UMOWA NR DF/ /2014 (wzór) zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR DF/ /2014 (wzór) zawarta w dniu..2014 r. w Gdańsku pomiędzy"

Transkrypt

1 UMOWA NR DF/.../2014 UMOWA NR DF/ /2014 (wzór) zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy 1/8 Załącznik Nr 7 do SIWZ Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk, ul. Szczecińska 65, wpisanym do rejestru KRS pod nr , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał akcyjny: ,00 PLN opłacony w całości, NIP: , reprezentowanym przez: Zbigniewa Karpińskiego Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, zwanego w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a z siedzibą w.,., ul..., wpisanym do rejestru KRS pod nr.., prowadzonego przez Sąd Rejonowy. w.., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, NIP:, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą lub łącznie Stronami, o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca podejmuje się wykonać, dostarczyć oraz zmontować w miejscu eksploatacji zespół wentylatora tunelu aerodynamicznego dla Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zwany dalej Przedmiotem Umowy. 2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy nr. wraz z późniejszymi zmianami stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy obejmuje: 2.1 Wykonanie projektu, dokumentacji i analizy CFD zespołu wentylatora, zgodnie z parametrami i wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 2 do Umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego 2.2 Wykonanie zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego tj.: sekcji 1 kanału wlotowego sekcji 2 wentylatora osiowego sekcji 3 kanału wylotowego 2.3 Montaż i próby ruchowe zespołu wentylatora wyszczególnionego w 1 pkt 2.2 u Wykonawcy. 2.4 Dostawa Przedmiotu Umowy do Warszawy na adres Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 24, Warszawa 2.5 Montaż i uruchomienie zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji w miejscu eksploatacji tj. w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie oraz próby zdawczoodbiorcze. 2.6 Wykonanie dokumentacji powykonawczej Przedmiotu Umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z załączoną do Umowy dokumentacją. Wszystkie odstępstwa w wykonaniu Przedmiotu Umowy należy uzgodnić z

2 UMOWA NR DF/.../2014 Zamawiającym i uzyskać jego akceptację. Wprowadzenie zmian w wykonawstwie skutkuje koniecznością wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zmiany. 1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany: 2. Termin realizacji 1.1. do dnia roku dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu eksploatacji tj. w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie 1.2. do dnia roku próby zdawczo-odbiorcze zespołu wentylatora 3. Warunki dodatkowe i prawa autorskie 1. Do reprezentowania Zamawiającego upoważnieni są: Sylwia Kaczmarek Tel.: (58) Tel. kom.: Fax: (58) Piotr Czabaj Tel.: (58) Tel. kom.: Fax: (58) Tomasz Kociński Tel.: (58) Fax: (58) Do reprezentowania Wykonawcy upoważnieni są:... Tel.:... Tel. kom.: Fax:... Tel.:... Tel. kom.: Fax:.. 3. Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia wskazanego w 5 niniejszej Umowy swoje majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji do Przedmiotu Umowy (w szczególności do wytworzonej na podstawie niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji 2/8

3 UMOWA NR DF/.../2014 technicznej w tym również dokumentacji technicznej, wykonawczej i powykonawczej) na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie tych praw nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na jakiekolwiek wykorzystanie informacji o realizowanym przedmiocie Umowy w publikacjach, informacjach, folderach, szkoleniach, konferencjach etc. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych lub uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy (tajemnica przedsiębiorstwa) na okres 24 miesięcy z wyjątkiem informacji jawnych, za które uważa się informacje jawne z mocy prawa, decyzji albo orzeczenia uprawnionych organów, jak również informacje powszechnie znane. Obowiązek ten trwa przez okres obowiązywania Umowy, jak też po jej wykonaniu i nie jest ograniczony w czasie. 1. Do obowiązków Wykonawcy należą: 4. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego a) najpóźniej do dnia rozpoczęcia montażu, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu i warunków realizacji niniejszej Umowy b) dotrzymanie terminów pośrednich i terminu ostatecznego wykonania Przedmiotu Umowy, c) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem określonym w Załączniku nr 1 oraz ustaleniami dokonywanymi w trakcie realizacji niniejszej Umowy, d) przedstawienie atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych świadectw dla stosowanych materiałów, urządzeń i technologii według obowiązujących przepisów prawa i norm europejskich, e) uzgadnianie z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań technicznych konstrukcji, innych niż zaproponował Wykonawca w przekazanej dokumentacji lub nie przedstawionych w tej dokumentacji, f) uczestniczenie w spotkaniach związanych z zakresem Umowy, na które zostanie zaproszony przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: z wyprzedzeniem trzydniowym, g) własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć miejsce montażu Przedmiotu Umowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymać w należytym porządku i stanie technicznym pomieszczenia w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie udostępnione Wykonawcy na czas wykonywania prac związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy h) składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usunąć wszystkie odpady i śmieci z terenu realizacji Przedmiotu Umowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów i przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i) niezwłoczne usunięcie, własnym staraniem i na własny koszt, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej Umowy j) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych, k) zgłaszanie Zamawiającemu terminów dokonywania prób i odbiorów. 2. Do obowiązków Zamawiającego należą: 3/8

4 UMOWA NR DF/.../2014 a) odbiór wstępny Przedmiotu Umowy, b) nadzór nad pracami montażowym Przedmiotu Umowy w miejscu eksploatacji tj. w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie, c) odbiór końcowy Przedmiotu umowy po jego montażu w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie, d) terminowe dokonywanie płatności. 3. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: a) szkody powstałe w mieniu w obszarze realizacji Przedmiotu Umowy od dnia protokolarnego odbioru urządzenia, przez Zamawiającego, b) wszystkie prace realizowane przez podwykonawców i koordynację ich robót. 5.Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie łączne w wysokości:. zł (słownie: złotych, 00/100). Wynagrodzenie to zostanie powiększone o należny podatek VAT. Cena powyższa jest ceną ryczałtową. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w sposób następujący: a) I rata przedpłata (30,0 % ceny) tj... zł netto + należny podatek VAT w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy na podstawie faktury pro forma, b) II rata (50,0 % ceny) tj... zł netto + należny podatek VAT po podpisaniu Protokołu Odbioru Wstępnego po zakończenie Etapu I ( 7 ust. 1, pkt. a), o którym mowa w 7 ust. 2, pkt. a w terminie 14 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego na podstawie faktury pro forma, c) III rata (20,0 % ceny) tj... zł netto + należny podatek VAT po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w 7 ust. 2, pkt. b w terminie 14 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i otrzymania faktury VAT. 3. Zabezpieczeniem za udzieloną zaliczkę ze strony Wykonawcy będzie weksel in blanco wystawiony na urządzenia lub nieruchomość o wartości równej lub przewyższającej wartość przedpłaty brutto, tj. na kwotę zł 4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. 5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Powyższa cena uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych przy przekazaniu Przedmiotu Umowy. 6. Podwykonawcy 1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców, biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność. 2. Podwykonawcę, w stosunkach z Zamawiającym, reprezentuje Wykonawca. 4/8

5 UMOWA NR DF/.../ Odbiory 1. Proces odbiorów wykonania Przedmiotu Umowy będzie przebiegał dwuetapowo: a) Etap I - odbiory wstępne: wykonanie zespołu napędowego tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji wyszególnionego w 1 pkt. 2.2 próby ruchowe zespołu wentylatora u Wykonawcy, o których mowa w 1 pkt. 2.3 dostawa, montaż i uruchomienie Przedmiotu Umowy, o których mowa w 1 pkt. 2.4 i 2.5, w miejscu eksploatacji, po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbiorów wstępnych, b) Etap II - odbiory końcowe w pomieszczeniu Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) w budynku Gmachu Aerodynamiki przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie próby zdawczo-odbiorcze Przedmiotu Umowy, o których mowa w 1 pkt Potwierdzeniami odbiorów wykonania Przedmiotu Umowy opisanych w ust 1 będą: a) Protokół Odbioru Wstępnego wykonania zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji, wyszczególnionego w 1 pkt. 2.2 oraz 2.3 oraz Protokół Odbioru Wstępnego dostawy, montażu i uruchomienia zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji, o których mowa w 1 pkt. 2.4 i 2.5 opisujący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych ewentualnych wad. Wzór Protokołu Odbioru Wstępnego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. b) Protokół Odbioru Końcowego po próbach zdawczo-odbiorczych zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji, o których mowa w 1 pkt. 2.5 opisujący wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 3. Do podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego i Protokołu Odbioru Końcowego, o których mowa w ust 2 ze strony Zamawiającego upoważnieni są: Sylwia Kaczmarek lub Piotr Czabaj lub Tomasz Kociński 4. Do podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego i Protokołu Odbioru Końcowego, o których mowa w ust 2 ze strony Wykonawcy upoważnieni są:...lub... lub Protokół Odbioru Końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy. 6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o terminach przeprowadzenia prób i odbiorów oraz przedstawi Zamawiającemu jednocześnie wszystkie dokumenty wymienione w 4 ust. 1 pkt d niezbędne do dokonania odbioru wykonania elementów Przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i złoży jednocześnie protokoły z wykonanych prób. 5/8

6 UMOWA NR DF/.../ Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może on odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: - jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę, - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy. 8. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących okolicznościach: a) opóźnienie Wykonawcy wynosi więcej niż 30 dni w stosunku do terminów wykonania określonych w 1 niniejszej Umowy, b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy. 2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, w następujących okolicznościach: a) Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót, b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Zamawiającego. 3. Odstąpienie od Umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie. 4. Odstąpienie od Umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za zgodą obu Stron. 9. Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: a) za opóźnienia w wykonaniu prac powyżej 14 dni od terminu zakończenia montażu i wykonania prób szczelności, o których to próbach i terminie zakończenia mowa w 2 ust. 1.2 w wysokości 0,1% ceny brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy, b) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 0,1% ceny brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy, c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy. 2. W przypadku opóźnienia zapłaty ponad uzgodniony termin płatności Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy. 4. Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 6/8

7 UMOWA NR DF/.../ W przypadku gdy kary umowne nie pokryją wielkości poniesionych strat, Strony mają prawo żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 10. Gwarancje 1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust Wykonawca udziela Zamawiającemu (24) dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji na wykonane konstrukcje oraz powłoki antykorozyjne licząc od dnia oddania Przedmiotu Umowy do użytkowania oraz zobowiązuje się do usuwania wad i usterek w okresie gwarancji. 3. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia wady do jej usunięcia. W przypadku wymiany poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, gwarancja rozpoczyna swój bieg od nowa (dotyczy wymienionych elementów). 4. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady lub usterki w terminie 14 dni od zgłoszenia. Potwierdzeniem usunięcia wady będzie protokół z usunięcia wady lub usterki podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Koszty związane z usunięciem wad lub usterek w całości pokrywa Wykonawca. Wszelkie zgłoszenia wad w okresie gwarancji dokonywane będą w formie pisemnej, listem poleconym, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy tj...., tel., .. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji. 11. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. 3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 12. Załączniki Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 oferta Wykonawcy nr, 2. Załącznik nr 2 Warunki techniczne Przedmiotu Umowy, 3. Załącznik nr 3 Protokół Odbioru Wstępnego (szablon), 4. Załącznik nr 4 Protokół Odbioru Końcowego (szablon), 7/8

8 UMOWA NR DF/.../2014 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 8/8

9 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 1/3 Zmiana: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Nazwa: Typ: ZESPÓŁ WENTYLATORA (WENTYLATOR OSIOWY DN ) 2. PRZEZNACZENIE: 1. Zespół wentylatora z układem chłodzenia do zabudowy w tunelu zmiennych turbulencji (TZT) do generowania nominalnej prędkości przepływu powietrza w przestrzeni pomiarowej: - L co najmniej 90m/s, - P co najmniej 25m/s. 3. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY: 1. Termin dostawy 2. Miejsce dostawy 4. WARUNKI KLIMATYCZNE: wg SIWZ Wykonanie, dostawa i montaż zespołu wentylatora tunelu aerodynamicznego zmiennych turbulencji do Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie Laboratorium Małych Prędkości w budynku Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 24, Warszawa) 1. Tunel zmiennych turbulencji (TZT) z wbudowanym zespołem wentylatora pracować będzie w klimatyzowanym Laboratorium Małych Prędkości (LM.01): Lato: Zima: Temperatura w laboratorium min: +18 o C +18 o C Temperatura w laboratorium max: +25 o C Wilgotność względna w pomieszczeniu: 75% 65% Temperatura wewnątrz TZT min: +18 o C Temperatura wewnątrz TZT max: +25 o C 5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 5.1 Wentylator a) Typ wentylatora: osiowy b) Liczba: jeden (1) c) Średnica wirnika: maksymalnie DN , wymagana prędkość obwodowa końca łopat na wirniku wentylatora mniejsza niż 95m/s d) Sprawność wentylatora: oczekiwana na poziomie 90% dla punktu pracy tunelu z przestrzenią pomiarową typu L e) Ciśnienie akustyczne: wymagany poziom hałasu poniżej 100 db(a) (mierzony od korpusu zespołu wentylatora w odległości nie większej niż 0,5m) f) Prędkość powietrza w przestrzeniach pomiarowych i wydajność wentylatora: wentylator musi zapewnić uzyskanie nominalnych parametrów pracy w dwóch niezależnych punktach pracy w zależności od typu eksploatowanej przestrzeni pomiarowej: Punkt 1 dla przestrzeni pomiarowej L o przekroju poprzecznym wg geometrii tunelu A=1,033m 2, gdzie: nominalna wartość prędkości rdzenia strumienia powietrza na wlocie do przestrzeni co najmniej 90 m/s, nominalna wydajność przepływającego powietrza Q=93 m 3 /s ( m 3 /h), strata ciśnienia całkowitego (opory przepływu) wewnątrz tunelu p= 2065 Pa. Punkt 2 dla przestrzeni pomiarowej P o przekroju poprzecznym wg geometrii tunelu

10 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 2/3 A=5,155m 2, gdzie: nominalna wartość prędkości rdzenia strumienia powietrza wzdłuż całej przestrzeni pomiarowej co najmniej 25 m/s, nominalna wydajność przepływającego powietrza Q=129 m 3 /s ( m 3 /h), strata ciśnienia całkowitego (opory przepływu) wewnątrz tunelu p=1515 Pa g) Wentylator musi zapewnić w każdej z przestrzeni pomiarowych (w zależności od przyjętej konfiguracji) prędkość rdzenia strumienia powietrza w zakresie od zera do wartości maksymalnej. 5.2 Napęd wentylatora: a) silnik elektryczny prądu zmiennego 3x400V, 50Hz przystosowany do współpracy z falownikiem częstotliwości, b) stopień ochrony IP55, c) klasa izolacji F, d) silnik wyposażony w enkoder inkrementalny 5V 1024p zapewniający płynną regulację obrotów silnika napędowego (płynna regulacja prędkości przepływu powietrza od zera do maksymalnych wartości określonych dla przestrzeni pomiarowych L i P w pkt. 5.1 e) silnik wyposażony w zabezpieczenie termistorowe uzwojeń f) silnik wyposażony w czujniki / układ drgań - wg standardu dostawcy g) podłączenie kabla zasilającego silnik napędowy wentylatora / silnik(i) układu chłodzenia w skrzynce podłączeniowej - zasilającej, zamontowanej na obudowie sekcji wentylatora, h) podłączenie kabla zasilającego grzałki podgrzewania postojowego silnika w skrzynce podłączeniowej - zasilającej, zamontowanej na obudowie sekcji wentylatora, i) podłączenie pozostałych kabli sygnałowych w skrzynce podłączeniowej - sterującej, zamontowanej na obudowie sekcji silnik wyposażony w grzałki podgrzewania postojowego j) wentylatora, k) zespół wentylatora wraz ze skrzynkami podłączeniowymi (zasilającą i sterującą) wyposażyć w linię uziemiającą do podłączenia do taśmy uziemienia zainstalowanej na fundamencie zespołu napędowego w Laboratorium Małych Prędkości (LM.01) 5.3 Konfiguracja zespołu wentylatora a) Zespół wentylatora musi być przystosowany do transportu przez istniejącą część dojazdową do bramy jak również przez bramę Laboratorium Małych Prędkości (5846-WT/00-4), w związku z czym konstrukcja zespołu musi składać się z trzech (3) sekcji: sekcji 1 - kanału wlotowego, sekcji 2 - wentylatora osiowego, sekcji 3 - kanału wylotowego. b) Wykonawca wykona analizę CFD (Computational Fluid Dynamics) przepływu powietrza przez zespół wentylatora z podaniem wyników rozkładu (pola prędkości, pola ciśnień, wydajności) na:

11 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 3/3 przekroju wlotowym i wylotowym wentylatora (sekcji 2), przekroju wlotowym kanału (sekcji 1), przekroju wylotowym kanału (sekcji 3), oraz ustali końcowy kształt kanału wlotowego i wylotowego zespołu wentylatora. c) Sekcja 1 - kanału wlotowego, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminium ze stosownym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Sekcja podzielona w płaszczyźnie poziomej przechodzącej w osi zespołu wentylatora na pokrywę górną i dolną. Dodatkowo górna pokrywa powinna zostać podzielona w płaszczyźnie pionowej na pokrywę górną prawą i lewą. Masa sekcji 1 nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) na fundament: 2600 kg/m 2. Wyposażenie sekcji 1: kołnierze do łączenia z sekcją wentylatora (poprzez element elastyczny) i do połączenia z przestrzenią pomiarową P, ekran bezpieczeństwa do mocowania w kołnierzu sekcji 1 (siatka stalowa nierdzewna 50x50x3 wraz z płaską ramą mocowaną śrubami do kołnierza sekcji kształt pokazano w dokumentach 5846-WT/00-1 i -3) regulowane stopki (elastomerowe) do ustawienia i wypoziomowania sekcji na fundamencie, zestaw kół jezdnych z możliwością blokowania kierunku jazdy d) Sekcja 2 - wentylatora osiowego, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminium ze stosownym zabezpieczeniem antykorozyjnym, z podzielonym w płaszczyźnie poziomej korpusem wentylatora wraz z kołnierzami na pokrywę dolną i górną. Korpus wentylatora może producent wykonać dodatkowo podzielony w płaszczyźnie pionowej jako korpus dwu częściowy wraz z kołnierzami (5846-WT/00-1). Masa sekcji 2 nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) na fundament: 2600 kg/m 2. Wyposażenie sekcji 2: konstrukcja wsporcza podpierająca wentylator wraz z zamontowanymi amortyzatorami drgań, zestaw kół jezdnych z możliwością blokowania kierunku jazdy, wirnik z łopatkami wyważony dynamicznie, mocowany na wale silnika napędowego, owiewka, na wlocie powietrza na łopaty wirnika, mocowana do piasty wirnika, silnik elektryczny napędowy, osłona cylindryczna osłaniająca silnik napędowy, opływowa gondola ze wspornikiem(ami) po stronie tłocznej wentylatora ukształtowana aerodynamicznie zgodnie z analizą producenta w programie CFD, palisada kierownic prostujących przepływ, z łagodnym zakończeniem profili po stronie tłocznej i jeśli to konieczne po stronie ssącej, wentylator/wentylatory z izolacją akustyczną chłodzący/e silnik napędowy wraz z tłumikiem/tłumikami oraz z kanałami nawiewowym i wyciągowymi powietrza chłodzącego.

12 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 4/3 Liczbę oraz wielkość wentylatora/wentylatorów wyciągowego/ych w układzie chłodzenia określi i dobierze dostawca zespołu wentylatora. skrzynka podłączeniowa kabli zasilających i sterujących (wg pkt. 5.2 h), i), j)) wstawki elastyczne (dzielone) po stronie ssącej i tłocznej sekcji wentylatora na połączeniu z kanałem wlotowym i wylotowym e) Sekcja 3 - kanału wylotowego, z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminium ze stosownym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Sekcja podzielona w płaszczyźnie poziomej przechodzącej w osi zespołu wentylatora na pokrywę górną i dolną. Masa sekcji 3 nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) na fundament: 2600 kg/m 2. Wyposażenie sekcji 1: kołnierze do łączenia z sekcją wentylatora (poprzez element elastyczny) i do połączenia z zakrętem nr 3 niskiej prędkości, regulowane stopki (elastomerowe) do ustawienia i wypoziomowania sekcji na fundamencie, zestaw kół jezdnych z możliwością blokowania kierunku jazdy 5.4 Transport, montaż i demontaż elementów zespołu wentylatora a) W związku z ograniczeniem drogi transportowej (5846-WT/00-4), przyjmując konfigurację zespołu wentylatora określoną w pkt. 5.3 producent musi rozpatrzyć dla sekcji 2 - wentylatora osiowego dwa warianty transportu: wariant I - w położeniu poziomym obróconym o 90 o, bez demontażu wirnika (konieczne wyposażenie w niezbędne oprzyrządowanie do ustawienia sekcji 2 do położenia pionowego (pracy) w miejscu posadowienia całego zespołu wentylatora (5846-WT/00-3) wariant II - w położeniu pionowym, ze zdjętą pokrywą górną korpusu i zdemontowanym wirnikiem, z możliwością złożenia go w całość, bez konieczności ponownego wyważania wirnika (konieczne wyposażenie w niezbędne oprzyrządowanie do założenia wirnika i górnej pokrywy) w miejscu posadowienia zespołu wentylatora (5846-WT/00-3) b) W związku z przyjętym podziałem sekcji zespołu wentylatora na części, dla: pokryw górnych (sekcje 1,2 i 3), gondoli owiewki wirnika wirnika (przyjęcie wariantu II - pkt. 5.4 a) producent musi przewidzieć dodatkowy system transportu kołowego do miejsca składania zespołu wentylatora. c) Producent zespołu wentylatora zapewni zespół ludzi do: wykonania operacji transportu elementów zespołu wentylatora do Laboratorium Małych Prędkości (LM.01),

13 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 5/3 złożenia zespołu wentylatora w LM.01 wraz z jego ustawieniem na fundamencie i połączeniem z sąsiadującymi elementami korpusu tunelu (przestrzenią pomiarową P i zakrętem nr 3) uruchomienia wentylatora, 5.5 Program prób i odbiorów zespołu wentylatora Informacje ujęto w pkt Opis dokumentacji rysunkowej dla zespołu wentylatora a) Konfigurację zespołu wentylatora ujęto w dokumencie: 5846-WT/00-1 b) Położenie zespołu wentylatora w LM.01 wraz z dopuszczalnymi obciążeniami fundamentów ujęto w dokumencie: 5846-WT/00-2 c) Przykład montażu i demontażu elementów zespołu wentylatora ujęto w dokumencie: 5846-WT/00-3 d) Konfigurację i wymiary części dojazdowej do bramy oraz bramę LM.01 ujęto w dokumencie: 5846-WT/00-4

14 UMOWA NR DF/ /2014 WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK nr 2 Strona 6/3 6. WARUNKI WYKONANIA: 1. Jednostka miary Zgodnie ze standardami ISO 2. Tabliczki znamionowe Grawerowane w języku polskim. Materiał - zgodne ze standardem producenta. 3. Malowanie Elementy zespołu wentylatora malować w kolorze RAL Malowanie wykonać technologią kataforezy. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii malowania przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Zabezpieczenie Elementy zespołu wentylatora zabezpieczone korozyjnie stosownie do zastosowanych materiałów. 7. WARUNKI PRÓB I ODBIORÓW 1. Odbiór wstępny zespołu wentylatora wraz z próbami ruchowymi w siedzibie Wykonawcy. Odbiór końcowy (próby zdawczo - odbiorcze) zespołu wentylatora po jego złożeniu, posadowieniu na fundamencie wraz z połączeniem z elementami korpusu tunelu oraz uruchomieniem w Laboratorium Małych Prędkości w Gmachu Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 24, Warszawa). 8.ZAKRES DOSTAWY: 1. - zespół wentylatora, - oprzyrządowanie do transportu, montażu/demontażu - charakterystyki wentylatora w zakresie wartości parametrów od zera do maksymalnych. 1 komplet 1 komplet 1 komplet Zgodnie z pkt CZĘŚCI ZAPASOWE 1 komplet Według standardów producenta NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA - papier 1 komplet 2 kopie Producent musi przewidzieć stosowne narzędzia i oprzyrządowanie do wykonania remontu zespołu wentylatora (m.in. zdemontowanie wirnika i silnika napędowego) W językach polskim i angielskim. Producent w DTR ujmie w oddzielnym rozdziale wszystkie czynności związane z obsługą wentylatora tj.: - demontaż i montaż wirnika, - demontaż i montaż silnika napędowego - czynności sprawdzające jakie należy wykonać po przeglądzie wentylatora 5. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 kopie W językach polskim i angielskim płyta CD 6. KARTA GWARANCYJNA, ATESTY, CERTYFIKATY 2 kopie W językach polskim i angielskim SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAWY, ZAWIERAJĄCY SPECYFIKACJE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, POWINIEN BYĆ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ KONTRAKTU LUB JEGO ZAŁĄCZNIKA 9. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWIĄCA INTEGRALNĄ CZĘŚĆ WT: WT/ WT/ WT/ WT/00-4 UWAGA: Załącznik nr 2 do Umowy zostanie uszczegółowiony po wyborze Wykonawcy i uzgodnieniach dotyczących wymagań i parametrów zespołu wentylatora.

15

16

17

18

19

20 5846-WT/00-4 Konfiguracja i wymiary czci dojazdowej do bramy oraz brama Laboratorium Małych Prdkoci w Gmachu Aerodynamiki (Wydział MEiL) Configuration and dimensions of part of access by road to gate and gate of L.V. Laboratory in Aerodynamics Building (Faculty PAE) A. Szkic wjazdu pochyłego (Sketch of ramp) CZ DOJAZDOWA DO WJAZDU POCHYŁEGO PART OF ACCESS TO RAMP SZKIC WJAZDU POCHYŁEGO DO LABORATORIUM NISKICH PRDKOCI SKETCH OF RAMP TO LOW VELOCITY LABORATORY ~ ~35 SZEROKO COKOŁU ~35mm WIDTH OF PEDESTAL WYMIARY BRAMY WJAZDOWEJ DO LM.01 DIMENSIONS OF GATE TO LOW VELOCITY LABORATORY SZEROKO W WIETLE CLEAR WIDTH ~15160 WJAZD POCHYŁY RAMP BARIERKA RAILING ~7 ~2040 ~ WYSOKO W WIETLE CLEAR HIGHT WJAZD POCHYŁY RAMP 3430 B=3500 H=2500 COKÓŁ PEDESTAL CZ DOJAZDOWA DO WJAZDU POCHYŁEGO PART OF ACCESS TO RAMP

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

WZÓR KONTRAKTU. Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA SIWZ Część II WZÓR KONTRAKTU Ostrołęka, [ ] 2013 r. Część II SIWZ Wzór Kontraktu Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:... 4 PREAMBUŁA... 5 DEFINICJE... 7 ARTYKUŁ I - PRZEDMIOT KONTRAKTU... 11 1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo