X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 MSIG 131/2013 (4248) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od r. do r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna 59 tel. (0-18) faks (0-18) NIP REGON Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik. Adres: Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna 59. Przedmiot działalności: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej. Rejestr sądowy: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Miejscowość: Krynica-Zdrój. Numer: 0111/ Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim: Czas trwania działalności przedsiębiorstwa jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od r. do r. 4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 5. Założenie kontynuacji działalności: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 24

2 MSIG 131/2013 (4248) poz Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło połączenie spółek Nie dotyczy. 7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego: Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego: Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zasad określonych w MSR w odniesieniu do: (np. rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, leasingu...) Zasady wyceny aktywów i pasywów: a) wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, środki trwałe w budowie): Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, lub umorzeniowe oraz odpisy z powodu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. Cena nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Obce środki trwałe przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po przyjęciu ich do użytkowania. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Poprawność przyjętych okresów amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji. Środki trwałe o niskiej wartości do 3,5 tys. zł są umarzane jednorazowo. Jednostka stosuje roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych: urządzenia techniczne i maszyny od 10% do 33% środki transportu od 20% do 40% pozostałe środki trwałe od 12,5% do 20% Środki trwałe w budowie oraz grunty nie podlegają amortyzacji. b) zapasy Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen lub rzeczywistego kosztu ich wytworzenia nie wyższych jednak od ceny sprzedaży netto. c) należności Należności wycenia się w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. d) aktywa pieniężne Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokat) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych. e) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. f) kapitał własny: Kapitał stanowi własność osoby fizycznej i powiększany jest o nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych. 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 25

3 MSIG 131/2013 (4248) poz g) rezerwy na zobowiązania: Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Przy ustaleniu wysokości rezerw na świadczenia pracownicze uwzględnia się okres zatrudnienia, wiek, staż pracy w jednostce, wynagrodzenie oraz stopę dyskontową obligacji długoterminowych. h) zobowiązania: Zobowiązania są wykazywane w wartości nominalnej. Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej. i) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. j) uznanie przychodów: Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto to jest bez uwzględniania podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów. Zasady wyceny przychodów i kosztów dotyczących niezakończonych umów budowlanych: Przychody i koszty dotyczące umów budowlanych długoterminowych o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się zgodnie z KRS nr 3 Niezakończone usługi budowlane. Cenę za usługę budowlaną ustala się w wysokości kosztów powiększonych o narzut zysku, zaś pomiaru stopnia zaawansowania umów dokonuje się na podstawie ustalenia proporcji kosztów umowy, poniesionych z tytułu prac wykonanych do danego momentu w stosunku do kosztorysowych łącznych kosztów umowy. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego: Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych. Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Główny Księgowy Bernadeta Główczyk-Srebrakowska Mochnaczka Wyżna, r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik Bilans na 31 grudnia 2012 r. Właściciel mgr inż. Krzysztof Machnik Aktywa nota Stan na r. Stan na r A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 26

4 MSIG 131/2013 (4248) poz Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Aktywa razem , ,64 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 27

5 MSIG 131/2013 (4248) poz Pasywa nota Stan na r. Stan na r A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy () III. Udziały (akcje) własne () IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego () B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 3. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe , , , , , , , , , , , , , , , ,59 264, , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Pasywa razem , ,64 Główny Księgowy Bernadeta Główczyk-Srebrakowska Właściciel mgr inż. Krzysztof Machnik Mochnaczka Wyżna, r. 28

6 MSIG 131/2013 (4248) poz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+GH): J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (KLM) nota r r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , r r Za okres , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Główny Księgowy Bernadeta Główczyk-Srebrakowska Właściciel mgr inż. Krzysztof Machnik Mochnaczka Wyżna, r. 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 29

7 MSIG 131/2013 (4248) poz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji przeksięgowania zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia akcji trwałego wycofania 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1. Zmiana udziałów (akcji) własnych a) zwiększenie (z tytułu) akcje przeznaczone do sprzedaży akcje przeznaczone do umorzenia b) zmniejszenie (z tytułu) sprzedaż akcji 3.1. Udziały akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) z podziału zysku ustawowo z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość aktualizacji zbytych środków własnych nota r r , , , , , , , , ,09 Za okres r r , , , , , , , , ,68 30

8 MSIG 131/2013 (4248) poz b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5a. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) zmiany cen rynkowych akcji wyceny bilansowej b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych wyceny bilansowej 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) dopłaty wspólników b) zmniejszenie (z tytułu) zwrotu dopłaty wspólników 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku z lalt ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 31

9 MSIG 131/2013 (4248) poz b) zmniejszenie (z tytułu) podział zysku pokrycie z kapitału właściciela 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik brutto a) zysk brutto b) strata brutto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Proponowany podział zysku a) Wypłata dywidendy b) Przekazanie na kapitał zakładowy c) Przekazanie na kapitał rezerwowy d) Pokrycie straty za lata ubiegłe e) Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy f) Zakuup środków trwałych g) Przekazanie na kapitał h) Wypłata dla właściciela i) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Główny Księgowy Bernadeta Główczyk-Srebrakowska Mochnaczka Wyżna, r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik Wyszczególnienie Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) nota r r , , , , , , , , , , , , , ,24 Za okres r r , , , ,03 Właściciel mgr inż. Krzysztof Machnik , , , , , , , , ,93 32

10 MSIG 131/2013 (4248) poz B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pieniężne netto, razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Główny Księgowy Bernadeta Główczyk-Srebrakowska Właściciel mgr inż. Krzysztof Machnik Mochnaczka Wyżna, r. 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 33

11 MSIG 131/2013 (4248) poz OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla: Pana Krzysztofa Machnika - Właściciela Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik II. Przeprowadziłem badanie załączonego sprawozdania finansowego: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej 59, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,64 zł; 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od roku do roku wykazujący zysk netto w wysokości ,35 zł; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od roku do roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,87 zł; 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od roku do roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,59 zł; Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Kierownik jednostki oraz członkowie organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą o Rachunkowości. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ano, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień: 1) Rozdziału 7 ustawy o rachunkowości. 2) Standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad polityki rachunkowości i znaczących szacunków, oraz sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. IV. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: a) Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od roku do roku, b) Sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. V. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. VI. Jerzy Migas nr 2546 kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego. Kluczowy Biegły Rewident Jerzy Migas nr ewid Jerzy Migas Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych KIBR Nr Muszyna, ul. Jasna 7 Muszyna, 28 marca 2013 r. 34

12 MSIG 131/2013 (4248) poz UCHWAŁA podjęta dnia r. Właściciela PBI MACHNIK Krzysztof Machnik z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej 59, Krynica-Zdrój, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziale zysku. 1 Właściciel PBI MACHNIK Krzysztof Machnik reprezentujący 100% kapitału zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 r. obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. 2 Właściciel reprezentujący 100% kapitału podjął uchwałę o podziale zysku w następujący sposób: zakup środków trwałych zł przekazanie na kapitał własny ,35 zł wypłata dla właściciela zł Uchwała obowiązuje z dniem podpisania. 3 Właściciel mgr inż. Krzysztof Machnik 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 35

13 MSIG 131/2013 (4248) poz Poz ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [BMSiG6394/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego RFI 487 za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Zestawienie lokat. 3. Bilans. 4. Rachunek wyniku z operacji. 5. Zestawienie zmian w aktywach netto. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Noty objaśniające. 8. Informację dodatkową. 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I) Nazwa Subfunduszu: ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego w dniu r. do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 487. Pierwsza wycena aktywów netto oraz aktywów netto na certyfikat inwestycyjny została dokonana w dniu r. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. II) Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu: 1. Celem inwestycyjnym ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego jest wzrost wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w wyniku wzrostu wartości lokal. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w pkt Fundusz realizuje cel inwestycyjny ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych w pkt 4 poniżej w podpunktach od 1) do 10) oraz w pkt 5, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu Funduszu. Fundusz będzie lokować Aktywa ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego przede wszystkim w lokaty denominowane w walucie polskiej na rynku polskim, o którym mowa w pkt 30 poniżej. Fundusz lokując Aktywa ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. 4. Fundusz może lokować Aktywa ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, w następujące kategorie lokat. 1) papiery wartościowe, w tym akcje spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, będące przedmiotem publicznej oferty, jak i niebędące przedmiotem takiej oferty; 2) prawa do akcji, warranty subskrypcyjne i prawa poboru akcji, o których mowa w punkcie 1); 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 5) waluty obce; 6) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; 9) listy zastawne; 10) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; pod warunkiem, że są zbywalne. 5. Fundusz może lokować Aktywa ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 6. Fundusz nie będzie komplementariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych. 7. W przypadku podjęcia zamiaru dokonania lokaty, o której mowa w pkt 4 ppkt 1 )-3), Towarzystwo przed podjęciem decyzji inwestycyjnej może zlecić w imieniu, na rzecz i na koszt Funduszu, z zastrzeżeniem art. 30 Statutu Funduszu, wykonanie 36

14 MSIG 131/2013 (4248) poz analizy ekonomiczno-prawnej przedmiotu inwestycji (due diligence), a także innych dodatkowych analiz mających na celu określenie wartości i ryzyk związanych z przedmiotem inwestycji, w tym także wyceny aktywów stanowiących potencjalny przedmiot lokaty, a także aktywów będących składowymi aktywów stanowiących potencjalny przedmiot lokat podmiotom wyspecjalizowanym w tym zakresie. 8. Z zastrzeżeniem pkt 9, papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, a także udziały w tym podmiocie i wierzytelności wobec tego podmiotu oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. 9. Ograniczeń, o którym mowa w pkt 8, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD. 10. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. 11. Waluta obca jednego państwa ani Euro nie może stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. 12. Lokaty, o których mowa w pkt 4 ppkt 7) i 8), nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w odniesieniu do lokat w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa albo certyfikaty emitowane przez jeden fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania. 13. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych pożyczki lub kredyty, których łączna wysokość liczona łącznie z wartością wyemitowanych obligacji nie przekracza 75 (siedemdziesięciu pięciu) % Wartości Aktywów Netto ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w chwili ich zaciągania. 14. Fundusz może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 (piętnaście) % Wartości Aktywów Netto ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75 % Wartości Aktywów Netto ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. 15. Fundusz w związku z działalnością ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że: 1) takie Instrumenty Pochodne, za wyjątkiem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych są przedmiotem obrotu na rynku m w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim, z zastrzeżeniem pkt 16, oraz 2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, nabytych do portfela inwestycyjnego ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości do tego portfela, b) kursów walut w związku z lokatami dokonywanymi w ramach ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego; 3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, 4) w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym wykorzystywane będą Instrumenty Pochodne wymienione w pkt 16, przy czym przy wyborze poszczególnych instrumentów Fundusz będzie kierował się kryteriami płynności oraz podnoszenia stopy zwrotu ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, 5) warunkiem zastosowania Instrumentów Pochodnych jest, aby portfel inwestycyjny ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego z uwzględnieniem ekspozycji na instrumentach stanowiących bazę utrzymywanych w portfelu ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego Instrumentów Pochodnych spełniał założenia realizowanej polityki inwestycyjnej ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, a w szczególności aby nie naruszał ograniczeń i limitów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych składników lokat ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. 16. Fundusz w związku z działalnością ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego będzie zawierał umowy mające za przedmiot następujące Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne: 1) notowane na rynku m kontrakty terminowe na uznane indeksy giełdowe, o których mowa w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych 2) notowane na rynku m kontrakty terminowe na akcje, 3) notowane na rynku m kontrakty terminowe na obligacje, 4) kontrakty zamiany stopy procentowej (interest rate swap), 5) kontrakty terminowe na stopę procentową (forward rate agreement). 6) kontrakty zamiany walut (curency swap), 7) opcje na stopy procentowe (interest rate option), 8) opcje na waluty (currency option), 9) opcje, których bazę stanowią papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego. 17. Przy stosowaniu limitu inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 8, Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów Pochodnych na warunkach określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych. 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 37

15 MSIG 131/2013 (4248) poz Przepisu pkt 17 nie stosuje się w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy. 19. Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość instrumentu uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych. 20. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia utworzenia ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. 21. Fundusz może z Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości 50 (pięćdziesięciu) % wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. Wysokość pożyczki udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 (dwudziestu) % wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. Fundusz udzieli pożyczki, jeżeli spełnione zostaną poniższe przesłanki: 1 ) pożyczkobiorcą jest spółka, której akcje lub udziały stanowią składnik Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego; 2) Fundusz dokona badania zdolności pożyczkobiorcy w zakresie zdolności do obsługi i spłaty zobowiązań i uzna je za wystarczające; 3) pożyczkobiorca będzie zobowiązany do wykorzystania pożyczki wyłącznie na określony w umowie pożyczki cel; 4) pożyczkobiorca ustanowi na rzecz Funduszu co najmniej jedno z wymienionych poniżej zabezpieczeń: a) hipoteka na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, b) zastaw lub zastaw rejestrowy, c) zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych, d) cesja wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, e) przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, f) gwarancja lub poręczenie osoby trzeciej, g) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia pożyczkobiorcy, h) blokada papierów wartościowych. 22. Fundusz w związku z działalnością ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego może udzielać poręczeń lub gwarancji za zobowiązania. Wysokość poręczenia lub gwarancji za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20 (dwudziestu) % wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. Fundusz udzieli poręczenia lub gwarancji, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: 1) beneficjent poręczenia lub gwarancji jest spółką, której akcje lub udziały stanowią składnik Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego; 2) Fundusz dokona badania zdolności beneficjenta poręczenia lub gwarancji w zakresie zdolności do obsługi i spłaty zobowiązań i uzna je za wystarczające; 3) beneficjent ustanowi na rzecz Funduszu co najmniej jedno z zabezpieczeń wskazanych w pkt 21 ppk 4) powyżej. 23. Minimalna wartość zabezpieczeń ustanowionych przez potencjalnych pożyczkobiorców lub beneficjentów nie będzie niższa niż 25 (dwadzieścia pięć) % wartości pożyczki lub zobowiązania Funduszu wynikającego z poręczenia lub gwarancji. 24. Spłata pożyczek, o których mowa w pkt 21 powyżej, będzie następowała w ratach. Umowa pożyczki określi każdorazowo wysokość oprocentowania i warunki spłaty pożyczki, w szczególności: 1) harmonogram spłat; 2) wysokość rat lub sposób ich obliczenia; 3) okres karencji w spłacie rat pożyczki; 4) możliwość okresowego zawieszenia spłat. 25. Z lokatami w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, związane są następujące rodzaje ryzyka: 1) ryzyko rynkowe, tj. ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Funduszu w wyniku niekorzystnych zmian poszczególnych zmiennych rynkowych, takich jak: kursy walut lub wartości rynkowych stóp procentowych, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych; 2) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Instrumentu Pochodnego; 3) ryzyko rozliczenia transakcji tj. ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym Instrumencie Pochodnym; 4) ryzyko kontrahenta ryzyko wynikające z możliwości niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez kontrahenta, z którym Fundusz będzie zawierał umowy lub wystawcy instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu, przy czym wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 5) ryzyko płynności ryzyko braku możliwości, w odpowiednio krótkim okresie czasu, zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych dokonuje pomiaru stosunku wielkości pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym Instrumencie, a w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych ryzyko płynności będzie mierzone poprzez analizę umów 38

16 MSIG 131/2013 (4248) poz w zakresie możliwości, realizacji transakcji zamykającej przed terminem realizacji transakcji wskazanym w umowie dotyczącej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego; 6) ryzyko modelu ryzyko wystąpienia różnicy pomiędzy wyceną rynkową, a wyceną teoretyczną opartą na prawidłowo skonstruowanym modelu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz będzie monitorował różnice wyceny według modelu do rzeczywistej ceny zamknięcia 7) ryzyko operacyjne związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym. 26. Maksymalne zaangażowanie ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznaczone jest jako łączna suma bezwzględnej wartości Instrumentów Pochodnych wykazanej w księgach rachunkowych Funduszu; wyznaczone w powyższy sposób maksymalne zaangażowanie ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wynosi 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. 27. W celu ograniczenia ryzyk wymienionych w pkt 25, Fundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na warunkach określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych, wyłącznie z zachowaniem następujących warunków i zasad: a) instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, mogą być wyłącznie: akcje, uznane indeksy giełdowe, papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut oraz stopy procentowe; b) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, to znaczy: w celu zabezpieczenia portfela inwestycyjnego ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego przed spadkiem wartości poszczególnych jego składników oraz w przypadku niedostatecznej dla realizowania polityki inwestycyjnej płynności instrumentów bazowych; c) łączna ekspozycja na instrumentach bazowych uzyskana poprzez bezpośrednie lokowanie w te instrumenty oraz poprzez zajęcie pozycji na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, nie będzie przekraczać zgodnego z prawem i Statutem poziomu ekspozycji dotyczącego tych instrumentów bazowych; d) Fundusz będzie dokonywał lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu realizacji polityki inwestycyjnej ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, to znaczy: i) w przypadku nabycia przez Fundusz obligacji o oprocentowaniu stałym w celu modyfikacji ich oprocentowania na zmienne, ii) w przypadku nabycia instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych w celu wyeliminowania ryzyka kursowego. iii) w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej charakteryzującego portfel inwestycyjny ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego poprzez zmniejszenie wrażliwości wartości tego portfela na zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych, iv) w celu zabezpieczenia stopy procentowej, według której będą realizowane przyszłe lokaty ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa dokonania przez Fundusz lokaty oraz pod warunkiem, że planowany termin dokonania lokaty nie przekracza 3 miesięcy. 28. W przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: 1) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z instytucjami kredytowymi lub z innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, lub z podmiotami podlegającymi i stosującymi się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym; 2) Fundusz nie może zawierać z danym podmiotem kolejnych transakcji zwiększających ryzyko kontrahenta, jeżeli wartość ryzyka kontrahenta dla tego podmiotu wyznaczana jako wartość ustalonego przez ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego niezrealizowanego zysku na transakcjach z tym kontrahentem, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne przekracza 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny jeżeli przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego; 3) łączna wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych ze wszystkimi podmiotami, nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego; 4) wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z jednej transakcji, której przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w odniesieniu do jednego kontrahenta nie może przekroczyć 10% (dziesięć procent) wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego; 5) dany Niewystandaryzowany Instrument Pochodny powinien być kwotowany z co najmniej miesięczną częstotliwością, przy czym różnica pomiędzy kwotowaną ceną kupna i kwotowaną ceną sprzedaży nie może przekraczać 5% (pięciu procent) wartości nominalnej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z Dnia Wyceny. 29. Fundusz jest obowiązany ustalać w każdym Dniu Wyceny Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego wartość pozycji w instrumencie bazowym dla danego Instrumentu Pochodnego w ten sposób, że od wartości zajętych pozycji długich w bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego, odejmuje wartość zajmowanych pozycji krótkich w takiej samej 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 39

17 MSIG 131/2013 (4248) poz bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia lub płatności w pełni kompensującego ryzyka wynikające z zajętych pozycji. 30. Lokaty ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego spełniają kryteria rynku polskiego, jeśli spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 1) są instrumentami finansowymi emitowanymi przez podmiot gospodarczy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) dają prawo do nabycia instrumentów finansowych emitowanych przez podmiot gospodarczy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 3) są instrumentami finansowymi emitowanymi przez władze i instytucje publiczne mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) dają prawo do nabycia instrumentów finansowych emitowanych przez władze i instytucje publiczne mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) są nominowane w polskich złotych. 31. Minimalne zaangażowanie ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w kategorie spełniające kryterium, o którym mowa w pkt 30, wynosi 50% wartości Aktywów tego Subfunduszu. 32. Ekspozycja portfela ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego na akcje może być uzyskiwana dzięki zajmowaniu długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. W wyniku stosowania powyższej strategii portfel akcyjny ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego może być w całości zastąpiony odpowiednią liczbą długich pozycji na kontraktach terminowych na WIG Fundusz może dokonywać na rzecz ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego transakcji o charakterze arbitrażowym polegających na jednoczesnym nabywaniu akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 i jednoczesnym zajmowaniu krótkich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20, notowanych na GPW. W wyniku stosowania powyższej strategii udział bezpośrednich lokat w akcje wchodzące w skład Indeksu WIG20 może dojść do 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Netto Subfunduszu z zastrzeżeniem postanowień pkt 25 ppkt 5). Zajęcie pozycji krótkiej na kontrakcie terminowym na WIG20, notowanym na GPW powoduje zmniejszenie ekspozycji portfela ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego na akcje. ALTUS Subfundusz ASZ Rynku Polskiego może zmniejszyć ekspozycję na akcje poprzez zajmowanie krótkich pozycji na kontraktach terminowych na WIG20 w momencie, gdy ich kurs rynkowy będzie wyższy od ich wyceny teoretycznej. III) Kryteria doboru lokat: 1. Dobór lokat do portfela ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego będzie się opierał na założeniu inwestowania na rynku polskim. Fundusz realizuje cel inwestycyjny ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego jako subfunduszu aktywnej alokacji, poprzez inwestowanie Aktywów ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w proporcji zależnej od oceny perspektyw polskiego rynku, z uwzględnieniem przewidzianych w art. II pkt 3 zasad dywersyfikacji lokat. ALTUS Subfundusz ASZ Rynku Polskiego charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w Aktywach ALTUS Subfundusz ASZ Rynku Polskiego podejmowane będą przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na polskim rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. 2. Kryterium doboru instrumentów udziałowych do portfela ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego to maksymalizacja zwrotu z lokat ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. Zarządzający lokować będą Aktywa ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego w instrumenty udziałowe mogące osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału przy akceptacji znacznego ryzyka inwestycyjnego związanego z dokonywanymi lokatami. Zarządzający ALTUS Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego brać będą pod uwagę m.in. bieżącą sytuację ekonomicznofinansowoprawną podmiotu, perspektywy wzrostu jego wartości, wartość rynkową posiadanych przez niego aktywów, jego otoczenie zewnętrzne, atrakcyjność i długoterminowe prognozy rozwoju branży, w której działa, spodziewane stopy zwrotu oraz ryzyka związane z działalnością. 3. Kryteriami doboru instrumentów dłużnych do portfela ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego są prognozy zarządzających co do kształtowania się w przyszłości stóp procentowych oraz analiza sytuacji makroekonomicznej. 4. Kryteriami doboru instrumentów pieniężnych do portfela ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego jest zapewnienie płynności lokowanych środków, w szczególności umożliwiające terminową regulację zobowiązań ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego oraz minimalizację ryzyka walutowego. 5. W zakresie doboru Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych do portfela ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego, Fundusz będzie uwzględniał kryteria, o których mowa w art. II pkt Kryterium doboru lokat, o których mowa w art. ll pkt 4 ppkt 7) i 8), do portfela ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego jest maksymalizacja zwrotu z lokat ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego. Zarządzający ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego brać będą pod uwagę m.in. bieżące i historyczne wyniki inwestycyjne funduszu, atrakcyjność i długoterminowe prognozy rozwoju rynków i branż, w które inwestuje fundusz oraz spodziewane stopy zwrotu oraz ryzyka związane z jego działalnością. 7. Do ALTUS Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego zastosowanie mają również ogólne zasady doboru lokat, określone w art. 22 Statutu Funduszu. 40

18 MSIG 131/2013 (4248) poz IV) Firma, siedziba i adres Towarzystwa: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS V) Podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe Subfunduszu od dnia ich otwarcia są prowadzone przez OFIZ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22 biuro 8B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS VI) Podmiot który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego: WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00131) przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS VII) Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy: Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień r. obejmuje okres od dnia r. do dnia r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu ALTUS TFI S.A. nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu. VIII) Waluta sprawozdania: Zgodnie z 32 pkt 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych ( Dz. U. 249 poz. 1859). sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny. IX) Serie, emisje certyfikatów inwestycyjnych i cechy różnicujące certyfikaty inwestycyjne: Subfundusz wyemitował następujące serie Certyfikatów Inwestycyjnych: Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, Certyfikaty Inwestycyjne serii C, Certyfikaty Inwestycyjne serii D, Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, Certyfikatów Inwestycyjnych serii F, Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, Certyfikaty Inwestycyjne serii H, Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, Certyfikatów Inwestycyjnych serii K. Na dzień bilansowy Subfundusz posiadał następujące serie Certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, Certyfikaty Inwestycyjne serii C, Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, Certyfikatów Inwestycyjnych serii F, Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, Certyfikaty Inwestycyjne serii H, Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, Certyfikaty Inwestycyjne serii K. Certyfikaty Inwestycyjne nie są notowane na aktywnym rynku 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 41

19 42 TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje ,56% ,99% Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe ,85% _ Listy zastawne _ Dłużne papiery wartościowe ,29% ,19% Instrumenty pochodne 248 0,09% ,28% Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością _ Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne _ Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności ,85% Weksle _ Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie _ Inne Suma: ,79% ,31% Do wyliczenia procentowego udziału danego składnika lokat w aktywach funduszu przyjmuje się aktywa wyrażone w wartościach dokładnych. Zestawienie składników lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. MSIG 131/2013 (4248) poz. 9760

20 9 LIPCA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 43 TABELA UZUPEŁNIAJĄCA AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem me ,03% CUBE.ITG SA (PLMCINT00013) DTP S.A. (PLDTP ) ADUMA S.A. (PLADUMA00013) ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) ORPHEE SA (ORPHEE LTD) (CH ) nie nie nie nie nie NEWCONNECT ASO Polska ,16% NEWCONNECT ASO Polska ,06% NEWCONNECT ASO Polska ,36% NEWCONNECT ASO Polska ,23% NEWCONNECT ASO Szwajcaria ,22% ,33% CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032) BIOTON S.A. (PLBIOTN00029) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A (PLPAQUA0001B) GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014) AGORA S.A. (PLAGORA00067) BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. (PLNFI ) EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. (PLEMCIM00017) W WARSZAWIE Polska ,23% W WARSZAWIE Polska ,03% W WARSZAWIE Polska ,12% W WARSZAWIE Polska ,49% W WARSZAWIE 798 Polska 5 8 W WARSZAWIE Polska ,87% W WARSZAWIE Polska ,77% MSIG 131/2013 (4248) poz. 9760

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12627. Firma Handlowo-Produkcyjno-Transportowa w Gorczenicy. [BMSiG-9032/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 14/2016 (4899) poz. 1538 1538 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1538. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. [BMSiG-1056/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 75/2015 (4706) poz. 4832 4832 Poz. 4832.. [BMSiG-4664/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE - nazwa: - siedziba: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin - forma prawna: niepaństwowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9943 9943 Poz. 9943. P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata w Podegrodziu. [BMSiG-8049/2015] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. PHU Lokomotiv z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5222. WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA. [BMSiG-4900/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wyższa Szkoła Menedżerska 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 Regon 011146123

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 210/2015 (4841) poz

MSIG 210/2015 (4841) poz MSIG 210/2015 (4841) poz. 16528 16528 Poz. 16528. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. [BMSiG-12940/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 wg załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 243/2013 (4360) poz. 17640 Poz. 17640. Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe TOPAZ Zbigniew Paczóski w Sokołowie Podlaskim. [BMSiG14516/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 16169. Opera Bałtycka w Gdańsku. [BMSiG-14654/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Opery Bałtyckiej w Gdańsku za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

MSIG 104/2016 (4989) poz

MSIG 104/2016 (4989) poz MSIG 104/2016 (4989) poz. 13528 13528 Poz. 13528. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. [BMSiG-12257/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzane do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6558. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO w Krakowie. [BMSiG-6011/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 66/2013 (4183) poz. 4707 4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe, w skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. X. OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17175. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. [BMSiG-10390/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 10350. DAR-POL w Ochudnie. [BMSiG-9353/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozadania finansowego sporządzonego za 2013 rok 1. Nazwa (firma) i siedziba: DAR- POL - miejsca prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4034. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. [BMSiG-3691/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r. Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472

MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472 MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472 Poz. 7472. INŻBUD Tomasz Trepka w Rybniku. [BMSiG-6428/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 197/2015 (4828) poz. 15335 15335 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15335. Przedsiębiorstwo Budowlane JACK-BUD w Poznaniu. [BMSiG-10307/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 237/2015 (4868) poz. 19243 19243 Poz. 19243. FIJAŁKOWSKI w Rybniku. [BMSiG-18426/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 101/2016 (4986) poz. 12996 12996 Poz. 12996. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZACHARZEWSKI w Łomży. [BMSiG-11890/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo