. 10. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 11. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 12. Wypłata gotówki w kasach banków za granicą 2% min. 13. Wypłata gotówki w placówkach poczty Polskiej 14. Sprawdzenie dostępności środków w bankomacie 15. Rozpatrzenie reklamacji 16. ZastrzeŜenie karty 17. Czasowa blokada lub odblokowanie karty 18. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Wg stawki VISA International II. Karta kredytowa VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty lub wznowionej 2. Wydanie duplikatu karty na wniosek klienta 3. UŜytkowanie karty:

8 jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciąŝających rachunek karty wynosi: - mniej niŝ 3.300,00 zł - co najmniej 3.300,00 zł (opłata pobierana w okresach rocznych, z tym, Ŝe pierwsze pobranie nastąpi po upływie roku od daty wydania karty) 54,00 4. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 6. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. od kwoty 0,50% min. 7. Wypłata gotówki w bankomatach sieci Banku BPS S.A. 3% min. 8. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 3% min. 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3% min. 10. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 3% min. 11. Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 3% min. 12. Wypłata gotówki w kasach banków za granicą 3% min. 13. Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie 14. Rozpatrzenie reklamacji 15. ZastrzeŜenie karty: - przez posiadacza karty - przez Bank w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank Czasowa blokada lub odblokowanie karty 17. Generowanie zestawienia transakcji na wniosek UŜytkownika karty za okres przez niego wskazany 18. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika 19. Zmiana numeru PIN w bankomatach o takiej funkcjonalności Opłata za wysłanie monitu * D. KREDYTY 1. Udzielenie kredytu gotówkowego, mieszkaniowego 0,5% - 5,0% 2. Udzielenie / odnowienie kredytu w ROR 2,0 % 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji poręczeń (kwartalnie) do 1 % 4. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej od 20,00 do 500,00 5. Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego (udzielanego od r.) w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy: -całkowita spłata kredytu od kwoty spłaty -częściowa spłata kredytu powodująca zmianę harmonogramu spłaty-od kwoty Spłaty 6. Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki 7. Przesłanie wniosku o wpis hipoteki do sądu 8. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 9. Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych, innych tytułów, zaświadczenia, Ŝe klient nie figuruje jako dłuŝnik oraz czy 20,00 posiada rachunek bankowy. 10. Wydanie odpisu umowy o kredyt 20, Wysłanie upomnienia o spłatę kredytu lub raty kredytu (za kaŝde upomnienie) * 12. Wydanie zaświadczenia o sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) 20, Wystawienie tytułu egzekucyjnego 150, Dokonanie rozliczeń odsetek za okres korzystania z kredytu (dotyczy kredytów 50,00 udzielonych za pośrednictwem BIK FPK sp. z o.o. 15. Opłata za inspekcję /kontrolę nieruchomości / prawa do lokalu bez weryfikacji 0,00 200,00 wartości przed uruchomieniem kredytu mieszkaniowego i zabezpieczonego hipotecznie 16. Opłata za duplikat zaświadczenia do Wydziału Komunikacji 50, Wizyta windykacyjna, interwencyjna związana z nieterminową spłatą 50, Zawarcie ugody bankowej : - do ,00 zł zaangaŝowania kredytowego - powyŝej ,00 zł zaangaŝowania kredytowego E. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU ( W ADMINISTROWANIU) 1 % 1 % 20,00 50,00

9 I Rachunek oszczędnościowy a vista 1. Prowadzenie rachunku 2. Wydanie ksiąŝeczki 3. Wypłata gotówki w placówkach Banku 4. Wpłata gotówki w placówkach Banku 5. Przekazanie środków z ksiąŝeczki na wskazany rachunek : - w Banku - w innym banku: w systemie Elixir 0,70 w systemie SORBNET: w kwocie poniŝej ,00 zł 2 w kwocie od ,00 zł 6. Likwidacja rachunku/ksiąŝeczki * W przypadku stwierdzenia opóźnienia w spłacie raty kredytu lub odsetek, gdy Kredytobiorca nie dokona zapłaty zaległej kwoty w terminie do 7 dni od wystąpienia opóźnienia, Bank wysyła upomnienia, wzywając pisemnie Kredytobiorcę do uregulowania naleŝności. Upomnienia/wezwania wysyłane są takŝe niezwłocznie do innych osób będących dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Pierwsze upomnienie Bank wysyła po 7 dniach, drugie po 37 dniach, wezwanie ostateczne po 67 dniach od upływu terminu płatności rat kredytu. Suma opłat z tytułu wysyłanych monitów nie powinna przekroczyć równowartości ilorazu kwoty opłaty i liczby osób zobowiązanych do spłaty. Zmiany obowiązują od dnia 3 listopada 2014 roku. 9

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH

ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 20/2015 z dnia 18.03.2015 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, marzec 2015r. 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2016r.

Katowice, styczeń 2016r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, styczeń 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Obowiązuje od 01-04-2009 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN 1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) Lp. Rodzaj czynności/usługi

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK (obowiązuje od 15-01-2015 r.) i PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Obowiązuje od 01-02-2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne Klienci instytucjon

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Obowiązuje od 01-08-2008r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN Klienci

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r.zmieniony uchwałą nr 85/BS/2015 z dnia 04.11.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Małopolski Bank Spółdzielczy

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Małopolski Bank Spółdzielczy Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Małopolski Bank Spółdzielczy TEKST JEDNOLITY (na dzień 25 maja 2016 r.) Część I Taryfa opłat i prowizji bankowych Małopolskiego Banku Spółdzielczego dla klientów

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik do Uchwały nr 2/20/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 21.04.2016r. (obowiązuje od 01.05.2016r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Wolbrom, 2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Załącznik nr 1 Do uchwały nr 16/2012 Z dnia 18-09-2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK - WYCIĄG (obowiązuje od 24-09-2012 r.) PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE

Bardziej szczegółowo