dr inż. Mirosław Gajer Automatyka i Robotyka Temat pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr inż. Mirosław Gajer Automatyka i Robotyka Temat pracy"

Transkrypt

1 Opracowanie środowiska graficznego przeznaczonego do analizy wykresów skorelowanych instrumentów finansowych w j. angielskim Development of graphical environment for analysis of charts of correlated financial instruments Celem pracy inżynierskiej jest opracowanie środowiska graficznego umożliwiającego analizę wykresów złożonych instrumentów finansowych powstałych w wyniku otwarcia pozycji o różnym wolumenie obrotu na skorelowanych instrumentach finansowych. Do tego typu instrumentów finansowych zaliczane są np. pary walutowe o różnych wartościach współczynników wzajemnej korelacji oraz różnego rodzaju kombinacje pary EURUSD z rynkami surowcowymi. Powstałe w wyniku pracy inżynierskiej oprogramowanie ma przede wszystkim na celu umożliwienie zastosowania metod analizy technicznej również w przypadku wykresów tego typu złożonych instrumentów pochodnych. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++ Opracowanie narzędzi informatycznych ułatwiających zastosowanie współczynników Fibonacciego do analizy wykresów instrumentów finansowych w j. angielskim Development of computer tools that can facilitate to use Fibonacci coefficients for analysis of financial instruments Wykorzystanie współczynników, których wartości bazują na liczbach ciągu Fibonacciego stanowi jeden z głównych nurtów współczesnej analizy technicznej. Celem pracy inżynierskiej jest opracowanie środowiska graficznego umożliwiającego nanoszenie na wykresy wybranych instrumentów finansowych poziomów cenowych wynikających z zastosowania współczynników Fibonacciego. Ponadto powstałe oprogramowanie powinno samoczynnie wykrywać zgrupowania poziomów Fibonacciego wyliczonych dla różnej wielkości zasięgów fal cenowych, wokół których zgrupowane są ważne poziomy wsparć i oporów. Kolejnym celem pracy jest zastosowanie analizy opartej na współczynnikach Fibonacciego również w odniesieniu do osi czasu. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++ Opracowanie systemu przeznaczonego do analizy świec japońskich na wykresach instrumentów finansowych w j. angielskim Development of system for analysis of Japanese candles on the charts of financial instruments Świece japońskie stanowią obecnie najbardziej popularną formę graficznej prezentacji danych finansowych, jednak w Europie są znane od stosunkowo niedawna. Celem pracy inżynierskiej jest wykonanie oprogramowania przeznaczonego do automatycznego wykrywania podstawowych, powszechnie uznawanych w literaturze przedmiotu, formacji świec japońskich. Tego typu formacje składają się z jednej bądź kilku świec japońskich o odpowiednich parametrach (cena minimalna, maksymalna, otwarcia i zamknięcia). W miarę szybkie wykrycie tego typu formacji pozwala snuć przewidywania odnośnie dalszego kierunku ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Zadaniem dyplomantów będzie wykonanie testów mających na celu zbadanie wiarygodności poszczególnych formacji świec japońskich. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++

2 Opracowanie systemu inwestycyjnego opartego na detekcji przecięcia się średnich kroczących na wykresach instrumentów finansowych w j. angielskim Development of investment system based on detection of crossing moving averages on the charts of financial instruments Metoda generowania sygnałów kupna lub sprzedaży w oparciu o detekcję przecięcia różnego typu średnich kroczących jest od dawna znaną metodą analizy technicznej. Celem pracy jest zastosowanie techniki obliczeniowej bazującej na algorytmach ewolucyjnych celem optymalnego doboru typu średnich (zwykłe, wykładnicze, ważone itp.) i dostrojenia ich parametrów (np. współczynników wagowych), w taki sposób, aby system generował jak największe zyski pod warunkiem zastosowania techniki składania zleceń obronnych typu trailing stop. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++ Opracowanie generatora liczb losowych bazującego na rejestrowanych w czasie rzeczywistym kwotowaniach pochodzących z rynków finansowych oraz zbadanie jego właściwości statystycznych w j. angielskim Development of random number generator based on the real-time registered quotes coming from the financial markets and analysis of its statistical properties Stosowane w licznych językach programowania generatory liczb losowych dostarczają w rzeczywistości jedynie liczb pseudolosowych, a prawdziwe liczby losowe mogą pochodzić jedynie z określonych procesów fizycznych. Celem pracy jest wykorzystanie rejestrowanych w czasie rzeczywistym kwotowań pochodzących z różnego typu rynków finansowych w celu budowy generatora liczb losowych. W ramach pracy przeprowadzone zostaną także liczne testy statystyczne badające nosowość uzyskiwanych w ten sposób ciągów liczb. Znajomość podstaw statystyki i języka C++ Poszukiwanie anomalii statystycznych na wykresach indeksów giełdowych w j. angielskim Searching for statistical anomalies on the charts of stock indices Wydaje się, że wykresy różnych indeksów giełdowych (np. WIG20, DAX30, CAC40, EUROSTOXX50) wykazują różnego typu anomalie statystyczne (np. tzw. efekt sezonowości), które mogą zostać wykorzystane do budowy generujących zysk systemów inwestycyjnych. Celem pracy jest odnalezienie tego typu anomalii na wykresach indeksów giełdowych oraz zaproponowanie wykorzystujących je systemów inwestycyjnych, których poprawność działania zostanie zweryfikowana podczas testów. Znajomość podstaw statystyki i języka C++

3 Opracowanie systemu inwestycyjnego bazującego na analizie wykresów świecowych typu Heikin-Ashi w j. angielskim Development of investment system based on analysis of Heikin-Ashi candlestick charts Wykresy świecowe typu Heikin-Ashi stanowią zmodyfikowaną wersję popularnych w analizie technicznej świec japońskich. Dzięki odpowiednim przekształceniom wykresy świecowe typu Heikin-Ashi pozbawione są luk cenowych oraz stanowią znacznie lepszy indykator panującego aktualnie głównego trendu, eliminując jego nieistotne korekty. Celem pracy jest opracowanie systemu inwestycyjnego generującego sygnały kupna lub sprzedaży w oparciu o wykresu świecowe typu Heikin-Ashi oraz wykonanie jego testów na podstawie danych historycznych. Znajomość podstaw analizy technicznej i języka C++ Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w celu ekonomicznego rozdziału obciążeń w systemie elektroenergetycznym w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of economic dispatch problem in energetic system Celem pracy jest zastosowanie algorytmu ewolucyjnego dla realizacji ekonomicznego rozdziału obciążeń pomiędzy poszczególne bloki energetyczne elektrowni cieplnych, tak aby uzyskać minimalizację kosztu spalonego w tych elektrowniach paliwa. Uzyskane rozwiązanie musi uwzględniać liczne ograniczenia wynikające z minimalnych i maksymalnych mocy poszczególnych bloków energetycznych oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i powstałe w nich straty przesyłowe. znajomość języka C++ Minimalizacja strat przesyłowych w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego w j. angielskim Minimizing thermal power transition losses in energetic system with the use of evolutionary algorithm Celem pracy jest zastosowanie techniki obliczeniowej opartej na algorytmach ewolucyjnych w celu minimalizacji mocy strat przesyłowych powstałych w liniach wysokich napięć i transformatorach. Oczekuje się, że algorytm ewolucyjny powinien wyliczyć optymalny rozpływ mocy czynnych i biernych w poszczególnych liniach przesyłowych, tak aby doprowadzić do minimalizacji mocy termicznych strat przesyłowych. znajomość języka C++

4 Optymalizacja współpracy elektrowni cieplnej z elektrownią szczytowopompową z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych w j. angielskim Optimization of cooperation of thermal power station with pumped storage power station with the use of evolutionary algorithm Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią w systemach elektroenergetycznych funkcje magazynów energii, jednak sprawność cyklu przemian energetycznych nie jest w ich przypadku zbyt wysoka i wynosi około 70%. Celem pracy jest wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego do wyznaczania optymalnego harmonogramu współpracy elektrowni szczytowo-pompowej z elektrownią cieplną, tak aby minimalizacji podlegała ilość paliwa spalonego w ciągu cyklu dobowego w elektrowni cieplnej przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na moc elektryczną zgłaszanego przez odbiorców. znajomość języka C++ Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w celu realizacji stałoprądowej analizy analogowych układów elektronicznych w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of direct current analysis of electronic circuits Stałoprądowa analiza układów elektronicznych sprowadza się do ustalenia punktów pracy elementów aktywnych (diod półprzewodnikowych i tranzystorów), co wymaga rozwiązania układów równań nieliniowych z członami wykładniczymi. Praca stanowi propozycję wykorzystania w tym celu techniki obliczeniowej bazującej na algorytmach ewolucyjnych. W tym przypadku prądowe i napięciowe prawa Kirchhoffa posłużą do budowy odpowiedniej funkcji dopasowania, co powinno pozwolić na dokładne rozwiązanie badanych obwodów prądu stałego. znajomość podstaw elektroniki i języka C++ Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji doboru parametrów filtrów LC w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of optimization of parameters of LC filters Filtry LC zaliczane są do grupy filtrów pasywnych, które budowane są w postaci kaskady połączonych ze sobą czwórników składających się z cewek indukcyjnych i kondensatorów. Celem pracy jest zastosowanie algorytmu ewolucyjnego na potrzeby poszukiwania optymalnej struktury filtrów LC oraz wartości ich parametrów realizujących w możliwie najlepszy sposób zadaną charakterystykę częstotliwościową. znajomość podstaw elektroniki i języka C++

5 Zastosowanie języka VRML w celu budowy przestrzennych modeli molekuł DNA w j. angielskim Implementation of VRML for the purpose of development of 3D models of DNA molecules Celem pracy jest wykorzystanie graficznego języka VRML (Virtual Reality Modeling Language) na potrzeby automatycznego generowania modeli cząsteczek DNA o zadanej sekwencji zasad azotowych (adenina, guanina, cytozyna, tymina). Celem pracy jest również oddanie w rozważanych modelach przestrzennych drugotrzeciorzędowej struktury rozważanych molekuł. Zakłada się, że pliki w języku VRML powinny być generowane automatycznie z wykorzystaniem specjalnie napisanego w tym celu programu w języku C++ Znajomość języków VRML i C++ Automatyczne generowanie plików VRML zawierających przestrzenne modele wybranych cząsteczek chemicznych w j. angielskim Automatic generation of VRML files with 3D models of selected chemical molecules Wiele związków chemii organicznej wykazuje modularną budowę polegającą na cyklicznej powtarzalności ich podstawowych elementów składowych (np. węglowodory, polipeptydy złożone z sekwencji aminokwasów itp.). W celu budowy przestrzennych modeli tego typu molekuł w graficznym języku VRML (Virtual Reality Modeling Language) można wykorzystać odpowiednie reguły gramatyki bezkontekstowej oraz np. język C++ do automatycznego generowania plików VRML zawierających opis danej cząsteczki chemicznej wykazującej modularną budowę. Znajomość języków VRML i C++ Zastosowanie pakietu graficznego Softimage w celu symulacji wybranych zjawisk fizycznych w j. angielskim Implementation of Softimage graphical environment for the purpose of simulation of selected physical phenomena Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości i ograniczeń pakietu graficznego Softimage pod kątem symulacji różnego typu zjawisk fizycznych (mechanika bryły sztywnej, zachowanie się cieczy, miękkich tkanin, symulowanie ruchu cząsteczek, przepływów cieczy, oddziaływania wiatru, wirów itp.). Rezultatem pracy będzie zamodelowanie wirtualnego świata 3D, w którym obowiązywać będą prawa fizyki oparte o dostępne w rozważanym pakiecie mechanizmy symulacyjne. Znajomość pakietu graficznego Softimage

6 Zastosowanie pakietu graficznego Maya w celu symulacji wybranych zjawisk fizycznych w j. angielskim Implementation of Maya graphical environment for the purpose of simulation of selected physical phenomena Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości i ograniczeń pakietu graficznego Maya pod kątem symulacji różnego typu zjawisk fizycznych (mechanika bryły sztywnej, zachowanie się cieczy, miękkich tkanin, symulowanie ruchu cząsteczek, przepływów cieczy, oddziaływania wiatru, wirów itp.). Rezultatem pracy będzie zamodelowanie wirtualnego świata 3D, w którym obowiązywać będą prawa fizyki oparte o dostępne w rozważanym pakiecie mechanizmy symulacyjne. Znajomość pakietu graficznego Maya Zastosowanie pakietu graficznego 3ds max w celu symulacji wybranych zjawisk fizycznych w j. angielskim Implementation of 3ds graphical environment for the purpose of simulation of selected physical phenomena Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości i ograniczeń pakietu graficznego 3ds max pod kątem symulacji różnego typu zjawisk fizycznych (mechanika bryły sztywnej, zachowanie się cieczy, miękkich tkanin, symulowanie ruchu cząsteczek, przepływów cieczy, oddziaływania wiatru, wirów itp.). Rezultatem pracy będzie zamodelowanie wirtualnego świata 3D, w którym obowiązywać będą prawa fizyki oparte o dostępne w rozważanym pakiecie mechanizmy symulacyjne. Znajomość pakietu graficznego 3ds max Zastosowanie pakietu graficznego Blender w celu symulacji wybranych zjawisk fizycznych w j. angielskim Implementation of Blender graphical environment for the purpose of simulation of selected physical phenomena Celem pracy jest dokonanie analizy możliwości i ograniczeń pakietu graficznego Blender pod kątem symulacji różnego typu zjawisk fizycznych (mechanika bryły sztywnej, zachowanie się cieczy, miękkich tkanin, symulowanie ruchu cząsteczek, przepływów cieczy, oddziaływania wiatru, wirów itp.). Rezultatem pracy będzie zamodelowanie wirtualnego świata 3D, w którym obowiązywać będą prawa fizyki oparte o dostępne w rozważanym pakiecie mechanizmy symulacyjne. Znajomość pakietu graficznego Blender

7 Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji procesu szeregowania zadań w systemach wieloprocesorowych w wykorzystaniem metody Rate Monotonic Scheduling w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of optimization of task scheduling process in multiprocessor systems with the use of Rate Monotonic Scheduling Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej bazującej na algorytmach ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji procesu szeregowania zadań w systemach wieloprocesorowych. Jako algorytm szeregujący zadania zostanie wykorzystana metoda Rate Monotonic Scheduling przeznaczona do harmonogramowania zbiorów zadań periodycznych, niezależnych wywłaszczanych. Zadaniem algorytmu ewolucyjnego będzie w tym wypadku równoważenie obciążenia poszczególnych jednostek obliczeniowych oraz zapewnienie dochowania ograniczeń czasowych dla wszystkich zadań. Szeregowanie zadań wieloprocesorowych przeznaczonych dla arbitralnych i dedykowanych procesorów z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego w j. angielskim Scheduling of multiprocessor tasks for arbitrary and dedicated processors with the use of evolutionary algorithm Celem pracy jest zastosowanie algorytmu ewolucyjnego na potrzeby szeregowania zadań wieloprocesorowych, czyli takich, do realizacji których wymagana jest dostępność co najmniej dwóch procesorów. Rozważony zostanie zarówno przypadek zadań przeznaczonych dla procesorów arbitralnych, jak i dedykowanych, oraz różnego typu warianty pośrednie sposobu przydziału zadań do jednostek obliczeniowych. Zadanie realizowane przez algorytm ewolucyjny sprowadzać się będzie do minimalizacji czasu realizacji danego zbioru zadań wieloprocesorowych. Realizacja interwałowej optymalizacji rozkładów jazdy komunikacji miejskiej z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych w j. angielskim Realization of interval optimization of time tables of public transport with th euse of evolutionary algorithms Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej bazującej na algorytmach ewolucyjnych na potrzeby optymalizacji rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej. W pracy rozważona zostanie optymalizacja interwałowa, której celem jest minimalizacja czasu oczekiwania przez pasażerów na przystankach. W tym wypadku chodzi o to, aby pojazdy różnych linii, których trasy częściowo się ze sobą pokrywają, nie podjeżdżały na przystanek jednocześnie, jak ma to często miejsce w rzeczywistości, tylko aby odstępy pomiędzy momentami przybycia na przystanek kolejnych pojazdów były w miarę możliwości wyrównane.

8 Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Interlingua w j. angielskim Development of context-free grammar for Interlingua artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Interlingua w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych. Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Esperanto w j. angielskim Development of context-free grammar for Esperanto artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Esperanto w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych. Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Glosa w j. angielskim Development of context-free grammar for Glosa artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Ido w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych.

9 Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Novial w j. angielskim Development of context-free grammar for Novial artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Novial w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych. Opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Occidental w j. angielskim Development of context-free grammar for Occidental artificial language Celem pracy jest opracowanie gramatyki bezkontekstowej dla sztucznego języka Occidental w oparciu o teorię gramatyk generatywno-transformacyjnych, która została stworzona przez Noama Chomsky'ego. Rozważana gramatyka bezkontekstowa posłuży do budowy analizatora składniowego zdań zapisanych w rozważanym języku sztucznym, poprzez tworzenie drzew rozbioru gramatycznego. Może również stanowić podstawę do automatycznego generowania poprawnych składniowo wypowiedzi w rozważanym języku sztucznym, co powinno stanowić bazę do budowy automatycznych translatorów lub systemów dialogowych. Rozproszona realizacja algorytmu ewolucyjnego w j. angielskim Distributed realization of evolutionary algorithm Realizacja pracy polegać będzie na implementacji rozproszonej wersji algorytmu ewolucyjnego, czyli takiej, w której cała populacja jest podzielona na izolowane wyspy, na których procesy ewolucyjnego przebiegają niezależnie od siebie. Aplikacja zostanie zrealizowana za pomocą komputerów PC komunikujących się ze sobą za pośrednictwem sieci Internet. Do rozwiązania przez algorytm ewolucyjny zostanie wybrany problem optymalizacyjny związany z dziedziną elektroenergetyki. Przeprowadzone zostaną liczne testy porównawcze dla różnej ilości wysp oraz różnych modeli migracji osobników.

10 Automatyczne tworzenie modeli wirtualnych miast w języku VRML w j. angielskim Automatic generation of the models of virtual cities in VRML Celem pracy będzie automatyczne generowanie plików z kodem zapisanym w języku VRML (Virtual Reality Modeling Language), które stanowić będą trójwymiarowe modele wirtualnych miast. W celu automatycznej generacji tego typu obiektów zostaną wykorzystane zasady odpowiednio stworzonej w tym celu gramatyki transformacyjnogeneratywnej, które pozwolą tworzyć trójwymiarowe modele miast poczynając od pewnej ogólnej koncepcji, a następnie schodząc na coraz to niższy poziom szczegółowości. Wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego w celu optymalizacji współpracy elektrowni wodnej zbiornikowej z systemem elektroenergetycznym w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of optimization of cooperation of hydropower plant with energetic system Celem pracy dyplomowej jest zastosowanie algorytmu ewolucyjnego na potrzeby optymalnego sterowania cyklem napełniania i opróżniania zbiornika elektrowni wodnej. Rozważone zostaną różne wartości horyzontów czasowych optymalizacji systemu (dobowy, tygodniowy i sezonowy). Celem optymalizacji jest obniżenie kosztu produkcji energii w systemie elektroenergetycznym, w którym pracują elektrownie cieplne, przy jednoczesnym spełnieniu ograniczeń i zbilansowaniu stanu napełnienia zbiornika. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla znaków alfabetu arabskiego w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Arabic alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków pisma służących do zapisu języka arabskiego. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena.

11 Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla indyjskiego pisma gurmukhi w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Indian gurmukhi script Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków pisma gurmukhi służącego do zapisu wielu współczesnych języków indyjskich. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla indyjskiego pisma devanagari w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Indian devanagari script Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków pisma devanagari służącego do zapisu wielu współczesnych języków indyjskich. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla japońskiego alfabetu hiragana w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Japanese hiragana script Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków japońskiego alfabetu hiragana służącego do fonetycznego zapisu języka japońskiego i stosowanego równolegle z systemem chińskich ideogramów. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena.

12 Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla japońskiego alfabetu katakana w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for Japanese katakana script Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków japońskiego alfabetu katakana służącego do fonetycznego zapisu języka japońskiego i stosowanego równolegle z systemem chińskich ideogramów. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla znaków wykorzystywanych do zapisu języka perskiego w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for signs of Persian alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków służących do zapisu tekstów w języku perskim. System służący do zapisu języka perskiego wywodzi się z alfabetu wykorzystywanego do zapisu języka arabskiego, w którym jednak wprowadzono pewne dodatkowe znaki służące do oddania głosek w języku arabskim pierwotnie nie występujących. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla znaków wykorzystywanych do zapisu języka urdu w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for signs of Urdu alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków służących do zapisu tekstów w języku urdu. System służący do zapisu języka urdu wywodzi się z alfabetu wykorzystywanego do zapisu języka arabskiego, w którym jednak wprowadzono pewne dodatkowe znaki służące do oddania głosek w języku arabskim pierwotnie nie występujących. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena.

13 Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla koreańskiego alfabetu hangul w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for signs of Korean hangul alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków koreańskiego alfabetu hangul. System zapisu wyrazów za pomocą alfabetu hangul jest ewenementem na skalę światową, ponieważ nigdzie indziej nie spotyka się tego rodzaju systemu zapisu. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Wykorzystanie metod analizy i rozpoznawania obrazów w celu realizacji systemu OCR dla znaków alfabetu runicznego w j. angielskim Implementation of methods of image processing and analysis for the purpose of development OCR system for signs of runic alphabet Celem pracy jest opracowanie systemu optycznego rozpoznawania znaków alfabetu runicznego wykorzystywanego do zapisu tekstów staronordyckich. Głównym celem pracy jest realizacja systemu, który będzie dokonywała transliteracji tekstów zapisanych pismem runicznym do formy opartej na zapisie łacińskim. W ramach pracy zostaną zaimplementowane wszystkie etapy algorytmu wstępnego przetwarzania i segmentacji obrazów. Jako metoda klasyfikacji zostanie przyjęta metoda najbliższego sąsiedztwa. Przeprowadzone zostaną również eksperymenty polegające na wykorzystaniu do tego celu sztucznej sieci neuronowej typu Kohonena. Realizacja systemu wspomagającego badania lingwistyczne nad starożytną inskrypcją zawartą na dysku z Fajstos w j. angielskim Development of system for support of linguistic research upon an ancient inscription of the Phaistos disc Celem pracy jest opracowanie narzędzi informatycznych wspomagających realizacje badań lingwistycznych nad starożytną inskrypcją zawartą na tzw. dysku z Fajstos, który jest zagadkowym znaleziskiem archeologicznym odnalezionym ponad sto lat temu na Krecie. System zapisu wykorzystany do wyrycia inskrypcji na dysku z Fajstos jest unikatem na skalę światową, ponieważ jak dotąd nigdzie na świecie nie znaleziono niczego podobnego. Opracowane w ramach pracy narzędzie informatyczne będzie służyło do weryfikacji różnych hipotez odnośnie języka wykorzystywanego do zapisu inskrypcji na dysku z Fajstos poprzez podstawianie różnych wartości fonetycznych pod znaki pisma i umożliwienie odsłuchania zapisu inskrypcji.

14 Zastosowanie algorytmu genetycznego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of genetic algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu genetycznego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of evolutionary algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu mrówkowego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of ant colony algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu mrówkowego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów.

15 Zastosowanie algorytmu pszczelego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of honey bees algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu pszczelego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu rojowego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of particle swarm algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu rojowego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu immunologicznego w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of immune algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu genetycznego na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów.

16 Zastosowanie algorytmu symulowanego wyżarzania w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of simulated annealing algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu symulowanego wyżarzania na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Zastosowanie algorytmu poszukiwania tabu w celu optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych liniach wysokich napięć w j. angielskim Implementation of taboo search algorithm for the purpose of optimization of power flow in high voltage energetic lines Celem pracy jest wykorzystanie techniki obliczeniowej opartej na zastosowaniu algorytmu poszukiwania tabu na potrzeby realizacji zadania optymalizacji rozpływu mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych wysokich napięć. Moc wytwarzana w elektrowniach jest przesyłana do odbiorców za pośrednictwem linii o napięciach 400, 220 i 110kV, w których powstają termiczne straty przesyłowe. Straty takie powstają również w transformatorach 400/220kV i 220/110kV. Celem pracy będzie ich minimalizacja przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń wynikających z maksymalnych dopuszczalnych mocy wytwórczych poszczególnych elektrowni oraz termicznej obciążalności linii przesyłowych i transformatorów. Analiza możliwości wykorzystania dużych mocy obliczeniowych nowoczesnych kart graficznych w celu równoległej realizacji algorytmów ewolucyjnych w j. angielskim Analysis of possibilities of using high computational power of modern graphic carts for the purpose of parallel realization of evolutionary algorithms Celem pracy jest wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych, jakie oferowane są obecnie przez nowoczesne karty graficzne w celu przyspieszenia obliczeń związanych z realizacją algorytmów ewolucyjnych. Należą one bowiem do tej klasy technik obliczeniowych, które ze swej natury bardzo łatwo poddają się wszelkim próbom paralelizacji wymaganych obliczeń. Zadaniem dyplomantów będzie dokonanie równoległej implementacji rozważanych technik obliczeniowych dla posiadających wiele potoków renderujących kart graficznych na przykładzie wybranego zagadnienia optymalizacyjnego związanego na przykład z obszarem elektroenergetyki (ekonomiczny rozdział obciążeń, minimalizacja strat przesyłowych itp.)

17 Analiza możliwości wykorzystania dużych mocy obliczeniowych nowoczesnych kart graficznych w celu równoległej realizacji algorytmów rojowych w j. angielskim Analysis of possibilities of using high computational power of modern graphic carts for the purpose of parallel realization of particle swarm algorithms Celem pracy jest wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych, jakie oferowane są obecnie przez nowoczesne karty graficzne w celu przyspieszenia obliczeń związanych z realizacją algorytmów rojowych. Należą one bowiem do tej klasy technik obliczeniowych, które ze swej natury bardzo łatwo poddają się wszelkim próbom paralelizacji wymaganych obliczeń. Zadaniem dyplomantów będzie dokonanie równoległej implementacji rozważanych technik obliczeniowych dla posiadających wiele potoków renderujących kart graficznych na przykładzie wybranego zagadnienia optymalizacyjnego związanego na przykład z obszarem elektroenergetyki (ekonomiczny rozdział obciążeń, minimalizacja strat przesyłowych itp.) Analiza możliwości wykorzystania dużych mocy obliczeniowych nowoczesnych kart graficznych w celu równoległej realizacji algorytmów immunologicznych w j. angielskim Analysis of possibilities of using high computational power of modern graphic carts for the purpose of parallel realization of immune algorithms Celem pracy jest wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych, jakie oferowane są obecnie przez nowoczesne karty graficzne w celu przyspieszenia obliczeń związanych z realizacją algorytmów immunologicznych. Należą one bowiem do tej klasy technik obliczeniowych, które ze swej natury bardzo łatwo poddają się wszelkim próbom paralelizacji wymaganych obliczeń. Zadaniem dyplomantów będzie dokonanie równoległej implementacji rozważanych technik obliczeniowych dla posiadających wiele potoków renderujących kart graficznych na przykładzie wybranego zagadnienia optymalizacyjnego związanego na przykład z obszarem elektroenergetyki (ekonomiczny rozdział obciążeń, minimalizacja strat przesyłowych itp.) Wykorzystanie graficznego pakietu Softimage w celu wizualizacji procesu syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej w DNA w j. angielskim Implementation of Softimage graphical environment for the purpose of visualization of synthesis of polypeptides molecules basing on the information coded on DNA Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Softimage w celu wizualizacji procesów zachodzących podczas syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej za pomocą sekwencji zasad azotowych w cząsteczkach DNA. Praca pozwoli na w miarę wierne oddanie przestrzennej natury zachodzących procesów chemicznych podczas przepisywania informacji zawartej w łańcuchach DNA na cząsteczki informacyjnego i transportowego RNA oraz zestawiania w łańcuchy polipeptydowe kolejnych aminokwasów. Podczas wizualizacji uwzględniona zostanie także drugo- i trzeciorzędowa struktura syntetyzowanych molekuł białek.

18 Wykorzystanie graficznego pakietu Maya w celu wizualizacji procesu syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej w DNA w j. angielskim Implementation of Maya graphical environment for the purpose of visualization of synthesis of polypeptides molecules basing on the information coded on DNA Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Maya w celu wizualizacji procesów zachodzących podczas syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej za pomocą sekwencji zasad azotowych w cząsteczkach DNA. Praca pozwoli na w miarę wierne oddanie przestrzennej natury zachodzących procesów chemicznych podczas przepisywania informacji zawartej w łańcuchach DNA na cząsteczki informacyjnego i transportowego RNA oraz zestawiania w łańcuchy polipeptydowe kolejnych aminokwasów. Podczas wizualizacji uwzględniona zostanie także drugo- i trzeciorzędowa struktura syntetyzowanych molekuł białek. Wykorzystanie graficznego pakietu 3ds max w celu wizualizacji procesu syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej w DNA w j. angielskim Implementation of 3ds max graphical environment for the purpose of visualization of synthesis of polypeptides molecules basing on the information coded on DNA Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny 3ds max w celu wizualizacji procesów zachodzących podczas syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej za pomocą sekwencji zasad azotowych w cząsteczkach DNA. Praca pozwoli na w miarę wierne oddanie przestrzennej natury zachodzących procesów chemicznych podczas przepisywania informacji zawartej w łańcuchach DNA na cząsteczki informacyjnego i transportowego RNA oraz zestawiania w łańcuchy polipeptydowe kolejnych aminokwasów. Podczas wizualizacji uwzględniona zostanie także drugo- i trzeciorzędowa struktura syntetyzowanych molekuł białek. Wykorzystanie graficznego pakietu Blender w celu wizualizacji procesu syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej w DNA w j. angielskim Implementation of Blender graphical environment for the purpose of visualization of synthesis of polypeptides molecules basing on the information coded on DNA Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Blender w celu wizualizacji procesów zachodzących podczas syntezy molekuł białek na podstawie informacji zapisanej za pomocą sekwencji zasad azotowych w cząsteczkach DNA. Praca pozwoli na w miarę wierne oddanie przestrzennej natury zachodzących procesów chemicznych podczas przepisywania informacji zawartej w łańcuchach DNA na cząsteczki informacyjnego i transportowego RNA oraz zestawiania w łańcuchy polipeptydowe kolejnych aminokwasów. Podczas wizualizacji uwzględniona zostanie także drugo- i trzeciorzędowa struktura syntetyzowanych molekuł białek.

19 Automatyczne tworzenie wirtualnej urbanistyki z wykorzystaniem graficznego pakietu Softimage w j. angielskim Automatic creation of virtual towns with the use of Softimage graphical environment Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Softimage w celu automatycznego tworzenia przestrzennych modeli wirtualnych miast. Poszczególne komponenty planu wirtualnego miasta powinny być tworzone w sposób losowy. Działanie systemu będzie oparte na odpowiednich gramatykach bezkontekstowych, których zadaniem jest przekształcanie ciągu symboli nieterminalnych na inne symbole nieterminalne bądź terminalne. Zatem wychodząc od ogółu (ogólna koncepcja planu miasta, podział na dzielnice, ulice) dochodzić będziemy do poszczególnych budynków i ich szczegółów architektonicznych. Automatyczne tworzenie wirtualnej urbanistyki z wykorzystaniem graficznego pakietu Maya w j. angielskim Automatic creation of virtual towns with the use of Maya graphical environment Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Maya w celu automatycznego tworzenia przestrzennych modeli wirtualnych miast. Poszczególne komponenty planu wirtualnego miasta powinny być tworzone w sposób losowy. Działanie systemu będzie oparte na odpowiednich gramatykach bezkontekstowych, których zadaniem jest przekształcanie ciągu symboli nieterminalnych na inne symbole nieterminalne bądź terminalne. Zatem wychodząc od ogółu (ogólna koncepcja planu miasta, podział na dzielnice, ulice) dochodzić będziemy do poszczególnych budynków i ich szczegółów architektonicznych. Automatyczne tworzenie wirtualnej urbanistyki z wykorzystaniem graficznego pakietu 3ds max w j. angielskim Automatic creation of virtual towns with the use of 3ds max graphical environment Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny 3ds max w celu automatycznego tworzenia przestrzennych modeli wirtualnych miast. Poszczególne komponenty planu wirtualnego miasta powinny być tworzone w sposób losowy. Działanie systemu będzie oparte na odpowiednich gramatykach bezkontekstowych, których zadaniem jest przekształcanie ciągu symboli nieterminalnych na inne symbole nieterminalne bądź terminalne. Zatem wychodząc od ogółu (ogólna koncepcja planu miasta, podział na dzielnice, ulice) dochodzić będziemy do poszczególnych budynków i ich szczegółów architektonicznych.

20 Automatyczne tworzenie wirtualnej urbanistyki z wykorzystaniem graficznego pakietu Blender w j. angielskim Automatic creation of virtual towns with the use of Blender graphical environment Celem pracy jest wykorzystanie możliwości oferowanych przez pakiet graficzny Blender w celu automatycznego tworzenia przestrzennych modeli wirtualnych miast. Poszczególne komponenty planu wirtualnego miasta powinny być tworzone w sposób losowy. Działanie systemu będzie oparte na odpowiednich gramatykach bezkontekstowych, których zadaniem jest przekształcanie ciągu symboli nieterminalnych na inne symbole nieterminalne bądź terminalne. Zatem wychodząc od ogółu (ogólna koncepcja planu miasta, podział na dzielnice, ulice) dochodzić będziemy do poszczególnych budynków i ich szczegółów architektonicznych. Opracowanie systemu konwersji wykresów instrumentów finansowych do postaci dźwiękowej w j. angielskim Development of the system for conversion of charts of financial instruments to acoustic form Celem pracy jest opracowanie systemu, który byłby w stanie dokonywać automatycznej konwersji wykresów instrumentów finansowych do postaci dźwiękowej. Dzięki takiemu podejściu planuje się uzyskać nowe możliwości analizy wykresów instrumentów finansowych poprzez ich swoiste odsłuchanie. Oczekuje się, że postępując w ten sposób łatwiej będzie można wykryć np. pewne okresowe wzorce zachowań inwestorów, które znajdują swe odzwierciedlenie na wykresach instrumentów finansowych. Opracowanie strategii inwestycyjnych opartych na arbitrażu stochastycznym dla rynków surowcowych i towarowych w j. angielskim Development of investments strategies based on stochastic arbitrage for commodities markets Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie w oparciu o dane historyczne systemu inwestycyjnego, którego zasady działania byłyby oparte na tzw. arbitrażu stochastycznym. Działanie takiego systemu polegałoby na jednoczesnym otwieraniu pozycji długich i krótkich na silnie skorelowanych ze sobą instrumentach finansowych, dzięki czemu straty poniesione na jednych z nich mogłyby być kompensowane na innych. W ten sposób tworzony jest całkowicie nowy pochodny instrument finansowy, którego właściwości stochastyczne są jakościowo odmienne od poszczególnych jego składowych. Opracowany system zostanie przetestowany w oparciu o historyczne notowania kontraktów dla różnych rynków surowcowych i towarowych.

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2013/2014 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Andrzej Zawiślak Symulacja zjawisk naturalnych przy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation

Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Simulator of Inventory Turnover in Internet Shop - Proposal of Implementation Grzegorz Chodak Wroc law University of Technology, Poland August 2004 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/34918/

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH

A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Jerzy Korczak Maciej Bac Krzysztof Drelczuk Aleksander Fafuła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A-TRADER DORADCZA PLATFORMA AGENTOWA DLA GRACZY GIEŁDOWYCH Wprowadzenie Problem eksploracji danych giełdowych

Bardziej szczegółowo

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA ELEKTRONIKI Maciej Twardy Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG

AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG Computer Science Vol. 10 2009 Marcin Gadamer, Adrian Horzyk AUTOMATYCZNA KONTEKSTOWA KOREKTA TEKSTÓW Z WYKORZYSTANIEM GRAFU LHG Automatyczna korekta tekstów stanowi ważny problem z punktu widzenia dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Raportzrealizacjizadańw2009r.

Raportzrealizacjizadańw2009r. Projekt PBZ-MNiSW Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji- aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Grupa Tematyczna GT-10 Modele wymiany handlowej na rynku zasobów transportowych sieci Raportzrealizacjizadańw2009r.

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP

OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Tomasz Kabala OCENA JAKOŚCI KODEKÓW AUDIO W USŁUDZE VOIP Kierujący pracą dyplomową:

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE 109-135 Krzysztof RÓŻANOWSKI 1 SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA Streszczenie Pojęcie sztucznej inteligencji, mimo powszechności używania tego terminu, nie jest łatwe do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

! #! % #& ( )%( )!+,,,.#

! #! % #& ( )%( )!+,,,.# ! # % & ( (% # ) +, ). /+ 0 1 2 +3 45! #! % #& ( )%( )!+,,,.# 6 1! / 0 STRESZCZENIE Zjawisko złożoności można rozumieć jako istnienie nietrywialnych własności makroskopowej struktury układu lub jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo