UMOWA NR DF/ /2014 (wzór) zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR DF/ /2014 (wzór) zawarta w dniu..2014 r. w Gdańsku pomiędzy"

Transkrypt

1 UMOWA NR DF/.../2014 UMOWA NR DF/ /2014 (wzór) zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy 1/8 Załącznik Nr 7 do SIWZ Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, ul. Szczecińska 65, wpisanym do rejestru KRS pod nr , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał akcyjny: ,00 PLN opłacony w całości, NIP: , reprezentowanym przez: Zbigniewa Karpińskiego Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, zwanego w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a z siedzibą w.,., ul..., wpisanym do rejestru KRS pod nr.., prowadzonego przez Sąd Rejonowy. w.., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, NIP:, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą lub łącznie Stronami, o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca podejmuje się wykonać, dostarczyć oraz zmontować w miejscu eksploatacji zespół wentylatora tunelu aerodynamicznego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zwany dalej Przedmiotem Umowy. 2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy nr. wraz z późniejszymi zmianami stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy obejmuje: 2.1 Wykonanie projektu, dokumentacji i analizy CFD zespołu wentylatora, zgodnie z parametrami i wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do Umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego 2.2 Wykonanie zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego tj.: sekcji 1 kanału wlotowego sekcji 2 wentylatora osiowego sekcji 3 kanału wylotowego 2.3 Montaż i próby ruchowe zespołu wentylatora wyszczególnionego w 1 pkt 2.2 u Wykonawcy. 2.4 Dostawa Przedmiotu Umowy do Warszawy na adres Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 24, Warszawa 2.5 Montaż i uruchomienie zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji w miejscu eksploatacji tj. w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie oraz próby zdawczoodbiorcze. 2.6 Wykonanie dokumentacji powykonawczej Przedmiotu Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z załączoną do Umowy dokumentacją. Wszystkie odstępstwa w wykonaniu Przedmiotu Umowy należy uzgodnić z

2 UMOWA NR DF/.../2014 Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. Wprowadzenie zmian w wykonawstwie skutkuje koniecznością wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zmiany. 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany: 2. Termin realizacji 1.1. do dnia roku dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu eksploatacji tj. w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie 1.2. do dnia roku próby zdawczo-odbiorcze zespołu wentylatora 3. Warunki dodatkowe i prawa autorskie 1. Do reprezentowania Zamawiającego upoważnieni są: Sylwia Kaczmarek Tel.: (58) Tel. kom.: Fax: (58) Piotr Czabaj Tel.: (58) Tel. kom.: Fax: (58) Tomasz Kociński Tel.: (58) Fax: (58) Do reprezentowania Wykonawcy upoważnieni są:... Tel.:... Tel. kom.: Fax:... Tel.:... Tel. kom.: Fax:.. 3. Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia wskazanego w 5 niniejszej Umowy swoje majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji do Przedmiotu Umowy (w szczególności do wytworzonej na podstawie niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji 2/8

3 UMOWA NR DF/.../2014 technicznej w tym również dokumentacji technicznej, wykonawczej i powykonawczej) na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie tych praw nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na jakiekolwiek wykorzystanie informacji o realizowanym przedmiocie Umowy w publikacjach, informacjach, folderach, szkoleniach, konferencjach etc. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych lub uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy (tajemnica przedsiębiorstwa) na okres 24 miesięcy z wyjątkiem informacji jawnych, za które uważa się informacje jawne z mocy prawa, decyzji albo orzeczenia uprawnionych organów, jak również informacje powszechnie znane. Obowiązek ten trwa przez okres obowiązywania Umowy, jak też po jej wykonaniu i nie jest ograniczony w czasie. 1. Do obowiązków Wykonawcy należą: 4. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego a) najpóźniej do dnia rozpoczęcia montażu, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu i warunków realizacji niniejszej Umowy b) dotrzymanie terminów pośrednich i terminu ostatecznego wykonania Przedmiotu Umowy, c) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem określonym w Załączniku nr 1 oraz ustaleniami dokonywanymi w trakcie realizacji niniejszej Umowy, d) przedstawienie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych świadectw dla stosowanych materiałów, urządzeń i technologii według obowiązujących przepisów prawa i norm europejskich, e) uzgadnianie z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań technicznych konstrukcji, innych niż zaproponował Wykonawca w przekazanej dokumentacji lub nie przedstawionych w tej dokumentacji, f) uczestniczenie w spotkaniach związanych z zakresem Umowy, na które zostanie zaproszony przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: z wyprzedzeniem trzydniowym, g) własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć miejsce montażu Przedmiotu Umowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymać w należytym porządku i stanie technicznym pomieszczenia w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie udostępnione Wykonawcy na czas wykonywania prac związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy h) składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usunąć wszystkie odpady i śmieci z terenu realizacji Przedmiotu Umowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów i przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i) niezwłoczne usunięcie, własnym staraniem i na własny koszt, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej Umowy j) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych, k) zgłaszanie Zamawiającemu terminów dokonywania prób i odbiorów. 2. Do obowiązków Zamawiającego należą: 3/8

4 UMOWA NR DF/.../2014 a) odbiór wstępny Przedmiotu Umowy, b) nadzór nad pracami montażowym Przedmiotu Umowy w miejscu eksploatacji tj. w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie, c) odbiór końcowy Przedmiotu umowy po jego montażu w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie, d) terminowe dokonywanie płatności. 3. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: a) szkody powstałe w mieniu w obszarze realizacji Przedmiotu Umowy od dnia protokolarnego odbioru urządzenia, przez Zamawiającego, b) wszystkie prace realizowane przez podwykonawców i koordynację ich robót. 5.Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie łączne w wysokości:. zł (słownie: złotych, 00/100). Wynagrodzenie to zostanie powiększone o należny podatek VAT. Cena powyższa jest ceną ryczałtową. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w sposób następujący: a) I rata przedpłata (30,0 % ceny) tj... zł netto + należny podatek VAT w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy na podstawie faktury pro forma, b) II rata (50,0 % ceny) tj... zł netto + należny podatek VAT po podpisaniu Protokołu Odbioru Wstępnego po zakończenie Etapu I ( 7 ust. 1, pkt. a), o którym mowa w 7 ust. 2, pkt. a w terminie 14 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego na podstawie faktury pro forma, c) III rata (20,0 % ceny) tj... zł netto + należny podatek VAT po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w 7 ust. 2, pkt. b w terminie 14 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i otrzymania faktury VAT. 3. Zabezpieczeniem za udzieloną zaliczkę ze strony Wykonawcy będzie weksel in blanco wystawiony na urządzenia lub nieruchomość o wartości równej lub przewyższającej wartość przedpłaty brutto, tj. na kwotę zł 4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. 5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Powyższa cena uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych przy przekazaniu Przedmiotu Umowy. 6. Podwykonawcy 1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców, biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność. 2. Podwykonawcę, w stosunkach z Zamawiającym, reprezentuje Wykonawca. 4/8

5 UMOWA NR DF/.../ Odbiory 1. Proces odbiorów wykonania Przedmiotu Umowy będzie przebiegał dwuetapowo: a) Etap I - odbiory wstępne: wykonanie zespołu napędowego tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji wyszególnionego w 1 pkt. 2.2 próby ruchowe zespołu wentylatora u Wykonawcy, o których mowa w 1 pkt. 2.3 dostawa, montaż i uruchomienie Przedmiotu Umowy, o których mowa w 1 pkt. 2.4 i 2.5, w miejscu eksploatacji, po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbiorów wstępnych, b) Etap II - odbiory końcowe w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie próby zdawczo-odbiorcze Przedmiotu Umowy, o których mowa w 1 pkt Potwierdzeniami odbiorów wykonania Przedmiotu Umowy opisanych w ust 1 będą: a) Protokół Odbioru Wstępnego wykonania zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji, wyszczególnionego w 1 pkt. 2.2 oraz 2.3 oraz Protokół Odbioru Wstępnego dostawy, montażu i uruchomienia zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji, o których mowa w 1 pkt. 2.4 i 2.5 opisujący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych ewentualnych wad. Wzór Protokołu Odbioru Wstępnego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. b) Protokół Odbioru Końcowego po próbach zdawczo-odbiorczych zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji, o których mowa w 1 pkt. 2.5 opisujący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 3. Do podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego i Protokołu Odbioru Końcowego, o których mowa w ust 2 ze strony Zamawiającego upoważnieni są: Sylwia Kaczmarek lub Piotr Czabaj lub Tomasz Kociński 4. Do podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego i Protokołu Odbioru Końcowego, o których mowa w ust 2 ze strony Wykonawcy upoważnieni są:...lub... lub Protokół Odbioru Końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o terminach przeprowadzenia prób i odbiorów oraz przedstawi Zamawiającemu jednocześnie wszystkie dokumenty wymienione w 4 ust. 1 pkt d niezbędne do dokonania odbioru wykonania elementów Przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i złoży jednocześnie protokoły z wykonanych prób. 5/8

6 UMOWA NR DF/.../ Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może on odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: - jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę, - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy. 8. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących okolicznościach: a) opóźnienie Wykonawcy wynosi więcej niż 30 dni w stosunku do terminów wykonania określonych w 1 niniejszej Umowy, b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy. 2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach: a) Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót, b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Zamawiającego. 3. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. 4. Odstąpienie od Umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za zgodą obu Stron. 9. Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: a) za opóźnienia w wykonaniu prac powyżej 14 dni od terminu zakończenia montażu i wykonania prób szczelności, o których to próbach i terminie zakończenia mowa w 2 ust. 1.2 w wysokości 0,1% ceny brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy, b) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,1% ceny brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy, c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy. 2. W przypadku opóźnienia zapłaty ponad uzgodniony termin płatności Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy. 4. Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 6/8

7 UMOWA NR DF/.../ W przypadku gdy kary umowne nie pokryją wielkości poniesionych strat, Strony mają prawo żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 10. Gwarancje 1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust Wykonawca udziela Zamawiającemu (24) dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji na wykonane konstrukcje oraz powłoki antykorozyjne licząc od dnia oddania Przedmiotu Umowy do użytkowania oraz zobowiązuje się do usuwania wad i usterek w okresie gwarancji. 3. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia wady do jej usunięcia. W przypadku wymiany poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, gwarancja rozpoczyna swój bieg od nowa (dotyczy wymienionych elementów). 4. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady lub usterki w terminie 14 dni od zgłoszenia. Potwierdzeniem usunięcia wady będzie protokół z usunięcia wady lub usterki podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Koszty związane z usunięciem wad lub usterek w całości pokrywa Wykonawca. Wszelkie zgłoszenia wad w okresie gwarancji dokonywane będą w formie pisemnej, listem poleconym, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy tj...., tel., .. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji. 11. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. 3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 12. Załączniki Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 oferta Wykonawcy nr, 2. Załącznik nr 2 Warunki techniczne Przedmiotu Umowy, 3. Załącznik nr 3 Protokół Odbioru Wstępnego (szablon), 4. Załącznik nr 4 Protokół Odbioru Końcowego (szablon), 7/8

8 UMOWA NR DF/.../2014 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 8/8

9 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 1/3 Zmiana: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa: Typ: ZESPÓŁ WENTYLATORA (WENTYLATOR OSIOWY DN ) 2. PRZEZNACZENIE: 1. Zespół wentylatora z układem chłodzenia do zabudowy w tunelu zmiennych turbulencji (TZT) do generowania nominalnej prędkości przepływu powietrza w przestrzeni pomiarowej: - L co najmniej 90m/s, - P co najmniej 25m/s. 3. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY: 1. Termin dostawy 2. Miejsce dostawy 4. WARUNKI KLIMATYCZNE: wg SIWZ Wykonanie, dostawa i montaż zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji do Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie Laboratorium Małych Prędkości w budynku Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 24, Warszawa) 1. Tunel zmiennych turbulencji (TZT) z wbudowanym zespołem wentylatora pracować będzie w klimatyzowanym Laboratorium Małych Prędkości (LM.01): Lato: Zima: Temperatura w laboratorium min: +18 o C +18 o C Temperatura w laboratorium max: +25 o C Wilgotność względna w pomieszczeniu: 75% 65% Temperatura wewnątrz TZT min: +18 o C Temperatura wewnątrz TZT max: +25 o C 5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 5.1 Wentylator a) Typ wentylatora: osiowy b) Liczba: jeden (1) c) Średnica wirnika: maksymalnie DN , wymagana prędkość obwodowa końca łopat na wirniku wentylatora mniejsza niż 95m/s d) Sprawność wentylatora: oczekiwana na poziomie 90% dla punktu pracy tunelu z przestrzenią pomiarową typu L e) Ciśnienie akustyczne: wymagany poziom hałasu poniżej 100 db(a) (mierzony od korpusu zespołu wentylatora w odległości nie większej niż 0,5m) f) Prędkość powietrza w przestrzeniach pomiarowych i wydajność wentylatora: wentylator musi zapewnić uzyskanie nominalnych parametrów pracy w dwóch niezależnych punktach pracy w zależności od typu eksploatowanej przestrzeni pomiarowej: Punkt 1 dla przestrzeni pomiarowej L o przekroju poprzecznym wg geometrii tunelu A=1,033m 2, gdzie: nominalna wartość prędkości rdzenia strumienia powietrza na wlocie do przestrzeni co najmniej 90 m/s, nominalna wydajność przepływającego powietrza Q=93 m 3 /s ( m 3 /h), strata ciśnienia całkowitego (opory przepływu) wewnątrz tunelu p= 2065 Pa. Punkt 2 dla przestrzeni pomiarowej P o przekroju poprzecznym wg geometrii tunelu

10 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 2/3 A=5,155m 2, gdzie: nominalna wartość prędkości rdzenia strumienia powietrza wzdłuż całej przestrzeni pomiarowej co najmniej 25 m/s, nominalna wydajność przepływającego powietrza Q=129 m 3 /s ( m 3 /h), strata ciśnienia całkowitego (opory przepływu) wewnątrz tunelu p=1515 Pa g) Wentylator musi zapewnić w każdej z przestrzeni pomiarowych (w zależności od przyjętej konfiguracji) prędkość rdzenia strumienia powietrza w zakresie od zera do wartości maksymalnej. 5.2 Napęd wentylatora: a) silnik elektryczny prądu zmiennego 3x400V, 50Hz przystosowany do współpracy z falownikiem częstotliwości, b) stopień ochrony IP55, c) klasa izolacji F, d) silnik wyposażony w enkoder inkrementalny 5V 1024p zapewniający płynną regulację obrotów silnika napędowego (płynna regulacja prędkości przepływu powietrza od zera do maksymalnych wartości określonych dla przestrzeni pomiarowych L i P w pkt. 5.1 e) silnik wyposażony w zabezpieczenie termistorowe uzwojeń f) silnik wyposażony w czujniki / układ drgań - wg standardu dostawcy g) podłączenie kabla zasilającego silnik napędowy wentylatora / silnik(i) układu chłodzenia w skrzynce podłączeniowej - zasilającej, zamontowanej na obudowie sekcji wentylatora, h) podłączenie kabla zasilającego grzałki podgrzewania postojowego silnika w skrzynce podłączeniowej - zasilającej, zamontowanej na obudowie sekcji wentylatora, i) podłączenie pozostałych kabli sygnałowych w skrzynce podłączeniowej - sterującej, zamontowanej na obudowie sekcji silnik wyposażony w grzałki podgrzewania postojowego j) wentylatora, k) zespół wentylatora wraz ze skrzynkami podłączeniowymi (zasilającą i sterującą) wyposażyć w linię uziemiającą do podłączenia do taśmy uziemienia zainstalowanej na fundamencie zespołu napędowego w Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) 5.3 Konfiguracja zespołu wentylatora a) Zespół wentylatora musi być przystosowany do transportu przez istniejącą część dojazdową do bramy jak również przez bramę Laboratorium Małych Prędkości (5846-WT/00-4), w związku z czym konstrukcja zespołu musi składać się z trzech (3) sekcji: sekcji 1 - kanału wlotowego, sekcji 2 - wentylatora osiowego, sekcji 3 - kanału wylotowego. b) Wykonawca wykona analizę CFD (Computational Fluid Dynamics) przepływu powietrza przez zespół wentylatora z podaniem wyników rozkładu (pola prędkości, pola ciśnień, wydajności) na:

11 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 3/3 przekroju wlotowym i wylotowym wentylatora (sekcji 2), przekroju wlotowym kanału (sekcji 1), przekroju wylotowym kanału (sekcji 3), oraz ustali końcowy kształt kanału wlotowego i wylotowego zespołu wentylatora. c) Sekcja 1 - kanału wlotowego, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminium ze stosownym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Sekcja podzielona w płaszczyźnie poziomej przechodzącej w osi zespołu wentylatora na pokrywę górną i dolną. Dodatkowo górna pokrywa powinna zostać podzielona w płaszczyźnie pionowej na pokrywę górną prawą i lewą. Masa sekcji 1 nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) na fundament: 2600 kg/m 2. Wyposażenie sekcji 1: kołnierze do łączenia z sekcją wentylatora (poprzez element elastyczny) i do połączenia z przestrzenią pomiarową P, ekran bezpieczeństwa do mocowania w kołnierzu sekcji 1 (siatka stalowa nierdzewna 50x50x3 wraz z płaską ramą mocowaną śrubami do kołnierza sekcji kształt pokazano w dokumentach 5846-WT/00-1 i -3) regulowane stopki (elastomerowe) do ustawienia i wypoziomowania sekcji na fundamencie, zestaw kół jezdnych z możliwością blokowania kierunku jazdy d) Sekcja 2 - wentylatora osiowego, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminium ze stosownym zabezpieczeniem antykorozyjnym, z podzielonym w płaszczyźnie poziomej korpusem wentylatora wraz z kołnierzami na pokrywę dolną i górną. Korpus wentylatora może producent wykonać dodatkowo podzielony w płaszczyźnie pionowej jako korpus dwu częściowy wraz z kołnierzami (5846-WT/00-1). Masa sekcji 2 nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) na fundament: 2600 kg/m 2. Wyposażenie sekcji 2: konstrukcja wsporcza podpierająca wentylator wraz z zamontowanymi amortyzatorami drgań, zestaw kół jezdnych z możliwością blokowania kierunku jazdy, wirnik z łopatkami wyważony dynamicznie, mocowany na wale silnika napędowego, owiewka, na wlocie powietrza na łopaty wirnika, mocowana do piasty wirnika, silnik elektryczny napędowy, osłona cylindryczna osłaniająca silnik napędowy, opływowa gondola ze wspornikiem(ami) po stronie tłocznej wentylatora ukształtowana aerodynamicznie zgodnie z analizą producenta w programie CFD, palisada kierownic prostujących przepływ, z łagodnym zakończeniem profili po stronie tłocznej i jeśli to konieczne po stronie ssącej, wentylator/wentylatory z izolacją akustyczną chłodzący/e silnik napędowy wraz z tłumikiem/tłumikami oraz z kanałami nawiewowym i wyciągowymi powietrza chłodzącego.

12 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 4/3 Liczbę oraz wielkość wentylatora/wentylatorów wyciągowego/ych w układzie chłodzenia określi i dobierze dostawca zespołu wentylatora. skrzynka podłączeniowa kabli zasilających i sterujących (wg pkt. 5.2 h), i), j)) wstawki elastyczne (dzielone) po stronie ssącej i tłocznej sekcji wentylatora na połączeniu z kanałem wlotowym i wylotowym e) Sekcja 3 - kanału wylotowego, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminium ze stosownym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Sekcja podzielona w płaszczyźnie poziomej przechodzącej w osi zespołu wentylatora na pokrywę górną i dolną. Masa sekcji 3 nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) na fundament: 2600 kg/m 2. Wyposażenie sekcji 1: kołnierze do łączenia z sekcją wentylatora (poprzez element elastyczny) i do połączenia z zakrętem nr 3 niskiej prędkości, regulowane stopki (elastomerowe) do ustawienia i wypoziomowania sekcji na fundamencie, zestaw kół jezdnych z możliwością blokowania kierunku jazdy 5.4 Transport, montaż i demontaż elementów zespołu wentylatora a) W związku z ograniczeniem drogi transportowej (5846-WT/00-4), przyjmując konfigurację zespołu wentylatora określoną w pkt. 5.3 producent musi rozpatrzyć dla sekcji 2 - wentylatora osiowego dwa warianty transportu: wariant I - w położeniu poziomym obróconym o 90 o, bez demontażu wirnika (konieczne wyposażenie w niezbędne oprzyrządowanie do ustawienia sekcji 2 do położenia pionowego (pracy) w miejscu posadowienia całego zespołu wentylatora (5846-WT/00-3) wariant II - w położeniu pionowym, ze zdjętą pokrywą górną korpusu i zdemontowanym wirnikiem, z możliwością złożenia go w całość, bez konieczności ponownego wyważania wirnika (konieczne wyposażenie w niezbędne oprzyrządowanie do założenia wirnika i górnej pokrywy) w miejscu posadowienia zespołu wentylatora (5846-WT/00-3) b) W związku z przyjętym podziałem sekcji zespołu wentylatora na części, dla: pokryw górnych (sekcje 1,2 i 3), gondoli owiewki wirnika wirnika (przyjęcie wariantu II - pkt. 5.4 a) producent musi przewidzieć dodatkowy system transportu kołowego do miejsca składania zespołu wentylatora. c) Producent zespołu wentylatora zapewni zespół ludzi do: wykonania operacji transportu elementów zespołu wentylatora do Laboratorium Małych Prędkości (LM.01),

13 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 5/3 złożenia zespołu wentylatora w LM.01 wraz z jego ustawieniem na fundamencie i połączeniem z sąsiadującymi elementami korpusu tunelu (przestrzenią pomiarową P i zakrętem nr 3) uruchomienia wentylatora, 5.5 Program prób i odbiorów zespołu wentylatora Informacje ujęto w pkt Opis dokumentacji rysunkowej dla zespołu wentylatora a) Konfigurację zespołu wentylatora ujęto w dokumencie: 5846-WT/00-1 b) Położenie zespołu wentylatora w LM.01 wraz z dopuszczalnymi obciążeniami fundamentów ujęto w dokumencie: 5846-WT/00-2 c) Przykład montażu i demontażu elementów zespołu wentylatora ujęto w dokumencie: 5846-WT/00-3 d) Konfigurację i wymiary części dojazdowej do bramy oraz bramę LM.01 ujęto w dokumencie: 5846-WT/00-4

14 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 6/3 6. WARUNKI WYKONANIA: 1. Jednostka miary Zgodnie ze standardami ISO 2. Tabliczki znamionowe Grawerowane w języku polskim. Materiał - zgodne ze standardem producenta. 3. Malowanie Elementy zespołu wentylatora malować w kolorze RAL Malowanie wykonać technologią kataforezy. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii malowania przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Zabezpieczenie Elementy zespołu wentylatora zabezpieczone korozyjnie stosownie do zastosowanych materiałów. 7. WARUNKI PRÓB I ODBIORÓW 1. Odbiór wstępny zespołu wentylatora wraz z próbami ruchowymi w siedzibie Wykonawcy. Odbiór końcowy (próby zdawczo - odbiorcze) zespołu wentylatora po jego złożeniu, posadowieniu na fundamencie wraz z połączeniem z elementami korpusu tunelu oraz uruchomieniem w Laboratorium Małych Prędkości w Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 24, Warszawa). 8.ZAKRES DOSTAWY: 1. - zespół wentylatora, - oprzyrządowanie do transportu, montażu/demontażu - charakterystyki wentylatora w zakresie wartości parametrów od zera do maksymalnych. 1 komplet 1 komplet 1 komplet Zgodnie z pkt CZĘŚCI ZAPASOWE 1 komplet Według standardów producenta NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA - papier 1 komplet 2 kopie Producent musi przewidzieć stosowne narzędzia i oprzyrządowanie do wykonania remontu zespołu wentylatora (m.in. zdemontowanie wirnika i silnika napędowego) W językach polskim i angielskim. Producent w DTR ujmie w oddzielnym rozdziale wszystkie czynności związane z obsługą wentylatora tj.: - demontaż i montaż wirnika, - demontaż i montaż silnika napędowego - czynności sprawdzające jakie należy wykonać po przeglądzie wentylatora 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 kopie W językach polskim i angielskim płyta CD 6. KARTA GWARANCYJNA, ATESTY, CERTYFIKATY 2 kopie W językach polskim i angielskim SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAWY, ZAWIERAJĄCY SPECYFIKACJE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, POWINIEN BYĆ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KONTRAKTU LUB JEGO ZAŁĄCZNIKA 9. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWIĄCA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WT: WT/ WT/ WT/ WT/00-4 UWAGA: Załącznik nr 2 do Umowy zostanie uszczegółowiony po wyborze Wykonawcy i uzgodnieniach dotyczących wymagań i parametrów zespołu wentylatora.

15

16

17

18

19

20 5846-WT/00-4 Konfiguracja i wymiary czci dojazdowej do bramy oraz brama Laboratorium Małych Prdkoci w Gmachu Aerodynamiki (Wydział MEiL) Configuration and dimensions of part of access by road to gate and gate of L.V. Laboratory in Aerodynamics Building (Faculty PAE) A. Szkic wjazdu pochyłego (Sketch of ramp) CZ DOJAZDOWA DO WJAZDU POCHYŁEGO PART OF ACCESS TO RAMP SZKIC WJAZDU POCHYŁEGO DO LABORATORIUM NISKICH PRDKOCI SKETCH OF RAMP TO LOW VELOCITY LABORATORY ~ ~35 SZEROKO COKOŁU ~35mm WIDTH OF PEDESTAL WYMIARY BRAMY WJAZDOWEJ DO LM.01 DIMENSIONS OF GATE TO LOW VELOCITY LABORATORY SZEROKO W WIETLE CLEAR WIDTH ~15160 WJAZD POCHYŁY RAMP BARIERKA RAILING ~7 ~2040 ~ WYSOKO W WIETLE CLEAR HIGHT WJAZD POCHYŁY RAMP 3430 B=3500 H=2500 COKÓŁ PEDESTAL CZ DOJAZDOWA DO WJAZDU POCHYŁEGO PART OF ACCESS TO RAMP

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP Załącznik nr 2 do zapytania 7/D/ApBad/PBS/2015 Wzór Umowy na dostawa napędu elektrycznego wysokoobrotowego z chłodzeniem własnym wg specyfikacji Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy:

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: UMOWA NR SKM - / 15 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(Wzór) UMOWA NR. posiadającym NIP, Regon, reprezentowanym przez:

(Wzór) UMOWA NR. posiadającym NIP, Regon, reprezentowanym przez: (Wzór) UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żarach ul. Staszica 16, 68 200 Żary, NIP 928-17-64-980, Regon 971221516,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa nr AOT.R.334...2015 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2...

U M O W A. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski 1... 2... Załącznik Nr 5 do SIWZ U M O W A Zawarta w dniu...zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa nr AOT.R.334...2015 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ złożonej oferty przetargowej, dnia:... roku w Pogorzeli pomiędzy i Gminą Pogorzela, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 3. PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWY Zawarta, dnia..r. w Gdańsku, pomiędzy: Morskim Robotniczym Klubem Sportowym Gdańsk, 80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 1 NIP: 583-000- 12-67 który reprezentuje:... - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1/5. Załącznik nr.2. UMOWA projekt

1/5. Załącznik nr.2. UMOWA projekt Załącznik nr.2 UMOWA projekt zawarta w dniu... w Łaziskach Górnych, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15

Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ UMOWA ZP-2401-2/15 UMOWA ZP-2401-2/15 Projekt umowy zał. 3 nr do SIWZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta, w dniu. 2011 r. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BR.ZP U

UMOWA nr BR.ZP U UMOWA nr BR.ZP.. 2014.U BZP.2420.16.2014.AB Załącznik nr 5 do SIWZ Części 1-7 Zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-370 Wrocław, nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Zawarta w dniu... 2013 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo