FXNET LIMITED Warunki handlowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FXNET LIMITED Warunki handlowe"

Transkrypt

1 FXNET LIMITED Warunki handlowe

2 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek oraz Syndyka Republiki Cypru (Rejestr Spółek) pod numerem FXNET posiada uprawnienia i podlega regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zgodnie z licencją o numerze 182/ OŚWIADCZENIE 2.1 Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym warunkami handlowymi (zwanymi dalej warunkami handlowymi"), są one dla niego zrozumiałe i akceptuje je, wraz z jego kolejnymi zmianami, jak również wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Spółki znajdującej się pod adresem 2.2 Akceptując niniejsze warunki handlowe, Klient zawiera ze Spółką prawnie wiążącą umowę (zwaną dalej umową z klientem"). 2.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że przydzielony mu dostęp do internetowej platformy handlowej podlega regulacjom niniejszej wersji warunków handlowych, które obowiązują od dnia uzyskania dostępu do internetowej platformy handlowej lub rozpoczęcia korzystania z niej. 2.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że obrót jakimkolwiek instrumentem finansowym niesie ze sobą znaczne ryzyko i może skutkować utratą wszystkich zainwestowanych środków. 2.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że oficjalnym językiem stosowanym przez Spółkę jest język angielski.

3 3. ZAKRES 3.1 Warunki handlowe regulują wszelkie działania i czynności związane z dowolną usługą inwestycyjną, do której świadczenia uprawniona jest Spółka FXNET. 3.2 Niniejsze warunki handlowe nie podlegają negocjacjom i zastępują wszelkie pozostałe umowy, porozumienia, wyraźne lub dorozumiane oświadczenia wydane przez FXNET, o ile Spółka nie stwierdzi wedle swojego wyłącznego uznania - że kontekst wskazuje inaczej. 3.3 FXNET zastrzega sobie prawo do zmiany, przeróbki i modyfikacji postanowień określonych warunkami handlowymi, a także usunięcia takiego postanowienia lub dodania nowego w dowolnym momencie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. W przypadku planowanych zmian niniejszych warunków handlowych (zwanych dalej Zmianami"), FXNET jest zobowiązana do poinformowania o nich Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszych warunków handlowych wchodzą w życie piątego (5) dnia kalendarzowego po ich wstępnym opublikowaniu na internetowej platformie handlowej FXNET, lub wówczas, gdy Klient po raz pierwszy od wprowadzenia takich zmian uzyska dostęp lub skorzysta z internetowej platformy handlowej, w zależności od tego, która sytuacja wystąpi wcześniej. Dalsze korzystanie z internetowej platformy handlowej FXNET przez użytkownika po publikacji jakichkolwiek zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na zmienione warunki handlowe i podlega takim zmienionym warunkom handlowym. Jeżeli Klient nie życzy sobie, by być związanym takimi zmianami, powinien on zaprzestać dostępu lub korzystania z internetowej platformy handlowej FXNET i niezwłocznie poinformować o tym FXNET na piśmie. 3.4 Na mocy ustawy o sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (Ustawa nr N.242 (I)/2004), wdrażającej postanowienia dyrektywy 2002/65/WE, nie jest wymagane złożenie podpisu pod warunkami handlowymi przez Spółkę i Klienta, aby byli oni nimi prawnie związani. 3.5 Niniejszym, wyraźnie przyjmuje się i uzgadnia, że ani Umowa ani żaden z jej elementów nie

4 stanowi ani nie prowadzi do zawarcia spółki cywilnej, relacji wynikających z umowy agencyjnej, ani joint venture między Klientem (ani żadnym jego podmiotem, biurem, pracownikiem lub przedstawicielem) i Spółką (ani żadnym jej biurem, pracownikiem lub przedstawicielem). 4. ROZPOCZĘCIE OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW HANDLOWYCH 4.1 Niniejsze warunki handlowe oraz wszelkie stosowne porozumienia, takie jak polityka realizacji zleceń, polityka prywatności, polityka oświadczenia o ryzyku, polityka w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i polityka w sprawie znajomości klienta (KYC), podręczniki i instrukcje udostępnione online na stronie wchodzą w życie po otrzymaniu przez potencjalnego Klienta wiadomości zawierającej dane dostępu do platformy handlowej. 5. INTERPRETACJA POJĘĆ 5.1 W przypadku braku sprzecznych wskazań, definicje pojęć zawartych w Umowie z Klientem otrzymują konkretne znaczenie i mogą być używane odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Konto: Oznacza jednoznacznie przypisane konto, zakładane dla danego Klienta w momencie otwarcia przez niego rachunku handlowego na naszej platformie.

5 Umowa: Oznacza niniejszą Umowę, wraz ze wszystkimi załącznikami, dodatkami, załączonymi dokumentami, dodatkowymi dokumentami, harmonogramami, wykazami i zmianami, przy czym umowa może okresowo przybierać różne formy na skutek modyfikacji lub zmian. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i weryfikacji tożsamości klienta (KYC): Odnoszą się łącznie do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, transponowanej do ustawodawstwa cypryjskiego w postaci Ustawy nr 188(I)/2007 oraz Ustawy nr L.58(I)/2010 o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich eliminowaniu, z okresowymi zmianami lub modyfikacjami. Cena sprzedaży (ang. ask price): Oferowana cena, po której FXNET chce sprzedać instrument finansowy. Upoważniony przedstawiciel: Osoba fizyczna lub prawna, która została wyraźnie upoważniona przez Klienta do działania w jego imieniu; taka relacja jest udokumentowana w formie pełnomocnictwa, którego jeden egzemplarz otrzymuje Spółka. Saldo lub saldo gotówkowe: Oznacza środki dostępne na rachunku transakcyjnym, które można wykorzystać w obrocie instrumentami finansowymi. Waluta salda lub zysku: Oznacza walutę, w której denominowany jest rachunek transakcyjny; należy zauważyć, że wszelkie opłaty, w tym spready, prowizje i swapy, są również obliczane w tej walucie.

6 Waluta bazowa: Pierwsza waluta wymieniana w parze walutowej, np. walutą bazową w parze EUR/USD jest EUR. Cena kupna (ang. bid price): Oferowana cena, po której FXNET chce kupić instrument finansowy.

7 Klient: Ogólnie rzecz biorąc, oznacza osobę fizyczną lub prawną, która otrzymała wiadomość wymienioną w powyższym punkcie 4.1, lub która a) jest zainteresowana transakcjami lub kontraktami OTC, b) uzyskuje lub uzyskała dostęp do internetowej platformy handlowej FXNET, lub c) przekazała FXNET wszelkie formularze wniosku o otwarcie rachunku w tym w każdym przypadku bez ograniczeń oryginalny, ważny, wydany przez organ rządowy dokument potwierdzający tożsamość, na którym widnieje zdjęcie właściciela (np. prawo jazdy, paszport, rządowa karta pobytu lub podobny dokument identyfikacyjny), a także ważny i stosunkowo niedawno sporządzony rachunek za media (wodę, gaz, prąd itd.) wskazujący imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, zgodnie z wymogami określonymi w polityce przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przepisach dotyczących weryfikacji tożsamości klienta (KYC) lub procedurami obowiązującymi w Spółce, i która została zatwierdzona przez FXNET jako Klient zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w sposób przewidziany w niniejszej Umowie, i która będzie korzystać z usług świadczonych przez Spółkę. Pozycja zamknięta: Oznacza przeciwieństwo pozycji otwartej, czyli jej anulację i eliminację początkowego poziomu ryzyka. W tej sytuacji rozliczany jest zysk lub strata. Kontrakt: O ile kontekst nie wskazuje inaczej, oznacza każdy kontrakt ustny lub pisemny, zawierany między Klientem a Spółką, który dotyczy zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek towarów, papierów wartościowych, walut lub jakiegokolwiek innego obsługiwanego instrumentu finansowego lub mienia, w tym bez ograniczeń, jakichkolwiek kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty na różnice (CFD) lub innych powiązanych transakcji. Kontrakt na różnice (CFD): W rozumieniu niniejszych warunków handlowych, oznacza wszelkie działania podejmowane przez emitenta, którego notowane na giełdzie papiery wartościowe są powiązane z instrumentami finansowymi obracanymi za pośrednictwem platformy lub platform

8 handlowych FXNET, w tym między innymi: (i) podziały akcji, (ii) konsolidacje, (iii) emisje praw do akcji, (iv) fuzje i przejęcia, oraz (v) dywidendy. Cypryjska Komisja Giełd i Papierów Wartościowych (CySEC): Oznacza organ ustawowy i regulacyjny, którego siedziba mieści się obecnie pod adresem: Stasikratous 32, 4th Floor, 1065 Nikozja, Cypr, wszelkich jego następców i cesjonariuszy oraz jakikolwiek jego organ zastępczy; Cena deklarowana: Oznacza cenę żądaną przez Klienta w odniesieniu do zlecenia rynkowego, zlecenia z przedziałem lub limitem cenowym, zlecenia oczekującego lub zlecenia wejścia. Data wejścia w życie: Oznacza datę wejścia w życie umowy, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w potwierdzającej wiadomości przesłanej na adres Klienta przez FXNET, w której informuje się o zatwierdzeniu wniosku Klienta o otwarcie rachunku handlowego. Elektroniczna platforma handlowa: Oznacza elektroniczną platformę handlową online udostępnianą przez Spółkę jej Klientom dla celów składania zleceń, składania wniosków o kwotowanie cen na potrzeby transakcji lub kontraktu, przekazywanie informacji o cenach i zasadach dotyczących rynku, jak również aktualizacji pozycji otwartych, za pośrednictwem internetu, przy czym transakcje i/lub kontrakty na instrumenty finansowe mogą być przetwarzane za pomocą wniosków handlowych (Deal Requests) oraz reakcji (Deal Responses), potwierdzenia rozliczenia transakcji (Settlement Trade Confirmations) mogą być generowane, rachunki zarządzane, a dane historyczne przechowywane i zarządzane. Kapitał: Oznacza saldo powiększone lub pomniejszone o zyski lub straty wynikające z otwartej pozycji. Instrumenty finansowe:

9 Wszelkie instrumenty, do których spółka FXNET posiada uprawnienia nadane przez organ regulacyjny (CySEC), o których mowa w punkcie 6.2 niniejszej umowy. Wolne środki: Oznacza dostępne środki, które można wykorzystać do otwarcia pozycji. Suma wolnych środków jest obliczana w następujący sposób: Wolne środki = Kapitał depozyt zabezpieczający Zlecenie rynkowe: Oznacza każde zlecenie, w przypadku którego spółka FXNET dokłada wszelkich starań, aby zrealizować je po najlepszej dostępnej cenie. Zazwyczaj takie zlecenie jest realizowane bezzwłocznie. Cena, po której zlecenie rynkowe zostanie zrealizowane, nie jest jednak gwarantowana, dlatego może ono zostać wykonane po mniej lub bardziej korzystnej cenie. Zlecenie z przedziałem lub limitem cenowym: Oznacza zlecenie sprzedaży instrumentu finansowego po cenie nie niższej od określonej lub zakupu instrumentu finansowego po cenie nie wyższej od określonej. Lot: Jednostka oznaczająca wolumen transakcji. Należy zauważyć, że 1 lot odpowiada jednostkom waluty bazowej, na przykład, 1 lot na parze EUR/USD równa się EUR, a zatem 0,1 lota to jednostek waluty bazowej. Rynek: Oznacza dowolny rynek regulowany lub wielostronną platformę handlową (zgodnie z definicjami tych terminów podanymi w Regulaminie CySEC), na której obracane są instrumenty bazowe. Depozyt zabezpieczający:

10 Oznacza środki niezbędne do utrzymania otwartej pozycji. Współczynnik depozytu zabezpieczającego: Oznacza stosunek kapitału do depozytu zabezpieczającego obliczany według wzoru: Poziom depozytu zabezpieczającego = Kapitał / Depozyt zabezpieczający. Pozycja otwarta: Oznacza dowolną transakcję lub kontrakt, które wynikają ze zrealizowanego i jeszcze obowiązującego, nierozliczonego i niezawartego zlecenia, przy założeniu różnych zysków lub strat w zależności od wahań cen instrumentu lub instrumentów finansowych. Obrót pozagiełdowy (OTC): Oznacza bezpośredni obrót instrumentami finansowymi między dwoma stronami, poza środowiskiem giełdowym. Strona: Oznacza spółkę FXNET lub jej Klienta lub Klientów, w zależności od tego, co wynika z kontekstu użycia tego terminu w niniejszej umowie; FNEXT i Klient lub Klienci spółki są dalej zwani łącznie w niniejszej umowie Stronami". Zlecenie oczekujące lub zlecenie wejścia: Oznacza jedno z następujących rodzajów zleceń: buy stop, sell stop, buy limit lub sell limit. Jest to zlecenie, które ma zostać wykonane z późniejszą datą i po cenie określonej przez Klienta. Zlecenie kroczące (ang. trailing stop): To zlecenie wyjścia typu stop loss definiowane w kontekście liczby punktów (pipsów) poniżej ceny rynkowej w przypadku pozycji długiej i powyżej ceny rynkowej w przypadku pozycji krótkiej. Cena zlecenia kroczącego jest dostosowywana do wahań ceny rynkowej.

11 Zlecenie wyjścia (zlecenie stop loss): Oznacza instrukcję dołączoną do otwartego zlecenia, jeżeli jest to zlecenie rynkowe, a instrukcja dotyczy zlecenia z przedziałem cenowym lub limitem cenowym przed wykonaniem zlecenia, w celu minimalizacji strat. W przypadku zlecenia rynkowego może wystąpić efekt ujemnego lub dodatniego poślizgu cenowego. Realizacja zysku (ang. take profit): Oznacza instrukcję dołączoną do otwartego zlecenia, jeżeli jest to zlecenie rynkowe, a instrukcja dotyczy zlecenia z przedziałem cenowym lub limitem cenowym przed wykonaniem zlecenia, w celu zabezpieczenia zysku. W przypadku zlecenia rynkowego może wystąpić efekt ujemnego lub dodatniego poślizgu cenowego. Warunki: Oznacza niniejsze warunki handlowe, które regulują relacje zachodzące między FXNET i jej Klientami. Rachunek transakcyjny: Oznacza rachunek z przypisanym do niego niepowtarzalnym numerem, prowadzony przez Klienta dla celów obrotu instrumentami finansowymi za pośrednictwem platformy lub platform handlowych FXNET. Data waluty: Oznacza datę uzyskania środków. Waluta wymienialna: Waluta wymienialna, zwana też kwotowaną, oznacza drugą walutę w parze walutowej, np. walutą wymienialną w parze EUR/USD jest USD. Swap:

12 Oznacza stopę procentową typu overnight (na koniec dnia), która jest naliczana lub potrącana z pozycji otwartej. Spread: Oznacza różnicę między ceną kupna i ceną sprzedaży widniejącą na platformie FXNET. Narzut (ang. mark-up): Oznacza dodatkowy spread dodawany do kwotowań kupna lub sprzedaży, otrzymywany od różnych dostawców płynności. Dodatni poślizg cenowy: Oznacza różnicę między oczekiwaną ceną realizacji zlecenia a rzeczywistą ceną, po której zlecenie zostało wykonane. W przypadku dodatniego poślizgu cenowego rzeczywista cena realizacji jest wyższa od ceny oczekiwanej. Ujemny poślizg cenowy: Oznacza różnicę między oczekiwaną ceną realizacji zlecenia a rzeczywistą ceną, po której zlecenie zostało wykonane. W przypadku ujemnego poślizgu cenowego rzeczywista cena realizacji jest niższa od ceny oczekiwanej. 6. ZAKRES USŁUG 6.1 W ramach usług brokerskich na rynku pozagiełdowym Spółka oferuje swoim Klientom następujące usługi: Usługi inwestycyjne: Przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących jednego lub większej liczby instrumentów finansowych; Realizacja zleceń;

13 Usługi dodatkowe: Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek Klientów, w tym przechowywanie i usługi pochodne; Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorom w celu umożliwienia im przeprowadzenia transakcji dotyczącej jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, jeżeli w transakcji uczestniczy firma; Usługi w zakresie wymiany walut, o ile takie usługi są związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych; Badania inwestycyjne, analiza finansowa i tym podobne. 6.2 Instrumenty finansowe Zbywalne papiery wartościowe; Instrumenty rynku pieniężnego; Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania; Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w środkach pieniężnych; Kontrakty finansowe na różnice; Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do kontraktów na instrumenty towarowe dotyczące stawek klimatycznych, opłat przewozowych, dopuszczalnych poziomów emisji oraz stawek inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które należy rozliczać w środkach pieniężnych lub z opcją jednej ze stron (w przeciwnym przypadku, mogą powodować niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie unieważnienia kontraktu), a także wszelkiego rodzaju inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków nie wymienionych gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na rynku regulowanym lub MTF, są rozliczane przez uznawane izby rozrachunkowe lub podlegają regularnym spekulacyjnym transakcjom różnicowym. 6.3 Informacje na temat warunków handlowych i zasad realizacji zleceń dotyczących instrumentów finansowych, znajdujących się w ofercie FXNET, są zawsze dostępne online na stronie internetowej

14 FXNET zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków po uprzednim poinformowaniu Klienta o wszelkich planowanych modyfikacjach. Jednakże, nawet w przypadku zmiany jakiejkolwiek części niniejszych warunków handlowych lub zasad realizacji zleceń, Klient jest w dalszym ciągu związany postanowieniami Umowy, w tym między innymi wszelkimi wprowadzonymi do niej zmianami. 6.4 O ile nie uzgodniono inaczej, FXNET nie ma obowiązku monitorowania działań Klienta ani doradzania mu w kwestiach handlu, chyba że Klient został zatwierdzony jako odbiorca usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego. W takiej sytuacji Spółka może wykonać instrukcję otrzymaną od Klienta, nawet jeśli taka transakcja nie jest odpowiednia dla Klienta. 6.5 FXNET - okresowo i za każdym razem, gdy uzna to za właściwe - może opublikować materiał (zwany dalej Materiałem"), zawierający informacje dotyczące między innymi warunków na rynku finansowym i udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Spółki lub innych nośników, lub za pomocą wewnętrznej poczty elektronicznej Spółki. Należy zauważyć, że Materiał taki jest uważany wyłącznie za element komunikacji marketingowej i nie zawiera, ani nie powinien być traktowany jako zawierający, porad inwestycyjnych, chyba że jest zatwierdzony jako materiał przeznaczony dla celów świadczenia usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego, złożenia oferty lub zachęcenia do realizacji transakcji z udziałem instrumentów finansowych. FXNET nie składa żadnych oświadczeń i nie przejmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dokładności lub kompletności dostarczanych informacji, ani nie odpowiada za żadne straty wynikłe z jakiejkolwiek inwestycji dokonanej w oparciu o rekomendacje, prognozy lub inne informacje przekazane przez pracownika FXNET, stronę trzecią lub wynikające z analiz. Wszelkie opinie zawarte w takim Materiale mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie opinie to osobiste opinie autora, które nie odzwierciedlają stanowiska spółki FXNET. 6.6 Klient rozumie, że nie ma miejsca żadna fizyczna dostawa instrumentu bazowego kontraktu CFD, którym obracał za pośrednictwem swojego rachunku transakcyjnego. 6.7 Klient zgadza się, że w kontekście instrumentów finansowych dostarczanych przez Spółkę, Spółka działa w imieniu Klienta jako jego przedstawiciel; z tego względu Spółka nie jest wyłącznym miejscem realizacji zleceń Klienta. Spółka przekazuje zlecenia Klienta na rynek zewnętrzny (innym dostawcom płynności), jeżeli zlecenie dotyczy instrumentu finansowego dostarczanego

15 przez Spółkę. 6.8 Klient może obracać instrumentami na swoim rachunku transakcyjnym od godziny 23:00 CEST w niedzielę do godziny 23:00 CEST w piątek w okresie letnim, natomiast w pozostałych miesiącach roku od godziny 22:00 CET w niedzielę do godziny 22:00 CET w piątek. Należy zwrócić uwagę na to, że obrót niektórymi instrumentami finansowymi odbywa się w określonych terminach; Klienta zostanie poinformowany o przerwach w pracy Spółki za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej lub na stronie internetowej Spółki znajdującej się pod adresem 6.9 FXNET przysługuje prawo odmowy świadczenia Klientowi jakiejkolwiek usługi inwestycyjnej lub dodatkowej, w dowolnym momencie i bez obowiązku informowania Klienta o przyczynach takiej odmowy, w celu ochrony słusznych interesów zarówno Klienta, jak i Spółki. 7. HANDEL ELEKTRONICZNY: 7.1 Po rozpoczęciu okresu obowiązywania Umowy, zgodnie z punktem 4.1 Umowy zawartej z Klientem, Klient: powinien pobrać i zainstalować oprogramowanie platformy lub platform handlowych (zwane dalej Oprogramowaniem"), które jest dostępne online na stronie internetowej oraz uzyskać dostęp do swojego rachunku za pośrednictwem internetowych platform handlowych należących do Spółki, i za pośrednictwem wiadomości otrzyma kody dostępu (zwane dalej Kodami dostępu") umożliwiające zalogowanie się do platformy lub platform handlowych w celu przesłania lub modyfikacji instrukcji dla celów obrotu instrumentami finansowymi. 7.2 W przypadku, gdy Oprogramowanie zostało opracowane przez stronę trzecią inną niż FXNET, obsługuje one protokoły bezpieczeństwa danych kompatybilne z protokołami stosowanymi przez Spółkę. 7.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie instrukcje przesłane

16 lub otrzymane za pośrednictwem platformy lub platform handlowych przez Klienta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 7.4 Klient zapewnia, że przesłane mu Kody dostępu pozostaną poufne przez cały czas. Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach Klient ujawni Kody dostępu osobie fizycznej lub prawnej, niebędącej jego upoważnionym przedstawicielem, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym między innymi straty finansowe, wynikające z działań podjętych przez Klienta. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień określonych niniejszymi warunkami handlowymi, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje lub kontrakty realizowane za pomocą przekazanych mu Kodów dostępu, nawet jeśli taka realizacja jest bezprawna. 7.5 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania FXNET najszybciej, jak jest to możliwe, o tym, że Kody dostępu zostały użyte bez jego wyraźnej zgody, dla celów handlowych lub innych. Klient zgadza się, że FXNET nie jest w stanie stwierdzić, kiedy osoba niebędąca jego upoważnionym przedstawicielem loguje się do platformy lub platform handlowych bez wyraźnej zgody Klienta. 7.6 Klient zgadza się, że FXNET zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta dostępu do platformy lub platform handlowych w celu zapewnienia lub przywrócenia prawidłowej obsługi platformy lub platform handlowych oraz ochrony interesów zarówno Klienta, jak i Spółki; w takich okolicznościach FXNET może, wedle własnego uznania, zamknąć rachunek lub rachunki handlowe Klienta. 7.7 Klient zgadza się, że FXNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uzyskania przez osobę fizyczną lub prawną nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek informacji, w tym informacji dotyczących działalności handlowej Klienta, podczas gdy takie informacje są przesyłane między Klientem a Spółką (lub jakąkolwiek inną stronę upoważnioną przez Spółkę); takie przekazywanie informacji może odbywać się drogą elektroniczną lub w inny sposób. 7.8 Klient zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym między innymi straty finansowe, poniesione przez Klienta na skutek niemożności uzyskania dostępu do platformy lub platform handlowych, jeżeli wynika ona z: braku aktualizacji przez Klienta Oprogramowania zgodnie z wymogami awarii mechanicznej, awarii oprogramowania, awarii systemu komputerowego, telekomunikacyjnego lub elektronicznego, która to awaria mogła zostać skontrolowana przez Klienta lub Spółkę,

17 awarii połączenia internetowego. 7.9 FXNET ponosi odpowiedzialność za bieżące aktualizacje platformy lub platform handlowych i wszelkich innych powiązanych systemów. Z tego względu Klient zgadza się, że Spółka lub odpowiednia strona trzecia mogą od czasu do czasu przeprowadzać prace konserwacyjne obejmujące, między innymi, wyłączanie, ponowne uruchamianie lub odświeżanie serwerów, aby zapewnić skuteczną i wydajną obsługę platformy lub platform handlowych lub innych powiązanych systemów. Wymienione wyżej czynności mogą skutkować brakiem dostępu do platformy lub platform handlowych lub innych powiązanych systemów przez pewien okres czasu. Klient zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym straty finansowe, wynikające z jakiejkolwiek z przyczyn opisanych powyżej Klient zgadza się, że FXNET nie jest dostawcą usług internetowych ani elektryczności, w związku z czym przyjmuje do wiadomości, że FXNET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie usługi inwestycyjnej lub dodatkowej, jeśli takie niewykonanie wynika bezpośrednio lub pośrednio z awarii połączenia internetowego lub elektryczności. Stosownie do tego, jakąkolwiek instrukcję przesłaną przez Klienta lub w jego imieniu za pośrednictwem internetowej platformy handlowej FXNET lub wiadomości uznaje się za doręczoną i stanowi ona obowiązującą instrukcję lub wiążący kontrakt między Klientem a Spółką wyłącznie wtedy, gdy została ona prawidłowo zarejestrowana jako wykonana przez FXNET lub w imieniu FXNET, natomiast sama w sobie nie stanowi wiążącego kontraktu między Klientem i Spółką Jeśli z jakichkolwiek przyczyn Klient nie jest w stanie uzyskać dostępu do platformy lub platform handlowych w celu przesłania instrukcji w celu handlu instrumentami finansowymi, może wówczas skontaktować się z Działem Transakcji, przesyłając wiadomość na adres lub dzwoniąc pod numer telefonu w celu przekazania ustnej instrukcji. Należy zaznaczyć, że Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiej ustnej instrukcji, jeżeli przedstawiciel Działu Transakcji uzna, że instrukcja przekazana przez Klienta nie jest dość jasna lub jednoznaczna; w takich okolicznościach FXNET zastrzega sobie prawo do wymagania od Klienta przekazania instrukcji w inny sposób. Klient przyjmuje do wiadomości, że w okresie nadmiernego przepływu transakcji może dojść do opóźnień w telefonicznej komunikacji z przedstawicielem Działu Transakcji, szczególnie w okresie ważnych ogłoszeń gospodarczych Klient zgadza się, że podczas użytkowania internetowej platformy handlowej FXNET jest zobowiązany do: zapewnienia, że jego systemy komputerowe są utrzymywane w dobrym

18 stanie technicznym i gwarantują prawidłowe działanie internetowej platformy handlowej FXNET; okresowego przeprowadzenia odpowiednich testów i dostarczenia informacji spółce FXNET, które FXNET zasadnie uzna za konieczne do zapewnienia, że systemy komputerowe Klienta spełniają wymogi określone przez FXNET; regularnego przeprowadzania skanowania komputera w poszukiwaniu wirusów; niezwłocznego poinformowania FXNET o jakiejkolwiek nieautoryzowanej transakcji lub instrukcji, o której Klient wie lub którą podejrzewa oraz doprowadzenia do zakończenia takiego nieuprawnionego użytku, o ile leży to w granicach kontroli Klienta; oraz nieopuszczania ani na chwilę terminala komputerowego, za pośrednictwem którego Klient uzyskał dostęp do internetowej platformy handlowej FXNET ani niezezwalania komukolwiek innemu na korzystanie z takiego terminala komputerowego, jeśli Klient nie wylogował się z internetowej platformy handlowej FXNET Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że FXNET jest wyłącznym kontrahentem w stosunku do dostawców platform, w związku z czym Klient nie będzie podejmował żadnych działań prawnych z tytułu czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania, naruszenia postanowień umowy lub innego, względem niezależnych dostawców oprogramowania lub technologii, których produkty i usługi pomagają w dostarczeniu platformy Klientowi. 8. KATEGORYZACJA KLIENTÓW Na skutek wdrożenia dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) w Unii Europejskiej i zgodnie z cypryjską ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej i rynkach regulowanych z 2007 roku (Ustawa nr 144(I)/2007), FXNET LTD (zwana dalej Spółką") jest zobowiązana do kategoryzacji Klientów poprzez ich przypisanie do jednej z trzech następujących kategorii: klient detaliczny, klient branżowy lub uprawniony kontrahent. Kryteria kategoryzacji Klientów Zgodnie z właściwymi przepisami, stosuje się następujące kryteria kategoryzacji Klientów: Klient detaliczny to klient niebędący ani klientem branżowym, ani uprawnionym kontrahentem.

19 Uprawniony kontrahent jest jednym z następujących podmiotów, na rzecz którego instytucja kredytowa lub firma inwestycyjna świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w imieniu Klientów lub wykonywania takich zleceń lub realizowania transakcji na własny rachunek: cypryjskie firmy inwestycyjne (CIF), pozostałe firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i ich spółki zarządzające, fundusze emerytalne i ich spółki zarządzające oraz pozostałe instytucje finansowe upoważnione przez państwo członkowskie lub regulowane na podstawie ustawodawstwa wspólnotowego lub prawa krajowego państwa członkowskiego, przedsiębiorstwa zwolnione ze stosowania ustawy o usługach i działalności inwestycyjnej i rynkach regulowanych z 2007 roku na podstawie art. 3 ust. 2 lit. k i l tej ustawy, a także krajowe władze rządowe oraz właściwe dla nich urzędy, w tym władze publiczne obsługujące dług publiczny, banki centralne i organizacje ponadnarodowe. Klient branżowy" to klient posiadający doświadczenie, znajomość i wiedzę specjalistyczną w zakresie umożliwiającym mu samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i właściwą ocenę ryzyka, które się z nimi wiąże. Aby zostać uznanym za klienta branżowego, klient musi spełniać następujące kryteria: 8.1 Kategorie klientów uznawanych za klientów branżowych Następujące podmioty są uznawane za klientów branżowych w odniesieniu do wszystkich usług i działań inwestycyjnych i instrumentów finansowych. Podmioty, które muszą posiadać właściwe uprawnienia lub podlegać regulacjom, aby prowadzić działalność na rynkach finansowych. Poniższy wykaz należy rozumieć, jako obejmujący wszystkie uprawnione podmioty prowadzące działalność charakterystyczną dla wymienionych podmiotów: podmioty uprawnione przez państwo członkowskie na podstawie dyrektywy, podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo członkowskie bez odniesienia do dyrektywy oraz podmioty uprawnione lub regulowane przez państwo nienależące do Unii Europejskiej: (a) Instytucje kredytowe (b) Firmy inwestycyjne (c) Pozostałe instytucje finansowe posiadające uprawnienia lub podlegające regulacjom (d) Zakłady ubezpieczeń (e) Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i ich spółki zarządzające (f) Fundusze emerytalne i ich spółki zarządzające (g) Podmioty prowadzące handel towarami oraz pochodnymi instrumentami

20 towarowymi (h) Podmioty lokalne (i) Pozostali inwestorzy instytucjonalni Duże przedsiębiorstwa spełniające dwa z poniższych wymogów w zakresie wielkości: a) minimalna wielkość sumy bilansowej rzędu EUR b) minimalne obroty netto rzędu EUR c) środki własne w wysokości minimum EUR Krajowe i regionalne władze rządowe, instytucje publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, międzynarodowe i ponadnarodowe instytucje, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i pozostałe podobne organizacje międzynarodowe. Pozostali inwestorzy instytucjonalni, których główną działalnością jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innymi transakcjami finansowymi. Podmioty wymienione wyżej uznaje się za klientów branżowych. Mogą one jednak domagać się traktowania jako klientów niebranżowych, przy czym Spółka może zgodzić się na zapewnienie im wyższego poziomu ochrony. Jeżeli Klient Spółki jest jednym z wyżej wymienionych podmiotów, Spółka jest zobowiązana do poinformowania takiego Klienta przed rozpoczęciem świadczenia mu usług, na podstawie dostępnych informacji, że Klient ten jest uznawany za klienta branżowego i traktowany jako klient branżowy, o ile Spółka i Klient nie postanowią inaczej. Klient może domagać się zmiany warunków umowy w celu zagwarantowania wyższego poziomu ochrony. Klient, którego uznaje się za klienta branżowego, jest odpowiedzialny za wniesienie prośby o podniesienie poziomu ochrony, jeżeli nie jest w stanie właściwie ocenić potencjalnego ryzyka lub zarządzać nim. Wyższy poziom ochrony jest gwarantowany klientowi, którego uznaje się za klienta branżowego, który zawrze pisemną umową ze Spółką z takim skutkiem, że nie będzie on traktowany jako klient branżowy do celów stosowania odpowiednich zasad dotyczących prowadzenia działalności. W takiej umowie uwzględnia się, czy jej postanowienia znajdują zastosowanie do jednej czy do większej liczby usług lub transakcji, lub do jednego lub większej liczby rodzajów produktów lub transakcji.

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta.

KWESTIONARIUSZ MIFID. www.xtb.pl. Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta. KWESTIONARIUSZ MIFID Imię i nazwisko Klienta / Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Klienta Numer umowy 1. Przepisy Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych wymagają od spółki

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZOWANIA KLIENTÓW

POLITYKA KATEGORYZOWANIA KLIENTÓW G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2503 0299, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474, TAX Reg. No: CY10328474B

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o Kliencie

Formularz informacji o Kliencie Formularz informacji o Kliencie Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO

REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO REGULAMIN TRADINGU SYNCHRONICZNEGO TeleTrade - DJ International Consulting Ltd Wrzesień 2014 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Niniejszy dokument określa zasady, warunki i relacje

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1260, 1513, 1844. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nr MARKT/2006/11/G: Dostawcy danych w dziedzinie usług finansowych FORMULARZ WNIOSKU FORMULARZ WNIOSKU Szanowni Państwo! W załączeniu przesyłamy wniosek [nazwa usługodawcy] w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w dziedzinie usług finansowych dla dostawców danych. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku

Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku Plus500CY Ltd. Ostrzeżenie o ryzyku Ostrzeżenie o ryzyku Wykorzystywanie kontraktów CFD w spekulacyjny sposób może narazić kapitał na ryzyko. Według niektórych organów regulacyjnych, korzystanie z kontraktów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby)

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP Załącznik 1 do wniosku o pożyczkę W związku z ubieganiem się o przyznanie pożyczki z Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A....... (pełna nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo