Czas na przedsiębiorczość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na przedsiębiorczość"

Transkrypt

1 Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r.

2 Spis treści Wstęp Uzyskanie dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy... 6 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej... 9 Urząd Skarbowy...11 Zakład Ubezpieczeń Społecznych...15 Konto bankowe Uzyskanie numeru REGON...18 Pieczęć firmowa...19 Inspekcja Pracy...19 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kalendarz przedsiębiorcy

3 Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski zegarek, niniejszym poradnikiem wyposażamy Cię we wskazówki, które sprawią, że Twój start odbędzie się bez opóźnień, a droga do Indywidualnej Działalności Gospodarczej przebiegnie szybko i sprawnie. Wsparcie finansowe otrzymane na starcie, pomaga pokonać wiele przeszkód, które powstają, gdy tych środków brak. Przekazujemy kompendium wiedzy dla osób zamierzających uruchomić firmę z pomocą dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz innych osób stawiających pierwsze kroki w indywidualnej działalności gospodarczej. Masz pomysł, koncepcję na własny interes to początek. W PUP sprawdź czy jesteś osobą kwalifikującą się do uzyskania dotacji. Opracuj strategię Twojej firmy. Ona będzie pomocna w drodze do sukcesu i pomoże ograniczyć prawdopodobieństwo porażki. Dlatego tak ważne jest dla Ciebie teraz, na początku drogi, aby podejmować przemyślane decyzje dotyczące np. wyboru formy opodatkowania. Później największy wysiłek nie nadrobi złej decyzji. Budowa strategii opiera się na zadawaniu odpowiednich pytań i szukaniu na nie odpowiedzi. Dajemy Ci wskazówki u kogo szukać większości odpowiedzi na pytania, które pojawią się w procesie zakładania firmy. Przybliżamy procedurę rejestracji firmy, zasady różnych form opodatkowania itp. Ufamy, że praktyczne wskazówki pomogą przyszłemu przedsiębiorcy pamiętać o obowiązkach względem ZUS czy US. Nasz poradnik ułatwi codzienną pracę podczas pierwszych, ale jakże ważnych kroków i decyzji związanych z rejestracją Twojej firmy. Czym jest własna firma? Indywidualna działalność jest: jednym ze sposobów odnalezienia się na rynku pracy, receptą dla pozostających bez zatrudnienia, możliwością zmiany swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej, sposobem na wykorzystanie swojego potencjału, alternatywą dla zarobkowych wyjazdów za granicę. Pojęcie działalności gospodarczej Według art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (z późn. zm.) działalność oznacza zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Osoba, która zawodowo we własnym imieniu taką zarobkową działalność podejmuje i wykonuje, staje się przedsiębiorcą. 31 marca 2009 roku weszły w życie istotne zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Akt ten wprowadził ważne modyfikacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Przede wszystkim zaczęła obowiązywać nowa procedura rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, czyli tzw. jedno okienko. Jego utworzenie ma na celu uproszczenie rejestracji firmy, poprzez złożenie jednego wniosku w jednym urzędzie, a nie jak dotychczas, w kilku. Rozpoczynając działalność na własny rachunek dowiesz się, jak duże znaczenie ma znajomość wielu przepisów prawa, m.in. podatkowego, ubezpieczeń społecznych, cywilnego oraz prawa pracy, jeśli zatrudniasz pracowników. Dodatkowo obowiązują Cię prawa i obowiązki określone w umowie o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, którą podpiszesz z Powiatowym Urzędem Pracy. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej 1 podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Wolność ta nie może być jednak pojmowana w sposób zupełny. Ustawa wprowadza określone ograniczenia tej wolności. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów, oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Dlaczego, pomimo tego ogromu formalności i przepisów, warto prowadzić swoją firmę? Podajemy kilka zalet, które przemawiają za tą formą aktywności zawodowej. Zaletą własnego biznesu jest poczucie niezależności i wolności oraz świadomość, że sam kształtujesz swój los, a więc poczucie kontroli nad tym, co się z Tobą dzieje. Ty jesteś jedynym właścicielem i Ty podejmujesz wszystkie decyzje. Jest to najprostsza metoda zarządzania. Zapewnia to elastyczność działania i ułatwia szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. Jest to źródło wielkiej satysfakcji i poczucia własnej wartości. Dużą rolę odgrywa również nadzieja na większe zarobki oraz satysfakcja z odniesionego sukcesu. Prowadząc własną firmę decydujesz o czasie pracy i terminach urlopu, o wyborze pracowników, kooperantów, czasami również klientów, sam ustalasz miejsce prowadzenia działalności. Siedzibę firmy możesz np. umieścić we własnym domu wliczając w koszty część ponoszonych opłat. Większość kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy możesz odpisać od dochodu. Poczucie niezależności i własnej siły, nadzieja, odkrywanie własnych zdolności, entuzjazm, interesujące kontakty z ludźmi, nowe znajomości, szacunek lokalnej społeczności to wszystko możesz 1 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 173 poz z późn. zm.)

4 uzyskać pracując na własne konto. Samodzielna praca wyzwala ukryte talenty, stajesz się bardziej twórczy. Samorealizacja jest źródłem głębokiego zadowolenia, a także poczucia szczęścia. Pokażemy Ci zatem, jak możesz zostać swoim szefem dzięki dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Wskażemy, z jakimi obszarami wiedzy warto się zapoznać przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, w jakich instytucjach możesz uzyskać szczegółowe informacje oraz kto może pomóc Ci pokonać liczne przeszkody, którym będziesz musiał stawić czoła. Uzyskanie dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy Status bezrobotnego daje Ci możliwość otrzymania dotacji udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej, czyli kapitału finansowego na start Twojej firmy. Kiedy posiadasz status bezrobotnego, wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej możesz złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce, w którym zamierzasz prowadzić swoją działalność. Zgodnie z obowiązującym prawem 2 Powiatowe Urzędy Pracy mogą jednorazowo przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Uzyskane środki mogą być przeznaczone np. na zakup środków trwałych, wyposażenia, maszyn, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Uzyskane środki nie mogą być przeznaczone na udziały w spółkach, działalność sezonową, zakup ziemi i innych nieruchomości, zakup, remont, adaptację lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, na leasing, przejęcie działalności gospodarczej prowadzonej przez inną osobę, pokrywanie kosztów dzierżawy, danin publicznych (podatków, w tym cła, akcyzy, opłat, składek) oraz opłat administracyjnych. Każdy z Powiatowych Urzędów Pracy posiada własny regulamin przydzielania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, określający szczegółowe wymogi dla ubiegających się o dotację. Wymogi te dostosowane są do sytuacji gospodarczej konkretnego powiatu i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Podstawą do tworzenia regulaminu PUP jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie w sprawie ( ) przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 3. Składamy wniosek Jeśli chcesz uzyskać środki na rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej, koniecznie przed zarejestrowaniem firmy, zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub właściwego dla miejsca, w którym zamierzasz prowadzić swoją działalność. Tam otrzymasz odpowiedni formularz wniosku. Możesz również pobrać formularz wniosku ze strony internetowej PUP. W formularzu wniosku umieścisz następujące informacje: wysokość wnioskowanej dotacji, rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzasz podjąć, symbol rodzaju działalności, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD2007), termin podjęcia działalności gospodarczej musi być zgodny z datą wskazaną we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1) oraz nie może być wcześniejszy niż data podpisania z PUP umowy o uzyskanie dotacji, adres, pod którym będzie prowadzona działalność, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania (własne, dotacja z PUP), szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, spodziewane wyniki ekonomiczne z prowadzonej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności, propozycję formy zabezpieczenia dotacji w przypadku nie dotrzymania warunków umowy z PUP. Do wniosku o dotację musisz również dołączyć 4 : oświadczenie o niekorzystaniu dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu 5 do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, oświadczenie o sytuacji majątkowej własnej i współmałżonka, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, 2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 30, poz. 156) 4 Lista wymaganych załączników jest wyszczególniona w regulaminie udzielania dotacji w każdym z powiatów. Załączniki te mogą się nieznacznie różnić, dlatego warto zapoznać się z regulaminem w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy 5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 30, poz. 156)

5 oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na ubieganie się oraz wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem, w niektórych PUP również biznesplan. O wsparcie finansowe z Urzędu Pracy możesz się ubiegać jeżeli: posiadasz status osoby bezrobotnej, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 6, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będąc bezrobotnym nie odmówiłeś, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie przerwałeś z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjąłeś szkolenie, przygotowanie zawodowe Dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie nie korzystałeś dotychczas z bezzwrotnej dotacji z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, spełniasz warunki w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE), w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację nie prowadziłeś działalności gospodarczej. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów otrzymujesz pisemne powiadomienie o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej zawierasz umowę, w której określone są warunki korzystania z przyznanych środków. Zawarta umowa zobowiązuje Cię przede wszystkim do: podjęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie, wydatkowania środków zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem (określonym we wniosku), udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie, prowadzenia działalności nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, zaprzestania lub zawieszenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku naruszenia innych warunków umowy zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy przed udzieleniem dotacji organizują obowiązkowe szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku jednym z warunków uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ukończenie szkolenia. Pamiętaj! Następny krok do założenia swojej firmy podejmij dopiero wtedy, gdy środki z dotacji przekazanej przez Powiatowy Urząd Pracy znajdą się na Twoim koncie bankowym. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy Kolejnym krokiem do założenia indywidualnej działalności gospodarczej z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy 7 jest złożenie wniosku EDG-1 o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Organem ewidencyjnym jest organ administracji samorządowej, który dokonuje rejestracji na podstawie wniosku o wpis Urząd Miasta, Urząd Gminy lub Urząd Miasta i Gminy. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla Twojego miejsca zamieszkania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywasz z zamiarem stałego pobytu. W tym celu wypełniasz wniosek EDG-1, który pobrałeś ze strony internetowej organu ewidencyjnego lub bezpośrednio w jego siedzibie. Możesz wcześniej przygotować sobie taki wniosek w domu, a podpisać go i ewentualne niejasności wyjaśnić już na miejscu, w Urzędzie. Wniosek możesz złożyć do Urzędu Miasta/Gminy następującymi drogami: 1. jako formularz papierowy złożony osobiście lub przez pełnomocnika, 2. jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy, 3. elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta/Gminy 8, niepodpisany elektronicznie, 4. elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta/Gminy, podpisany elektronicznie. Zintegrowany wniosek EDG-1 jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym NIP, 6 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 7 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 8 Jeśli Twój Urząd już przewiduje taką drogę

6 zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS / oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS. We wniosku EDG-1 umieszczasz następujące dane: imię i nazwisko oraz nazwę (firmę), pod jaką będzie prowadzona działalność nazwą firmy jest już Twoje imię i nazwisko i można na tym poprzestać. Praktyka jednak pokazuje, iż dodatkowo nazwa własna firmy (np. KAMA ), lub choćby określenie np. firma usługowa przydaje się w jej dalszym funkcjonowaniu, PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), wszystkie posiadane obywatelstwa, adres zamieszkania i/lub zameldowania, adres miejsca (miejsc) prowadzenia działalności, datę rozpoczęcia działalności działalność gospodarczą możesz rozpocząć już w dniu złożenia kompletnego wniosku, dlatego data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku; możesz określić też późniejszy termin rozpoczęcia działalności, opis przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Numer PKD wpisany na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi być zgodny z numerem PKD zawartym w umowie z Powiatowym Urzędem Pracy. Wymóg taki jest związany z przeznaczeniem dotacji na konkretną działalność ujętą w biznesplanie, podlegającą kontroli PUP w zakresie realizacji i wykorzystania środków. Każdą zmianę dotyczącą poszerzenia Twojej indywidualnej działalności gospodarczej o nowy zakres i nowy numer PKD musisz skonsultować z PUP i uzyskać zgodę. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym na miejscu. Potwierdza się również zgodność danych z Twoim dokumentem tożsamości. Jeśli wniosek jest poprawny otrzymasz pokwitowanie o jego przyjęciu. Pozostałe czynności, czyli zgłoszenie do REGON, zgłoszenie lub aktualizację NIP oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS wykona w Twoim imieniu Urząd. Upewnij się wcześniej, czy działalność nie wymaga koncesji lub spełnienia specjalnych wymogów. Takie wiadomości musisz zdobyć przed złożeniem wniosku, gdyż nawet uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta/Gminy, nie będzie uprawniało Cię do wykonywania działań objętych koncesją lub zezwoleniem. Miejsca pozyskania uprawnień oraz ich charakterystykę i warunki uzyskania uzyskasz w instytucjach odpowiednich dla danych zezwoleń, koncesji i licencji. Urząd Skarbowy Kolejną instytucją, którą odwiedzisz (oprócz instytucji, w której składasz wniosek EDG-1), jest Urząd Skarbowy odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania, w celu: wyboru formy opodatkowania (przed terminem wskazanym we wniosku EDG-1 jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej) oraz poinformowania urzędu o miejscu przechowywania dokumentacji księgowej, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako płatnika podatku VAT (jeśli rodzaj działalności lub wysokość planowanego rocznego obrotu będzie tego wymagała). Wybór formy opodatkowania 9 : Wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym jest bezpłatny. Jako indywidualny przedsiębiorca, możesz dokonać wyboru jednej z dopuszczalnych form opodatkowania, tj.: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego, zasad ogólnych podatek według skali. Zapoznaj się wcześniej z każdą formą, bowiem każda z nich ma swoje zalety i wady. Formy opodatkowania Karta podatkowa Jest to najmniej skomplikowana forma rozliczania. Płacąc podatek wg karty podatkowej, nie musisz samodzielnie go obliczać, bowiem wysokość podatku nie zależy od wysokości uzyskanych dochodów, lecz jest ustalana przez Urząd Skarbowy w formie decyzji. Urząd raz w roku wyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, liczbę mieszkańców gminy/miejscowości, na terenie której jest ona prowadzona, liczbę zatrudnionych pracowników. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Pamiętaj! Idąc do Urzędu Miasta/Gminy zabierz dowód osobisty. 9 Podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.)

7 Jeśli decydujesz się na tą formę opodatkowania, odpadają uciążliwe obowiązki, jak prowadzenie ksiąg, wypełnianie zeznań podatkowych i składanie deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu. Jeśli zatrudniasz pracowników, zobowiązany jesteś do prowadzenia ewidencji pracowników poświadczonej przez Urząd Skarbowy. Nie możesz natomiast skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Nie możesz także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ta forma opodatkowania jest korzystna dla osób, które prowadzą drobną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną. Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest bardzo obszerna i określa ją art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Płacąc podatek według karty podatkowej przekazujesz ustaloną kwotę do Urzędu Skarbowego, pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pomniejszenie nie może przekraczać 7,75% podstawy wymiaru składki), w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia. Po upływie roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć w Urzędzie Skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-16A) o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. Ryczałt ewidencjonowany Uproszczona forma rozliczenia z fiskusem. Wysokość stawki ryczałtu 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3% zależy od rodzaju wykonywanych usług. Płaci się ją według jednej z podanych stawek lub kilku, jeśli działalność jest różnorodna. Podatek ten obniża składka na własne ubezpieczenie zdrowotne, opłacona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (do wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru). Wielkość przychodu uprawniająca do ryczałtu ewidencjonowanego to równowartość 150 tys. euro, przekroczenie tego progu powoduje utratę prawa do ryczałtu. Przychodów nie można pomniejszyć o żadne koszty, co oznacza, że wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działalności nie mają żadnego znaczenia przy ustalaniu wysokości podatku. Ryczałtowiec ma mniej biurokratycznych obowiązków niż przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych. Rozliczając się w formie ryczałtu należy prowadzić uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów z podziałem na stawki, nie trzeba natomiast księgować swoich wydatków. Oprócz tego trzeba założyć wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, a także ewidencję zatrudnienia i karty przychodów pracowników. Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc do Urzędu Skarbowego terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. W trakcie roku nie składa się żadnych deklaracji. Podatnicy, których przychody z działalności za rok ubiegły nie przekroczyły równowartości euro mogą obliczać i wpłacać ryczałt kwartalnie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku w terminie zeznania. O wyborze kwartalnego rozliczania podatku należy powiadomić Urząd Skarbowy do 20 stycznia. Po zakończeniu roku, do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym na formularzu PIT-28 składa się zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu. Tej formy rozliczeń nie mogą wybrać m.in. przedsiębiorcy prowadzący apteki, lombardy, kantory, wykonujący niektóre wolne zawody. Ryczałtu nie może również płacić osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę, a chce założyć własną firmę i wykonywać na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności, jakie w ostatnim czasie wykonywała pracując u niego. Ta forma opodatkowania jest korzystna dla przedsiębiorców, u których robocizna własna, technologia, wiedza, stanowią dużą część wkładu niematerialnego w cenie produktu. Przychodów nie pomniejsza się o koszty, ale przysługuje im większość podatkowych preferencji. Niestety ryczałtowcy nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci; nie mogą również odliczyć ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Podatek liniowy Jest dostępny bez względu na rodzaj i rozmiar działalności. Jedyne ograniczenie dotyczy osób świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców. Podstawową zaletą tej formy rozliczenia jest niska 19% stawka stosowana do wszystkich dochodów z działalności gospodarczej bez względu na ich wielkość. Ceną za to jest brak możliwości skorzystania z większości ulg i preferencji podatkowych (wyjątkiem jest odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Rozliczając się podatkiem liniowym, jesteś zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Prowadzisz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencję wyposażenia, ewidencję sprzedaży, ewidencję przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników, ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy (przy prowadzeniu lombardu) oraz ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych (przy działalności kantorowej). Podatek płacimy od pierwszej zarobionej złotówki nie przysługuje tzw. kwota wolna od podatku wynosząca w 2010 roku 3.091,00 zł. Podatnicy zobowiązani są do dokonania rozliczenia rocznego, składając zeznanie podatkowe na druku PIT-36L w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatek według skali Jeśli zależy Ci na tym, by płacić jak najmniejszy podatek, a jednocześnie spodziewasz się, że poniesiesz spore koszty, powinieneś wybrać zasady ogólne. Jest to podstawowa i jednocześnie najbardziej skomplikowana forma opodatkowania. Ten, kto przed rozpoczęciem

8 działalności nie złoży wniosku o opodatkowanie kartą podatkową, bądź oświadczenia o wyborze ryczałtu, musi rozliczać się właśnie w ten sposób. Podatek płaci się w tym przypadku od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód należy od przychodów z działalności odjąć koszty jej prowadzenia (czyli wszelkie wydatki z nią związane, pod warunkiem, że ustawa podatkowa nie wyklucza ich z kategorii kosztów). Wszystkie przychody i koszty należy wykazywać (w kwotach netto) w specjalnej ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów (przy działalności o większych rozmiarach jeśli przychody w danym roku obrachunkowym osiągną co najmniej równowartość 1 mln 200 tys. euro konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych). W zależności od wielkości osiągniętego dochodu podatek wynosi w 2010 roku 18% i 32%. Rozliczający się na zasadach ogólnych oblicza samodzielnie miesięczną zaliczkę na podatek i wpłaca ją do Urzędu Skarbowego. Składa też deklarację na zaliczkę miesięczną na formularzu PIT-5. Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o niektóre odliczenia (m.in. składki ZUS, darowizny), przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w roku 2010 jest to 3 091,00 zł). Dopóki podstawa opodatkowania jest niższa od tej kwoty, dopóty nie składa się deklaracji PIT-5. Po zakończeniu roku podatkowego, do 30 kwietnia, należy złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36. Trzy metody rozliczania się z podatku (dotyczy podatku liniowego i podatku wg skali): co miesiąc ustalasz wysokość zaliczki i płacisz do urzędu (dla wszystkich przedsiębiorców) do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie płatności zaliczki za listopad, co kwartał ustalasz wysokość zaliczki i płacisz do urzędu do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który wpłacana jest zaliczka, a za ostatni kwartał roku w terminie do 20 grudnia: jeśli jesteś małym podatnikiem, którego przychód nie przekroczy w 2010 roku kwoty 1 mln 200 tys. euro, jeśli rozpoczynasz działalność, forma uproszczona stała kwota zaliczki, którą pomniejsza się o składkę zdrowotną (forma ta nie jest dostępna dla nowych firm oraz firm osiągających straty w poprzednich latach). Zgłoszenie rejestracyjne jako płatnika podatku VAT Jeśli swoją działalność będziesz prowadził na obszarze działania innego urzędu skarbowego niż Twoje miejsce zamieszkania, musisz złożyć formularz w obu urzędach. W urzędzie skarbowym miejsca zamieszkania będziesz rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w urzędzie skarbowym miejsca prowadzenia działalności będziesz rozliczał podatek od towarów i usług VAT. Osoby rozpoczynające wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w ciągu roku podatkowego w większości przypadków są zwolnione od tego podatku. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowy, znaczenia wyższy niż dotychczas limit zwolnienia podmiotowego od VAT. W przyszłym roku próg ten ponownie zostanie zmieniony. Zmiany wynikają z ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 215, poz. 1666). Kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 100 tys. zł. Od 1 stycznia 2011 będzie to 150 tys. zł. Firmy założone w 2010 roku muszą uwzględniać limit, którego wysokość zależy od okresu prowadzonej działalności. Obliczając wysokość przychodów, od których uzależnione jest prawo do zwolnienia, do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego od VAT pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym zaczną rozliczać VAT. W przypadku Twojej nowo zakładanej firmy zawiadomić należy przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej muszą być jednak opodatkowane podatkiem VAT, niezależnie od wielkości obrotu. Do tej grupy zalicza się sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, niektórych wyrobów akcyzowych, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Ze zwolnienia nie skorzystają również podatnicy świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa lub jubilerskie. Jeśli chcesz w ramach działalności handlować z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musisz też zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu wypełnij dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-SUE, a Twoja firma otrzymuje tzw. numer NIP-UE (jest to zwykły NIP poprzedzony kodem PL). Nie zapomnij wpisać nazwy banku i numeru konta firmowego. Zgłoszenie do VAT jest objęte opłatą skarbową, obecnie w wysokości 170 zł. Informacje dotyczące urzędów skarbowych w kraju znajdziesz na stronie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Funkcja jednego okienka spowodowała, że nie masz obowiązku osobistego zgłaszania Twojej firmy w ZUS jako płatnika składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w Twoim imieniu

9 dokonuje tego zgłoszenia. Na adres wskazany we wniosku EDG-1 otrzymujesz pismo informujące o danych, które ZUS wprowadził do systemu. Twoja rola ogranicza się do tego, że sprawdzasz prawidłowość tych danych. W przypadku wystąpienia niezgodności podejmujesz kontakt z ZUS w celu zweryfikowania wprowadzonych danych. Jeśli bardzo zależy Ci na przeprowadzeniu tego etapu osobiście (np. zależy Ci na czasie) możesz również sam zgłosić swoja firmę w ZUS bezpośrednio po zgłoszeniu działalności w Urzędzie Miasta/Gminy. Posługujesz się wtedy decyzją o wpisie do ewidencji lub kopią wniosku EDG-1 (wcześniej złożonego i potwierdzonego przez urząd ewidencyjny). DODATKOWO, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności dokonujesz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA we właściwym dla siedziby firmy i miejsca wykonywania działalności oddziale ZUS. Wypełniając druk ZUS ZUA określasz tytuł ubezpieczenia, z którego wynika jakiego rodzaju ubezpieczeniom będziesz podlegał. Prowadząc indywidualną działalność gospodarczą przy udziale dotacji Powiatowego Urzędu Pracy, obowiązkowo przez 12 miesięcy podlegasz ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, zdrowotnemu oraz odprowadzasz składki na Fundusz Pracy. Na zasadzie dobrowolności określasz jedynie podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Płatnicy zatrudniający pracowników posiadają dodatkowy obowiązek. Oprócz rozliczania składek wyżej wymienionych, sprawdzić muszą, czy nie spoczywa na nich dodatkowy obowiązek odprowadzania składek na fundusze pozaubezpieczeniowe, czyli na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Na podstawie pierwszego zgłoszenia zakładane jest konto ubezpieczonego. Oznacza się je numerem ewidencyjnym nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). Na koncie ubezpieczonego gromadzone są informacje o wysokości wpłaconych i zrewaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne po odprowadzeniu składki na Otwarte Fundusze Emerytalne. Możesz skorzystać z ulgi polegającej na preferencyjnym opłaceniu składek, jeśli spełniasz następujące warunki: nie prowadzisz i w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie wykonujesz na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywałeś w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym. Wówczas w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności możesz opłacać składki społeczne od dużo niższej podstawy wymiaru, niż powszechnie obowiązująca. Najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla nowych przedsiębiorców wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2010 r. jest to kwota 395,10 zł (tj. 30% z kwoty 1.317,00 zł). W tym okresie zwolniony jesteś również z płacenia składek na Fundusz Pracy. Płatności składek ZUS przypadają: do 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, do 15 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składki również za inne osoby (pracowników). Szczegółowy poradnik dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących znajdziesz na stronie internetowej W każdym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinien być dostępny poradnik wypełniania druków. Szczegółowe informacje istotne dla Twojej firmy znajdziesz na stronie internetowej Konto bankowe Kolejnym etapem przygotowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest otwarcie firmowego rachunku bankowego. Otwarcie takiego rachunku jest procedurą niewiele bardziej złożoną niż otwarcie zwykłego, prywatnego rachunku bankowego. Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o REGON firmy, zaświadczenie o NIP. Decyzję o wyborze banku, w którym otworzysz rachunek poprzedź gruntowną analizą wad i zalet poszczególnych ofert bankowych. Sprawdź, która oferta jest dla Twojej firmy najkorzystniejsza. Wybierając konto firmowe zwróć uwagę na takie parametry, jak: koszt prowadzenia rachunku, wysokość wszelkich opłat i prowizji, koszty przelewów do kontrahentów, oprocentowanie kredytu i lokat na rachunku, ilość placówek banku w miejscowości, w której działa Twoja firma, możliwość obsługi konta przez Internet, jakość obsługi

10 Nie zawsze jedynym wyznacznikiem są koszty utrzymania i obsługi konta, tu różnice mogą być znaczne warto dokładnie przyjrzeć się, co zawiera pakiet dla firm (limit w koncie, karty płatnicze, itp.). Zwróć uwagę na dodatkowe elementy oferty czy jako klient banku będziesz mógł skorzystać na specjalnych warunkach także z innych instrumentów finansowych tj. leasingu, kredytu obrotowego czy inwestycyjnego. Nawet, jeśli posiadasz konto osobiste, konto firmowe należy prowadzić oddzielnie. Możesz posiadać więcej niż jeden rachunek firmowy. Zgłoszeniu w urzędzie skarbowym, ZUS, itd. podlegają wszystkie rachunki, które wykorzystujesz dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak według art. 22 pkt. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie rozliczeń może nastąpić wyłącznie za jego pośrednictwem, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Uzyskanie numeru REGON Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. nakłada na osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą obowiązek uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON. Każdy rodzaj działalności Twojej firmy jest określany przez tzw. numer statystyczny PKD2007, opisujący profil jej działalności. Klasyfikację kodów PKD znajdziesz tu: klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm Numer REGON nadaje Urząd Statystyczny na skutek złożonego przez Ciebie wcześniej wniosku EDG-1 w organie rejestrowym. Organ rejestrowy ma obowiązek złożyć w Twoim imieniu wniosek o nadanie numeru REGON. Decyzję o jego nadaniu otrzymasz pocztą na adres wskazany we wniosku EDG-1. Od dnia 31 marca 2009 roku numer REGON zachowuje jedynie swoje statystyczne znaczenie i nie jest niezbędny w obrocie gospodarczym (nie musisz go już np. umieszczać na swojej firmowej pieczątce). Numer ten może być przydatny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankiem i kontrahentami. Numerem REGON możesz umieszczać na drukach firmowych i pieczątce firmowej. Na terenie całej Polski, w większych miastach, w Urzędach Statystycznych działają tzw. Centra Informacyjne, gdzie możesz uzyskać osobiście, lub telefonicznie informacje szczegółowe, dotyczące numerów PKD. Informacje znajdziesz też na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: Numer REGON otrzymuje się bezpłatnie. Pod adresem znajdziesz adresy i telefony kontaktowe w Urzędach Statystycznych w województwie pomorskim, które udzielają informacji na temat procedury nadawania numeru REGON. Pieczęć firmowa Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak posiadanie pieczątki jest pomocne w trakcie funkcjonowania firmy, na przykład przy wystawianiu wszelkich dokumentów sprzedaży i podpisywaniu umów. Warto zamieścić w treści pieczątki wszelkie informacje, które mogą okazać się istotne do identyfikacji firmy przez przyszłych klientów. Planując wyrobienie pieczątki warto zabrać ze sobą dowód osobisty, oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zaświadczenie o numerze REGON oraz zaświadczenie o numerze NIP (jeżeli chcesz, aby te numery znalazły się na pieczątce). Koszt wyrobienia pieczątki to kilkadziesiąt złotych. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu, w którym złożyliśmy zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania to kilka dni. Inspekcja Pracy W przypadku zatrudnienia pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty ich zatrudnienia, musisz powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Inspekcji Pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Jesteś także odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie: zakładu pracy, obiektów budowlanych, w pomieszczeniach (w tym: na podłogach, ścianach, stropach, oknach i innych częściach oszklonych, schodach); w zakresie: wyposażenia pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej, czyli ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, narzędzi i innych urządzeń technicznych, stanowisk pracy, maszyn, pomieszczeń i urządzeń socjalnych oraz sanitarnych

11 Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, jesteś zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy, a również składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w przypadku zatrudniania pracowników w szczególnych warunkach. Ciężar oceny szczególnych warunków spoczywa na pracodawcy. Organem pomocnym w tym zakresie jest Inspekcja Pracy ( ). Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej masz obowiązek powiadomienia właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej działalności. Taka działalność to na pewno działalność związana z żywnością, ale także z pewnymi rodzajami usług np. usługi fryzjerskie, czy też kosmetyczne. Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Kalendarz przedsiębiorcy do 7 dnia miesiąca termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej, do 10 dnia miesiąca termin opłacenia za poprzedni miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz opcjonalnie Fundusz Pracy jeżeli opłacasz składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób), do 15 dnia miesiąca termin opłacenia za poprzedni miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i/lub Fundusz Emerytur Pomostowych jeżeli opłacasz składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby, do 20 dnia miesiąca: termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28), termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji), termin złożenia deklaracji (PIT-5L) przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w terminie do 20 grudnia w wysokości zaliczki należnej za listopad), następującego po kwartale, w którym powstaje obowiązek podatkowy jeśli spełniasz odpowiednie warunki i dokonałeś wyboru rozliczania kwartalnego, gdy jeśli jesteś małym podatnikiem, którego przychód nie przekroczy w 2010 roku kwoty 1 mln 200 tys. euro; do 25 dnia miesiąca: termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7), termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego, do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników, do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz (PIT-36L) według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek. Uwaga: Jeżeli wskazany dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 tel. (58) , fax (58) Punkt konsultacyjny w Gdańsku tel./fax (58) , Oddział Zamiejscowy w Słupsku Słupsk, ul. Jaracza 18A, tel (59) , fax (59) Punkt konsultacyjny w Słupsku tel./fax (59) , tel. (59) Powiatowe Urzędy Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6, Bytów; tel. (59) , Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ul. Lichnowska 5, Chojnice; tel. (52) , Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, Człuchów; tel. (59) , Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3-go Maja 9, Gdańsk; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, Gdynia; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach ul. Mściwoja II 4, Kartuzy; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ul. Tkaczyka 1, Kościerzyna; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, Kwidzyn; tel. (55) Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, Lębork; tel. (59) , Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70, Malbork; tel. (55) , Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ul. Morska 1, Nowy Dwór Gdański; tel. (55) , Powiatowy Urząd Pracy w Pucku ul. Wejherowska 43a, Puck; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ul. Fabryczna 1, Słupsk; tel. (59) , Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, Starogard Gdański; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu ul. Zawadzkiego 11, Dzierzgoń; tel. (55) , Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie Al. Solidarności 14a, Tczew; tel. (58) , , Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie ul. I Brygady Pancernej WP 32, Wejherowo; tel. (58) ,

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk, Podwale Przedmiejskie 30 tel. (58) fax (58) Oddział Zamiejscowy w Słupsku Słupsk, Jaracza 18a tel. (59) tel./fax (59)

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz działalność?

Rozpoczynasz działalność? Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo