Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w roku 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w roku 2012"

Transkrypt

1 Z.A.W. STOART Warszawa, ul. Nowy Świat 64, tel/fax: (48-22) , Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w roku 2012 (sprawozdanie sporządzono zgodnie z wytycznymi z rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 kwietnia 2011 r.) 1) Nazwę, siedzibę i adres organizacji zbiorowego zarządzania, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe organizacji zbiorowego zarządzania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON, Nazwa: Związek Artystów Wykonawców STOART Adres: Warszawa, ul. Nowy Świat 64 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: REGON: ) Aktualny statut organizacji zbiorowego zarządzania wraz ze wskazaniem zmian statutu w roku sprawozdawczym i treści tych zmian, Statut Z.A.W. STOART załącznik nr.1 W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w statucie. 3) Imiona i nazwiska członków organów zarządzających oraz członków organów kontroli wewnętrznej organizacji zbiorowego zarządzania sprawujących funkcje w okresie roku sprawozdawczego, W ciągu całego okresie sprawozdawczym (rok 2012) skład Zarządu Z.A.W. STOART to: 1.- Anna Markowska Przewodnicząca Zarządu 2.- Wiesław Szymański Skarbnik Zarządu 3.- Wincenty Krawczyk Sekretarz Zarządu 4.- Zbigniew Konopczyński I Wiceprzewodniczący Zarządu 5.- Jan Drozdowski II Wiceprzewodniczący Zarządu 6.- Tomasz Warowny I Zastępca Skarbnika Zarządu 7.- Marek Michalak II Zastępca Skarbnika Zarządu 8.- Joanna Pawlak I Zastępca Sekretarza Zarządu 9.- Krzysztof Szczepański II Zastępca Sekretarza Zarządu, skład Komisji Rewizyjnej: 1.- Andrzej Kurpiewski Przewodniczący 2.- Zygfryd Sekuła Z-ca Przewodniczącego KRS 94940, Sąd Rej.dla m.st.warszawy, XII Wydz.Gosp.K.R.S. Bank PEKAO S.A., V oddział / Warszawa NIP: Nr Regon: Swift: PKOPPLPWWA5 ORGANIZACJA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ Collective Management Organisation - Union of Performing Artists S T O A R T Koncesja MKiDN nr DP.WPA 024/492/02 mp z r. (M.P. 18/2004 poz. 322)

2 3.- Wojciech Chrzanowski Sekretarz 4.- Stefan Lipczyński Z-ca Sekretarza 5.- Krzysztof Trzcionkowski Członek 6.- Jan Aniołek Członek. Strona 2 z 9 4) Informacje o podmiotach, które zostały utworzone przez organizację zbiorowego zarządzania oraz o podmiotach, w których organizacja zbiorowego zarządzania jest wspólnikiem lub akcjonariuszem. Z.A.W. STOART nie utworzył żadnego podmiotu oraz nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w żadnym podmiocie. 5) Informacje o strukturze organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania obejmujące: a) Schemat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, z uwzględnieniem oddziałów terenowych, wraz z informacją o jej zmianach w roku sprawozdawczym, b) Adresy i zakresy działania oddziałów terenowych organizacji zbiorowego zarządzania, Struktura organizacyjna biura Z.A.W. STOART załącznik nr.2 Ponadto, na terenie kraju działają przedstawiciele terenowi samodzielne podmioty gospodarcze działające na podstawie umów cywilno-prawnych oraz udzielonych im pełnomocnictw. Są to: Zakres działania Adres Przedstawiciel / Firma - miejsce prowadzenia działalności jeśli inny niż adres przedstawiciela woj. łódzkie woj. wielkopolskie i lubuskie Tomaszów Mazowiecki, ul. Krawiecka 10a Poznań ul. Winogrady 126 Michał Kafar, firma ARTGRAF Michał Kafar Ryszard Piechaczek, firma WORD BUSSINES CENTER woj. śląskie i opolskie Katowice, ul. Warszawska 36 Monika Kempny, firma STO sp. z o.o. woj. małopolskie, świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie Kraków, ul. Dunajewskiego 531 woj. mazowieckie woj. mazowieckie woj. mazowieckie Warszawa, ul. Berezyńska 6a Warszawa, Al. Jana Pawła II 20/1219 Zbigniew Staniak, firma Staniak Zbigniew Ryszard Tomasz Warowny, firma MUSIC ART & COPYRIGHT T.Warowny" Grzegorz Orłowski, firma BIURO OPŁAT i EWIDENCJI - Grzegorz Orłowski Warszawa, ul. Daniłowskiego 2/4 Piotr Gołaszewski, firma PRAKSIS woj. dolnośląskie Wrocław, ul. Braniborska 2/10 Józef Kuczk, firma PIRACY Ochrona Praw Autorskich, woj. pomorskie Gdańsk, ul. Toruńska 20 Andrzej Kurpiowski, firma Andrzej Kurpiowski,

3 woj. warmińsko-mazurskie (do r.) Teren całej Polski (Centrum Operacyjne STOART 2) korespondencyjne zawieranie umów Teren całej Polski (Centrum Operacyjne STOART 3) korespondencyjne zawieranie umów Olsztyn, ul. Chmielna 17 Katowice, ul. Warszawska 36 Bielsko Biała, ul. Akademii Umiejętności 27 lok. 3 Henryk Waszkiel, firma TRANSPOZYCJA - Henryk Waszkiel Katarzyna Falbierska, firma ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA s.j. Barbara Plichta, firma COS Barbara Plichta Strona 3 z 9 c) Wskazanie zadań i liczby członków komisji, rad lub innych zespołów powołanych przez organizację zbiorowego zarządzania, w tym komisji socjalnych i promocyjnych, W STOART funkcjonują dwie Komisje: 1) trzyosobowa Komisja Funduszu Promocyjnego, która na podstawie składanych wniosków przyznaje dotacje związane z promowaniem działalności artystycznej polskich muzyków oraz 2) trzyosobowa Komisja Funduszu Socjalnego, która na podstawie składanych wniosków przyznaje zapomogi, pożyczki dla artystów znajdujących się w złej sytuacji materialnej. d) Daty upływu kadencji organów organizacji zbiorowego zarządzania. Kadencja obecnie wybranych organów stanowiących w ZAW STOART upływa z dniem 27 marca 2015 roku. 6) Informacje dotyczące działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich lub pokrewnych obejmujące: a) Tabele wynagrodzeń prawomocnie zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego lub sąd, obowiązujące w roku sprawozdawczym, wraz z kopiami orzeczeń wydanych w celu ich zatwierdzenia, STOART działa w oparciu z zatwierdzoną przez Komisję Prawa Autorskiego (orzeczenie KPA z 18 lipca 2001 r.) tabelę stawek minimalnych. Tabela ze stawkami obowiązującymi w roku 2012 (po kolejnych waloryzacjach) stanowi załącznik 3 do niniejszego sprawozdania. Orzeczenie KPA załącznik nr.4. b) Kopie uchwał lub innych aktów wewnętrznych określających wysokość stawek wynagrodzeń za korzystanie z praw autorskich lub praw pokrewnych będących przedmiotem zbiorowego zarządzania, w przypadkach, w których stawki wynagrodzeń nie zostały prawomocnie zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego lub sąd, STOART działa na podstawie stawek zatwierdzonych przez KPA. c) Aktualny regulamin określający zasady podziału (repartycji) pobranych wynagrodzeń lub opłat, wraz z informacją o jego zmianach w roku sprawozdawczym i ich treści, Obowiązujący w roku 2012 system repartycji określa regulamin, który stanowi załącznik nr. 5. W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w regulaminie.

4 Strona 4 z 9 d) Wskazanie liczby członków stowarzyszenia, w tym liczby członków, którzy powierzyli prawa do zbiorowego zarządzania, Stan na koniec roku 2012: liczba członkowie Wszyscy członkowie powierzyli prawa do zbiorowego zarządzania. Ponadto 31 artystów polskich oraz 1081 artystów zagranicznych powierzyło swoje prawa pod ochronę bez deklaracji członkowskie. e) Wskazanie liczby podmiotów, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania według stanu na koniec roku sprawozdawczego oraz liczby podmiotów, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania w ciągu roku sprawozdawczego, Członkowie zbiorowi, stan na koniec roku (umowy zbiorowe obejmują artystów indywidualnych). W roku 2012 doszła 2 umowa zbiorowa. f) Wzory stosowanych przez organizację zbiorowego zarządzania umów oraz innych aktów, których przedmiotem jest powierzenie praw do zbiorowego zarządzania Akty prawne dotyczące powierzenia praw do zbiorowego zarządzania stosowane w STOART, to: 1) zobowiązanie organizacyjne - załącznik nr. 6, 2) umowa zlecenie - załącznik nr. 7, 3) umowa zbiorowa - załącznik nr. 8. g) Wskazanie liczby umów zawartych z podmiotami korzystającymi z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w zakresie zbiorowego zarządzania według stanu na koniec roku sprawozdawczego, a także wzory umów zawieranych z korzystającymi, Liczba umów z użytkownikami na koniec roku Liczba umów zawartych w roku Wzory umów z użytkownikami załącznik nr.9. h) Wskazanie wysokości pobranych wynagrodzeń i opłat z tytułu zbiorowego zarządzania, w roku sprawozdawczym oraz wysokości i rodzaju dokonanych potrąceń, w tym prowizji za pobór wynagrodzeń i opłat, Wynagrodzenia zainkasowane w roku ,76 zł z VAT, ,50 zł netto. STOART nie dokonuje żadnych potrąceń z zainkasowanych tantiem oprócz prowizji; prowizja na prowadzenie zbiorowego zarządu z inkasa roku 2012 wyniosła ,18 zł. i) Wskazanie wysokości kwot pochodzących z potrąceń, o których mowa w lit. h, przeznaczonych na fundusze socjalne lub promocje twórczości, STOART nie dokonuje potrąceń na fundusze promocyjny i socjalny z kwot zainkasowanych do użytkowników artystycznych wykonań (z kwoty wskazanej w ppkt h). j) Wskazanie wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych podmiotom, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania i innym uprawnionym z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, wraz ze wskazaniem na grupy uprawnionych, którym środki zostały wypłacone, tj. na: - członków organizacji zbiorowego zarządzania, którzy powierzyli swoje prawa organizacji do

5 Strona 5 z 9 zbiorowego zarządzania, - osoby niebędące członkami organizacji zbiorowego zarządzania, które powierzyły swoje prawa organizacji do zbiorowego zarządzania, - osoby niebędące członkami organizacji zbiorowego zarządzania, w imieniu których organizacja dokonała poboru wynagrodzeń na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez te osoby, - osoby w imieniu których organizacja zbiorowego zarządzania dokonała poboru wynagrodzeń działając na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. W roku 2012 wypłacono uprawnionym artystom wykonawcom łącznie ,69, w tym: - członkom STOART, artystom reprezentowanym przez STOART na podstawie umowy o powierzeniu praw ,77 zł, - osobom nie będącym członkami STOART oraz podmiotom prawnym (umowy zbiorowe) ,44 zł, - artystom zagranicznym, w imieniu których STOART działa na podstawie umów z zagranicznymi ozz-ami lub na podstawie udzielonych pełnomocnictwa ,98 zł, - organizacji SAWP dla artystów, którzy w roku 2012 wstąpili do tej organizacji (przed wstąpieniem do SAWP artyści ci nie byli zrzeszeni w żadnej organizacji zbiorowego zarządzania) ,50 zł, - wypłaty osobom, w imieniu których do momenty odbioru wynagrodzenia STOAR działał na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia zawarte są w kwocie ,77 zł (z chwilą poboru wypłaty osoby te powierzyły ochronę swoich praw STOART). k) wskazanie wysokości środków pobranych w roku sprawozdawczym i latach poprzednich, a niepodzielonych lub niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego, z wyjaśnieniem zasad, które organizacja zbiorowego zarządzania stosuje w celu określenia środków co do których upłynął termin przedawnienia roszczeń oraz ze wskazaniem na wysokość tych środków, Środki zainkasowane przez STOART a nie wypłacone artystom na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco: z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku ,73 zł ,94 zł ,83 zł ,73 zł ,91 zł z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku ,77 zł ,53 zł ,58 zł ,27 zł ,76 zł Kwotę tą tworzą : - wynagrodzenia nie podjęte przez artystów lub nie wysłane przelewem ze względu na niedostarczenie do STOART aktualnych kont bankowych.są to wynagrodzenia naliczone już dla artystów, którzy w pełni udokumentowali swoje prawa do odbioru należnych im tantiem (artyści bądź ich prawni następcy, którzy powierzyli pod ochronę STOART swój repertuar poprzez złożenie koniecznej dokumentacji), - środki zainkasowane od nadawców, których nie można rozliczyć z powodu braku wykazów nadań. Są to środki, które nadawcy wpłacili do STOART w okresie i do dzisiaj nie dosłali wymaganych wykazów nadań. Część tych środków, to kwoty wynegocjowane przez STOART od nadawców telewizyjnych dotyczące nadań audio-wizualnych, z które to nadani, do połowy roku 2010 roku nadawcy telewizyjni nie wnosili opłat do ozz-ów chroniących prawa pokrewne; wg tych nadawców przygotowanie wykazów nadań z tego zakresu, za cały okres obowiązku wnoszenia opłat wymaga długiego okresu ich tworzenia.

6 Strona 6 z 9 - środki, których wypłata nastąpi w roku 2013 (wykazy nadań za IV kwartał 2012 r. mogą być rozliczone dopiero po zakończeniu roku). - środki przypisane do konkretnych tytułów wykazywanych przez nadawców w okresie ostatnich dziesięciu lat - od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2012 r. Są to środki zainkasowane przez STOART na zasadzie reprezentowania cudzych sprawa bez bezpośredniego zlecenia (negotiorum gestio), w tym znaczna część dotyczy "repertuaru" zagranicznego. W przypadku "repertuary" polskiego środki te są sukcesywnie wypłacane uprawnionym po zgłoszeniu się do STOART oraz udokumentowaniu praw do wynagrodzenia a w przypadku artystów zagranicznych po udokumentowaniu praw przez zagraniczne organizacje zbiorowego zarządu bądź inne podmioty reprezentujące artystów zagranicznych. W praktyce możliwości rozliczeniowe organizacji zagranicznych są obecnie mało efektywne; na forum organizacji SCAPR zrzeszającej ozz z różnych krajów (w tym STOART) prowadzone są intensywne prace zmierzające do wypracowania efektywnych zasad wymiany informacji umożliwiających ciągłe i bieżące transfery kwot inkasowanych przez każdą z ozz. l) omówienie umów i porozumień zawartych z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu oraz okresu obowiązywania, ZAW STOART, mając na uwadze właściwe wykonywania zbiorowego zarządu zawarł już 31 umów o wzajemnej reprezentacji z zagranicznymi organizacjami (stan na koniec roku 2012). Umowy te zapewniają zapewnienia jak najszerszą ochronę praw naszych artystów zagranicą oraz umożliwienia ochrony artystów zagranicznych na terytorium Polski. W 2012 r. wypłaty wynagrodzeń dla artystów zagranicznych wyniosły 10,5 % ogólnej dystrybucji wynagrodzeń. W związku z zakończeniem rozbudową programy rozliczeniowego STOART o moduł rozliczeń zagranicznych zgodny z standardem IPDA, szacujemy że w 2013 r. wypłaty dla artystów zagranicznych ulegną zdecydowanemu wzrostowi. Wszystkie te umowy zawarte są na bazie modelu umowy ustalonego przez międzynarodową organizację artystów wykonawców SCAPR, której STOART jest pełnoprawnym członkiem regulują zarządzanie i ochronę artystycznych wykonań artystów reprezentowanych przez organizacje - strony umowy. Organizacje na podstawie umów upoważniają się nawzajem do reprezentowania na terytorium każdego z państw artystów wykonawców, którzy powierzyli tym organizacjom prawa do artystycznych wykonań. Obsługa umów zagranicznych zawartych przez STOART realizowana jest przy zastosowaniu autorskim programem komputerowego dostosowanego do standardów międzynarodowej wypracowanych przez międzynarodowe organizacje SCAPR, AEPO-ARTISTS i IPDA dotyczących inkasa, repartycji i wypłat stosownych wynagrodzeń zarówno artystom zagranicznym z terytorium Polski jak i dla artystów polskich z zagranicy. STOART jest aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji AEPO-ARTIS i SCAPR oraz IPDA. Przedstawiciele STOART uczestniczą w spotkaniach technicznej grupy roboczej SCAPR, której celem jest unifikacja systemu wymiany danych pomiędzy organizacjami. Każdy z członków STOART jest wpisywany do międzynarodowej bazy artystów IPD.

7 Strona 7 z 9 W 2012 r. został zawarty aneks do umowy z niemiecką organizacją GVL, na podstawie którego nastąpi transfer wynagrodzeń dla artystów pomiędzy Polską i Niemcami. Pierwszy transfer wynagrodzeń przewidywany jest na rok Żeby zapewnić jak najwyższą jakość wypłat STOART stale aktualizuje i rozbudowuje system który zapewnia prawidłowe wypłaty uprawnionym artystom. STOART na bieżąco udoskonala swój system w ten sposób, aby rozliczenia z organizacjami zagranicznymi odbywały się w ustalonych przez organizacje terminach. Ponadto negocjujemy umowy z nowymi organizacjami zagranicznymi, dzięki czemu artyści reprezentowani przez STOART będą mogli otrzymać wynagrodzenia z coraz większej liczby państw. Wykaz zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania, z którymi ZAW STOART zawarł umowy o wzajemnej reprezentacji od 1 maja 1997 r do 31 grudnia 2012 r.: Umowy o wzajemnej reprezentacji: PAMRA /England/ - Performing Artists Media Rights Association 1997 AIE /Spain/ - Artistas Interpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestion de Espana 1997 IMAIE /Italy/-Instituto perla tutela die Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori 1998 URADEX /Belgium/ - Uitvoerdersrechten-Association Droits D executants 2003 ROUPI /Russia/ - Russian Society for Performers Rights Protection 2003 RAAP /Ireland/ - Recorded Artists and Performers 2004 ADAMI /France/ - Civil society for the administration 2004 HUZIP /Croatia/ - Croatian Performers Rights Collecting Society 2005 DIONYSOS /Greece/ - Greek Performers Royalties Collecting Society 2005 ASTERAS Collective Rights Managements /Cyprus/ 2006 ABRAMUS /Brazil/ - Associacao Brasileira de Musica 2007 SENA / The Netherladns/ 2009 EJI /Hungary/-Hungarian collecting society of performing artists 1997 GVL /Germany/-Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzerechten 1997 SWISSPERFORM /Switzerland/ - Schweizariche Interpreten-Gesellschaft 1998 LSG /Austria/ - Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Ges.m.b.H CREDIDAM /Romania/ -The Romanian Collecting Society of Performing Artists 1998 NORMA /The Netherlands/ - The Dutch Collecting Society of Performing Artists 2000 ERATO /Greece/ - The Geek Singers Royalties Collecting Society 2000 APOLLON /Greece/ - The Greek Musicians Royalties Collecting Society 2000 AGATA /Lithuania/- The Authors Neighbouring Rights Association Agency 2001 OBERIG /Ukraine/-Ukrainian Society of copyright and related Rights Holders 2002 EEL /Estonia/ - Estonian Performers Association 2003 LAIPA /Latvia/ - Latvian performers and Producers Association 2003 PRISM / Malaysia/ - Performers and Artistes Rights 2004 CPRA-GEIDANKYO /Japan/ - Center for Performers Rights Administration 2005 Japan Council of Performers Organization UZUS /Bosnia Herzegovina / Bosnian Performers Organization 2006 IPF Zavod IPF /Slovenia/ 2006 SAMI Szwecja/ Swedish Artists and Musicians Interest Organization 2010 GRAMEX FI Finlandia /The Copyright Society of Performing Artists and Phonogram Producers in Finland 2010

8 NUOVO IMAIE Włochy 2012 Strona 8 z 9 STOART zawarł również umowy z agencjami zagranicznymi RightBack i Rights Agency Limited, na podstawie których reprezentuje ponad 1000 największych światowych artystów wykonawców - gwiazd współczesnej muzyki. Mające na celu zwiększenie przepływu wynagrodzeń dla artystów wykonawców, w roku 2012 STOART rozpoczął negocjacje umowy z dalszymi agentami zagranicznymi z kilkoma nowymi zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. m) wskazanie wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych podmiotom zagranicznym w roku sprawozdawczym, Wypłaty podmiotom zagranicznym, w imieniu których STOART działa na podstawie umów z zagranicznymi ozz-ami lub na podstawie udzielonych pełnomocnictwa, w roku sprawozdawczym wyniosły ,98 zł, n) informację czy zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art ust. 1,2 lub 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub został wyznaczony podmiot, o którym mowa w art ust. 4 tej ustawy, STOART nie zawarł porozumienia, o którym mowa w art. 107 (1) ust. 1,2 ustawy paipp oraz nie udzielił pełnomocnictwa do działania w imieniu stowarzyszenia. o) omówienie sposobu zarządzania środkami pieniężnymi uzyskanymi z opłat i wynagrodzeń, od czasu ich pobrania do czasu ich wypłaty uprawnionym, Środki zainkasowane przez STOART rozdzielane są w cyklach kwartalnych na podstawie wykazów nadań za rozliczany kwartał. Wszystkie środki przypisane są do konkretnych wykonań i jeśli ustalone i udokumentowane są zasady udziału artysty wykonawcy w wykonaniu przypisane są również uprawnionemu. Wypłata następuje niezwłocznie; jeżeli uprawniony pozostawił w STOART numer swojego konta dokonywany jest przelew, jeżeli uprawniony zgłosi się do kasy STOART otrzymuje wypłatę w kasie. W przypadku należności dla artystów zagranicznych wypłaty następują półrocznie lub rocznie (zależnie od decyzji podmiotu zagranicznego). O posiadaniu przez STOART środków zainkasowanych i nie podjętych informujemy artystów na stronie internetowej oraz w przypadku posiadania innych możliwości kontaktowych telefonicznie, mail-owo lub pisemnie. Środki nie podjęte, po upływie dziesięciu lat powiększają pulę środków do podziału bieżącego. 7) Wykaz uchwał podjętych przez organy organizacji zbiorowego zarządzania, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zawierający: numer, datę podjęcia oraz tytuł uchwały; STOART, w zakresie zbiorowego zarządzania działa na podstawie decyzji najwyższego organy stowarzyszenia Walnego Zebrania Delegatów. Zbiorowy zarząd regulują regulaminy inkasa i repartycji podjęte i zatwierdzone uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 24 czerwca 2007 roku. 8) Przewidywane kierunki rozwoju organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie związanym ze zbiorowym zarządzaniem i ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz realizacji jej celów statutowych. STOART w celu udoskonalenia zbiorowego zarządu przewiduje:

9 Strona 9 z 9 a) w celu intensyfikacji inkasa wynagrodzeń - dalszy rozwój delegatur terenowych, - wprowadzenie elektronicznego, samodzielnego zawierania umów licencyjnych przez użytkowników (internetowy formularz umowy do samodzielnego wypełnienia oraz wydruku), b) w celu ułatwienia zgłoszeń repertuarowych i intensyfikacji wypłat uprawnionym zwiększenia - wprowadzenie internetowej formy zgłaszania repertuaru bezpośrednio przez artystów wykonawców, - uruchomienie internetowego wglądu do swojego dla artystów w celu monitorowania naliczanych tantiem,. - opracowanie aplikacji umożliwiającej nadawcom tworzenie wykazów nadań w formacie kompatybilnym z systemem rozliczeniowym stosowanym w STOART. Włodzimierz Wiśniewski Dyrektor Biura Zarządu ZAW STOART

Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w roku 2013

Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w roku 2013 Z.A.W. STOART 00-357 Warszawa, ul. Nowy Świat 64, tel/fax: (48-22) 827 83 71, 828 25 68 e-mail: stoart@stoart.org.pl, www.stoart.org.pl Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w

Bardziej szczegółowo

l.dz /2015 Warszawa, 25 czerwca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAW STOART W ROKU 2014

l.dz /2015 Warszawa, 25 czerwca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAW STOART W ROKU 2014 Z.A.W. STOART 00-357 Warszawa, ul. Nowy Świat 64, tel/fax: (48-22) 556 92 00, 556 92 25 e-mail: stoart@stoart.org.pl, www.stoart.org.pl l.dz. 779219/2015 Warszawa, 25 czerwca 2015 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW WYKONAWCÓW UTWORÓW MUZYCZNYCH I SŁOWNO-MUZYCZNYCH SAWP ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW WYKONAWCÓW UTWORÓW MUZYCZNYCH I SŁOWNO-MUZYCZNYCH SAWP ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW WYKONAWCÓW UTWORÓW MUZYCZNYCH I SŁOWNO-MUZYCZNYCH SAWP ZA ROK 2013 na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POLSKI RYNEK OPROGRAMOWANIA POLISH SOFTWARE MARKET ASSOCIATION NIP: 526-17-33-342 KRS: 0000121020 REGON: 010012308

STOWARZYSZENIE POLSKI RYNEK OPROGRAMOWANIA POLISH SOFTWARE MARKET ASSOCIATION NIP: 526-17-33-342 KRS: 0000121020 REGON: 010012308 Roczne Sprawozdanie z działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi za rok 2014. Rozdział I. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO. 1. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa organizacji i adres: Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny ul. Grodzka 14 20-112 Lublin

1. Nazwa organizacji i adres: Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny ul. Grodzka 14 20-112 Lublin Sprawozdanie merytoryczno-finansowe Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych z działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi za 2011 rok 1. Nazwa organizacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:37 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 11:04:37 Numer KRS: 0000094940 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REPARTYCJI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (w brzmieniu ustalonym uchwałą 59 Zarządu Głównego ZPAP z dnia

REGULAMIN REPARTYCJI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (w brzmieniu ustalonym uchwałą 59 Zarządu Głównego ZPAP z dnia REGULAMIN REPARTYCJI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (w brzmieniu ustalonym uchwałą 59 Zarządu Głównego ZPAP z dnia 27.06.2015 roku) 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Wypłata wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" TESCO Polska Sp. z o.o.

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność TESCO Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" TESCO Polska Sp. z o.o. 1 Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność" TESCO Polska Sp. z o.o. zwana dalej Organizacją Zakładową, działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2014 godz. 07:39:01 Numer KRS: 0000125208

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2014 godz. 07:39:01 Numer KRS: 0000125208 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.09.2014 godz. 07:39:01 Numer KRS: 0000125208 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Kielce 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zbiorowego

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:19:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:19:30 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 05:19:30 Numer KRS: 0000130506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k 1 Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:01:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:01:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 12:01:26 Numer KRS: 0000127872 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2016 godz. 07:03:52 Numer KRS: 0000054989

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2016 godz. 07:03:52 Numer KRS: 0000054989 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2016 godz. 07:03:52 Numer KRS: 0000054989 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:43:47 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 13:43:47 Numer KRS: 0000467126 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 08:45:52 Numer KRS: 0000140062

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 08:45:52 Numer KRS: 0000140062 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 08:45:52 Numer KRS: 0000140062 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

www.kopipol.pl ZASADY REPARTYCJI Kopia pochodząca ze strony internetowej

www.kopipol.pl ZASADY REPARTYCJI Kopia pochodząca ze strony internetowej Załącznik Nr 8 ZASADY REPARTYCJI (tekst jednolity przyjętych uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 13 grudnia 2013 roku) W celu realizacji idei wypłacania twórcom

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2015 godz. 15:16:57 Numer KRS: 0000333174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ Sprawozdanie zostało sporządzone za rok kalendarzowy 2014, zgodnie z nowymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 09:01:07 Numer KRS: 0000102561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 09:01:07 Numer KRS: 0000102561 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 09:01:07 Numer KRS: 0000102561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 04:11:25 Numer KRS: 0000308689

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 04:11:25 Numer KRS: 0000308689 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 04:11:25 Numer KRS: 0000308689 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:53:46 Numer KRS: 0000234357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:53:46 Numer KRS: 0000234357 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:53:46 Numer KRS: 0000234357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. www.kopipol.pl

Rozdział 1. www.kopipol.pl Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za okres od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:08:04 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2016 godz. 14:08:04 Numer KRS: 0000160900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:45:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2016 godz. 10:45:00 Numer KRS: 0000258599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

U M O W A L I C E N C Y J N A n r / 2 0

U M O W A L I C E N C Y J N A n r / 2 0 U M O W A L I C E N C Y J N A n r / 2 0 zawarta w dniu..., w Warszawie pomiędzy: ZWIĄZKIEM POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW z siedzibą w Warszawie (ZPAP), ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: ze składek członkowskich z dotacji, darowizn i zapisów z przejętego majątku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2015 godz. 21:19:14 Numer KRS: 0000445909

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2015 godz. 21:19:14 Numer KRS: 0000445909 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2015 godz. 21:19:14 Numer KRS: 0000445909 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.09.2015 godz. 23:49:40 Numer KRS: 0000105567

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.09.2015 godz. 23:49:40 Numer KRS: 0000105567 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.09.2015 godz. 23:49:40 Numer KRS: 0000105567 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 00:49:34 Numer KRS: 0000080289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 19:46:38 Numer KRS: 0000452984

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 19:46:38 Numer KRS: 0000452984 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 19:46:38 Numer KRS: 0000452984 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja merytoryczna

Informacja merytoryczna WOJEWÓDZKI KOMITET STOWARZYSZENIE NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZDROWIA W KATOWICACH Informacja merytoryczna z działalności oddziału WK St. NFOZ w Katowicach 2010-12-31 1 Informacja merytoryczna z działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:40:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:40:32 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.11.2016 godz. 14:40:32 Numer KRS: 0000441721 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega.

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Pogoria Biega. 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd Stowarzyszenia Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia. kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.09.2014 godz. 14:18:06 Numer KRS: 0000131363

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.09.2014 godz. 14:18:06 Numer KRS: 0000131363 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.09.2014 godz. 14:18:06 Numer KRS: 0000131363 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 13:36:31 Numer KRS: 0000084458

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 13:36:31 Numer KRS: 0000084458 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2014 godz. 13:36:31 Numer KRS: 0000084458 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:00:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:00:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.08.2016 godz. 15:00:01 Numer KRS: 0000192964 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:30:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:30:06 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2016 godz. 03:30:06 Numer KRS: 0000442699 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE. Rozdział I. Reprezentacja rodziców w szkole i jej cele. Rozdział II.

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE. Rozdział I. Reprezentacja rodziców w szkole i jej cele. Rozdział II. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r.( z późniejszymi zmianami) w Gimnazjum im. Polskich Noblistów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.11.2015 godz. 18:29:00 Numer KRS: 0000239942

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.11.2015 godz. 18:29:00 Numer KRS: 0000239942 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2015 godz. 18:29:00 Numer KRS: 0000239942 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2013 godz. 11:35:56 Numer KRS: 0000097301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2014 godz. 10:19:31 Numer KRS: 0000048508

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2014 godz. 10:19:31 Numer KRS: 0000048508 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2014 godz. 10:19:31 Numer KRS: 0000048508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 21:30:07 Numer KRS: 0000276855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 16:05:58 Numer KRS: 0000073282

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 16:05:58 Numer KRS: 0000073282 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2014 godz. 16:05:58 Numer KRS: 0000073282 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2015

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2015 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Wrocławska 47 za rok 2015 1. Bilans za rok 2015 2. Rachunek wyników za rok 2015 3.Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.10.2015 godz. 09:09:25 Numer KRS: 0000293886 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1) Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 52 i 54 (Dz. U. Nr 80 z dnia 9 maja 2007r.) 2) Statut Zespołu Szkół o w Milanowie.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.06.2015 godz. 09:28:21 Numer KRS: 0000026967 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie Niniejszy Regulamin Zarządu Krajowej Izby Sportu z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000368557, której akta rejestrowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH ekspertka: Monika Chrzczonowicz prowadząca: Dorota Kostowska Czy Twoim zdaniem po wprowadzeniu zmian prawnych będzie: A. tak samo B. lepiej

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi na rynku książki

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi na rynku książki Zbiorowy zarząd prawami autorskimi na rynku książki Aleksandra Burba Specjalista ds. prawnych i windykacji Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka Rodzaje zbiorowego zarządu dla rynku książki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:53:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:53:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 03:53:08 Numer KRS: 0000087684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 162/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 11/06/12 z dnia 15.11.2012r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:51:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2016 godz. 15:51:09 Numer KRS: 0000033192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:54:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:54:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.09.2016 godz. 08:54:12 Numer KRS: 0000374372 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa,

Bardziej szczegółowo