Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej?"

Transkrypt

1 Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej? Autor: prof. Jan Popczyk Politechnika Śląska ( Energetyka Cieplna i Zawodowa 2/2006) Punkt wyjścia 1. Gra na dwóch poziomach staje się w elektroenergetyce coraz bardziej wyrazista. Pierwszy poziom to gra strategiczna prezesów (z zapleczami) w obszarze restrukturyzacji elektroenergetyki o konsolidację (o zablokowanie konkurencji). Drugi poziom to gra specjalistów, dzielących włos na czworo, o rozwiązania rynkowe wdrażane za pomocą ustawy, która od uchwalenia w 1997 roku była nowelizowana 32 razy. 2. W obszarze restrukturyzacji wygrani prezesi i zaplecza prezesów (zarówno w wytwarzaniu jak i w dystrybucji) oraz rząd muszą coś zrobić ze swoją wielką wygraną w postaci odbudowywanego monopolu, utrwalanej monokultury węglowej (zamykającej przestrzeń dla nowych technologii) oraz skonsolidowanych związków zawodowych (przeciwnych wszelkim zmianom naruszającym ich interes). 3. W obszarze rynku energii elektrycznej zwolennicy konkurencji, walcząc z pogarszającą się jakością regulacji, proponują jej ostrożne rozluźnienie. Etatyści walczą o sprawiedliwy" rynek za pomocą omnipotentnej (coraz bardziej szczegółowej) regulacji. Jedni i drudzy dali się uwikłać w walkę chroniącą elektroenergetykę przed drobnymi błędami, nie zauważają natomiast nadciągającej katastrofy. 4. Do najważniejszych czynników, które obiektywnie zadecydują o cenach (inna rzecz kiedy), należą: po pierwsze - nadchodzący okres inwestycji odtworzeniowych w elektroenergetyce. Po drugie-stabilizacja/stagnacja rynku energii elektrycznej, czyli ilościowy wzrost rynku poniżej wzrostu gospodarki (z powodu tej stabilizacji/stagnacji nie będzie możliwe finansowanie inwestycji pod przychody związane ze wzrostem rynku). Po trzecie - zasadnicze przewartościowania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego (w szczególności chodzi o coraz wyższą świadomość odbiorców, że bezpieczeństwo energetyczne jest bardzo drogie i że pożądane jest jego zróżnicowanie dla różnych grup odbiorców). Po czwarte - rosnąca dominacja wymagań ekologicznych w elektroenergetyce i rosnące szybko umiejętności w zakresie internalizacji zewnętrznych kosztów środowiskowych (przy tym znaczenie ma fakt, że względy środowiska przeniknęły już do masowej świadomości społecznej i dalej będą umiejętnie wykorzystywane przez różnorodne grupy lobbystyczne). Po piąte -fakt, że nowe technologie, z natury prorynkowe, w tym zharmonizowane" z generalnym podejściem w zakresie internalizacji kosztów zewnętrznych, zarówno środowiska jak i bezpieczeństwa energetycznego, już istnieją. Uwagi dotyczące analizy ryzyka. Problem stopy dyskontowej Nadszedł czas, aby stopę dyskontową również w elektroenergetyce określać za pomocą uniwersalnej formuły: gdzie: s a - jest kosztem alternatywnym kapitału (najczęściej równym oprocentowaniu

2 państwowych obligacji długoterminowych), s r - jest natomiast stopą ryzyka, charakterystyczną dla danej działalności gospodarczej. Wzór (1) może stanowić podstawę do powiązania stopy dyskontowej z ryzykiem różnych technologii wytwórczych w elektroenergetyce. Mianowicie wielkość s a, będąca emanacją dochodowości rynku kapitałowego, jest znana z tego właśnie rynku. Wielkość s r, będąca emanacją regulacji w elektroenergetyce, powinna być podawana przez regulatora w postaci wartości referencyjnych stóp ryzyka dla poszczególnych technologii wytwórczych do publicznej wiadomości inwestorów. Wybór stopy dyskontowej jako wielkości makroekonomicznej, do zilustrowania problemu ryzyka w elektroenergetyce rynkowej, i ogólnie na rynkach z wymaganą kapitałochłonną infrastrukturą, ma charakterystyczne znaczenie z wielu punktów widzenia, z których dwa są najważniejsze. Po pierwsze podejście do stopy dyskontowej wyrażone za pomocą wzoru (1) wskazuje, że rynek będzie wymuszał zbliżanie się tradycyjnych metodologii ocen ekonomicznych inwestycji materialnych w elektroenergetyce do metodologii ocen inwestycji kapitałowych. Oczywiście to oznacza uniwersalizację i zrównywanie w tendencji, dochodowości inwestycji infrastrukturalnych i dochodowości rynku, wyrażanej za pomocą dochodowości akcji wchodzących w skład charakterystycznych indeksów akcji, np. indeksu Dow Jones. Inaczej oznacza to trend na konkurencyjnych rynkach usług infrastrukturalnych od rachunku ekonomicznego do finansowego i od rachunku długoterminowego do krótkoterminowego. Po drugie, wzór (1) wskazuje na podstawowe zadanie do wykonania w zakresie niezbędnego unowocześnienia systemów regulacyjnych rynków usług infrastrukturalnych. Mianowicie, zadaniem tym jest niezwłoczne stworzenie przez regulatorów podstaw do wyznaczenia stopy ryzyka s i określenie jej wartości referencyjnej w poszczególnych segmentach infrastruktury. W przypadku elektroenergetyki wyzwaniem jest określenie stopy ryzyka s r, zróżnicowanej dla elektroenergetyki węglowej, gazowej, odnawialnej, atomowej oraz dla technologii proefektywnościowych w obszarze użytkowania energii elektrycznej. W tab. 1 przedstawiono propozycję wyceny" jakościowej ryzyka (na które narażeni są niezależni inwestorzy), związanego z każdym z wymienionych czynników dla czterech podstawowych technologii wytwórczych. Dodatkowo w tablicy uwzględniono pro-efektywnościowe technologie w obszarze użytkowania energii elektrycznej. Jest jasne, że propozycja wyceny" przedstawiona w tablicy ma charakter bardzo zgrubny. Pozwala ona jednak ustalić preferencje inwestorów z dużym prawdopodobieństwem. Mianowicie, w miarę jak będą wzmacniać się mechanizmy rynkowe, najwyższy priorytet osiągną inwestycje w proefektywnościowe technologie popytowe (czyli inwestycje poza elektroenergetyką). Potem dopiero będą technologie wytwórcze w elektroenergetyce, kolejno: gazowe, odnawialne, węglowe i atomowe. Generalnie w praktyce, z punktu widzenia polityki inwestycyjnej chodzi o to, aby elektroenergetyka i gazownictwo podjęły dyskusję w otwartym środowisku: jakie kierunki inwestowania z punktu widzenia przyszłych dostaw energii są właściwe. Mianowicie: elektrownia atomowa za minimum 10 mld zł, z czasem realizacji minimum 10 lat od zamknięcia finansowego, projekt Legnica za 20 mld zł, z czasem realizacji 8 lat od zamknięcia finansowego, czy może jednak terminale LNG w Gdańsku (ewentualnie w Świnoujściu, lub na pełnym morzu) za 2 mld zł, z czasem realizacji 3 lata od zamknięcia finansowego. Czy może jednak agroenergetyka, którą można rozwijać ewolucyjnie od zaraz, za tyle pieniędzy, ile się ma, i w takim tempie, jakiego wymagają rzeczywiste potrzeby?

3 Konfrontacja technologii w ujęciu praktycznym Przez ponad osiem lat kontrakty KDT były selektywnie finansowane z dopłat solidarnie płaconych przez wszystkich odbiorców i stały się usprawiedliwieniem braku rynku energii elektrycznej. Zostały one skutecznie wykorzystane do zablokowania wejścia na rynek niezależnych inwestorów (w tym wejścia ciepłownictwa na rynek energii elektrycznej). Dlatego obecnie, kiedy rozpoczynają się inwestycje w wielkie źródła węglowe, nie można dopuścić, aby były one znowu selektywnie finansowane, tym razem za pomocą obniżki wartości skonsolidowanych przedsiębiorstw, z wykorzystaniem przez wytwórców zdolności kredytowych przejętych spółek dystrybucyjnych. Powinno się natomiast zapewnić rynkowe finansowanie, w ramach którego zapewnione zostaną jednakowe warunki dla skonsolidowanych spółek skarbu państwa i dla inwestorów prywatnych (którzy nie są zainteresowani wchodzeniem do Polski za cenę obniżenia swojej wartości). Na początku 2006 roku zakres inwestycji odtworzeniowych w obszarze źródeł węglowych nie jest jednak (na szczęście) całkowicie zdeterminowany. Najważniejsza alternatywa to wykorzystanie wielkiego potencjału rozwoju kogenerecji gazowej, tkwiącego w ciepłownictwie. Ceny gazu vs ceny węgla. Internalizacja kosztów zewnętrznych Gwałtowny wzrost cen węgla w końcu 2004 roku (do 80 USD za tonę na giełdach w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii) oraz cen ropy naftowej w 2005 roku (do 70 USD za baryłkę na giełdzie w Nowym Jorku) jest najbardziej widoczną przesłanką przyszłego rozwoju nowych technologii energetycznych, zwłaszcza energetyki wodorowej (przyspieszy ten rozwój). Z kolei nowe technologie zrewolucjonizują cenotwórstwo w obszarze całej energetyki. Dlatego obecne ceny węgla oraz gazu nie mogą stanowić bezpośredniej podstawy do oceny efektywności wielkich źródeł węglowych, które będą pracować przez ponad 30 lat. Poniżej przedstawia się trzy przykładowe czynniki, które zmienią strukturę konkurencyjności źródeł węglowych i gazowych. Po pierwsze - ceny polskiego węgla będą znacznie rosły w nadchodzących latach z powodu całkowitego eliminowania wszelkich (pośrednich) form jego subsydiowania i z powodu koniecznych po 2010 roku wielkich nakładów inwestycyjnych w nowe pokłady.

4 Po drugie - ceny gazu, wynikające obecnie z ich korelacji z cenami ropy oraz z upolitycznienia cen gazu rosyjskiego, zaczną się stabilizować. Mechanizm będzie następujący: ceny gazu będą coraz silniej związane na świecie z cenami energii elektrycznej. Wzrost cen energii elektrycznej, powodowany internalizacją kosztów zewnętrznych środowiska, nie będzie się jednak przekładał na wzrost cen gazu, ale na wzrost udziału gazu w bazie paliwowej do produkcji energii elektrycznej. Po trzecie - konkurencyjność gazu będzie rosła ze wzrostem zakresu internalizacji kosztów zewnętrznych (głównie środowiska, ale także bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych). Ze względu na podstawowe znaczenie tego czynnika, w tab. 2 przedstawia się koszty zewnętrzne, obliczone przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej i wiarygodnej metodyki ścieżki oddziaływań", rozwiniętej w ramach projektu Komisji Europejskiej ExterneE" (Externalities of Energy), która została już wielokrotnie wykorzystana w tzw. analizach kosztów i korzyści (cost-benefif), wspomagających podejmowanie decyzji podczas prac nad propozycjami dyrektyw Komisji Europejskiej. Niestety skierowany przez Ministerstwo Gospodarki w marcu 2006 roku do społecznej konsultacji rządowy Program dla elektroenergetyki" nie respektuje przedstawionych powyżej obiektywnych uwarunkowań. O Programie można nawet powiedzieć, że został zbudowany wbrew obiektywnym potrzebom. Ze względu na ten konflikt, poniżej przedstawia się uwagi do Programu, które kończą się autorską (Popczyka) propozycją programu alternatywnego.

5 Uwagi do rządowego Programu dla energetyki" (datowanego: 2 marca 2006) Diagnoza przedstawiona w Programie (brak konkurencji, zagrożenie związane ze wzrostem cen energii elektrycznej, zagrożenie wystąpienia deficytu mocy, zagrożenie niewykonalności zapisów Traktatu Akcesyjnego w zakresie redukcji emisji S0 2 i inne) jest na ogół prawidłowa. Proponowane w Programie rozwiązanie (konsolidacja pionowa, utworzenie dwóch węglowych grup wytwórczych PGE i PKE, posiadających łączny udział w rynku produkcji przekraczający 70 proc. i w rynku dostaw ponad 50 proc.) jest natomiast (na współczesne uwarunkowania) błędne. Rzeczywisty cel Programu to bezsprzecznie przeprowadzenie konsolidacji pionowej i tym sposobem zabezpieczenie się przedsiębiorstw BOT i PKE przed konkurencją oraz zyskanie dostępu do kapitału PSE i do zdolności kredytowych spółek dystrybucyjnych oraz ich wykorzystanie do finansowania inwestycji wytwórczych (inwestycji w źródła węglowe). Charakterystyczne szczegółowe cechy Programu (negatywne) 1. Nasilenie sektorowego charakteru restrukturyzacji elektroenergetyki, z negatywnymi skutkami w postaci: po pierwsze - konieczności zastosowania najgorszego z możliwych wariantów restrukturyzacji zatrudnienia, mianowicie poprzez zwolnienia. Po drugie - zamknięcia przestrzeni dla rozwoju nowych technologii (utrwalenia dominacji technologii węglowych), po trzecie - pozbawienie rządu, ale też przedsiębiorstw, możliwości zarządzania ryzykiem (w efekcie pojawienia się wielkich nietrafionych inwestycji oraz wzrostu cen energii elektrycznej). 2. Program całkowicie eliminuje restrukturyzację stwarzającą możliwość konwergencji elektroenergetyki i gazownictwa (mimo, że jest to najsilniejszy trend w krajach UE. Potwierdzają to przykłady powiązań kapitałowych przedsiębiorstw już zrealizowanych lub realizowanych: Niemcy, Hiszpania, Portugalia). 3. Program nie zawiera żadnych rozwiązań, które byłyby zdolne wprowadzić elektroenergetykę na drogę budowy jej efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa energetycznego poprzez zastosowanie strategii rozwojowych takich jak ogłoszone przez rządy: Szwecji (w październiku 2005 roku) i USA (w lutym 2006 roku) i uczynić z elektroenergetyki największy w gospodarce obszar innowacyjności technologicznej. 4. Program nie odpowiada na pytanie dotyczące finansowania bazy paliwowej dla elektroenergetyki, w której dominacja węgla będzie, po przeprowadzeniu konsolidacji pionowej, bezdyskusyjna. W szczególności charakterystyczne jest pominięcie w Programie skutków (w zakresie wzrostu cen energii elektrycznej) niezbędnych wielkich inwestycji w nowe pokłady w górnictwie węgla kamiennego (które trzeba będzie rozpocząć już pod koniec obecnej dekady) oraz wielkich inwestycji w nowe kopalnie węgla brunatnego (które trzeba będzie rozpocząć w przyszłej dekadzie). 5. Program nie pokazuje wielkiego potencjału energetyki gazowej (konwersji paliwowej w istniejących elektrociepłowniach węglowych oraz rozwoju kogeneracji gazowej, do wykorzystania w ciepłownictwie). Program nie wskazuje także wielkiego potencjału rozwoju agroenergetyki (stanowiącej główną bazę paliwową w strategiach rozwojowych przyjętych przez rządy USA i Szwecji, por. p. 3). 6. Program nie odpowiada na pytanie, jakie mechanizmy spowodują rozwój rynku inwestycyjnego w elektroenergetyce (jakie mechanizmy wykreują segment niezależnych inwestorów) i uchronią w nadchodzących latach rząd przed ryzykiem konieczności negocjacji (z Komisją Europejską) pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorstw elektroenergetycznych.

6 Rozwiązania stawiające Program (MG) w opozycji do Zielonej Księgi (UE) 1. Program utrwala monokulturę węglową polskiej elektroenergetyki, a zgodnie z Zieloną Księgą kraje członkowskie powinny dywersyfikować bazę paliwową dla elektroenergetyki. 2. Program prowadzi do kontynuacji rozwiązań technologicznych (cechujących się zbyt niską na obecny czas sprawnością energetyczną oraz zbyt dużym negatywnym oddziaływaniem na środowisko), a zgodnie z Zieloną Księgą państwa członkowskie powinny stawiać na wysokosprawne technologie (kogeneracja, trójgeneracja) oraz przyjazne środowisku (technologie gazowe, agroenergetyka). Jakie zagrożenie pociąga za sobą Program w obszarze bezpieczeństwa energetycznego? Podstawowym zagrożeniem jest rzeczywiste zablokowanie rozwoju energetyki gazowej i tym samym zablokowanie rozwoju rynku popytowego na gaz. W związku z tym Program jest sprzeczny z działaniami rządu, które polegają na zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski za pomocą budowy terminalu importowego gazu LNG oraz importu gazu z Norwegii (działania rządu kreują sytuację polegającą na wzroście podaży gazu. którego nie będzie komu sprzedać, jeśli ogłoszony rządowy Program w zakresie elektroenergtyki zostanie zrealizowany). Jak zweryfikować wiarygodność Programu? Zobowiązać URE do ustalenia kosztów energii elektrycznej z realizowanych/planowanych inwestycji w źródła węglowe (blok Pątnów, blok Łagisza, blok Bełchatów II, program rozwojowy PKE do 2020 roku w moce wytwórcze, projekt Legnica) i skonfrontować je z zapisami Programu dotyczącymi obiecywanej obniżki cen (energii elektrycznej). Okaże się, że koszt energii elektrycznej z tych źródeł nawet przy obecnych regulacjach jest porównywalny z kosztem energii elektrycznej z nowych źródeł gazowych (właściwe uwzględnienie opłat przesyłowych i internalizacja kosztów zewnętrznych, choćby tylko w niewielkim zakresie, zwiększa przewagę konkurencyjną źródeł gazowych względem nowych źródeł węglowych). Jaki mechanizm zadziała po zrealizowaniu Programu? Skonsolidowane przedsiębiorstwa zrealizują inwestycje w źródła węglowe, w których energia elektryczna będzie produkowana z kosztem wyższym od ceny na konkurencyjnym rynku (a ten będzie coraz skuteczniej monitorowany przez Komisję Europejską). Różnica będzie finansowana obniżką wartości skonsolidowanych przedsiębiorstw (konsekwencje poniesie skarb państwa). Jakie rozwiązanie zastosować? Powiązać restrukturyzację elektroenergetyki z restrukturyzacją gazownictwa, tzn. utworzyć grupy elektroenergetyczno- gazowe (gazowo-elektroenergetyczne). Rozpocząć od wykorzystania krajowego potencjału kogeneracji gazowej (około 3 tys. MW elektrycznych), tkwiącego w ciepłownictwie. Zamienić Program utrwalający sektorowość elektroenergtyki i cechujący się kontynuacją technologiczną na program otwarty na inne sektory energetyczne (gazownictwo oraz ciepłownictwo) i na nowe technologie wytwórcze (rozproszone, wysokosprawne, przyjazne środowisku). Kierunkowa propozycja programu alternatywnego 1. Utworzyć w 2006 roku krajowego lidera gazowo-elektroenergetycznego PSE-GNiG w postaci grupy obejmującej PGNiG i PSE (po transferze majątku elektroenergetycznej sieci przesyłowej do

7 PSE-Operator). To rozwiązanie pozwoli wytworzyć równowagę między trzema podstawowymi grupami wytwórczymi: BOT-grupa bazująca przede wszystkim na węglu brunatnym (Bełchatów, Turów) i częściowo na węglu kamiennym (Opole), PKE-grupa oparta na węglu kamiennym, PSE- GNiG - grupa obejmująca energetykę gazową (z Elektrociepłownią Gorzów, zdolna do natychmiastowego wykorzystania krajowego potencjału kogeneracji gazowej tkwiącego w ciepłownictwie, wynoszącego około 3000 MW mocy elektrycznej) oraz energetykę odnawialną (segment rynku tworzony przez Grupę Elektrownie Szczytowo Pompowe). 2. Wszystkie trzy grupy wytwórcze (PSE-GNiG, BOT, PKE) sprywatyzować (bez opóźniania procesu prywatyzacyjnego, ale bez ryzyka stworzenia nadmiernej, z punktu widzenia chłonności rynku kapitałowego, podaży ofert). Prywatyzację tę wykorzystać do definitywnego uwolnienia rynku energii elektrycznej od kontraktów KDT. Ponadto prywatyzację uczynić narzędziem efektywnego rozwiązania dwóch problemów, które są ukrywane w Programie (świadomie lub nie), mianowicie: problemu przedsiębiorstw wytwórczych tracących płynność finansową (dotychczas niezrestrukturyzowanych, takich jak np. Elektrociepłownia Zabrze, Elektrociepłownia Tychy i inne) oraz problemu przedsiębiorstw zweryfikowanych już w minionych latach negatywnie przez inwestorów i dalej tracących wartość rynkową (Zespół Elektrowni Dolna Odra, Zespół Elektrowni Ostrołęka, Elektrownia Stalowa Wola, Elektrownia Kozienice i inne). Problemy te rozwiązać poprzez skierowanie do inwestorów ofert wiązanych (do każdej z trzech podstawowych grup wytwórczych dołączyć dodatkowe przedsiębiorstwa wytwórcze, wybrane spośród niesprywatyzowanych). 3. Przeprowadzić w 2006 roku restrukturyzację podsektora dystrybucyjnego, polegającą na efektywnym wydzieleniu operatorów dystrybucyjnych z majątkiem sieciowym. Pozostałe składniki majątku grup dystrybucyjnych będących własnością skarbu państwa sprywatyzować (z uwagą jak w p. 2), z wykorzystaniem tej prywatyzacji do aktywizacji gospodarczej regionów (w ramach polityk regionalnych sformułowanych w Narodowym Planie Rozwoju na lata , lub w dokumencie o podobnym charakterze). 4. Przeprowadzić reformę systemu regulacyjnego w kierunku złagodzenia regulacji kosztowej, wzmocnienia mechanizmów konkurencji, zwiększenia zakresu odwzorowania kosztów zewnętrznych środowiska, zapewnienia niezależnym wytwórcom niedyskryminujących warunków do inwestowania (takich, jakie mają przedsiębiorstwa dotychczasowej energetyki zawodowej).

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta

Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta Konsolidacja pionowa pozbawi pracy nawet 50 tys. osób Sprzedajmy dystrybucję za tyle ile jest warta Rozmowa z prof. Janem Popczykiem, Gazeta Prawna, 23 listopad 2004 r. Julita Wróbel: Przyzwolenie rządu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergetyki zapaść czy odwilŝ Autor: Szymon Godecki, Agnieszka Panek - Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2007) Artykuł

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku

I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku I co dalej z KDT? Warszawa, 14 czerwca 2007 roku 0 Wydobycie Wytwarzanie Przesył Dystrybucja Sprzedaż Potencjał rynkowy PGE PGE po konsolidacji będzie liderem na polskim rynku elektroenergetycznym, obecnym

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii

Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA. Departament Strategii Sprzedaż aktywów Vattenfall Heat Poland w świetle strategii dywersyfikacji źródeł przychodów PGNiG SA Departament Strategii Spis treści 1. Strategiczny kontekst transakcji 2. Uwarunkowania rynku gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Reforma elektroenergetyki

Reforma elektroenergetyki Reforma elektroenergetyki Prywatyzacja i konsolidacja Mgr inż. Sławomir Krystek Dyrektor Generalny IGEiOŚ Lipiec 2002 Wejście do Unii Europejskiej stwarza przed polską elektroenergetyką szanse, ale jest

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI

RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI ANEKS NR 4 RADA MINISTRÓW RESTRUKTURYZACJA WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI Dokument stanowi integralną część Strategii Gospodarczej Rządu SLD UP PSL Przedsiębiorczość Rozwój Praca przyjętej przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ?

Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Z ENEREGETYKĄ JESZCZE NIKT NIE WYGRAŁ PRAWDA CZY FAŁSZ? Dr Leszek Juchniewicz Prezes URE w latach 1997-2007 X TARGI ENERGII 19-20 września 2013 roku, JACHRANKA POLSKA ENERGETYKA WALCZY: z kim? o co? HIPOTETYCZNE

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

RE Wprowadzenie. Wykład 1

RE Wprowadzenie. Wykład 1 RE Wprowadzenie Wykład 1 Specyfika systemu elektroenergetycznego Nie ma możliwości magazynowania energii Konieczność bilansowania produkcja-odbiór Duże ograniczenia techniczne (wytwarzanie, przesył) Zależność

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Regulacja sektora ciepłowniczego. Bogusław Regulski

Regulacja sektora ciepłowniczego. Bogusław Regulski Regulacja sektora ciepłowniczego Bogusław Regulski Rynek ciepła w liczbach Zapotrzebowanie na ciepło w Polsce : ~900 PJ* Około 30% (280 PJ) stanowi zużycie ciepła w przemyśle. Pozostałe 70% (620 PJ) konsumuje

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI

ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI ENERGETYCZNY TANIEC Z GWIAZDAMI CZYLI O KONSEKWENCJACH PAKIETU KLIMATYCZNEGO DLA POLSKI Marcin Lewenstein Zastępca Dyrektora Departament Strategii PGNiG 23 kwietnia 2009 r., Warszawa Czy elektroenergetyka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE

Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce? Rola sektora kogeneracji w realizacji celów PEP 2050 Konferencja PKŚRE Warszawa 22.10.2015r Polska jest dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ UWOLNIENIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH założenia a praktyka i jej skutki. Stalowa Wola 23.04. 2009 r Podstawy formalne - Ustawa Prawo Energetyczne; - stanowiska Prezesów w URE.

Bardziej szczegółowo

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Białe certyfikaty Debata - Procesy Inwestycyjne Warszawa, 26 września 2007 r. www.ptce.pl Tomasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym

Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym Rola URE w kontrolowaniu realizacji obowiązku sprzedaży energii w trybie publicznym Forum Obrotu 2010 Halina Bownik-Trymucha Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji Strzelinko, 31 maja -2 czerwca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PGNiG TERMIKA NA LATA 2015 2022

STRATEGIA PGNiG TERMIKA NA LATA 2015 2022 STRATEGIA PGNiG TERMIKA NA LATA 2015 2022 1 Szanowni Państwo Sytuacja na rynku energii ulega dynamicznym zmianom. Ciągle wiele pytań dotyczących dalszego kierunku polityki klimatycznej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych Wyciąg z raportu Uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne Polski sprawiają, że konieczne jest zaproponowanie modelu rynku gazu, który odpowiadał będzie na wyzwania stojące przed tym rynkiem w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze

Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Konferencja Finansowanie kosztów osieroconych oraz finansowanie inwestycji w sektorze Rozwiązanie KDT a rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej Halina Bownik - Trymucha Departament Promowania

Bardziej szczegółowo

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r.

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r. Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce 22 lutego 2012 r. Construction Club 2 Rys historyczny sektora elektroenergetycznego Przez dziesiątki lat

Bardziej szczegółowo

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin:

Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej Termin: Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Energetycznej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

Pan Edward Siurnicki Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 72, 444-56-64 Fax 444-57 - 62 P/08/043 LWA- 41020-2-2008 Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r. Pan Edward Siurnicki

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes.

Zmienna opłata sieciowa. Zmienna opłata. Koszty przesyłu. przes. Henryk Kaliś, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną i pomiarami ZGH "Bolesław" SA I. Koszty energii elektrycznej ponoszone przez dużych odbiorców przemysłowych w 2008 r. Ile i za co płacimy.

Bardziej szczegółowo

EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD).

EC Kraków S.A. nie ma projekcji finansowej Stopa procentowa 7% w zał. nr 3 (Model obciążeń dla wartości przykładowej 1 mln USD). Tabela nr 3 Stopy dyskontowe, stopy procentowe oraz sposoby ich obliczania i stosowania w Projekcjach finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych projektowanych i realizowanych przez elektrociepłownie i elektrownie.

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

PROCES TRANSFORMACJI POLSKIEJ ENERGETYKI

PROCES TRANSFORMACJI POLSKIEJ ENERGETYKI PROCES TRANSFORMACJI POLSKIEJ ENERGETYKI ZMIANY W POLITYCE ENERGETYCZNEJ POLSKI MARIAN MIŁEK 1 RYNEK w UE Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA?

ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE NAS ENERGETYKA WĘGLOWA? dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ZAKRES ANALIZY Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego Elektroenergetyka węglowa, w tym współspalanie

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA

IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA Pozyskiwanie środków UE na inwestycje firm gazowniczych w perspektywie budżetowej 2014-2020 Warszawa, 2 grudnia 2011 r. KIM JESTEŚMY Izba Gospodarcza Gazownictwa została utworzona

Bardziej szczegółowo

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA 18 listopada 2010 r. Warszawa Rynek gazu w Europie wnioski dla Polski Prognozy

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii.

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa 4 lipca

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. Marek Wdowiak Departament Inwestycji PGE GiEK S.A. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. 1. Wstęp Polski sektor energetyczny po wejściu

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW K a t o w i c e 2 6. 0 3. 2 0 1 3 r. Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MIX ENERGETYCZNY W produkcji energii elektrycznej dominują

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Cztery obszary wyzwań I. Kogeneracja Efektywność energetyczna II. Ochrona powietrza ( IED, BAT, ETS, MCP, CAFE ) III. Perspektywy finansowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo