ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych"

Transkrypt

1 Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXVI) 2 ArtykuŁy Krzysztof Kontek * Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Wstęp W niniejszym artykule poruszono kilka kwestii dotyczących inwestycji długoterminowych, a w szczególności ich behawioralne aspekty, ryzyko i korzyści oraz dywersyfikację. Postawiono tezę, że istnieją poważne bariery dalszego rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych i uzyskiwania przez fundusze lepszych wyników. Bariery te wynikają z postawy trzech zaangażowanych stron, to znaczy inwestorów (czyli przyszłych emerytów), ustawodawcy i samych funduszy (oraz nimi zarządzających). Z badań ekonomii behawioralnej wynika, że ludzie mają słabą percepcję korzyści płynących z inwestycji długoterminowych i preferują głównie inwestycje o krótszym horyzoncie czasowym. Efekt ten jest prawdopodobnie wzmocniony w warunkach polskich, gdzie ciągle dominuje przeświadczenie o odpowiedzialności państwa za przyszłe emerytury. W efekcie przyszli emeryci są mało zainteresowani długoterminowymi inwestycjami i nie przeznaczają na nie dodatkowych środków. Drugą przeszkodą jest postawa ustawodawcy, który nałożył na fundusze emerytalne znaczne ograniczenia dotyczące możliwości inwestowania powierzonych środków, co uzasadnia się koniecznością dbałości o bezpieczeństwo długoterminowych inwestycji. Ograniczenia te mają jednak mały wpływ na bezpieczeństwo inwestycji (a mogą wręcz prowadzić do wzrostu ryzyka), zmniejszają przy tym możliwość uzyskiwania dobrych wyników w okresach długoletnich. System stworzony przez ustawodawcę nie służy zatem rozwojowi funduszy emerytalnych, lecz de facto pokrywaniu deficytu budżetowego. Ostatnią barierę stwarzają same fundusze i ich zarządzający, którzy w małym stopniu realizują politykę inwestycyjną mającą na celu uzyskanie optymalnych * Artal Investments;

2 244 Krzysztof Kontek wyników w okresach wieloletnich. Styl zarządzania większości funduszy emerytalnych opiera się bowiem na biernym naśladowaniu głównego indeksu giełdowego. Postawa taka wynika z samej zasady wprowadzonego ustawowo porównywania wyników funduszy oraz krótkiego okresu sprawozdawczego. W efekcie działalność powszechnych towarzystw emerytalnych ma na celu ograniczenie ryzyka i kosztów własnej działalności i prowadzi do realizacji własnych celów niekoniecznie zgodnych z interesem przyszłego emeryta. Zachowania poszczególnych grup, w dużej mierze krótkoterminowe i egoistyczne, tworzą swoisty trójkąt bermudzki, w który zapada się cały system emerytalny. Behawioralne aspekty inwestycji długoterminowych 1. Jednym z tematów szczególnie badanych w ramach ekonomii behawioralnej są decyzje ludzi dotyczące upływu czasu [Loewenstein, Prelec, 1992; Laibson, 1997; Loewenstein, Read, Baumeister, 23; Camerer, Loewenstein, Rabin, 23; Dzik, Tyszka, 24]. Stwierdzono, że ludzie nie potrafią dobrze szacować długoterminowych inwestycji. Przykładowo niewiele osób jest w stanie sobie wyobrazić, że 4-letnia inwestycja przynosząca rocznie 8% zysku pomnaża pieniądze prawie 22 razy. Mając do wyboru dwie podobne nagrody, ludzie preferują tę, która pojawia się wcześniej. Inwestycje krótkoterminowe są też wyżej wyceniane niż nawet lepsze długoterminowe inwestycje. Matematycznie efekty te są tłumaczone modelem zmiennej stopy dyskontowej (rys. 1). Model ten znacznie różni się od modelu stałej stopy procentowej stosowanego do racjonalnej wyceny aktywów finansowych. Rysunek 1. Wykładnicza a hiperboliczna funkcja dyskontowa D 1,,8,6,4 Exponential Discounting,2 Hyperbolic Discounting t Uwaga: Wykładnicza funkcja dyskontowa zakłada stałą stopę procentową w czasie. W przypadku hiperbolicznej funkcji dyskontowej stopa procentowa jest zmienna w czasie.

3 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych 245 Stopa dyskonta D spada w początkowym okresie silniej w przypadku dyskontowania hiperbolicznego niż przypadku dyskontowania wykładniczego. Oznacza to preferencję dla wypłat w krótkim czasie. 2. Odstępstwa od racjonalnej metody stosowanej w świecie finansów przedstawia się jako przykład nieracjonalności postępowania ludzi, co jest dominującym nurtem myślenia współczesnej ekonomii behawioralnej. Okazuje się jednak, że przedstawione zachowanie nie jest do końca nieracjonalne. Modele zakładające istnienie rosnącego ryzyka nieotrzymania nagrody w przyszłości prowadzą bowiem właśnie do hiperbolicznych funkcji dyskontujących [Sozou, 1998]. Głównym czynnikiem ryzyka w przypadku inwestycji długoletnich jest oczywiście wcześniejsza śmierć. Dodatkowym czynnikiem nieznany poziom przyszłych wypłat emerytalnych wynikający z nieprzewidywalnej inflacji i wyników inwestycji funduszy emerytalnych. W tym kontekście inwestycje długoterminowe mogą być zatem postrzegane jako mniej racjonalne niż inwestycje krótkoterminowe lub wcześniejsza konsumpcja posiadanych środków. 3. Badania w ramach ekonomii behawioralnej wskazują zatem, że przyszli emeryci mogą być nie do końca przeświadczeni o celowości długoterminowych inwestycji. Efekt ten jest prawdopodobnie wzmocniony w warunkach polskich, gdzie istnieje ciągle przeświadczenie, że to właśnie państwo, a nie obywatel, jest odpowiedzialne za przyszłą emeryturę. W efekcie składki na przyszłe emerytury są traktowane jako zło konieczne, a przyszli emeryci są mało zainteresowani przeznaczaniem dodatkowych środków na tę formę inwestycji. Mentalną przeszkodą w tym zakresie może być mała świadomość ryzyka i korzyści płynących z długoterminowych inwestycji, co jest przedmiotem następnego punktu pracy. Ryzyko i korzyści inwestycji długoterminowych 1. Długoterminowe inwestycje giełdowe są przedmiotem wielu badań w kontekście tak zwanej premii za ryzyko w inwestycje w akcje (equity premium), przy czym wartość tej premii ma istotne znaczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne przy wycenie przedsiębiorstw notowanych na giełdzie [Mehra, Prescott, 1985, 23; Benartzi, Thaler, 1995; Kocherlakota, 1996; Grant, Quiggin, 26; Copeland, Koller, Murrin, 1997; Bernstein, Damodaran, 1999; Jajuga, 22]. Benartzi i Thaler cytują badania wskazujące, że w okresie od 1871 r. do 1925 r. średnioroczny zysk z akcji na rynku amerykańskim wyniósł 6,6%, zaś z obligacji 3,1%, co oznacza premię za ryzyko w wysokości 3,5%. W latach różnica ta była jeszcze większa. Średnioroczny zwrot z akcji wyniósł 6,4%, podczas gdy z obligacji tylko,5%, co oznacza premię za ryzyko w wysokości 5,9%. Inne cytowane przez Benartziego i Thalera badania pokazują, że w okresach 25-letnich inwestycje w obligacje dawały czasami lepsze wyniki niż inwestycje w akcje, ale nigdy o więcej niż 2%. Po 1942 roku wszystkie 25-letnie inwestycje w akcje dawały lepsze wyniki niż inwestycje w obligacje. Dla osób przechodzących

4 246 Krzysztof Kontek na emeryturę na przełomie lat 5. i 6. inwestycje giełdowe dawały 7-krotnie większy zysk niż inwestycje w obligacje. Z innych opracowań wynika, że 1$ zainwestowany w akcje w 18 roku dałby 3 mln $ pod koniec XX wieku, podczas gdy inwestycje w obligacje tylko 662 $. Oznaczałoby to, że akcje spółek giełdowych są w długim okresie znacznie lepszą formą inwestycji niż obligacje. 2. Wobec przytoczonych wyników badań można zadać pytanie, czy przy inwestycjach długoterminowych nie należałoby zatem inwestować % kapitału w akcje spółek? Pytanie takie jest szczególnie zasadne w przypadku funduszy emerytalnych, które (przynajmniej teoretycznie) powinny mieć nieskończony horyzont działania. Odpowiedź na postawione pytanie nie jest prosta. Po pierwsze, badania przytoczone w punkcie 1. pochodzą z lat 9. XX wieku. Tymczasem pierwsza dekada XXI wieku przyniosła straty głównych indeksów amerykańskich o około 25%, co znacznie obniżyło średnioroczną stopę zwrotu do poziomu około 5% w ujęciu historycznym. Jednocześnie średnioroczna inflacja od 1913 r. do 29 r. wyniosła 3,2%, co oznacza poważny spadek premii za ryzyko do poziomu zaledwie 1,8%. Po drugie, przestawione badania oceniają ryzyko inwestycji na podstawie rzeczywistego rozwoju sytuacji na giełdach. Tymczasem analiza ryzyka powinna uwzględniać także scenariusze rozwoju zdarzeń, które mogły się zdarzyć lub mogą się wydarzyć w przyszłości. Z tych względów konieczne wydawało się wykonanie nowych badań w tym zakresie. 3. Wiarygodną symulację długoterminowych (kilkudziesięcioletnich) inwestycji można przeprowadzić wyłącznie na podstawie wieloletnich danych. Niestety historia polskiej giełdy jest znacznie krótsza, co wymaga skorzystania z danych giełd zagranicznych. W dalszej analizie wykorzystano dane Dow Jones Industrial Average (DJIA) najstarszego indeksu akcji w USA, który został opublikowany po raz pierwszy 26 maja 1896 roku. Informacje zostały zaczerpnięte z serwisu Rysunek 2 przedstawia historyczny wykres indeksu DJIA od momentu jego powstania oraz histogram rocznych stóp zwrotu. Rysunek. 2. Historyczny wykres DJIA oraz histogram jego rocznych stóp zwrotu 1 # DJIA Histogram of Yearly Returns ,4,2,,2,4,6,8

5 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych 247 Analiza poszczególnych okresów inwestycyjnych (np. - czy 2-letnich) na podstawie danych historycznych może dać pewną informację na temat ryzyka inwestycji, ale jak wspomniano nie jest to informacja pełna. Pomocną metodą jest tu bootstrap [Davisom, Hinkley, 26; Efron, 1982; Simon, 1997], czyli metoda szacowania rozkładu błędów estymacji za pomocą wielokrotnego losowania ze zwracaniem z próby. Symulacja inwestycji k-letnich polega zatem na losowaniu k-elementowych prób ze zwracaniem. Losowanie jest przeprowadzane n razy (aby otrzymane histogramy były wystarczająco dokładne konieczne było przyjęcie n na poziomie 1 miliona losowań). Na podstawie wyników takich losowań określa się rozkład wyników inwestycji w odpowiednich perspektywach czasowych. Metoda bootstrap pozwala zatem na analizę wielu (w danym przypadku 1 miliona) potencjalnych scenariuszy rozwoju sytuacji na giełdzie zamiast tylko jednego tego, który się zdarzył naprawdę. Koncepcja metody badawczej została zaczerpnięta z Sortino i Satchell [21]. Program symulacyjny został napisany w programie Mathematica, a obliczenia wykonano na komputerze MacPro z wykorzystaniem równoległych obliczeń na 4 procesorach. Wyniki symulacji są przedstawione na rysunku 3. Rysunek 3. Symulowane wyniki inwestycji 3-, -, 2- i 4-letnich na podstawie historycznych rocznych stóp zwrotu indeksu DJIA Events 2 15 Years 3. MAR. Loss Pr.32 Odds 2. VAR 5%.397 VAR 1%.564 Mean 1.24 Median Events Total Return Years. MAR. Loss Pr.227 Odds 3.4 VAR 5%.484 VAR 1%.699 Mean 2.24 Median Total Return

6 248 Krzysztof Kontek Events Years 2. MAR. Loss Pr.152 Odds 5.56 VAR 5%.472 VAR 1%.744 Mean 4.14 Median Total Return Events Years 4. MAR. Loss Pr.75 Odds 12.3 VAR 5%.255 VAR 1%.724 Mean 17.2 Median Total Return W opisie histogramów znajdują się: okres inwestycji (Years), minimalny akceptowany zwrot z inwestycji (Minimum Acceptable Return MAR) w danym przypadku %, prawdopodobieństwo poniesienia bezwzględnej straty (Less Pr), Odds, czyli stosunek prawdopodobieństwa zysku do prawdopodobieństwa poniesienia straty, VAR5% i VAR1% wartości zagrożone z zadanym prawdopodobieństwem, a także mediana i średnia wartość portfela inwestycji po okresie inwestycji. Jak widać, wzrost czasu inwestycji zwiększa znacząco obszar zysków (jasno szary) i zmniejsza obszar strat (ciemno szary). Interesująca jest zatem bardziej szczegółowa analiza podanych parametrów w zależności od czasu inwestycji. Analiza taka została wykonana poprzez symulacje poszczególnych okresów inwestycyjnych od 1 roku do 4 lat i aproksymację krzywych. W szczególności wykres przedstawiający 4 krzywe (jak rys. 5) wymagał dokonania 4 x 4 x 1 milion = 16 milionów losowań. 4. Istnieje wiele metod szacowania ryzyka inwestycji. Jedną z najpopularniejszych jest wartość zagrożona VAR (Value at Risk), czyli miara określająca wartość, o jaką portfel aktywów może się zmniejszyć w ustalonym czasie i z zadanym prawdopodobieństwem [Jorion, 21; Holton, 23; Taleb, 27; Butler, 21]. Przykładowo dzienny VAR5% w wysokości 1 mln PLN oznacza, że z 5-procen-

7 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych 249 towym prawdopodobieństwem portfel straci więcej niż niż 1 mln PLN w ciągu jednego dnia. Alternatywnie można to wyrazić w ten sposób, że strata co najmniej 1 mln PLN jest spodziewana raz na 2 dni. Wprawdzie wartość zagrożona VAR jest najczęściej stosowana dla okresów do kilkunastu dni, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować ją również dla okresów wieloletnich. W ogólności można też mówić nie o określonych kwotach pieniężnych, ale o stracie wartości portfela wyrażonej w sposób względny. Rysunek 4 przedstawia wartość portfela dla różnych wartości prawdopodobieństwa VAR. Rysunek 4. Wartość portfela w zależności od długości inwestycji i poziomu prawdopodobieństwa VAR. Wartość zagrożona VAR wynosi tu 1 wartość portfela Portfolio Value % 5%.2 1% Years Przykładowo krzywa dla VAR5% wskazuje, że istnieje 5-procentowe prawdopodobieństwo, że wartość portfela spadnie po 4 latach do wartości mniejszej niż 75% wartości początkowej. Z drugiej strony krzywa VAR% wskazuje, że z prawdopodobieństwem 9% zysk portfela po 4 latach będzie nie mniejszy niż 25%. Jak widać, wartości zagrożone osiągają swoje maksima (na rysunku wartość portfela osiąga minimum) dla VAR% znajduje się ono dla około 8 lat, zaś dla VAR5% dla około 12 lat. Oznacza to, że wartość zagrożona zaczyna maleć wraz ze wzrostem długości inwestycji poza około -letni okres. Przy szczególnie ostrożnej kalkulacji można też stosować VAR1%. Z symulacji wynika, ze w jednym na okresów 4-letnich wartość portfela może spaść poniżej,3 wartości początkowej portfela. Tak ostrożne podejście wydaje się jednak nieco zbyt restrykcyjne w praktycznych rozważaniach. 5. Inną miarą ryzyka inwestycji może być prawdopodobieństwo straty w danym okresie inwestycyjnym, przy czym strata może być rozumiana względnie w stosunku do określonej minimalnej oczekiwanej stopy zwrotu MAR (Minimum

8 25 Krzysztof Kontek Acceptable Return [Sortino, 21]). Rysunek 5 pokazuje, że prawdopodobieństwo bezwzględnej straty (MAR = %) systematycznie maleje wraz z długością okresu inwestycyjnego i z wartości około 35% dla 1 roku maleje do 7,6% w perspektywie 4 lat. Oznacza to, że jedno pokolenie na 13 może zanotować bezwzględną stratę na inwestycji w akcje w 4-letnim okresie. Rysunek 5. Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia ustalonej minimalnej oczekiwanej stopy zwrotu MAR Probability of Not Reaching MAR % 4% 2% % Years Jeżeli jednak minimalna oczekiwana stopa zwrotu zostanie określona na poziomie 2% rocznie, wówczas prawdopodobieństwo nieosiągnięcia tego celu w ciągu 4 lat wynosi około 2%. Przyjmując MAR na poziomie 6% rocznie, prawdopodobieństwo nieosiągnięcia tego celu systematycznie rośnie i po 4 latach wynosi około 6%. Wynika to z faktu, że średnia stopa zwrotu w badanym okresie wynosiła około 5%, a więc mniej od założonego celu. Alternatywną przydatną miarą ryzyka jest Odds, czyli stosunek prawdopodobieństwa przekroczenia celu do prawdopodobieństwa nieprzekroczenia celu (stosunek pól na prawo i lewo od MAR na histogramach rys. 3). Wartość ta wynosi dla okresu 4-letniego 12,3, co oznacza, że przeciętnie jedno pokolenie zanotuje bezwzględną stratę w ciągu 4 lat, przy 12,3 pokoleniach, które zanotują zyski. Zakładając średnioroczną inflację na poziomie 2%, jedno pokolenie nie pokryje inflacji, przy pięciu pokoleniach, którym to się uda. W przypadku inflacji na poziomie 4% proporcje te wyniosą około 1:1,6. Oznacza to, że przy wysokiej inflacji szanse jej zrekompensowania za pomocą inwestycji giełdowych bardzo szybko maleją. Podsumowując, ryzyko inwestycji w akcje systematycznie maleje wraz ze zwiększaniem okresu inwestycyjnego, chociaż z pewnością nie do zera. Wraz ze wzrostem inflacji rośnie też szybko ryzyko, że zyski z inwestycji w akcje nie pokryją inflacji.

9 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Inwestycje w akcje nie powinny być rozpatrywane tylko z punktu widzenia strat, lecz także potencjalnych zysków. Rysunek 6 pokazuje symulowaną wartość portfela po określonym okresie inwestycyjnym. Jak widać, po 4 latach medianą wartości portfela będzie 7,3 wartości początkowej, zaś wartością średnią 17,1 wartości początkowej. Rysunek 6. Wyniki symulacji inwestycji długoterminowych bez i z uwzględnieniem wypłacanych dywidend w wysokości 1% rocznie: Div z uwzględnieniem dywidend, No Div bez uwzględnienia dywidend, Mean wartość średnia, Median mediana 25 2 Mean Total Return Div No Div Div No Div Median Years Na rysunku 6 przedstawiono również wpływ dywidend na końcowy wynik (założono reinwestowanie dywidend). Zakładając tylko 1% zwrot z dywidend, uzyskuje się znaczne poprawienie wyników mediana wzrasta do 11 razy, zaś wartość średnia do 26 razy wartości początkowej. Oznacza to niezwykle istotny wpływ dywidend na końcowy wynik inwestycji długoterminowych. Wydaje się, że czynnik ten nie jest w pełni doceniany w warunkach polskich, gdzie praktyka wypłacania dywidend nie jest jeszcze powszechna. 7. Wpływ inflacji na ryzyko inwestycji w akcje można oszacować poprzez zakładanie różnych wartości MAR. Przeprowadzono jednak także dodatkowe symulacje z wykorzystaniem rzeczywistych danych na temat inflacji, które zostały zaczerpnięte ze stron FED. Ze względu na to, że pierwsze oficjalne dane na ten temat pochodzą z 1913 roku, ograniczono również dane indeksu DJIA do okresu Wyniki symulacji przedstawione na rysunku 7 wskazują, że w okresie 4 lat zwrot z inwestycji w akcje nie pokryje inflacji z prawdopodobieństwem 3,3% (dla okresu 2-letniego prawdopodobieństwo to wynosi 35,5%). Jednak mediana realnego wyniku inwestycji wynosi 2, zaś średni wynik to około 5, co oznacza, że tyle właśnie razy zysk z akcji będzie wyższy od inflacji (a z pewnym uproszczeniem od inwestycji w obligacje).

10 252 Krzysztof Kontek Rysunek 7. Wyniki symulacji stanu realnego portfela z uwzględnieniem inflacji Events Events Events Years 3. MAR. Loss Pr.426 Odds 1.35 VAR 5%.447 VAR 1%.589 Mean 1.13 Median Total Return Years. MAR. Loss Pr.392 Odds 1.55 VAR 5%.624 VAR 1%.773 Mean 1.49 Median Total Return Years 2. MAR. Loss Pr.355 Odds 1.82 VAR 5%.721 VAR 1%.861 Mean 2.24 Median Total Return Events Years 4. MAR. Loss Pr.33 Odds 2.3 VAR 5%.795 VAR 1%.724 Mean 5.2 Median Total Return

11 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Biorąc pod uwagę ponad dwa razy większe prawdopodobieństwo pokonania inflacji oraz medianę realnego wyniku inwestycji równą również 2, można pokusić się o podanie reguły dotyczącej składu portfela przy inwestycjach długoterminowych. Powinna ona zakładać dwukrotnie większą wartość inwestycji w akcje niż w obligacje. Oznacza to regułę 2/3 inwestycji w akcje i 1/3 inwestycji w obligacje. Wyniki te są zgodne z typową alokacją w amerykańskich funduszach emerytalnych, która wynosi 6% w akcjach i 4% w obligacjach (według części danych alokacja wynosi 5% 5% [Benartzi, Thaler, 23]). 9. W kontekście uzyskanych wyników warto prześledzić, jakie było zaangażowanie polskich funduszy emerytalnych w akcje na koniec 29 roku 1, a więc po okresie bardzo znacznych wzrostów na giełdzie. Jak widać, zaangażowanie funduszy było znacznie niższe od standardów światowych. Próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego poziom alokacji polskich funduszy emerytalnych w akcje jest niższy od sugerowanego składu 2:1, poświęcona jest następna część artykułu. Rysunek 8. Stopień zaangażowania funduszy emerytalnych w akcje na koniec 29 roku. Kolejno: Amplico, Bankowy, Aviva, Warta, Aegon, ING, Pocztylion, Allianz, PZU, PEKAO, Generali, Nordea, Polsat, Axa % 4 Market Engagement Fund Dywersyfikacja inwestycji długoterminowych 1. Od czasów teorii portfela Harry ego Markowitza (1952), za którą autor został nagrodzony Nagrodą Nobla w 199 roku, wiadomo, że dywersyfikacja portfela przynosi określone korzyści polegające na możliwości uzyskania wysokiej stopy zwrotu 1 Autor dziękuje panu Włodkowi Boguckiemu z Vindigo Capital Partners za przekazanie zagregowanych danych na temat lokat funduszy emerytalnych według stanu na 31 grudnia 29 roku. Dane te zostały wykorzystane także w dalszej części pracy.

12 254 Krzysztof Kontek przy zmniejszonym poziomie ryzyka. Jednak to właśnie nieodpowiednia dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych funduszy emerytalnych wydaje się przeszkodą w uzyskiwaniu przez nie lepszych efektów. Sytuacja ta wynika z dwóch powodów. 2. Pierwszy powód wynika z ograniczeń swobody inwestycji środków pieniężnych wprowadzonych przez ustawodawcę (Dz. U. z dnia 1 marca 24 r.). Ograniczenia te polegają na enumeratywnym wskazaniu, w jakie instrumenty finansowe mogą inwestować fundusze emerytalne oraz na ustaleniu dla nich limitów inwestycyjnych [Jakubowski, 22; Nagel, 29; Bobrowska, 29]. Ogólnie instrumenty te można podzielić na trzy grupy. Pierwszą są papiery wartościowe i tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, które w sumie nie mogą przekroczyć 6% wartości aktywów funduszu emerytalnego. Jednak tylko 4% aktywów funduszu może zostać zainwestowane w akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym. Drugą grupą instrumentów są obligacje, depozyty bankowe oraz listy zastawne, których udział w portfelu funduszu nie może by mniejszy niż 35%. Tylko pozostałe 5% aktywów może być inwestowane za granicą lub w inne instrumenty finansowe. Formalnym uzasadnieniem opisanych powyżej ograniczeń jest zwiększenie bezpieczeństwa środków powierzonych funduszom emerytalnym. Jednakże, jak pokazano w poprzednim punkcie, ryzyko związane z inwestycjami w akcje jest i tak ograniczone w dłuższej perspektywie czasu. Należy w związku z tym zauważyć, że limity inwestycyjne narzucone funduszom emerytalnym nie dotyczą państwowych papierów wartościowych, które mogą stanowić % aktywów funduszy, przy restrykcyjnym charakterze wobec pozostałych instrumentów finansowych. W rezultacie prawie 65% wszystkich aktywów funduszy emerytalnych ulokowanych jest w obligacjach oraz bonach skarbowych, co ma negatywny wpływ na rentowność funduszy emerytalnych w dłuższej perspektywie czasu. Brak ograniczeń dla państwowych papierów wartościowych przy ograniczeniach na inne instrumenty finansowe wskazuje, że głównym celem systemu stworzonego przez ustawodawcę jest w istocie pokrywanie finansowego deficytu państwa, a nie troska o bezpieczeństwo inwestycji środków lub o jak najlepsze długoterminowe wyniki funduszy emerytalnych. 3. Druga przeszkoda w lepszej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych wynika z polityk inwestycyjnych towarzystw funduszy emerytalnych. Jak pokazano wcześniej, zaangażowanie funduszy emerytalnych w akcje na koniec 29 roku było na poziomie 3%, czyli odbiegało od maksymalnego poziomu 4% określonego przez ustawodawcę. Oznacza to, że zarządzający nie wykorzystali do końca wszystkich posiadanych możliwości w okresie bardzo dużych wzrostów indeksów w ostatnich kwartałach 29 roku. Podobnie wygląda sprawa w przypadku szczególnie krytykowanych ograniczeń dotyczących możliwości inwestowania tylko 5% środków w instrumenty zagraniczne. Jak się okazuje, zarządzający funduszami nie wykorzystują nawet tych możliwości. Wartość zagranicznych lokat funduszy emerytalnych waha się w granicach 1,5 1,7 mld zł, co stanowi zaledwie 1% portfela inwestycyjnego, przy czym

13 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych 255 od początku istnienia nowego systemu emerytalnego maksymalne zaangażowanie według danych miesięcznych wynosiło 1,44%, zaś średnio było to,53%. Nawet uwzględniając instrumenty dłużne, średnie zaangażowanie w instrumenty zagraniczne wyniosło 1,1%. Jest to zatem kilkakrotnie mniej niż pozwalają na to dotychczasowe limity. Oznacza to, że fundusze emerytalne nie są wcale skłonne wykorzystywać nawet tych skromnych możliwości, którymi dysponują. Wpływ na taki stan mają z pewnością przepisy wprowadzone przez ustawodawcę, które określają, że koszty inwestycji zagranicznych nie są pokrywane przez fundusze, lecz przez ich właścicieli finansowych. Oznacza to jednak, że fundusze nie realizują optymalnej strategii inwestycyjnej, aby nie narażać swoich właścicieli na dodatkowe koszty. Dodatkowo na ograniczenie inwestycji zagranicznych wpływa konieczność poniesienia dodatkowych kosztów analitycznych, które mogą nie być uzasadnione przy tak niskim progu dopuszczalnych inwestycji. 4. Przestawione powyżej dane uzasadniają postawienie tezy, że problemy z właściwą dywersyfikacją inwestycji leżą również po stronie towarzystw funduszy emerytalnych. Tezę tę sprawdzono, analizując stan portfeli funduszy emerytalnych na koniec 29 roku. W pierwszej kolejności zbadano liczbę spółek, w które były zaangażowane fundusze na koniec 29 roku. Rysunek 9. Liczba spółek, w których były ulokowane aktywa funduszy emerytalnych na koniec 29 roku % 12 Number of Stocks Fund Uwaga: Kolejność funduszy jak na rys. 8. Z wykresu wynika, że większość funduszy posiadało pozycje w 8 1 spółkach, co świadczyłoby o dobrej dywersyfikacji portfela. Jednak z rysunku 9 wynika, że jest to dywersyfikacja pozorna, gdyż około 55% posiadanych pozycji to lokaty poniżej pół procenta zarządzanych środków, czyli nie mające istotnego wpływu na wynik funduszu.

14 256 Krzysztof Kontek Rysunek. Liczba inwestycji w spółki w zależności od wielkości inwestycji % of Invs.6 Nomber of Investments ws. Their Size Size of Inv. W związku z powyższym sprawdzono zaangażowanie funduszy emerytalnych w osiem największych spółek indeksu WIG, to jest PKO, Pekao, KGHM, PKN, TPSA, PGE, WBK i Asseco. Jak wynika z rysunku, około 45% środków funduszy zainwestowanych na rynku giełdowym jest ulokowane właśnie w te akcje. Potwierdza to zatem tezę, że dywersyfikacja portfeli jest pozorna, gdyż większość środków jest zaangażowana w największe spółki. To zaś nie powoduje w żadnym stopniu ograniczenia ryzyka inwestycji, gdyż zachowanie największych polskich spółek jest wysoce skorelowane. Rysunek 11. Zaangażowanie funduszy emerytalnych w 8 największych spółek indeksu WIG % of funds 6 8 Biggests Fund Uwaga: Kolejność funduszy jak na rys. 8.

15 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych 257 Interesujące jest porównanie poziomu zaangażowania funduszy w poszczególne spółki (rys. 11). Jak się okazuje, zarządzający w podobny sposób inwestują środki i to w sposób wynikający z wkładu poszczególnych spółek w indeks WIG. Rysunek 12. Zaangażowanie poszczególnych funduszy w konkretne spółki PKO (9.7%) Pekao (8.7%) KGHM (7.2%) PKN (6.5%) TPSA (6.1%) PGE (3.7%) WBK (2.4%) Asseco (2.1%) W nawiasach podano wkład poszczególnych spółek w indeks WIG; kolejność funduszy jak na rys. 8. Oznacza to, że większość funduszy tylko naśladuje skład indeksu i nie wnosi specjalnego know-how ze swojej strony. Jak wynika z rysunków 8 i, typowa

16 258 Krzysztof Kontek forma zarządzania funduszami emerytalnymi polega na inwestycjach zgodnie ze składem indeksu WIG (czyli większość środków w największe spółki) oraz na bardzo dużym rozproszeniu reszty środków na mniejsze spółki, co stwarza wrażenie dobrej dywersyfikacji portfela. Jednak tego rodzaju bezpieczny styl inwestowania nie jest najlepszą strategią z punktu widzenia przyszłego emeryta. Jedyne większe odstępstwa od składu indeksu WIG występują w dwóch przypadkach. Pierwszy, gdy dany fundusz należy do grupy kapitałowej spółki giełdowej i wówczas nie może inwestować w te walory (patrz PKO i Pekao). Drugi przypadek dotyczy funduszu Polsat (numer 13), który jako jedyny prowadzi wyraźnie odrębną politykę inwestycyjną. Przykładowo na koniec 29 roku Polsat miał niską pozycję w bankach PKO i Pekao oraz żadną w KGHM, zaś wysoką w PKN i Asseco. Dodatkowo Polsat miał na koniec 29 r. najmniejszą liczbę spółek w portfelu (rys. 8) i najmniejszy poziom zaangażowania w osiem największych spółek indeksu WIG (rys. ). Odstępstwo od biernego stylu zarządzania pozostałych funduszy przyniosło jednak Polsatowi bardzo dobre wyniki. Jak się okazuje, to właśnie Polsat ma najwyższą stopę zwrotu od początku istnienia OFE oraz zajmuje I miejsce w Analizach Online II za ostatnie 12 miesięcy. Oznacza to, że nawet w warunkach istniejących limitów i ograniczeń fundusze mogłyby uzyskiwać lepsze wyniki, gdyby odstąpiły od prowadzonej przez siebie biernej polityki inwestycyjnej. 5. Należy podkreślić, że korzyści z dywersyfikacji pojawiają się w wyniku inwestycji w mniej skorelowane aktywa [Markowitz, 1952], a nie z dużej liczby zainwestowanych spółek, czy też w wyniku inwestycji w duże fundamentalne spółki. Świadczy o tym przykład Polsatu 2. Wydaje się jednak, że fakt ten nie jest zbyt dobrze zrozumiały nawet przez samych zarządzających, mimo że teoria Markowitza jest klasyczną teorią inwestycji w instrumenty finansowe. Przykładowo inwestycje w mniejsze spółki wcale nie muszą oznaczać większego ryzyka inwestycji. Przedstawione to jest na przykładzie dziennych stóp zwrotu indeksu WIG2 i mwig4 w okresie (2 lata). Histogram dziennych zmian stóp zwrotu dla indeksu mwig4 jest węższy, co oznacza, że w badanym okresie ryzyko inwestycji mierzone za pomocą odchylenia standardowego było niższe w przypadku mniejszych spółek. Efekt ten wynika w głównej mierze z niższej korelacji między spółkami z indeksu mwig4 niż między spółkami z indeksu WIG2. Wbrew powszechnym poglądom inwestowanie w duże, solidne spółki wcale nie jest więc bezpieczniejsze niż w inwestowanie w spółki małe i średnie. Oznacza to, że ograniczenia inwestycji do dużych, fundamentalnych spółek nie mają żadnego uzasadnienia i powodują tylko większą zmienność portfela i wzrost ryzyka inwestycji. Przedstawiona argumentacja dotycząca mniejszych spółek mogłaby być powtórzona dla zagranicznych instrumentów finansowych. Instrumenty takie, mniej skorelowane z instrumentami polskimi, mogłyby pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie ryzyka inwestycji. 2 Autor chciałby podkreślić, że pozytywne opinie na temat strategii inwestycyjnej Polsatu nie są ani jawną, ani ukrytą reklamą tego funduszu i wynikają wyłącznie z analizy posiadanych danych. Autor nie ma z funduszem Polsat żadnych relacji.

17 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych 259 Ograniczenia wprowadzone przez ustawodawcę działają więc zdecydowanie na niekorzyść przyszłych emerytów. Rysunek 13. Histogram dziennych stóp zwrotu indeksu WIG2 i mwig4 w okresie (2 lata) 6 WIG mwig Z przestawionych danych w poprzednich podpunktach wynika, że niezależnie od ograniczeń nakładanych przez ustawodawcę, zarządzający i tak nie wykorzystują w pełni posiadanych możliwości. Styl zarządzania jest niezwykle bierny, co powoduje mniejsze potencjalne zyski przyszłych emerytów. Oznacza to, że fundusze emerytalne i ich zarządzający nie prowadzą wcale polityki, której celem jest uzyskanie najlepszych wyników w długim okresie, a koncentrują się na realizacji własnych celów (łącznie z zachowaniem posad przez zarządzających). Obserwacja ta nie jest nowa i była podnoszona także w literaturze behawioralnej [Benartzi, Thaler, 1995]. Jest jasne, że w polskich warunkach na taki styl zarządzania dodatkowo wpływa sam fakt ustawowego porównywania wyników funduszy, krótki okres

18 26 Krzysztof Kontek sprawozdawczy używany do tego typu porównań i kary nakładane na fundusze za wszelkie odstępstwa od średniej. Zarządzający robią więc wszystko, żeby od średniej nie odstawać. Jest też jasne, że opłaty pobierane za zarządzanie przez powszechne towarzystwa emerytalne uzależnione od wielkości funduszu, a nie od osiąganych wyników, negatywnie wpływają na motywację zarządzających. Podsumowanie W artykule przedstawiono bariery rozwoju otwartych funduszy emerytalnych, które wynikają z postawy trzech głównych zainteresowanych stron, to znaczy przyszłych emerytów, ustawodawcy oraz samych funduszy i ich zarządzających. Przestawione zachowania są w dużej mierze krótkowzroczne i egoistyczne. Przyszli emeryci, nie widząc celowości inwestycji długoterminowych, ograniczają swoje wpłaty w tego typu przedsięwzięcia. Ustawodawca stworzył system, który nie służy wcale emerytom, lecz pokrywaniu deficytu budżetowego. Same zaś fundusze emerytalne i ich zarządzający prowadzą politykę mającą na celu raczej realizację własnych celów, a nie uzyskanie najlepszych wyników dla emerytów. To wszystko tworzy swoisty trójkąt bermudzki, w który zapada się cały system emerytalny. Zmiana tej sytuacji wymagałaby działań na wszystkich poziomach. Na poziomie inwestorów konieczna jest zdecydowanie większa świadomość celowości długoterminowych inwestycji i przekonanie, że system emerytalny działa na korzyść przyszłych emerytów. Ustawodawca powinien umożliwić większą swobodę działania funduszom, a nie koncentrować się na łataniu deficytu budżetowego za pomocą pieniędzy przyszłych emerytów. Fundusze emerytalne zaś powinny w większym stopniu prowadzić politykę ukierunkowaną na osiągnięcie jak najlepszych wyników w wieloletnim okresie, a nie obliczoną na krótkoterminowe efekty głównie dla własnych korzyści. Bibliografia Benartzi S., Thaler R.H. [1995], Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle, The Quarterly Journal of Economics, No. 1(1), s Bernstein P. L., Damodaran A. [1999], Zarządzanie inwestycjami, Liber, Warszawa. Bobrowska A. [29], Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych w sytuacji bessy na GPW, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 2 latach transformacji, pod redakcją D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Butler C. [21], Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VAR, Liber, Warszawa. Camerer C., Loewenstein G., Rabin M. [23], Advances in Behavioral Economics, Russel Sage Foundation, New York. Coppeland T., Koller T., Murrin J. [1997], Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa.

19 Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych 261 Davisom A.C., Hinkley D. [1997], Bootstrap Methods and their Application, Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics, Cambridge. Dzik B., Tyszka T. [24], Czy zachowania ludzi są racjonalne, w: Psychologia ekonomiczna, pod redakcją Tadeusza Tyszki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Efron B. [1982], The Jackknife, the Bootstrap, and Other Resampling Plans, Society of Industrial and Applied Mathematics, CBMS-NSF Monographs, 38. Grant S., Quiggin J. [26], The Risk Premium for Equity: Implications for Resource Allocation, Welfare and Policy, Australian Economic Papers, No. 45(3), s Holton G. [23], Value-at-Risk: Theory and Practice, Academic Press., San Diego, CA. Jakubowski S. [22], Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych, w: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, tom 1, pod redakcją K. Piecha i G. Szczodrowskiego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa. Jajuga K., Jajuga T. [22], Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Jorion P. [21], Value At Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill. Kocherlakota N.R. [1996], The Equity Premium: It s Still a Puzzle, Journal of Economic Literature, Vol. XXXIV, s Laibson D. [1997], Golden Eggs and Hyperbolic Discounting, The Quarterly Journal of Economics, MIT Press, Vol. 112(2), s Loewenstein G., Prelec D. [1992], Choices Over Time, Russell Sage Foundation, New York. Loewenstein G., Read D., Baumeister R.F. [23], Time and Decision, Russel Sage Foundation, New York. Markowitz H. [1952], Portfolio Selection, The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, s Mehra R., Prescott E.C. [1985], The Equity Premium. A Puzzle, Journal of Monetary Economics, Vol. 15, s Nagel W. [29], Koncepcja funduszy emerytalnych o profilowanym ryzyku: w poszukiwaniu optimum konstrukcji, Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 3. Simon J. L. [1997], Resampling: The New Statistics. Resampling Stats. Sozou P.D. [1998], On Hyperbolic Discounting and Uncertain Hazard Rates, Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences, No. 265, s Sortino F., Satchell S. [21], Managing Downside Risk in Financial Markets, Elsevier Butterworth-Heinemann. Taleb N.N. [27], The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, New York. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 24 r. (z uzupełnieniami z dnia 27 lipca 24 r.) w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, Dz. U. z dnia 1 marca 24 r. Analizy Online, serwis internetowy,

20 262 Krzysztof Kontek Streszczenie W artykule omówiono bariery dalszego rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych oraz uzyskiwania przez fundusze lepszych wyników długoterminowych. Wynikają one z postawy trzech zaangażowanych stron, to znaczy inwestorów (słaba percepcja korzyści płynących z długoterminowych inwestycji), ustawodawcy (konieczność pokrywania deficytu budżetowego) oraz zarządzających funduszami powszechnych towarzystw emerytalnych (realizacja własnych celów niekoniecznie zgodnych z długoterminowym interesem przyszłych emerytów). Wnioski zostały oparte na symulacji długoterminowych inwestycji giełdowych, na wynikach eksperymentów ekonomii behawioralnej oraz na analizie przepisów regulujących działalność funduszy emerytalnych. Słowa kluczowe: Otwarte Fundusze Emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, ekonomia behawioralna, premia za ryzyko, dywersyfikacja, ograniczenia lokacyjne. Barriers to the Development of the Polish Pension Fund System Abstract The paper examines barriers to the further growth and improvement of the longterm performance of the Polish pension fund system. It is found that the barriers reflect the attitudes of the three stakeholder groups: future pensioners, the legislator, and fund managers. The behavior of future pensioners reflects an underestimation of the long-term investment returns. The behavior of the legislator is affected by the central budget deficit financing needs. The behavior of fund managers results from focusing on their own goals which are not necessarily in line with the pensioners long-term profits. The conclusions are based on the simulation of long-term share investment returns, on findings of behavioral economics experiments, and on the analysis of the pension fund system regulation. Key words: Open pension funds, pension societies, behavioral economics, equity premium, diversification, investment limits.

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych

Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia DARIUSZ STAŃKO Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia na przykładzie wybranych rozwiązań zagranicznych Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2011 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 40/2011 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 48 Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego Tomasz Sikora Warszawa Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Finansowe strategie giełdowe

Finansowe strategie giełdowe Lesław Pietrewicz* Finansowe strategie giełdowe Streszczenie Celem pracy jest analiza jednego z obszarów rozwijania strategii giełdowych przez przedsiębiorstwa, obejmującego decyzje finansowe. Na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE

POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE Zbigniew Dobosiewicz POLSKIE FUNDUSZE EMERYTALNE We wszystkich wysoko rozwiniętych krajach świata fundusze emerytalne spełniają podwójną rolę: 1) wypłacają znaczną część (często większość) emerytur, 2)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo