Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w roku 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w roku 2012"

Transkrypt

1 Z.A.W. STOART Warszawa, ul. Nowy Świat 64, tel/fax: (48-22) , Sprawozdanie z działalności Związku Artystów Wykonawców STOART w roku 2012 (sprawozdanie sporządzono zgodnie z wytycznymi z rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 kwietnia 2011 r.) 1) Nazwę, siedzibę i adres organizacji zbiorowego zarządzania, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe organizacji zbiorowego zarządzania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON, Nazwa: Związek Artystów Wykonawców STOART Adres: Warszawa, ul. Nowy Świat 64 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: REGON: ) Aktualny statut organizacji zbiorowego zarządzania wraz ze wskazaniem zmian statutu w roku sprawozdawczym i treści tych zmian, Statut Z.A.W. STOART załącznik nr.1 W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w statucie. 3) Imiona i nazwiska członków organów zarządzających oraz członków organów kontroli wewnętrznej organizacji zbiorowego zarządzania sprawujących funkcje w okresie roku sprawozdawczego, W ciągu całego okresie sprawozdawczym (rok 2012) skład Zarządu Z.A.W. STOART to: 1.- Anna Markowska Przewodnicząca Zarządu 2.- Wiesław Szymański Skarbnik Zarządu 3.- Wincenty Krawczyk Sekretarz Zarządu 4.- Zbigniew Konopczyński I Wiceprzewodniczący Zarządu 5.- Jan Drozdowski II Wiceprzewodniczący Zarządu 6.- Tomasz Warowny I Zastępca Skarbnika Zarządu 7.- Marek Michalak II Zastępca Skarbnika Zarządu 8.- Joanna Pawlak I Zastępca Sekretarza Zarządu 9.- Krzysztof Szczepański II Zastępca Sekretarza Zarządu, skład Komisji Rewizyjnej: 1.- Andrzej Kurpiewski Przewodniczący 2.- Zygfryd Sekuła Z-ca Przewodniczącego KRS 94940, Sąd Rej.dla m.st.warszawy, XII Wydz.Gosp.K.R.S. Bank PEKAO S.A., V oddział / Warszawa NIP: Nr Regon: Swift: PKOPPLPWWA5 ORGANIZACJA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ Collective Management Organisation - Union of Performing Artists S T O A R T Koncesja MKiDN nr DP.WPA 024/492/02 mp z r. (M.P. 18/2004 poz. 322)

2 3.- Wojciech Chrzanowski Sekretarz 4.- Stefan Lipczyński Z-ca Sekretarza 5.- Krzysztof Trzcionkowski Członek 6.- Jan Aniołek Członek. Strona 2 z 9 4) Informacje o podmiotach, które zostały utworzone przez organizację zbiorowego zarządzania oraz o podmiotach, w których organizacja zbiorowego zarządzania jest wspólnikiem lub akcjonariuszem. Z.A.W. STOART nie utworzył żadnego podmiotu oraz nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w żadnym podmiocie. 5) Informacje o strukturze organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania obejmujące: a) Schemat struktury organizacyjnej organizacji zbiorowego zarządzania, z uwzględnieniem oddziałów terenowych, wraz z informacją o jej zmianach w roku sprawozdawczym, b) Adresy i zakresy działania oddziałów terenowych organizacji zbiorowego zarządzania, Struktura organizacyjna biura Z.A.W. STOART załącznik nr.2 Ponadto, na terenie kraju działają przedstawiciele terenowi samodzielne podmioty gospodarcze działające na podstawie umów cywilno-prawnych oraz udzielonych im pełnomocnictw. Są to: Zakres działania Adres Przedstawiciel / Firma - miejsce prowadzenia działalności jeśli inny niż adres przedstawiciela woj. łódzkie woj. wielkopolskie i lubuskie Tomaszów Mazowiecki, ul. Krawiecka 10a Poznań ul. Winogrady 126 Michał Kafar, firma ARTGRAF Michał Kafar Ryszard Piechaczek, firma WORD BUSSINES CENTER woj. śląskie i opolskie Katowice, ul. Warszawska 36 Monika Kempny, firma STO sp. z o.o. woj. małopolskie, świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie Kraków, ul. Dunajewskiego 531 woj. mazowieckie woj. mazowieckie woj. mazowieckie Warszawa, ul. Berezyńska 6a Warszawa, Al. Jana Pawła II 20/1219 Zbigniew Staniak, firma Staniak Zbigniew Ryszard Tomasz Warowny, firma MUSIC ART & COPYRIGHT T.Warowny" Grzegorz Orłowski, firma BIURO OPŁAT i EWIDENCJI - Grzegorz Orłowski Warszawa, ul. Daniłowskiego 2/4 Piotr Gołaszewski, firma PRAKSIS woj. dolnośląskie Wrocław, ul. Braniborska 2/10 Józef Kuczk, firma PIRACY Ochrona Praw Autorskich, woj. pomorskie Gdańsk, ul. Toruńska 20 Andrzej Kurpiowski, firma Andrzej Kurpiowski,

3 woj. warmińsko-mazurskie (do r.) Teren całej Polski (Centrum Operacyjne STOART 2) korespondencyjne zawieranie umów Teren całej Polski (Centrum Operacyjne STOART 3) korespondencyjne zawieranie umów Olsztyn, ul. Chmielna 17 Katowice, ul. Warszawska 36 Bielsko Biała, ul. Akademii Umiejętności 27 lok. 3 Henryk Waszkiel, firma TRANSPOZYCJA - Henryk Waszkiel Katarzyna Falbierska, firma ŚLĄSKA AGENCJA FINANSOWA s.j. Barbara Plichta, firma COS Barbara Plichta Strona 3 z 9 c) Wskazanie zadań i liczby członków komisji, rad lub innych zespołów powołanych przez organizację zbiorowego zarządzania, w tym komisji socjalnych i promocyjnych, W STOART funkcjonują dwie Komisje: 1) trzyosobowa Komisja Funduszu Promocyjnego, która na podstawie składanych wniosków przyznaje dotacje związane z promowaniem działalności artystycznej polskich muzyków oraz 2) trzyosobowa Komisja Funduszu Socjalnego, która na podstawie składanych wniosków przyznaje zapomogi, pożyczki dla artystów znajdujących się w złej sytuacji materialnej. d) Daty upływu kadencji organów organizacji zbiorowego zarządzania. Kadencja obecnie wybranych organów stanowiących w ZAW STOART upływa z dniem 27 marca 2015 roku. 6) Informacje dotyczące działalności w zakresie zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich lub pokrewnych obejmujące: a) Tabele wynagrodzeń prawomocnie zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego lub sąd, obowiązujące w roku sprawozdawczym, wraz z kopiami orzeczeń wydanych w celu ich zatwierdzenia, STOART działa w oparciu z zatwierdzoną przez Komisję Prawa Autorskiego (orzeczenie KPA z 18 lipca 2001 r.) tabelę stawek minimalnych. Tabela ze stawkami obowiązującymi w roku 2012 (po kolejnych waloryzacjach) stanowi załącznik 3 do niniejszego sprawozdania. Orzeczenie KPA załącznik nr.4. b) Kopie uchwał lub innych aktów wewnętrznych określających wysokość stawek wynagrodzeń za korzystanie z praw autorskich lub praw pokrewnych będących przedmiotem zbiorowego zarządzania, w przypadkach, w których stawki wynagrodzeń nie zostały prawomocnie zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego lub sąd, STOART działa na podstawie stawek zatwierdzonych przez KPA. c) Aktualny regulamin określający zasady podziału (repartycji) pobranych wynagrodzeń lub opłat, wraz z informacją o jego zmianach w roku sprawozdawczym i ich treści, Obowiązujący w roku 2012 system repartycji określa regulamin, który stanowi załącznik nr. 5. W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w regulaminie.

4 Strona 4 z 9 d) Wskazanie liczby członków stowarzyszenia, w tym liczby członków, którzy powierzyli prawa do zbiorowego zarządzania, Stan na koniec roku 2012: liczba członkowie Wszyscy członkowie powierzyli prawa do zbiorowego zarządzania. Ponadto 31 artystów polskich oraz 1081 artystów zagranicznych powierzyło swoje prawa pod ochronę bez deklaracji członkowskie. e) Wskazanie liczby podmiotów, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania według stanu na koniec roku sprawozdawczego oraz liczby podmiotów, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania w ciągu roku sprawozdawczego, Członkowie zbiorowi, stan na koniec roku (umowy zbiorowe obejmują artystów indywidualnych). W roku 2012 doszła 2 umowa zbiorowa. f) Wzory stosowanych przez organizację zbiorowego zarządzania umów oraz innych aktów, których przedmiotem jest powierzenie praw do zbiorowego zarządzania Akty prawne dotyczące powierzenia praw do zbiorowego zarządzania stosowane w STOART, to: 1) zobowiązanie organizacyjne - załącznik nr. 6, 2) umowa zlecenie - załącznik nr. 7, 3) umowa zbiorowa - załącznik nr. 8. g) Wskazanie liczby umów zawartych z podmiotami korzystającymi z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w zakresie zbiorowego zarządzania według stanu na koniec roku sprawozdawczego, a także wzory umów zawieranych z korzystającymi, Liczba umów z użytkownikami na koniec roku Liczba umów zawartych w roku Wzory umów z użytkownikami załącznik nr.9. h) Wskazanie wysokości pobranych wynagrodzeń i opłat z tytułu zbiorowego zarządzania, w roku sprawozdawczym oraz wysokości i rodzaju dokonanych potrąceń, w tym prowizji za pobór wynagrodzeń i opłat, Wynagrodzenia zainkasowane w roku ,76 zł z VAT, ,50 zł netto. STOART nie dokonuje żadnych potrąceń z zainkasowanych tantiem oprócz prowizji; prowizja na prowadzenie zbiorowego zarządu z inkasa roku 2012 wyniosła ,18 zł. i) Wskazanie wysokości kwot pochodzących z potrąceń, o których mowa w lit. h, przeznaczonych na fundusze socjalne lub promocje twórczości, STOART nie dokonuje potrąceń na fundusze promocyjny i socjalny z kwot zainkasowanych do użytkowników artystycznych wykonań (z kwoty wskazanej w ppkt h). j) Wskazanie wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych podmiotom, które powierzyły prawa do zbiorowego zarządzania i innym uprawnionym z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, wraz ze wskazaniem na grupy uprawnionych, którym środki zostały wypłacone, tj. na: - członków organizacji zbiorowego zarządzania, którzy powierzyli swoje prawa organizacji do

5 Strona 5 z 9 zbiorowego zarządzania, - osoby niebędące członkami organizacji zbiorowego zarządzania, które powierzyły swoje prawa organizacji do zbiorowego zarządzania, - osoby niebędące członkami organizacji zbiorowego zarządzania, w imieniu których organizacja dokonała poboru wynagrodzeń na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa przez te osoby, - osoby w imieniu których organizacja zbiorowego zarządzania dokonała poboru wynagrodzeń działając na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. W roku 2012 wypłacono uprawnionym artystom wykonawcom łącznie ,69, w tym: - członkom STOART, artystom reprezentowanym przez STOART na podstawie umowy o powierzeniu praw ,77 zł, - osobom nie będącym członkami STOART oraz podmiotom prawnym (umowy zbiorowe) ,44 zł, - artystom zagranicznym, w imieniu których STOART działa na podstawie umów z zagranicznymi ozz-ami lub na podstawie udzielonych pełnomocnictwa ,98 zł, - organizacji SAWP dla artystów, którzy w roku 2012 wstąpili do tej organizacji (przed wstąpieniem do SAWP artyści ci nie byli zrzeszeni w żadnej organizacji zbiorowego zarządzania) ,50 zł, - wypłaty osobom, w imieniu których do momenty odbioru wynagrodzenia STOAR działał na podstawie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia zawarte są w kwocie ,77 zł (z chwilą poboru wypłaty osoby te powierzyły ochronę swoich praw STOART). k) wskazanie wysokości środków pobranych w roku sprawozdawczym i latach poprzednich, a niepodzielonych lub niewypłaconych na koniec roku sprawozdawczego, z wyjaśnieniem zasad, które organizacja zbiorowego zarządzania stosuje w celu określenia środków co do których upłynął termin przedawnienia roszczeń oraz ze wskazaniem na wysokość tych środków, Środki zainkasowane przez STOART a nie wypłacone artystom na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco: z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku ,73 zł ,94 zł ,83 zł ,73 zł ,91 zł z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku z inkasa w roku ,77 zł ,53 zł ,58 zł ,27 zł ,76 zł Kwotę tą tworzą : - wynagrodzenia nie podjęte przez artystów lub nie wysłane przelewem ze względu na niedostarczenie do STOART aktualnych kont bankowych.są to wynagrodzenia naliczone już dla artystów, którzy w pełni udokumentowali swoje prawa do odbioru należnych im tantiem (artyści bądź ich prawni następcy, którzy powierzyli pod ochronę STOART swój repertuar poprzez złożenie koniecznej dokumentacji), - środki zainkasowane od nadawców, których nie można rozliczyć z powodu braku wykazów nadań. Są to środki, które nadawcy wpłacili do STOART w okresie i do dzisiaj nie dosłali wymaganych wykazów nadań. Część tych środków, to kwoty wynegocjowane przez STOART od nadawców telewizyjnych dotyczące nadań audio-wizualnych, z które to nadani, do połowy roku 2010 roku nadawcy telewizyjni nie wnosili opłat do ozz-ów chroniących prawa pokrewne; wg tych nadawców przygotowanie wykazów nadań z tego zakresu, za cały okres obowiązku wnoszenia opłat wymaga długiego okresu ich tworzenia.

6 Strona 6 z 9 - środki, których wypłata nastąpi w roku 2013 (wykazy nadań za IV kwartał 2012 r. mogą być rozliczone dopiero po zakończeniu roku). - środki przypisane do konkretnych tytułów wykazywanych przez nadawców w okresie ostatnich dziesięciu lat - od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2012 r. Są to środki zainkasowane przez STOART na zasadzie reprezentowania cudzych sprawa bez bezpośredniego zlecenia (negotiorum gestio), w tym znaczna część dotyczy "repertuaru" zagranicznego. W przypadku "repertuary" polskiego środki te są sukcesywnie wypłacane uprawnionym po zgłoszeniu się do STOART oraz udokumentowaniu praw do wynagrodzenia a w przypadku artystów zagranicznych po udokumentowaniu praw przez zagraniczne organizacje zbiorowego zarządu bądź inne podmioty reprezentujące artystów zagranicznych. W praktyce możliwości rozliczeniowe organizacji zagranicznych są obecnie mało efektywne; na forum organizacji SCAPR zrzeszającej ozz z różnych krajów (w tym STOART) prowadzone są intensywne prace zmierzające do wypracowania efektywnych zasad wymiany informacji umożliwiających ciągłe i bieżące transfery kwot inkasowanych przez każdą z ozz. l) omówienie umów i porozumień zawartych z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu oraz okresu obowiązywania, ZAW STOART, mając na uwadze właściwe wykonywania zbiorowego zarządu zawarł już 31 umów o wzajemnej reprezentacji z zagranicznymi organizacjami (stan na koniec roku 2012). Umowy te zapewniają zapewnienia jak najszerszą ochronę praw naszych artystów zagranicą oraz umożliwienia ochrony artystów zagranicznych na terytorium Polski. W 2012 r. wypłaty wynagrodzeń dla artystów zagranicznych wyniosły 10,5 % ogólnej dystrybucji wynagrodzeń. W związku z zakończeniem rozbudową programy rozliczeniowego STOART o moduł rozliczeń zagranicznych zgodny z standardem IPDA, szacujemy że w 2013 r. wypłaty dla artystów zagranicznych ulegną zdecydowanemu wzrostowi. Wszystkie te umowy zawarte są na bazie modelu umowy ustalonego przez międzynarodową organizację artystów wykonawców SCAPR, której STOART jest pełnoprawnym członkiem regulują zarządzanie i ochronę artystycznych wykonań artystów reprezentowanych przez organizacje - strony umowy. Organizacje na podstawie umów upoważniają się nawzajem do reprezentowania na terytorium każdego z państw artystów wykonawców, którzy powierzyli tym organizacjom prawa do artystycznych wykonań. Obsługa umów zagranicznych zawartych przez STOART realizowana jest przy zastosowaniu autorskim programem komputerowego dostosowanego do standardów międzynarodowej wypracowanych przez międzynarodowe organizacje SCAPR, AEPO-ARTISTS i IPDA dotyczących inkasa, repartycji i wypłat stosownych wynagrodzeń zarówno artystom zagranicznym z terytorium Polski jak i dla artystów polskich z zagranicy. STOART jest aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji AEPO-ARTIS i SCAPR oraz IPDA. Przedstawiciele STOART uczestniczą w spotkaniach technicznej grupy roboczej SCAPR, której celem jest unifikacja systemu wymiany danych pomiędzy organizacjami. Każdy z członków STOART jest wpisywany do międzynarodowej bazy artystów IPD.

7 Strona 7 z 9 W 2012 r. został zawarty aneks do umowy z niemiecką organizacją GVL, na podstawie którego nastąpi transfer wynagrodzeń dla artystów pomiędzy Polską i Niemcami. Pierwszy transfer wynagrodzeń przewidywany jest na rok Żeby zapewnić jak najwyższą jakość wypłat STOART stale aktualizuje i rozbudowuje system który zapewnia prawidłowe wypłaty uprawnionym artystom. STOART na bieżąco udoskonala swój system w ten sposób, aby rozliczenia z organizacjami zagranicznymi odbywały się w ustalonych przez organizacje terminach. Ponadto negocjujemy umowy z nowymi organizacjami zagranicznymi, dzięki czemu artyści reprezentowani przez STOART będą mogli otrzymać wynagrodzenia z coraz większej liczby państw. Wykaz zagranicznych organizacji zbiorowego zarządzania, z którymi ZAW STOART zawarł umowy o wzajemnej reprezentacji od 1 maja 1997 r do 31 grudnia 2012 r.: Umowy o wzajemnej reprezentacji: PAMRA /England/ - Performing Artists Media Rights Association 1997 AIE /Spain/ - Artistas Interpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestion de Espana 1997 IMAIE /Italy/-Instituto perla tutela die Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori 1998 URADEX /Belgium/ - Uitvoerdersrechten-Association Droits D executants 2003 ROUPI /Russia/ - Russian Society for Performers Rights Protection 2003 RAAP /Ireland/ - Recorded Artists and Performers 2004 ADAMI /France/ - Civil society for the administration 2004 HUZIP /Croatia/ - Croatian Performers Rights Collecting Society 2005 DIONYSOS /Greece/ - Greek Performers Royalties Collecting Society 2005 ASTERAS Collective Rights Managements /Cyprus/ 2006 ABRAMUS /Brazil/ - Associacao Brasileira de Musica 2007 SENA / The Netherladns/ 2009 EJI /Hungary/-Hungarian collecting society of performing artists 1997 GVL /Germany/-Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzerechten 1997 SWISSPERFORM /Switzerland/ - Schweizariche Interpreten-Gesellschaft 1998 LSG /Austria/ - Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Ges.m.b.H CREDIDAM /Romania/ -The Romanian Collecting Society of Performing Artists 1998 NORMA /The Netherlands/ - The Dutch Collecting Society of Performing Artists 2000 ERATO /Greece/ - The Geek Singers Royalties Collecting Society 2000 APOLLON /Greece/ - The Greek Musicians Royalties Collecting Society 2000 AGATA /Lithuania/- The Authors Neighbouring Rights Association Agency 2001 OBERIG /Ukraine/-Ukrainian Society of copyright and related Rights Holders 2002 EEL /Estonia/ - Estonian Performers Association 2003 LAIPA /Latvia/ - Latvian performers and Producers Association 2003 PRISM / Malaysia/ - Performers and Artistes Rights 2004 CPRA-GEIDANKYO /Japan/ - Center for Performers Rights Administration 2005 Japan Council of Performers Organization UZUS /Bosnia Herzegovina / Bosnian Performers Organization 2006 IPF Zavod IPF /Slovenia/ 2006 SAMI Szwecja/ Swedish Artists and Musicians Interest Organization 2010 GRAMEX FI Finlandia /The Copyright Society of Performing Artists and Phonogram Producers in Finland 2010

8 NUOVO IMAIE Włochy 2012 Strona 8 z 9 STOART zawarł również umowy z agencjami zagranicznymi RightBack i Rights Agency Limited, na podstawie których reprezentuje ponad 1000 największych światowych artystów wykonawców - gwiazd współczesnej muzyki. Mające na celu zwiększenie przepływu wynagrodzeń dla artystów wykonawców, w roku 2012 STOART rozpoczął negocjacje umowy z dalszymi agentami zagranicznymi z kilkoma nowymi zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. m) wskazanie wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych podmiotom zagranicznym w roku sprawozdawczym, Wypłaty podmiotom zagranicznym, w imieniu których STOART działa na podstawie umów z zagranicznymi ozz-ami lub na podstawie udzielonych pełnomocnictwa, w roku sprawozdawczym wyniosły ,98 zł, n) informację czy zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art ust. 1,2 lub 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub został wyznaczony podmiot, o którym mowa w art ust. 4 tej ustawy, STOART nie zawarł porozumienia, o którym mowa w art. 107 (1) ust. 1,2 ustawy paipp oraz nie udzielił pełnomocnictwa do działania w imieniu stowarzyszenia. o) omówienie sposobu zarządzania środkami pieniężnymi uzyskanymi z opłat i wynagrodzeń, od czasu ich pobrania do czasu ich wypłaty uprawnionym, Środki zainkasowane przez STOART rozdzielane są w cyklach kwartalnych na podstawie wykazów nadań za rozliczany kwartał. Wszystkie środki przypisane są do konkretnych wykonań i jeśli ustalone i udokumentowane są zasady udziału artysty wykonawcy w wykonaniu przypisane są również uprawnionemu. Wypłata następuje niezwłocznie; jeżeli uprawniony pozostawił w STOART numer swojego konta dokonywany jest przelew, jeżeli uprawniony zgłosi się do kasy STOART otrzymuje wypłatę w kasie. W przypadku należności dla artystów zagranicznych wypłaty następują półrocznie lub rocznie (zależnie od decyzji podmiotu zagranicznego). O posiadaniu przez STOART środków zainkasowanych i nie podjętych informujemy artystów na stronie internetowej oraz w przypadku posiadania innych możliwości kontaktowych telefonicznie, mail-owo lub pisemnie. Środki nie podjęte, po upływie dziesięciu lat powiększają pulę środków do podziału bieżącego. 7) Wykaz uchwał podjętych przez organy organizacji zbiorowego zarządzania, dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zawierający: numer, datę podjęcia oraz tytuł uchwały; STOART, w zakresie zbiorowego zarządzania działa na podstawie decyzji najwyższego organy stowarzyszenia Walnego Zebrania Delegatów. Zbiorowy zarząd regulują regulaminy inkasa i repartycji podjęte i zatwierdzone uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 24 czerwca 2007 roku. 8) Przewidywane kierunki rozwoju organizacji zbiorowego zarządzania w zakresie związanym ze zbiorowym zarządzaniem i ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz realizacji jej celów statutowych. STOART w celu udoskonalenia zbiorowego zarządu przewiduje:

9 Strona 9 z 9 a) w celu intensyfikacji inkasa wynagrodzeń - dalszy rozwój delegatur terenowych, - wprowadzenie elektronicznego, samodzielnego zawierania umów licencyjnych przez użytkowników (internetowy formularz umowy do samodzielnego wypełnienia oraz wydruku), b) w celu ułatwienia zgłoszeń repertuarowych i intensyfikacji wypłat uprawnionym zwiększenia - wprowadzenie internetowej formy zgłaszania repertuaru bezpośrednio przez artystów wykonawców, - uruchomienie internetowego wglądu do swojego dla artystów w celu monitorowania naliczanych tantiem,. - opracowanie aplikacji umożliwiającej nadawcom tworzenie wykazów nadań w formacie kompatybilnym z systemem rozliczeniowym stosowanym w STOART. Włodzimierz Wiśniewski Dyrektor Biura Zarządu ZAW STOART

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski

Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Regulamin Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Warszawski ( SEP

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW

BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO DOCHODOWYCH SUROWCÓW publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Termin ważności

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu

Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Prospekt Emisyjny Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo