1. Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)?"

Transkrypt

1 KONTAKT Z NAMI Pod podanym numerem telefonu można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności Rejestru. Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego tel Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30 15:30 Pytania i odpowiedzi 1. Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)? Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej wynosi 30 zł zaś w wersji elektronicznej - 20 zł. 2. Jak mogę uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)? drogą elektroniczną (podstawowe informacje na dostęp do e-krk https://ems.ms.gov.pl ), osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych KRK albo w Biurze Informacyjnym KRK przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, bądź upoważniając osobę trzecią, która zgłosi się do Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura z pisemnym pełnomocnictwem oraz wypełnionym i podpisanym zapytaniem/wnioskiem, można wysłać podpisany i opłacony formularz pocztą do wybranego Punktu Informacyjnego KRK albo do siedziby Biura. W tym celu należy pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości formularz zapytanie o udzielenie informacji o osobie / zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym oraz uiścić opłatę. Opłatę za zaświadczenie można wnieść: przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (numer konta poniżej), w formie znaku opłaty sądowej, zakupionego np. w najbliższym sądzie albo gotówką w kasie dowolnego sądu. W tytule przelewu należy wskazać datę wystawienia oraz imię i nazwisko osoby albo nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Rejestru. Do zapytania/wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności. Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa NBP O/O Warszawa PL Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa Plac Powstańców Warszawy Warszawa

2 (SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych) 3. Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)? W siedzibie głównej Biura Informacyjnego KRK na ul. Czerniakowskiej 100, Warszawa, bądź w jednym z Punktów Informacyjnych KRK. Wykaz Punktów Informacyjnych KRK znajduje się na stronie w zakładce Rejestry i Ewidencje -> Krajowy Rejestr Kaarny. 4. W jakich godzinach można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego w siedzibie Rejestru przy ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu? W poniedziałki od 7:45-17:45, od wtorku do piątku 7:45:15:15. Kasy czynne w poniedziałki od 7:45-17:45, od wtorku do piątku 7:45-15: Czy można przesłać zapytanie faxem lub em? Nie. 6. Przebywam zagranicą, jak mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności? 1. Można wysłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ekrk, jeżeli wnioskodawca posiada bezpieczny podpis weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpis potwierdzony profilem zaufanym epuap, 2. można zgłosić się do ambasady lub konsulatu, które będą pośredniczyły w uzyskaniu takiego zaświadczenia, 3. można przesłać formularz pocztą. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, wypełnić go i podpisać. Do wypełnionego formularza należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności na konto Ministerstwa Sprawiedliwości na kwotę 30 zł. W lewym górnym rogu formularza należy wskazać imię i nazwisko oraz adres (zagranicą), na który ma zostać przesłane zaświadczenie, bądź dołączyć instrukcję wysyłki na osobnej kartce. Wysyłka zagranicę odbywa się bez dodatkowych kosztów za przesyłkę. 7. Czy mogę kogoś upoważnić do złożenia zapytania? Tak. Można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie i wynosi 17 zł, płatne gotówką w kasie organu podatkowego (urząd dzielnicy/miasta) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo. Udzielenie pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

3 8. Jaki jest numer konta dla opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w siedzibie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu? Nazwa: Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, Poznań, ul. Libelta 16/20 PKO BP.S.A. nr konta: Co musi znaleźć się w pełnomocnictwie? Dane osobowe osoby dającej upoważnienie (mocodawcy) i upoważnionej (w tym adres przynajmniej jednej z tych osób) oraz wskazanie zakresu upoważnienia. Przykład pełnomocnictwa: Ja (imię i nazwisko oraz numer PESEL), zamieszkały... (adres zamieszkania) upoważniam Panią/Pana... legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym (seria... Nr... wydanym przez...) do wszelkich czynności związanych z uzyskaniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Pełnomocnictwo musi być własnoręcznie podpisane przez mocodawcę. 10. Czy z wnioskiem/zapytaniem muszę zwrócić się do Punktu Informacyjnego KRK w rejonie mojego miejsca zameldowania lub siedziby firmy? Nie. Miejsce zameldowania, zamieszkania czy siedziba firmy nie mają znaczenia. Można zgłosić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. To samo dotyczy wysyłania wniosków/zapytań pocztą można je wysłać do któregokolwiek z Punktów Informacyjnych albo do Biura Informacyjnego KRK w Warszawie. 11. W jakim języku jest wydawane zaświadczenie? Zaświadczenia wydajemy tylko w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia dokonywane są na własną rękę przez osobę zainteresowaną. 12. Czy można u Państwa uzyskać apostille? Nie. Apostille można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 13. Gdzie mieści się siedziba Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK)? Siedziba B-KRK znajduje się w Warszawie (dzielnica Mokotów), ul. Czerniakowska 100 (w okolicy skrzyżowania ulic: Czerniakowskiej z Bartycką). Dojazd liniami autobusowymi: 107, 108, 159, 141, 162, 185, Gdzie mogę uzyskać poradę prawną w kwestii zasad zacierania skazań i funkcjonowania KRK? Najlepiej skierować do Biura Informacyjnego KRK (za pośrednictwem tradycyjnej poczty) podpisane pismo zawierające następujące dane osobowe: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania,

4 obywatelstwo oraz numer PESEL. Można również zgłosić się osobiście do dyżurującego prawnika w siedzibie głównej Biura przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, pokój W jaki sposób mogę uzyskać informację, kiedy moje skazanie ulegnie zatarciu? Czy mogę to zrobić telefonicznie, za pośrednictwem a? Czy wnoszę za taką informację opłatę? Nie ma możliwości uzyskania telefonicznie bądź mailowo informacji, czy wnioskodawca (a tym bardziej osoba trzecia) figuruje w Rejestrze oraz kiedy skazanie ulegnie zatarciu. Osoba, chcąca uzyskać informację, czy jej dane są przetwarzane przez Rejestr oraz kiedy ewentualnie jej skazanie ulegnie zatarciu, powinna przesłać na adres Biura Informacyjnego KRK własnoręcznie podpisane pismo zawierające dane osobowe: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL. Informacje takie można uzyskać również osobiście w siedzibie Biura w Warszawie. Uzyskanie informacji w powyższy sposób jest bezpłatne. 16. Kto jest zwolniony z opłaty za udzielenie informacji z KRK? Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654, ze zm.) od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11 oraz organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego. Od opłaty zwolnieni są także, będący wolontariuszami, kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązani do przedstawienia informacji organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia powinna do wniosku załączyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku, potwierdzające, że jest ona wolontariuszem będącym kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku. 17. Jak długo ważne jest zaświadczenie z KRK? Przepisy regulujące działanie Krajowego Rejestru Karnego nie określają terminu ważności zaświadczenia. Przeważnie wynika to z aktów prawnych, które stanowią podstawę żądania informacji. 18. Czy jako pracodawca mogę wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji z KRK o pracowniku? Tak, ale pod warunkiem wskazania w punkcie 11 formularza konkretnego przepisu prawa, z którego wynika wymóg niekaralności pracownika. 19. Kto powinien podpisać zapytanie, w przypadku składania zapytania przez podmiot niebędący osobą fizyczną? Zapytanie takie powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu. Jeżeli sposób reprezentacji podmiotu polega na łącznym działaniu większej liczby osób (np. łączne działanie dwóch członków zarządu), zapytanie musi podpisać każda z tych osób.

5 20. Czy mogę uzyskać zaświadczenie z datą wsteczną? Nie. Rejestr wystawia zaświadczenia stwierdzające stan prawny na dzień wydania informacji z Rejestru. 21. Czy skazanie, po upływie terminów do zatarcia skazania, jest usuwane z Rejestru automatycznie, czy muszę napisać w tej sprawie wniosek do KRK? Skazanie, które spełnia warunki do zatarcia, usuwane jest przez pracowników Biura bez konieczności składania wniosku w tej sprawie. 22. Jakie warunki musi spełnić skazanie na daną karę, aby uległo zatarciu? w tym skazania sądów zagranicznych. Zatarcie skazań przez sądy polskie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie karnym (art. 76, art. 106a-108). Zależy to m.in. od rodzaju kary, jej wysokości, przestępstwa, za które nastąpiło skazanie, również czasu, w którym wyroki zapadały. Jeżeli zaś chodzi o skazania przez sądy państw obcych, to zatarcie takich skazań nie podlega zasadom prawa polskiego, tylko prawu państwa, które wydało orzeczenie. 23. Miałem wyrok, który podlega już zatarciu z urzędu, co muszę zrobić? W celu upewnienia się, że skazania nie ma już w Rejestrze można skierować do Biura Informacyjnego KRK pismo, zawierające dokładne dane osobowe (nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL) oraz prośbę o sprawdzenie, czy Rejestr jeszcze przetwarza dane na temat skazania. Można również zgłosić się do dyżurującego prawnika w siedzibie głównej Rejestru przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, pokój Czy zaświadczenie o niekaralności jest wydawane od ręki / ile trwa załatwienie zaświadczenia? Co do zasady w Punktach Informacyjnych KRK i w Biurze Informacyjnym KRK zaświadczenie z KRK jest wydawane od ręki. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, czas udzielenia informacji może się wydłużyć. 25. Czy mogę skierować wniosek w imieniu innej osoby? Tak. Należy jednak przedłożyć stosowne pełnomocnictwo od osoby, której dotyczy wniosek. 26. Czy mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności pocztą? Tak. Należy pobrać formularz ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niego potwierdzenie dokonania płatności w wysokości 30 zł (o ile jest wymagana). 27. Czy jak składam kilka zapytań opłata może zostać dokonana jednym przelewem?

6 Tak. Trzeba jedynie w tytule przelewu wskazać datę wystawienia zapytań oraz nazwiska osób, których zapytania dotyczą; ewentualnie (przy dużej ilości zapytań) jako załącznik do potwierdzenia wykonania przelewu można dołączyć listę osób, których dot. zapytania (np. nazwać przelew opłata za zapytania z dnia.. dot. osób od i dołączyć listę osób od 1 do 100 z wykazem ich nazwisk i imion). 28. Jak wyślę zapytanie/wniosek pocztą, w jakim czasie otrzymam odpowiedź? Zaświadczenie sporządzane jest co do zasady nie później niż w terminie siedmiu dni. Uwzględniając przesyłanie dokumentów pocztą, uzyskanie zaświadczenia tą drogą może więc trwać ok. 3 tygodni, a w przypadku wysyłki zagranicę nawet do 4 tygodni. 29. Wysłałem kilka zapytań w jednej kopercie, a otrzymałem pocztą jedno, dlaczego? Każde zapytanie realizowane jest indywidualnie. Możliwym jest więc, że informacja z Rejestru może zostać przesłana w osobnych przesyłkach i w różnych terminach. 30. Czy obywatel zagraniczny może uzyskać zaświadczenie z polskiego rejestru karnego? Tak. Jeżeli interesant pochodzi z państwa nienależącego do Unii Europejskiej, obowiązują te same zasady uzyskiwania zaświadczenia jak w przypadku obywateli polskich. Natomiast w przypadku osoby, która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE inne niż obywatelstwo polskie, tutejszy Rejestr, wydając informację, dodatkowo ma ustawowy obowiązek wysłać zapytanie o taką osobę również do państwa obywatelstwa i załączyć do informacji z Rejestru informację z rejestru państwa obywatelstwa osoby, której dotyczy wniosek. Rejestry zagraniczne mają do 20 dni roboczych na udzielenie informacji. Termin realizacji takiego zapytania ulega więc wydłużeniu i składając wniosek osobiście w siedzibie Rejestru lub w Punkcie Informacyjnym KRK, nie jest możliwe uzyskanie zaświadczenia od ręki. 31. Co wpisać w formularzu zapytania o udzielenie informacji o osobie w punktach 11, 12, 13? W punkcie 11 należy wskazać postępowanie albo podstawę prawną, z której wynika prawo do uzyskania informacji z Rejestru. W przypadku, gdy osoba pyta sama o siebie nie musi wypełniać punktu 11. W punkcie 12 (rodzaj danych) wskazuje się kartotekę, z której ma zostać udzielona informacja. W przypadku podmiotów występujących z zapytaniem, to z jakiej kartoteki może być udzielona informacja jest zdeterminowane przez podstawę prawną wskazaną w punkcie 11. W przypadku wniosku (czyli jeżeli osoba pyta o siebie), rodzaj oraz ilość zaznaczonych kartotek zależy od potrzeb wnioskodawcy. Zaznaczenie kilku kartotek nie wiąże się z dodatkową opłatą. Uzupełnienie punktu 13 nie jest konieczne. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie wynika z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z Rejestru, jeżeli został wskazany w pkt 11 formularza.

7 32. Czy mogę uzyskać zagraniczny odpis wyroku? Nie. Krajowy Rejestr Karny nie gromadzi odpisów zagranicznych wyroków (polskich też nie). W celu uzyskania odpisu należy zwrócić się bezpośrednio do sądu państwa orzekającego w sprawie. 33. Czy Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego udziela informacji odnośnie pozbawienia wolności za granicą? Nie. B-KRK nie udziela informacji o pozbawieniu wolności poza granicami Polski, jak i również nie posiada informacji o zagranicznych listach gończych. Europejskie nakazy aresztowania gromadzone są w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. 34. Czy można uzyskać więcej informacji z rejestrów zagranicznych oprócz wydruku z systemu ECRIS? Nie. Informacje z systemu ECRIS są wszelkimi danymi posiadanymi przez rejestr w sprawach zagranicznych. 35. Zostałem skazany przez sąd zagraniczny, kiedy nastąpi zatarcie skazania? W razie skazania przez sąd innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zatarcie skazania nastąpi zgodnie z prawem państwa, w którym to skazanie nastąpiło. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków zatarcia, należy zwrócić się do sądu, który w sprawie orzekał. 36. Czy Biuro Informacyjne KRK może pośredniczyć w uzyskaniu informacji z rejestru zagranicznego? Tak. Przy takich wnioskach/zapytaniach najlepiej, aby wnioskujący załączył dane umożliwiające bezpośredni kontakt, np. nr telefonu, adres . (może np. wystąpić konieczność wniesienia dodatkowej opłaty stosownie do wymogów państwa, z którego żądana jest informacja). 37. Czy można uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym, który jest zagraniczną jednostką organizacyjną? Tak. 38. Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenia o podmiocie zbiorowym z rejestru zagranicznego za pośrednictwem Biura Informacyjnego KRK? Nie. Nie istnieje międzynarodowy system wymiany informacji odnośnie do podmiotów zbiorowych. Takie zapytanie trzeba kierować bezpośrednio do rejestru w kraju, z którego mają pochodzić informacje.

8

Każde pismo sądowe zawiera informację o stawiennictwie obowiązkowym bądź nieobowiązkowym. 3. W jaki sposób i kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Każde pismo sądowe zawiera informację o stawiennictwie obowiązkowym bądź nieobowiązkowym. 3. W jaki sposób i kto ma prawo wglądu do akt sprawy? 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną? W Sądzie nie udziela się porad prawnych. Porady prawne można uzyskać w: - kancelariach adwokackich; - kancelariach radców prawnych; Nadto informacja o bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania przez interesantów. 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

Najczęściej zadawane pytania przez interesantów. 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną? Najczęściej zadawane pytania przez interesantów 1. Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną? W Sądzie nie udziela się porad prawnych. Porady prawne można uzyskać w: - kancelariach adwokackich; - kancelariach

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul.

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 Datą niniejszej Oferty jest dzień 16 sierpnia 2013 roku W ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Autor: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Aktualizacja: Radosław Skiba SPIS TREŚCI Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 Datą niniejszej Oferty jest dzień 3 lutego 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ( Oferta ) spółka

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo