FXNET LIMITED Warunki handlowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FXNET LIMITED Warunki handlowe"

Transkrypt

1 FXNET LIMITED Warunki handlowe

2 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru (Rejestr Spółek) pod numerem FXNET posiada uprawnienia i podlega regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zgodnie z licencją o numerze 182/ OŚWIADCZENIE 2.1 Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym warunkami handlowymi (zwanymi dalej warunkami handlowymi"), są one dla niego zrozumiałe i akceptuje je, wraz z jego kolejnymi zmianami, jak również wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Spółki znajdującej się pod adresem 2.2 Akceptując niniejsze warunki handlowe, Klient zawiera ze Spółką prawnie wiążącą umowę (zwaną dalej umową z klientem"). 2.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że przydzielony mu dostęp do internetowej platformy handlowej podlega regulacjom niniejszej wersji warunków handlowych, które obowiązują od dnia uzyskania dostępu do internetowej platformy handlowej lub rozpoczęcia korzystania z niej. 2.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że obrót jakimkolwiek instrumentem finansowym niesie ze sobą znaczne ryzyko i może skutkować utratą wszystkich zainwestowanych środków. 2.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że oficjalnym językiem stosowanym przez Spółkę jest język angielski.

3 3. ZAKRES 3.1 Warunki handlowe regulują wszelkie działania i czynności związane z dowolną usługą inwestycyjną, do której świadczenia uprawniona jest Spółka FXNET. 3.2 Niniejsze warunki handlowe nie podlegają negocjacjom i zastępują wszelkie pozostałe umowy, porozumienia, wyraźne lub dorozumiane oświadczenia wydane przez FXNET, o ile Spółka nie stwierdzi wedle swojego wyłącznego uznania - że kontekst wskazuje inaczej. 3.3 FXNET zastrzega sobie prawo do zmiany, przeróbki i modyfikacji postanowień określonych warunkami handlowymi, a także usunięcia takiego postanowienia lub dodania nowego w dowolnym momencie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. W przypadku planowanych zmian niniejszych warunków handlowych (zwanych dalej Zmianami"), FXNET jest zobowiązana do poinformowania o nich Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszych warunków handlowych wchodzą w życie piątego (5) dnia kalendarzowego po ich wstępnym opublikowaniu na internetowej platformie handlowej FXNET, lub wówczas, gdy Klient po raz pierwszy od wprowadzenia takich zmian uzyska dostęp lub skorzysta z internetowej platformy handlowej, w zależności od tego, która sytuacja wystąpi wcześniej. Dalsze korzystanie z internetowej platformy handlowej FXNET przez użytkownika po publikacji jakichkolwiek zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na zmienione warunki handlowe i podlega takim zmienionym warunkom handlowym. Jeżeli Klient nie życzy sobie, by być związanym takimi zmianami, powinien on zaprzestać dostępu lub korzystania z internetowej platformy handlowej FXNET i niezwłocznie poinformować o tym FXNET na piśmie. 3.4 Na mocy ustawy o sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (Ustawa nr N.242 (I)/2004), wdrażającej postanowienia dyrektywy 2002/65/WE, nie jest wymagane złożenie podpisu pod warunkami handlowymi przez Spółkę i Klienta, aby byli oni nimi prawnie związani. 3.5 Niniejszym, wyraźnie przyjmuje się i uzgadnia, że ani Umowa ani żaden z jej elementów nie

4 stanowi ani nie prowadzi do zawarcia spółki cywilnej, relacji wynikających z umowy agencyjnej, ani joint venture między Klientem (ani żadnym jego podmiotem, biurem, pracownikiem lub przedstawicielem) i Spółką (ani żadnym jej biurem, pracownikiem lub przedstawicielem). 4. ROZPOCZĘCIE OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW HANDLOWYCH 4.1 Niniejsze warunki handlowe oraz wszelkie stosowne porozumienia, takie jak polityka realizacji zleceń, polityka prywatności, polityka oświadczenia o ryzyku, polityka w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i polityka w sprawie znajomości klienta (KYC), podręczniki i instrukcje udostępnione online na stronie wchodzą w życie po otrzymaniu przez potencjalnego Klienta wiadomości zawierającej dane dostępu do platformy handlowej. 5. INTERPRETACJA POJĘĆ 5.1 W przypadku braku sprzecznych wskazań, definicje pojęć zawartych w Umowie z Klientem otrzymują konkretne znaczenie i mogą być używane odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Konto: Oznacza jednoznacznie przypisane konto, zakładane dla danego Klienta w momencie otwarcia przez niego rachunku handlowego na naszej platformie.

5 Umowa: Oznacza niniejszą Umowę, wraz ze wszystkimi załącznikami, dodatkami, załączonymi dokumentami, dodatkowymi dokumentami, harmonogramami, wykazami i zmianami, przy czym umowa może okresowo przybierać różne formy na skutek modyfikacji lub zmian. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i weryfikacji tożsamości klienta (KYC): Odnoszą się łącznie do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, transponowanej do ustawodawstwa cypryjskiego w postaci Ustawy nr 188(I)/2007 oraz Ustawy nr L.58(I)/2010 o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich eliminowaniu, z okresowymi zmianami lub modyfikacjami. Cena sprzedaży (ang. ask price): Oferowana cena, po której FXNET chce sprzedać instrument finansowy. Upoważniony przedstawiciel: Osoba fizyczna lub prawna, która została wyraźnie upoważniona przez Klienta do działania w jego imieniu; taka relacja jest udokumentowana w formie pełnomocnictwa, którego jeden egzemplarz otrzymuje Spółka. Saldo lub saldo gotówkowe: Oznacza środki dostępne na rachunku transakcyjnym, które można wykorzystać w obrocie instrumentami finansowymi. Waluta salda lub zysku: Oznacza walutę, w której denominowany jest rachunek transakcyjny; należy zauważyć, że wszelkie opłaty, w tym spready, prowizje i swapy, są również obliczane w tej walucie.

6 Waluta bazowa: Pierwsza waluta wymieniana w parze walutowej, np. walutą bazową w parze EUR/USD jest EUR. Cena kupna (ang. bid price): Oferowana cena, po której FXNET chce kupić instrument finansowy.

7 Klient: Ogólnie rzecz biorąc, oznacza osobę fizyczną lub prawną, która otrzymała wiadomość wymienioną w powyższym punkcie 4.1, lub która a) jest zainteresowana transakcjami lub kontraktami OTC, b) uzyskuje lub uzyskała dostęp do internetowej platformy handlowej FXNET, lub c) przekazała FXNET wszelkie formularze wniosku o otwarcie rachunku w tym w każdym przypadku bez ograniczeń oryginalny, ważny, wydany przez organ rządowy dokument potwierdzający tożsamość, na którym widnieje zdjęcie właściciela (np. prawo jazdy, paszport, rządowa karta pobytu lub podobny dokument identyfikacyjny), a także ważny i stosunkowo niedawno sporządzony rachunek za media (wodę, gaz, prąd itd.) wskazujący imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, zgodnie z wymogami określonymi w polityce przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przepisach dotyczących weryfikacji tożsamości klienta (KYC) lub procedurami obowiązującymi w Spółce, i która została zatwierdzona przez FXNET jako Klient zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w sposób przewidziany w niniejszej Umowie, i która będzie korzystać z usług świadczonych przez Spółkę. Pozycja zamknięta: Oznacza przeciwieństwo pozycji otwartej, czyli jej anulację i eliminację początkowego poziomu ryzyka. W tej sytuacji rozliczany jest zysk lub strata. Kontrakt: O ile kontekst nie wskazuje inaczej, oznacza każdy kontrakt ustny lub pisemny, zawierany między Klientem a Spółką, który dotyczy zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek towarów, papierów wartościowych, walut lub jakiegokolwiek innego obsługiwanego instrumentu finansowego lub mienia, w tym bez ograniczeń, jakichkolwiek kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na różnice (CFD) lub innych powiązanych transakcji. Kontrakt na różnice (CFD): W rozumieniu niniejszych warunków handlowych, oznacza wszelkie działania podejmowane przez emitenta, którego notowane na giełdzie papiery wartościowe są powiązane z instrumentami finansowymi obracanymi za pośrednictwem platformy lub platform

8 handlowych FXNET, w tym między innymi: (i) podziały akcji, (ii) konsolidacje, (iii) emisje praw do akcji, (iv) fuzje i przejęcia, oraz (v) dywidendy. Cypryjska Komisja Giełd i Papierów Wartościowych (CySEC): Oznacza organ ustawowy i regulacyjny, którego siedziba mieści się obecnie pod adresem: Stasikratous 32, 4th Floor, 1065 Nikozja, Cypr, wszelkich jego następców i cesjonariuszy oraz jakikolwiek jego organ zastępczy; Cena deklarowana: Oznacza cenę żądaną przez Klienta w odniesieniu do zlecenia rynkowego, zlecenia z przedziałem lub limitem cenowym, zlecenia oczekującego lub zlecenia wejścia. Data wejścia w życie: Oznacza datę wejścia w życie umowy, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w potwierdzającej wiadomości przesłanej na adres Klienta przez FXNET, w której informuje się o zatwierdzeniu wniosku Klienta o otwarcie rachunku handlowego. Elektroniczna platforma handlowa: Oznacza elektroniczną platformę handlową online udostępnianą przez Spółkę jej Klientom dla celów składania zleceń, składania wniosków o kwotowanie cen na potrzeby transakcji lub kontraktu, przekazywanie informacji o cenach i zasadach dotyczących rynku, jak również aktualizacji pozycji otwartych, za pośrednictwem internetu, przy czym transakcje i/lub kontrakty na instrumenty finansowe mogą być przetwarzane za pomocą wniosków handlowych (Deal Requests) oraz reakcji (Deal Responses), potwierdzenia rozliczenia transakcji (Settlement Trade Confirmations) mogą być generowane, rachunki zarządzane, a dane historyczne przechowywane i zarządzane. Kapitał: Oznacza saldo powiększone lub pomniejszone o zyski lub straty wynikające z otwartej pozycji. Instrumenty finansowe:

9 Wszelkie instrumenty, do których spółka FXNET posiada uprawnienia nadane przez organ regulacyjny (CySEC), o których mowa w punkcie 6.2 niniejszej umowy. Wolne środki: Oznacza dostępne środki, które można wykorzystać do otwarcia pozycji. Suma wolnych środków jest obliczana w następujący sposób: Wolne środki = Kapitał depozyt zabezpieczający Zlecenie rynkowe: Oznacza każde zlecenie, w przypadku którego spółka FXNET dokłada wszelkich starań, aby zrealizować je po najlepszej dostępnej cenie. Zazwyczaj takie zlecenie jest realizowane bezzwłocznie. Cena, po której zlecenie rynkowe zostanie zrealizowane, nie jest jednak gwarantowana, dlatego może ono zostać wykonane po mniej lub bardziej korzystnej cenie. Zlecenie z przedziałem lub limitem cenowym: Oznacza zlecenie sprzedaży instrumentu finansowego po cenie nie niższej od określonej lub zakupu instrumentu finansowego po cenie nie wyższej od określonej. Lot: Jednostka oznaczająca wolumen transakcji. Należy zauważyć, że 1 lot odpowiada jednostkom waluty bazowej, na przykład, 1 lot na parze EUR/USD równa się EUR, a zatem 0,1 lota to jednostek waluty bazowej. Rynek: Oznacza dowolny rynek regulowany lub wielostronną platformę handlową (zgodnie z definicjami tych terminów podanymi w Regulaminie CySEC), na której obracane są instrumenty bazowe. Depozyt zabezpieczający:

10 Oznacza środki niezbędne do utrzymania otwartej pozycji. Współczynnik depozytu zabezpieczającego: Oznacza stosunek kapitału do depozytu zabezpieczającego obliczany według wzoru: Poziom depozytu zabezpieczającego = Kapitał / Depozyt zabezpieczający. Pozycja otwarta: Oznacza dowolną transakcję lub kontrakt, które wynikają ze zrealizowanego i jeszcze obowiązującego, nierozliczonego i niezawartego zlecenia, przy założeniu różnych zysków lub strat w zależności od wahań cen instrumentu lub instrumentów finansowych. Obrót pozagiełdowy (OTC): Oznacza bezpośredni obrót instrumentami finansowymi między dwoma stronami, poza środowiskiem giełdowym. Strona: Oznacza spółkę FXNET lub jej Klienta lub Klientów, w zależności od tego, co wynika z kontekstu użycia tego terminu w niniejszej umowie; FNEXT i Klient lub Klienci spółki są dalej zwani łącznie w niniejszej umowie Stronami". Zlecenie oczekujące lub zlecenie wejścia: Oznacza jedno z następujących rodzajów zleceń: buy stop, sell stop, buy limit lub sell limit. Jest to zlecenie, które ma zostać wykonane z późniejszą datą i po cenie określonej przez Klienta. Zlecenie kroczące (ang. trailing stop): To zlecenie wyjścia typu stop loss definiowane w kontekście liczby punktów (pipsów) poniżej ceny rynkowej w przypadku pozycji długiej i powyżej ceny rynkowej w przypadku pozycji krótkiej. Cena zlecenia kroczącego jest dostosowywana do wahań ceny rynkowej.

11 Zlecenie wyjścia (zlecenie stop loss): Oznacza instrukcję dołączoną do otwartego zlecenia, jeżeli jest to zlecenie rynkowe, a instrukcja dotyczy zlecenia z przedziałem cenowym lub limitem cenowym przed wykonaniem zlecenia, w celu minimalizacji strat. W przypadku zlecenia rynkowego może wystąpić efekt ujemnego lub dodatniego poślizgu cenowego. Realizacja zysku (ang. take profit): Oznacza instrukcję dołączoną do otwartego zlecenia, jeżeli jest to zlecenie rynkowe, a instrukcja dotyczy zlecenia z przedziałem cenowym lub limitem cenowym przed wykonaniem zlecenia, w celu zabezpieczenia zysku. W przypadku zlecenia rynkowego może wystąpić efekt ujemnego lub dodatniego poślizgu cenowego. Warunki: Oznacza niniejsze warunki handlowe, które regulują relacje zachodzące między FXNET i jej Klientami. Rachunek transakcyjny: Oznacza rachunek z przypisanym do niego niepowtarzalnym numerem, prowadzony przez Klienta dla celów obrotu instrumentami finansowymi za pośrednictwem platformy lub platform handlowych FXNET. Data waluty: Oznacza datę uzyskania środków. Waluta wymienialna: Waluta wymienialna, zwana też kwotowaną, oznacza drugą walutę w parze walutowej, np. walutą wymienialną w parze EUR/USD jest USD. Swap:

12 Oznacza stopę procentową typu overnight (na koniec dnia), która jest naliczana lub potrącana z pozycji otwartej. Spread: Oznacza różnicę między ceną kupna i ceną sprzedaży widniejącą na platformie FXNET. Narzut (ang. mark-up): Oznacza dodatkowy spread dodawany do kwotowań kupna lub sprzedaży, otrzymywany od różnych dostawców płynności. Dodatni poślizg cenowy: Oznacza różnicę między oczekiwaną ceną realizacji zlecenia a rzeczywistą ceną, po której zlecenie zostało wykonane. W przypadku dodatniego poślizgu cenowego rzeczywista cena realizacji jest wyższa od ceny oczekiwanej. Ujemny poślizg cenowy: Oznacza różnicę między oczekiwaną ceną realizacji zlecenia a rzeczywistą ceną, po której zlecenie zostało wykonane. W przypadku ujemnego poślizgu cenowego rzeczywista cena realizacji jest niższa od ceny oczekiwanej. 6. ZAKRES USŁUG 6.1 W ramach usług brokerskich na rynku pozagiełdowym Spółka oferuje swoim Klientom następujące usługi: Usługi inwestycyjne: Przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednego lub większej liczby instrumentów finansowych; Realizacja zleceń;

13 Usługi dodatkowe: Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek Klientów, w tym przechowywanie i usługi pochodne; Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorom w celu umożliwienia im przeprowadzenia transakcji dotyczącej jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, jeżeli w transakcji uczestniczy firma; Usługi w zakresie wymiany walut, o ile takie usługi są związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych; Badania inwestycyjne, analiza finansowa i tym podobne. 6.2 Instrumenty finansowe Zbywalne papiery wartościowe; Instrumenty rynku pieniężnego; Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania; Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w środkach pieniężnych; Kontrakty finansowe na różnice; Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do kontraktów na instrumenty towarowe dotyczące stawek klimatycznych, opłat przewozowych, dopuszczalnych poziomów emisji oraz stawek inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które należy rozliczać w środkach pieniężnych lub z opcją jednej ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą powodować niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie unieważnienia kontraktu), a także wszelkiego rodzaju inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków nie wymienionych gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na rynku regulowanym lub MTF, są rozliczane przez uznawane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom różnicowym. 6.3 Informacje na temat warunków handlowych i zasad realizacji zleceń dotyczących instrumentów finansowych, znajdujących się w ofercie FXNET, są zawsze dostępne online na stronie internetowej

14 FXNET zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków po uprzednim poinformowaniu Klienta o wszelkich planowanych modyfikacjach. Jednakże, nawet w przypadku zmiany jakiejkolwiek części niniejszych warunków handlowych lub zasad realizacji zleceń, Klient jest w dalszym ciągu związany postanowieniami Umowy, w tym między innymi wszelkimi wprowadzonymi do niej zmianami. 6.4 O ile nie uzgodniono inaczej, FXNET nie ma obowiązku monitorowania działań Klienta ani doradzania mu w kwestiach handlu, chyba że Klient został zatwierdzony jako odbiorca usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego. W takiej sytuacji Spółka może wykonać instrukcję otrzymaną od Klienta, nawet jeśli taka transakcja nie jest odpowiednia dla Klienta. 6.5 FXNET - okresowo i za każdym razem, gdy uzna to za właściwe - może opublikować materiał (zwany dalej Materiałem"), zawierający informacje dotyczące między innymi warunków na rynku finansowym i udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Spółki lub innych nośników, lub za pomocą wewnętrznej poczty elektronicznej Spółki. Należy zauważyć, że Materiał taki jest uważany wyłącznie za element komunikacji marketingowej i nie zawiera, ani nie powinien być traktowany jako zawierający, porad inwestycyjnych, chyba że jest zatwierdzony jako materiał przeznaczony dla celów świadczenia usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego, złożenia oferty lub zachęcenia do realizacji transakcji z udziałem instrumentów finansowych. FXNET nie składa żadnych oświadczeń i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności lub kompletności dostarczanych informacji, ani nie odpowiada za żadne straty wynikłe z jakiejkolwiek inwestycji dokonanej w oparciu o rekomendacje, prognozy lub inne informacje przekazane przez pracownika FXNET, stronę trzecią lub wynikające z analiz. Wszelkie opinie zawarte w takim Materiale mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie opinie to osobiste opinie autora, które nie odzwierciedlają stanowiska spółki FXNET. 6.6 Klient rozumie, że nie ma miejsca żadna fizyczna dostawa instrumentu bazowego kontraktu CFD, którym obracał za pośrednictwem swojego rachunku transakcyjnego. 6.7 Klient zgadza się, że w kontekście instrumentów finansowych dostarczanych przez Spółkę, Spółka działa w imieniu Klienta jako jego przedstawiciel; z tego względu Spółka nie jest wyłącznym miejscem realizacji zleceń Klienta. Spółka przekazuje zlecenia Klienta na rynek zewnętrzny (innym dostawcom płynności), jeżeli zlecenie dotyczy instrumentu finansowego dostarczanego

15 przez Spółkę. 6.8 Klient może obracać instrumentami na swoim rachunku transakcyjnym od godziny 23:00 CEST w niedzielę do godziny 23:00 CEST w piątek w okresie letnim, natomiast w pozostałych miesiącach roku od godziny 22:00 CET w niedzielę do godziny 22:00 CET w piątek. Należy zwrócić uwagę na to, że obrót niektórymi instrumentami finansowymi odbywa się w określonych terminach; Klienta zostanie poinformowany o przerwach w pracy Spółki za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej lub na stronie internetowej Spółki znajdującej się pod adresem 6.9 FXNET przysługuje prawo odmowy świadczenia Klientowi jakiejkolwiek usługi inwestycyjnej lub dodatkowej, w dowolnym momencie i bez obowiązku informowania Klienta o przyczynach takiej odmowy, w celu ochrony słusznych interesów zarówno Klienta, jak i Spółki. 7. HANDEL ELEKTRONICZNY: 7.1 Po rozpoczęciu okresu obowiązywania Umowy, zgodnie z punktem 4.1 Umowy zawartej z Klientem, Klient: powinien pobrać i zainstalować oprogramowanie platformy lub platform handlowych (zwane dalej Oprogramowaniem"), które jest dostępne online na stronie internetowej oraz uzyskać dostęp do swojego rachunku za pośrednictwem internetowych platform handlowych należących do Spółki, i za pośrednictwem wiadomości otrzyma kody dostępu (zwane dalej Kodami dostępu") umożliwiające zalogowanie się do platformy lub platform handlowych w celu przesłania lub modyfikacji instrukcji dla celów obrotu instrumentami finansowymi. 7.2 W przypadku, gdy Oprogramowanie zostało opracowane przez stronę trzecią inną niż FXNET, obsługuje one protokoły bezpieczeństwa danych kompatybilne z protokołami stosowanymi przez Spółkę. 7.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie instrukcje przesłane

16 lub otrzymane za pośrednictwem platformy lub platform handlowych przez Klienta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 7.4 Klient zapewnia, że przesłane mu Kody dostępu pozostaną poufne przez cały czas. Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach Klient ujawni Kody dostępu osobie fizycznej lub prawnej, niebędącej jego upoważnionym przedstawicielem, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym między innymi straty finansowe, wynikające z działań podjętych przez Klienta. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień określonych niniejszymi warunkami handlowymi, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje lub kontrakty realizowane za pomocą przekazanych mu Kodów dostępu, nawet jeśli taka realizacja jest bezprawna. 7.5 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania FXNET najszybciej, jak jest to możliwe, o tym, że Kody dostępu zostały użyte bez jego wyraźnej zgody, dla celów handlowych lub innych. Klient zgadza się, że FXNET nie jest w stanie stwierdzić, kiedy osoba niebędąca jego upoważnionym przedstawicielem loguje się do platformy lub platform handlowych bez wyraźnej zgody Klienta. 7.6 Klient zgadza się, że FXNET zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta dostępu do platformy lub platform handlowych w celu zapewnienia lub przywrócenia prawidłowej obsługi platformy lub platform handlowych oraz ochrony interesów zarówno Klienta, jak i Spółki; w takich okolicznościach FXNET może, wedle własnego uznania, zamknąć rachunek lub rachunki handlowe Klienta. 7.7 Klient zgadza się, że FXNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uzyskania przez osobę fizyczną lub prawną nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek informacji, w tym informacji dotyczących działalności handlowej Klienta, podczas gdy takie informacje są przesyłane między Klientem a Spółką (lub jakąkolwiek inną stronę upoważnioną przez Spółkę); takie przekazywanie informacji może odbywać się drogą elektroniczną lub w inny sposób. 7.8 Klient zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym między innymi straty finansowe, poniesione przez Klienta na skutek niemożności uzyskania dostępu do platformy lub platform handlowych, jeżeli wynika ona z: braku aktualizacji przez Klienta Oprogramowania zgodnie z wymogami awarii mechanicznej, awarii oprogramowania, awarii systemu komputerowego, telekomunikacyjnego lub elektronicznego, która to awaria mogła zostać skontrolowana przez Klienta lub Spółkę,

17 awarii połączenia internetowego. 7.9 FXNET ponosi odpowiedzialność za bieżące aktualizacje platformy lub platform handlowych i wszelkich innych powiązanych systemów. Z tego względu Klient zgadza się, że Spółka lub odpowiednia strona trzecia mogą od czasu do czasu przeprowadzać prace konserwacyjne obejmujące, między innymi, wyłączanie, ponowne uruchamianie lub odświeżanie serwerów, aby zapewnić skuteczną i wydajną obsługę platformy lub platform handlowych lub innych powiązanych systemów. Wymienione wyżej czynności mogą skutkować brakiem dostępu do platformy lub platform handlowych lub innych powiązanych systemów przez pewien okres czasu. Klient zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym straty finansowe, wynikające z jakiejkolwiek z przyczyn opisanych powyżej Klient zgadza się, że FXNET nie jest dostawcą usług internetowych ani elektryczności, w związku z czym przyjmuje do wiadomości, że FXNET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie usługi inwestycyjnej lub dodatkowej, jeśli takie niewykonanie wynika bezpośrednio lub pośrednio z awarii połączenia internetowego lub elektryczności. Stosownie do tego, jakąkolwiek instrukcję przesłaną przez Klienta lub w jego imieniu za pośrednictwem internetowej platformy handlowej FXNET lub wiadomości uznaje się za doręczoną i stanowi ona obowiązującą instrukcję lub wiążący kontrakt między Klientem a Spółką wyłącznie wtedy, gdy została ona prawidłowo zarejestrowana jako wykonana przez FXNET lub w imieniu FXNET, natomiast sama w sobie nie stanowi wiążącego kontraktu między Klientem i Spółką Jeśli z jakichkolwiek przyczyn Klient nie jest w stanie uzyskać dostępu do platformy lub platform handlowych w celu przesłania instrukcji w celu handlu instrumentami finansowymi, może wówczas skontaktować się z Działem Transakcji, przesyłając wiadomość na adres lub dzwoniąc pod numer telefonu w celu przekazania ustnej instrukcji. Należy zaznaczyć, że Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiej ustnej instrukcji, jeżeli przedstawiciel Działu Transakcji uzna, że instrukcja przekazana przez Klienta nie jest dość jasna lub jednoznaczna; w takich okolicznościach FXNET zastrzega sobie prawo do wymagania od Klienta przekazania instrukcji w inny sposób. Klient przyjmuje do wiadomości, że w okresie nadmiernego przepływu transakcji może dojść do opóźnień w telefonicznej komunikacji z przedstawicielem Działu Transakcji, szczególnie w okresie ważnych ogłoszeń gospodarczych Klient zgadza się, że podczas użytkowania internetowej platformy handlowej FXNET jest zobowiązany do: zapewnienia, że jego systemy komputerowe są utrzymywane w dobrym

18 stanie technicznym i gwarantują prawidłowe działanie internetowej platformy handlowej FXNET; okresowego przeprowadzenia odpowiednich testów i dostarczenia informacji spółce FXNET, które FXNET zasadnie uzna za konieczne do zapewnienia, że systemy komputerowe Klienta spełniają wymogi określone przez FXNET; regularnego przeprowadzania skanowania komputera w poszukiwaniu wirusów; niezwłocznego poinformowania FXNET o jakiejkolwiek nieautoryzowanej transakcji lub instrukcji, o której Klient wie lub którą podejrzewa oraz doprowadzenia do zakończenia takiego nieuprawnionego użytku, o ile leży to w granicach kontroli Klienta; oraz nieopuszczania ani na chwilę terminala komputerowego, za pośrednictwem którego Klient uzyskał dostęp do internetowej platformy handlowej FXNET ani niezezwalania komukolwiek innemu na korzystanie z takiego terminala komputerowego, jeśli Klient nie wylogował się z internetowej platformy handlowej FXNET Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że FXNET jest wyłącznym kontrahentem w stosunku do dostawców platform, w związku z czym Klient nie będzie podejmował żadnych działań prawnych z tytułu czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania, naruszenia postanowień umowy lub innego, względem niezależnych dostawców oprogramowania lub technologii, których produkty i usługi pomagają w dostarczeniu platformy Klientowi. 8. KATEGORYZACJA KLIENTÓW Na skutek wdrożenia dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w Unii Europejskiej i zgodnie z cypryjską ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej i rynkach regulowanych z 2007 roku (Ustawa nr 144(I)/2007), FXNET LTD (zwana dalej Spółką") jest zobowiązana do kategoryzacji Klientów poprzez ich przypisanie do jednej z trzech następujących kategorii: klient detaliczny, klient branżowy lub uprawniony kontrahent. Kryteria kategoryzacji Klientów Zgodnie z właściwymi przepisami, stosuje się następujące kryteria kategoryzacji Klientów: Klient detaliczny to klient niebędący ani klientem branżowym, ani uprawnionym kontrahentem.

19 Uprawniony kontrahent jest jednym z następujących podmiotów, na rzecz którego instytucja kredytowa lub firma inwestycyjna świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w imieniu Klientów lub wykonywania takich zleceń lub realizowania transakcji na własny rachunek: cypryjskie firmy inwestycyjne (CIF), pozostałe firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i ich spółki zarządzające, fundusze emerytalne i ich spółki zarządzające oraz pozostałe instytucje finansowe upoważnione przez państwo członkowskie lub regulowane na podstawie ustawodawstwa wspólnotowego lub prawa krajowego państwa członkowskiego, przedsiębiorstwa zwolnione ze stosowania ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej i rynkach regulowanych z 2007 roku na podstawie art. 3 ust. 2 lit. k i l tej ustawy, a także krajowe władze rządowe oraz właściwe dla nich urzędy, w tym władze publiczne obsługujące dług publiczny, banki centralne i organizacje ponadnarodowe. Klient branżowy" to klient posiadający doświadczenie, znajomość i wiedzę specjalistyczną w zakresie umożliwiającym mu samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i właściwą ocenę ryzyka, które się z nimi wiąże. Aby zostać uznanym za klienta branżowego, klient musi spełniać następujące kryteria: 8.1 Kategorie klientów uznawanych za klientów branżowych Następujące podmioty są uznawane za klientów branżowych w odniesieniu do wszystkich usług i działań inwestycyjnych i instrumentów finansowych. Podmioty, które muszą posiadać właściwe uprawnienia lub podlegać regulacjom, aby prowadzić działalność na rynkach finansowych. Poniższy wykaz należy rozumieć, jako obejmujący wszystkie uprawnione podmioty prowadzące działalność charakterystyczną dla wymienionych podmiotów: podmioty uprawnione przez państwo członkowskie na podstawie dyrektywy, podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo członkowskie bez odniesienia do dyrektywy oraz podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo nienależące do Unii Europejskiej: (a) Instytucje kredytowe (b) Firmy inwestycyjne (c) Pozostałe instytucje finansowe posiadające uprawnienia lub podlegające regulacjom (d) Zakłady ubezpieczeń (e) Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i ich spółki zarządzające (f) Fundusze emerytalne i ich spółki zarządzające (g) Podmioty prowadzące handel towarami oraz pochodnymi instrumentami

20 towarowymi (h) Podmioty lokalne (i) Pozostali inwestorzy instytucjonalni Duże przedsiębiorstwa spełniające dwa z poniższych wymogów w zakresie wielkości: a) minimalna wielkość sumy bilansowej rzędu EUR b) minimalne obroty netto rzędu EUR c) środki własne w wysokości minimum EUR Krajowe i regionalne władze rządowe, instytucje publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, międzynarodowe i ponadnarodowe instytucje, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i pozostałe podobne organizacje międzynarodowe. Pozostali inwestorzy instytucjonalni, których główną działalnością jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innymi transakcjami finansowymi. Podmioty wymienione wyżej uznaje się za klientów branżowych. Mogą one jednak domagać się traktowania jako klientów niebranżowych, przy czym Spółka może zgodzić się na zapewnienie im wyższego poziomu ochrony. Jeżeli Klient Spółki jest jednym z wyżej wymienionych podmiotów, Spółka jest zobowiązana do poinformowania takiego Klienta przed rozpoczęciem świadczenia mu usług, na podstawie dostępnych informacji, że Klient ten jest uznawany za klienta branżowego i traktowany jako klient branżowy, o ile Spółka i Klient nie postanowią inaczej. Klient może domagać się zmiany warunków umowy w celu zagwarantowania wyższego poziomu ochrony. Klient, którego uznaje się za klienta branżowego, jest odpowiedzialny za wniesienie prośby o podniesienie poziomu ochrony, jeżeli nie jest w stanie właściwie ocenić potencjalnego ryzyka lub zarządzać nim. Wyższy poziom ochrony jest gwarantowany klientowi, którego uznaje się za klienta branżowego, który zawrze pisemną umową ze Spółką z takim skutkiem, że nie będzie on traktowany jako klient branżowy do celów stosowania odpowiednich zasad dotyczących prowadzenia działalności. W takiej umowie uwzględnia się, czy jej postanowienia znajdują zastosowanie do jednej czy do większej liczby usług lub transakcji, lub do jednego lub większej liczby rodzajów produktów lub transakcji.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo