Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA"

Transkrypt

1 Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne... 3 Część II. Tryb i warunki zawierania Umowy z Posiadaczem Rachunku... 5 Rozdział I. Postanowienia wstępne... 5 Rozdział II. Sposoby zawarcia Umowy... 5 Rozdział III. Umowy zawierane z podmiotami krajowymi... 6 Rozdział IV. Umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi... 7 Rozdział V. Karta Wzorów Podpisów... 8 Rozdział VI. Pełnomocnictwa Posiadacza Rachunku... 8 Rozdział VII. Wypowiadanie i rozwiązywanie Umowy oraz zamykanie i likwidowanie Rachunków Część III. Dostęp do Rachunków Część IV. Rachunki Rozdział I. Zasady dysponowania Rachunkiem Rozdział II. Rachunki Rozliczeniowe Rozdział III. Rachunki Lokat Terminowych Rozdział IV. Lokata Automatyczna Overnight Rozdział V. Rachunek wspólny Rozdział VI. Przelewy zagraniczne i Przelewy Walutowe Część V. Inne usługi Rozdział I. Zabezpieczenie na wierzytelnościach posiadanych na Rachunkach Część VI. Postanowienia inne Rozdział I. Prowizje i opłaty Rozdział II. Oprocentowanie Rozdział III. Ochrona depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny Rozdział IV. Wyciągi i kontrola salda na Rachunku Rozdział V. Reklamacje Rozdział VI. Odpowiedzialność Banku Rozdział VII. Tryb wprowadzania zmian w Regulaminie Rozdział VIII. Postanowienia końcowe S t r o n a

3 Część I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania na rzecz Posiadacza Rachunku: a) bieżących Rachunków Rozliczeniowych w walucie polskiej, b) Rachunków Lokat Terminowych, na warunkach określonych przez Bank, w walucie polskiej, c) Rachunków Lokat Terminowych, na warunkach negocjowanych, w walucie polskiej, oraz określa zasady przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na zlecenie Posiadacza Rachunku. 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy o Rachunek Rozliczeniowy oraz Umowy o Rachunek Lokaty Terminowej. 2 Użytym w Regulaminie następującym określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 1) Bank Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 PLN (w pełni opłacony); 2) Bank Korespondent bank działający jako organ upoważniony przez Bank do wykonywania czynności finansowych na danym rynku w jego imieniu; 3) Bank Zagraniczny bank mający siedzibę za granicą. Przez używane w Regulaminie określenie Bank Zagraniczny rozumie się także Instytucję Pośredniczącą ; 4) Bankowość Elektroniczna usługi Bankowości Internetowej i Bankowości Telefonicznej świadczone przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku, zgodnie z Regulaminem Usług Bankowości Elektronicznej; 5) Beneficjent Rezydent lub Nierezydent, na którego rzecz wystawiony został Przelew Zagraniczny lub Przelew Walutowy; 6) Certyfikat Rezydencji Podatkowej zaświadczenie o miejscu siedziby Posiadacza Rachunku do celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji miejsca siedziby Posiadacza Rachunku; 7) Data Waluty dzień, w którym nastąpiło uznanie lub obciążenie rachunku Banku w Banku Korespondencie; 8) Data Waluty SPOT data przypadająca na drugi Dzień Roboczy, licząc od dnia przyjęcia do realizacji Polecenia Wypłaty za Granicę; 9) Debetowa Karta Płatnicza będąca własnością Banku debetowa kara płatnicza, której wydawanie i obsługa opisane są w Umowie o debetową kartę płatniczą dla przedsiębiorców i Regulaminie debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA; 10) Dostępne Środki stan środków pieniężnych na Rachunku Rozliczeniowym Posiadacza Rachunku powiększony o: i) środki pieniężne z dokonanych wpłat na Rachunek Rozliczeniowy, ii) środki pieniężne z przyznanych limitów kredytowych w Rachunku Rozliczeniowym, a pomniejszony o: i) środki pieniężne wypłacone, ii) środki pieniężne zablokowane z tytuły przyjętych do realizacji Dyspozycji Posiadacza Rachunku obciążających Rachunek Rozliczeniowy, iii) środki pieniężne zablokowane na Rachunku Rozliczeniowym z tytułu blokad ustanowionych przez Posiadacza Rachunku lub Bank, iv) pobrane przez Bank opłaty i prowizje; 11) Dyspozycja oświadczenie woli Posiadacza Rachunku powodujące obciążenie lub uznanie Rachunku; 12) Dzień Roboczy dzień, w którym Bank jest otwarty w celu prowadzenia działalności objętej Regulaminem i Umową, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy; 13) IBAN międzynarodowy numer rachunku bankowego używany w Przelewach Zagranicznych; 14) Instytucja Pośrednicząca bank lub inna instytucja uczestnicząca w wykonywaniu Przelewów Zagranicznych, niebędąca bankiem Zleceniodawcy ani bankiem Beneficjenta; 15) Karta Wzorów Podpisów karta zawierająca wzory podpisów Użytkowników Rachunku wraz z cechami ich dokumentów tożsamości (rodzaj, numer) oraz numerem PESEL (jeśli osoby te posiadają taki numer), w szczególności Użytkowników Głównych i Użytkowników Dodatkowych, i o ile zostali ustanowieni pełnomocników; 3 S t r o n a

4 16) Komunikat wiadomość skierowana do Użytkowników Rachunku za pośrednictwem Bankowości Internetowej w ramach Bankowości Elektronicznej, zawierająca informacje dotyczące świadczenia przez Bank usług bankowych lub informacje o proponowanych przez Bank zmianach w Umowie Ramowej lub Umowach produktowych. Komunikat może być udostępniony także na tablicy ogłoszeń w Oddziałach Banku, placówkach Pośrednika oraz na Stronie Internetowej Banku; 17) Nierezydent podatnik nieposiadający na terytorium RP siedziby ani zarządu, podlegający obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągnął na terytorium RP; 18) NRB jednoznaczny identyfikator Rachunku Rozliczeniowego przyjęty w polskim systemie numeracji rachunków, składający się z 26 cyfr, z których dwie pierwsze są cyframi kontrolnymi, umożliwiającymi sprawdzenie poprawności identyfikatora; 19) Oddział jednostka organizacyjna Banku przeznaczona do bezpośredniej obsługi Posiadacza Rachunku; 20) Okres Umowny okres przechowywania środków pieniężnych na Rachunku Lokaty Terminowej; 21) Polecenie Wypłaty z Zagranicy przekazana przez Bank Zagraniczny dyspozycja uznania rachunku bankowego Beneficjenta określoną kwotą waluty; 22) Polecenie Wypłaty za Granicę wystawione przez Bank, na podstawie dyspozycji Posiadacza Rachunku, polecenie dokonania przekazu określonej kwoty waluty na rzecz Beneficjenta; 23) Posiadacz Rachunku osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, będące stroną Umowy z Bankiem; 24) Pośrednik podmiot wykonujący w imieniu i na rzecz Banku określone czynności wskazane w art. 6a ust. 1 Prawa bankowego; 25) Przelew Zagraniczny Polecenie Wypłaty z Zagranicy oraz Polecenie Wypłaty za Granicę; 26) Przelew Walutowy Dyspozycja Posiadacza Rachunku przelewu określonej kwoty waluty obcej do banku krajowego lub uznanie Rachunku Rozliczeniowego Posiadacza Rachunku kwotą waluty obcej z innego banku krajowego; 27) Rachunek Rachunek Rozliczeniowy lub Rachunek Lokaty Terminowej, do których postanowienia Regulaminu znajdują wspólne zastosowanie; 28) Rachunek Lokaty Terminowej / Lokata oprocentowany rachunek bankowy prowadzony na rzecz Posiadacza Rachunku, służący do gromadzenia środków pieniężnych; 29) Rachunek Rozliczeniowy rachunek bankowy, służący do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, związanych z prowadzoną przez Posiadacza Rachunku działalnością; 30) Regulamin niniejszy Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA ; 31) Regulamin Debetowej Karty Płatniczej obowiązujący Regulamin Debetowej Karty Płatniczej dla przedsiębiorców w Idea Bank SA ; 32) Regulamin Usług Bankowości Elektronicznej obowiązujący Regulamin Usług Bankowości Elektronicznej dla przedsiębiorców w Idea Bank SA ; 33) Rezydent podatnik posiadający na terytorium RP siedzibę lub zarząd, podlegający obowiązkowi podatkowemu dotyczącemu całości jego dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia; 34) Rok podatkowy rok kalendarzowy przyjęty do celów podatkowych; 35) RP Rzeczpospolita Polska; 36) Status Podatkowy status Posiadacza Rachunku określony na podstawie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej lub oświadczenia Posiadacza Rachunku; 37) Tabela Kursów Walut tabela kursów walut obowiązująca w Banku, określająca kursy kupna / sprzedaży walut obcych, które mogą być przedmiotem Przelewu Zagranicznego lub Przelewu Walutowego, umieszczona na Stronie Internetowej Banku; 38) Tabela Opłat i Prowizji tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank za poszczególne czynności bankowe na podstawie Umowy; 39) Tabela Oprocentowania tabela oprocentowania poszczególnych produktów bankowych oferowanych na podstawie Umowy; 40) Umowa Umowa o Rachunek Rozliczeniowy lub Umowa o Rachunek Lokaty Terminowej, do których postanowienia Regulaminu znajdują wspólne zastosowanie; 41) Umowa o Rachunek Rozliczeniowy umowa, na podstawie której Bank prowadzi dla Posiadacza Rachunku Rachunek Rozliczeniowy; 4 S t r o n a

5 42) Umowa o Rachunek Lokaty Terminowej umowa, na podstawie której Bank prowadzi dla Posiadacza Rachunku Rachunek Lokaty Terminowej; 43) Umowa o Debetową Kartę Płatniczą Umowa o debetową kartę płatniczą dla przedsiębiorców, zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadacza Rachunku; 44) Umowa Ramowa umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku, określająca formę właściwą dla zmiany oraz zawarcia umów o produkty oferowane przez Bank oraz innych umów zawieranych w przyszłości pomiędzy Stronami, jak również określająca zasady świadczenia usług Bankowości Elektronicznej; 45) Użytkownik Rachunku osoba upoważniona przez Posiadacza Rachunku do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza Rachunku w związku z zawartą Umową, w tym do dysponowania Rachunkiem. Użytkownikami Rachunku są w szczególności Użytkownicy Główni i Użytkownicy Dodatkowi, w rozumieniu Regulaminu Usług Bankowości Elektronicznej oraz inni pełnomocnicy w zakresie określonym treścią pełnomocnictwa. W wypadku Posiadacza Rachunku będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Użytkownikiem Rachunku jest ten Posiadacz Rachunku; 46) Wniosek oświadczenie podmiotu wyrażające wolę zawarcia Umowy na zasadach określonych przez Bank, zawierające dane teleadresowe oraz oświadczenia tegoż podmiotu; 47) Zlecenie Polecenie Wypłaty za Granicę rozumiane jako Dyspozycja Posiadacza Rachunku; 48) Zleceniodawca Rezydent lub Nierezydent, będący Posiadaczem Rachunku, zlecający bankowi wystawienie Przelewu Zagranicznego. Część II. Tryb i warunki zawierania Umowy z Posiadaczem Rachunku Rozdział I. Postanowienia wstępne 3 1. Bank, zawierając Umowę o Rachunek Rozliczeniowy, zobowiązuje się wobec Posiadacza Rachunku do przechowywania środków pieniężnych oraz do dokonywania rozliczeń pieniężnych związanych z działalnością prowadzoną przez Posiadacza Rachunku. 2. Bank, zawierając Umowę o Rachunek Lokaty Terminowej, zobowiązuje do zapłaty wyższego oprocentowania od wniesionego wkładu w zamian za gotowość Posiadacza Rachunku do powstrzymania się od wykonania uprawnienia do podjęcia wkładu przez czas określony w Umowie o Rachunek Lokaty Terminowej. 3. Bank otwiera i prowadzi Rachunki: a) indywidualne, b) wspólne. 4. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy i otwarcia Rachunku bez podania przyczyny oraz do określenia wysokości kwoty minimalnej wymaganej do otwarcia i prowadzenia Rachunku. Rozdział II. Sposoby zawarcia Umowy 4 1. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na podstawie Umowy zawartej z Posiadaczem Rachunku w formie pisemnej lub w innej formie zrównanej z formą pisemną, o ile Bank przewiduje taką możliwość i następuje odpowiednio z chwilą jej podpisania przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań ze strony Banku i Posiadacza Rachunku lub w inny sposób zaproponowany przez Bank. 2. Posiadacz Rachunku składa oświadczenie woli dotyczące zawarcia Umowy poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku. Umowa zostaje zawarta na Wniosek Posiadacza Rachunku złożony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, po dostarczeniu do Banku dokumentów określających tożsamość i status prawny Posiadacza Rachunku. 3. Wniosek może być: a) wypełniony i złożony w Oddziale Banku, b) wypełniony i złożony w placówce Pośrednika, c) wypełniony za pośrednictwem Strony Internetowej Banku i podpisany w obecności kuriera dostarczającego Wniosek i odbierającego go od Posiadacza Rachunku, d) wypełniony za pośrednictwem Contact Center (przy użyciu numerów telefonu wskazanych przez Bank na Stronie Internetowej), w trakcie rozmowy z konsultantem, i podpisany w obecności kuriera dostarczającego Wniosek i odbierającego go od Posiadacza Rachunku. 5 S t r o n a

6 5 1. Umowa zostaje zawarta: a. w wypadku, o którym mowa w 4 ust. 3 lit. a i b, z chwilą podpisania Umowy przez upoważnionego pracownika Banku lub Pośrednika, b. w wypadku, o którym mowa w 4 ust. 3 lit. c i d, z chwilą podpisania Umowy przez Posiadacza Rachunku w obecności kuriera, po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera tożsamości osób podpisujących Umowę w imieniu Posiadacza Rachunku, z zastrzeżeniem ust W wypadku określonym w 4 ust. 3 lit. c i d, po złożeniu Wniosku lub po potwierdzeniu przez Posiadacza Rachunku warunków Umowy przez telefon, Bank sporządza 2 egzemplarze Umowy w formie papierowej, podpisuje Umowę oraz dostarcza ją Posiadaczowi Rachunku pocztą kurierską na adres wskazany przez Posiadacza Rachunku. Osoba/y działająca/e w imieniu Posiadacza Rachunku w obecności Kuriera podpisuje/ą oba egzemplarze Umowy, zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku. Kurier jest upoważniony przez Bank do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości tych osób, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego przez te osoby i poświadczenia podpisu złożonego przez te osoby pod treścią Umowy. 3. Do czasu otrzymania przez Bank prawidłowo podpisanej Umowy i dostarczenia wymaganych przez Bank dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy, w wypadkach, o których mowa w 4 ust. 3 lit. c i d, Posiadacz Rachunku nie będzie mógł dokonywać operacji finansowych (wpłacać środków pieniężnych na rachunek bankowy ani składać dyspozycji przelewów). O możliwości pełnego korzystania z Bankowości Elektronicznej Bank poinformuje Użytkowników Rachunku, przesyłając wiadomość na wskazany przez nich we Wniosku adres Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do poinformowania Banku o każdej zmianie danych zawartych we Wniosku. 2. Zmiana danych może nastąpić: a) w Oddziale Banku lub placówce Pośrednika, zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku, b) z wykorzystaniem formularza zmiany danych zawartego na Stronie Internetowej Banku, z zastrzeżeniem ust. 3, c) za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej, w zakresie określonym przez Regulamin Usług Bankowości Elektronicznej. 3. Formularz zmiany danych zawierający nowe dane dotyczące Posiadacza Rachunku powinien zostać podpisany, zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku, przez osoby, których Karta Wzorów Podpisów znajduje się w Banku. 4. Bank zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Posiadaczem Rachunku w celu potwierdzenia zmiany danych. Rozdział III. Umowy zawierane z podmiotami krajowymi 7 1. Podmiot będący Rezydentem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązany oprócz złożenia Wniosku okazać osobie upoważnionej przez Bank następujące dokumenty: a) w wypadku spółek prawa handlowego dokument (w szczególności statut lub umowę spółki) stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa, oraz aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli spółka jest wpisana do tegoż rejestru, b) w wypadku innych osób prawnych aktualny wyciąg z właściwego rejestru, c) w wypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną dokumenty potwierdzające, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa, d) w wypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu, f) zaświadczenie o posiadanym numerze NIP, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu, g) oświadczenie w sprawie beneficjenta rzeczywistego, h) Kartę Wzorów Podpisów. 6 S t r o n a

7 2. Bank może ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Banku o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie lub poświadczonych przez pracownika Banku lub inną osobę upoważnioną przez Bank do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem. Bank może odstąpić od obowiązku okazania przez podmiot wnioskujący oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na zapoznaniu się z kserokopiami takich dokumentów. 4. Bank zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów lub Bank uzna, że są niezbędne do zawarcia Umowy. 5. Dokumenty składane przez Posiadacza Rachunku (odpisy, zaświadczenia) powinny być aktualne, nie starsze niż trzy miesiące, licząc od daty ich wystawienia. 6. W wypadku zawierania Umowy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą w trakcie organizacji, lub spółką akcyjną pozostającą w trakcie organizacji, Umowa zawierana jest na czas oznaczony, trwający 6 miesięcy, który ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po zarejestrowaniu spółki i złożeniu przez ten podmiot odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Rozdział IV. Umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi 8 1. Podmiot będący Nierezydentem, z zastrzeżeniem ust. 2, przy zawieraniu Umowy jest zobowiązany oprócz złożenia Wniosku okazać osobie upoważnionej przez Bank następujące dokumenty: a) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru właściwego dla siedziby podmiotu zagranicznego lub inny dokument urzędowy stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa, i zawierający podstawowe dane o podmiocie zagranicznym oraz informacje o jego Statusie Podatkowym, b) odpowiednie zezwolenia, o ile są wymagane w zakresie funkcjonowania danego podmiotu zagranicznego, c) odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienie do składania przez osoby lub podmioty reprezentujące dany podmiot zagraniczny oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa pod lit. a, d) Kartę Wzorów Podpisów. 2. Bank może ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Banku o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust Dodatkowo Posiadacz Rachunku, o którym mowa w ust. 1, w celu stosowania wobec jego dochodów stawki podatku wynikającej z umowy międzynarodowej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, jest zobowiązany okazać osobie upoważnionej przez Bank oryginał (lub uwierzytelnioną notarialnie kopię) Certyfikatu Rezydencji Podatkowej. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie lub poświadczonych przez pracownika Banku lub inna osobę uprawnioną przez Bank do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem. Bank może odstąpić od obowiązku okazania przez Posiadacza Rachunku oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na zapoznaniu się z kserokopiami takich dokumentów. 5. Bank zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów lub Bank uzna, że są niezbędne do zawarcia Umowy. 6. Dokumenty składane przez Posiadacza Rachunku (odpisy, zaświadczenia) powinny być aktualne, nie starsze niż trzy miesiące, licząc od daty ich wystawienia. 7. Bank może zażądać (za pośrednictwem pracownika Banku w Oddziale, telefonicznie lub listownie, na e- mail Posiadacza Rachunku), aby oświadczenia lub dokumenty pochodzące od osób zagranicznych albo od urzędów lub organów państw obcych, zostały uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną z klauzulą apostille, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej. 8. Bank może zażądać (za pośrednictwem pracownika Banku w Oddziale, telefonicznie lub listownie, na e- mail Posiadacza Rachunku), aby dokumenty, które są sporządzone w języku obcym, zostały przetłumaczone, na koszt Posiadacza Rachunku, na język polski przez tłumacza przysięgłego. 7 S t r o n a

8 Rozdział V. Karta Wzorów Podpisów 9 1. Do czasu otrzymania przez Bank wzoru podpisu Użytkownika Rachunku Bank może odmówić przyjęcia do wykonania jakiejkolwiek dyspozycji złożonej przez tę osobę w Oddziale Banku. 2. Karta Wzorów Podpisów będzie się odnosiła do wszystkich Rachunków Posiadacza Rachunku. 3. Podpisy Użytkowników Rachunku składane są na Karcie Wzorów Podpisów w obecności osoby upoważnionej przez Bank lub notariusza, chyba że Bank oraz Posiadacz Rachunku uzgodnią inny sposób potwierdzania podpisu Użytkownika Rachunku. 4. Bank ma prawo odmowy przyjęcia Karty Wzorów Podpisów, jeżeli wzór podpisu danego Użytkownika Rachunku jest nieczytelny lub nie został należycie udokumentowany. 5. W wypadku braku zgodności podpisu złożonego na Karcie Wzorów Podpisów z podpisem złożonym na Dyspozycji Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Dyspozycji. 6. Posiadacz Rachunku zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bank na piśmie o wygaśnięciu uprawnień do dysponowania Rachunkiem przysługujących jednej lub kilku osobom wymienionym na Karcie Wzorów Podpisów. 7. Utratę uprawnień, o których mowa powyżej, Bank odnotowuje przy Karcie Wzorów Podpisów, opatrując zmiany datą. 8. Utrata uprawnień do dysponowania Rachunkiem przysługujących jednej lub kilku osobom, wymienionym na Karcie Wzorów Podpisów, nie powoduje konieczności zmiany całej Karty Wzorów Podpisów, jeżeli pozostałe osoby, wymienione na Karcie Wzorów Podpisów, są upoważnione z tytułu pełnionych funkcji w organach Posiadacza Rachunku i ze względu na wymaganą liczbę podpisów oraz zakres i sposób upoważnienia do dysponowania Rachunkiem mogą nim prawidłowo dysponować. 9. Zmiana Karty Wzorów Podpisów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rozdział VI. Pełnomocnictwa Posiadacza Rachunku Posiadacz Rachunku może zawrzeć Umowę przez pełnomocnika. 2. W imieniu Posiadacza Rachunku, będącego podmiotem krajowym, Umowę może zawrzeć pełnomocnik Posiadacza Rachunku, przy czym takie pełnomocnictwo zostanie uwzględnione przez Bank tylko i wyłącznie, gdy ma formę aktu notarialnego lub formę pisemną z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie oraz zawiera umocowanie dla pełnomocnika do zawarcia w imieniu Posiadacza Rachunku Umowy Ramowej. 3. W imieniu Posiadacza Rachunku, będącego podmiotem zagranicznym, Umowę może zawrzeć pełnomocnik Posiadacza Rachunku, przy czym takie pełnomocnictwo udzielane poza granicami RP powinno być opatrzone klauzulą apostille bądź potwierdzone przez polski konsulat generalny w danym kraju. W wypadku zaś państw, które nie są stroną konwencji haskiej, pełnomocnictwo powinno zostać potwierdzone przez polski konsulat generalny w kraju, w którym udzielone zostało pełnomocnictwo. W wypadku udzielenia przez podmiot zagraniczny pełnomocnictwa na terenie RP stosuje się odpowiednio postanowienia ust Posiadacz Rachunku może udzielić pełnomocnictwa do składania w imieniu Posiadacza Rachunku oświadczeń w zakresie Umowy. 2. Pełnomocnik nie będzie posiadał dostępu do Bankowości Elektronicznej Posiadacza Rachunku. 3. Posiadacz Rachunku nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na formularzu ustalonym przez Bank, a Bank może zaakceptować również pełnomocnictwo udzielone w innym dokumencie, jeżeli: a) jego forma i zakres spełniają wymogi określone w przepisach prawa i w Regulaminie, b) w pełnomocnictwie został jasno określony co najmniej jego zakres, jak i osoba pełnomocnika, c) Bank uzna prawidłowość umocowania pełnomocnika do składania w imieniu Posiadacza Rachunku oświadczeń w zakresie Umowy, przy czym Posiadacz Rachunku jest zobowiązany zamieścić w dokumencie pełnomocnictwa: a) imię i nazwisko pełnomocnika, jego adres zamieszkania, numer PESEL (o ile pełnomocnik posiada taki numer), rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika (dowód 8 S t r o n a

9 osobisty wydany w RP, karta pobytu wydana w RP lub paszport) w wypadku udzielania pełnomocnictwa osobie fizycznej, b) nazwę (firmę), siedzibę i adres, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna (jeśli wpis został dokonany) w wypadku udzielania pełnomocnictwa osobie prawnej. 4. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust. 5, może być udzielone przez Posiadacza Rachunku w formie: a) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Bank, poświadczającej autentyczność podpisu Posiadacza Rachunku, b) pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu Posiadacza Rachunku udzielającego pełnomocnictwa, przy czym Bank, w wypadku pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: i) notarialnego uwierzytelnienia dokumentu przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, ii) przetłumaczenia, na koszt Posiadacza Rachunku lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego, c) pełnomocnictwa notarialnego, przy czym Bank, w wypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: i) notarialnego uwierzytelnienia dokumentu przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, ii) przetłumaczenia, na koszt Posiadacza Rachunku lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego. 5. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika, przy czym pełnomocnik będzie mógł korzystać z takiego pełnomocnictwa po przekazaniu do Banku: a) pisemnego oświadczenia pełnomocnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bank danych osobowych pełnomocnika w zakresie niezbędnym do wykonywania udzielonego pełnomocnictwa, b) wzoru podpisu pełnomocnika złożonego na Karcie Wzorów Podpisów w obecności notariusza lub osoby upoważnionej przez Bank. 6. Bank może ustalić inny, niż określony w ust. 3, sposób udzielania pełnomocnictwa. 7. Bank po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa ocenia, czy przekazane dokumenty są wystarczające, a w razie stwierdzenia wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa albo braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów może, wskazując stwierdzone wątpliwości lub braki, wezwać Posiadacza Rachunku lub pełnomocnika (za pośrednictwem pracownika Banku w Oddziale, telefonicznie lub listownie, na Posiadacza Rachunku) do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Posiadacza Rachunku pełnomocnictwa w całości lub w części Posiadacz Rachunku może ustanowić pełnomocnictwo do składania w imieniu Posiadacza Rachunku oświadczeń w zakresie Umowy jako: a) pełnomocnictwo rodzajowe, na którego podstawie pełnomocnik jest umocowany do wykonywania wszelkich czynności w zakresie Umowy w takim samym zakresie jak Posiadacz Rachunku, w tym także do złożenia dyspozycji zamknięcia Rachunku. Pełnomocnik nie jest upoważniony do: (i) udzielania dalszych pełnomocnictw i/lub (ii) zmiany, rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy oraz podjęcia środków zgromadzonych na Rachunku z dniem jej rozwiązania, b) pełnomocnictwo szczególne, w którym Posiadacz Rachunku określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności w zakresie Umowy. 2. Dyspozycje, wnioski i oświadczenia pełnomocnika składane do Banku powinny zawierać dane wymagane do dyspozycji, wniosków i oświadczeń Posiadacza Rachunku, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika. Bank po otrzymaniu dyspozycji, wniosku lub oświadczenia pełnomocnika, może zażądać od pełnomocnika (za pośrednictwem pracownika Banku w Oddziale, telefonicznie lub listownie, na Posiadacza Rachunku) uzupełnienia dyspozycji, wniosku lub oświadczenia o dodatkowe informacje dotyczące pełnomocnika (w szczególności numer PESEL lub inne dane identyfikujące pełnomocnika) albo okazania przez pełnomocnika osobie upoważnionej przez Bank dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, karty pobytu lub paszportu) potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, do którego jest wpisany pełnomocnik S t r o n a

10 1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Regulaminu, może być w każdej chwili zmienione lub odwołane, a do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany lub odwołania tego pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio 7 (w wypadku Posiadacza Rachunku będącego podmiotem krajowym) lub 8 (w wypadku Posiadacza Rachunku będącego podmiotem zagranicznym) Regulaminu, z tym że Posiadacz Rachunku może odwołać pełnomocnictwo lub ograniczyć jego zakres na podstawie dyspozycji złożonej osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Bank, chyba że Bank ustali również inny tryb przekazywania takich oświadczeń przez Posiadacza Rachunku. 2. Zmiana zakresu pełnomocnictwa polega na odwołaniu dotychczasowego pełnomocnictwa i złożeniu nowego. 3. Odwołanie pełnomocnictwa jest dokonywane w formie pisemnej w Placówce Banku. 4. Odwołanie pełnomocnictwa dotyczy wszystkich Rachunków Rozliczeniowych lub Rachunków Lokat Terminowych prowadzonych na rzecz Posiadacza Rachunku. 5. Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania Rachunkiem jest skuteczne z chwilą złożenia w Oddziale Banku pisemnego zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa. 6. Pełnomocnictwo udzielone do Rachunku wspólnego może być odwołane przez każdego z Posiadaczy Rachunku wspólnego. 7. Udzielone pełnomocnictwo wygasa: a) wskutek odwołania lub upływu terminu, na jaki zostało udzielone, b) z chwilą rozwiązania Posiadacza Rachunku lub pełnomocnika, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 8. Bank do czasu otrzymania pisemnej informacji, potwierdzonej przez odpowiedni sąd lub urząd, o rozwiązaniu Posiadacza Rachunku nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji lub zleceń złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło z chwilą rozwiązania Posiadacza Rachunku. 9. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia odwołania pełnomocnictwa w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości lub autentyczności. 10. Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o każdym przypadku wypowiedzenia bądź wygaśnięcia pełnomocnictwa. Rozdział VII. Wypowiadanie i rozwiązywanie Umowy oraz zamykanie i likwidowanie Rachunków Posiadacz Rachunku i Bank, o ile nie rozwiązują Umowy za porozumieniem, mogą rozwiązać Umowę w drodze jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie, z zastrzeżeniem ust. 3 i Rozwiązanie Umowy za porozumieniem lub jej wypowiedzenie odbywa się poprzez złożenie przez Posiadacza Rachunku w Banku pisemnego wypowiedzenia Umowy lub przesłanie na adres Banku wypowiedzenia podpisanego zgodnie z reprezentacją oraz złożonym w Banku wzorem podpisu. 3. Przed upływem okresu wypowiedzenia Posiadacz Rachunku jest zobowiązany przekazać Bankowi w formie pisemnej instrukcje dotyczące sposobu zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym lub na Rachunku Lokaty Terminowej, w szczególności Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku, na który mają być przelane przez Bank środki zgromadzone na Rachunku Rozliczeniowym lub Rachunku Lokaty Terminowej. W razie braku lub niewystarczającej instrukcji Bank, po upływie okresu wypowiedzenia, zamknie Rachunek Rozliczeniowy lub Rachunek Lokaty Terminowej, a znajdujące się tam środki przeksięguje na wewnętrzne, nieoprocentowane konta rozrachunkowe. 4. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem określonym w porozumieniu Posiadacza Rachunku i Banku albo wraz z upływem okresu wypowiedzenia, pod warunkiem że nie występuje niedopuszczalne saldo debetowe. 5. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy powoduje natychmiastową wymagalność wszystkich roszczeń Banku wobec Posiadacza Rachunku z tytułu Umowy. 6. W wypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy Rachunku Rozliczeniowego, do którego zostały wydane Debetowe Karty Płatnicze, Posiadacz Rachunku jest zobowiązany do zwrotu Bankowi wszystkich Debetowych Kart Płatniczych wydanych do tego Rachunku. Brak zwrotu Kart przez Posiadacza Rachunku skutkuje zastrzeżeniem Kart przez Bank. 10 S t r o n a

11 15 1. Bank jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, to jest w wypadku: a) naruszenia przez Posiadacza Rachunku postanowień Umowy lub postanowień Regulaminu, a w szczególności uchylania się Posiadacza Rachunku od terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Banku, b) podejmowania przez Posiadacza Rachunku działań lub czynności, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Banku, Oddziału lub Pośrednika, c) podania przez Posiadacza Rachunku, podczas zawierania Umowy lub później, danych lub informacji nieprawdziwych albo niezgodnych ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mogłyby skłonić Bank do niezawierania danej Umowy, d) posłużenia się przez Posiadacza Rachunku, podczas zawierania Umowy lub później, dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę, e) gdy przez 6 kolejnych miesięcy na Rachunku bankowym Posiadacza Rachunku brak środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na pokrycie zaległych i bieżących opłat za prowadzenie Rachunku za okres ich pobierania, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, f) gdy przez 6 kolejnych miesięcy Rachunek posiada status Rachunku nieaktywnego, g) naruszenia przez Posiadacza Rachunku, podczas korzystania z usług Banku, zasad współżycia społecznego w stosunku do Banku, Pośrednika lub osób zatrudnionych lub współpracujących z Bankiem lub Pośrednikiem albo w stosunku do innych Posiadaczy Rachunku. 2. Bank po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy zamyka i likwiduje Rachunek Umowa wygasa, pod warunkiem że Rachunek Posiadacza Rachunku wykazuje stan zerowy albo nie występuje niedopuszczalne saldo debetowe, w wypadku: a) utraty osobowości prawnej przez Posiadacza Rachunku, będącego osobą prawną z chwilą uzyskania przez Bank informacji o wykreśleniu Posiadacza Rachunku z właściwego rejestru, b) likwidacji Posiadacza Rachunku nieposiadającego osobowości prawnej z chwilą uzyskania przez Bank informacji o wykreśleniu Posiadacza Rachunku z właściwej ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, rozwiązaniu odpowiedniej umowy lub o wystąpieniu innego zdarzenia powodującego tęże likwidację. Część III. Dostęp do Rachunków Posiadacz Rachunku może uzyskać dostęp do Rachunku za pośrednictwem: a) Oddziału Banku, b) placówki Pośrednika, c) Bankowości Elektronicznej, o ile Posiadacz Rachunku podpisze z Bankiem Umowę Ramową, d) Debetowej Karty Płatniczej, o ile Posiadacz Rachunku podpisze z Bankiem Umowę o Debetową Kartę Płatniczą, e) w inny sposób uzgodniony z Bankiem. 2. Dostęp do Rachunku umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, uzyskiwanie informacji oraz korzystanie z usług bankowych. 3. Dostęp do Rachunku za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej reguluje Umowa Ramowa i Regulamin Usług Bankowości Elektronicznej, a dostęp do Rachunku za pośrednictwem Debetowej Karty Płatniczej reguluje Umowa o Debetową Kartę Płatniczą i Regulamin Debetowej Karty Płatniczej. 4. Dyspozycje składane w Oddziale Banku lub w placówce Pośrednika są składane przez osoby reprezentujące Posiadacza Rachunku zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji, chyba że Posiadacz Rachunku ustanowił pełnomocnika. W wypadku, gdy Posiadacz Rachunku jest stroną Umowy Ramowej, zasady składania Dyspozycji w Oddziale Banku lub w placówce Pośrednika określa Umowa Ramowa i Regulamin Usług Bankowości Elektronicznej. 5. Bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkownika Rachunku składającego Dyspozycję oraz zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Dyspozycji w wypadku jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości lub uprawnień osoby składającej Dyspozycję. 6. Bank zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych wypadkach, do ograniczenia Posiadaczowi Rachunku dostępu do Rachunku, a także do blokady Bankowości Elektronicznej i blokady Debetowej Karty Płatniczej w trybie natychmiastowym, w razie powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia 11 S t r o n a

12 korzystania z Rachunku przez osobę nieuprawnioną, powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia niebezpieczeństwa ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową osobie nieuprawnionej albo niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Posiadacza Rachunku innych istotnych zobowiązań Posiadacza Rachunku wobec Banku. W takich wypadkach Bank niezwłocznie podejmie próbę skontaktowania się z Posiadaczem Rachunku. Część IV. Rachunki Rozdział I. Zasady dysponowania Rachunkiem Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Posiadacz Rachunku może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, z wyjątkami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Dyspozycje Posiadacza Rachunku złożone w Oddziale Banku, w placówce Pośrednika lub za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej są wykonywane przez Bank najpóźniej następnego Dnia Roboczego, chyba że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 3. Systemy informatyczne Banku dokonują identyfikacji beneficjenta Dyspozycji poprzez numer Rachunku, zgodnie ze standardami NRB/IBAN. W zakresie rozliczeń międzybankowych systemy informatyczne Banku nie dokonują sprawdzenia zgodności nazwy beneficjenta z numerem Rachunku. W wypadku kierowanych do Banku zleceń, zawierających niezgodność pomiędzy nazwą beneficjenta a numerem Rachunku, Bank zaksięguje operację, kierując się numerem podanym w zleceniu. 4. Posiadacz Rachunku zobowiązany jest powiadomić swoich kontrahentów o tym, że identyfikacja beneficjentów (odbiorców) Dyspozycji następuje jedynie według numeru Rachunku. 5. Warunkiem wykonania Dyspozycji jest zapewnienie przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych na Rachunku Rozliczeniowym, wystarczających do wykonania Dyspozycji, przy czym warunkiem wykonania Dyspozycji z terminem wykonania późniejszym niż dzień jej złożenia jest zapewnienie środków pieniężnych na Rachunku Rozliczeniowym, w dniu poprzedzającym wykonanie Dyspozycji aż do momentu jej realizacji. 6. Jeżeli Dostępne Środki nie wystarczą do zrealizowania wszystkich złożonych Dyspozycji oraz pokrycia opłat i prowizji należnych Bankowi, to Bank bez udziału Posiadacza Rachunku ustala kolejność ich wykonania i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Dyspozycji przekraczających Dostępne Środki. 7. Bank może żądać od Posiadacza Rachunku dodatkowych ustnych lub pisemnych wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów niezbędnych do wykonania Dyspozycji. Bank ma prawo do odmowy zrealizowania Dyspozycji, jeżeli treść Dyspozycji jest błędna, niekompletna lub sprzeczna z przepisami prawa. 8. Posiadacz Rachunku ponosi odpowiedzialność za Dyspozycje składane przez ustanowionych Użytkowników Rachunku, w tym za zgodność Dyspozycji z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Bank odmówi wykonania dyspozycji Posiadacza Rachunku w razie uzasadnionego podejrzenia, że jej wykonanie naruszałoby jakiekolwiek powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 9. Warunkiem wykonania Dyspozycji jest dostarczenie do Banku kompletnych i dokładnych instrukcji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia na Rachunku operacji określonej w Dyspozycji. Posiadacz Rachunku ponosi odpowiedzialność za poprawność i dokładność dostarczonych instrukcji. W wypadku gdy udzielone instrukcje uniemożliwiają wykonanie Dyspozycji Bank może odmówić wykonania takiej Dyspozycji. Bank nie ma obowiązku informowania Posiadacza Rachunku o błędach występujących w dostarczonych przez Posiadacza Rachunku instrukcjach ani o ich niekompletności. 10. Użytkownik Rachunku może odwołać złożoną Dyspozycję w sposób, w jaki została złożona, pod warunkiem że nie została wcześniej wykonana przez Bank. 11. W razie stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z Dyspozycją zapisu księgowego na Rachunku Bank dokonuje korekty. W takim wypadku Bank nie ma obowiązku uzyskania odrębnej Dyspozycji / zgody Posiadacza Rachunku. 12. W wypadku wpływu do Banku zajęcia egzekucyjnego Rachunku Bank wstrzymuje wykonanie Dyspozycji, których termin realizacji przypada po momencie otrzymania przez Bank zajęcia egzekucyjnego, a także Bank dokonuje zastrzeżenia Debetowych Kart Płatniczych wydanych do tego Rachunku. Rozdział II. Rachunki Rozliczeniowe 12 S t r o n a

13 19 1. Posiadacz Rachunku może otworzyć w Banku Rachunki Rozliczeniowe w liczbie określonej w Komunikacie. 2. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Rozliczeniowym może się odbywać poprzez złożenie Dyspozycji gotówkowych, polegających na: a) wypłacie i wpłacie środków pieniężnych w Odziałach Banku, b) wypłacie środków pieniężnych z bankomatu przy uzyciu Karty Debetowej. 3. Dyspozycje wpłaty i wypłaty gotówkowej dokonane w Oddziale Banku powinny być potwierdzone pieczęcią firmową używaną przez Posiadacza Rachunku oraz powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku lub zgodnie z uprawnieniami zdefiniowanymi w Bankowości Elektronicznej, w wypadku gdy Posiadacz Rachunku jest stroną Umowy Ramowej z Bankiem. 4. Dyspozycje wypłaty gotówkowej powyżej kwoty określonej przez Bank powinny być awizowane przez Posiadacza Rachunku Bankowi najpóźniej na dwa dni przed wypłatą. Określenie kwoty, o której mowa powyżej, następuje w Komunikacie Banku. 5. W wypadku nieawizowania przez Posiadacza Rachunku wypłaty gotówki, o której mowa w ust. 4 powyżej, Bank zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty środków pieniężnych. 6. W wypadku niemożności dokonania wypłaty, wynikającej z braku pokrycia środków pieniężnych lub nieodebrania awizowanej wypłaty, Bank pobiera prowizję w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji 7. Dokonywanie wypłat gotówki z bankomatu przy użyciu Debetowej Karty Płatniczej jest określone w Umowie o Debetową Kartę Debetową i Regulaminie Debetowej Karty Płatniczej. 8. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku Rozliczeniowym może się odbywać poprzez złożenie Dyspozycji bezgotówkowych w formie: a) polecenia przelewu, b) polecenia przelewu za rachunki ZUS, c) polecenia przelewu na rachunki organów podatkowych, d) zlecenia stałego, e) zlecenia z odroczonym terminem realizacji, f) polecenia zapłaty, g) operacji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu Debetowej Karty Płatniczej. 9. Dyspozycje dokonania operacji bezgotówkowych złożone w Oddziale Banku powinny być potwierdzone pieczęcią firmową używaną przez Posiadacza Rachunku oraz powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Posiadacza Rachunku lub zgodnie z uprawnieniami zdefiniowanymi w Bankowości Elektronicznej, w przypadku gdy Posiadacz Rachunku jest stroną Umowy Ramowej z Bankiem. 10. Polecenia przelewu na rachunek ZUS oraz na rachunek organów podatkowych zostaną zrealizowane przez Bank pod warunkiem wypełnienia ich przez Posiadacza Rachunku, zgodnie z przepisami prawa regulującymi wzory dokumentów płatniczych do ZUS oraz organów podatkowych. 11. Posiadacz Rachunku jest wyłącznie odpowiedzialny za wprowadzenie lub podanie do polecenia przelewu danych, o których mowa w ust Posiadacz Rachunku może ustanowić zlecenie stałe w złotych polskich realizowane cyklicznie przez Bank w terminach określonych przez Posiadacza Rachunku, z wyjątkiem poleceń przelewów, o których mowa w ust. 10 powyżej. 13. Zlecenie stałe może być odwołane lub zmienione najpóźniej jeden dzień przez terminem realizacji. 14. Posiadacz Rachunku może ustanowić zlecenie z odroczonym terminem płatności w złotych polskich realizowane jednorazowo przez Bank w terminie określonym przez Posiadacza Rachunku, z wyjątkiem poleceń przelewów, o których mowa w ust. 10 powyżej. 15. Zlecenie z odroczonym terminem płatności może być odwołane lub zmienione najpóźniej jeden dzień przez terminem realizacji. 16. Posiadacz Rachunku będący dłużnikiem, chcący dokonywać rozliczeń pieniężnych w złotych polskich w formie polecenia zapłaty, zobowiązany jest dostarczyć do Banku i wierzyciela zgodę na obciążanie Rachunku Rozliczeniowego w drodze polecenia zapłaty. 17. Każda zmiana zawartych w zgodzie danych Posiadacza Rachunku i wierzyciela wymaga przekazania do Banku nowej zgody. 18. Posiadaczowi Rachunku przysługuje prawo do odwołania zgody, o której mowa w ust. 16 i 17, w każdym czasie, poprzez poinformowanie o tym fakcie Banku oraz wierzyciela przez dostarczenie oświadczenia o odwołaniu zgody. 13 S t r o n a

14 19. Posiadacz Rachunku ma prawo do odwołania zrealizowanego polecenia zapłaty w terminie 5 Dni roboczych od dnia obciążenia Rachunku Rozliczeniowego. 20. Posiadacz Rachunku składa dyspozycję odwołania, o której mowa w ust. 19, w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej w ramach Bankowości Elektronicznej. 21. Bank uznaje Rachunek Rozliczeniowy kwotą odwołanego polecenia zapłaty w dniu złożenia odwołania, z zastrzeżeniem ust. 22 poniżej. 22. Bank może odmówić realizacji polecenia zapłaty (obciążenia Rachunku Rozliczeniowego), zwłaszcza w wypadku gdy: a) Posiadacz Rachunku nie wyraził zgody na obciążanie Rachunku Rozliczeniowego lub zgodę tę odwołał, b) Dostępne Środki na Rachunku Rozliczeniowym nie pozwalają na realizację polecenia zapłaty, c) Rachunek Rozliczeniowy został zamknięty, d) kwota polecenia zapłaty jest większa niż maksymalna kwota polecenia zapłaty zdefiniowana w Prawie Bankowym. 23. W wypadku odmowy realizacji polecenia zapłaty, o której mowa w ust. 22, Bank niezwłocznie informuje o tym bank wierzyciela wraz z podaniem jej przyczyny. 24. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: a) kwoty i terminy realizacji poleceń zapłaty i ich ewentualną niezgodność z rachunkami / fakturami przekazywanymi Posiadaczowi Rachunku przez wierzyciela, b) nieterminową realizację polecenia zapłaty przez bank wierzyciela, c) przekroczenie przez wierzyciela postanowień zgody oraz umowy pomiędzy Posiadaczem Rachunku i wierzycielem, d) skutki niepowiadomienia przez Posiadacza Rachunku i wierzyciela o zmianie danych, o których mowa w ust Posiadacza Rachunku może składać dyspozycje w zakresie polecenia zapłaty dotyczące odwołania zgody i odwołania obciążenia polecenia zapłaty w Oddziale Banku oraz za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej w ramach Bankowości Elektronicznej. 26. Posiadacz Rachunku jest zobowiązany, w wypadku złożenia polecenia zapłaty, do zapewnienia środków pieniężnych wystarczających do zaspokojenia należności wierzyciela, w określonych przez niego terminach płatności. Rozdział III. Rachunki Lokat Terminowych Rachunek Lokaty Terminowej otwierany jest na podstawie Umowy o Rachunek Lokaty Terminowej. 2. Rachunek Lokaty Terminowej prowadzony jest w złotych polskich i służy do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza Rachunku przez czas określony (Okres Umowny). 3. Na podstawie Umowy o Rachunek Lokaty Terminowej Posiadacz Rachunku może posiadać w Banku dowolną liczbę Lokat. 4. Otwarcie Lokaty następuje po zawarciu Umowy o Rachunek Lokaty Terminowej, w dniu zaksięgowania wpłaty na Rachunek Lokaty Terminowej, tj. najpóźniej następnego Dnia Roboczego po dniu, w którym środki pieniężne wpłynęły do Banku, chyba że z treści wniosku o otwarcie Lokaty lub regulaminu właściwego dla danej Lokaty wynika termin późniejszy. 5. Wpłaty na Rachunek Lokaty Terminowej mogą być dokonane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. 6. Posiadacz Rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z Rachunku Lokaty Terminowej przed upływem Okresu Umownego, co oznacza zerwanie Lokaty ze skutkiem natychmiastowym. W wypadku zerwania Lokaty Bank może nie wypłacić wyższego oprocentowania, chyba że postanowi inaczej. 7. Lokata może mieć charakter: a) nieodnawialny, co oznacza, że środki pieniężne są deponowane na jeden Okres Umowny wskazany w Umowie o rachunek Lokaty Terminowej, b) odnawialny z kapitalizacją, co oznacza, że po upływie Okresu Umownego Lokata wraz ze skapitalizowanymi odsetkami jest automatycznie odnawiana na kolejny Okres Umowny określony w Umowie o rachunek Lokaty Terminowej bądź we właściwym regulaminie Lokaty, c) odnawialny bez kapitalizacji, co oznacza, że po upływie Okresu Umownego Lokata jest automatycznie odnawiana na Okres Umowny określony w Umowie o rachunek Lokaty Terminowej bądź we właściwym regulaminie Lokaty, a odsetki należne są automatycznie deponowane na Rachunku Rozliczeniowym, chyba że Dyspozycja Posiadacza Rachunku stanowi inaczej. 14 S t r o n a

15 8. Po zakończeniu Okresu Umownego albo złożeniu przez Posiadacza Rachunku oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o Rachunek Lokaty Terminowej (zerwanie Lokaty) Bank przekazuje środki pieniężne, wraz z należnymi odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza Rachunku: a) dla Lokaty o charakterze nieodnawialnym wskazany w Umowie o rachunek Lokaty Terminowej, pierwszego dnia kalendarzowego / Dnia Roboczego po upływie Okresu Umownego, b) dla Lokaty o charakterze odnawialnym wskazany w dyspozycji zerwania Rachunku Lokaty Terminowej, po otrzymaniu dyspozycji Posiadacza Rachunku, Umowie lub Umowie o Lokatę Terminową. 9. Okres Umowny, wysokość minimalnej kwoty Lokaty, wysokość oprocentowania oraz wysokość naliczonych odsetek w wypadku zerwania Lokaty są określone w Umowie o rachunek Lokaty Terminowej bądź w regulaminie właściwym dla danej Lokaty. 10. Bank zastrzega sobie prawo niezałożenia Rachunku Lokaty Terminowej oraz zwrotu środków na rachunek Posiadacza Rachunku, wskazany we wniosku o założenie Lokaty, w wypadku gdy: a) kwota środków pieniężnych przekazanych na Rachunek Lokaty Terminowej jest niższa niż kwota minimalna określona w regulaminie właściwym dla danej Lokaty, b) kwota środków pieniężnych została przekazana na rachunek bankowy inny niż wyznaczony przez Bank, c) Posiadacz Rachunku nie jest posiadaczem rachunku bankowego, z którego zostały przekazane środki na Rachunek Lokaty Terminowej. 11. Bank w Okresie Umownym nie przyjmuje dopłat do założonej Lokaty. Rozdział IV. Lokata Automatyczna Overnight Bank umożliwia Posiadaczowi Rachunku zakładanie Lokaty Automatycznej Overnight polegającej na automatycznym przenoszeniu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym wraz z zakończeniem każdego dnia operacyjnego, po godzinie Lokata Automatyczna Overnight zakładana jest na podstawie wniosku, składanego do godziny 21.00, z całości lub z części środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym. Posiadacz Rachunku określa wysokość środków pieniężnych, z których zakładana jest Lokata Automatyczna Overnight. Minimalna kwota środków nie może być mniejsza niż PLN. 3. Posiadacz Rachunku może zakładać Lokatę Automatyczną Overnight, o ile posiada Rachunek Rozliczeniowy. Posiadacz Rachunku może założyć tylko jedną Lokatę Automatyczną Overnight bez względu na liczbę posiadanych Rachunków Rozliczeniowych. 4. Posiadacz Rachunku zobowiązuje się do zapewniania środków pieniężnych na Rachunku Rozliczeniowym w wysokości ustalonej z Bankiem, do godziny danego dnia operacyjnego. Jeżeli Posiadacz Rachunku w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie zapewni środków pieniężnych wymaganych do założenia Lokaty Automatycznej Overnight, Bank nie zrealizuje dyspozycji otwarcia lokaty. 5. Środki pieniężne zdeponowane na Lokacie Automatycznej Overnight powiększone o naliczone odsetki zwracane są na Rachunek Rozliczeniowy, z którego zostały pobrane, następnego dnia po dniu otwarcia lokaty, do godziny Lokata Automatyczna Overnight może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. W wypadku nieodnawialnych Lokat Automatycznych Overnight zawierane są one na jeden Okres Umowny, to jest do następnego dnia operacyjnego. W wypadku zaś odnawialnych Lokat Automatycznych Overnight zakładane są one do czasu ich odwołania przez Posiadacza Rachunku. 7. Posiadacz Rachunku może odwołać dyspozycję założenia Lokaty Automatycznej Overnight do czasu obciążania Rachunku Rozliczeniowego przez Bank. 8. Składając dyspozycję otwierania Lokat Automatycznych Overnight, Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do pobierania z Rachunku Rozliczeniowego środków pieniężnych niezbędnych do założenia Lokaty. 9. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Lokacie Automatycznej Overnight jest określone w Tabeli Oprocentowania, jest ono stałe w Okresie Umownym. 10. Potwierdzeniem założenia Lokaty jest Wyciąg lub zestawienie operacji, generowane w Bankowości Internetowej w ramach Bankowości Elektronicznej. 11. Wpłaty na Lokatę Automatyczną Overnight mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej. Rozdział V. Rachunek wspólny 15 S t r o n a

16 22 1. Rachunek Rozliczeniowy oraz Rachunek Lokaty Terminowej mogą być prowadzone jako rachunek wspólny. 2. Rachunek Rozliczeniowy oraz Rachunek Lokaty Terminowej dla wspólników spółki cywilnej są prowadzone jako rachunek wspólny. W takim wypadku Umowa zawierana jest ze wspólnikami spółki cywilnej, uprawnionymi do reprezentowania spółki cywilnej, a za Posiadacza Rachunku uważani są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (współposiadacze). 3. Rachunek wspólny jest prowadzony jako rachunek bankowy, którym każdy ze współposiadaczy może samodzielnie dysponować, a tym samym każdy ze współposiadaczy może dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, z zastrzeżeniem ust W wypadku, gdy wykonanie kilku dyspozycji złożonych w ramach Rachunku wspólnego wyklucza całkowicie lub częściowo wykonanie pozostałych dyspozycji złożonych przez innych współposiadaczy, Bank może odmówić wykonania wszystkich dyspozycji do czasu otrzymania oświadczenia Posiadacza Rachunku złożonego zgodnie z zasadami reprezentacji. 5. W razie wypowiedzenia umowy spółki cywilnej przez jednego ze wspólników spółki cywilnej pozostali wspólnicy spółki cywilnej niezwłocznie powiadomią o tym Bank, przedstawiając zmienioną umowę spółki cywilnej lub oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce cywilnej. Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nie wymaga zmiany Umowy i jest skuteczne względem Banku z chwilą dostarczenia do Banku ww. dokumentów. 6. W razie przystąpienia do spółki cywilnej nowego wspólnika wspólnicy spółki cywilnej niezwłocznie powiadomią o tym Bank, przedstawiając zmienioną umowę spółki cywilnej lub oświadczenie o przystąpieniu do spółki cywilnej. Przystąpienie do spółki cywilnej jest skuteczne względem Banku z chwilą dostarczenia do Banku ww. dokumentów i podpisania nowej Umowy. Rozdział VI. Przelewy zagraniczne i Przelewy Walutowe Posiadacz Rachunku może złożyć dyspozycję wykonania Polecenia Wypłaty za Granicę w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej. 2. Posiadacz Rachunku składa dyspozycję wykonania Polecenia Wypłaty za Granicę w ciężar Rachunku Rozliczeniowego w walutach wskazanych w Tabeli Kursów Walut. 3. Opłaty i prowizje związane z realizacją Poleceń Wypłaty za Granicę lub Przelewów Walutowych w obrocie dewizowym pobierane są w oparciu o obowiązującą w Banku Tabelę Opłat i Prowizji. 4. Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. 9 oraz obowiązków przywołanych w art. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (DzU Nr 141, poz z późn. zm.), przy uwzględnieniu obowiązków wynikających z innych ustaw. Odstępstwa od przywoływanych ograniczeń i obowiązków zawarte są w zezwoleniach dewizowych ogólnych i indywidualnych. Polecenia Wypłaty za Granicę Polecenia Wypłaty za Granicę realizowane są w ciężar Rachunku Rozliczeniowego Zleceniodawcy prowadzonego w walucie polskiej. Zleceniodawca zobowiązany jest postawić do dyspozycji Banku środki niezbędne do ich wykonania oraz pokryć koszt należnych Bankowi opłat i prowizji, obliczonych w oparciu o obowiązującą w Banku Tabelę Opłat i Prowizji. 2. Posiadacz Rachunku nieodwołalnie upoważnia Bank do sprzedaży waluty, będącej walutą Polecenia Wypłaty za Granicę. Bank dokona sprzedaży waluty po kursie sprzedaży danej waluty obowiązującym w chwili realizacji Polecenia Wypłaty za Granicę, a określonym w Tabeli Kursów Walut, w ciężar Rachunku Rozliczeniowego Posiadacza Rachunku Zleceniodawca, przy realizacji Poleceń Wypłaty za Granicę, jest zobowiązany podać w zleceniu: a) numer rachunku IBAN Beneficjenta, b) BIC banku Beneficjenta, c) nazwisko i imię / nazwę i adres Beneficjenta, 16 S t r o n a

17 d) numer Rachunku Rozliczeniowego, w ciężar którego ma zostać zrealizowane polecenie Wypłaty za Granicę. 2. W wypadku niepodania nazwiska i imienia / nazwy i adresu Beneficjenta numeru rachunku, IBAN beneficjenta lub BIC banku beneficjenta, numer Rachunku Rozliczeniowego, w ciężar którego ma zostać zrealizowane polecenie Wypłaty za Granicę, Bank zastrzega sobie prawo wykonania przelewu w terminie późniejszym niż określony w 27 Regulaminu. Uznanie rachunku banku Beneficjenta nastąpi wówczas najpóźniej do końca dziesiątego Dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia przez Bank Zlecenia do realizacji. Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami związanymi z brakiem numeru rachunku IBAN Beneficjenta lub BIC banku Beneficjenta, w wysokości określonej przez Bank i Instytucje Pośredniczące. 26 Jeżeli złożone przez Zleceniodawcę Polecenie Wypłaty za Granicę wymaga uzupełnienia, realizacja tego polecenia następuje po jego dokonaniu. Nieuzupełnienie brakujących wpisów lub dokumentów w ustalonym terminie może spowodować odmowę przez Bank realizacji transakcji lub jej opóźnienie Bank realizuje Polecenia Wypłaty za Granicę standardowo z Datą Waluty SPOT, z wyjątkiem Zleceń złożonych przez Posiadacza Rachunku po godz Dopuszcza się, na wniosek Zleceniodawcy, realizację Poleceń Wypłaty za Granicę odnośnie walut wskazanych przez Bank, z Datą Waluty na dzień przyjęcia Polecenia Wypłaty za Granicę oraz na kolejny Dzień Roboczy przypadający po tym dniu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Bankiem możliwości ustalenia wcześniejszej Daty Waluty. 28 Bank nie przyjmuje do realizacji Poleceń Wypłaty za Granicę w innych walutach niż określone w Tabeli Kursów Walut. 29 Bank nie wykona Polecenia Wypłaty za Granicę w wypadku braku na Rachunku Rozliczeniowym Zleceniodawcy środków niezbędnych do jej wykonania. 30 Rachunek Rozliczeniowy Zleceniodawcy zostanie obciążony kosztami Banków Zagranicznych, za których pośrednictwem nastąpiła realizacja Polecenia Wypłaty za Granicę, w wypadku gdy na druku polecenia zaznaczono, że koszty Banków Zagranicznych pokrywa Zleceniodawca. 31 W wypadku, gdy Zleceniodawca zaznaczył na druku Polecenia Wypłaty za Granicę, że koszty Banków Zagranicznych pokrywa Beneficjent, kwota, którą zostanie uznany rachunek Beneficjenta, będzie pomniejszona o te koszty Bank dołoży starań, aby kwota Polecenia Wypłaty za Granicę została przekazana do banku beneficjenta możliwie najkrótszą drogą oraz możliwie najniższym kosztem. 2. Wybór Banku Korespondenta, za którego pośrednictwem Polecenie Wypłaty za Granicę zostanie zrealizowane, należy do Banku Bank lub Bank Korespondent ma prawo wyboru Banku Zagranicznego do realizacji Polecenia Wypłaty za Granicę. Bank Zagraniczny ma prawo, w razie potrzeby, skorzystać z pośrednictwa innych banków zagranicznych, za których działanie Bank nie ponosi odpowiedzialności. 17 S t r o n a

18 2. Posiadacz Rachunku zobowiązany jest do pokrycia kosztów realizacji przez Bank Polecenia Wypłaty za Granicę oraz kosztów, którymi Bank zostanie obciążony przez Bank Korespondenta i inne banki pośredniczące z tytułu realizacji Polecenia Wypłaty za Granicę. 34 Postanowienia stosuje się odpowiednio do Przelewu Walutowego złożonego na podstawie Dyspozycji Posiadacza Rachunku. Polecenia Wypłaty z Zagranicy Bank realizuje Polecenia Wypłaty z Zagranicy dla Beneficjentów posiadających w Banku Rachunek Rozliczeniowy w walucie polskiej. 2. Realizacja Polecenia Wypłaty z Zagranicy następuje poprzez uznanie Rachunku Beneficjenta, prowadzonego w walucie polskiej, kwotą środków pieniężnych odpowiadających kwocie ze sprzedaży Bankowi waluty obcej, będącej przedmiotem Polecenia Wypłaty z Zagranicy. 3. Posiadacz Rachunku nieodwołalnie upoważnia Bank do zakupu waluty, będącej walutą Polecenia Wypłaty z Zagranicy, w wypadku otrzymania środków w walucie obcej z dyspozycją uznania Rachunku Rozliczeniowego. Bank dokona zakupu waluty obcej po kursie kupna tej waluty obowiązującym w chwili realizacji Polecenia Wypłaty z Zagranicy, a określonym w Tabeli Kursów Walut W wypadku nieokreślenia nazwy Beneficjenta lub niesprecyzowanego określenia tej nazwy, niezgodności podanego w zleceniu numeru rachunku z nazwą Beneficjenta, braku danych dotyczących zleceniodawcy lub innych braków uniemożliwiających realizację zlecenia (m.in. podanie numeru rachunku beneficjenta NRB), Bank prowadzi czynności wyjaśniające z Posiadaczem Rachunku, wskazanego w poleceniu wypłaty jako rachunek odbiorcy płatności, w celu wyjaśnienia niezgodności. 2. W uzasadnionych wypadkach Bank Korespondent przesyła do banku, który wysłał zlecenie, komunikat SWIFT-owy MT 199 z prośbą o przesłanie niezbędnych wyjaśnień lub sprostowań, na koszt Zleceniodawcy. Realizacja zlecenia następuje po uzyskaniu odpowiedzi z banku Zleceniodawcy, uzupełniającej brakujące informacje. 37 Bank rozlicza Polecenia Wypłaty z Zagranicy, uznając Rachunek Rozliczeniowy Beneficjenta (Posiadacza Rachunku): a) nie później niż w następnym dniu roboczym po Dacie Waluty, ale nie wcześniej niż w Dacie Waluty, b) w dacie wpływu Polecenia Wypłaty z Zagranicy, na rachunek NOSTRO Banku, o ile wpływ do Banku nastąpi po dacie waluty. 38 Bank może przyjąć do realizacji Poleceń Wypłaty z Zagranicy w innych walutach niż określone w Tabeli Kursów Walut. 39 Postanowienia stosuje się odpowiednio do uznania Rachunku Rozliczeniowego Posiadacza Rachunku kwotą waluty obcej z innego banku krajowego (Przelew Walutowy). Część V. Inne usługi Rozdział I. Zabezpieczenie na wierzytelnościach posiadanych na Rachunkach Posiadacz Rachunku może złożyć w Banku pisemną dyspozycję dotyczącą zablokowania określonej kwoty lub wszystkich Dostępnych Środków na Rachunku Rozliczeniowym lub Rachunku Lokaty Terminowej, w tym także na rzecz osób trzecich. W wypadku zastrzeżenia na rzecz osoby trzeciej zwolnienie blokady 18 S t r o n a

19 wymaga zgody osoby, na której rzecz ustanowiono blokadę, złożonej w formie pisemnej bezpośrednio w Banku lub w formie notarialnej lub pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 2. Dyspozycja Posiadacza Rachunku, o której mowa w ust. 1, nie może wstrzymywać płatności zobowiązań Posiadacza Rachunku: a) wobec Banku których termin uiszczenia nie może być odroczony (np. z tytułu spłaty wymagalnych zobowiązań Posiadacza Rachunku wobec Banku wynikających z umów kredytowych, jeżeli spłata kredytu odbywa się niezależnie od dyspozycji Posiadacza Rachunku), b) wobec uprawnionego organu z chwilą wpływu do Banku wydanego przez ten organ zawiadomienia o zakazie dokonywania wypłat z Rachunku. 3. Dyspozycja zablokowania określonej kwoty lub całego Rachunku lub Lokaty jest skuteczna od chwili jej przyjęcia przez Bank. Jednostka Banku może w wyjątkowych sytuacjach przyjąć dyspozycję zablokowania całego Rachunku lub Lokaty złożoną przez Posiadacza Rachunku telefonicznie. W takim wypadku dyspozycja powinna zostać potwierdzona na piśmie w ciągu 10 Dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak w powyższym terminie pisemnego potwierdzenia, złożonej telefonicznie dyspozycji zablokowania Rachunku lub Lokaty, odblokowuje Rachunek lub Lokatę. Zwolnienie blokady ustanowionej na rzecz podmiotu trzeciego następuje po przedstawieniu przez Posiadacza Rachunku pisemnej zgody podmiotu, na którego rzecz została ustanowiona blokada Posiadacz Rachunku ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe na środkach pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym lub Rachunku Lokaty Terminowej, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, na podstawie umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego. 2. Bank wykona postanowienia umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, o ile umowa ta będzie zawierała wszystkie wymagane postanowienia do ustanowienia zabezpieczenia finansowego, określone w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (DzU Nr 91, poz. 871 z późn. zm.) oraz o ile Posiadacz Rachunku złoży odpowiednią dyspozycję blokady środków pieniężnych zapisanych na Rachunku Rozliczeniowym lub Rachunku Lokaty Terminowej, która zawiera w szczególności oświadczenie Posiadacza Rachunku, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa. 3. Bank przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 2, ocenia, czy przekazane przez Posiadacza Rachunku dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zabezpieczenia finansowego, a w wypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Posiadacza Rachunku (osobiście, telefonicznie lub listownie, na Posiadacza Rachunku) do ich uzupełnienia. 4. Blokada jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia: a) przekazania przez Posiadacza Rachunku do Banku wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, b) zaakceptowania przez Bank wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, i jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, z zastrzeżeniem wypadków określonych w przepisach prawa, a jej zniesienie przez Bank następuje na warunkach określonych w przepisach prawa. Część VI. Postanowienia inne Rozdział I. Prowizje i opłaty Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunków Bank pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli Opłat i Prowizji. 2. Tabela Opłat i Prowizji może ulec zmianie w wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Posiadacz Rachunku nieodwołalnie upoważnia Bank do obciążania Rachunku z tytułu należnych Bankowi prowizji i opłat w terminach ich wymagalności, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Posiadacza Rachunku. 4. Zmiana wysokości opłat i prowizji oraz wprowadzenie opłat za czynności dotychczas nieujęte w tej umowie są możliwe z ważnych przyczyn, za które uznaje się: 19 S t r o n a

20 a) zmianę poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych, b) zmianę wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanego przez GUS, c) zmianę zakresu i/lub formy realizacji określonych czynności i usług, d) wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów, a także modyfikację oferty już istniejących produktów, e) zmianę wysokości kosztów operacyjnych i kosztów usług ponoszonych przez Bank, f) wprowadzenie przez Bank nowych i modyfikację istniejących systemów komputerowych, a także innych systemów służących do przesyłania, przetwarzania i magazynowania danych, g) przekazanie przedsiębiorcom zewnętrznym części działalności Banku w zakresie i trybie określonym w wymaganiach prawnych, w związku z wykonywaniem przez Bank usług bankowych, h) wprowadzenie przez Bank elementów ochrony ubezpieczeniowej włączonej do parametrów poszczególnych produktów kredytowych lub rezygnację z nich, a także zmianę warunków ubezpieczenia w stosunku do funkcjonujących produktów kredytowych, w tym zmianę zakładu ubezpieczeń, i) dostosowanie się do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk bankowych. 5. W wypadku zmiany Tabeli Opłat i Prowizji w trakcie obowiązywania Umowy Bank przekaże Posiadaczowi Rachunku zmienioną Tabelę Opłaty i Prowizji za pośrednictwem poczty bądź poprzez system transakcyjny w ramach Bankowości Elektronicznej. 6. Zmieniona Tabela Opłat i Prowizji obowiązuje Posiadacza Rachunku od określonej przez Bank daty jej wprowadzenia, chyba że Posiadacz Rachunku w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nowej Tabeli Opłata i Prowizji wypowie Umowę. 7. Jeżeli Posiadacz Rachunku nie dokona wypowiedzenia Umowy, przyjmuje się, że Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na zmiany. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy oraz nie wymaga aneksu do Umowy. 8. Tekst jednolity zmienionej Tabeli Opłat i Prowizji umieszczony będzie na Stronie Internetowej Banku, a także będzie dostępny w Oddziałach Banku oraz placówkach Pośrednika. Rozdział II. Oprocentowanie Środki pieniężne zgromadzone na Rachunkach są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, w wysokości określonej przez Bank. 2. Oprocentowanie naliczane jest za rzeczywistą liczbę dni, przez które środki pozostają na Rachunku, począwszy od dnia ich wpłaty na Rachunek (włącznie z tym dniem), do dnia ich wypłaty z Rachunku (z wyłączeniem tego dnia). 3. Do obliczania odsetek od środków zgromadzonych na Rachunku / Lokacie Terminowej przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się: a) na Rachunkach Lokat Terminowych w dniu kapitalizacji, określonym w Umowie o Lokatę Terminową, b) na Rachunkach Rozliczeniowych w ostatnim dniu każdego miesiąca. 5. Jeżeli Umowa ulegnie rozwiązaniu, kapitalizacja odsetek następuje odpowiednio w dniu jej rozwiązania albo wygaśnięcia, a jeżeli ten dzień nie jest Dniem Roboczym, w najbliższym następującym po nim Dniu roboczym. 6. Dla Rachunków ze stałą stopą procentową wysokość oprocentowania, ustalona w dniu otwarcia Rachunku Rozliczeniowego lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu trwania Rachunku Lokaty Terminowej, obowiązuje przez cały okres umowny. 7. Dla Rachunków ze zmienną stopą procentową Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stopy procentowej w trakcie obowiązywania Umowy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przyczyn: a) zmiana stawki WIBOR, LIBOR, EURIBOR lub WIBID o co najmniej 0,01 punktu procentowego, b) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów, ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,01 punktu procentowego, c) zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o co najmniej 0,01 punktu procentowego, d) zmiana poziomu inflacji, mierzonego wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez prezesa GUS-u. 20 S t r o n a

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku)

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne... 1 Część II. Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla spółek (obowiązuje od dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/14

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/14 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/14 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla spółek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości Wspieramy przedsiębiorczych. 1/13 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej w Lion s Bank dla klientów indywidualnych

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej w Lion s Bank dla klientów indywidualnych Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług bankowości elektronicznej w Lion s Bank dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 15 maja 2013 r.) SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W WOŁOMINIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 105/DGD/2014 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 17 grudnia 2014 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 13 stycznia 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązują od 2 września 2013 r. Warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 30

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/18 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 9 września 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/19 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI REGULAMIN WYPŁAT TRANSFEROWYCH MIĘDZY OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI STAN NA 26 KWIETNIA 2014 Przyjęty Uchwałą nr 217/99 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 kwietnia 1999

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 22 maja 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 30

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo