PROJEKT SZKOŁY SŁONECZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SZKOŁY SŁONECZNE"

Transkrypt

1 PROJEKT SZKOŁY SŁONECZNE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ WARSZAWA województwo mazowieckie Zespół Energetyki Słonecznej Zakładu Problemów Eko-Budownictwa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie prowadził w latach w ramach programu ALTENER UE projekt Szkoły Słoneczne lepsza Przyszłość (Solar Schools Forum Brighter Future, ALTENER, Kontrakt nr: /C/02-122/2002). Projekt ten miał na celu edukację młodzieży szkolnej w zakresie poszanowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej. W projekcie uczestniczyły szkoły z 16 krajów europejskich. W Polsce w projekcie brało udział 18 szkół z terenu całego kraju o różnych poziomach nauczania: podstawowym, średnim: gimnazja i licea oraz zawodowym. Podstawowym celem projektu było przedstawienie młodym ludziom energetyki słonecznej jako koniecznej alternatywy energetycznej nowego tysiąclecia. W ramach projektu został zorganizowany międzynarodowy konkurs słoneczny. W pierwszym etapie konkursu kraje biorące udział w projekcie zorganizowały konkursy krajowe. Konkurs służył promocji nowej tematyki i edukacji w zakresie wykorzystania energii słonecznej i innych odnawialnych energii, oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Miejscowość W Polsce projekt był realizowany w IPPT PAN w Warszawie, a uczestniczyło w nim 18 szkół z terenu całego kraju. Warszawa stolica kraju położona w centralnej Polsce, na Mazowszu. Ważny ośrodek naukowy, kulturalny, polityczny oraz gospodarczy. Największe miasto w Polsce pod względem liczby ludności: mieszkańców i powierzchni (517,90 km²). W Warszawie mieszczą się siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA Inicjatorem podjęcia projektu, a w konsekwencji jego międzynarodowym (europejskim) koordynatorem projektu było Międzynarodowe Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej (International Solar Energy Society) z siedzibą we Freiburgu, w Niemczech. Głównym celem Stowarzyszenia, podobnie jak i jego sekcji narodowych, jest promowanie idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim energii słonecznej poprzez:

2 wspieranie działalności naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach ważnych dla zastosowań energii odnawialnych, rozwijanie podstaw energetyki słonecznej i badań stosowanych w tym zakresie, krzewienie edukacji w zakresie energetyki słonecznej, gromadzenie, opracowywanie i szerzenie informacji odnośnie wszelkich aspektów wykorzystania i konwersji energii słonecznej, jako energii odnawialnej i czystej ekologicznie, propagowanie praktycznych realizacji prac naukowo-badawczych i projektowych dotyczących wykorzystania źródeł odnawialnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, rozwijanie współpracy z innymi pozarządowymi organizacjami, które zajmują się w sposób bezpośredni lub pośredni wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych i ochroną środowiska naturalnego. Dzięki takim celom działania istnieje stała, ścisła współpraca z narodowymi sekcjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, co daje podstawy do wspólnych działań i m.in. występowanie z propozycjami wspólnych projektów edukacyjno-poznawczych. Projekt SZKOŁY SŁONECZNE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ był realizowany przez różne ośrodki badawcze i edukacyjne w kilkunastu państwach, gdzie znajdują się siedziby sekcji narodowych Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Do państw tych należą: Bułgaria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania i Włochy współpracujące z zespołami w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii i Szwecji. Zasięg geograficzny projektu przedstawia uproszczona ideowa mapa zamieszczona poniżej. PARTNERZY PROJEKTU KRAJE WSPÓŁPRACUJĄCE Zasięg geograficzny projektu Szkoły słoneczne - lepsza przyszłość. W kraju projekt był prowadzony w latach przez Zespół Energetyki Słonecznej Zakładu Problemów Eko-Budownictwa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

3 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Podstawowym celem projektu było przekazanie dzieciom i młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, energooszczędności oraz energetyki odnawialnej, a w szczególności energetyki słonecznej oraz wykształcenie w tych dziedzinach odpowiedzialnych postaw, młodych ludzi oraz pośrednio - rodziców i w konsekwencji całego społeczeństwa. Dzieci i młodzież mają dwie fantastyczne cechy, dzięki którym ciągle jesteśmy w stosunku do nich optymistami: ciekawość i chęć współzawodnictwa. Dlatego też tak ważne jest zaszczepienie w sposób interesujący i przekonujący wśród młodego pokolenia świadomości o konieczności wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także uruchomienie mechanizmu zdrowej rywalizacji w tej słusznej sprawie tak między uczniami jak i szkołami. Temu między innymi miał służyć prowadzony w ramach projektu konkurs słoneczny. Konkurs słoneczny składał się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez organizatora konkursu (IPPT PAN w ramach funduszy projektu) oraz sponsorów, do których należały krajowe firmy produkujące urządzenia i systemy słoneczne, w tym firma Viessmann i HEWALEX. Konkurs wsparło także Ministerstwo Środowiska. Konkurs objął prace o tematyce związanej z energetyką odnawialną, oszczędnością i efektywnością energetyczną, a w szczególności następujące grupy tematyczne: Wykorzystanie energii odnawialnych takich jak: o Energia słoneczna, a przede wszystkim: słoneczne systemy grzewcze; systemy fotowoltaiczne, architektura słoneczna; o Energia wiatru, wody, biomasy, geotermalnea; Oszczędność energii w czasie jej wytwarzania, przesyłania i użytkowania; Ochrona środowiska, a w szczególności redukcja szkodliwych emisji gazów i pyłów dzięki proekologicznym i energooszczędnym działaniom. Prace nadesłane na konkurs miały bardzo różnorodny charakter i dzieliły się na dwie podstawowe kategorie: Nauka-Technika oraz Sztuka. W kategorii Sztuka prace miały formę plakatów, rysunków, makiet, projektów znaczków pocztowych, komiksów. Zgłoszono nawet sztukę teatralną (jednoaktówkę). W kategorii Techniki występowały plakaty i opracowania techniczne, modele fizyczne różnych urządzeń i systemów, a przede wszystkim prezentacje multimedialne i projekty stron internetowych. Niektóre z prac konkursowych są przedstawione na zdjęciach. W wyniku obrad jury konkursowego w skład którego weszli, poza wykonawcami projektu w IPPT PAN także przedstawiciele Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska, SARP, Biura Edukacji i Doradztwa Metodycznego Fizyki m. st. Warszawy i Politechniki Warszawskiej, dokonano oceny prac konkursowych i wyłoniono laureatów krajowych. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Poziom nadesłanych i złożonych prac był zróżnicowany, duża część wskazywała jednak na dużą wiedzę ich autorów, na co zapewne miała wpływ bardzo dobra znajomość tematu przez nauczycieli i opiekunów. W wyniku postępowania konkursowego przyznano dwie pierwsze nagrody, a także nagrody wyróżnienia, które obejmowały nagrody rzeczowe. Laureaci krajowej

4 edycji konkursu przeszli do etapu międzynarodowego i rywalizowali z laureatami z pozostałych krajów europejskich biorących udział w projekcie. Laureaci pierwszej nagrody, uczniowie z Gimnazjum nr 13, ul. Zamenhofa 15, w Sosnowcu, zdobyli 2. miejsce w swojej kategorii. W związku z tym wyjechali pod opieką nauczyciela na Kongres EUROSUN 2006 do Glasgow, gdzie odbył się uroczysty finał Europejskiego Konkursu dla Szkół Słonecznych. EUROSUN jest konferencją Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej Europa (ISES-Europe) organizowaną co 2 lata w różnych krajach europejskich. Konferencja ta gromadzi europejskich badaczy i naukowców energetyki słonecznej, dając pole do prezentacji wyników innowacyjnych prac badawczych i promocji energetyki słonecznej. Poza organizacją konkursu słonecznego projekt był realizowany także poprzez: zbieranie informacji od szkół już posiadających doświadczenie w zakresie energetyki odnawialnej (np. szkół wyposażonych w instalacje słoneczne, systemy odzysku ciepła itd.), tak aby inne zainteresowane szkoły mogły skorzystać z tej wiedzy; upowszechnianie tych informacji, umożliwienie nawiązania kontaktów między szkołami i wymiany doświadczeń; organizowanie warsztatów dla nauczycieli i uczniów, oraz przygotowywanie specjalnych materiałów edukacyjnych, które mogły być wykorzystywane przez nauczycieli do celów dydaktycznych; wspieranie wprowadzania technologii energetyki odnawialnej i racjonalnego gospodarowania energią w szkołach, tak by zastosowane technologie stały się przykładem do naśladowania dla innych szkół, instytucji i obywateli w ogólności; opracowywanie materiałów edukacyjno-szkoleniowych, w tym publikacji Podstawy energetyki słonecznej ; zbieranie i przekazywanie szkołom publikacji z zakresu energetyki słonecznej, w tym m.in. kwartalnika Polska Energetyka Słoneczna. Do szkół uczestniczących w projekcie rozsyłane były także zaproszenia na seminaria organizowane przez PTES-ISES i Zakład Problemów Eko-Budownictwa IPPT PAN. Inną ciekawą inicjatywą o charakterze edukacyjno-promocyjnym było organizowanie na wiosnę przez szkoły biorące udział w projekcie Dnia Słońca (Energii). Hasłem podstawowym było poszerzenie wiedzy uczniów, ale nie tylko, na temat energetyki odnawialnej i energooszczędności, przy czym sposób przeprowadzenia obchodów Dnia Słońca był dowolny i rzeczywiście przybrał on różne formy w różnych szkołach. Przykładowo w gimnazjum w Sosnowcu obchody Dnia Słońca uświetniło szereg imprez i konkursów. Na ogromnej gazetce znajdującej się przy wejściu do szkoły została zaprezentowana działalność szkoły w projekcie. Między innymi pokazano zestawienie lekcji poświęconych zdobywaniu wiedzy o energii odnawialnej i energii słonecznej, opisano słoneczną lekcję otwartą z udziałem dyrektora gimnazjum. Przedstawiono także sprawozdanie z lekcji wyjazdowej na temat energii odnawialnej i słonecznej w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Cieszynie. Była to wycieczka naukowa w ramach współpracy między szkołami biorącymi udział w projekcie. Uczniowie szkoły uczestniczyli także w pokazie kolektorów słonecznych firmy MAKROTERM na wystawie w Centrum Targowym: Chemobudowa, Kraków, VI Targi Gazownictwa Gaz-Technika. Ponadto na 18 stanowiskach komputerowych udostępniono prezentacje dotyczące energii odnawialnej i słonecznej, jej wykorzystania oraz kolektorów słonecznych. Były to prezentacje wykonane przez samych uczniów, jak i prezentacje z płyt Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce 70 udanych przedsięwzięć opracowanych i wydanych przez Stowarzyszenie Gmin

5 Polska Sieć Energie Cités. Na stanowiskach komputerowych uczniowie wyszukiwali (według przygotowanych wcześniej adresów internetowych) informacje na ten temat ochrony środowiska, energii odnawialnej, energii słonecznej i energooszczędności. W pracowni fizycznej można było zapoznać się w praktyce z ogniwami fotowoltaicznym. Podczas doświadczeń młodzież obserwowała wytwarzanie prądu w zależności od kąta padania promieni słonecznych i nasłonecznienia miejsca, w którym znajdował się panel fotowoltaiczny. Na zakończenie projektu przyznano nagrody specjalne dla szkół wyróżniających się aktywnością i różnorodnością form działania w czasie trwania projektu. Były to kolektory słoneczne przekazane szkołom przez sponsorów: firmę Hewalex i Viessmann, a także panele fotowoltaiczne ufundowane przez niemiecką firmę SolarFabrik.

6 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Projekt Szkoły Słoneczne lepsza przyszłość, Solar Schools Forum Brighter Future, był całkowicie (w 100%) finansowany przez program ALTENER Unii Europejskiej (kontrakt nr: /C/02-122/2002). OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU Projekt krzewił edukację w zakresie energetyki słonecznej, energetyki źródeł odnawialnych, poszanowania energii i środowiska wśród młodzieży szkolnej na różnym poziomie jej nauczania: podstawowym, średnim: gimnazja i licea oraz zawodowym. W wyniku realizacji projektu wielu uczniów nie tylko pogłębiło swoją wiedzę z zakresu innowacyjnych technologii energetyki słonecznej i odnawialnej, ale zainteresowało się tą tematyką na dłużej. Powstało wiele propozycji uczniów dotyczących wykorzystania instalacji słonecznych. Uczniowie chętnie zakupiliby sami małe kolektory w celu ich wykorzystania. Marzą o kontynuacji konkursów słonecznych. Cel projektu został osiągnięty. Przekazano dzieciom i młodzieży szkolnej wiedzę z zakresu ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, w szczególności energetyki słonecznej i energooszczędności. Zaczęto kształtować odpowiedzialne postawy w tym zakresie. Uczniowie zaczęli zgłębiać kolejną dziedzinę wiedzy, która będzie im potrzebna w niedalekiej przyszłości. Nowa wiedza i postawa powinny dalej rozwijać się i wpływać na światopogląd młodego pokolenia. Duże pole do popisu mają tu nauczyciele, którzy sami również poszerzyli swoją wiedzę dzięki uczestniczeniu w projekcie. W wyniku projektu zgromadzono, opracowano i rozpropagowano dane i informacje odnośnie wszelkich aspektów wykorzystania i konwersji energii słonecznej, jako energii odnawialnej i czystej ekologicznie. Zostały one rozpowszechnione wśród młodzieży oraz nauczycieli i powinny służyć do dalszego rozwijania ich postaw w zakresie efektywnego wykorzystania energii odnawialnych i poszanowania środowiska. KONTAKT dr inż. Dorota Chwieduk Adiunkt Instytucja IPPT PAN Swiętokrzyska 21, Warszawa Tel/fax Przykład ten został opracowany przez dr Dorotą Chwieduk Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Fundusze strukturalne dla rozwoju najlepsze praktyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo