Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce"

Transkrypt

1 KRZYSZTOF ZARĘBA Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce I. Podstawy prawne Okres przystosowywania naszego kraju do struktur organizacyjnych i adaptacja polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej prowadzona od II połowy lat 90 tych, w tym szczególnie intensywnie po 2001 roku, a następnie wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., doprowadziły do zmian w podejściu do roli i znaczenia energetyki odnawialnej w systemie gospodarczym Polski. Szczególne znaczenie miała w tym względzie adaptacja Dyrektywy Parlamentu i Rady Europy 2011/77/EC z dn w sprawie promocji energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii. Na jej podstawie znowelizowano bądź zredagowano system ustaw, aktów wykonawczych i dokumentów programowych sprzyjających rozwojowi energetyki odnawialnej. Dyrektywa ta została zastąpiona poprzez wprowadzenie nowej Dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn r. również jak poprzednia w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Trzecim dokumentem Unijnym o szczególnym znaczeniu było Postanowienie Szczytu Rady Europejskiej z 8-9 marca 2007 r., przyjmujące w polityce energetycznej państw Unii Europejskiej regułę 3 x 20% + 10% (20% zmniejszenia emisji CO 2, 20% oszczędności energii, 20% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz 10% udziału biopaliw w bilansie paliw transportowych). Na system krajowych aktów prawnych dotyczących energetyki odnawialnej składają się: 1. Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z 10 maja 2010r.), 2. Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, 3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., 1

2 4. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 17 lipca 2009 r., 5. Ustawa o efektywności energetycznej uchwalona przez Sejm RP w dn. 04 marca 2001 r., (aktualnie w dalszym procedowaniu w Senacie i u Prezydenta RP), 6. Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku 2016 (uchwalona przez Sejm RP w dn. 22 maja 2009 r.), 7. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 202/2009 w dn. 10 listopada 2009 r.), 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09 grudnia 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09 grudnia 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wywarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 02 czerwca 2010 r. w sprawie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych do energii odnawialnej. Nie są to oczywiście wszystkie akty prawne, w których można odnaleźć odniesienia do energetyki odnawialnej, ale w/w regulują zasadnicze mechanizmy, decydujące o możliwościach i sposobach rozwijania tego ekologicznego i perspektywicznego działu energetyki. Dla strony niemieckiej z pewnością zauważalny jest brak w polskim ustawodawstwie odrębnej ustawy o energetyce odnawialnej. Istnieje ona w prawie niemieckim służąc dobrze rozwijaniu tej sfery. Brak ten w Polsce można 2

3 wytłumaczyć krótkotrwałym, niewiele ponad rocznym istnieniem pełnomocnika Rządu ds. promocji energetyki odnawialnej ( r.), w którego planie działalności było doprowadzenie do uchwalenia takiej ustawy. Obecna ekipa rządowa stanowisko to zlikwidowała i dbałość o rozwój energetyki odnawialnej została oddana w ręce Ministra Gospodarki. Próby uchwalenie ustawy o energetyce odnawialnej podejmowane dwukrotnie z inicjatywy poselskiej dotychczas nie powiodły się, z uwagi na bardzo wąski zakres projektowanej ustawy, ograniczającej się w zasadzie do problemów energetyki geotermalnej. Ustawa w takim kształcie nie odpowiada wymogom rozwiązywania niełatwych problemów całości energetyki odnawialnej. Ministerstwo Gospodarki podjęło w ostatnim czasie prace nad zredagowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Są przesłanki wskazujące na możliwość ukazania się projektu tej ustawy jeszcze w roku bieżącym, choć jej uchwalenie przed końcem kadencji obecnego Sejmu będzie niemożliwe. II. Odpowiedzialność organizacyjna Naczelnym organem administracji państwowej odpowiedzialnym za stan i rozwój energetyki w Polsce jest Minister Gospodarki. Do jego kompetencji należy nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także nadzór nad działalnością związana z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno gospodarcze kraju. W związku z kosztami wdrażania pakietu klimatycznego i nieodległą perspektywą likwidacji w UE darmowych limitów emisji CO 2, rząd RP energetyką jądrową uznał na jedyne panaceum gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne kraju. Stąd szczególne potraktowanie tej energetyki w statucie Ministerstwa Gospodarki oraz powołanie wyłącznie dla nadzoru nad rozwojem energetyki jądrowej odrębnego wiceministra z jednym tylko departamentem. Dla kontrastu, energetyka odnawialna jest jednym z wielu zagadnień w Departamencie Energetyki i jej znaczenie w bieżącej działalności Ministerstwa jest marginalne. Ministerstwo Gospodarki odpowiada w swoim zakresie za sferę legislacji rządowej oraz za opracowanie dokumentów strategicznych i programowych. Minister będący przede wszystkim politykiem posługuje się często instrumentami 3

4 propagandowymi, nie osadzonymi zbyt mocno w realiach gospodarczych. Przykładem tego jest ogłoszone hasło 2000 biogazowni do 2020 roku, czy w nieco zmienionej wersji biogazownia w każdej gminie. Ponieważ Minister Gospodarki posiada bardzo ograniczony wpływ na instrumenty finansowe w państwie, hasła te pozostają pobożnymi życzeniami, a priorytet w finansowaniu budowy biogazowni okazał się fikcją. Realny wpływ na rozwój energetyki odnawialnej ma podległy Ministrowi Gospodarki Urząd Regulacji Energetyki. Jego rola zostanie omówiona w rozdziale III omawiającym systemy wsparcia OZE. Trzecim ogniwem organizacyjnym o znaczących kompetencjach w rozwijaniu OZE jest samorząd lokalny. Gminy są zobowiązane Prawem Energetycznym do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Odpowiadają także za zabezpieczenia oświetlenia dróg, ulic i innych miejsc publicznych. Zapisy te dają gminom szerokie uprawnienia do planowania rozwoju gminnych systemów energetyczno-ciepłowniczych, których coraz więcej powinno być opartych o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biogazownie. Połączenie rozwoju OZE z możliwościami upraw roślin energetycznych są niewątpliwą szansą aktywizacji obszarów rolniczych, zwłaszcza na zaniedbanej tzw. ścianie wschodniej. III. Systemy wsparcia W rozproszonych źródłach wytwarzania energii elektrycznej, do których zalicza się odnawialne źródła energii, koszt wytworzenia 1 MWh energii jest dużo wyższy niż w wielkoskalowej energetyce opartej na spalaniu surowców kopalnych. Dlatego ich rozwój, aż do okresu zrównania się cen energii pochodzącej z różnych źródeł, wymaga wsparcia zarówno w fazie inwestowania jak i w fazie eksploatacji. System wsparcia w Polsce został oparty na obowiązku zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, obowiązku zakupu świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej oraz przesyłu i odbioru energii elektrycznej. Podstawą funkcjonowania tego systemu jest uzyskanie koncesji, bez której nie można uzyskać profitów przewidzianych w systemie. Koncesję taką wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Na podstawie posiadanej koncesji przedsiębiorca może żądać zakupu wytworzonej w udokumentowanej ilości energii elektrycznej wprowadzanej do 4

5 sieci przesyłowych. Nie ma ograniczenia, nie ma żadnych limitów koncesyjnych. Każdy kto spełnia warunki wytwarzania energii z OZE taką koncesję ma prawo uzyskać. Warunkiem jest jedynie posiadanie siedziby na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego EFTA lub konfederacji Szwajcarskiej oraz wybudowanie i uruchomienie odpowiedniej instalacji. W wyniku wejścia do systemu OZE, wytwórca generuje dwa produkty a) energię elektryczną, a w kogeneracji także ciepło, b) mające charakter papierów wartościowych świadectwa pochodzenia czyli tzw. certyfikaty. W aktualnym obrocie funkcjonują certyfikaty zielone (za energię elektryczną) oraz czerwone i żółte (za kogenerację w instalacjach dużej i małej mocy). Obecnie procedowana ustawa o efektywności energetycznej wprowadza certyfikaty białe za udokumentowane oszczędności energii. Obowiązujący w Polsce system certyfikatów różni się od obowiązującego w Niemczech systemu stałych, gwarantowanych cen. System niemiecki jest prostszy i łatwiejszy do stosowania. Przyjęła go większość państw europejskich. W systemie certyfikatów pozostaje tylko kilka państw, w tym Polska. Wszystkie operacje związane z certyfikatami przeprowadzane są przez URE i rejestrowane na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie każdy wytwórca OZE posiada konto z zarejestrowanymi prawami majątkowymi. Zbywać certyfikaty można na sesjach giełdowych, bądź poza sesjami na podstawie umów między kontrahentami potwierdzonych przez Giełdę. Rozliczenie wytworzonej energii z operatorem systemu dystrybucyjnego może odbywać się w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych czy rocznych. Wytwórca ma na to 45 dni. W okresie jednego miesiąca od wniosku wytwórcy URE wydaje świadectwa pochodzenia i przekazuje informację na Towarową Giełdę Energii. Jeśli na giełdzie nie ma wystarczającej ilości certyfikatów, ponieważ produkcja energii ze źródeł odnawialnych była zbyt mała, wówczas wytwórcy i dystrybutorzy nie mogący wywiązać się z obowiązku udokumentowania źródła pochodzenia energii uiszczają tzw. opłatę zastępczą. Jest ona wpłacana na wydzielone konto w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jej wysokość ustala URE. Dla części słuchaczy strony niemieckiej, należy wspomnieć, że instytucja NFOŚiGW powołana została w 1998 r. dla finansowego wsparcia inwestycji ekologicznych. Zdała ona znakomicie egzamin w całym okresie istnienia z nałożonych zadań. Fundusz ten, nadzorowany przez Ministra 5

6 Środowiska, ma przedłużenie we wszystkich województwach w postaci WFOŚiGW. Do jego działalności będziemy mieli okazję wrócić przy omawianiu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Funkcjonowanie systemu wsparcia energetyki odnawialnej obwarowane jest bardzo wysokimi karami pieniężnymi za nie wypełnianie poszczególnych obowiązków. Kary mogą sięgać poziomu do 15% przychodów. Na podstawie danych URE w 2009 r. cena zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przy obowiązku zakupu wynosiła 155,44 zł/mwh, a wysokość opłaty zastępczej 258,89 zł/mwh. Zatem łączny przychód za 1 MWh energii odnawialnej wyniósł ponad 400 złotych. Oprócz zasadniczego mechanizmu wspierania OZE jakimi są certyfikaty, wprowadzone zostały dodatkowe zachęty dla inwestorów. Należą do nich: zwolnienia z opłaty koncesyjnej, zwolnienia z opłaty za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz dokonywania zmian w tym rejestrze, zwolnienie z opłaty skarbowej za wydanie świadectw pochodzenia, zmniejszenie o 50% opłaty za przyłączenie do sieci małego źródła OZE do 5 MW w stosunku do rzeczywistych kosztów. IV. Uwagi do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów zatwierdziła dokument programowy pod nazwą Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument ten określa kierunki i priorytety, którym kierowały się będą organy rządowe i podległe instytucje odpowiedzialne za stan i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Program rozwoju energetyki w hasłowym indeksie priorytetów ujął następujące zagadnienia: 1. Poprawę efektywności energetycznej, 2. Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 3. Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez budowę od podstaw energetyki jądrowej, 4. Rozwój wykorzystania odnawialnych paliw i energii, 5. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 6

7 Wśród priorytetów w punkcie 4 wymieniono rozwój energetyki odnawialnej, co nie znalazło pełnego odzwierciedlenia w konkretnych zapisach programu. Zapisy te są niekiedy ze sobą sprzeczne i dają bardzo nieprzejrzysty obraz perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Tak np. w Programie oszacowano zapotrzebowanie na energię finalną uzyskiwaną z OZE w 2010 r. na 4,6 Mtoe i w 2030 r. na 6,7 Mtoe. Stanowi to niecałe 8,0% udziału w całości zapotrzebowania, które oszacowano na 84,4 Mtoe w 2030 r. Zapotrzebowania na energię finalną w OZE ma wzrosnąć do 2030 r. o 45,6% przy wzroście wszystkich nośników o 31%. Wielkości te wskazują, że nie przewidziano rzeczywistego priorytetu dla OZE w całym systemie energetycznym Polski. Równie niekorzystne wnioski wypływają z analizy rozwoju wewnętrznej struktury energetyki odnawialnej w okresie ostatnich kilku lat, których kontynuację zakłada się bez istotnych zmian aż do 2030 r. Największe wzrosły potencjału i produkcji energii elektrycznej uzyskiwane są w energetyce wiatrowej i w spalaniu, a głównie współspalaniu biomasy w dużych instalacjach energetyki zawodowej. Na te dwa nośniki ma przypaść aż 74,3% całości pokrycia zapotrzebowania w OZE, co jest tendencją niepokojącą, preferującą najprostsze i mało efektowne sposoby pozyskiwania energii. Dotyczy to szczególnie energii wiatrowej, której słabe strony zostaną wspomniane w dalszej części referatu przy omawianiu zestawień tabelarycznych. Także pozyskiwanie energii z odpadów, śladowego dziś sposobu zagospodarowywania odpadów organicznych, zostało całkowicie zmarginalizowane. Poziom produkcji energii elektrycznej z odpadów stanowiący w 2010 r. 0,6% całości produkcji, ma wynieść w 2030 r. - 0,7%, a więc pozostaje niemal bez zmian. Podsumowując krótkie uwagi nt. rządowego programu rozwoju polskiej energetyki do 2030 r. należy ocenić, że jej rozwój podporządkowano dominacji energetyki korporacyjnej, wielkoskalowej opartej głównie o zasoby węgla kamiennego i brunatnego oraz wspartej o forsowaną, szczególnie przed katastrofalnym trzęsieniem ziemi i falą tsunami w Japonii, energetyką jądrową. Dziś entuzjazm do rozwijania niezwykle kosztownej w fazie inwestowania energetyki jądrowej jest mniejszy, a fala krytyki powszechna. Za prezesem zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorzem Wiśniewskim mogę powtórzyć, że wykorzystano dotychczas proste rezerwy tkwiącego w OZE, a nie zbudowano trwałych podstaw rozwoju tej branży. 7

8 Przeforsowanie koncepcji oparcia perspektyw zabezpieczenia potrzeb energetycznych kraju poprzez rozwój energetyki jądrowej stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju OZE. Jest to kierunek wyjątkowo kosztowny i na wspieranie rozwoju OZE nie będzie po prostu pieniędzy. Zamiar budowy pierwszej elektrowni jądrowej o mocy 3200 MW nie uwzględnia realnych możliwości finansowych państwa i jego głównej struktury energetycznej jaką jest Polska Grupa Energetyczna. Rzeczywisty koszt elektrowni szacowany jest na ca 40 mld zł i mieści się w nim tylko koszt wytwarzania energii i koszt uniknięcia nabycia uprawnień do emisji CO 2. A przecież elektrownia musi być obudowana infrastruktura. Dalsze koszty budowy i rozbudowy sieci przesyłowych, usług systemowych, kosztów utylizacji wypalonego paliwa, kosztów wyszkolenia kadry fachowej i kosztów ryzyka związanego z bardzo długim okresem finansowania inwestycji (same koszty przygotowania inwestycji mają wynieść 1,5 mld zł), podnoszą koszt budowy elektrowni jądrowej do kwoty mld zł. A przecież z budowy takiej elektrowni polska gospodarka odniesie tylko częściowe korzyści. Te będą miały zagraniczne koncerny jako dostawcy projektów, technologii i urządzeń niezbędnych do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Za kwotę wydaną na budowę 3200 MW mocy w energetyce jądrowej możnaby wybudować 2-krotnie większą moc w nowoczesnych blokach węglowych i o ca 50% większą moc i to w znacznej części w systemie kogeneracji, w rozproszonej energetyce odnawialnej. W/g oceny prof. J. Popczyka energetyka jądrowa zablokuje rynek inwestycji w rolnictwo energetyczne, uniemożliwiając restrukturyzację polskiego rolnictwa, zablokuje rozwój polskiego przemysłu urządzeń dla rozproszonej energetyki i utrudni zagospodarowanie odpadów w rolnictwie i przemyśle rolno spożywczym. V. Warunki realizacji inwestycji OZE Inwestycje w odnawialnych źródłach energii przechodzą wszystkie etapy przygotowania i realizacji w pełnym zakresie, niezależne od specyfiki źródła jak i jego wielkości. Dlatego przygotowanie takiej inwestycji (za wyjątkiem paneli słonecznych i przydomowych wiatraków małej mocy), wymaga zachowania 8

9 procedur, wydłużających proces przygotowania i projektowania oraz zabiegów o środki inwestycyjne do okresu dwuletniego, a nawet dłuższego. Co musi posiadać inwestor planujący budowę instalacji OZE? 1. Wskazanie lub decyzję lokalizacyjną wydawaną przez właściwą gminę. 2. Dokumenty uprawniające do władania terenem. 3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 4. Warunki przyłączenia do sieci przesyłowej. 5. Raport oddziaływania na środowisko. 6. Analizę finansową przedsięwzięcia. 7. Studium wykonalności. 8. Projekt techniczny. 9. Pozwolenie na budowę. 10. Zabezpieczenie środków na finansowanie inwestycji. W przypadku biogazowni rolniczych niezbędne jest wcześniejsze zorganizowanie zaplecza surowcowego poprzez zawarcie przedwstępnych umów lub utworzenie grupy producenckiej, na obszarze sąsiadującym z instalacją w promieniu nie większym niż km. Zabezpieczenie środków finansowych jest zwykle najtrudniejszym do spełnienia warunkiem realizacji inwestycji. Optymistyczne prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce związane były z oczekiwaniami na wielkie pieniądze z Unii Europejskiej jakie miały napłynąć w horyzoncie finansowym na latach Ogółem Polsce przyznano pulę 67 mld tj. rocznie 9-10 mld. Dotacje unijne są środkami celowymi, kierowanymi na bardzo konkretnie sformułowane zadania i Polska nie może nimi dysponować wg własnego uznania. Każde rozliczenie dotacji, a także chęć dokonania przesunięć na inne cele musi być akceptowane przez urzędników UE. Dodać trzeba, że na skutek uzgadniania procedur w okresie 2006 r. oraz zmiany ekipy rządowej w 2007 r. nastąpiło praktycznie dwuletnie opóźnienie w uruchomieniu środków finansowych horyzontu W efekcie za pewnik można uznać, że Polska mimo oficjalnych zapewnień, wykorzysta tylko część przyznanego limitu, zwłaszcza, że UE bardzo rygorystycznie rozlicza tzw. środki kwalifikowane. Głównym źródłem finansowania OZE ze środków unijnych jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego wydzielono 15 osi 9

10 priorytetyowych. Dwie z nich dotyczą bezpośrednio energetyki odnawialnej, a mianowicie: oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł. Najważniejsza jest oś priorytetowa IX, w której wydzielono działanie 9,4 pod nazwą wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych z wkładem środków unijnych w wysokości ca 350 mln EUR tj. ca 1,4 mld zł. Praktyczne wykorzystanie tych środków oszacowane jest na poziomie ca 750 mln zł. Ze środków działania 9.4, które zostały już rozdysponowane, skorzystali głównie zagraniczni inwestorzy ferm wiatrakowych. 70% wszystkich wniosków o dofinansowanie dotyczyło energetyki wiatrowej, ponieważ wiele projektów tych ferm było przygotowanych w latach poprzednich i były gotowe do szybkiego uruchomienia procesu inwestycyjnego, a proces budowy fermy jest stosunkowo krótki. Oś priorytetowa X, działanie 10.3, obejmuje Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. Nie ma ona istotnego znaczenia dla procesów inwestycyjnych tym bardziej, że wkład środków unijnych wynosi zaledwie 27 mln EUR. Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego w 16 województwach wydzieliły symboliczne środki na rozwój OZE w wysokości w przedziale mld zł. Tylko województwo świętokrzyskie ustaliło limit na poziomie ca 65 mln zł. W części województw nie przewidziano w ogóle w kierunkach finansowania wspierania nowych inwestycji OZE, a tylko inwestycje odtworzeniowe i sieciowe. Głównym źródłem wspierania OZE pozostaje NFOŚiGW i WFOŚiGW. Najpoważniejszym źródłem są przychody z opłat zastępczych i kar naliczanych przez URE od dystrybutorów energii elektrycznej za niedopełnienie minimalnych dostaw prądu z odnawialnych źródeł energii i z kogeneracji. Mogą one być przeznaczone na zadania służące poprawie efektywności energetycznej. Łącznie w okresie r. Fundusz uzyskał z tego źródła ca 2,0 mld zł. Roczne możliwości kredytowania i dofinansowania OZE wynoszą 0,6-0,8 mld złotych. Drugim źródłem zasilającym środki NFOŚiGW są środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO 2 na podstawie ustaleń Protokółu z Kioto z 1997 r. za tzw. Jednostki AAU (Assigned Amount Unit). 10

11 Fundusze z tego źródła w wysokości nieco ponad 1,0 mld zł w okresie r. zasilają tzw. Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) umożliwiający wspieranie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, a także przedsięwzięć kogeneracyjnych. Dla inwestorów indywidualnych atrakcyjną formą wspierania inwestycji ciepłowniczych jest wprowadzona w r. ub. Możliwość dofinansowania kolektorów słonecznych. Dla domku jednorodzinnego przeciętny koszt zainstalowania ca 6 m 2 kolektorów wynosi ca 15 tys. Dofinansowanie ze środków funduszy ekologicznych do 45% kosztów sprawia, że ogrzewanie słoneczne staje się dostępne dla większości właścicieli domów jednorodzinnych i powinno przyczynić się do znaczących oszczędności w bilansie paliwowym. Wyłącznie dla komplementarności zagadnienia wspomnieć należy o możliwościach wykorzystania kredytów bankowych, a szczególnie wspierającego przedsięwzięcia ekologiczne Banku Ochrony Środowiska oraz o możliwościach przedsięwzięć publiczno prywatnych, których rozwój ograniczają ostatnie decyzje Ministra Finansów, zmuszające do cięć i rezygnacji z przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów wszystkich szczebli. Z przedstawionego wyżej systemu wsparcia wynika, że gros środków skierowanych zostało na potrzeby energetyki wiatrowej realizowanej przez inwestorów zagranicznych oraz na spalanie bądź współspalanie biomasy w energetyce zawodowej. Oba te kierunki przynoszą efekty statystyczne podnosząc udział energetyki odnawialnej w mocy wytwórczej krajowej energetyki, jednak ich negatywne oddziaływanie na system dystrybucji i gospodarowanie zasobami biomasy, winny być przedmiotem pogłębionej analizy celowości dalszego kierowania strumienia pomocy finansowej w tych kierunkach. Energetyka rozproszona skorzystała z tej pomocy w minimalnym zakresie. VI. Czy dotychczasowy system przynosi efekty? Poziom wyjściowej energetyki odnawialnej w Polsce jest niższy niż w większości krajów Unii Europejskiej. Nie obserwuje się jednak pełnej zależności poziomu rozwoju gospodarczego państwa i % udziału energetyki odnawialnej w zużyciu finalnym energii. Obrazuje to poniższa tabela nr 1 dla 27 państw UE (dane w/g dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009): 11

12 Tab. 1. Wymagany udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2020 r. w państwach UE. 12

13 W państwach wysokorozwiniętych, dysponujących zasobami energetycznymi wód płynących, wysoki poziom produkcji energii odnawialnej pochodzi tradycyjnie z elektrowni wodnych. Szczególnie kraje skandynawskie i alpejskie rozwijały ten dział energetyki praktycznie przez cały XX wiek. Początek XX wieku charakteryzuje się intensywnym rozwojem nowych działów energetyki odnawialnej, głównie energetyki wiatrowej, spalania i współspalania biomasy, biogazowania i energetyki słonecznej. W Polsce elektrownie wodne były do niedawna głównym producentem energii odnawialnej. Po 2004 r. tj. po akcesji Polski do Unii Europejskiej, wzorce krajów zachodnich oraz mechanizmy ograniczania emisji CO 2 wymusiły zmiany, które obrazują dwie poniższe tabele nr 2 i nr 3. Tab. nr 2 Moc zainstalowana koncesjonowanych instalacji OZE w latach (w/g URE). Moc zainstalowana Rodzaj źródła OZE 2007 r r r. (do ) (1) (2) (3) (4) Elektrownie na biogaz 45,699 54,615 69,105 Elektrownie na biomasę 255, , ,490 Elektrownie wiatrowe 287, , ,332 Elektrownie wodne 934, , ,130 Elektrownie wytwarzające e.e. z prom. słonecznego 0,001 Współspalanie - - (38 jednostki) Łącznie 1 523, , ,058 13

14 Tab. nr 3 Produkcja energii elektrycznej oraz świadectwa pochodzenia w latach (w/g URE) Rodzaj OZE Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Ilość energii Ilość energii Ilość energii Ilość energii [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Rok 2009 (do ) Ilość energii [MWh] (1) (2) (3) (4) (5) (6) Elektrowni , , , , ,2 e na biogaz Elektrowni e na biomasę , , , , ,5 72 Elektrowni , , , , ,3 e wiatrowe Elektrowni e wodne,099,604,312,687,309 Współspala , nie 21,612,058,127, Łącznie,007 (5 150,697 (4 223,647 (5 739,498 (6 929,718 (4 951 SP) SP) SP) SP) SP) Po roku 2007 w polskiej energetyce odnawialnej zaczyna przeważać energetyka wiatrowa i współspalanie. Brak budowy większych zbiorników wodnych decyduje o stagnacji produkcji w elektrowniach wodnych, w których realizowane się tylko małe siłownie o mocy KW. Największą dynamikę wykazuje produkcja energii wiatrowej (6 krotny wzrost między 2005a 2008 r.) i produkcja energii ze współspalania (ponad 3-krotny wzrost). Interesujące są porównania zainstalowanych mocy w OZE z produkcją energii 14

15 elektrycznej w różnych jej źródłach (bez uwzględnienia współspalania, które rejestrowane jest liczbą jednostek wytwórczych). Tab. nr 4 Porównanie procentowego udziału mocy i produkcji energii w 2009 r. (wg URE) Rodzaj źródła OZE % moc zainstalowana % produkcja energii elektrycznej efektywność źródła elektrownie na biogaz 3,6 6,2 172 elektrownie na biomasę 12,8 12,8 100 elektrownie wiatrowe 34,6 19,1 55 elektrownie wodne 49,0 61,9 126 elektrownie słoneczne 0,00 0,00 - Razem 100,0 100,0 - Biorąc pod uwagę wspomniany fakt braku możliwości budowy potencjału hydroenergetycznego, wynikający zarówno z zaniechania inwestycji hydrotechnicznych jak i niekorzystnego z tego punktu widzenia ukształtowania terenu na przeważającej części kraju, bezwzględnym priorytetem powinna stać się budowa biogazowni, a następnie budowa jednostek kogeneracyjnych w systemie rozproszonym spalających biomasę. Przemawia za tym potencjał odnawialnych zasobów w Polsce przedstawiony w tab. nr 5 oraz rezerwy niewykorzystanych rolniczo gruntów ornych, umożliwiających ich wykorzystanie na uprawy energetyczne. Wielkość całkowitego potencjału technicznego energii możliwa do pozyskania z odnawialnych źródeł energii w ciągu roku w Polsce wg aktualnych oszacowań w PJ/rok (Raport PKEE 2008 r.). Źródło energii Wiśniewski 2007 KAPE 2007 PEP 2009 Biomasa Woda Geotermia ,5 Słońce

16 Tab. 5. Wiatr Ogółem ,5 Współspalanie biomasy w wielkich elektrowniach węglowych powoduje sięganie do zasobów drewna produkcyjnego, którego spalanie jest czystym marnotrawstwem. Cytowanym powszechnie patologicznym przypadkiem jest budowa nowego kotła 190 MW w elektrowni w Posłaniec dla którego należało będzie dowieźć ca 1 mln t surowca drzewnego. Wspieranie ze środków krajowych budowy ferm wiatrowych cechujących się dużą zmiennością produkcji energii, powinno zostać ograniczone do szczególnych przypadków. Inwestorami w tej energetyce są niemal wyłącznie inwestorzy zagraniczni, którzy w swoich krajach mają nieporównywalnie łatwiejsze warunki pozyskiwania funduszy i tanich kredytów. Polska, poza zyskiem ze statystycznego wypełniania obowiązku rozliczenia przyrostu mocy z OZE, pozostaje z narastającym problemem równoważenia przesyłu energii i koniecznością budowy źródeł wyrównawczych, których nikt z zagranicy nie chce budować. Zyski z produkcji ferm w całości wyprowadzane są poza polski rynek finansowy. Ocenia się, że przy aktualnych mocach wytwórczych polskiej energetyki, fermy wiatrakowe nie powinny być rozbudowane do mocy przekraczającej 5 tys. MW. W trakcie trwającej aktualnie dyskusji nad kierunkami rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, wiążącej się z jednej strony z krytyką rządowego programu rozwoju energetyki w Polsce do 2030 roku, zaś z drugiej z założeniami do nowej ustawy o OZE, nad którą prace rozpoczęło Ministerstwo Gospodarki, należy uwzględnić uwagi zgłaszane przez specjalistów branży OZE zrzeszonych w Izbach Gospodarczych, Stowarzyszeniach i środowiskach naukowych. Można je pogrupować w następujących punktach: 1. Czy należy podtrzymać i rozbudowywać istniejący system certyfikatów, którego zaletą jest to, iż funkcjonuje w miarę przyzwoicie, czy zmienić na prostszy system dopłat finansowych bezpośrednich, wprowadzony przez większość państw Unii Europejskiej? 16

17 2. Ukierunkowanie wsparcia finansowego będącego w dyspozycji państwa na źródła przynoszące największe korzyści gospodarce i ludności, a więc na budowę biogazowni rolniczych w systemie gminnym małych biogazowni indywidualnych, na energię solarną w tym fotowoltaikę, wiatraki małej mocy, popmy ciepła, domy plusenergetyczne. 3. Systemem wparcia powinny zostać objęte oprócz wytwarzania energii elektrycznej wszystkie źródła ciepła, a nie tylko wysokosprawna kogeneracja. Systemy wsparcia nie mogą być zmieniane zależnie od koniunktury gospodarczej lecz muszą gwarantować stabilność zasad funkcjonowania na rynku energii przez okres lat. Wynika to z przeciętnego okresu amortyzacji instalacji w OZE wynoszącego 7-10 lat oraz trwałości eksploatacji instalacji obliczanej na ca 20 lat, co wymaga zgromadzenia środków na ich odtworzenie. 4. Wyodrębnienie prostego systemu wsparcia dla małych źródeł energii odnawialnej o mocy <5 MW, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych źródeł, obejmującego także produkcję na potrzeby własne bioenergii i ciepła. 5. Najmniejsze źródła energii o mocy <0,5 MW powinny być całkowicie zwolnione z obowiązków koncesyjo rejestracyjnych. Uproszczone powinny być także rozliczenia podatkowe odnoszące się do amortyzacji urządzeń wytwórczych i rozliczania przychodów ze sprzedaży energii. 6. Wobec żywiołowego rozwoju ferm wiatrakowych konieczne jest uwzględnienie sposobu rozbudowy mocy w źródłach rezerwowych tak, by powiązać je organizacyjnie i finansowo z inwestowaniem w wiatraki dużej mocy. 7. Biorąc pod uwagę znaczną różnicę kosztów wybudowania instalacji w różnych źródłach energii (1 MW mocy e.e. wiatrakowej kosztuje 5 mln zł, a 1 MW mocy e.e. w biogazowni rolniczej kosztuje ca 15 mln zł), warto rozważyć wariant przejścia z systemu wsparcia eksploatacyjnego na system inwestycyjny lub mieszany. To tylko niektóre uwagi dotyczące perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Po 2020 r. należy liczyć się z szybkim rozwojem energetyki fotowoltaicznej, która może znacząco wpłynąć na obecną perspektywę rozwoju OZE, czyniąc np. bezprzedmiotową dyskusję nad potrzebą budowy drugiej elektrowni jądrowej. 17

18 Potencjalne możliwości kryjące się w zasobach gazu łupkowego nie są przedmiotem dzisiejszej konferencji, mogą jednak zdecydować o kierunkach rozwoju energetyki w naszym kraju. Technologia wydobycia tego gazu jest uciążliwa i niebezpieczna dla środowiska, szczególnie w kraju takim jak Polska, w którym zasoby wodne są ograniczane, obszary słabo zaludnione występują sporadycznie, a zniszczenia w środowisku mogą być odczuwalne przez szerokie kręgi mieszkańców. Dzisiejsza, wspólna konferencja polsko niemiecka na temat perspektyw rozwoju OZE jest dla strony polskiej ważnym wydarzeniem. Stoimy wobec problemów odczuwalnego kryzysu finansów państwa, w okresie rozpoczynających się prac nad budżetem UE na lata i środkami pomocowymi w tym okresie. Doświadczenia własne wzbogacone przez doświadczenia bardziej zaawansowanej gospodarki niemieckiej, pozwolą nam na lepsze przygotowanie się do czekającego nas, przyspieszonego rozwoju nowoczesnych źródeł w energetyce odnawialnej i bardziej racjonalnego gospodarowania środkami, którymi będzie dysponowało nasze państwo. Warszawa, r. 18

19 Bibliografia 1. Polityka energetyczna Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP 1 (21) 2010, 2. Gminne systemy energetyki odnawialnej Kancelaria Senatu RP Warszawa 2010 (materiały konferencyjne), 3. J. Popczyk Energetyka rozproszona Instytut na Rzecz Ekorozwoju Warszawa 2010, 4. NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej NFOŚiGW, Warszawa 2010 r., 5. Czysta Energia miesięcznik I-III 2011, 6. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 10 listopada 209, 7. Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii 2009 materiały z XII Konferencji Techniczno Naukowej Warszawa III.2009 r., 8. Rynek biomasy i biogazu w Polsce i w Niemczech materiały z konferencji organizowanej przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową Warszawa r. 9. Biogaz produkcja, wykorzystanie Instytut Energetyki i Środowiska w Lipsku 2007 r. 19

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Wybrane zagadnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Krzysztof Zaręba Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój Wybrane zagadnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. I. Przesłanki rozwoju energetyki odnawialnej. W oficjalnym dokumencie rządowym

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 F u n d a c ja n a r z e c z E n e r g e ty k i Z r ó w n o w a żo n e j PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OZE W POLSCE DO ROKU 2020 Cele Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania energii z OZE Osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Rzeszów Przemyśl, 5 6.05.2009r. Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne 2. Zasady rozwoju

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20%

Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Nowe wyzwania stojące przed Polską wobec konkluzji Rady UE 3 x 20% Zbigniew Kamieński Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2007 Cele na rok 2020 3 x 20% Oszczędność energii Wzrost wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności energetycznej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie poprawy efektywności Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy w NFOŚiGW Konferencja Podkomisji Energetyki Sejmu RP i Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo,

5 sierpnia 2013 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dot. świadectw pochodzenia i opartych na nich prawa majątkowych, które otrzymaliśmy po publikacji wyników za II kw. 2013 r., prezentujemy rozszerzony materiał

Bardziej szczegółowo

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r.

Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce. Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Energetyka wiatrowa (onshore) w Polsce i w Niemczech 18.06.2013 r. Warszawa 2 Rządowy program wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce Rozwój OZE w

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn

www.promobio.eu Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Warsztaty PromoBio, 17 Maja 2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bartosza Głowackiego 17, Olsztyn Promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych PromoBio Możliwości wykorzystania biomasy w świetle

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Wprowadzenie i prezentacja wyników do dalszej dyskusji Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii

Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Elektrociepłownia opalana biogazem rolniczym - nowe odnawialne źródło energii Marzena Grzelec, radca prawny, Chadbourne&Parke Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska

Opłacalność produkcji biogazu w Polsce. Magdalena Rogulska Opłacalność produkcji biogazu w Polsce Magdalena Rogulska Możliwości wykorzystania biogazu/ biometanu Produkcja energii elektrycznej i ciepła Dotychczasowy kierunek wykorzystania w PL Sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim

Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Struktura corocznego raportu na temat rynku zrównoważonej energii w województwie wielkopolskim Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. Maciej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Urząd Regulacji Energetyki Starszy Specjalista Waldemar Kozłowski Konferencja Europejskie Słoneczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR

PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR PROGRAM FINANSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ OBIEKTÓW DOTYCZĄCYCH CYCH KOGENERACJI ZE ŚRODKÓW W SUBFUNDUSZU OPŁAT ZASTĘPCZYCH I KAR NALICZANYCH W OPARCIU O USTAWĘ PRAWO ENERGETYCZNE Schemat finansowania

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego

Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Nowe zapisy w prawie energetycznym dotyczące biogazowni i biogazu rolniczego Autor: dr Bartłomiej Nowak 1 Przyjęty na szczycie w Brukseli w 2008 roku pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada odejścia od

Bardziej szczegółowo

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych

Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych Dziśi jutro systemu wsparcia źródeł odnawialnych dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Poznań 24 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne. 2. Funkcjonujące systemy

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej:

Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej: Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej: realizacja inwestycji OZE wraz z propozycją rozwiązania problemów ich finansowania. Proponujemy samorządom w Polsce model

Bardziej szczegółowo

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A.

Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Rozwój energetyki wodnej w Polsce widziany przez pryzmat programów pomocowych dla OZE Stanisław Lewandowski Doradca Zarządu MEW S.A. Michał Wilkowski Prezes Zarządu MEW S.A. Agenda 1. Wstęp 2. System zielonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych

Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych Wrocław, grudzieo 2010 Wprowadzenie Etap 1 przeprowadzenie badania Badania i analizy potencjału Dolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r.

ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY. 07.11.2013 r. ZAGADNIENIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ENERGIA BIOMASY 07.11.2013 r. Zamiast wprowadzenia podsumowanie OŹE Dlaczego? Przyczyny: filozoficzno etyczne naukowe

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE. Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z biomasy - regulacje wynikające z projektu ustawy o OZE Bełchatów, dn. 16 października 2014 r. 2 Założenia zoptymalizowanego systemu wsparcia OZE (zmiany

Bardziej szczegółowo