Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Adam Zaremba 2014 Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 SPIS TRE CI Wprowadzenie... 9 Cz I. Zanim zaczniesz inwestowa Rozdzia 1. Jak wybra dom maklerski? Na co zwraca uwag?...14 Op aty i prowizje...14 Oferta kredytowa...14 Oferta analityczna...15 Jako systemu internetowego...17 Dost pno POK-ów...17 Rozdzia 2. Naucz si rozpoznawa ryzyko Ryzyko niejedno ma imi...20 Ryzyko finansowe i operacyjne przedsi biorstwa...20 Ryzyko stopy procentowej...21 Ryzyko inflacji...23 Ryzyko podatkowe...23 Ryzyko polityczne...23 Ryzyko rynku akcji...24 Ryzyko walutowe...25 Ryzyko cen surowców...25 Ryzyko kredytowe...26 Ryzyko p ynno ci...26 Ryzyko osobiste...26 Ryzyko emocjonalne...27 Jak zmniejszy ryzyko?...27 Po pierwsze: dywersyfikuj...27 Po drugie: ograniczaj straty...28 Po trzecie: odrób prac domow...29 Po czwarte: uporz dkuj w asne finanse...31 Po pi te i najwa niejsze: zawsze porównuj zysk z ryzykiem...31

4 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Cz II. Jak dzia a gie da? Rozdzia 3. System notowa? A co to takiego? Rozdzia 4. Wszystko, co warto wiedzie o zleceniach Jak wygl da arkusz zlece? O czym jeszcze informuje arkusz notowa? Zlecenia dost pne na GPW Zlecenie z limitem ceny Zlecenie po ka dej cenie Zlecenie po cenie rynkowej Zlecenie PEG Dodatkowe warunki przy sk adaniu zlece Jak d ugo trwa zlecenie? Przeprowadzanie i rozliczanie transakcji Rozdzia 5. Systemy notowa na Notowania jednolite Przebieg notowa jednolitych Notowania ci g e Przebieg notowa ci g ych Notowania instrumentów pochodnych Rozdzia 6. Rzut okiem na rynek, czyli indeksy gie dowe Co mierz indeksy? Indeks wa ony cenami Indeksy równowa one Indeks wa ony warto ci rynkow Indeksy cenowe i dochodowe Puls GPW indeksy gie dowe WIG WIG WIG WIG Indeks WIG-Plus Indeks WIGdiv Indeks RESPECT NCIndex Indeksy narodowe Indeksy sektorowe Indeksy pochodne dla WIG

5 Spis tre ci Cz III. Do wyboru, do koloru, czyli instrumenty rynku kapita owego Rozdzia 7. Instrumenty pierwotne Akcje...65 Prawa i obowi zki akcjonariuszy...66 Gdzie notowane s akcje? Rynki akcji w Polsce...69 Obligacje...70 Rynki obligacji w Polsce...70 Ile kosztuje obligacja?...71 Oprocentowanie obligacji...71 Jak czyta notowania obligacji?...74 Sprawiedliwa cena obligacji...76 Analiza obligacji...77 Rozdzia 8. Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe...81 Rozliczanie dostawne i bezdostawne (pieni ne)...82 Kontrakty futures i forward...83 Nazewnictwo kontraktów na GPW...83 Depozyty zabezpieczaj ce i d wignia...84 Pozycja d uga i krótka na kontrakcie...84 Specyfikacja kontraktów terminowych...87 Opcje...87 Put i call...88 Rozliczanie transakcji...89 Charakterystyka opcji gie dowych...89 Nazewnictwo opcji...90 Przyk ady transakcji na opcjach...90 Opcje plain-vanilla i opcje egzotyczne...94 Inne instrumenty pochodne...94 Prawo do akcji (PDA)...95 Prawo poboru...95 Warrant...96 Certyfikat inwestycyjny...96 ETF...96 Rozdzia 9. Produkty strukturyzowane Co to jest produkt strukturyzowany? Ochrona kapita u Ustalony czas trwania inwestycji Stopa zwrotu oparta na okre lonej z góry formule Wbudowany instrument pochodny Jak dzia aj produkty strukturyzowane? Mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych Wspó czynnik partycypacji

6 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Poziom ochrony kapita u Sk d si bior obligacje? Sk d si bior opcje? Na czym zarabia emitent struktur? Cz IV. Jak inwestowa, eby zarabia? Rozdzia 10. Metody zarz dzania pieni dzmi Etapy ewolucji inwestora Efektywno rynku, czyli dlaczego trzeba by samodzielnym? Efektywno s aba Efektywno rednia Efektywno mocna Co ma efektywno do samodzielno ci? Metody zarz dzania portfelem Analiza fundamentalna Analiza techniczna Analiza portfelowa Rozdzia 11. Analiza fundamentalna Ile naprawd warta jest firma, czyli idea warto ci wewn trznej Dlaczego stosowanie analizy fundamentalnej wymaga silnej psychiki? Etapy analizy fundamentalnej Analiza makroekonomiczna kiedy kupowa, kiedy sprzedawa? Analiza sektorowa kto skorzysta na boomie? Analiza sytuacyjna, analiza finansowa jaka jest jako firmy? Wycena akcji ile trzeba zap aci za jako? Analiza makroekonomiczna Analiza sektorowa Analiza sytuacyjna Analiza finansowa Analiza wska nikowa Wycena akcji Rozdzia 12. Analiza techniczna Najwa niejszy jest trend Czy trendy naprawd istniej? Dlaczego analiza techniczna nie zawsze dzia a? Sk d analitycy techniczni czerpi informacje? Wykresy gie dowe Wykres liniowy Wykres s upkowy Wykres wiecowy Skale arytmetyczne i logarytmiczne Formacje liniowe Linie trendu Formacje sygnalizuj ce odwrócenie trendu...175

7 Spis tre ci Formacje kontynuacji trendu Formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu Formacje wiecowe Formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy Formacje odwrócenia trendu spadkowego rednie ruchome Czym s rednie ruchome? Jak inwestowa na podstawie redniej ruchomej? Wska niki analizy technicznej Wybór stylu inwestowania Horyzont czasowy wska nika Sygna y transakcyjne ze wska ników Przegl d wska ników technicznych Budowa systemów transakcyjnych Rozdzia 13. Analiza portfelowa Dywersyfikacja i korelacja, czyli budowa portfela akcji Korelacja pomi dzy papierami warto ciowymi Czy istnieje granica dywersyfikacji? Dodatki Dodatek I. Warto pieni dza w czasie Warto przysz a Warto bie ca Warto bie ca regularnych p atno ci pieni nych (strumienia pieni dzy) Warto bie ca niesko czonej liczby równych p atno ci pieni nych Warto bie ca niesko czonej liczby równych p atno ci zwi kszaj cych si w post pie geometrycznym Dodatek II. Podatek od zysków gie dowych Co podlega opodatkowaniu? Co jeszcze mo na zaliczy do kosztów? Jak rozlicza straty? Ile wynosi podatek gie dowy? Czy podatki trzeba oblicza samodzielnie? Podsumowanie Dodatek III. ród a informacji gie dowej Polskie strony Serwisy internetowe po wi cone inwestowaniu notowania, wiadomo ci z rynków itp Rynki gie dowe w Polsce Oprogramowanie gie dowe Edukacja gie dowa

8 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Instytucje rynku finansowego Historyczne dane gie dowe Gry gie dowe Instytucje samorz dowe rynku kapita owego Biura maklerskie wiadcz ce us ugi inwestorom indywidualnym Strony zagraniczne Serwisy gie dowo-finansowe Edukacja Oprogramowanie gie dowe Mi dzynarodowe instytucje finansowe Gie dy zagraniczne Dodatek IV. Analiza portfela dwóch instrumentów Zysk i ryzyko Wyliczanie korelacji za pomoc programu Microsoft Excel O wspó czynniku korelacji s ów kilka Budowa portfela dwóch spó ek przy u yciu analizy portfelowej Wyznaczanie optymalnej struktury portfela Skorowidz

9 ANALIZA TECHNICZNA W tym rozdziale: Czytanie wykresów. Formacje techniczne. Wska niki w analizie technicznej. Czym jest analiza techniczna? Najogólniej rzecz bior c, jest to badanie zachowania kursów akcji w celu zmaksymalizowania zysków i zminimalizowania strat. Wbrew pozorom celem analizy technicznej nie jest prognozowanie czy przewidywanie przysz ych cen akcji, ale umiej tne dostosowywanie si do bie cej sytuacji, aby jak najwi cej zarobi. Horyzont inwestycyjny w przypadku analizy technicznej jest raczej krótko- lub rednioterminowy. Na inwestowanie typu kup i trzymaj nie ma tu raczej miejsca. Analiza techniczna wi e si z aktywn spekulacj, a nie z pasywnym, d ugoterminowym inwestowaniem w papiery warto ciowe. Najwa niejszy jest trend Wed ug podr czników akademickich analiza techniczna opiera si na dwóch podstawowych za o eniach. Dla formalno ci wymie my je: 1. Cena rynkowa akcji odzwierciedla wszystkie czynniki mog ce wp ywa na cen, dlatego wystarczy analizowa tylko ceny zawieraj ce skutki dzia ania czynników, a nie przyczyny. 2. Na rynku wyst puj pewne wzory zachowa, które mo na zidentyfikowa za pomoc narz dzi analizy technicznej i które powtarzaj si w ró nych okresach 1. 1 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 146.

10 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Tyle w teorii. W praktyce dla inwestorów próbuj cych zarobi na gie dzie za pomoc analizy technicznej kluczowe jest jedno poj cie trend. Analitycy techniczni s przekonani, e akcje poruszaj si trendami. Nie wszyscy w nie wierz, ale patrz c na wykresy takie jak ten poni ej, trudno przyj, e trendy w ogóle nie istniej. Wyró niamy trzy rodzaje trendów: trend wzrostowy, spadkowy oraz horyzontalny. Ostatni rodzaj mo na nazwa po prostu brakiem trendu. Przyjrzyjmy si po kolei ka demu z nich. Zacznijmy od trendu wzrostowego (wykres 12.1). Wykres Notowania akcji Pekao ród o: opracowanie w asne. Trend wzrostowy to, wed ug najprostszej definicji, szereg po o onych kolejno coraz wy ej do ków i szczytów notowa. Ca kiem nie le wida to na przyk adzie notowa banku Pekao S.A. Pierwszy do ek zanotowany zosta w pa dzierniku 1999 roku na poziomie niewiele ponad 37 z. Kolejne minimum zanotowane zosta o ponad rok pó niej na wysoko ci 47 z. I tak dalej a do ostatniego minimum widocznego na wykresie w lipcu 2006 roku. Analogicznie definiujemy trend spadkowy. Jest to szereg kolejno coraz ni ej po o onych szczytów i do ków notowa. Jako przyk ad we my notowania Agory (wykres 12.2). 164

11 Analiza techniczna Wykres Notowania akcji Agory ród o: opracowanie w asne. W styczniu 2006 roku lokalny szczyt notowa zosta zanotowany na poziomie 73 z. Kolejny wierzcho ek pojawi si przy oko o 62 z. Ostatnie maksimum na wysoko ci 39 z widzimy w po owie lipca. O trendzie horyzontalnym (lub inaczej trendzie bocznym) mówimy w przypadku, gdy jak sama nazwa wskazuje kurs spó ki dryfuje w bok. Nie wyst puje wówczas wyra na tendencja wzrostowa czy te spadkowa. W istocie jest to tak naprawd brak trendu. Dobry przyk ad takiej sytuacji przedstawiaj notowania Hydrotoru (wykres 12.3). Jak nietrudno zauwa y, ceny papierów Hydrotoru na wskazanym wykresie nie przejawia y ani wyra nej tendencji wzrostowej, ani spadkowej. Ceny porusza y si jak wskazuje nazwa trendu w bok. Czy trendy naprawd istniej? W rodowisku specjalistów od rynku od niepami tnych czasów trwa dyskusja, czy analiza techniczna dzia a, czy te nie. Ka da z koncepcji ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Polemika sprowadza si w istocie do pytania, czy na rynku rzeczywi cie funkcjonuj trendy. Je eli tak, to znaczy, e mo na wykorzysta narz dzia analizy technicznej i za ich pomoc zarabia pieni dze. Je eli nie, to znaczy, e wszystkie próby ich wykorzystywania w d ugim terminie musz sko czy si stratami. 165

12 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Wykres Notowania akcji Hydotoru ród o: opracowanie w asne. Ró nica zda jest o tyle ciekawa, e przedstawicieli obu stron konfliktu mo na odnale w ród najwybitniejszych rynkowych fachowców. Co wi cej, z rozmów, jakie swego czasu przeprowadza em z najskuteczniejszymi zarz dzaj cymi funduszy inwestycyjnych w Polsce, wynika, e nawet w naj ci lejszej czo ówce znajduj si zarówno osoby stosuj ce analiz techniczn, jak i tacy, którzy ca kowicie odrzucaj jej koncepcje. Ba, obie grupy odnosz na gie dzie sukcesy. Jedyny chyba wniosek z ca ej tej sytuacji jest taki, e na rynku naprawd warto by samodzielnym, skoro w ród specjalistów nie ma zgody nawet co do najbardziej podstawowych kwestii. Koronnym argumentem przeciwników analizy technicznej jest efektywno rynku. Zak adaj oni, e je eli inwestorzy zauwa yliby jak prawid owo w zachowaniu kursów akcji, na pewno sami doprowadziliby do jej autodestrukcji. Jeden ze sposobów dzia ania tego mechanizmu zosta ju zaprezentowany na pocz tku tego rozdzia u. Inny wa ny g os sprzeciwu wobec istnienia trendów ma natur bardziej psychologiczn. Otó cz specjalistów uwa a, e nasz mózg jest zbudowany w taki sposób, aby doszukiwa si ró nych wzorów i schematów nawet tam, gdzie ich nie ma. Fachowcy ci s dz, e oko ludzkie odnajdzie trendy absolutnie wsz dzie. W a ciwie trudno w to nie uwierzy, je eli widzimy przyk ady takie jak ten (wykres 12.4). Na wykresie 12.4 przedstawiono notowania dwóch instrumentów finansowych. Na obu z nich mo emy wytyczy do czytelne trendy i formacje techniczne. W czym tkwi szkopu? Tylko jedna z linii na wykresie jest obrazem prawdziwych notowa w tym przypadku indeksu WIG20, druga natomiast zosta sporz dzona za pomoc 166

13 Analiza techniczna Wykres Zagadka ród o: opracowanie w asne. zwyczajnej funkcji losowej. Czy mo na atwo oceni, który wykres jest prawdziwy, a który sfa szowany? Trzeba przyzna, e nie jest to naj atwiejsze zadanie. Odpowied brzmi nast puj co prawdziwe notowania przedstawia indeks 1. Oczywi cie zwolennicy teorii technicznych równie nie s pozbawieni argumentów. Aby je zrozumie, musimy wpierw w troch inny sposób spojrze na to, czym jest trend. Otó trend to sytuacja, w której akcje poruszaj si w okre lonej tendencji b d to systematycznie rosn, b d spadaj. Jakie ma to znaczenie dla inwestora? Mówi c wprost, osoba graj ca zgodnie z trendem oczekuje, e skoro akcje ros y w przesz o ci, to w przysz o ci b d kontynuowa wzrosty lub odwrotnie skoro ceny spada y w przesz o ci, to w przysz o ci równie b d spada. Je eli próbowaliby my wyrazi to zdanie nieco bardziej matematycznym j zykiem, brzmia oby ono nast puj co: Stopy zwrotu z przesz o ci s dodatnio skorelowane ze stopami zwrotu z przysz o ci, a tez postawion w taki sposób mo na ju zweryfikowa. Jakie s wyniki takiego badania naukowego? Cz analiz dowodzi, e stopy zwrotu faktycznie wykazuj dodatni korelacj, jednak jedynie w horyzoncie krótko- i rednioterminowym np. od 6 do 12 miesi cy 2. Zale no ta jest jednak stosunkowo niewielka, co oznacza, e trendowo rynków nie jest w istocie bardzo silna. Z drugiej strony, badanie takie da o zupe nie odwrotne wyniki w d u szych perspektywach czasowych. Korelacja stóp zwrotu w perspektywie 2-, 3-letniej jest 2 N. Jegadeesh, S. Titman, Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency, Journal of Finance, 1993, nr 48, s

14 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA ju negatywna 3. Wniosek z tego rozumowania jest taki, e trendy najprawdopodobniej istniej, jednak nie zawsze, nie wsz dzie i niezwykle trudno na tym zarobi. Nie oznacza to jednak, e wcale si nie da. 168 Dlaczego analiza techniczna nie zawsze dzia a? Wobec do jednoznacznych dowodów na istnienie trendów analiza techniczna nie zawsze okazuje si skuteczna. Dlaczego? Najprostsza odpowied brzmi z winy inwestorów. I nie chodzi tutaj jedynie o niekonsekwencj w dzia aniu i niestosowanie si do w asnego systemu, ale przede wszystkim o doszukiwanie si trendów tam, gdzie ich nie ma. Otó na trendzie mo na zarabia, ale jedynie wówczas, gdy on rzeczywi cie istnieje. Je eli spróbujemy próbowa gra z trendem, gdy go nie ma, jedyne, co nas mo e czeka, to konsekwentna utrata pieni dzy. Rynek jest brutalny i szybko poka e nam, e si mylimy. O tym, jak nauczy si rozpoznawa, czy to, co obserwujemy, faktycznie jest trendem, mo na b dzie przeczyta w dalszej cz ci tej ksi ki. Jak d ugo rynek znajduje si w trendzie? Wszystko zale y od definicji, któr si pos u ymy. Najcz stsz odpowiedzi jest stwierdzenie, e kursy akcji poruszaj si w trendach przez oko o 30 procent czasu. Z tego, co samemu uda o mi si zg bi, liczba ta nie jest jednak potwierdzona adnymi twardymi faktami statystycznymi. Osobi cie spotka em si z ró nymi liczbami w przedziale od 40 do 60 procent, które wyznaczone zosta y na przyk ad dzi ki badaniu, ile czasu notowania dryfuj wewn trz kana ów regresji o okre lonych parametrach lub znajduj si w odpowiednim po o eniu wobec rednich ruchomych (patrz rozdzia o analizie technicznej). Bez wzgl du na to, która z tych liczb jest prawdziwa, przes anie dla inwestora jest jedno rynek nie zawsze jest w trendzie, a my musimy nauczy si to rozpoznawa, eby zarabia, a nie traci pieni dze. Sk d analitycy techniczni czerpi informacje? Wykresy gie dowe Analiza techniczna to jak ju wspomnia em analiza wykresów. Dlatego te najpowszechniejszym ród em informacji s wykresy kursów akcji. Specjali ci od rynków przez ponad 100 lat stosowania analizy technicznej zdo ali wyprodukowa wiele ró nych metod graficznej prezentacji zachowania kursów akcji. Cz z nich odesz a ju dawno w zapomnienie, dlatego poni ej przedstawi jedynie te, które s obecnie najpowszechniej stosowane. Wykres liniowy Wykres liniowy (wykres 12.5) to najprostsza metoda przedstawiania notowa gie dowych. Chocia jest ona naj atwiejsza w odczytywaniu i najpowszechniejsza, osobi cie sugeruj stosowanie innych typów wykresów. 3 N. Jegadeesh, S. Titman, Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, The Journal of Finance, 2001, nr 56, s

15 Analiza techniczna Wykres KGHM wykres liniowy ród o: opracowanie w asne. Linia widoczna powy ej czy ze sob ceny zamkni cia z kolejnych dni. Teoretycznie uwa a si, e jest to jakby cena konsensusu, wi c podsumowuje zachowanie kursu przez ca y dzie. Poni ej za pomoc s upków przedstawiony jest wolumen obrotu. Mo e mie on form jednostronn lub dwustronn. Co to oznacza? Je eli gracz A sprzedaje graczowi B 10 akcji, to obrót mo e wynosi 10, poniewa tyle papierów zmieni o w a ciciela, lub 20, poniewa jeden gracz kupi 10, inny sprzeda 10, a wi c cznie 20. To w a nie te dwie warto ci ceny i wolumen obrotu s podstawowymi ród ami informacji w analizie technicznej. Czasami w przypadku obrotu kontraktami terminowymi lub opcyjnymi na wykresie pojawia si równie trzecia linia (wykres 12.6). Trzecia linia to LOP, czyli Liczba Otwartych Pozycji. Informuje nas ona o tym, ile jest w danym momencie (lub na zamkni ciu danej sesji) otwartych pozycji danego instrumentu finansowego z regu y kontraktu. Jej znaczenie dla analizy technicznej jest raczej drugorz dne zw aszcza e mo emy z niej korzysta jedynie w przypadku niektórych instrumentów finansowych, niemniej istniej specjali ci, którzy s dz, e LOP mo na w czy do analizy. Wykres s upkowy Wykres s upkowy (wykres 12.7) zawiera wi cej informacji ni liniowy. Widzimy, e notowania w poszczególnych dniach nie maj tu charakteru zwyczajnej linii cz cej ceny zamkni cia, ale s to pionowe kreski prezentuj ce zakres cen w poszczególnych dniach. Przyjrzyjmy si budowie pojedynczego s upka (wykres 12.8). 169

16 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Wykres Notowania kontraktów terminowych na WIG20 ród o: opracowanie w asne. Wykres KGHM wykres s upkowy ród o: opracowanie w asne. 170

17 Analiza techniczna Wykres KGHM wykres s upkowy ród o: opracowanie w asne. Jak wida, pojedynczy s upek prezentuje zakres cen, jaki mo na by o zaobserwowa. Dodatkowo za pomoc poziomej kreski oznaczona zosta a cena zamkni cia. Czasami spotyka si równie wersje wykresu ze wskazan cen otwarcia. Wykres wiecowy Wykres wiecowy (wykres 12.9) daje najpe niejszy obraz zachowania kursów akcji. Osobi cie sugeruj od samego pocz tku zrezygnowa ze stosowania innych technik i przerzuci si na ten typ prezentacji danych. Przyjrzyjmy si budowie pojedynczej wiecy (wykres 12.10). Wykres wiecowy pozwala nam od razu zorientowa si, jaki przebieg mia a ca a sesja. Pojedyncza wieca sk ada si z trzech elementów korpusu wiecy oraz cieni: dolnego i górnego. Przyjrzyjmy si najpierw budowie korpusu. Dolne i górne ograniczenia budowy wiecy stanowi ceny zamkni cia i otwarcia. Jak nietrudno zauwa y, korpus wiecy mo e by bia y lub czarny. Je eli jest on bia y, oznacza to, e cena zamkni cia by a wy sza ni cena otwarcia, a w czasie sesji dominowa y wzrosty. Dolna kraw d wiecy jest wówczas cen otwarcia, a górna cen zamkni cia. W przypadku wiecy czarnej sytuacja jest dok adnie odwrotna. Ciemny kolor wiadczy, e w trakcie sesji przewa a y spadki. Wówczas górna kraw d jest cen otwarcia, dolna zamkni cia. Pozostaje jeszcze do wyja nienia kwestia cieni, czyli cienkich linii wyrastaj cych pionowo z korpusów wiec. Otó cienie niezale ne od tego, czy jest to wieca jasna, czy ciemna wyznaczaj cen minimaln (dolny cie ) i maksymaln (górny). 171

18 G IE DA. PODSTAWY INWESTOWANIA Wykres KGHM wykres wiecowy ród o: opracowanie w asne. Wykres KGHM przyk adowe wiece ród o: opracowanie w asne. 172

19 SKOROWIDZ A ADX, 211 akcje, 65 notowania, 69 prawa i obowi zki akcjonariuszy, 66 rynek akcji w Polsce, 69 stopy procentowe, 21 wycena metod dochodow, 154 wycena porównawcza, 157 akcjonariusz, 66 obowi zek wniesienia pe nego wk adu na akcje, 69 prawo do informacji, 68 prawo do maj tku spó ki w przypadku jej likwidacji, 67 prawo do udzia u w walnym zgromadzeniu, 68 prawo do udzia u w zyskach spó ki, 66 prawo g osu, 69 prawo pierwsze stwa w obj ciu nowych akcji, 67 aktywa, 148, 149 analiza finansowa, 122, 142 bilans, 148 rachunek przep ywów pieni nych, 146 rachunek zysków i strat, 143 analiza fundamentalna, 117 finansowa, 122, 142 makroekonomiczna, 122, 123 sektorowa, 122, 133 sytuacyjna, 122, 139 wska nikowa, 150 etapy, 122 stosowanie, 121 warto wewn trzna, 119 wska niki ekonomiczne, 128 wycena akcji, 123, 153 analiza makroekonomiczna, 122, 123 analiza porównawcza, 160 analiza portfela dwóch akcji portfel akcji, 251 ryzyko, 245 stopa zwrotu, 245 wspó czynnik korelacji, 251 wyznaczanie optymalnej struktury portfela, 253 zysk, 245 analiza portfelowa, 117 budowa portfela dwóch spó ek, 251 dywersyfikacja, 220 korelacja pomi dzy papierami warto ciowymi, 221 portfel inwestycyjny, 220 analiza przep ywów pieni nych, 146 analiza rynku akcji, 116 analiza sektorowa, 122, 133 analiza sytuacyjna, 122, 139 cele eksportu, 142 ceny na wiatowych gie dach, 142 dostawcy firmy, 141 kapita ludzki, 139 ludzie, 139 nabywcy firmy, 141 otoczenie zagraniczne spó ki, 141 produkty firmy, 139 technologia, 142 zale no od kursu walutowego, 141 ród a importu, 142 analiza techniczna, 117 analiza wykresów, 168 formacje kontynuacji trendu, 180 formacje liniowe, 174 formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu, 185

20 G IE DA. P ODSTAWY INWESTOWANIA analiza techniczna formacje sygnalizuj ce odwrócenie trendu, 175 formacje wiecowe, 190 horyzont czasowy wska nika, 204 linie trendu, 174 pod anie za trendem, 204 swing trading, 204 sygna y transakcyjne ze wska ników, 206 system transakcyjny, 214 rednie ruchome, 196 trend, 163, 165 trend following, 204 wska niki, 203, 207 wska niki impetu, 207 wska niki trendowo ci rynku, 211 wska niki wolumenu, 212 wska niki zmienno ci, 210 wybór stylu inwestowania, 204 wykresy gie dowe, 168 zastosowanie, 168 analiza wska nikowa, 150 wska niki efektywno ci, 151 wska niki p ynno ci, 150 wska niki rentowno ci, 153 wska niki zad u enia, 151 analiza wykresów, 168 aplet notowa, 38 arkusz notowa, 38 arkusz zlece, 37 ATR, 210 Average Directional Index, 211 Average True Range, 210 B bank centralny, 126 ba ka internetowa, 20, 69, 78, 161 bessa, 124 bezrobocie, 133 bie ca konsumpcja, 227 bilans, 148 aktywa, 148, 149 d ug, 149 kapita w asny, 149 pasywa, 148 warto ksi gowa, 149 warto rynkowa, 149 zapasy, 149 boom, 122, 124 bran e, 134 dojrza o, 136 inwestowanie, 137 koniunktura, 135 pe na recesja, 139 pe ne o ywienie, 138 popyt na produkty, 135 schy ek, 137 spó ki cykliczne, 137 spó ki defensywne, 138 stadium rozwoju, 135 strategia rotacji sektorowej, 138 wczesna recesja, 139 wczesne o ywienie, 138 wprowadzenie, 136 wzrost, 136 budowa portfela akcji, 220 budowa portfela dwóch spó ek, 251 Buffet Warren, 119 C C/S, 159 C/WK, 159 C/Z, 158 call, 88 cash flow, 146 statement, 146 cena akcji, 119 emisyjna, 71 nominalna, 71 rozliczeniowa, 71 rynkowa, 71 wykonania, 89 zamkni cia, 54 Cena/sprzeda, 159 Cena/warto ksi gowa, 159 Cena/zysk, 158 ceny obligacji, 71 ceny surowców, 25 certyfikat inwestycyjny, 96 chor giewka, 182 COI, 75 current ratio, 150 cykl gospodarczy, 124 cykl koniunkturalny, 124 czas trwania zlecenia, 47 D decyzje inwestorów, 22 depozyty zabezpieczaj ce, 84 depresja, 125 diament,

21 Skorowidz Directional Index, 212 Directional Movement, 212 DJIA, 55 d ug, 149 dno, 125 Dodd David, 119 dogrywka, 53, 54 dom maklerski, 13 dost pno POK, 17 oferta analityczna, 15 oferta kredytowa, 14 op aty, 14 prowizje, 14 rekomendacje, 15 system internetowy, 17 DOS, 75 dostawcy firmy, 141 Dow Jones Industrial Average, 55 DS, 75 dynamika Produktu Krajowego Brutto, 130 dywergencja, 206 dywersyfikacja, 27, 220, 222 granica, 223 DZ, 75 dzia ania banku centralnego, 126 dzia ania rz du, 135 d wignia, 84 E EBIT, EBITDA, 145 efekt procentu sk adanego, 229 efektywno mocna, 115 rynku, 112, 166 s aba, 115 rednia, 115 EMA, 203 emisja obligacji, 70 emocje, 27 etapy ewolucji inwestora, 111 Excel, 249 Exponential Moving Average, 203 F fair value, 157 faza notowa ci g ych, 53 fazy cyklu ekonomicznego, 124 FCFE, 157 FIFO, 235 FIZ, 96 flaga, 180 formacje kontynuacji trendu, 180 chor giewka, 182 flaga, 180 klin, 183 spadkowego, 196 wzrostowego, 195 formacje liniowe, 174 formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu, 185 diament, 189 trójk t prostok tny, 185 trójk t prostok tny rozszerzaj cy si, 187 trójk t rozszerzaj cy si, 187 formacje odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy, 193 formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy, 191 formacje sygnalizuj ce odwrócenie trendu, 175 g owa z ramionami, 176 podwójne dno, 178 podwójny szczyt, 179 formacje wiecowe, 190 formacje kontynuacji trendu spadkowego, 196 formacje kontynuacji trendu wzrostowego, 195 formacje odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy, 193 gwiazda doji, 191, 193 poranna, 193 wieczorna, 192 harami, 192, 193 krzy harami, 192, 193 m ot, 193 obj cie hossy, 191, 193 odwrócony m ot, 193 przeczekanie, 195 rozstanie, 195, 196 spadaj ca gwiazda, 191 trójka bessy, 196 wisielec, 191 forward, 83 free cash flow to equity, 157 futures, 83 FV, 155, 156, 229,

22 G IE DA. P ODSTAWY INWESTOWANIA G Gie da Papierów Warto ciowych,gpw, 33, 39, 69 g boka recesja, 139 g owa z ramionami, 176 Graham Beniamin, 119 granica dywersyfikacji, 223 growth stocks, 28 gwarancja minimalnej stopy zwrotu, 100 gwiazda doji, 191, 193 poranna, 193 poranna doji, 193 wieczorna, 192 wieczorna doji, 192 H harami, 192, 193 horyzont czasowy wska nika, 204 hossa, 20, 123, 124 identyfikacja trendu, 198 indeks relatywnej si y, 208 indeks równowa ony, 56 indeks wa ony cenami, 56 indeks wa ony warto ci rynkow, 56 indeksy, 55, 57 cenowe, 57 dochodowe, 57 indeks równowa ony, 56 indeks wa ony warto ci rynkow, 56 leverage, 62 mwig40, 60 swig80, 60 WIG, 57 WIG20, 59 indeksy bran owe, 61 inflacja, 23, 101, 132, 227 instrument bazowy, 89 instrumenty pierwotne akcje, 65 obligacje, 70 instrumenty pochodne, 102 certyfikat inwestycyjny, 96 kontrakty terminowe, 81 notowania, 54 opcje, 87 prawo do akcji, 95 I prawo poboru, 95 warrant, 96 inventory turnover, 151 inwestowa na podstawie redniej ruchomej, 198 inwestowanie, 109 jako firmy, 122 JE ELI(), 216 J K K%D, 209 kapitalizacja, 56 kapita ludzki, 139 kapita w asny, 149 kariera inwestora, 111 karnet notowa, 40 klin, 183 koniunktura gospodarcza, 122, 123 koniunktura w budownictwie, 129 kontrakty opcyjne, 87 kontrakty terminowe, 81 depozyty zabezpieczaj ce, 84 d wignia, 84 forward, 83 futures, 83 nazewnictwo, 83 pozycja d uga, 85 pozycja krótka, 86 rozliczanie bezdostawne, 82 rozliczanie dostawne, 82 specyfikacja, 87 korelacja, 249 korelacja pomi dzy papierami warto ciowymi, 221 korporacyjne prawa akcjonariuszy, 68 koszty, 236 Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych, 84 kredyty, 14, 31 krzy harami, 192, 193 kurs fixingowy, 52 kurs otwarcia, 53 kursy walut, 141 L leverage, 62 Liczba Otwartych Pozycji, LOP, 169 LimAkt,

23 Skorowidz limit aktywacji, 45 Linear Weighted Moving Average, LWMA, 203 linia oporu, 175 linia wsparcia, 174 linie trendu, 174 lokata strukturyzowana, 103 M MACD, 208 maj tkowe prawa akcjonariuszy, 66 mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych, 103 metoda FIFO, 235 metoda zdyskontowanych wolnych przep ywów pieni nych, 157 metody zarz dzania portfelem, 116 Microsoft Excel, 249 minimalna wielko wolumenu, 46 m ot, 193 model rotacji sektorowej, 138 sta ego poziomu dywidend, 155 sta ego tempa wzrostu dywidend, 156 moving average, 196 Moving Average Convergence/Divergence, 208 mo liwo inwestycji, 228 mwig40, 60 N nabywcy firmy, 141 nale no ci, 49 nazewnictwo kontraktów, 83 nazewnictwo opcji, 90 NBP, 126 NewConnect, 69 niedoszacowanie papierów warto ciowych, 119 niedowarto ciowanie papierów warto ciowych, 119 notowania ci g e, 53 przebieg, 53 przed otwarciem, 53 przed zamkni ciem, 54 notowania instrumentów pochodnych, 54 notowania jednolite, 51 notowania obligacji, 74, 77 O obj cie hossy, 191, 193 obliczanie korelacji, 249 obligacje, 70, 106 cena emisyjna, 71 cena nominalna, 71 cena rozliczeniowa, 71 cena rynkowa, 71 cena sprawiedliwa, 76 ceny, 71 notowania, 74 o sta ym oprocentowaniu, 72 o zmiennym oprocentowaniu, 73 obligacje Skarbu Pa stwa, 71 oprocentowanie, 71 PV, 76 rynek obligacji w Polsce, 70 zerokuponowe, 72 obowi zek wniesienia pe nego wk adu na akcje, 69 obowi zki akcjonariuszy, 66, 69 OBV, 212, 214 ochrona kapita u, 100, 105 oczekiwana stopa zwrotu, 246 odchylenie standardowe, 246 odrabianie strat, 29 odwrócony m ot, 193 oferta analityczna, 15 oferta kredytowa, 14, 15 ograniczanie strat, 28 OK, 75 On Balance Volume, 214 opcje, 87, 107 call, 88, 90 cena rynkowa, 90 cena wykonania, 89 instrument bazowy, 89 liczba instrumentów, 89 nazewnictwo, 90 plain-vanilla, 94 put, 89, 92 rozliczanie transakcji, 89 termin wyga ni cia, 89 transakcje, 90 opcje egzotyczne, 94 opcje waniliowe, 94 op aty, 14 oprocentowanie obligacji, 71 organizacyjne prawa akcjonariuszy, 68 OS, 75 oscylator stochastyczny,

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli.

Wszystkie znaki wyst puj ce w tek cie s zastrze onymi znakami firmowymi b d towarowymi ich w a cicieli. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-246-3655-6 Original edition copyright 2007 by The McGraw-Hill

Bardziej szczegółowo

FOREX DLA BYSTRZAKÓW

FOREX DLA BYSTRZAKÓW FOREX DLA BYSTRZAKÓW Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis tre ci Wst p 9 Cz I. Obligacje 11 Rozdzia 1. Co to jest obligacja? 13 Definicja obligacji 13 Poj cia zwi zane z obligacjami 14 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo