dr inż. Mirosław Gajer Automatyka i Robotyka Temat pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Mirosław Gajer Automatyka i Robotyka Temat pracy"

Transkrypt

1 Opracowanie środowiska graficznego przeznaczonego do analizy wykresów skorelowanych instrumentów finansowych w j. angielskim Development of graphical environment for analysis of charts of correlated financial instruments Celem pracy inżynierskiej jest opracowanie środowiska graficznego umożliwiającego analizę wykresów złożonych instrumentów finansowych powstałych w wyniku otwarcia pozycji o różnym wolumenie obrotu na skorelowanych instrumentach finansowych. Do tego typu instrumentów finansowych zaliczane są np. pary walutowe o różnych wartościach współczynników wzajemnej korelacji oraz różnego rodzaju kombinacje pary EURUSD z rynkami surowcowymi. Powstałe w wyniku pracy inżynierskiej oprogramowanie ma przede wszystkim na celu umożliwienie zastosowania metod analizy technicznej również w przypadku wykresów tego typu złożonych instrumentów pochodnych. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++ Opracowanie narzędzi informatycznych ułatwiających zastosowanie współczynników Fibonacciego do analizy wykresów instrumentów finansowych w j. angielskim Development of computer tools that can facilitate to use Fibonacci coefficients for analysis of financial instruments Wykorzystanie współczynników, których wartości bazują na liczbach ciągu Fibonacciego stanowi jeden z głównych nurtów współczesnej analizy technicznej. Celem pracy inżynierskiej jest opracowanie środowiska graficznego umożliwiającego nanoszenie na wykresy wybranych instrumentów finansowych poziomów cenowych wynikających z zastosowania współczynników Fibonacciego. Ponadto powstałe oprogramowanie powinno samoczynnie wykrywać zgrupowania poziomów Fibonacciego wyliczonych dla różnej wielkości zasięgów fal cenowych, wokół których zgrupowane są ważne poziomy wsparć i oporów. Kolejnym celem pracy jest zastosowanie analizy opartej na współczynnikach Fibonacciego również w odniesieniu do osi czasu. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++ Opracowanie systemu przeznaczonego do analizy świec japońskich na wykresach instrumentów finansowych w j. angielskim Development of system for analysis of Japanese candles on the charts of financial instruments Świece japońskie stanowią obecnie najbardziej popularną formę graficznej prezentacji danych finansowych, jednak w Europie są znane od stosunkowo niedawna. Celem pracy inżynierskiej jest wykonanie oprogramowania przeznaczonego do automatycznego wykrywania podstawowych, powszechnie uznawanych w literaturze przedmiotu, formacji świec japońskich. Tego typu formacje składają się z jednej bądź kilku świec japońskich o odpowiednich parametrach (cena minimalna, maksymalna, otwarcia i zamknięcia). W miarę szybkie wykrycie tego typu formacji pozwala snuć przewidywania odnośnie dalszego kierunku ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Zadaniem dyplomantów będzie wykonanie testów mających na celu zbadanie wiarygodności poszczególnych formacji świec japońskich. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++

2 Opracowanie systemu inwestycyjnego opartego na detekcji przecięcia się średnich kroczących na wykresach instrumentów finansowych w j. angielskim Development of investment system based on detection of crossing moving averages on the charts of financial instruments Metoda generowania sygnałów kupna lub sprzedaży w oparciu o detekcję przecięcia różnego typu średnich kroczących jest od dawna znaną metodą analizy technicznej. Celem pracy jest zastosowanie techniki obliczeniowej bazującej na algorytmach ewolucyjnych celem optymalnego doboru typu średnich (zwykłe, wykładnicze, ważone itp.) i dostrojenia ich parametrów (np. współczynników wagowych), w taki sposób, aby system generował jak największe zyski pod warunkiem zastosowania techniki składania zleceń obronnych typu trailing stop. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++ Opracowanie generatora liczb losowych bazującego na rejestrowanych w czasie rzeczywistym kwotowaniach pochodzących z rynków finansowych oraz zbadanie jego właściwości statystycznych w j. angielskim Development of random number generator based on the real-time registered quotes coming from the financial markets and analysis of its statistical properties Stosowane w licznych językach programowania generatory liczb losowych dostarczają w rzeczywistości jedynie liczb pseudolosowych, a prawdziwe liczby losowe mogą pochodzić jedynie z określonych procesów fizycznych. Celem pracy jest wykorzystanie rejestrowanych w czasie rzeczywistym kwotowań pochodzących z różnego typu rynków finansowych w celu budowy generatora liczb losowych. W ramach pracy przeprowadzone zostaną także liczne testy statystyczne badające nosowość uzyskiwanych w ten sposób ciągów liczb. Znajomość podstaw statystyki i języka C++ Poszukiwanie anomalii statystycznych na wykresach indeksów giełdowych w j. angielskim Searching for statistical anomalies on the charts of stock indices Wydaje się, że wykresy różnych indeksów giełdowych (np. WIG20, DAX30, CAC40, EUROSTOXX50) wykazują różnego typu anomalie statystyczne (np. tzw. efekt sezonowości), które mogą zostać wykorzystane do budowy generujących zysk systemów inwestycyjnych. Celem pracy jest odnalezienie tego typu anomalii na wykresach indeksów giełdowych oraz zaproponowanie wykorzystujących je systemów inwestycyjnych, których poprawność działania zostanie zweryfikowana podczas testów. Znajomość podstaw statystyki i języka C++

3 Opracowanie systemu inwestycyjnego bazującego na analizie wykresów świecowych typu Heikin-Ashi w j. angielskim Development of investment system based on analysis of Heikin-Ashi candlestick charts Wykresy świecowe typu Heikin-Ashi stanowią zmodyfikowaną wersję popularnych w analizie technicznej świec japońskich. Dzięki odpowiednim przekształceniom wykresy świecowe typu Heikin-Ashi pozbawione są luk cenowych oraz stanowią znacznie lepszy indykator panującego aktualnie głównego trendu, eliminując jego nieistotne korekty. Celem pracy jest opracowanie systemu inwestycyjnego generującego sygnały kupna lub sprzedaży w oparciu o wykresu świecowe typu Heikin-Ashi oraz wykonanie jego testów na podstawie danych historycznych. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++ Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w celu ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of economic dispatch problem in energetic system Celem pracy jest zastosowanie algorytmu ewolucyjnego dla realizacji ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy poszczególne bloki energetyczne elektrowni cieplnych, tak aby uzyskać minimalizację kosztu spalonego w tych elektrowniach paliwa. Uzyskane rozwiązanie musi uwzględniać liczne ograniczenia wynikające z minimalnych i maksymalnych mocy poszczególnych bloków energetycznych oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i powstałe w nich straty przesyłowe. znajomość języka C++ Minimalizacja strat przesyłowych w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego w j. angielskim Minimizing thermal power transition losses in energetic system with the use of evolutionary algorithm Celem pracy jest zastosowanie techniki obliczeniowej opartej na algorytmach ewolucyjnych w celu minimalizacji mocy strat przesyłowych powstałych w liniach wysokich napięć i transformatorach. Oczekuje się, że algorytm ewolucyjny powinien wyliczyć optymalny rozpływ mocy czynnych i biernych w poszczególnych liniach przesyłowych, tak aby doprowadzić do minimalizacji mocy termicznych strat przesyłowych. znajomość języka C++

4 Optymalizacja współpracy elektrowni cieplnej z elektrownią szczytowopompową z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych w j. angielskim Optimization of cooperation of thermal power station with pumped storage power station with the use of evolutionary algorithm Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią w systemach elektroenergetycznych funkcje magazynów energii, jednak sprawność cyklu przemian energetycznych nie jest w ich przypadku zbyt wysoka i wynosi około 70%. Celem pracy jest wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego do wyznaczania optymalnego harmonogramu współpracy elektrowni szczytowo-pompowej z elektrownią cieplną, tak aby minimalizacji podlegała ilość paliwa spalonego w ciągu cyklu dobowego w elektrowni cieplnej przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną zgłaszanego przez odbiorców. znajomość języka C++ Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w celu realizacji stałoprądowej analizy analogowych układów elektronicznych w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of direct current analysis of electronic circuits Stałoprądowa analiza układów elektronicznych sprowadza się do ustalenia punktów pracy elementów aktywnych (diod półprzewodnikowych i tranzystorów), co wymaga rozwiązania układów równań nieliniowych z członami wykładniczymi. Praca stanowi propozycję wykorzystania w tym celu techniki obliczeniowej bazującej na algorytmach ewolucyjnych. W tym przypadku prądowe i napięciowe prawa Kirchhoffa posłużą do budowy odpowiedniej funkcji dopasowania, co powinno pozwolić na dokładne rozwiązanie badanych obwodów prądu stałego. znajomość podstaw elektroniki i języka C++ Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji doboru parametrów filtrów LC w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of optimization of parameters of LC filters Filtry LC zaliczane są do grupy filtrów pasywnych, które budowane są w postaci kaskady połączonych ze sobą czwórników składających się z cewek indukcyjnych i kondensatorów. Celem pracy jest zastosowanie algorytmu ewolucyjnego na potrzeby poszukiwania optymalnej struktury filtrów LC oraz wartości ich parametrów realizujących w możliwie najlepszy sposób zadaną charakterystykę częstotliwościową. znajomość podstaw elektroniki i języka C++

5 Zastosowanie języka VRML w celu budowy przestrzennych modeli molekuł DNA w j. angielskim Implementation of VRML for the purpose of development of 3D models of DNA molecules Celem pracy jest wykorzystanie graficznego języka VRML (Virtual Reality Modeling Language) na potrzeby automatycznego generowania modeli cząsteczek DNA o zadanej sekwencji zasad azotowych (adenina, guanina, cytozyna, tymina). Celem pracy jest również oddanie w rozważanych modelach przestrzennych drugotrzeciorzędowej struktury rozważanych molekuł. Zakłada się, że pliki w języku VRML powinny być generowane automatycznie z wykorzystaniem specjalnie napisanego w tym celu programu w języku C++ Znajomość języków VRML i C++ Automatyczne generowanie plików VRML zawierających przestrzenne modele wybranych cząsteczek chemicznych w j. angielskim Automatic generation of VRML files with 3D models of selected chemical molecules Wiele związków chemii organicznej wykazuje modularną budowę polegającą na cyklicznej powtarzalności ich podstawowych elementów składowych (np. węglowodory, polipeptydy złożone z sekwencji aminokwasów itp.). W celu budowy przestrzennych modeli tego typu molekuł w graficznym języku VRML (Virtual Reality Modeling Language) można wykorzystać odpowiednie reguły gramatyki bezkontekstowej oraz np. język C++ do automatycznego generowania plików VRML zawierających opis danej cząsteczki chemicznej wykazującej modularną budowę. Znajomość języków VRML i C++ Zastosowanie pakietu graficznego Softimage w celu symulacji wybranych zjawisk fizycznych w j. angielskim Implementation of Softimage graphical environment for the purpose of simulation of selected physical phenomena Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości i ograniczeń pakietu graficznego Softimage pod kątem symulacji różnego typu zjawisk fizycznych (mechanika bryły sztywnej, zachowanie się cieczy, miękkich tkanin, symulowanie ruchu cząsteczek, przepływów cieczy, oddziaływania wiatru, wirów itp.). Rezultatem pracy będzie zamodelowanie wirtualnego świata 3D, w którym obowiązywać będą prawa fizyki oparte o dostępne w rozważanym pakiecie mechanizmy symulacyjne. Znajomość pakietu graficznego Softimage

6 Zastosowanie pakietu graficznego Maya w celu symulacji wybranych zjawisk fizycznych w j. angielskim Implementation of Maya graphical environment for the purpose of simulation of selected physical phenomena Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości i ograniczeń pakietu graficznego Maya pod kątem symulacji różnego typu zjawisk fizycznych (mechanika bryły sztywnej, zachowanie się cieczy, miękkich tkanin, symulowanie ruchu cząsteczek, przepływów cieczy, oddziaływania wiatru, wirów itp.). Rezultatem pracy będzie zamodelowanie wirtualnego świata 3D, w którym obowiązywać będą prawa fizyki oparte o dostępne w rozważanym pakiecie mechanizmy symulacyjne. Znajomość pakietu graficznego Maya Zastosowanie pakietu graficznego 3ds max w celu symulacji wybranych zjawisk fizycznych w j. angielskim Implementation of 3ds graphical environment for the purpose of simulation of selected physical phenomena Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości i ograniczeń pakietu graficznego 3ds max pod kątem symulacji różnego typu zjawisk fizycznych (mechanika bryły sztywnej, zachowanie się cieczy, miękkich tkanin, symulowanie ruchu cząsteczek, przepływów cieczy, oddziaływania wiatru, wirów itp.). Rezultatem pracy będzie zamodelowanie wirtualnego świata 3D, w którym obowiązywać będą prawa fizyki oparte o dostępne w rozważanym pakiecie mechanizmy symulacyjne. Znajomość pakietu graficznego 3ds max Zastosowanie pakietu graficznego Blender w celu symulacji wybranych zjawisk fizycznych w j. angielskim Implementation of Blender graphical environment for the purpose of simulation of selected physical phenomena Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości i ograniczeń pakietu graficznego Blender pod kątem symulacji różnego typu zjawisk fizycznych (mechanika bryły sztywnej, zachowanie się cieczy, miękkich tkanin, symulowanie ruchu cząsteczek, przepływów cieczy, oddziaływania wiatru, wirów itp.). Rezultatem pracy będzie zamodelowanie wirtualnego świata 3D, w którym obowiązywać będą prawa fizyki oparte o dostępne w rozważanym pakiecie mechanizmy symulacyjne. Znajomość pakietu graficznego Blender

7 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji procesu szeregowania zadań w systemach wieloprocesorowych w wykorzystaniem metody Rate Monotonic Scheduling w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of optimization of task scheduling process in multiprocessor systems with the use of Rate Monotonic Scheduling Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej bazującej na algorytmach ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu szeregowania zadań w systemach wieloprocesorowych. Jako algorytm szeregujący zadania zostanie wykorzystana metoda Rate Monotonic Scheduling przeznaczona do harmonogramowania zbiorów zadań periodycznych, niezależnych wywłaszczanych. Zadaniem algorytmu ewolucyjnego będzie w tym wypadku równoważenie obciążenia poszczególnych jednostek obliczeniowych oraz zapewnienie dochowania ograniczeń czasowych dla wszystkich zadań. Szeregowanie zadań wieloprocesorowych przeznaczonych dla arbitralnych i dedykowanych procesorów z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego w j. angielskim Scheduling of multiprocessor tasks for arbitrary and dedicated processors with the use of evolutionary algorithm Celem pracy jest zastosowanie algorytmu ewolucyjnego na potrzeby szeregowania zadań wieloprocesorowych, czyli takich, do realizacji których wymagana jest dostępność co najmniej dwóch procesorów. Rozważony zostanie zarówno przypadek zadań przeznaczonych dla procesorów arbitralnych, jak i dedykowanych, oraz różnego typu warianty pośrednie sposobu przydziału zadań do jednostek obliczeniowych. Zadanie realizowane przez algorytm ewolucyjny sprowadzać się będzie do minimalizacji czasu realizacji danego zbioru zadań wieloprocesorowych. Realizacja interwałowej optymalizacji rozkładów jazdy komunikacji miejskiej z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych w j. angielskim Realization of interval optimization of time tables of public transport with th euse of evolutionary algorithms Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej bazującej na algorytmach ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej. W pracy rozważona zostanie optymalizacja interwałowa, której celem jest minimalizacja czasu oczekiwania przez pasażerów na przystankach. W tym wypadku chodzi o to, aby pojazdy różnych linii, których trasy częściowo się ze sobą pokrywają, nie podjeżdżały na przystanek jednocześnie, jak ma to często miejsce w rzeczywistości, tylko aby odstępy pomiędzy momentami przybycia na przystanek kolejnych pojazdów były w miarę możliwości wyrównane.

8 Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Interlingua w j. angielskim Development of context-free grammar for Interlingua artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Interlingua w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych. Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Esperanto w j. angielskim Development of context-free grammar for Esperanto artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Esperanto w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych. Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Glosa w j. angielskim Development of context-free grammar for Glosa artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Ido w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych.

9 Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Novial w j. angielskim Development of context-free grammar for Novial artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Novial w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych. Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Occidental w j. angielskim Development of context-free grammar for Occidental artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Occidental w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych. Rozproszona realizacja algorytmu ewolucyjnego w j. angielskim Distributed realization of evolutionary algorithm Realizacja pracy polegać będzie na implementacji rozproszonej wersji algorytmu ewolucyjnego, czyli takiej, w której cała populacja jest podzielona na izolowane wyspy, na których procesy ewolucyjnego przebiegają niezależnie od siebie. Aplikacja zostanie zrealizowana za pomocą komputerów PC komunikujących się ze sobą za pośrednictwem sieci Internet. Do rozwiązania przez algorytm ewolucyjny zostanie wybrany problem optymalizacyjny związany z dziedziną elektroenergetyki. Przeprowadzone zostaną liczne testy porównawcze dla różnej ilości wysp oraz różnych modeli migracji osobników.

10 Automatyczne tworzenie modeli wirtualnych miast w języku VRML w j. angielskim Automatic generation of the models of virtual cities in VRML Celem pracy będzie automatyczne generowanie plików z kodem zapisanym w języku VRML (Virtual Reality Modeling Language), które stanowić będą trójwymiarowe modele wirtualnych miast. W celu automatycznej generacji tego typu obiektów zostaną wykorzystane zasady odpowiednio stworzonej w tym celu gramatyki transformacyjnogeneratywnej, które pozwolą tworzyć trójwymiarowe modele miast poczynając od pewnej ogólnej koncepcji, a następnie schodząc na coraz to niższy poziom szczegółowości. Wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego w celu optymalizacji współpracy elektrowni wodnej zbiornikowej z systemem elektroenergetycznym w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of optimization of cooperation of hydropower plant with energetic system Celem pracy dyplomowej jest zastosowanie algorytmu ewolucyjnego na potrzeby optymalnego sterowania cyklem napełniania i opróżniania zbiornika elektrowni wodnej. Rozważone zostaną różne wartości horyzontów czasowych optymalizacji systemu (dobowy, tygodniowy i sezonowy). Celem optymalizacji jest obniżenie kosztu produkcji energii w systemie elektroenergetycznym, w którym pracują elektrownie cieplne, przy jednoczesnym spełnieniu ograniczeń i zbilansowaniu stanu napełnienia zbiornika. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla znaków alfabetu arabskiego w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Arabic alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków pisma służących do zapisu języka arabskiego. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena.

11 Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla indyjskiego pisma gurmukhi w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Indian gurmukhi script Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków pisma gurmukhi służącego do zapisu wielu współczesnych języków indyjskich. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla indyjskiego pisma devanagari w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Indian devanagari script Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków pisma devanagari służącego do zapisu wielu współczesnych języków indyjskich. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla japońskiego alfabetu hiragana w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Japanese hiragana script Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków japońskiego alfabetu hiragana służącego do fonetycznego zapisu języka japońskiego i stosowanego równolegle z systemem chińskich ideogramów. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena.

12 Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla japońskiego alfabetu katakana w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Japanese katakana script Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków japońskiego alfabetu katakana służącego do fonetycznego zapisu języka japońskiego i stosowanego równolegle z systemem chińskich ideogramów. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla znaków wykorzystywanych do zapisu języka perskiego w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for signs of Persian alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków służących do zapisu tekstów w języku perskim. System służący do zapisu języka perskiego wywodzi się z alfabetu wykorzystywanego do zapisu języka arabskiego, w którym jednak wprowadzono pewne dodatkowe znaki służące do oddania głosek w języku arabskim pierwotnie nie występujących. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla znaków wykorzystywanych do zapisu języka urdu w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for signs of Urdu alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków służących do zapisu tekstów w języku urdu. System służący do zapisu języka urdu wywodzi się z alfabetu wykorzystywanego do zapisu języka arabskiego, w którym jednak wprowadzono pewne dodatkowe znaki służące do oddania głosek w języku arabskim pierwotnie nie występujących. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena.

13 Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla koreańskiego alfabetu hangul w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for signs of Korean hangul alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków koreańskiego alfabetu hangul. System zapisu wyrazów za pomocą alfabetu hangul jest ewenementem na skalę światową, ponieważ nigdzie indziej nie spotyka się tego rodzaju systemu zapisu. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla znaków alfabetu runicznego w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for signs of runic alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków alfabetu runicznego wykorzystywanego do zapisu tekstów staronordyckich. Głównym celem pracy jest realizacja systemu, który będzie dokonywała transliteracji tekstów zapisanych pismem runicznym do formy opartej na zapisie łacińskim. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Realizacja systemu wspomagającego badania lingwistyczne nad starożytną inskrypcją zawartą na dysku z Fajstos w j. angielskim Development of system for support of linguistic research upon an ancient inscription of the Phaistos disc Celem pracy jest opracowanie narzędzi informatycznych wspomagających realizacje badań lingwistycznych nad starożytną inskrypcją zawartą na tzw. dysku z Fajstos, który jest zagadkowym znaleziskiem archeologicznym odnalezionym ponad sto lat temu na Krecie. System zapisu wykorzystany do wyrycia inskrypcji na dysku z Fajstos jest unikatem na skalę światową, ponieważ jak dotąd nigdzie na świecie nie znaleziono niczego podobnego. Opracowane w ramach pracy narzędzie informatyczne będzie służyło do weryfikacji różnych hipotez odnośnie języka wykorzystywanego do zapisu inskrypcji na dysku z Fajstos poprzez podstawianie różnych wartości fonetycznych pod znaki pisma i umożliwienie odsłuchania zapisu inskrypcji.

14 Zastosowanie algorytmu genetycznego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of genetic algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu genetycznego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu mrówkowego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of ant colony algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu mrówkowego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów.

15 Zastosowanie algorytmu pszczelego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of honey bees algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu pszczelego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu rojowego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of particle swarm algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu rojowego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu immunologicznego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of immune algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu genetycznego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów.

16 Zastosowanie algorytmu symulowanego wyżarzania w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of simulated annealing algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu symulowanego wyżarzania na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu poszukiwania tabu w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of taboo search algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu poszukiwania tabu na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Analiza możliwości wykorzystania dużych mocy obliczeniowych nowoczesnych kart graficznych w celu równoległej realizacji algorytmów ewolucyjnych w j. angielskim Analysis of possibilities of using high computational power of modern graphic carts for the purpose of parallel realization of evolutionary algorithms Celem pracy jest wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych, jakie oferowane są obecnie przez nowoczesne karty graficzne w celu przyspieszenia obliczeń związanych z realizacją algorytmów ewolucyjnych. Należą one bowiem do tej klasy technik obliczeniowych, które ze swej natury bardzo łatwo poddają się wszelkim próbom paralelizacji wymaganych obliczeń. Zadaniem dyplomantów będzie dokonanie równoległej implementacji rozważanych technik obliczeniowych dla posiadających wiele potoków renderujących kart graficznych na przykładzie wybranego zagadnienia optymalizacyjnego związanego na przykład z obszarem elektroenergetyki (ekonomiczny rozdział obciążeń, minimalizacja strat przesyłowych itp.)

17 Analiza możliwości wykorzystania dużych mocy obliczeniowych nowoczesnych kart graficznych w celu równoległej realizacji algorytmów rojowych w j. angielskim Analysis of possibilities of using high computational power of modern graphic carts for the purpose of parallel realization of particle swarm algorithms Celem pracy jest wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych, jakie oferowane są obecnie przez nowoczesne karty graficzne w celu przyspieszenia obliczeń związanych z realizacją algorytmów rojowych. Należą one bowiem do tej klasy technik obliczeniowych, które ze swej natury bardzo łatwo poddają się wszelkim próbom paralelizacji wymaganych obliczeń. Zadaniem dyplomantów będzie dokonanie równoległej implementacji rozważanych technik obliczeniowych dla posiadających wiele potoków renderujących kart graficznych na przykładzie wybranego zagadnienia optymalizacyjnego związanego na przykład z obszarem elektroenergetyki (ekonomiczny rozdział obciążeń, minimalizacja strat przesyłowych itp.) Analiza możliwości wykorzystania dużych mocy obliczeniowych nowoczesnych kart graficznych w celu równoległej realizacji algorytmów immunologicznych w j. angielskim Analysis of possibilities of using high computational power of modern graphic carts for the purpose of parallel realization of immune algorithms Celem pracy jest wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych, jakie oferowane są obecnie przez nowoczesne karty graficzne w celu przyspieszenia obliczeń związanych z realizacją algorytmów immunologicznych. Należą one bowiem do tej klasy technik obliczeniowych, które ze swej natury bardzo łatwo poddają się wszelkim próbom paralelizacji wymaganych obliczeń. Zadaniem dyplomantów będzie dokonanie równoległej implementacji rozważanych technik obliczeniowych dla posiadających wiele potoków renderujących kart graficznych na przykładzie wybranego zagadnienia optymalizacyjnego związanego na przykład z obszarem elektroenergetyki (ekonomiczny rozdział obciążeń, minimalizacja strat przesyłowych itp.) Wykorzystanie graficznego pakietu Softimage w celu wizualizacji procesu syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej w DNA w j. angielskim Implementation of Softimage graphical environment for the purpose of visualization of synthesis of polypeptides molecules basing on the information coded on DNA Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Softimage w celu wizualizacji procesów zachodzących podczas syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej za pomocą sekwencji zasad azotowych w cząsteczkach DNA. Praca pozwoli na w miarę wierne oddanie przestrzennej natury zachodzących procesów chemicznych podczas przepisywania informacji zawartej w łańcuchach DNA na cząsteczki informacyjnego i transportowego RNA oraz zestawiania w łańcuchy polipeptydowe kolejnych aminokwasów. Podczas wizualizacji uwzględniona zostanie także drugo- i trzeciorzędowa struktura syntetyzowanych molekuł białek.

18 Wykorzystanie graficznego pakietu Maya w celu wizualizacji procesu syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej w DNA w j. angielskim Implementation of Maya graphical environment for the purpose of visualization of synthesis of polypeptides molecules basing on the information coded on DNA Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Maya w celu wizualizacji procesów zachodzących podczas syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej za pomocą sekwencji zasad azotowych w cząsteczkach DNA. Praca pozwoli na w miarę wierne oddanie przestrzennej natury zachodzących procesów chemicznych podczas przepisywania informacji zawartej w łańcuchach DNA na cząsteczki informacyjnego i transportowego RNA oraz zestawiania w łańcuchy polipeptydowe kolejnych aminokwasów. Podczas wizualizacji uwzględniona zostanie także drugo- i trzeciorzędowa struktura syntetyzowanych molekuł białek. Wykorzystanie graficznego pakietu 3ds max w celu wizualizacji procesu syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej w DNA w j. angielskim Implementation of 3ds max graphical environment for the purpose of visualization of synthesis of polypeptides molecules basing on the information coded on DNA Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny 3ds max w celu wizualizacji procesów zachodzących podczas syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej za pomocą sekwencji zasad azotowych w cząsteczkach DNA. Praca pozwoli na w miarę wierne oddanie przestrzennej natury zachodzących procesów chemicznych podczas przepisywania informacji zawartej w łańcuchach DNA na cząsteczki informacyjnego i transportowego RNA oraz zestawiania w łańcuchy polipeptydowe kolejnych aminokwasów. Podczas wizualizacji uwzględniona zostanie także drugo- i trzeciorzędowa struktura syntetyzowanych molekuł białek. Wykorzystanie graficznego pakietu Blender w celu wizualizacji procesu syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej w DNA w j. angielskim Implementation of Blender graphical environment for the purpose of visualization of synthesis of polypeptides molecules basing on the information coded on DNA Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Blender w celu wizualizacji procesów zachodzących podczas syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej za pomocą sekwencji zasad azotowych w cząsteczkach DNA. Praca pozwoli na w miarę wierne oddanie przestrzennej natury zachodzących procesów chemicznych podczas przepisywania informacji zawartej w łańcuchach DNA na cząsteczki informacyjnego i transportowego RNA oraz zestawiania w łańcuchy polipeptydowe kolejnych aminokwasów. Podczas wizualizacji uwzględniona zostanie także drugo- i trzeciorzędowa struktura syntetyzowanych molekuł białek.

19 Automatyczne tworzenie wirtualnej urbanistyki z wykorzystaniem graficznego pakietu Softimage w j. angielskim Automatic creation of virtual towns with the use of Softimage graphical environment Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Softimage w celu automatycznego tworzenia przestrzennych modeli wirtualnych miast. Poszczególne komponenty planu wirtualnego miasta powinny być tworzone w sposób losowy. Działanie systemu będzie oparte na odpowiednich gramatykach bezkontekstowych, których zadaniem jest przekształcanie ciągu symboli nieterminalnych na inne symbole nieterminalne bądź terminalne. Zatem wychodząc od ogółu (ogólna koncepcja planu miasta, podział na dzielnice, ulice) dochodzić będziemy do poszczególnych budynków i ich szczegółów architektonicznych. Automatyczne tworzenie wirtualnej urbanistyki z wykorzystaniem graficznego pakietu Maya w j. angielskim Automatic creation of virtual towns with the use of Maya graphical environment Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Maya w celu automatycznego tworzenia przestrzennych modeli wirtualnych miast. Poszczególne komponenty planu wirtualnego miasta powinny być tworzone w sposób losowy. Działanie systemu będzie oparte na odpowiednich gramatykach bezkontekstowych, których zadaniem jest przekształcanie ciągu symboli nieterminalnych na inne symbole nieterminalne bądź terminalne. Zatem wychodząc od ogółu (ogólna koncepcja planu miasta, podział na dzielnice, ulice) dochodzić będziemy do poszczególnych budynków i ich szczegółów architektonicznych. Automatyczne tworzenie wirtualnej urbanistyki z wykorzystaniem graficznego pakietu 3ds max w j. angielskim Automatic creation of virtual towns with the use of 3ds max graphical environment Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny 3ds max w celu automatycznego tworzenia przestrzennych modeli wirtualnych miast. Poszczególne komponenty planu wirtualnego miasta powinny być tworzone w sposób losowy. Działanie systemu będzie oparte na odpowiednich gramatykach bezkontekstowych, których zadaniem jest przekształcanie ciągu symboli nieterminalnych na inne symbole nieterminalne bądź terminalne. Zatem wychodząc od ogółu (ogólna koncepcja planu miasta, podział na dzielnice, ulice) dochodzić będziemy do poszczególnych budynków i ich szczegółów architektonicznych.

20 Automatyczne tworzenie wirtualnej urbanistyki z wykorzystaniem graficznego pakietu Blender w j. angielskim Automatic creation of virtual towns with the use of Blender graphical environment Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Blender w celu automatycznego tworzenia przestrzennych modeli wirtualnych miast. Poszczególne komponenty planu wirtualnego miasta powinny być tworzone w sposób losowy. Działanie systemu będzie oparte na odpowiednich gramatykach bezkontekstowych, których zadaniem jest przekształcanie ciągu symboli nieterminalnych na inne symbole nieterminalne bądź terminalne. Zatem wychodząc od ogółu (ogólna koncepcja planu miasta, podział na dzielnice, ulice) dochodzić będziemy do poszczególnych budynków i ich szczegółów architektonicznych. Opracowanie systemu konwersji wykresów instrumentów finansowych do postaci dźwiękowej w j. angielskim Development of the system for conversion of charts of financial instruments to acoustic form Celem pracy jest opracowanie systemu, który byłby w stanie dokonywać automatycznej konwersji wykresów instrumentów finansowych do postaci dźwiękowej. Dzięki takiemu podejściu planuje się uzyskać nowe możliwości analizy wykresów instrumentów finansowych poprzez ich swoiste odsłuchanie. Oczekuje się, że postępując w ten sposób łatwiej będzie można wykryć np. pewne okresowe wzorce zachowań inwestorów, które znajdują swe odzwierciedlenie na wykresach instrumentów finansowych. Opracowanie strategii inwestycyjnych opartych na arbitrażu stochastycznym dla rynków surowcowych i towarowych w j. angielskim Development of investments strategies based on stochastic arbitrage for commodities markets Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie w oparciu o dane historyczne systemu inwestycyjnego, którego zasady działania byłyby oparte na tzw. arbitrażu stochastycznym. Działanie takiego systemu polegałoby na jednoczesnym otwieraniu pozycji długich i krótkich na silnie skorelowanych ze sobą instrumentach finansowych, dzięki czemu straty poniesione na jednych z nich mogłyby być kompensowane na innych. W ten sposób tworzony jest całkowicie nowy pochodny instrument finansowy, którego właściwości stochastyczne są jakościowo odmienne od poszczególnych jego składowych. Opracowany system zostanie przetestowany w oparciu o historyczne notowania kontraktów dla różnych rynków surowcowych i towarowych.

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia. Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia. Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia #500 #390 Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej dr inż. Lidia Dutkiewicz Algorytmy ewolucyjne dla problemów szeregowania z zasobami zależnymi od stanu (Evolutionary Algorithms for Scheduling Problems

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego

Technika mikroprocesorowa. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego System operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS Real Time Operating System) jest programem bazowym ułatwiającym tworzenie programu użytkowego systemu mikroprocesorowego. System operacyjny czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15

Dostawa oprogramowania. Nr sprawy: ZP /15 ........ (pieczątka adresowa Oferenta) Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica,33-300 Nowy Sącz. Strona: z 5 Arkusz kalkulacyjny określający minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych

Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH

PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH PODSTAWY MODELOWANIA UKŁADÓW DYNAMICZNYCH W JĘZYKACH SYMULACYJNYCH ( Na przykładzie POWERSIM) M. Berndt-Schreiber 1 Plan Zasady modelowania Obiekty symbole graficzne Dyskretyzacja modelowania Predefiniowane

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ I REALIZACJA LABORATORYJNEGO SYMULATORA DO BADANIA MODUŁU PODPOWIEDZI

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ I REALIZACJA LABORATORYJNEGO SYMULATORA DO BADANIA MODUŁU PODPOWIEDZI IEN 2013 wszelkie prawa zastrzeżone www.ien.gda.pl e-mail: ien@ien.gda.pl OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ I REALIZACJA LABORATORYJNEGO SYMULATORA DO BADANIA MODUŁU PODPOWIEDZI (SYSTEMU EKSPERTOWEGO) SYSTEMÓW OBSZAROWEJ

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania:

Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania: Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania: - Opracowanie metod zrównoleglania programów sekwencyjnych o rozszerzonym zakresie stosowalności. - Opracowanie algorytmów obliczenia tranzytywnego

Bardziej szczegółowo

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem elektroenergetycznym dotyczą regulacji mocy i częstotliwości z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny VU2012

Uniwersytet Wirtualny VU2012 XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny VU2012 M o d e l N a r z ę d z i a P r a k t y k a Andrzej ŻYŁAWSKI Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Marcin GODZIEMBA-MALISZEWSKI Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH 2010/2011 STUDIA DZIENNE, KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Adres strony WWW zakładu Kierunek studiów: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań

Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Algorytm indukcji klasyfikatora za pomocą EA z automatycznym przełączaniem ukierunkowań Anna Manerowska, Michal Kozakiewicz 2.12.2009 1 Wstęp Jako projekt na przedmiot MEUM (Metody Ewolucyjne Uczenia Maszyn)

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Oprogramowania

Lokalizacja Oprogramowania mgr inż. Anton Smoliński anton.smolinski@zut.edu.pl Lokalizacja Oprogramowania 16/12/2016 Wykład 6 Internacjonalizacja, Testowanie, Tłumaczenie Maszynowe Agenda Internacjonalizacja Testowanie lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015 1 SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ZADAŃ PROGRAMISTYCZNYCH: Zadania laboratoryjne polegają na symulacji i badaniu własności algorytmów/mechanizmów stosowanych w systemach operacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego

Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego IBS PAN, Warszawa 9 kwietnia 2008 Obrona rozprawy doktorskiej Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego mgr inż. Marcin Jaruszewicz promotor: dr hab. inż. Jacek Mańdziuk,

Bardziej szczegółowo

Definicje. Najprostszy schemat blokowy. Schemat dokładniejszy

Definicje. Najprostszy schemat blokowy. Schemat dokładniejszy Definicje owanie i symulacja owanie zastosowanie określonej metodologii do stworzenia i weryfikacji modelu dla danego rzeczywistego Symulacja zastosowanie symulatora, w którym zaimplementowano model, do

Bardziej szczegółowo

Symbol efektu kształcenia

Symbol efektu kształcenia Efekty dla studiów drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki, na kierunku Informatyka, na specjalnościach Metody sztucznej inteligencji (Tabela 1), Projektowanie systemów CAD/CAM (Tabela 2) oraz Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach

Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Adam Stawowy Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobach Summary: We present a meta-heuristic to combine Monte Carlo simulation with genetic algorithm for Capital

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej wybrane aspekty problematyki obliczeniowej

Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej wybrane aspekty problematyki obliczeniowej Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej wybrane aspekty problematyki obliczeniowej Marek Wancerz, Piotr Miller, Zbigniew Połecki Politechnika Lubelska W referacie zostały przedstawione podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA

PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA Siedlce, 2013 O firmie Proskar jest firmą informatyczną specjalizującą się w wytwarzaniu oprogramowania Specjalizujemy się w wytwarzaniu dedykowanego oprogramowania w technologii

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA STRAT MOCY CZYNNEJ W SIECI PRZESYŁOWEJ WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI OBLICZENIOWEJ

MINIMALIZACJA STRAT MOCY CZYNNEJ W SIECI PRZESYŁOWEJ WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI OBLICZENIOWEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Marek WANCERZ* Piotr KACEJKO* MINIMALIZACJA STRAT MOCY CZYNNEJ W SIECI PRZESYŁOWEJ WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI OBLICZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Zakład Sterowania Systemów

Zakład Sterowania Systemów Zakład Sterowania Systemów Zespół ZłoŜonych Systemów Kierownik zespołu: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski Tematyka badań i prac dyplomowych: Projektowanie algorytmów do podejmowania decyzji i sterowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z 2007-06-19 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015

Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Wykaz tematów prac inżynierskich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Informatyka i agroinżynieria w roku akademickim 2014/2015 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Imię i nazwisko: dyplomanta promotora recenzenta

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Formacje harmoniczne i geometria

Formacje harmoniczne i geometria Formacje harmoniczne i geometria Agenda 1. Czym jest geometria 2. Podstawowy ciąg liczb fibonacciego 3. Współczynniki 4. Zależności między impulsami i korektami 5. Formacje harmoniczne AB=CD, Gartley,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Gdzie znaleźć aplikację

Gdzie znaleźć aplikację Aplikacja xdivergence znajduje się na portalu xstore.pro Gdzie znaleźć aplikację Można ją znaleźć poprzez wpisanie w wyszukiwarce dostępnej na górze strony wyrazu dywergencja lub divergence Inną możliwością

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Analiza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU

Analiza danych. http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Analiza danych Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Różne aspekty analizy danych Reprezentacja graficzna danych Metody statystyczne: estymacja parametrów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów ELEKTROTECHNIKA Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów Teoria obwodów 1. Jakimi parametrami (podać definicje) charakteryzowane są okresowe sygnały elektryczne? 2. Wyjaśnić pojecie indukcyjności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

Obliczenia inspirowane Naturą

Obliczenia inspirowane Naturą Obliczenia inspirowane Naturą Wykład 00 Metainformacje i wprowadzenie do tematyki Jarosław Miszczak IITiS PAN Gliwice 05/10/2016 1 / 19 1 Metainformacje Prowadzący, terminy, i.t.p. Cele wykładu Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74

4.1. Wprowadzenie...70 4.2. Podstawowe definicje...71 4.3. Algorytm określania wartości parametrów w regresji logistycznej...74 3 Wykaz najważniejszych skrótów...8 Przedmowa... 10 1. Podstawowe pojęcia data mining...11 1.1. Wprowadzenie...12 1.2. Podstawowe zadania eksploracji danych...13 1.3. Główne etapy eksploracji danych...15

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Analiza metod wykrywania przekazów steganograficznych. Magdalena Pejas Wydział EiTI PW magdap7@gazeta.pl

Analiza metod wykrywania przekazów steganograficznych. Magdalena Pejas Wydział EiTI PW magdap7@gazeta.pl Analiza metod wykrywania przekazów steganograficznych Magdalena Pejas Wydział EiTI PW magdap7@gazeta.pl Plan prezentacji Wprowadzenie Cel pracy Tezy pracy Koncepcja systemu Typy i wyniki testów Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu II Modele tendencji czasowej w prognozowaniu 1 Składniki szeregu czasowego W teorii szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składowe szeregu czasowego: a) składowa systematyczna; b) składowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ Poszukiwanie optymalnych rozwiązań zastosowania w systemie ciepłowniczym źródeł odnawialnych wspomagających lokalnie pracę sieci. Celem pracy dyplomowej jest poszukiwanie miejsc systemu ciepłowniczego,

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie algorytmów mrówkowych w dynamicznym problem

Wykorzystanie algorytmów mrówkowych w dynamicznym problem Wykorzystanie algorytmów mrówkowych w dynamicznym problemie marszrutyzacji Promotor: dr inż. Aneta Poniszewska-Marańda Współpromotor: mgr inż. Łukasz Chomątek 18 stycznia 2013 Przedmiot i cele pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. Wybrane algorytmy

Optymalizacja. Wybrane algorytmy dr hab. inż. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski, Andrzej Jaszkiewicz Problem optymalizacji kombinatorycznej Problem optymalizacji kombinatorycznej jest problemem

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Generowanie i optymalizacja harmonogramu za pomoca

Generowanie i optymalizacja harmonogramu za pomoca Generowanie i optymalizacja harmonogramu za pomoca na przykładzie generatora planu zajęć Matematyka Stosowana i Informatyka Stosowana Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI Laboratorium procesów przemysłowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Zakład Pomiarów i Systemów

Bardziej szczegółowo

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW System UTP dla rynku Zaoferowanie rynkowi rozwiązania o najwyższych światowych standardach funkcjonalnych oraz technicznych Stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20

WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20 Mirosław GAJER WYKORZYSTANIE ZJAWISKA LUK CENOWYCH W INWESTOWANIU NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH NA INDEKSIE GIEŁDOWYM WIG20 Streszczenie Artykuł stanowi propozycję wykorzystania zjawiska luki cenowej w celu

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven

Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i

Bardziej szczegółowo

Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 4 Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora

Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 4 Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora Małgorzata Marynowska Uniwersytet Wrocławski, I rok Fizyka doświadczalna II stopnia Prowadzący: dr M. Grodzicki Data wykonania ćwiczenia: 17.03.2015 Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH W ŚRODOWISKU LABVIEW

MODELOWANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH W ŚRODOWISKU LABVIEW POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Michał KRYSTKOWIAK* MODELOWANIE PRZEKSZTAŁTNIKÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH W ŚRODOWISKU LABVIEW W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo