Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce"

Transkrypt

1 KRZYSZTOF ZARĘBA Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce I. Podstawy prawne Okres przystosowywania naszego kraju do struktur organizacyjnych i adaptacja polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej prowadzona od II połowy lat 90 tych, w tym szczególnie intensywnie po 2001 roku, a następnie wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., doprowadziły do zmian w podejściu do roli i znaczenia energetyki odnawialnej w systemie gospodarczym Polski. Szczególne znaczenie miała w tym względzie adaptacja Dyrektywy Parlamentu i Rady Europy 2011/77/EC z dn w sprawie promocji energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii. Na jej podstawie znowelizowano bądź zredagowano system ustaw, aktów wykonawczych i dokumentów programowych sprzyjających rozwojowi energetyki odnawialnej. Dyrektywa ta została zastąpiona poprzez wprowadzenie nowej Dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn r. również jak poprzednia w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Trzecim dokumentem Unijnym o szczególnym znaczeniu było Postanowienie Szczytu Rady Europejskiej z 8-9 marca 2007 r., przyjmujące w polityce energetycznej państw Unii Europejskiej regułę 3 x 20% + 10% (20% zmniejszenia emisji CO 2, 20% oszczędności energii, 20% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz 10% udziału biopaliw w bilansie paliw transportowych). Na system krajowych aktów prawnych dotyczących energetyki odnawialnej składają się: 1. Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z 10 maja 2010r.), 2. Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, 3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., 1

2 4. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 17 lipca 2009 r., 5. Ustawa o efektywności energetycznej uchwalona przez Sejm RP w dn. 04 marca 2001 r., (aktualnie w dalszym procedowaniu w Senacie i u Prezydenta RP), 6. Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku 2016 (uchwalona przez Sejm RP w dn. 22 maja 2009 r.), 7. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 202/2009 w dn. 10 listopada 2009 r.), 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09 grudnia 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 09 grudnia 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wywarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 02 czerwca 2010 r. w sprawie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych do energii odnawialnej. Nie są to oczywiście wszystkie akty prawne, w których można odnaleźć odniesienia do energetyki odnawialnej, ale w/w regulują zasadnicze mechanizmy, decydujące o możliwościach i sposobach rozwijania tego ekologicznego i perspektywicznego działu energetyki. Dla strony niemieckiej z pewnością zauważalny jest brak w polskim ustawodawstwie odrębnej ustawy o energetyce odnawialnej. Istnieje ona w prawie niemieckim służąc dobrze rozwijaniu tej sfery. Brak ten w Polsce można 2

3 wytłumaczyć krótkotrwałym, niewiele ponad rocznym istnieniem pełnomocnika Rządu ds. promocji energetyki odnawialnej ( r.), w którego planie działalności było doprowadzenie do uchwalenia takiej ustawy. Obecna ekipa rządowa stanowisko to zlikwidowała i dbałość o rozwój energetyki odnawialnej została oddana w ręce Ministra Gospodarki. Próby uchwalenie ustawy o energetyce odnawialnej podejmowane dwukrotnie z inicjatywy poselskiej dotychczas nie powiodły się, z uwagi na bardzo wąski zakres projektowanej ustawy, ograniczającej się w zasadzie do problemów energetyki geotermalnej. Ustawa w takim kształcie nie odpowiada wymogom rozwiązywania niełatwych problemów całości energetyki odnawialnej. Ministerstwo Gospodarki podjęło w ostatnim czasie prace nad zredagowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Są przesłanki wskazujące na możliwość ukazania się projektu tej ustawy jeszcze w roku bieżącym, choć jej uchwalenie przed końcem kadencji obecnego Sejmu będzie niemożliwe. II. Odpowiedzialność organizacyjna Naczelnym organem administracji państwowej odpowiedzialnym za stan i rozwój energetyki w Polsce jest Minister Gospodarki. Do jego kompetencji należy nadzór nad funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także nadzór nad działalnością związana z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno gospodarcze kraju. W związku z kosztami wdrażania pakietu klimatycznego i nieodległą perspektywą likwidacji w UE darmowych limitów emisji CO 2, rząd RP energetyką jądrową uznał na jedyne panaceum gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne kraju. Stąd szczególne potraktowanie tej energetyki w statucie Ministerstwa Gospodarki oraz powołanie wyłącznie dla nadzoru nad rozwojem energetyki jądrowej odrębnego wiceministra z jednym tylko departamentem. Dla kontrastu, energetyka odnawialna jest jednym z wielu zagadnień w Departamencie Energetyki i jej znaczenie w bieżącej działalności Ministerstwa jest marginalne. Ministerstwo Gospodarki odpowiada w swoim zakresie za sferę legislacji rządowej oraz za opracowanie dokumentów strategicznych i programowych. Minister będący przede wszystkim politykiem posługuje się często instrumentami 3

4 propagandowymi, nie osadzonymi zbyt mocno w realiach gospodarczych. Przykładem tego jest ogłoszone hasło 2000 biogazowni do 2020 roku, czy w nieco zmienionej wersji biogazownia w każdej gminie. Ponieważ Minister Gospodarki posiada bardzo ograniczony wpływ na instrumenty finansowe w państwie, hasła te pozostają pobożnymi życzeniami, a priorytet w finansowaniu budowy biogazowni okazał się fikcją. Realny wpływ na rozwój energetyki odnawialnej ma podległy Ministrowi Gospodarki Urząd Regulacji Energetyki. Jego rola zostanie omówiona w rozdziale III omawiającym systemy wsparcia OZE. Trzecim ogniwem organizacyjnym o znaczących kompetencjach w rozwijaniu OZE jest samorząd lokalny. Gminy są zobowiązane Prawem Energetycznym do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Odpowiadają także za zabezpieczenia oświetlenia dróg, ulic i innych miejsc publicznych. Zapisy te dają gminom szerokie uprawnienia do planowania rozwoju gminnych systemów energetyczno-ciepłowniczych, których coraz więcej powinno być opartych o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biogazownie. Połączenie rozwoju OZE z możliwościami upraw roślin energetycznych są niewątpliwą szansą aktywizacji obszarów rolniczych, zwłaszcza na zaniedbanej tzw. ścianie wschodniej. III. Systemy wsparcia W rozproszonych źródłach wytwarzania energii elektrycznej, do których zalicza się odnawialne źródła energii, koszt wytworzenia 1 MWh energii jest dużo wyższy niż w wielkoskalowej energetyce opartej na spalaniu surowców kopalnych. Dlatego ich rozwój, aż do okresu zrównania się cen energii pochodzącej z różnych źródeł, wymaga wsparcia zarówno w fazie inwestowania jak i w fazie eksploatacji. System wsparcia w Polsce został oparty na obowiązku zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, obowiązku zakupu świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej oraz przesyłu i odbioru energii elektrycznej. Podstawą funkcjonowania tego systemu jest uzyskanie koncesji, bez której nie można uzyskać profitów przewidzianych w systemie. Koncesję taką wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Na podstawie posiadanej koncesji przedsiębiorca może żądać zakupu wytworzonej w udokumentowanej ilości energii elektrycznej wprowadzanej do 4

5 sieci przesyłowych. Nie ma ograniczenia, nie ma żadnych limitów koncesyjnych. Każdy kto spełnia warunki wytwarzania energii z OZE taką koncesję ma prawo uzyskać. Warunkiem jest jedynie posiadanie siedziby na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego EFTA lub konfederacji Szwajcarskiej oraz wybudowanie i uruchomienie odpowiedniej instalacji. W wyniku wejścia do systemu OZE, wytwórca generuje dwa produkty a) energię elektryczną, a w kogeneracji także ciepło, b) mające charakter papierów wartościowych świadectwa pochodzenia czyli tzw. certyfikaty. W aktualnym obrocie funkcjonują certyfikaty zielone (za energię elektryczną) oraz czerwone i żółte (za kogenerację w instalacjach dużej i małej mocy). Obecnie procedowana ustawa o efektywności energetycznej wprowadza certyfikaty białe za udokumentowane oszczędności energii. Obowiązujący w Polsce system certyfikatów różni się od obowiązującego w Niemczech systemu stałych, gwarantowanych cen. System niemiecki jest prostszy i łatwiejszy do stosowania. Przyjęła go większość państw europejskich. W systemie certyfikatów pozostaje tylko kilka państw, w tym Polska. Wszystkie operacje związane z certyfikatami przeprowadzane są przez URE i rejestrowane na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie każdy wytwórca OZE posiada konto z zarejestrowanymi prawami majątkowymi. Zbywać certyfikaty można na sesjach giełdowych, bądź poza sesjami na podstawie umów między kontrahentami potwierdzonych przez Giełdę. Rozliczenie wytworzonej energii z operatorem systemu dystrybucyjnego może odbywać się w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych czy rocznych. Wytwórca ma na to 45 dni. W okresie jednego miesiąca od wniosku wytwórcy URE wydaje świadectwa pochodzenia i przekazuje informację na Towarową Giełdę Energii. Jeśli na giełdzie nie ma wystarczającej ilości certyfikatów, ponieważ produkcja energii ze źródeł odnawialnych była zbyt mała, wówczas wytwórcy i dystrybutorzy nie mogący wywiązać się z obowiązku udokumentowania źródła pochodzenia energii uiszczają tzw. opłatę zastępczą. Jest ona wpłacana na wydzielone konto w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jej wysokość ustala URE. Dla części słuchaczy strony niemieckiej, należy wspomnieć, że instytucja NFOŚiGW powołana została w 1998 r. dla finansowego wsparcia inwestycji ekologicznych. Zdała ona znakomicie egzamin w całym okresie istnienia z nałożonych zadań. Fundusz ten, nadzorowany przez Ministra 5

6 Środowiska, ma przedłużenie we wszystkich województwach w postaci WFOŚiGW. Do jego działalności będziemy mieli okazję wrócić przy omawianiu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Funkcjonowanie systemu wsparcia energetyki odnawialnej obwarowane jest bardzo wysokimi karami pieniężnymi za nie wypełnianie poszczególnych obowiązków. Kary mogą sięgać poziomu do 15% przychodów. Na podstawie danych URE w 2009 r. cena zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przy obowiązku zakupu wynosiła 155,44 zł/mwh, a wysokość opłaty zastępczej 258,89 zł/mwh. Zatem łączny przychód za 1 MWh energii odnawialnej wyniósł ponad 400 złotych. Oprócz zasadniczego mechanizmu wspierania OZE jakimi są certyfikaty, wprowadzone zostały dodatkowe zachęty dla inwestorów. Należą do nich: zwolnienia z opłaty koncesyjnej, zwolnienia z opłaty za wpis do Rejestru Świadectw Pochodzenia oraz dokonywania zmian w tym rejestrze, zwolnienie z opłaty skarbowej za wydanie świadectw pochodzenia, zmniejszenie o 50% opłaty za przyłączenie do sieci małego źródła OZE do 5 MW w stosunku do rzeczywistych kosztów. IV. Uwagi do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów zatwierdziła dokument programowy pod nazwą Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument ten określa kierunki i priorytety, którym kierowały się będą organy rządowe i podległe instytucje odpowiedzialne za stan i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Program rozwoju energetyki w hasłowym indeksie priorytetów ujął następujące zagadnienia: 1. Poprawę efektywności energetycznej, 2. Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 3. Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez budowę od podstaw energetyki jądrowej, 4. Rozwój wykorzystania odnawialnych paliw i energii, 5. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 6

7 Wśród priorytetów w punkcie 4 wymieniono rozwój energetyki odnawialnej, co nie znalazło pełnego odzwierciedlenia w konkretnych zapisach programu. Zapisy te są niekiedy ze sobą sprzeczne i dają bardzo nieprzejrzysty obraz perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Tak np. w Programie oszacowano zapotrzebowanie na energię finalną uzyskiwaną z OZE w 2010 r. na 4,6 Mtoe i w 2030 r. na 6,7 Mtoe. Stanowi to niecałe 8,0% udziału w całości zapotrzebowania, które oszacowano na 84,4 Mtoe w 2030 r. Zapotrzebowania na energię finalną w OZE ma wzrosnąć do 2030 r. o 45,6% przy wzroście wszystkich nośników o 31%. Wielkości te wskazują, że nie przewidziano rzeczywistego priorytetu dla OZE w całym systemie energetycznym Polski. Równie niekorzystne wnioski wypływają z analizy rozwoju wewnętrznej struktury energetyki odnawialnej w okresie ostatnich kilku lat, których kontynuację zakłada się bez istotnych zmian aż do 2030 r. Największe wzrosły potencjału i produkcji energii elektrycznej uzyskiwane są w energetyce wiatrowej i w spalaniu, a głównie współspalaniu biomasy w dużych instalacjach energetyki zawodowej. Na te dwa nośniki ma przypaść aż 74,3% całości pokrycia zapotrzebowania w OZE, co jest tendencją niepokojącą, preferującą najprostsze i mało efektowne sposoby pozyskiwania energii. Dotyczy to szczególnie energii wiatrowej, której słabe strony zostaną wspomniane w dalszej części referatu przy omawianiu zestawień tabelarycznych. Także pozyskiwanie energii z odpadów, śladowego dziś sposobu zagospodarowywania odpadów organicznych, zostało całkowicie zmarginalizowane. Poziom produkcji energii elektrycznej z odpadów stanowiący w 2010 r. 0,6% całości produkcji, ma wynieść w 2030 r. - 0,7%, a więc pozostaje niemal bez zmian. Podsumowując krótkie uwagi nt. rządowego programu rozwoju polskiej energetyki do 2030 r. należy ocenić, że jej rozwój podporządkowano dominacji energetyki korporacyjnej, wielkoskalowej opartej głównie o zasoby węgla kamiennego i brunatnego oraz wspartej o forsowaną, szczególnie przed katastrofalnym trzęsieniem ziemi i falą tsunami w Japonii, energetyką jądrową. Dziś entuzjazm do rozwijania niezwykle kosztownej w fazie inwestowania energetyki jądrowej jest mniejszy, a fala krytyki powszechna. Za prezesem zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorzem Wiśniewskim mogę powtórzyć, że wykorzystano dotychczas proste rezerwy tkwiącego w OZE, a nie zbudowano trwałych podstaw rozwoju tej branży. 7

8 Przeforsowanie koncepcji oparcia perspektyw zabezpieczenia potrzeb energetycznych kraju poprzez rozwój energetyki jądrowej stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju OZE. Jest to kierunek wyjątkowo kosztowny i na wspieranie rozwoju OZE nie będzie po prostu pieniędzy. Zamiar budowy pierwszej elektrowni jądrowej o mocy 3200 MW nie uwzględnia realnych możliwości finansowych państwa i jego głównej struktury energetycznej jaką jest Polska Grupa Energetyczna. Rzeczywisty koszt elektrowni szacowany jest na ca 40 mld zł i mieści się w nim tylko koszt wytwarzania energii i koszt uniknięcia nabycia uprawnień do emisji CO 2. A przecież elektrownia musi być obudowana infrastruktura. Dalsze koszty budowy i rozbudowy sieci przesyłowych, usług systemowych, kosztów utylizacji wypalonego paliwa, kosztów wyszkolenia kadry fachowej i kosztów ryzyka związanego z bardzo długim okresem finansowania inwestycji (same koszty przygotowania inwestycji mają wynieść 1,5 mld zł), podnoszą koszt budowy elektrowni jądrowej do kwoty mld zł. A przecież z budowy takiej elektrowni polska gospodarka odniesie tylko częściowe korzyści. Te będą miały zagraniczne koncerny jako dostawcy projektów, technologii i urządzeń niezbędnych do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Za kwotę wydaną na budowę 3200 MW mocy w energetyce jądrowej możnaby wybudować 2-krotnie większą moc w nowoczesnych blokach węglowych i o ca 50% większą moc i to w znacznej części w systemie kogeneracji, w rozproszonej energetyce odnawialnej. W/g oceny prof. J. Popczyka energetyka jądrowa zablokuje rynek inwestycji w rolnictwo energetyczne, uniemożliwiając restrukturyzację polskiego rolnictwa, zablokuje rozwój polskiego przemysłu urządzeń dla rozproszonej energetyki i utrudni zagospodarowanie odpadów w rolnictwie i przemyśle rolno spożywczym. V. Warunki realizacji inwestycji OZE Inwestycje w odnawialnych źródłach energii przechodzą wszystkie etapy przygotowania i realizacji w pełnym zakresie, niezależne od specyfiki źródła jak i jego wielkości. Dlatego przygotowanie takiej inwestycji (za wyjątkiem paneli słonecznych i przydomowych wiatraków małej mocy), wymaga zachowania 8

9 procedur, wydłużających proces przygotowania i projektowania oraz zabiegów o środki inwestycyjne do okresu dwuletniego, a nawet dłuższego. Co musi posiadać inwestor planujący budowę instalacji OZE? 1. Wskazanie lub decyzję lokalizacyjną wydawaną przez właściwą gminę. 2. Dokumenty uprawniające do władania terenem. 3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 4. Warunki przyłączenia do sieci przesyłowej. 5. Raport oddziaływania na środowisko. 6. Analizę finansową przedsięwzięcia. 7. Studium wykonalności. 8. Projekt techniczny. 9. Pozwolenie na budowę. 10. Zabezpieczenie środków na finansowanie inwestycji. W przypadku biogazowni rolniczych niezbędne jest wcześniejsze zorganizowanie zaplecza surowcowego poprzez zawarcie przedwstępnych umów lub utworzenie grupy producenckiej, na obszarze sąsiadującym z instalacją w promieniu nie większym niż km. Zabezpieczenie środków finansowych jest zwykle najtrudniejszym do spełnienia warunkiem realizacji inwestycji. Optymistyczne prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce związane były z oczekiwaniami na wielkie pieniądze z Unii Europejskiej jakie miały napłynąć w horyzoncie finansowym na latach Ogółem Polsce przyznano pulę 67 mld tj. rocznie 9-10 mld. Dotacje unijne są środkami celowymi, kierowanymi na bardzo konkretnie sformułowane zadania i Polska nie może nimi dysponować wg własnego uznania. Każde rozliczenie dotacji, a także chęć dokonania przesunięć na inne cele musi być akceptowane przez urzędników UE. Dodać trzeba, że na skutek uzgadniania procedur w okresie 2006 r. oraz zmiany ekipy rządowej w 2007 r. nastąpiło praktycznie dwuletnie opóźnienie w uruchomieniu środków finansowych horyzontu W efekcie za pewnik można uznać, że Polska mimo oficjalnych zapewnień, wykorzysta tylko część przyznanego limitu, zwłaszcza, że UE bardzo rygorystycznie rozlicza tzw. środki kwalifikowane. Głównym źródłem finansowania OZE ze środków unijnych jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego wydzielono 15 osi 9

10 priorytetyowych. Dwie z nich dotyczą bezpośrednio energetyki odnawialnej, a mianowicie: oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł. Najważniejsza jest oś priorytetowa IX, w której wydzielono działanie 9,4 pod nazwą wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych z wkładem środków unijnych w wysokości ca 350 mln EUR tj. ca 1,4 mld zł. Praktyczne wykorzystanie tych środków oszacowane jest na poziomie ca 750 mln zł. Ze środków działania 9.4, które zostały już rozdysponowane, skorzystali głównie zagraniczni inwestorzy ferm wiatrakowych. 70% wszystkich wniosków o dofinansowanie dotyczyło energetyki wiatrowej, ponieważ wiele projektów tych ferm było przygotowanych w latach poprzednich i były gotowe do szybkiego uruchomienia procesu inwestycyjnego, a proces budowy fermy jest stosunkowo krótki. Oś priorytetowa X, działanie 10.3, obejmuje Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. Nie ma ona istotnego znaczenia dla procesów inwestycyjnych tym bardziej, że wkład środków unijnych wynosi zaledwie 27 mln EUR. Programy Operacyjne Rozwoju Regionalnego w 16 województwach wydzieliły symboliczne środki na rozwój OZE w wysokości w przedziale mld zł. Tylko województwo świętokrzyskie ustaliło limit na poziomie ca 65 mln zł. W części województw nie przewidziano w ogóle w kierunkach finansowania wspierania nowych inwestycji OZE, a tylko inwestycje odtworzeniowe i sieciowe. Głównym źródłem wspierania OZE pozostaje NFOŚiGW i WFOŚiGW. Najpoważniejszym źródłem są przychody z opłat zastępczych i kar naliczanych przez URE od dystrybutorów energii elektrycznej za niedopełnienie minimalnych dostaw prądu z odnawialnych źródeł energii i z kogeneracji. Mogą one być przeznaczone na zadania służące poprawie efektywności energetycznej. Łącznie w okresie r. Fundusz uzyskał z tego źródła ca 2,0 mld zł. Roczne możliwości kredytowania i dofinansowania OZE wynoszą 0,6-0,8 mld złotych. Drugim źródłem zasilającym środki NFOŚiGW są środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO 2 na podstawie ustaleń Protokółu z Kioto z 1997 r. za tzw. Jednostki AAU (Assigned Amount Unit). 10

11 Fundusze z tego źródła w wysokości nieco ponad 1,0 mld zł w okresie r. zasilają tzw. Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) umożliwiający wspieranie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, a także przedsięwzięć kogeneracyjnych. Dla inwestorów indywidualnych atrakcyjną formą wspierania inwestycji ciepłowniczych jest wprowadzona w r. ub. Możliwość dofinansowania kolektorów słonecznych. Dla domku jednorodzinnego przeciętny koszt zainstalowania ca 6 m 2 kolektorów wynosi ca 15 tys. Dofinansowanie ze środków funduszy ekologicznych do 45% kosztów sprawia, że ogrzewanie słoneczne staje się dostępne dla większości właścicieli domów jednorodzinnych i powinno przyczynić się do znaczących oszczędności w bilansie paliwowym. Wyłącznie dla komplementarności zagadnienia wspomnieć należy o możliwościach wykorzystania kredytów bankowych, a szczególnie wspierającego przedsięwzięcia ekologiczne Banku Ochrony Środowiska oraz o możliwościach przedsięwzięć publiczno prywatnych, których rozwój ograniczają ostatnie decyzje Ministra Finansów, zmuszające do cięć i rezygnacji z przedsięwzięć inwestycyjnych samorządów wszystkich szczebli. Z przedstawionego wyżej systemu wsparcia wynika, że gros środków skierowanych zostało na potrzeby energetyki wiatrowej realizowanej przez inwestorów zagranicznych oraz na spalanie bądź współspalanie biomasy w energetyce zawodowej. Oba te kierunki przynoszą efekty statystyczne podnosząc udział energetyki odnawialnej w mocy wytwórczej krajowej energetyki, jednak ich negatywne oddziaływanie na system dystrybucji i gospodarowanie zasobami biomasy, winny być przedmiotem pogłębionej analizy celowości dalszego kierowania strumienia pomocy finansowej w tych kierunkach. Energetyka rozproszona skorzystała z tej pomocy w minimalnym zakresie. VI. Czy dotychczasowy system przynosi efekty? Poziom wyjściowej energetyki odnawialnej w Polsce jest niższy niż w większości krajów Unii Europejskiej. Nie obserwuje się jednak pełnej zależności poziomu rozwoju gospodarczego państwa i % udziału energetyki odnawialnej w zużyciu finalnym energii. Obrazuje to poniższa tabela nr 1 dla 27 państw UE (dane w/g dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009): 11

12 Tab. 1. Wymagany udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2020 r. w państwach UE. 12

13 W państwach wysokorozwiniętych, dysponujących zasobami energetycznymi wód płynących, wysoki poziom produkcji energii odnawialnej pochodzi tradycyjnie z elektrowni wodnych. Szczególnie kraje skandynawskie i alpejskie rozwijały ten dział energetyki praktycznie przez cały XX wiek. Początek XX wieku charakteryzuje się intensywnym rozwojem nowych działów energetyki odnawialnej, głównie energetyki wiatrowej, spalania i współspalania biomasy, biogazowania i energetyki słonecznej. W Polsce elektrownie wodne były do niedawna głównym producentem energii odnawialnej. Po 2004 r. tj. po akcesji Polski do Unii Europejskiej, wzorce krajów zachodnich oraz mechanizmy ograniczania emisji CO 2 wymusiły zmiany, które obrazują dwie poniższe tabele nr 2 i nr 3. Tab. nr 2 Moc zainstalowana koncesjonowanych instalacji OZE w latach (w/g URE). Moc zainstalowana Rodzaj źródła OZE 2007 r r r. (do ) (1) (2) (3) (4) Elektrownie na biogaz 45,699 54,615 69,105 Elektrownie na biomasę 255, , ,490 Elektrownie wiatrowe 287, , ,332 Elektrownie wodne 934, , ,130 Elektrownie wytwarzające e.e. z prom. słonecznego 0,001 Współspalanie - - (38 jednostki) Łącznie 1 523, , ,058 13

14 Tab. nr 3 Produkcja energii elektrycznej oraz świadectwa pochodzenia w latach (w/g URE) Rodzaj OZE Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Ilość energii Ilość energii Ilość energii Ilość energii [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Rok 2009 (do ) Ilość energii [MWh] (1) (2) (3) (4) (5) (6) Elektrowni , , , , ,2 e na biogaz Elektrowni e na biomasę , , , , ,5 72 Elektrowni , , , , ,3 e wiatrowe Elektrowni e wodne,099,604,312,687,309 Współspala , nie 21,612,058,127, Łącznie,007 (5 150,697 (4 223,647 (5 739,498 (6 929,718 (4 951 SP) SP) SP) SP) SP) Po roku 2007 w polskiej energetyce odnawialnej zaczyna przeważać energetyka wiatrowa i współspalanie. Brak budowy większych zbiorników wodnych decyduje o stagnacji produkcji w elektrowniach wodnych, w których realizowane się tylko małe siłownie o mocy KW. Największą dynamikę wykazuje produkcja energii wiatrowej (6 krotny wzrost między 2005a 2008 r.) i produkcja energii ze współspalania (ponad 3-krotny wzrost). Interesujące są porównania zainstalowanych mocy w OZE z produkcją energii 14

15 elektrycznej w różnych jej źródłach (bez uwzględnienia współspalania, które rejestrowane jest liczbą jednostek wytwórczych). Tab. nr 4 Porównanie procentowego udziału mocy i produkcji energii w 2009 r. (wg URE) Rodzaj źródła OZE % moc zainstalowana % produkcja energii elektrycznej efektywność źródła elektrownie na biogaz 3,6 6,2 172 elektrownie na biomasę 12,8 12,8 100 elektrownie wiatrowe 34,6 19,1 55 elektrownie wodne 49,0 61,9 126 elektrownie słoneczne 0,00 0,00 - Razem 100,0 100,0 - Biorąc pod uwagę wspomniany fakt braku możliwości budowy potencjału hydroenergetycznego, wynikający zarówno z zaniechania inwestycji hydrotechnicznych jak i niekorzystnego z tego punktu widzenia ukształtowania terenu na przeważającej części kraju, bezwzględnym priorytetem powinna stać się budowa biogazowni, a następnie budowa jednostek kogeneracyjnych w systemie rozproszonym spalających biomasę. Przemawia za tym potencjał odnawialnych zasobów w Polsce przedstawiony w tab. nr 5 oraz rezerwy niewykorzystanych rolniczo gruntów ornych, umożliwiających ich wykorzystanie na uprawy energetyczne. Wielkość całkowitego potencjału technicznego energii możliwa do pozyskania z odnawialnych źródeł energii w ciągu roku w Polsce wg aktualnych oszacowań w PJ/rok (Raport PKEE 2008 r.). Źródło energii Wiśniewski 2007 KAPE 2007 PEP 2009 Biomasa Woda Geotermia ,5 Słońce

16 Tab. 5. Wiatr Ogółem ,5 Współspalanie biomasy w wielkich elektrowniach węglowych powoduje sięganie do zasobów drewna produkcyjnego, którego spalanie jest czystym marnotrawstwem. Cytowanym powszechnie patologicznym przypadkiem jest budowa nowego kotła 190 MW w elektrowni w Posłaniec dla którego należało będzie dowieźć ca 1 mln t surowca drzewnego. Wspieranie ze środków krajowych budowy ferm wiatrowych cechujących się dużą zmiennością produkcji energii, powinno zostać ograniczone do szczególnych przypadków. Inwestorami w tej energetyce są niemal wyłącznie inwestorzy zagraniczni, którzy w swoich krajach mają nieporównywalnie łatwiejsze warunki pozyskiwania funduszy i tanich kredytów. Polska, poza zyskiem ze statystycznego wypełniania obowiązku rozliczenia przyrostu mocy z OZE, pozostaje z narastającym problemem równoważenia przesyłu energii i koniecznością budowy źródeł wyrównawczych, których nikt z zagranicy nie chce budować. Zyski z produkcji ferm w całości wyprowadzane są poza polski rynek finansowy. Ocenia się, że przy aktualnych mocach wytwórczych polskiej energetyki, fermy wiatrakowe nie powinny być rozbudowane do mocy przekraczającej 5 tys. MW. W trakcie trwającej aktualnie dyskusji nad kierunkami rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, wiążącej się z jednej strony z krytyką rządowego programu rozwoju energetyki w Polsce do 2030 roku, zaś z drugiej z założeniami do nowej ustawy o OZE, nad którą prace rozpoczęło Ministerstwo Gospodarki, należy uwzględnić uwagi zgłaszane przez specjalistów branży OZE zrzeszonych w Izbach Gospodarczych, Stowarzyszeniach i środowiskach naukowych. Można je pogrupować w następujących punktach: 1. Czy należy podtrzymać i rozbudowywać istniejący system certyfikatów, którego zaletą jest to, iż funkcjonuje w miarę przyzwoicie, czy zmienić na prostszy system dopłat finansowych bezpośrednich, wprowadzony przez większość państw Unii Europejskiej? 16

17 2. Ukierunkowanie wsparcia finansowego będącego w dyspozycji państwa na źródła przynoszące największe korzyści gospodarce i ludności, a więc na budowę biogazowni rolniczych w systemie gminnym małych biogazowni indywidualnych, na energię solarną w tym fotowoltaikę, wiatraki małej mocy, popmy ciepła, domy plusenergetyczne. 3. Systemem wparcia powinny zostać objęte oprócz wytwarzania energii elektrycznej wszystkie źródła ciepła, a nie tylko wysokosprawna kogeneracja. Systemy wsparcia nie mogą być zmieniane zależnie od koniunktury gospodarczej lecz muszą gwarantować stabilność zasad funkcjonowania na rynku energii przez okres lat. Wynika to z przeciętnego okresu amortyzacji instalacji w OZE wynoszącego 7-10 lat oraz trwałości eksploatacji instalacji obliczanej na ca 20 lat, co wymaga zgromadzenia środków na ich odtworzenie. 4. Wyodrębnienie prostego systemu wsparcia dla małych źródeł energii odnawialnej o mocy <5 MW, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych źródeł, obejmującego także produkcję na potrzeby własne bioenergii i ciepła. 5. Najmniejsze źródła energii o mocy <0,5 MW powinny być całkowicie zwolnione z obowiązków koncesyjo rejestracyjnych. Uproszczone powinny być także rozliczenia podatkowe odnoszące się do amortyzacji urządzeń wytwórczych i rozliczania przychodów ze sprzedaży energii. 6. Wobec żywiołowego rozwoju ferm wiatrakowych konieczne jest uwzględnienie sposobu rozbudowy mocy w źródłach rezerwowych tak, by powiązać je organizacyjnie i finansowo z inwestowaniem w wiatraki dużej mocy. 7. Biorąc pod uwagę znaczną różnicę kosztów wybudowania instalacji w różnych źródłach energii (1 MW mocy e.e. wiatrakowej kosztuje 5 mln zł, a 1 MW mocy e.e. w biogazowni rolniczej kosztuje ca 15 mln zł), warto rozważyć wariant przejścia z systemu wsparcia eksploatacyjnego na system inwestycyjny lub mieszany. To tylko niektóre uwagi dotyczące perspektyw rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Po 2020 r. należy liczyć się z szybkim rozwojem energetyki fotowoltaicznej, która może znacząco wpłynąć na obecną perspektywę rozwoju OZE, czyniąc np. bezprzedmiotową dyskusję nad potrzebą budowy drugiej elektrowni jądrowej. 17

18 Potencjalne możliwości kryjące się w zasobach gazu łupkowego nie są przedmiotem dzisiejszej konferencji, mogą jednak zdecydować o kierunkach rozwoju energetyki w naszym kraju. Technologia wydobycia tego gazu jest uciążliwa i niebezpieczna dla środowiska, szczególnie w kraju takim jak Polska, w którym zasoby wodne są ograniczane, obszary słabo zaludnione występują sporadycznie, a zniszczenia w środowisku mogą być odczuwalne przez szerokie kręgi mieszkańców. Dzisiejsza, wspólna konferencja polsko niemiecka na temat perspektyw rozwoju OZE jest dla strony polskiej ważnym wydarzeniem. Stoimy wobec problemów odczuwalnego kryzysu finansów państwa, w okresie rozpoczynających się prac nad budżetem UE na lata i środkami pomocowymi w tym okresie. Doświadczenia własne wzbogacone przez doświadczenia bardziej zaawansowanej gospodarki niemieckiej, pozwolą nam na lepsze przygotowanie się do czekającego nas, przyspieszonego rozwoju nowoczesnych źródeł w energetyce odnawialnej i bardziej racjonalnego gospodarowania środkami, którymi będzie dysponowało nasze państwo. Warszawa, r. 18

19 Bibliografia 1. Polityka energetyczna Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP 1 (21) 2010, 2. Gminne systemy energetyki odnawialnej Kancelaria Senatu RP Warszawa 2010 (materiały konferencyjne), 3. J. Popczyk Energetyka rozproszona Instytut na Rzecz Ekorozwoju Warszawa 2010, 4. NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej NFOŚiGW, Warszawa 2010 r., 5. Czysta Energia miesięcznik I-III 2011, 6. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 10 listopada 209, 7. Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii 2009 materiały z XII Konferencji Techniczno Naukowej Warszawa III.2009 r., 8. Rynek biomasy i biogazu w Polsce i w Niemczech materiały z konferencji organizowanej przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową Warszawa r. 9. Biogaz produkcja, wykorzystanie Instytut Energetyki i Środowiska w Lipsku 2007 r. 19

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) Projekt z dnia 28.03.2014 r. l) Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny: Przepisy projektowanej ustawy wpłyną na podmioty z następując ych sektorów gospodarki: - podmioty

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DEBATY. PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy. 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa

RAPORT Z DEBATY. PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy. 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa RAPORT Z DEBATY PLAN MARSHALLA DLA INFRASTRUKTURY Naświetlajmy problem póki jeszcze możemy 22 lutego 2011 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa PATRONAT HONOROWY PATRONAT MERYTORYCZNY PARTNERZY STRATEGICZNI

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r.

USTAWA. z dnia. 2015 r. Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo