Projektowanie, modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie, modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego"

Transkrypt

1 AUTOREFERAT 1. Imię i nazwisko: Marcin Wilk 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 1. Dyplom ukończenia studiów w Instytucie Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej, 1974, tytuł pracy magisterskiej: Intensyfikacja ruchu ciepła podczas opływu kuli. 2. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z inżynierii chemicznej, 1985, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. 3. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych, 1987, Metody matematyczne i wspomaganie komputerowe w technologii chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. 4. Stopień doktora, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, 2001, tytuł rozprawy doktorskiej: Modelowanie i symulacja procesu produkcji kwasu azotowego. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 1. Instytut Nawozów Sztucznych, technolog w Grupie Kwasu Azotowego, Instytut Nawozów Sztucznych, specjalista technolog w Zespole Badawczym Kwasu Azotowego, Instytut Nawozów Sztucznych, starszy specjalista technolog w Zespole Badawczym Kwasu Azotowego, Instytut Nawozów Sztucznych, główny specjalista badawczo-techniczny w Zespole Badawczym Kwasu Azotowego, Instytut Nawozów Sztucznych, główny specjalista badawczo-techniczny, kierownik Zespołu Badawczego Kwasu Azotowego, Instytut Nawozów Sztucznych, główny specjalista badawczo-techniczny, kierownik Pracowni Kwasu Azotowego w Zakładzie Technologii Azotowych, od Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.595 ze zm.): Projektowanie, modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego Pracę w Instytucie Nawozów Sztucznych rozpocząłem w Grupie Kwasu Azotowego, gdzie zostałem włączony w prace związane z modernizacją istniejących instalacji kwasu azotowego. Z pracami tymi była związana konieczność wykonywania wielu obliczeń, zarówno bilansu masowego i cieplnego jak i obliczeń aparatów i maszyn. Jedynym programem, który pozwalał na pewną automatyzację obliczeń był stosunkowo prosty program do obliczeń półkowych kolumn absorpcyjnych na maszynę Odra 1304, korzystanie z którego było nie tylko kosztowne, ale i 1

2 uciążliwe. Związane było to z koniecznością korzystania z usług Centrum Obliczeniowego, które mieściło się w odległości ok. 50 km od Puław. Ponieważ INS posiadał kalkulator programowalny Hewlett-Packard M20, wykonałem adaptację i udoskonalenie istniejącego algorytmu do obliczeń kolumn absorpcyjnych i napisałem program na to urządzenie. Umożliwiło to znaczne przyśpieszenie obliczeń i zwiększenie ich dokładności oraz opracowanie projektu procesowego węzła absorpcji kwaśnej dla instalacji kwasu azotowego [IIF3]. W następnej kolejności wykonałem programy [IIF4] do obliczeń bilansu masowego i cieplnego oraz obliczeń projektowych wybranych aparatów instalacji kwasu azotowego (wymienniki ciepła, wymiana ciepła na półkach kolumny absorpcyjnej, kolumna dotleniająca). Posiadanie tych programów pozwoliło na wykonanie projektu procesowego instalacji kwasu azotowego dla AZOT Gorażde w Jugosławii [IIB1], Fot. 1. Podczas realizacji tego projektu wykonałem obliczenia bilansu masowego i cieplnego tej instalacji, obliczenia projektowe niektórych wymienników ciepła oraz kolumny dotleniająco-absorpcyjnej. Uczestniczyłem również w realizacji projektu technicznego (we współpracy z Biurem Projektów Prosynchem ) oraz wykonywałem dodatkowe obliczenia podczas rozruchu, który nastąpił w 1981 r. Fot. 1 Po tym projekcie brałem udział w przygotowaniu dokumentacji ofertowej kilku instalacji kwasu azotowego o różnych zdolnościach produkcyjnych i schematach technologicznych. Dla tych ofert 2

3 wykonywałem również obliczenia bilansowe oraz obliczenia projektowe kolumn absorpcyjnych, kondensatorów i podgrzewaczy gazów resztkowych. Podczas przygotowywania ofert stwierdziłem konieczność dalszego doskonalenia posiadanych programów i przygotowywania nowych, dotyczących obliczeń projektowych kotłów, odparowywaczy amoniaku, ekonomizerów. Wraz z pojawieniem się na początku lat 80-tych nowych możliwości obliczeniowych opracowywałem udoskonalone wersje posiadanych programów w języku Turbo Basic [IIF29]. Jednocześnie uczestniczyłem w opracowywaniu dokumentacji procesowej instalacji kwasu azotowego [IIB3] o zdolności produkcyjnej 700 t HNO 3 /d dla Zakładów Azotowych w Tarnowie, Fot. 2, w której zastosowane zostało nowatorskie rozwiązanie układu absorpcji. Jest to prawdopodobnie jedyna instalacja kwasu azotowego na świecie z kolumną absorpcyjną pracującą pod ciśnieniem ok. 1,5 MPa. Pozwoliło to na uzyskanie stężenia NO x w gazach resztkowych poniżej 150 ppm, bez stosowania układu selektywnej redukcji NO x amoniakiem. W celu wyboru optymalnego rozwiązania wykonałem wielowariantowe obliczenia kolumny dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów pracy [IIF22] oraz wykonałem badania warunków zalewania przelewów [IIF27]. Obliczenia kolumny wykonałem przy pomocy własnego, znacznie udoskonalonego i rozbudowanego programu w języku Turbo Basic. Wykonałem również obliczenia bilansu masowego i cieplnego tej instalacji dla warunków nominalnych, obciążenia 70 i 110 %, rozruchowego oraz obliczenia projektowe kondensatorów i podgrzewaczy gazów resztkowych. Fot. 2 3

4 Brałem ponadto udział w opracowaniu projektu technicznego, rozruchu i ruchu gwarancyjnym tej instalacji. Instalacja została uruchomiona w 1991 r. i w ruchu gwarancyjnym uzyskała gwarantowane parametry pracy i wskaźniki zużycia surowców i mediów energetycznych. Jednocześnie z budową instalacji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie wykonywany był w Instytucie Nawozów Sztucznych projekt procesowy instalacji kwasu azotowego o zdolności produkcyjnej 274 t HNO 3 /h oraz kolumny absorpcyjnej dla instalacji kwasu adypinowego dla firmy NAN YA z Tajwanu [IIB4]. Podobnie jak w przypadku instalacji kwasu azotowego dla Zakładów Azotowych w Tarnowie, obliczałem bilanse masowe i cieplne instalacji oraz obliczenia projektowe kolumn absorpcyjnych i niektórych wymienników ciepła. Schematy technologiczne powyższych instalacji, ich cechy charakterystyczne oraz gwarantowane wskaźniki zużycia opisałem w publikacji wchodzącej w skład osiągnięcia naukowego: 1. Wilk M., Kozłowski K., Nieścioruk J.; Nowe projekty instalacji kwasu azotowego, 1988, Przemysł Chemiczny. W latach 90-tych byłem głównym wykonawcą w projektach badawczych: PONT Nr 93/43/92 i Nr dotyczących modelowania procesów jednostkowych oraz optymalizacji procesu wytwarzania kwasu azotowego, podczas których pracowałem nad dalszym doskonaleniem modelu matematycznego kotła utylizatora oraz kolumny absorpcyjnej. 2. Rój E., Wilk M.; Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu kotła utylizatora, 1997, Przemysł Chemiczny. 3. Rój E., Wilk M.; Simulation of an absorption column performance using feed-forward neural networks in nitric acid production, 1998, Computers & Chemical Engineering. Jednocześnie doskonaliłem algorytmy obliczeń bilansu masowego i cieplnego oraz obliczenia projektowe pozostałych aparatów. W tym okresie dokonałem kolejnej modernizacji posiadanych programów, w języku Turbo Pascal, uzyskując narzędzie do projektowania i analizy inżynieryjnej dowolnej instalacji kwasu azotowego. Ale także innych, takich jak: instalacja melaminy, hydroksyloaminy czy azotyn amonu. Niebawem przydatność nowych programów została w pełni potwierdzona podczas realizacji kolejnych projektów. Zakłady Azotowe Kędzierzyn podjęły decyzję o zakupie we Francji instalacji kwasu azotowego wyłączonej z eksploatacji oraz wykonanie modernizacji i dostosowanie jej do swoich warunków we współpracy z Instytutem Nawozów Sztucznych [IIB5]. Dla zmienionych warunków wykonałem symulacyjne obliczenia bilansu masowego i cieplnego oraz głównych aparatów. Instalacja została uruchomiona w 1995 r. i pracuje do chwili obecnej, Fot. 3. Natomiast w drugiej połowie lat 90-tych w Instytucie Nawozów Sztucznych we współpracy z Mennicą Państwową podjęta została decyzja o budowie nowoczesnej, wysokociśnieniowej instalacji pilotowej do badań utleniania amoniaku. Instalacja, zaprojektowana do pracy pod 4

5 ciśnieniem do 1,6 MPa, pozwala na odtworzenie parametrów pracy reaktora utleniania amoniaku dowolnej instalacji kwasu azotowego. Projekt tej instalacji został w całości w Instytucie Nawozów Sztucznych [IIB7]. Jest w pełni zautomatyzowaną instalacją kwasu azotowego, o zdolności produkcyjnej do 2 t HNO 3 /d. Podczas projektowania tej instalacji wykonałem obliczenia bilansu masowego i cieplnego oraz obliczenia sprawdzające wymienników ciepła i kolumny absorpcyjnej. Instalacja pilotowa, Fot. 4, została uruchomiona w 1998 r. i do chwili obecnej wykonano w niej kilkadziesiąt testów dla klientów z Polski i zagranicy. Fot. 3 Po obronie pracy doktorskiej, pt. Modelowanie i symulacja procesu produkcji kwasu azotowego, w której przedstawiłem wyniki swoich doświadczeń związanych z modelowaniem, projektowaniem i symulacją procesu produkcji kwasu azotowego kontynuowałem prace, których celem było projektowanie, modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego. W latach kierowałem opracowywaniem projektu procesowego instalacji kwasu azotowego TK V, o zdolności produkcyjnej 900 t HNO 3 /d, dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. [IIF64]. Opracowałem schemat technologiczny tej instalacji, wykonałem obliczenia bilansu masowego i cieplnego, kolumny absorpcyjnej, kondensatorów, podgrzewaczy gazów resztkowych. Byłem również współautorem założeń do aparatury kotrolno-pomiarowej i systemu sterowania oraz opisów technologicznych i wytycznych do rozruchu i eksploatacji instalacji. Projekt procesowy tej instalacji, Fot. 5, nie został jednak zrealizowany, z przycz yn niezależnych od projektu. 5

6 Fot. 4 Fot.5 W ostatnim dwudziestoleciu w przemyśle rozpoczęły się działania zmierzające do modernizacji i intensyfikacji istniejących instalacji kwasu azotowego. Okazało się to w efekcie wielokrotnie tańsze niż budowa nowych instalacji. Temu celowi służyły m.in. prace związane z utlenianiem kwasu azotowego (III) w roztworze kwasu azotowego (V) za pomocą tlenu oraz 6

7 mieszaniny tlenu i ozonu przedstawione w publikacjach wchodzących w skład osiągnięcia naukowego: 4. Wilk M., Kozłowski K.; Wpływ kwasu azotowego (III) na sprawność absorpcji tlenków azotu w wodnych roztworach kwasu azotowego (V), 2001, Inżynieria Chemiczna i Procesowa. 5. Wilk M., Ledakowicz S., Gryglik D., Miller J.S.; Badania kinetyki utleniania kwasu azotowego (III), 2004, Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Kwas azotowy (III) powstaje w wyniku reakcji tlenków azotu z wodą obok głównego produktu, kwasu azotowego (V). Kwas azotowy (III) dalej ulega rozkładowi na HNO 3 i NO. NO desorbujący z roztworu do fazy gazowej musi być ponownie utleniony i zaabsorbowany. Wymaga to dodatkowej przestrzeni absorpcyjnej. Prace nad utlenianiem HNO 2 prowadziłem w ramach prac własnych Instytutu Nawozów Sztucznych oraz projektu badawczego Nr 3 T09C [IIF53, IIF54, IIF55, IIF58]. Okazało się, że w wyniku utlenienia kwasu azotowego (III) możliwe jest istotne zwiększenie sprawności absorpcji NO x. Efekt ten jest jednak widoczny przy odpowiednim stężeniu tlenków azotu w fazie gazowej i stężeniu kwasu azotowego (V) w fazie ciekłej. Wyniki tych prac zostały wykorzystane podczas wykonywania analizy inżynieryjnej instalacji kwasu azotowego dla ANWILU S.A. we Włocławku, mogą również znaleźć zastosowanie do intensyfikacji absorpcji tlenków azotu podczas rozruchu i zatrzymania instalacji kwasu azotowego oraz do redukcji emisji tlenków azotu z małych źródeł. Modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A. i ANWILU S.A., które opisałem w publikacji: 6. Wilk M., Kruszewski A., Potempa M., Jancewicz R., Mendelewski J., Sławiński P., Inger M., Nieścioruk J.; Modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego, 2009, Przemysł Chemiczny. rozpoczęły się w końcu lat 90-tych. Wykonałem wtedy dla Zakładów Azotowych w Tarnowie propozycję modernizacji wysokociśnieniowego podgrzewacza gazów resztkowych E9 [IIB6]. Po wykonaniu obliczeń tego wymiennika ciepła zaproponowałem usunięcie rur z jego centralnej części. Pomimo obniżenia powierzchni wymiany ciepła, dzięki poprawie wymiany ciepła podgrzewanie gazów resztkowych pozostało na niezmienionym poziomie, nastąpiło wyrównanie temperatury gazów nitrozowych na wylocie z rur oraz ograniczenie korozji dna sitowego i rur. Następnym aparatem w części wysokociśnieniowej tej instalacji jest kondensator E10 umieszczony bezpośrednio przed kolumną absorpcyjną. Po wykonaniu obliczeń opracowałem założenia do dokumentacji remontowej [IIB8], które polegały na wymianie rur na krótsze z materiału bardziej odpornego na korozję oraz zmianie konstrukcji przegród w przestrzeni międzyrurowej. W kolejnych latach wykonałem analizę inżynieryjną omawianej instalacji, tzw. instalacji KDC (kwas azotowy dwuciśnieniowy) dla zdolności produkcyjnej 900 i 950 t HNO 3 /d [IIB10, IIB12]. Podczas 7

8 realizacji tych prac wykonałem obliczenia bilansu masowego i cieplnego oraz obliczenia symulacyjne podstawowych aparatów. Przedstawiłem zestawienia nowych parametrów pracy instalacji dla tych obciążeń oraz wytyczne odnośnie modernizacji niektórych aparatów (zmiany konstrukcyjne w separatorze gazów resztkowych, separatorach pary w walczaku kotła, separatory kwasu w kondensatorze niskociśniśnieniowym i inne). Po zrealizowaniu przedstawionych propozycji instalacja KDC osiągnęła średnią zdolność produkcyjną 930 t HNO 3 /d. Podobne prace wykonałem ze współpracownikami dla ANWILU S.A. we Włocławku. W ANWILU znajdują się 2 jednostki instalacji kwasu azotowego o nominalnej zdolności produkcyjnej 900 t HNO 3 /d. Prace modernizacyjne rozpoczęły się od modernizacji i zabezpieczenia przed korozją rur podgrzewacza gazów resztkowych E-2211, największego wymiennika ciepła tego typu w Polsce. Po stwierdzeniu, że przyczyną problemów może być kondensat kwaśny tworzący się w rurociągu gazów nitrozowych po kolumnie absorpcyjnej [IIF61, IIB9] zaproponowałem zastosowanie separatora gazów resztkowych. Propozycja została zrealizowana w jednostkach A i B, Fot. 6. Dla ANWILU również wykonałem analizę inżynieryjną instalacji [IIB11] dla warunków letnich i zimowych. Wykonałem obliczenia bilansu masowego i cieplnego instalacji w ww. warunkach oraz obliczenia symulacyjne aparatów i maszyn dla zdolności produkcyjnej 1100 t HNO 3 /d. Przedstawiłem parametry pracy instalacji dla nowego obciążenia oraz propozycje Fot. 6 modernizacji niektórych aparatów, m.in. wymianę pomp cyrkulacyjnych w układzie kotłowym, modernizację kolumny bielącej, modernizację kolumny absorpcyjnej, rezygnację z nasycania 8

9 tlenem roztworów kwasu azotowego w jednej z kolumn absorpcyjnych. Większość z tych propozycji została zrealizowana. Po modernizacji kolumny bielącej [IIB15] zoptymalizowano ilość powietrza do bielenia, przez co możliwe było skierowanie tego powietrza do utleniania amoniaku. Instalacja, Fot. 7, po modernizacji osiąga w każdej linii zdolność produkcyjną ok t HNO 3 /d. Jednym z elementów modernizacji instalacji kwasu azotowego jest problem ograniczenia emisji gazu cieplarnianego, podtlenku azotu, który powstaje jako produkt uboczny podczas katalitycznego utleniania amoniaku. Przez pewien czas podtlenek azotu nie był przedmiotem szczególnego zainteresowania. Protokół z Kioto, wynegocjowany w grudniu 1997 r. zobligował kraje uprzemysłowione do redukcji o 5,2 % emisji gazów cieplarnianych do 2012 r., w stosunku do roku Unia Europejska zobowiązała się do redukcji o 8 %. Traktat wszedł w życie w 2005 r. Zredukowanie tylko N 2 O z instalacji kwasu azotowego pozwoliłoby na spełnienie zobowiązań UE. Fot. 7 W związku z powyższym, w 2001 i 2002 r. rozpocząłem prace nad rozwiązaniem tego problemu w Polsce [IIF49, IIF54, IIF55]. Po wykonaniu przeglądu literaturowego oraz analizy możliwości technicznych instalacji kwasu azotowego stwierdziłem, że najkorzystniejsze będzie zastosowanie wysokotemperaturowego rozkładu N 2 O w reaktorze utleniania amoniaku. Katalizator do tego celu powinien działać selektywnie, tzn. nie może rozkładać NO, pożądanego produktu reakcji utleniania amoniaku. Wykonałem pomiary emisji N 2 O z polskich instalacji kwasu, które emitują ok. 16 tys. t N 2 O/r, co jest równoważne rocznej emisji ok. 5 mln t CO 2. Po wykonaniu badań w instalacji laboratoryjnej stwierdziłem, że najbardziej perspektywiczne jest zastosowanie katalizatora zawierającego tlenki żelaza i glinu. We współpracy z Zakładem Katalizatorów został dopracowany skład katalizatora i sposób jego wytwarzania. Wykonałem badania uformowanego katalizatora w instalacji pilotowej, które potwierdziły jego selektywność i aktywność katalityczną. Katalizator do 9

10 wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu w reaktorze utleniania amoniaku i sposób jego wytwarzania są chronione dwoma patentami. Wyniki wymienionych prac zostały przedstawione w publikacji: 7. Gołębiowski A., Kruk J., Wilk M.; Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu tlenku diazotu, 2006, Przemysł Chemiczny. Po wykonaniu badań w skali pilotowej, rozpocząłem 2007 r. badania w skali przemysłowej, w reaktorach utleniania amoniaku w instalacji azotynu amonu w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Natomiast w połowie 2008 r. został podpisany kontrakt na zastosowanie katalizatora w linii A instalacji kwasu azotowego w ANWILU S.A. we Włocławku, w ramach projektu Joint Implementation (JI). Był to pierwszy projekt JI w Polsce. Został on zaprezentowany na Konferencji Klimatycznej w Poznaniu, w grudniu 2008 oraz uzyskał w 2009 r. Nagrodę Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcie naukowo-techniczne. Również w grudniu 2008 r. został podpisany kontrakt na zastosowanie w ramach projektu JI opracowanego katalizatora w instalacji kwasu azotowego TK IV w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. (ZAK S.A.), Fot. 8. Wyniki działania katalizatora w wymienionych instalacjach opisałem w publikacji wchodzącej w skład osiągnięcia zawodowego: 8. Wilk M., Inger M., Kruk J., Gołębiowski A., Jancewicz R., Szczepaniak B.; Obniżenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego, 2009, Przemysł Chemiczny. Fot. 8 Nadmienić należy, że stosowanie prezentowanego katalizatora nie pogarsza parametrów pracy instalacji kwasu azotowego oraz jakości produktu końcowego. Stwierdzono nawet [IIF82], że w pewnych warunkach może sprzyjać wzrostowi sprawności utleniania amoniaku do tlenku azotu, co ma wymierny efekt ekonomiczny (obniżenie wskaźnika zużycia amoniaku na tonę HNO 3 ). W 2010 r. katalizator został zastosowany do redukcji emisji N 2 O w najnowszej instalacji kwasu azotowego w Polsce, TK V w ZAK S.A. [IIB16], w reaktorze o średnicy 5 m. Proces 10

11 redukcji emisji N 2 O przy pomocy katalizatora INS w wymienionych instalacjach jest kontynuowany. Średni stopień rozkładu N 2 O z tych instalacji jest na poziomie 90 %. Od 2010 r. we współpracy z firmą Heraeus katalizator INS jest stosowany również w zagranicznych instalacjach kwasu azotowego. Dotychczas zastał zastosowany w 7 instalacjach kwasu azotowego: w Australii, na Filipinach, w Chile, w Kolumbii. We Francji, w Bułgarii i na Tajwanie [IIB17]. Stopień rozkładu N 2 O w zależności od typu instalacji wynosi od 80 do 95 %. Opracowałem metodę doboru właściwego typu katalizatora (katalizator jest produkowany w formie tabletek i wytłoczek o różnej średnicy), wysokości warstwy, oczekiwanego i gwarantowanego stopnia rozkładu N 2 O oraz oporów przepływu. Kieruję tematami badawczymi związanymi ze wdrażaniem i bieżącym monitorowaniem działania katalizatora do rozkładu N 2 O w wymienionych instalacjach oraz przygotowywaniem warunków technicznych nowych wdrożeń w kraju i za granicą. W związku z koniecznością obniżenia od 2013 r. we wszystkich instalacjach kwasu azotowego w Polsce stężenia N 2 O do poziomu poniżej 150 ppm, przygotowałem założenia techniczne do projektów przygotowywanych do wdrożenia w pozostałych instalacjach kwasu azotowego. Został podpisany kontrakt na obniżenie emisji N 2 O do ww. poziomu w Zakładach Azotowych Puławy S.A. [IIB18]. 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych Oprócz ww. osiągnięć, przed doktoratem opracowałem metodę kalcynacji fluidalnej masy niklowo-glinowej do wytwarzania katalizatora metanizacji [IIB2]. Opracowana metoda została wdrożona w Instytucie Nawozów Sztucznych. Ponadto kierowałem tematami związanymi z intensyfikacją instalacji melaminy niskociśnieniowej [IIF42-IIF47]. Określiłem przyczyny obniżenia wydajności sprężarek tłokowych w węźle kondensacji amoniaku oraz określiłem miejsca i przyczyny strat mocznika w procesie produkcji melaminy. Po doktoracie kierowałem 3 projektami badawczymi. Podczas realizacji projektów E!3230 STATIONOCAT i PBZ-MEiN-3/2/2006 kierowałem badaniami nad katalizatorem do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu. Opracowany został katalizator, który katalizuje rozkład N 2 O w temperaturze 350 C. Jest on chroniony 5 zgłoszeniami patentowymi. Wymieniony katalizator po testach w skali laboratoryjnej przechodzi obecnie długotrwałe testy w skali pilotowej. W 2009 r. uruchomiłem temat badawczy dotyczący redukcji NO x w gazach ze spalania węgla metodą SNCR i SCR. Jestem współautorem koncepcji redukcji NO x metodą SNCR za pomocą mocznika. Do tego celu została wybudowana pilotowa instalacja badawcza zlokalizowana obok kotła przemysłowego. Wykonano symulacje CFD i pomiary temperatury w kotle. Prowadzone są badania redukcji NO x oraz opracowano koncepcję instalacji przemysłowej [IIF107]. 11

12 12

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIE TECHNOLOGII ZGAZOWANIA WĘGLA DLA WYSOKOEFEKTYWNEJ PRODUKCJI PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zadanie badawcze nr 3 realizowane w ramach strategicznego programu badan naukowych i prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Autorzy: Nowak Sebastian, Wołek Roman JSW KOKS SA Koksownia Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin prof. dr hab. inż. Mieczysław A. Gostomczyk, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin Konieczność ograniczania emisji NO x do poziomu poniżej 200 mg NO 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/8 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2/8 Spis treści 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 3 2 Opis techniczny... 3 3 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy... 7 4 Wymagania dotyczące dostawy katalizatorów

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPÓŁKI INSTAL RZESZÓW NA WYKONANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH w ramach działania 1.4 POIG na lata 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE SPÓŁKI INSTAL RZESZÓW NA WYKONANIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH w ramach działania 1.4 POIG na lata 2007-2013 Instal Rzeszów Sp. z o.o. 35-211 Rzeszów, ul. M. Reja 9 Zakład Produkcyjny 35-211 Rzeszów, ul. Reja 9 Tel.: +48 (17) 852 29 27 Fax: +48 (17) 852 20 93 E-mail: sekretariat@instal.pl Http: www.instal.pl

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy

Bardziej szczegółowo

PROCES PRODUKCYJNY 1

PROCES PRODUKCYJNY 1 PROCES PRODUKCYJNY 1 PRZYKŁAD PROCESU PRODUKCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM PIECA OBROTOWEGO I MIESZALNIKA DWUWAŁOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRODUKCJI FOSFORANÓW PASZOWYCH, PRODUKCJI TPFS, SPALANIA MĄCZKI MIĘSNO-KOSTNEJ

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

OTTO Engineering - Program Energetyczny

OTTO Engineering - Program Energetyczny OTTO Engineering - Program Energetyczny Oferta Naszą misją jest wsparcie naszych klientów w podniesieniu efektywności energetycznej w celu zwiększenia ich konkurencyjności i zyskowności. Wspomagamy również

Bardziej szczegółowo

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. 0199-99-1210/2 Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. Na podstawie wytycznych UE oraz wielu innych międzynarodowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo

REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa?

Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle: zadanie dla Herkulesa czy praca Syzyfa? 14-15.03. 2013 Czeladź Mirosław Semczuk Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. miroslaw.semczuk@arp.com.pl Podstawowy warunek:

Bardziej szczegółowo

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy

Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego. Make the most of your energy Nieefektywne wykorzystanie energii w typowych instalacjach i urządzeniach zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego Make the most of your energy Prezentacja oparta jest na obserwacjach z wykonanych

Bardziej szczegółowo

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu

Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Marcin Cichosz, Roman Buczkowski Procesy wytwarzania, oczyszczania i wzbogacania biogazu Schemat ideowy pozyskiwania biometanu SUBSTRATY USUWANIE S, N, Cl etc. USUWANIE CO 2 PRZYGOTOWANIE BIOGAZ SUSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wykonanie usługi opracowania projektu procesowego instalacji pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji

Kondensacja - teoria. Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA. ... dowody? Podstawy kondensacji Teoria KONDENSACJI Jak ogrzewać oszczędzając energię? Odpowiedź... KONDENSACJA... dowody? CZYM JEST KONDENSACJA? Ciepło uzyskane w wyniku reakcji spalania gazu ziemnego nazywamy ciepłem jawnym. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Zn + S ZnS Utleniacz:... Reduktor:...

Zn + S ZnS Utleniacz:... Reduktor:... Zadanie: 1 Spaliny wydostające się z rur wydechowych samochodów zawierają znaczne ilości tlenku węgla(ii) i tlenku azotu(ii). Gazy te są bardzo toksyczne i dlatego w aktualnie produkowanych samochodach

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Sztuka dzielenia się energią

Sztuka dzielenia się energią Pozyskiwanie funduszy pomocowych Studium wykonalności i Analiza opcjii. Sztuka dzielenia się energią Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa SPEC S.A. OBRC to specjalistyczna placówka naukowo-badawcza.

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii naturalnej.

Wykorzystanie energii naturalnej. Wykorzystanie energii naturalnej. 2 Wprowadzenie 3 Tradycyjne zasoby naturalne są na wyczerpaniu, a ceny energii rosną. Skutkiem tej sytuacji jest wzrost zainteresowania produkcją energii bez emisji CO2

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek

Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Opracował: Piotr Banaszek Optymalizacja zużycia energii na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec Opracował: Piotr Banaszek Część mechaniczna 2 Część biologiczna 3 Możliwości wytwarzania energii Biogaz wykorzystywany jest przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII

PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII PRZEWAGA DZIĘKI TECHNOLOGII MOTTO Nie poprawiamy teraźniejszości Tworzymy przyszłość MISJA SPÓŁKI Chcemy dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania z obszaru inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2011

Wymiennik ciepła. Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego. Henryk Bieszk. Gdańsk 2011 Henryk Bieszk Wymiennik ciepła Dane wyjściowe i materiały pomocnicze do wykonania zadania projektowego Gdańsk 2011 H. Bieszk, Wymiennik ciepła, projekt 1 PRZEDMIOT: APARATURA CHEMICZNA TEMAT ZADANIA PROJEKTOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

System Proficy ifix, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec

System Proficy ifix, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec System Proficy ifix, Proficy Historian w Elektrociepłowni Mielec Miejsce wdrożenia Oprogramowanie z rodziny Proficy zostało wdrożone w Elektrociepłowni Mielec, która znajduje się na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, 11 grudnia 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-02-105/10-00 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział Trawienia i Oczyszczania DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH Zadanie 11 - Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) Beiersdorf Manufacturing

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych

System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych System kontroli eksploatacji bloków energetycznych i ciepłowniczych Nadzór online i optymalizacja procesów wytwarzania energii System Meskan to nowoczesne narzędzie kontroli eksploatacji bloków energetycznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE LN WYNIKOWY MSZYNOZNWSTWO OGÓLNE KLS I technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Ilość godzin 38 tygodni x 1 godzina = 38 godzin rogram ZS 17/2004/19 2115/MEN 1998.04.16

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach Emisja zanieczyszczeń do powietrza w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w latach 1997-2007 Konferencja Stan Środowiska w podkarpackim Rzeszów; 04.12.2008r. 13-01-2009 T.C. DĘBICA S.A. (2) Firma Oponiarska

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA Piotr KOWALIK Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Studenckie Koło Naukowe Informatyków KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA 1. Ciekłe układy niejednorodne Ciekły układ niejednorodny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery. Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery

Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery. Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery Specjalność Inżynieria Ochrony Atmosfery Zakład Ekologistyki Zakład Ochrony Atmosfery INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA PWr. ZAKŁAD OCHRONY ATMOSFERY I ZAKŁAD EKOLOGISTYKI BUD. D-2, POK. 217 i 224

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo