Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Adam Zaremba 2014 Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 SPIS TRE CI Wprowadzenie... 9 Cz I. Zanim zaczniesz inwestowa Rozdzia 1. Jak wybra dom maklerski? Na co zwraca uwag?...14 Op aty i prowizje...14 Oferta kredytowa...14 Oferta analityczna...15 Jako systemu internetowego...17 Dost pno POK-ów...17 Rozdzia 2. Naucz si rozpoznawa ryzyko Ryzyko niejedno ma imi...20 Ryzyko finansowe i operacyjne przedsi biorstwa...20 Ryzyko stopy procentowej...21 Ryzyko inflacji...23 Ryzyko podatkowe...23 Ryzyko polityczne...23 Ryzyko rynku akcji...24 Ryzyko walutowe...25 Ryzyko cen surowców...25 Ryzyko kredytowe...26 Ryzyko p ynno ci...26 Ryzyko osobiste...26 Ryzyko emocjonalne...27 Jak zmniejszy ryzyko?...27 Po pierwsze: dywersyfikuj...27 Po drugie: ograniczaj straty...28 Po trzecie: odrób prac domow...29 Po czwarte: uporz dkuj w asne finanse...31 Po pi te i najwa niejsze: zawsze porównuj zysk z ryzykiem...31

4 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Cz II. Jak dzia a gie da? Rozdzia 3. System notowa? A co to takiego? Rozdzia 4. Wszystko, co warto wiedzie o zleceniach Jak wygl da arkusz zlece? O czym jeszcze informuje arkusz notowa? Zlecenia dost pne na GPW Zlecenie z limitem ceny Zlecenie po ka dej cenie Zlecenie po cenie rynkowej Zlecenie PEG Dodatkowe warunki przy sk adaniu zlece Jak d ugo trwa zlecenie? Przeprowadzanie i rozliczanie transakcji Rozdzia 5. Systemy notowa na Notowania jednolite Przebieg notowa jednolitych Notowania ci g e Przebieg notowa ci g ych Notowania instrumentów pochodnych Rozdzia 6. Rzut okiem na rynek, czyli indeksy gie dowe Co mierz indeksy? Indeks wa ony cenami Indeksy równowa one Indeks wa ony warto ci rynkow Indeksy cenowe i dochodowe Puls GPW indeksy gie dowe WIG WIG WIG WIG Indeks WIG-Plus Indeks WIGdiv Indeks RESPECT NCIndex Indeksy narodowe Indeksy sektorowe Indeksy pochodne dla WIG

5 Spis tre ci Cz III. Do wyboru, do koloru, czyli instrumenty rynku kapita owego Rozdzia 7. Instrumenty pierwotne Akcje...65 Prawa i obowi zki akcjonariuszy...66 Gdzie notowane s akcje? Rynki akcji w Polsce...69 Obligacje...70 Rynki obligacji w Polsce...70 Ile kosztuje obligacja?...71 Oprocentowanie obligacji...71 Jak czyta notowania obligacji?...74 Sprawiedliwa cena obligacji...76 Analiza obligacji...77 Rozdzia 8. Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe...81 Rozliczanie dostawne i bezdostawne (pieni ne)...82 Kontrakty futures i forward...83 Nazewnictwo kontraktów na GPW...83 Depozyty zabezpieczaj ce i d wignia...84 Pozycja d uga i krótka na kontrakcie...84 Specyfikacja kontraktów terminowych...87 Opcje...87 Put i call...88 Rozliczanie transakcji...89 Charakterystyka opcji gie dowych...89 Nazewnictwo opcji...90 Przyk ady transakcji na opcjach...90 Opcje plain-vanilla i opcje egzotyczne...94 Inne instrumenty pochodne...94 Prawo do akcji (PDA)...95 Prawo poboru...95 Warrant...96 Certyfikat inwestycyjny...96 ETF...96 Rozdzia 9. Produkty strukturyzowane Co to jest produkt strukturyzowany? Ochrona kapita u Ustalony czas trwania inwestycji Stopa zwrotu oparta na okre lonej z góry formule Wbudowany instrument pochodny Jak dzia aj produkty strukturyzowane? Mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych Wspó czynnik partycypacji

6 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Poziom ochrony kapita u Sk d si bior obligacje? Sk d si bior opcje? Na czym zarabia emitent struktur? Cz IV. Jak inwestowa, eby zarabia? Rozdzia 10. Metody zarz dzania pieni dzmi Etapy ewolucji inwestora Efektywno rynku, czyli dlaczego trzeba by samodzielnym? Efektywno s aba Efektywno rednia Efektywno mocna Co ma efektywno do samodzielno ci? Metody zarz dzania portfelem Analiza fundamentalna Analiza techniczna Analiza portfelowa Rozdzia 11. Analiza fundamentalna Ile naprawd warta jest firma, czyli idea warto ci wewn trznej Dlaczego stosowanie analizy fundamentalnej wymaga silnej psychiki? Etapy analizy fundamentalnej Analiza makroekonomiczna kiedy kupowa, kiedy sprzedawa? Analiza sektorowa kto skorzysta na boomie? Analiza sytuacyjna, analiza finansowa jaka jest jako firmy? Wycena akcji ile trzeba zap aci za jako? Analiza makroekonomiczna Analiza sektorowa Analiza sytuacyjna Analiza finansowa Analiza wska nikowa Wycena akcji Rozdzia 12. Analiza techniczna Najwa niejszy jest trend Czy trendy naprawd istniej? Dlaczego analiza techniczna nie zawsze dzia a? Sk d analitycy techniczni czerpi informacje? Wykresy gie dowe Wykres liniowy Wykres s upkowy Wykres wiecowy Skale arytmetyczne i logarytmiczne Formacje liniowe Linie trendu Formacje sygnalizuj ce odwrócenie trendu...175

7 Spis tre ci Formacje kontynuacji trendu Formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu Formacje wiecowe Formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy Formacje odwrócenia trendu spadkowego rednie ruchome Czym s rednie ruchome? Jak inwestowa na podstawie redniej ruchomej? Wska niki analizy technicznej Wybór stylu inwestowania Horyzont czasowy wska nika Sygna y transakcyjne ze wska ników Przegl d wska ników technicznych Budowa systemów transakcyjnych Rozdzia 13. Analiza portfelowa Dywersyfikacja i korelacja, czyli budowa portfela akcji Korelacja pomi dzy papierami warto ciowymi Czy istnieje granica dywersyfikacji? Dodatki Dodatek I. Warto pieni dza w czasie Warto przysz a Warto bie ca Warto bie ca regularnych p atno ci pieni nych (strumienia pieni dzy) Warto bie ca niesko czonej liczby równych p atno ci pieni nych Warto bie ca niesko czonej liczby równych p atno ci zwi kszaj cych si w post pie geometrycznym Dodatek II. Podatek od zysków gie dowych Co podlega opodatkowaniu? Co jeszcze mo na zaliczy do kosztów? Jak rozlicza straty? Ile wynosi podatek gie dowy? Czy podatki trzeba oblicza samodzielnie? Podsumowanie Dodatek III. ród a informacji gie dowej Polskie strony Serwisy internetowe po wi cone inwestowaniu notowania, wiadomo ci z rynków itp Rynki gie dowe w Polsce Oprogramowanie gie dowe Edukacja gie dowa

8 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Instytucje rynku finansowego Historyczne dane gie dowe Gry gie dowe Instytucje samorz dowe rynku kapita owego Biura maklerskie wiadcz ce us ugi inwestorom indywidualnym Strony zagraniczne Serwisy gie dowo-finansowe Edukacja Oprogramowanie gie dowe Mi dzynarodowe instytucje finansowe Gie dy zagraniczne Dodatek IV. Analiza portfela dwóch instrumentów Zysk i ryzyko Wyliczanie korelacji za pomoc programu Microsoft Excel O wspó czynniku korelacji s ów kilka Budowa portfela dwóch spó ek przy u yciu analizy portfelowej Wyznaczanie optymalnej struktury portfela Skorowidz

9 ANALIZA TECHNICZNA W tym rozdziale: Czytanie wykresów. Formacje techniczne. Wska niki w analizie technicznej. Czym jest analiza techniczna? Najogólniej rzecz bior c, jest to badanie zachowania kursów akcji w celu zmaksymalizowania zysków i zminimalizowania strat. Wbrew pozorom celem analizy technicznej nie jest prognozowanie czy przewidywanie przysz ych cen akcji, ale umiej tne dostosowywanie si do bie cej sytuacji, aby jak najwi cej zarobi. Horyzont inwestycyjny w przypadku analizy technicznej jest raczej krótko- lub rednioterminowy. Na inwestowanie typu kup i trzymaj nie ma tu raczej miejsca. Analiza techniczna wi e si z aktywn spekulacj, a nie z pasywnym, d ugoterminowym inwestowaniem w papiery warto ciowe. Najwa niejszy jest trend Wed ug podr czników akademickich analiza techniczna opiera si na dwóch podstawowych za o eniach. Dla formalno ci wymie my je: 1. Cena rynkowa akcji odzwierciedla wszystkie czynniki mog ce wp ywa na cen, dlatego wystarczy analizowa tylko ceny zawieraj ce skutki dzia ania czynników, a nie przyczyny. 2. Na rynku wyst puj pewne wzory zachowa, które mo na zidentyfikowa za pomoc narz dzi analizy technicznej i które powtarzaj si w ró nych okresach 1. 1 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 146.

10 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Tyle w teorii. W praktyce dla inwestorów próbuj cych zarobi na gie dzie za pomoc analizy technicznej kluczowe jest jedno poj cie trend. Analitycy techniczni s przekonani, e akcje poruszaj si trendami. Nie wszyscy w nie wierz, ale patrz c na wykresy takie jak ten poni ej, trudno przyj, e trendy w ogóle nie istniej. Wyró niamy trzy rodzaje trendów: trend wzrostowy, spadkowy oraz horyzontalny. Ostatni rodzaj mo na nazwa po prostu brakiem trendu. Przyjrzyjmy si po kolei ka demu z nich. Zacznijmy od trendu wzrostowego (wykres 12.1). Wykres Notowania akcji Pekao ród o: opracowanie w asne. Trend wzrostowy to, wed ug najprostszej definicji, szereg po o onych kolejno coraz wy ej do ków i szczytów notowa. Ca kiem nie le wida to na przyk adzie notowa banku Pekao S.A. Pierwszy do ek zanotowany zosta w pa dzierniku 1999 roku na poziomie niewiele ponad 37 z. Kolejne minimum zanotowane zosta o ponad rok pó niej na wysoko ci 47 z. I tak dalej a do ostatniego minimum widocznego na wykresie w lipcu 2006 roku. Analogicznie definiujemy trend spadkowy. Jest to szereg kolejno coraz ni ej po o onych szczytów i do ków notowa. Jako przyk ad we my notowania Agory (wykres 12.2). 164

11 Analiza techniczna Wykres Notowania akcji Agory ród o: opracowanie w asne. W styczniu 2006 roku lokalny szczyt notowa zosta zanotowany na poziomie 73 z. Kolejny wierzcho ek pojawi si przy oko o 62 z. Ostatnie maksimum na wysoko ci 39 z widzimy w po owie lipca. O trendzie horyzontalnym (lub inaczej trendzie bocznym) mówimy w przypadku, gdy jak sama nazwa wskazuje kurs spó ki dryfuje w bok. Nie wyst puje wówczas wyra na tendencja wzrostowa czy te spadkowa. W istocie jest to tak naprawd brak trendu. Dobry przyk ad takiej sytuacji przedstawiaj notowania Hydrotoru (wykres 12.3). Jak nietrudno zauwa y, ceny papierów Hydrotoru na wskazanym wykresie nie przejawia y ani wyra nej tendencji wzrostowej, ani spadkowej. Ceny porusza y si jak wskazuje nazwa trendu w bok. Czy trendy naprawd istniej? W rodowisku specjalistów od rynku od niepami tnych czasów trwa dyskusja, czy analiza techniczna dzia a, czy te nie. Ka da z koncepcji ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Polemika sprowadza si w istocie do pytania, czy na rynku rzeczywi cie funkcjonuj trendy. Je eli tak, to znaczy, e mo na wykorzysta narz dzia analizy technicznej i za ich pomoc zarabia pieni dze. Je eli nie, to znaczy, e wszystkie próby ich wykorzystywania w d ugim terminie musz sko czy si stratami. 165

12 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Wykres Notowania akcji Hydotoru ród o: opracowanie w asne. Ró nica zda jest o tyle ciekawa, e przedstawicieli obu stron konfliktu mo na odnale w ród najwybitniejszych rynkowych fachowców. Co wi cej, z rozmów, jakie swego czasu przeprowadza em z najskuteczniejszymi zarz dzaj cymi funduszy inwestycyjnych w Polsce, wynika, e nawet w naj ci lejszej czo ówce znajduj si zarówno osoby stosuj ce analiz techniczn, jak i tacy, którzy ca kowicie odrzucaj jej koncepcje. Ba, obie grupy odnosz na gie dzie sukcesy. Jedyny chyba wniosek z ca ej tej sytuacji jest taki, e na rynku naprawd warto by samodzielnym, skoro w ród specjalistów nie ma zgody nawet co do najbardziej podstawowych kwestii. Koronnym argumentem przeciwników analizy technicznej jest efektywno rynku. Zak adaj oni, e je eli inwestorzy zauwa yliby jak prawid owo w zachowaniu kursów akcji, na pewno sami doprowadziliby do jej autodestrukcji. Jeden ze sposobów dzia ania tego mechanizmu zosta ju zaprezentowany na pocz tku tego rozdzia u. Inny wa ny g os sprzeciwu wobec istnienia trendów ma natur bardziej psychologiczn. Otó cz specjalistów uwa a, e nasz mózg jest zbudowany w taki sposób, aby doszukiwa si ró nych wzorów i schematów nawet tam, gdzie ich nie ma. Fachowcy ci s dz, e oko ludzkie odnajdzie trendy absolutnie wsz dzie. W a ciwie trudno w to nie uwierzy, je eli widzimy przyk ady takie jak ten (wykres 12.4). Na wykresie 12.4 przedstawiono notowania dwóch instrumentów finansowych. Na obu z nich mo emy wytyczy do czytelne trendy i formacje techniczne. W czym tkwi szkopu? Tylko jedna z linii na wykresie jest obrazem prawdziwych notowa w tym przypadku indeksu WIG20, druga natomiast zosta sporz dzona za pomoc 166

13 Analiza techniczna Wykres Zagadka ród o: opracowanie w asne. zwyczajnej funkcji losowej. Czy mo na atwo oceni, który wykres jest prawdziwy, a który sfa szowany? Trzeba przyzna, e nie jest to naj atwiejsze zadanie. Odpowied brzmi nast puj co prawdziwe notowania przedstawia indeks 1. Oczywi cie zwolennicy teorii technicznych równie nie s pozbawieni argumentów. Aby je zrozumie, musimy wpierw w troch inny sposób spojrze na to, czym jest trend. Otó trend to sytuacja, w której akcje poruszaj si w okre lonej tendencji b d to systematycznie rosn, b d spadaj. Jakie ma to znaczenie dla inwestora? Mówi c wprost, osoba graj ca zgodnie z trendem oczekuje, e skoro akcje ros y w przesz o ci, to w przysz o ci b d kontynuowa wzrosty lub odwrotnie skoro ceny spada y w przesz o ci, to w przysz o ci równie b d spada. Je eli próbowaliby my wyrazi to zdanie nieco bardziej matematycznym j zykiem, brzmia oby ono nast puj co: Stopy zwrotu z przesz o ci s dodatnio skorelowane ze stopami zwrotu z przysz o ci, a tez postawion w taki sposób mo na ju zweryfikowa. Jakie s wyniki takiego badania naukowego? Cz analiz dowodzi, e stopy zwrotu faktycznie wykazuj dodatni korelacj, jednak jedynie w horyzoncie krótko- i rednioterminowym np. od 6 do 12 miesi cy 2. Zale no ta jest jednak stosunkowo niewielka, co oznacza, e trendowo rynków nie jest w istocie bardzo silna. Z drugiej strony, badanie takie da o zupe nie odwrotne wyniki w d u szych perspektywach czasowych. Korelacja stóp zwrotu w perspektywie 2-, 3-letniej jest 2 N. Jegadeesh, S. Titman, Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency, Journal of Finance, 1993, nr 48, s

14 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA ju negatywna 3. Wniosek z tego rozumowania jest taki, e trendy najprawdopodobniej istniej, jednak nie zawsze, nie wsz dzie i niezwykle trudno na tym zarobi. Nie oznacza to jednak, e wcale si nie da. 168 Dlaczego analiza techniczna nie zawsze dzia a? Wobec do jednoznacznych dowodów na istnienie trendów analiza techniczna nie zawsze okazuje si skuteczna. Dlaczego? Najprostsza odpowied brzmi z winy inwestorów. I nie chodzi tutaj jedynie o niekonsekwencj w dzia aniu i niestosowanie si do w asnego systemu, ale przede wszystkim o doszukiwanie si trendów tam, gdzie ich nie ma. Otó na trendzie mo na zarabia, ale jedynie wówczas, gdy on rzeczywi cie istnieje. Je eli spróbujemy próbowa gra z trendem, gdy go nie ma, jedyne, co nas mo e czeka, to konsekwentna utrata pieni dzy. Rynek jest brutalny i szybko poka e nam, e si mylimy. O tym, jak nauczy si rozpoznawa, czy to, co obserwujemy, faktycznie jest trendem, mo na b dzie przeczyta w dalszej cz ci tej ksi ki. Jak d ugo rynek znajduje si w trendzie? Wszystko zale y od definicji, któr si pos u ymy. Najcz stsz odpowiedzi jest stwierdzenie, e kursy akcji poruszaj si w trendach przez oko o 30 procent czasu. Z tego, co samemu uda o mi si zg bi, liczba ta nie jest jednak potwierdzona adnymi twardymi faktami statystycznymi. Osobi cie spotka em si z ró nymi liczbami w przedziale od 40 do 60 procent, które wyznaczone zosta y na przyk ad dzi ki badaniu, ile czasu notowania dryfuj wewn trz kana ów regresji o okre lonych parametrach lub znajduj si w odpowiednim po o eniu wobec rednich ruchomych (patrz rozdzia o analizie technicznej). Bez wzgl du na to, która z tych liczb jest prawdziwa, przes anie dla inwestora jest jedno rynek nie zawsze jest w trendzie, a my musimy nauczy si to rozpoznawa, eby zarabia, a nie traci pieni dze. Sk d analitycy techniczni czerpi informacje? Wykresy gie dowe Analiza techniczna to jak ju wspomnia em analiza wykresów. Dlatego te najpowszechniejszym ród em informacji s wykresy kursów akcji. Specjali ci od rynków przez ponad 100 lat stosowania analizy technicznej zdo ali wyprodukowa wiele ró nych metod graficznej prezentacji zachowania kursów akcji. Cz z nich odesz a ju dawno w zapomnienie, dlatego poni ej przedstawi jedynie te, które s obecnie najpowszechniej stosowane. Wykres liniowy Wykres liniowy (wykres 12.5) to najprostsza metoda przedstawiania notowa gie dowych. Chocia jest ona naj atwiejsza w odczytywaniu i najpowszechniejsza, osobi cie sugeruj stosowanie innych typów wykresów. 3 N. Jegadeesh, S. Titman, Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, The Journal of Finance, 2001, nr 56, s

15 Analiza techniczna Wykres KGHM wykres liniowy ród o: opracowanie w asne. Linia widoczna powy ej czy ze sob ceny zamkni cia z kolejnych dni. Teoretycznie uwa a si, e jest to jakby cena konsensusu, wi c podsumowuje zachowanie kursu przez ca y dzie. Poni ej za pomoc s upków przedstawiony jest wolumen obrotu. Mo e mie on form jednostronn lub dwustronn. Co to oznacza? Je eli gracz A sprzedaje graczowi B 10 akcji, to obrót mo e wynosi 10, poniewa tyle papierów zmieni o w a ciciela, lub 20, poniewa jeden gracz kupi 10, inny sprzeda 10, a wi c cznie 20. To w a nie te dwie warto ci ceny i wolumen obrotu s podstawowymi ród ami informacji w analizie technicznej. Czasami w przypadku obrotu kontraktami terminowymi lub opcyjnymi na wykresie pojawia si równie trzecia linia (wykres 12.6). Trzecia linia to LOP, czyli Liczba Otwartych Pozycji. Informuje nas ona o tym, ile jest w danym momencie (lub na zamkni ciu danej sesji) otwartych pozycji danego instrumentu finansowego z regu y kontraktu. Jej znaczenie dla analizy technicznej jest raczej drugorz dne zw aszcza e mo emy z niej korzysta jedynie w przypadku niektórych instrumentów finansowych, niemniej istniej specjali ci, którzy s dz, e LOP mo na w czy do analizy. Wykres s upkowy Wykres s upkowy (wykres 12.7) zawiera wi cej informacji ni liniowy. Widzimy, e notowania w poszczególnych dniach nie maj tu charakteru zwyczajnej linii cz cej ceny zamkni cia, ale s to pionowe kreski prezentuj ce zakres cen w poszczególnych dniach. Przyjrzyjmy si budowie pojedynczego s upka (wykres 12.8). 169

16 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Wykres Notowania kontraktów terminowych na WIG20 ród o: opracowanie w asne. Wykres KGHM wykres s upkowy ród o: opracowanie w asne. 170

17 Analiza techniczna Wykres KGHM wykres s upkowy ród o: opracowanie w asne. Jak wida, pojedynczy s upek prezentuje zakres cen, jaki mo na by o zaobserwowa. Dodatkowo za pomoc poziomej kreski oznaczona zosta a cena zamkni cia. Czasami spotyka si równie wersje wykresu ze wskazan cen otwarcia. Wykres wiecowy Wykres wiecowy (wykres 12.9) daje najpe niejszy obraz zachowania kursów akcji. Osobi cie sugeruj od samego pocz tku zrezygnowa ze stosowania innych technik i przerzuci si na ten typ prezentacji danych. Przyjrzyjmy si budowie pojedynczej wiecy (wykres 12.10). Wykres wiecowy pozwala nam od razu zorientowa si, jaki przebieg mia a ca a sesja. Pojedyncza wieca sk ada si z trzech elementów korpusu wiecy oraz cieni: dolnego i górnego. Przyjrzyjmy si najpierw budowie korpusu. Dolne i górne ograniczenia budowy wiecy stanowi ceny zamkni cia i otwarcia. Jak nietrudno zauwa y, korpus wiecy mo e by bia y lub czarny. Je eli jest on bia y, oznacza to, e cena zamkni cia by a wy sza ni cena otwarcia, a w czasie sesji dominowa y wzrosty. Dolna kraw d wiecy jest wówczas cen otwarcia, a górna cen zamkni cia. W przypadku wiecy czarnej sytuacja jest dok adnie odwrotna. Ciemny kolor wiadczy, e w trakcie sesji przewa a y spadki. Wówczas górna kraw d jest cen otwarcia, dolna zamkni cia. Pozostaje jeszcze do wyja nienia kwestia cieni, czyli cienkich linii wyrastaj cych pionowo z korpusów wiec. Otó cienie niezale ne od tego, czy jest to wieca jasna, czy ciemna wyznaczaj cen minimaln (dolny cie ) i maksymaln (górny). 171

18 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Wykres KGHM wykres wiecowy ród o: opracowanie w asne. Wykres KGHM przyk adowe wiece ród o: opracowanie w asne. 172

19 SKOROWIDZ A ADX, 211 akcje, 65 notowania, 69 prawa i obowi zki akcjonariuszy, 66 rynek akcji w Polsce, 69 stopy procentowe, 21 wycena metod dochodow, 154 wycena porównawcza, 157 akcjonariusz, 66 obowi zek wniesienia pe nego wk adu na akcje, 69 prawo do informacji, 68 prawo do maj tku spó ki w przypadku jej likwidacji, 67 prawo do udzia u w walnym zgromadzeniu, 68 prawo do udzia u w zyskach spó ki, 66 prawo g osu, 69 prawo pierwsze stwa w obj ciu nowych akcji, 67 aktywa, 148, 149 analiza finansowa, 122, 142 bilans, 148 rachunek przep ywów pieni nych, 146 rachunek zysków i strat, 143 analiza fundamentalna, 117 finansowa, 122, 142 makroekonomiczna, 122, 123 sektorowa, 122, 133 sytuacyjna, 122, 139 wska nikowa, 150 etapy, 122 stosowanie, 121 warto wewn trzna, 119 wska niki ekonomiczne, 128 wycena akcji, 123, 153 analiza makroekonomiczna, 122, 123 analiza porównawcza, 160 analiza portfela dwóch akcji portfel akcji, 251 ryzyko, 245 stopa zwrotu, 245 wspó czynnik korelacji, 251 wyznaczanie optymalnej struktury portfela, 253 zysk, 245 analiza portfelowa, 117 budowa portfela dwóch spó ek, 251 dywersyfikacja, 220 korelacja pomi dzy papierami warto ciowymi, 221 portfel inwestycyjny, 220 analiza przep ywów pieni nych, 146 analiza rynku akcji, 116 analiza sektorowa, 122, 133 analiza sytuacyjna, 122, 139 cele eksportu, 142 ceny na wiatowych gie dach, 142 dostawcy firmy, 141 kapita ludzki, 139 ludzie, 139 nabywcy firmy, 141 otoczenie zagraniczne spó ki, 141 produkty firmy, 139 technologia, 142 zale no od kursu walutowego, 141 ród a importu, 142 analiza techniczna, 117 analiza wykresów, 168 formacje kontynuacji trendu, 180 formacje liniowe, 174 formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu, 185

20 G IE DA. P ODSTAWY INWESTOWANIA analiza techniczna formacje sygnalizuj ce odwrócenie trendu, 175 formacje wiecowe, 190 horyzont czasowy wska nika, 204 linie trendu, 174 pod anie za trendem, 204 swing trading, 204 sygna y transakcyjne ze wska ników, 206 system transakcyjny, 214 rednie ruchome, 196 trend, 163, 165 trend following, 204 wska niki, 203, 207 wska niki impetu, 207 wska niki trendowo ci rynku, 211 wska niki wolumenu, 212 wska niki zmienno ci, 210 wybór stylu inwestowania, 204 wykresy gie dowe, 168 zastosowanie, 168 analiza wska nikowa, 150 wska niki efektywno ci, 151 wska niki p ynno ci, 150 wska niki rentowno ci, 153 wska niki zad u enia, 151 analiza wykresów, 168 aplet notowa, 38 arkusz notowa, 38 arkusz zlece, 37 ATR, 210 Average Directional Index, 211 Average True Range, 210 B bank centralny, 126 ba ka internetowa, 20, 69, 78, 161 bessa, 124 bezrobocie, 133 bie ca konsumpcja, 227 bilans, 148 aktywa, 148, 149 d ug, 149 kapita w asny, 149 pasywa, 148 warto ksi gowa, 149 warto rynkowa, 149 zapasy, 149 boom, 122, 124 bran e, 134 dojrza o, 136 inwestowanie, 137 koniunktura, 135 pe na recesja, 139 pe ne o ywienie, 138 popyt na produkty, 135 schy ek, 137 spó ki cykliczne, 137 spó ki defensywne, 138 stadium rozwoju, 135 strategia rotacji sektorowej, 138 wczesna recesja, 139 wczesne o ywienie, 138 wprowadzenie, 136 wzrost, 136 budowa portfela akcji, 220 budowa portfela dwóch spó ek, 251 Buffet Warren, 119 C C/S, 159 C/WK, 159 C/Z, 158 call, 88 cash flow, 146 statement, 146 cena akcji, 119 emisyjna, 71 nominalna, 71 rozliczeniowa, 71 rynkowa, 71 wykonania, 89 zamkni cia, 54 Cena/sprzeda, 159 Cena/warto ksi gowa, 159 Cena/zysk, 158 ceny obligacji, 71 ceny surowców, 25 certyfikat inwestycyjny, 96 chor giewka, 182 COI, 75 current ratio, 150 cykl gospodarczy, 124 cykl koniunkturalny, 124 czas trwania zlecenia, 47 D decyzje inwestorów, 22 depozyty zabezpieczaj ce, 84 depresja, 125 diament,

21 Skorowidz Directional Index, 212 Directional Movement, 212 DJIA, 55 d ug, 149 dno, 125 Dodd David, 119 dogrywka, 53, 54 dom maklerski, 13 dost pno POK, 17 oferta analityczna, 15 oferta kredytowa, 14 op aty, 14 prowizje, 14 rekomendacje, 15 system internetowy, 17 DOS, 75 dostawcy firmy, 141 Dow Jones Industrial Average, 55 DS, 75 dynamika Produktu Krajowego Brutto, 130 dywergencja, 206 dywersyfikacja, 27, 220, 222 granica, 223 DZ, 75 dzia ania banku centralnego, 126 dzia ania rz du, 135 d wignia, 84 E EBIT, EBITDA, 145 efekt procentu sk adanego, 229 efektywno mocna, 115 rynku, 112, 166 s aba, 115 rednia, 115 EMA, 203 emisja obligacji, 70 emocje, 27 etapy ewolucji inwestora, 111 Excel, 249 Exponential Moving Average, 203 F fair value, 157 faza notowa ci g ych, 53 fazy cyklu ekonomicznego, 124 FCFE, 157 FIFO, 235 FIZ, 96 flaga, 180 formacje kontynuacji trendu, 180 chor giewka, 182 flaga, 180 klin, 183 spadkowego, 196 wzrostowego, 195 formacje liniowe, 174 formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu, 185 diament, 189 trójk t prostok tny, 185 trójk t prostok tny rozszerzaj cy si, 187 trójk t rozszerzaj cy si, 187 formacje odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy, 193 formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy, 191 formacje sygnalizuj ce odwrócenie trendu, 175 g owa z ramionami, 176 podwójne dno, 178 podwójny szczyt, 179 formacje wiecowe, 190 formacje kontynuacji trendu spadkowego, 196 formacje kontynuacji trendu wzrostowego, 195 formacje odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy, 193 gwiazda doji, 191, 193 poranna, 193 wieczorna, 192 harami, 192, 193 krzy harami, 192, 193 m ot, 193 obj cie hossy, 191, 193 odwrócony m ot, 193 przeczekanie, 195 rozstanie, 195, 196 spadaj ca gwiazda, 191 trójka bessy, 196 wisielec, 191 forward, 83 free cash flow to equity, 157 futures, 83 FV, 155, 156, 229,

22 G IE DA. P ODSTAWY INWESTOWANIA G Gie da Papierów Warto ciowych,gpw, 33, 39, 69 g boka recesja, 139 g owa z ramionami, 176 Graham Beniamin, 119 granica dywersyfikacji, 223 growth stocks, 28 gwarancja minimalnej stopy zwrotu, 100 gwiazda doji, 191, 193 poranna, 193 poranna doji, 193 wieczorna, 192 wieczorna doji, 192 H harami, 192, 193 horyzont czasowy wska nika, 204 hossa, 20, 123, 124 identyfikacja trendu, 198 indeks relatywnej si y, 208 indeks równowa ony, 56 indeks wa ony cenami, 56 indeks wa ony warto ci rynkow, 56 indeksy, 55, 57 cenowe, 57 dochodowe, 57 indeks równowa ony, 56 indeks wa ony warto ci rynkow, 56 leverage, 62 mwig40, 60 swig80, 60 WIG, 57 WIG20, 59 indeksy bran owe, 61 inflacja, 23, 101, 132, 227 instrument bazowy, 89 instrumenty pierwotne akcje, 65 obligacje, 70 instrumenty pochodne, 102 certyfikat inwestycyjny, 96 kontrakty terminowe, 81 notowania, 54 opcje, 87 prawo do akcji, 95 I prawo poboru, 95 warrant, 96 inventory turnover, 151 inwestowa na podstawie redniej ruchomej, 198 inwestowanie, 109 jako firmy, 122 JE ELI(), 216 J K K%D, 209 kapitalizacja, 56 kapita ludzki, 139 kapita w asny, 149 kariera inwestora, 111 karnet notowa, 40 klin, 183 koniunktura gospodarcza, 122, 123 koniunktura w budownictwie, 129 kontrakty opcyjne, 87 kontrakty terminowe, 81 depozyty zabezpieczaj ce, 84 d wignia, 84 forward, 83 futures, 83 nazewnictwo, 83 pozycja d uga, 85 pozycja krótka, 86 rozliczanie bezdostawne, 82 rozliczanie dostawne, 82 specyfikacja, 87 korelacja, 249 korelacja pomi dzy papierami warto ciowymi, 221 korporacyjne prawa akcjonariuszy, 68 koszty, 236 Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych, 84 kredyty, 14, 31 krzy harami, 192, 193 kurs fixingowy, 52 kurs otwarcia, 53 kursy walut, 141 L leverage, 62 Liczba Otwartych Pozycji, LOP, 169 LimAkt,

23 Skorowidz limit aktywacji, 45 Linear Weighted Moving Average, LWMA, 203 linia oporu, 175 linia wsparcia, 174 linie trendu, 174 lokata strukturyzowana, 103 M MACD, 208 maj tkowe prawa akcjonariuszy, 66 mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych, 103 metoda FIFO, 235 metoda zdyskontowanych wolnych przep ywów pieni nych, 157 metody zarz dzania portfelem, 116 Microsoft Excel, 249 minimalna wielko wolumenu, 46 m ot, 193 model rotacji sektorowej, 138 sta ego poziomu dywidend, 155 sta ego tempa wzrostu dywidend, 156 moving average, 196 Moving Average Convergence/Divergence, 208 mo liwo inwestycji, 228 mwig40, 60 N nabywcy firmy, 141 nale no ci, 49 nazewnictwo kontraktów, 83 nazewnictwo opcji, 90 NBP, 126 NewConnect, 69 niedoszacowanie papierów warto ciowych, 119 niedowarto ciowanie papierów warto ciowych, 119 notowania ci g e, 53 przebieg, 53 przed otwarciem, 53 przed zamkni ciem, 54 notowania instrumentów pochodnych, 54 notowania jednolite, 51 notowania obligacji, 74, 77 O obj cie hossy, 191, 193 obliczanie korelacji, 249 obligacje, 70, 106 cena emisyjna, 71 cena nominalna, 71 cena rozliczeniowa, 71 cena rynkowa, 71 cena sprawiedliwa, 76 ceny, 71 notowania, 74 o sta ym oprocentowaniu, 72 o zmiennym oprocentowaniu, 73 obligacje Skarbu Pa stwa, 71 oprocentowanie, 71 PV, 76 rynek obligacji w Polsce, 70 zerokuponowe, 72 obowi zek wniesienia pe nego wk adu na akcje, 69 obowi zki akcjonariuszy, 66, 69 OBV, 212, 214 ochrona kapita u, 100, 105 oczekiwana stopa zwrotu, 246 odchylenie standardowe, 246 odrabianie strat, 29 odwrócony m ot, 193 oferta analityczna, 15 oferta kredytowa, 14, 15 ograniczanie strat, 28 OK, 75 On Balance Volume, 214 opcje, 87, 107 call, 88, 90 cena rynkowa, 90 cena wykonania, 89 instrument bazowy, 89 liczba instrumentów, 89 nazewnictwo, 90 plain-vanilla, 94 put, 89, 92 rozliczanie transakcji, 89 termin wyga ni cia, 89 transakcje, 90 opcje egzotyczne, 94 opcje waniliowe, 94 op aty, 14 oprocentowanie obligacji, 71 organizacyjne prawa akcjonariuszy, 68 OS, 75 oscylator stochastyczny,

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego. z inwestowaniem w instrumenty finansowe. w PGE Domu Maklerskim S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w PGE Domu Maklerskim S.A. I. Informacje ogólne Inwestycje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oparte na wolumenie

Wskaźniki oparte na wolumenie Wskaźniki oparte na wolumenie Łukasz Bąk Wrocław 2006 1 Wolumen Wolumen reprezentuje aktywność inwestorów krótko- i długoterminowych na rynku. Każda jednostka wolumenu jest wynikiem działania dwóch osób

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XX Systemy oparte na rednich krocz cych cz.2 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII

SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII Systemy oparte na wska nikach technicznych cz.2 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Wiodące na świecie giełdy prowadzą obrót nie tylko akcjami,

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM)

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) MAPA INWESTYCJI Jeśli będziesz miał zamiar pojechać samochodem z Warszawy do Paryża, z pewnością skorzystałbyś z mapy lub bardziej nowocześnie z nawigacji GPS. Z pewnością nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR

Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR Depozyt zabezpieczający dla pozycji w kontraktach opcyjnych wyznaczany jest za pomocą Modelu Portfelowej Kalkulacji Ryzyka. Czym jest

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO?

JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? JAK INWESTOWAĆ W ZŁOTO? W złoto można inwestować na wiele różnych sposobów. W złoto można inwestować po prostu w fizyczny sposób zakupując monety i sztabki. Największym problemem w tego typu inwestycji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne związane ze świadczonymi usługami

Ryzyko Inwestycyjne związane ze świadczonymi usługami Ryzyko Inwestycyjne związane ze świadczonymi usługami AKCJE - akcje są instrumentami o charakterze udziałowym. Oznacza to, że posiadaczowi akcji jako współwłaścicielowi spółki, przysługują wynikające z

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Produkty strukturyzowane? A co to takiego? 9 Co to jest produkt strukturyzowany? 13

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Produkty strukturyzowane? A co to takiego? 9 Co to jest produkt strukturyzowany? 13 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział 1. Produkty strukturyzowane? A co to takiego? 9 Co to jest produkt strukturyzowany? 13 Ochrona kapitału 13 Ustalony czas trwania inwestycji 16 Stopa zwrotu oparta na określonej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2011) I. PKO ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 05/06 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA ŚWIECE JAPOŃSKIE Świece japońskie są jedną z najstarszych metod analizowania wykresów. Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie dla rednio zaawansowanych

Inwestowanie dla rednio zaawansowanych Inwestowanie dla rednio zaawansowanych dr Ma gorzata Dec-Kruczkowska Dyrektor Departamentu Analiz Ministerstwo Skarbu Pa stwa Edukacja inwestorów To program dla inwestorów indywidualnych, który zosta zapocz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej firmy określa się mianem finansów przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo