Załączniki do Raportu głównego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki do Raportu głównego"

Transkrypt

1 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z Załączniki do Raportu głównego Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z Historia wersji i zmian Wersja Autor Data Opis wersji / zmian 1.0 Zespół Wykonawcy Załączniki do Raportu głównego. Wersja do weryfikacji przez Zamawiającego. 2.0 Zespół Wykonawcy Ekspertyza Raport główny. Końcowa aktualizacja. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1

3 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z Spis treści A Załączniki do rozdziału 2 - 'Specyfika usług przetwarzania w chmurze' 6 A.1 Specyfika poszczególnych modeli z uwzględnieniem kryteriów branych pod uwagę przy decyzji o migracji do chmury obliczeniowej 6 B Załączniki do rozdziału 3 - Analiza obecnych zasobów możliwych do wykorzystania w rozwiązaniach przetwarzania w chmurze 11 B.1 Lista projektów- Projekty województw 11 B.2 Lista projektów- Projekty centralne 16 B.3 Wzór ankiety 19 B.4 Uwarunkowania formalno-prawne 60 B.5 Gotowość i możliwość przeniesienia do chmury - najważniejsze uwarunkowania dla największych projektów 71 B.6 Przyszłość w chmurze 79 C Załączniki do rozdziału 4 - 'Przetwarzanie w chmurze w kontekście obecnej strategii IT administracji publicznej w Polsce' 82 C.1 Analiza ogólnych dokumentów strategicznych 82 C.2 Przykłady podejścia do szkoleń w wybranych krajach 89 D Załączniki do rozdziału 5 - 'Obszary korzyści i kosztów realizacji rozwiązań przetwarzania w chmurze' 92 D.1 Korzyści biznesowe 92 D.2 Korzyści społeczne 99 Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2

4 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z D.3 Korzyści finansowe 101 E Załączniki do rozdziału 6- 'Możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze na rzecz e administracji' 103 E.1 Spis przykładów wykorzystania usług przetwarzania w chmurze w administracji publicznej w innych krajach 103 E.2 Inicjatywy, które podjęto w celu wykonania działań określonych w rozdziale 6.3 Agendy Cyfrowej Interoperacyjność i normy 301 E.3 Regulacje szczególne w odniesieniu do interoperacyjności prawo Unii Europejskiej 302 E.4 Szczegółowy opis działań w obszarze interoperacyjności określonych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa303 E.5 Szczegółowe obowiązki związane z osiągnięciem interoperacyjności systemów teleinformatycznych, rejestrów publicznych oraz przetwarzaniem danych w systemie teleinformatycznym 304 E.6 Regulacje szczególne w odniesieniu do interoperacyjności prawo polskie 307 E.7 Lista e-usług w Unii Europejskiej interoperacyjność 311 F Załączniki do rozdziału 7 - Aspekty realizacji usług przetwarzania w chmurze w różnych modelach 323 F.1 Mapowanie podrozdziałów rozdziału 7 Ekspertyzy na podrozdziały rozdziału 7 wymienione w SIWZ 323 F.2 Rejestr ryzyk programu G-Cloud 324 G Załączniki do rozdziału 8 - Zakres aplikacji/systemów w administracji publicznej pod kątem potrzeby ich wytworzenia lub migracji do rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze 326 Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3

5 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z G.1 Systemy do wdrożenia lub modernizacji do rozwiązań z zakresu przetwarzania w chmurze na podstawie analizy informacji pozyskanych w ramach ankiet 326 G.2 Zestawienie zapotrzebowania na e-usługi zadeklarowanego przez JST z kategoriami systemów informatycznych zidentyfikowanych w ankietach 333 H Załączniki do rozdziału 9 - Możliwości finansowania (w zakresie budowy i dalszego utrzymywania) usług przetwarzania w chmurze 335 H.1 Zestawienie możliwych źródeł finansowania projektów związanych z usługami przetwarzania w chmurze w ramach regionalnych programów operacyjnych 335 H.2 Zagadnienia związane z finansowaniem modelu współpracy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy udziale środków unijnych 343 I Załączniki do rozdziału 10 - Przetwarzanie w chmurze a aspekty dotyczące ochrony danych osobowych, naruszeń ochrony danych 346 I.1 Rozporządzenia szczególne, sektorowe 346 I.2 Wykaz norm i standardów dotyczących środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane przetwarzane w chmurze 348 I.3 Szczegółowe akty prawne 362 I.4 Szczegółowe implikacje techniczne wynikające z Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych podpisu elektronicznego. 366 I.5 Szczególne warunki techniczne wynikające z projektu rozporządzenia eidas. 368 J Załączniki do rozdziału 11 - Aspekty wdrożenia usług przetwarzania w chmurze w Polsce 372 Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4

6 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z J.1 Istniejące rozwiązania w chmurze na świecie w odniesieniu do priorytetowych e-usług administracji publicznej 372 J.2 Modele realizacji usług oraz priorytety wdrożeń w chmurze w odniesieniu do priorytetowych e-usług publicznych wskazanych w PZIP w podziale na obszary działania administracji publicznej385 J.3 Wymagane kompetencje po stronie kadr IT w modelu PaaS 403 K Załączniki do rozdziału 12 - Aspekty prawne i zmiany legislacyjne potrzebne do przeprowadzenia w Polsce w związku z implementacją rozwiązań przetwarzania w chmurze w administracji publicznej 405 K.1 Ustawa o finansach publicznych wybrane pojęcia 405 K.2 Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wybrane pojęcia 405 K.3 Ustawa o podatku od towarów i usług wybrane pojęcia 406 Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 5

7 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z A Załączniki do rozdziału 2 - 'Specyfika usług przetwarzania w chmurze' A.1 Specyfika poszczególnych modeli z uwzględnieniem kryteriów branych pod uwagę przy decyzji o migracji do chmury obliczeniowej Chmura prywatna oparta na wewnętrznych zasobach IT W przypadku środowiska prywatnej chmury obliczeniowej, opartej na wewnętrznych zasobach IT, zależność od sieci Internet może być relatywnie niska - ograniczona do zależności od zasobów sieciowych, nad którymi użytkownik posiada kontrolę, np. lokalnej sieci komputerowej (LAN- local area networking). Dzięki temu użytkownicy decydujący się na wykorzystanie tego modelu są w stanie uniknąć ograniczeń wynikających z korzystania z publicznej sieci Internet, takich jak przeciążenie, czy też problemy z komunikacją z systemem nazw domenowych. Sytuacja ta ulega zmianie w przypadku, gdy organizacja posiada wiele lokalizacji, z których każda będzie wymagała dostępu do zasobów chmury. Dostęp taki można zapewnić poprzez szyfrowane linie dzierżawione bądź z wykorzystaniem wirtualnej sieci prywatnej (VPN). W obu przypadkach zależność od sieci będzie relatywnie wyższa niż w przypadku skupionej w jednej lokalizacji. Organizacje korzystające z prywatnej chmury, opartej na wewnętrznych zasobach IT, będą potrzebowały działu IT o kwalifikacjach zbliżonych do tych wymaganych przy użytkowaniu modelu tradycyjnego, m.in. ze względu na konieczność zarządzania urządzeniami wykorzystywanymi przez użytkowników końcowych. Ponadto, w celu odpowiedniego zarządzania zasobami IT, organizacje te będą potrzebowały kompetencji IT związanych ze środowiskiem chmury obliczeniowej. W przypadku prywatnej chmury obliczeniowej opartej na wewnętrznych zasobach indywidualni użytkownicy końcowi nie posiadają konkretnej informacji oraz kontroli nad fizyczną lokalizacją udostępnionych zasobów, migrowanie obciążeń systemu odbywa się bez ich wiedzy. Sama organizacja ma jednak pełną wiedzę o lokalizacji zasobów IT chmury. Ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów przez wielu użytkowników jest w dużym stopniu ograniczone do użytkowników wywodzących się z tej samej. Wszelkie uchybienia w systemie zarządzania polityką dostępu mogą jednak doprowadzić do udostępnienia danych wrażliwych nieautoryzowanym użytkownikom wewnątrz. Środowisko prywatnej chmury obliczeniowej, opartej na wewnętrznych zasobach IT, pozwala częściowo wyeliminować ograniczenia użytkowania dotyczące importu i eksportu danych, np. poprzez wykorzystanie lokalnej sieci o wysokiej wydajności i niezawodności. Ograniczenia te mogą być zniwelowane szczególnie w przypadku posiadających jedynie pojedynczą lokalizację. Ponadto, prywatna chmura zapewnia potencjalnie wysoki poziom zabezpieczeń przed ryzykami zewnętrznymi, porównywalny do poziomu zabezpieczeń, jaki jest możliwy do uzyskania w przypadku tradycyjnego modelu korzystania z zasobów IT. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6

8 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z Migracja do prywatnej chmury obliczeniowej, opartej o wewnętrzne zasoby IT, wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami początkowymi wynikającymi z konieczności zainstalowania odpowiedniego oprogramowania. Prywatna chmura obliczeniowa, oparta o wewnętrzne zasoby IT, ma stałe, ustalone moce obliczeniowe i pamięć w danym momencie. Szczególnie w przypadku małych chmur tego typu mogą występować ograniczenia w dostępności zasobów IT, zbliżone do tych typowych dla modelu tradycyjnego. Chmura prywatna oparta na zewnętrznych zasobach IT W modelu prywatnej chmury, opartej na zewnętrznych zasobach IT, użytkownicy w celu uzyskania dostępu do zasobów, znajdujących się na terenie usługodawcy, wykorzystują łącza internetowe, a więc są zależni od sieci. Zależność ta może być w pewnym stopniu ograniczona przez wykorzystanie dedykowanych linii. Organizacje korzystające z prywatnej chmury, opartej na zewnętrznych zasobach IT, będą potrzebowały działu IT, o kwalifikacjach zbliżonych do tych wymaganych przy użytkowaniu modelu tradycyjnego, m.in. ze względu na konieczność zarządzania urządzeniami wykorzystywanymi przez użytkowników końcowych. W zależności od rodzaju umowy, infrastruktura informatyczna może jednak należeć, być zarządzana i utrzymywana przez usługodawcę zewnętrznego, przez co organizacje korzystające z tego modelu nie będą potrzebowały dodatkowych kompetencji IT związanych ze środowiskiem chmury obliczeniowej. Indywidualni użytkownicy końcowi w modelu prywatnej chmury, opartej na zewnętrznych zasobach IT, nie będą posiadali wiedzy ani kontroli nad fizyczną lokalizacją udostępnianych im zasobów. W ramach tego modelu usługodawca dzierżawi usługobiorcy dedykowane zasoby, których fizyczna lokalizacja będzie znana korzystającej z tej usługi. Tak jak w przypadku prywatnej chmury, opartej o wewnętrzne zasoby IT, ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów przez wielu użytkowników jest w dużym stopniu ograniczone do użytkowników wywodzących się z tej samej. Wszelkie uchybienia w systemie zarządzania polityką dostępu mogą jednak doprowadzić do udostępnienia danych wrażliwych nieautoryzowanym użytkownikom. W przypadku prywatnej chmury obliczeniowej, opartej na zewnętrznych zasobach IT, import i eksport dużej ilości danych w czasie rzeczywistym jest uwarunkowany przepustowością sieci. Ograniczenie to może być potencjalnie zminimalizowane przez zapewnienie wysoką przepustowością między usługodawcą a usługobiorcą. Rozwiązanie to może jednak wiązać się z poniesieniem wysokich kosztów. Model prywatnej chmury, opartej o zewnętrzne zasoby IT, gwarantuje potencjalnie wysoki poziom zabezpieczeń przed ryzykami zewnętrznymi. Poziom ten może być zbliżony do tego, który można uzyskać korzystając z chmury, opartej o wewnętrzne zasoby IT, z tą różnicą, że odpowiednie zabezpieczenia muszą zostać zaimplementowane zarówno po stronie usługobiorcy jak i usługodawcy. Wdrożenie rozwiązań w tym modelu wiąże się z poniesieniem średnich do wysokich kosztów początkowych. Zapewnienie infrastruktury fizycznej leży po stronie usługodawcy, koszty początkowe mogą wynikać potencjalnie z konieczności ulepszenia sieci komunikacyjnej między Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 7

9 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z usługodawcą a usługobiorcą, konieczności zmiany aplikacji tradycyjnych na aplikacje chmurowe, przeniesienia istniejących usług do chmury, czy też szkoleń oraz kosztów związanych z negocjacjami umowy. Prywatna chmura obliczeniowa oparta o zewnętrzne zasoby IT, tak jak chmura oparta o wewnętrzne zasoby IT, ma ustalone moce obliczeniowe i pamięć w danym momencie. Elastyczność można osiągnąć w przypadku dużych chmur, natomiast użytkowanie małych chmur tego typu może wiązać się z występowaniem ograniczeń w dostępności zasobów IT zbliżonych do tych typowych dla modelu prywatnej chmury obliczeniowej opartej o wewnętrzne zasoby IT oraz dla modelu tradycyjnego. Chmura wspólnotowa oparta na wewnętrznych zasobach IT Niezawodność i bezpieczeństwo wspólnotowej chmury, opartej na wewnętrznych zasobach IT, zależne są w dużym stopniu od niezawodności i bezpieczeństwa gwarantowanego przez wykorzystywaną do komunikacji sieć. Zależność tę dodatkowo wzmaga fakt, iż wiele o różnych lokalizacjach współdzieli zasoby dostępne w ramach chmury. W modelu wspólnotowej chmury, opartej o wewnętrzne zasoby IT, można potencjalnie wyróżnić dwa typy : te które dostarczają wspólnocie usług w chmurze oraz organizacje, które jedynie z tych usług korzystają. Stopień koniecznych umiejętności IT dla, które w ramach wspólnoty dostarczają usług jest zbliżony bądź wyższy niż w modelu tradycyjnym, ze względu na stopień kompleksowości środowiska chmury. Organizacje, które jedynie korzystają z usług chmury nie będą wymagały dodatkowych kwalifikacji IT. Z punktu widzenia użytkownika końcowego korzystanie z tego modelu może być bardziej złożone, np. ze względu na proces uwierzytelniania, bądź autoryzacji dostępu. W przypadku wspólnotowej chmury obliczeniowej, opartej na wewnętrznych zasobach indywidualni, użytkownicy końcowi nie posiadają konkretnej informacji oraz kontroli nad fizyczną lokalizacją udostępnionych zasobów, migrowanie obciążeń systemu odbywa się bez ich wiedzy. Organizacje tworzące wspólnotę mają pełną wiedzę o lokalizacji zasobów IT chmury. Ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów przez wielu użytkowników jest w pewnym stopniu ograniczone, jako że z definicji zasoby chmury wspólnotowej współdzielone są przez ściśle określoną grupę, jednak wszelkie uchybienia w systemie zarządzania polityką dostępu mogą doprowadzić do udostępnienia danych wrażliwych nieautoryzowanym użytkownikom. Ze względu na liczbę tworzących wspólnotę ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów jest wyższe niż w przypadku chmury prywatnej. W przypadku wspólnotowej chmury obliczeniowej opartej na wewnętrznych zasobach IT import i eksport dużej ilości danych w czasie rzeczywistym jest uwarunkowany przepustowością sieci służącej do komunikacji pomiędzy poszczególnymi organizacjami tworzącymi wspólnotę. Ograniczenie to może być potencjalnie zminimalizowane przez zapewnienie łączy o wysokiej przepustowości między organizacjami tworzącymi wspólnotę. Chmura wspólnotowa oparta o wewnętrzne zasoby IT gwarantuje potencjalnie wysoki poziom zabezpieczeń przed ryzykami zewnętrznymi pod warunkiem, że wszystkie organizacje w ramach wspólnoty zaimplementują odpowiednie zabezpieczenia. Poziom ten może być zbliżony do tego, który można uzyskać korzystając z chmury prywatnej opartej o zewnętrzne Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8

10 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z zasoby IT z tą różnicą, że system zabezpieczeń będzie odznaczał się wyższym poziomem złożoności. Koszty początkowe migracji do tego modelu chmury są zmienne i zależne od tego, czy dana organizacja we wspólnocie świadczy usługi w chmurze (bardzo wysokie koszty), czy też jedynie z nich korzysta (średnie do wysokich kosztów). Wspólnotowa chmura obliczeniowa, oparta o wewnętrzne zasoby IT, ma stałe, ustalone moce obliczeniowe w danym momencie. Prowadzi to do ograniczeń w dostępności zasobów IT, zbliżonych do tych występujących w modelu prywatnej chmury obliczeniowej opartej o wewnętrzne zasoby IT. Chmura wspólnotowa oparta na zewnętrznych zasobach IT W modelu wspólnotowej chmury, opartej na zewnętrznych zasobach IT, użytkownicy w celu uzyskania dostępu do zasobów znajdujących się na terenie usługodawcy wykorzystują łącza internetowe, a więc są zależni od sieci, tj. ograniczeń wynikających z korzystania z publicznej sieci Internet, takich jak przeciążenie, czy też problemy z komunikacją z systemem nazw domenowych. Indywidualni użytkownicy końcowi w modelu wspólnotowej chmury, opartej na zewnętrznych zasobach IT, nie będą posiadać wiedzy ani kontroli nad fizyczną lokalizacją udostępnianych im zasobów, jednak w ramach tego modelu usługodawca dzierżawi organizacjom wchodzącym w skład wspólnoty dedykowane zasoby o określonej, znanej organizacjom lokalizacji. Ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów przez wielu użytkowników jest w pewnym stopniu ograniczone, jako że z definicji zasoby chmury wspólnotowej współdzielone są przez ściśle określoną grupę, jednak ze względu na liczbę tworzących wspólnotę ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów jest wyższe niż w przypadku chmury prywatnej - uchybienia w systemie zarządzania polityką dostępu mogą doprowadzić do udostępnienia danych wrażliwych nieautoryzowanym użytkownikom. W tym modelu chmury import i eksport dużej ilości danych w czasie rzeczywistym jest uwarunkowany przepustowością sieci. Ograniczenie to może być potencjalnie zminimalizowane przez zapewnienie łączą o wysokiej przepustowości. Chmura wspólnotowa oparta o zewnętrzne zasoby IT gwarantuje potencjalnie wysoki poziom zabezpieczeń przed ryzykami zewnętrznymi pod warunkiem, że wszystkie organizacje w ramach wspólnoty jak również dostawca usługi zaimplementuje odpowiednie zabezpieczenia. Wdrożenie rozwiązań w tym modelu wiąże się z poniesieniem średnich do wysokich kosztów początkowych. Zapewnienie infrastruktury fizycznej leży po stronie usługodawcy. Koszty początkowe mogą wynikać potencjalnie z konieczności ulepszenia sieci komunikacyjnej między usługodawcą a organizacjami wchodzącymi w skład wspólnoty, zmiany aplikacji tradycyjnych na aplikacje chmurowe, przeniesienia istniejących usług do chmury, czy też szkoleń dla użytkowników końcowych. Chmura wspólnotowa, oparta na zewnętrznych zasobach IT, ma ustalone na etapie uzgadniania warunków umowy z dostawcą, stałe w danym momencie moce obliczeniowe i pamięć. W przypadku tego modelu również występują ograniczenia w dostępności zasobów IT, zbliżone do tych typowych dla modelu prywatnej chmury obliczeniowej, opartej o zewnętrzne zasoby IT. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 9

11 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z Chmura publiczna Niezawodność i bezpieczeństwo korzystania z usług chmury publicznej zależne jest w wysokim stopniu od niezawodności i bezpieczeństwa gwarantowanego przez wykorzystywane do uzyskania dostępu łącze internetowe. Użytkowanie zasobów dostępnych w ramach chmury publicznej nie wymaga od wypracowania specyficznych kwalifikacji IT, jednak sam proces migracji do środowiska chmury może wymagać odpowiednich kwalifikacji. Podmioty korzystające z usług w modelu chmury publicznej nie będą posiadały wiedzy ani kontroli nad fizyczną lokalizacją udostępnianych im zasobów. W modelu publicznej chmury usługodawca może dowolnie migrować obciążenia systemu w celu zapewnienia najwyższej efektywności funkcjonowania chmury. Usługodawcy zwykle umożliwiają dodanie do umów restrykcji dotyczących lokalizacji, generuje to jednak dodatkowy koszt. Dostawcy usług w modelu chmury publicznej bazują na korzyściach efektu skali, dostęp do zasobów IT w danym momencie może mieć wielu użytkowników. Ryzyko wynikające ze współdzielenia zasobów jest w przypadku chmury publicznej relatywnie najwyższe. Chmura publiczna gwarantuje relatywnie najniższy poziom bezpieczeństwa, usługobiorcy mają ograniczoną możliwość monitorowania wdrażanych przez usługodawcę rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Import i eksport dużej ilości danych w czasie rzeczywistym jest uwarunkowany przepustowością sieci. Koszt migracji do chmury publicznej jest relatywnie niski. W przeciwieństwie do pozostałych modeli korzystania z usług chmury, w modelu chmury publicznej użytkownik uzyskuje w sposób elastyczny dostęp do zasobów IT. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 10

12 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z B Załączniki do rozdziału 3 - Analiza obecnych zasobów możliwych do wykorzystania w rozwiązaniach przetwarzania w chmurze B.1 Lista projektów- Projekty województw Poniżej znajduje się lista projektów regionalnych, uzgodniona z Zamawiającym, jako podlegająca dalszej analizie w zakresie wypełnionych ankiet. Lp. Województwo Nazwa projektu Beneficjent Krótki opis 1 Dolnośląskie Projekt MIT - Urząd Modernizacja Marszałkowski Infrastruktury Teleinformatycznej Województwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 2 Dolnośląskie Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-dolnyslask 3 Kujawskopomorskie 1. e-usługi e- Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawskopomorskiego 2. Infostrada Kujaw i Pomorza 4 Lubelskie Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Województwo dolnośląskiego Województwo kujawskopomorskie Powiat Łęczyński 5 Lubuskie Lubuski e-urząd Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6 Lubuskie Elektroniczny System Obiegu Dokumentów Urząd Marszałkowski Budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych, zakup oprogramowania. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa platformy informacyjnej, zakup sprzętu komputerowego. Budowa systemu informacji. Budowa elektronicznej skrzynki podawczej, portalu geodezyjnego, systemu pocztowego, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa systemu obiegu dokumentów, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa - 574,56 GHz. Budowa systemu obiegu dokumentów, zakup sprzętu Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 11

13 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z (ESOD) etap II Województwa Lubuskiego 7 Lubuskie Lubuskie e-zdrowie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 8 Łódzkie Budowa e-administracji w Powiecie Łaskim 9 Łódzkie Zintegrowane System Stanowisk Kierowania 10 Łódzkie Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami 11 Małopolskie Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie 12 Mazowieckie Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 13 Mazowieckie Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i Powiat Łaski KWP w Łodzi Miasto Łódź Gmina Miejska Kraków Lider i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Województwo mazowieckie i partnerzy projektu (314 JST z województwa mazowieckiego) Województwo mazowieckie i partnerzy projektu (314 JST z województwa mazowieckiego) komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa - 574,56 GHz. Budowa systemu obiegu dokumentów, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa - 574,56 GHz. Budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania. Sumaryczna moc obliczeniowa - 50,6 GHz. Budowa systemu integrującego cyfrowe oraz analogowe środki łączności przewodowej i łączności radiowej, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Budowa platformy do kontaktu z mieszkańcami, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa systemu do wspomagania administracji, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa - 155,2 GHz. Budowa systemu obiegu dokumentów, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa ,7 GHz. Budowa bazy wiedzy o regionie i wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających szerokie wykorzystanie danych przestrzennych w procesach gospodarczych Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 12

14 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 14 Mazowieckie Internet Dla Mazowsza Samorząd Województwa Mazowieckiego realizowanych w województwie, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa ,5 GHz. Zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. 15 Mazowieckie Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce 16 Podkarpackie PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej 17 Podkarpackie PSIM - Podkarpacki System Informacji Medycznej 18 Podlaskie Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, administracja samorządowa 19 Podlaskie Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II, administracja rządowa 20 Podlaskie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie 21 Pomorskie E-Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny Miasto Siedlce Województwo podkarpackie oraz 159 JST uczestniczące w projekcie Województwo podkarpackie oraz 8 szpitali uczestniczących w projekcie Województwo podlaskie Wojewoda Podlaski Województwo podlaskie Gmina Miejska Kościerzyna Budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 21,28 GHz. Budowa systemu do wspomagania administracji, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa ,6 GHz. Budowa systemu informacji medycznej, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 971,6 GHz. Budowa systemu obiegu dokumentów, zakup sprzętu komputerowego. Budowa systemu do wspomagania administracji, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa systemu informacji medycznej, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Budowa systemu ERP i systemu obiegu dokumentów, budowa Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 13

15 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z 22 Pomorskie Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego 23 Pomorskie Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego 24 Śląskie Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) 25 Śląskie Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2 26 Świętokrzyskie e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 27 Świętokrzyskie e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Powiat kwidzyński poprzez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - beneficjent wiodący; Urząd Miasta i Gminy Prabuty - partner projektu Gmina Miejska Tczew Województwo śląskie Województwo śląskie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentujący pozostałych Beneficjentów (13 JST powiatów i 102 gminy) Województwo świętokrzyskie w partnerstwie ze 108 jednostkami administracji publicznej w tym 106 JST ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 113,2 GHz. Budowa systemu obiegu dokumentów i systemu informacji medycznej, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 31 GHz. Budowa portalu informacyjnego i systemu dzienników elektronicznych w placówkach oświatowych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 210,96 GHz. Budowa systemu informacji przestrzennej, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa systemu do wspomagania administracji, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa systemu informacji przestrzennej, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa - 259,2 GHz. Budowa systemu obiegu dokumentów, systemu dziedzinowego i portalu multimedialnego, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 14

16 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z 28 Warmińskomazurskie 29 Warmińskomazurskie Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu 30 Wielkopolskie Infrastruktura dla e- administracji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 31 Zachodniopomorskie Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu 32 Zachodniopomorskie 1. Inteligentny Koszalin rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e- Koszalin budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego 2. Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Koszalin 33 Zachodniopomorskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Stepnica Gmina Olsztyn Gmina Miasto Elbląg Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego SPZZOZ w Gryficach, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Resko Gmina Miasto Koszalin Gmina Stepnica telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa systemu do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych, systemu informacji przestrzennej, zakup sprzętu komputerowego. Budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 268,8 GHz. Budowa systemu obiegu dokumentów, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 40 GHz. Budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 19,2 GHz. Budowa systemu zarządzania oświatą, systemu informacji przestrzennej, systemu obiegu dokumentów, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 15

17 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z B.2 Lista projektów- Projekty centralne Poniżej znajduje się lista projektów centralnych, uzgodniona z Zamawiającym, jako podlegająca dalszej analizie w zakresie wypełnionych ankiet. Lp. Instytucja Nazwa projektu Beneficjent Krótki opis 1 Urząd Komunikacji Urząd Komunikacji Elektronicznej Elektronicznej 2 Urząd Zamówień Publicznych 3 Główny Urząd Statystyczny 4 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 5 Centrum Projektów Informatycznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLICBD2) Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów - ekatalogi System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) 1. GEOPORTAL 2 2. TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju/teryt 3 - Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I 3. ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I 4. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego Urząd Zamówień Publicznych Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Geodezji i Kartografii Centrum Projektów Informatycznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Budowa platformy lokalizacyjno-informacyjnej, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa - 466,84 GHz. Budowa platformy katalogów produktów. Budowa systemu metadanych statystycznych, systemu wspomagania analiz, systemu do przechowywania danych, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa systemu udostępniania danych i usług, systemu zarządzania bazą danych obiektów topograficznych, aplikacji do ewidencji miejscowości ulic i adresów, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Budowa systemu powiadamiania ratunkowego, systemu wspomagania dowodzenia ratownictwa medycznego, centralnego punktu styku centrum powiadamiania ratunkowego, Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 16

18 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z 6 Departament Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki 7 Ministerstwo Finansów 8 Departament Organizacji Pracy, Wizytacji i Systemów Informatycznych Prokuratury, Prokuratura Generalna 9 Departament Strategii i Deregulacji, Ministerstwo Sprawiedliwości 10 Departament Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 11 Zakład Sieci, Instytut Łączności Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 1. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych 2. e-cło 3. e-podatki 4. e-rejestracja 5. e-deklaracje 2 6. e-budżet 7. Infrastruktura e-usług Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych epuap - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej System Informacyjny o infrastrukturze Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Finansów Prokuratura Generalna Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytut Łączności zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Budowa systemu ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 255,36 GHz. Budowa systemu monitorowania usług, systemu zarządzania zdarzeniami, systemu zarządzania świadczeniem i wsparciem usług, budowa ośrodka danych, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa systemu digitalizacji akt, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa ,2 GHz. Budowa systemu rejestracji rozpraw na salach sądowych, systemu scentralizowanego zarządzania i przechowywania nagrań na poziomie sądu, zakup sprzętu komputerowego. Sumaryczna moc obliczeniowa GHz. Budowa platformy integracji e-usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Budowa systemu informacyjnego, portalu Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 17

19 Ekspertyza badawcza w przedmiocie możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej (cloud computing) w sektorze administracji publicznej (z 12 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia internetowego, zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa - 136,8 GHz. Zakup sprzętu komputerowego i zasobów telekomunikacyjnych. Sumaryczna moc obliczeniowa ,8 GHz Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG /08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 18

20 B.3 Wzór ankiety Poniżej znajduje się zastaw pytań w podziale na odpowiednie sekcje tematyczne, które ujęte zostały w ankiecie skierowanej do beneficjentów projektów centralnych i regionalnych. Sam proces ankietowania prowadzony był za pomocą specjalnie przygotowanego narzędzia w pliku excel. Samo narzędzie jak do przeprowadzenia ankiety, jak również wszystkie otrzymane od beneficjentów wypełnione w wersji elektronicznej ankiety zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z kompletną, finalną wersją Ekspertyzy. Lp. Pytanie Odpowiedzi Komentarz / wyjaśnienie A. Charakterystyka Projektu lub Inwestycji Analiza obejmuje najważniejsze Projekty i Inwestycje IT organów i jednostek administracji publicznej, obejmujące swoim zakresem budowę infrastruktury IT (np. tworzenie serwerowni, centrów przetwarzania danych, zapewnianie mocy obliczeniowej), realizowane w perspektywie finansowej lat, sfinansowane ze środków unijnych lub innych źródeł finansowania. Prosimy o wybranie 3 5 najistotniejszych dla Państwa Projektów lub Inwestycji, o charakterystyce jak wyżej. Niniejszą sekcję należy wypełnić dla każdego Projektu lub Inwestycji realizowanych przez Beneficjenta lub dla grupy Projektów / Inwestycji, jeżeli w ich wyniku następuję dostawa określonej puli zasobów serwerowych lub wspólnej serwerowni (ośrodka przetwarzania danych) lub kompleksowego rozwiązania informatycznego (systemu). 1 Kto jest beneficjentem Projektu lub Inwestycji? 2 Czy w ramach Projektu lub Inwestycji wybudowano ośrodek danych / Nazwa Beneficjenta:.. 1. Nie 2. Tak a. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie ośrodka danych / serwerowni?... b. Jakie potrzeby zaspokaja ośrodek danych / serwerownia i jakie postawiono cele? 19 Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu W zakresie potrzeb i celów należy wskazać, czemu służy / do czego jest wykorzystywany analizowany ośrodek danych / serwerownia np. udostępnienie określonej mocy obliczeniowej dla

21 Lp. Pytanie Odpowiedzi Komentarz / wyjaśnienie serwerownię?... kluczowych systemów / aplikacji, pełnienie roli ośrodka zapasowego dla innego ośrodka obliczeniowego, przetwarzanie danych na potrzeby określonych zadań. Celem budowy ośrodka mogłoby być np. zwiększenie wydajności lub dostępności określonych aplikacji, skrócenie czasu przetwarzania danych, zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek awarii ośrodka głównego itd. 3 Czy w ramach Projektu lub Inwestycji zakupiono sprzęt w postaci serwerów, pamięci, przestrzeni dyskowej, etc.? 4 Czy w ramach Projektu lub Inwestycji zakupiono zasoby telekomunikacyjne, 1. Nie 2. Tak a. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie zakupionego sprzętu?... b. Jakie potrzeby zaspokaja zakupiony sprzęt i jakie postawiono cele? Nie 2. Tak a. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie zakupionych zasobów?... b. Jakie potrzeby zaspokajają zakupione zasoby i jakie postawiono cele? 20 W zakresie potrzeb i celów należy wskazać, czemu służy / do czego jest wykorzystywany analizowany sprzęt np. udostępnienie określonej mocy obliczeniowej dla kluczowych systemów / aplikacji lub zwiększenie dostępnej dotychczas mocy obliczeniowej, przetwarzanie danych na potrzeby określonych zadań. Celem zakupu sprzętu mogłoby być np. zwiększenie wydajności lub dostępności określonych aplikacji, skrócenie czasu przetwarzania danych, modernizacja dotychczasowego sprzętu itd. W zakresie potrzeb i celów należy wskazać, czemu służą / do czego są wykorzystywane zakupione łącza np. zapewnienie wysokiej dostępności serwerowni i oprogramowania w niej

22 Lp. Pytanie Odpowiedzi Komentarz / wyjaśnienie takie jak np. łącza?... osadzonego, wdrożenie oprogramowania wymagającego posiadania łączy o określonych parametrach, Celem zakupu łączy mogłoby być np. zwiększenie przepustowości dotychczasowych łączy, umożliwienie korzystania z określonego oprogramowania itd. 5 Czy w ramach Projektu lub Inwestycji zakupiono rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie aplikacyjne), służące wsparciu realizacji określonych usług? 1. Nie 2. Tak 6. Proszę o wskazanie krótkiej charakterystyki zakupionego rozwiązania informatycznego (oprogramowania aplikacyjnego) dla 1 do 3 najważniejszych systemów (pytania ). 6.1 Proszę o wskazanie krótkiej charakterystyki zakupionego rozwiązania informatycznego (oprogramowania aplikacyjnego) system (1). 1. Nazwa systemu (oprogramowania aplikacyjnego) 2. Jaka jest podstawowa funkcja / funkcje oprogramowania aplikacyjnego? 3. Realizację jakich usług wspiera oprogramowanie aplikacyjne? a. Usługi wewnętrzne b. Usługi zewnętrzne c. Dostęp do informacji publicznej 21 W przypadku odpowiedzi TAK przejście do pytania 6, w przypadku odpowiedzi NIE przejście do pytania 7. Usługi wewnętrzne realizowane na potrzeby Beneficjenta, w tym związane z zarządzaniem zasobami Beneficjenta. Usługi zewnętrzne realizacja usług elektronicznych na zewnątrz. Dostęp do informacji publicznej zapewnienie dostępu dla społeczeństwa lub przedsiębiorców. Informacja zarządcza zbieranie i analiza

23 Lp. Pytanie Odpowiedzi Komentarz / wyjaśnienie d. Informacja zarządcza e. Inne, jakie?. 4. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie oprogramowania? 5. Proszę wskazać typ i liczbę użytkowników oprogramowania: a. TAK/NIE pracownicy danej jednostki administracji publicznej Rodzaje pracowników: b. TAK/NIE pracownicy innych jednostek administracji publicznej Rodzaje pracowników: c. TAK/NIE podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, etc.) Rodzaje podmiotów:.. d. Aktualna liczba użytkowników:.. e. Liczba użytkowników, na którą zwymiarowane jest oprogramowanie aplikacyjne i. Mniej niż 1000, ii. Od 1000 do , iii. Od do , iv. Od do , v. Powyżej Jeżeli oprogramowanie ma charakter transakcyjnego, proszę wskazać: a. Rodzaj transakcji:... b. Roczny wolumen transakcji:... c. Liczba transakcji, na którą oprogramowanie jest zwymiarowane:. d. Oprogramowanie nie ma charakteru transakcyjnego 22 informacji, wspierające procesy zarządcze. 6.2 Proszę o wskazanie 1. Nazwa systemu (oprogramowania aplikacyjnego) Usługi wewnętrzne realizowane na

24 Lp. Pytanie Odpowiedzi Komentarz / wyjaśnienie krótkiej charakterystyki zakupionego rozwiązania informatycznego (oprogramowania aplikacyjnego) system (2). 2. Jaka jest podstawowa funkcja / funkcje oprogramowania aplikacyjnego? 3. Realizację jakich usług wspiera oprogramowanie aplikacyjne? a. Usługi wewnętrzne b. Usługi zewnętrzne c. Dostęp do informacji publicznej d. Informacja zarządcza e. Inne, jakie?. 4. W którym roku nastąpiło lub planowane jest udostępnienie oprogramowania? 5. Proszę wskazać typ i liczbę użytkowników oprogramowania: a. TAK/NIE pracownicy danej jednostki administracji publicznej Rodzaje pracowników: b. TAK/NIE pracownicy innych jednostek administracji publicznej Rodzaje pracowników: c. TAK/NIE podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, etc.) Rodzaje podmiotów:.. d. Aktualna liczba użytkowników:.. e. Liczba użytkowników, na którą zwymiarowane jest oprogramowanie aplikacyjne i. Mniej niż 1000, ii. Od 1000 do , iii. Od do , 23 potrzeby Beneficjenta, w tym związane z zarządzaniem zasobami Beneficjenta. Usługi zewnętrzne realizacja usług elektronicznych na zewnątrz. Dostęp do informacji publicznej zapewnienie dostępu dla społeczeństwa lub przedsiębiorców. Informacja zarządcza zbieranie i analiza informacji, wspierające procesy zarządcze.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji L.p Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN) 1 E-turysta - Polski System Informacji Turystycznej Polska Organizacja Turystyczna 8 245 313,50 2 Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Łódź 20.09.2011 Agenda Rola Biura Koordynatora

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków Łączna powierzchnia gruntów objętych i budynków wynosi 312 680 km2, ewidencją gruntów w tym w granicach miast 21 609 km2, a na obszarach wiejskich 291 071 km2. Dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r.

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r. Prezentacja raportu z badania Wprowadzenie Metodologia Stan SI w WSL Najważniejsze wnioski Rekomendacje Katowice, 26.11.2012 r. Cel badania: Sprawdzenie, czy realizacja projektów z zakresu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT)

Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT) Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT) Jacek Jarząbek, z-ca GGK Warszawa 30.11-1.12 2015r. Projekty PO IG GUGiK Projekty w latach 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 1 STATYSTYKA PROJEKTU WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 25 segregatorów ponad 350 dokumentów WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 23 12 wniosków finansowych

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Iwona Gieruszczak Comarch SA, Dyrektor Konsultingu Piotr Piątosa Comarch Healthcare SA, Prezes Platformy e-zdrowie w Polsce -

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata 2014 2020 2 Cyfrowe Lubelskie Główna alokacja: 67 920 334 EUR + Rezerwa wykonania: 4 335 340 EUR 2.1 Cyfrowe Lubelskie 2.2

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INFOSTRADA KUJAW I POMORZA. Metodyka opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej

PROJEKT INFOSTRADA KUJAW I POMORZA. Metodyka opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej PROJEKT INFOSTRADA KUJAW I POMORZA Metodyka opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej KILKA SŁÓW O NAS W ramach naszej działalności: organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Tworzenie zintegrowanych Baz Wiedzy oraz budowa Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

Współpraca administracji rządowej i samorządowej w zakresie cyfryzacji usług publicznych

Współpraca administracji rządowej i samorządowej w zakresie cyfryzacji usług publicznych Konferencja ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA Współpraca administracji rządowej i samorządowej w zakresie cyfryzacji usług publicznych WARSZAWA, 5 listopada 2012 r. Plan Prezentacji Wprowadzenie Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego

Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego I Podkarpacki Konwent Informatyków i Administracji Rzeszów, dn. 02.10.2014 r. w Rzeszowie 1 Co to jest eas? Projekt

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju postęp technologiczny reforma ustrojowa państwa zasady funkcjonowania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne gmin organizacja służby geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje Antoine de Saint-Exupéry Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Łódź, 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020 Ponad 640 mln zł na

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów Projekty teleinformatyczne realizowane przez CSIOZ, które uzyskały dofinansowanie w ramach 7 osi POIG wraz z harmonogramem ich realizacji Dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT?

Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cyfrowa administracja Jak zaoszczędzić dzięki nowoczesnym IT? Cloud computing? The interesting thing about cloud computing is that we've redefined cloud computing to include everything that we already

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r.

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Przedstawienie informacji na temat e-usług z zakresu geodezji i kartografii planowanych do utworzenia i uruchomienia w ramach projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt realizowany ze środków 7 osi POIG 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Priorytet II CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Planowany termin naboru: IV kw.2015r. Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna?

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Propozycje pomysłów na projekty VIII KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI POMORZA I KUJAW Ciechocinek, 18-19 czerwca 2015, autor: Sebastian Mikołajczyk tel: 602 779

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Powiat Myślenicki Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Podsumowanie realizacji projektu MATELA WOJCIECH Inżynier

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie e-usługi edukacyjnej w regionie cele i zakres projektu eszkoła Łódzkie GDAŃSK, czerwiec 2016 r.

Wdrażanie e-usługi edukacyjnej w regionie cele i zakres projektu eszkoła Łódzkie GDAŃSK, czerwiec 2016 r. Wdrażanie e-usługi edukacyjnej w regionie cele i zakres projektu GDAŃSK, czerwiec 2016 r. 1. Podstawowe dane o projekcie 2. Zakres merytoryczny projektu 3. Możliwe modele realizacji systemu Model tradycyjny

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Slajd 2 z 43 Dlaczego istnieją archiwa i czemu służą? Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa

Bardziej szczegółowo