Zarzàdzanie finansowe projektem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzàdzanie finansowe projektem"

Transkrypt

1 Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci

2 Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie si przez ca e ycie Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie si przez ca e ycie Program Leonardo da Vinci ul. Mokotowska Warszawa tel: fax: Tekst Joanna Kaszewska Koordynator Zespo u Projektów Sta owych Sylwia Stanios Zespó Rozliczeƒ Finansowych Redakcja Anna At as Zast pca Dyrektora Programu Uczenie si przez ca e ycie ISBN

3 Spis treêci WPROWADZENIE. CYKL FINANSOWY PROJEKTU 4 CELE PORADNIKA 7 I II III IV V VI ZARZÑDZANIE PROJEKTEM 1 Relacje mi dzy Narodowà Agencjà Programu a beneficjentem Narodowa Agencja Programu a beneficjent Relacje mi dzy beneficjentem a uczestnikami 9 2 Zmiany tekstu projektu i kontraktu Zmiana listy uczestników wymian/sta y Zmiany bud etu Zmiany partnera projektu Zmiany konta bankowego Zmiana okresu uprawnienia kosztów 11 ASPEKTY FINANSOWE 3 Wydatki uprawnione oraz nieuprawnione 11 4 Finansowanie projektów mobilnoêci Koszty zarzàdzania (administracji projektu) Koszty wymiany/sta u zwiàzane bezpoêrednio z uczestnikami Koszty przygotowania j zykowego, kulturowego i pedagogicznego 16 5 Zarzàdzanie finansowe projektem Zasady ogólne Rachunek bankowy System rachunkowoêci i kontrola wewn trzna VAT, c a i inne podatki od towarów i us ug Kursy wymiany Odsetki Zamówienie publiczne 25 6 Wizyty monitorujàce i kontrola na miejscu 26 ZA ÑCZNIKI Za. 1 Wyciàg z formularza kontraktowego 27 Za. 2 Wniosek o aneks 32 Za. 3a Lista dowodów ksi gowych pe na 42 Za. 3b Lista dowodów ksi gowych uproszczona 43

4 Wprowadzenie Cykl finansowy projektu Na poczàtku niniejszego poradnika, poêwi conego zarzàdzaniu finansowemu w projektach mobilnoêci programu Leonardo da Vinci, chcielibyêmy Paƒstwu przybli yç cykl finansowy projektu, aby pokazaç, e ka dy z etapów tego cyklu, poczàwszy od planowania projektu, przez z o enie wniosku, kontraktowanie projektu i wreszcie jego wdro enie i rozliczenie, powinien byç starannie przemyêlany przez wnioskodawc, aby w pe ni osiàgnàç zamierzone cele i efektywnie wykorzystaç przyznane dofinansowanie. Warto tak e podkreêliç, e Narodowa Agencja jest gotowa s u yç Paƒstwu pomocà w razie wszelkich wàtpliwoêci zwiàzanych z zarzàdzaniem finansowym w projektach. Dlatego zach camy goràco do bie àcych kontaktów i konsultacji z nami w ciàgu ca ego cyklu projektowego, po to, aby nie zostawiaç wyjaêniania spraw o istotnym znaczeniu dla wdra ania projektu na ostatnià chwil. Wszystkie informacje wa ne dla poprawnego rozliczenia projektów i dokumentowania kosztów sà podawane równie na stronie internetowej programu w zak adce Wa ne informacje. G ówne etapy finansowego cyklu projektu to: Planowanie Wdra anie Raportowanie Ewaluacja 1 Z o enie wniosku wraz z szacowanym bud etem 2 Ocena bud etu 3 Przygotowanie umowy 4 Podpisanie umowy przekazanie 1. zaliczki 5 Wdra anie projektu 6 SprawozdawczoÊç 61 raport z post pu prac lub raport czàstkowy kolejna p atnoêç zaliczkowa 62 raport koƒcowy ostatnia p atnoêç (balans) lub wezwanie do zwrotu 7 Audyty 1 Z o enie wniosku Na etapie sk adania wniosku Wnioskodawca musi przedstawiç szacunkowy bud et projektu. Bud et powinien byç spójny z za o eniami przedstawionymi w opisie zadaƒ przeznaczonych do wykonania przez poszczególnych partnerów i z planem pracy (pakietami roboczymi). Bud et powinien byç skalkulowany realistycznie na podstawie szacowanych kosztów, przy czym nie mo e przekraczaç dopuszczalnych limitów okreêlonych przez Komisj Europejskà i Narodowà Agencj dla poszczególnych typów dzia aƒ. Przy kalkulowaniu bud etu projektów mobilnoêci szczególnie wa ne jest, aby nie przekroczyç limitów stawek na utrzymanie podanych w tabelach dla w aêciwego roku konkursowego. We wniosku nale y tak e w jasny sposób opisaç metod kalkulacji bud etu, czyli, w przypadku projektów mobilnoêci nale y podaç, jakà kwot przyj to do oszacowania kosztów podró y do danego kraju, stawk na utrzymanie, stawk na przygotowanie j zykowo-kulturowe i zarzàdzanie projektem. 2 Ocena bud etu W trakcie oceny wniosku eksperci oceniajà bud et projektu pod kàtem jego adekwatnoêci do opisu dzia aƒ przedstawionych we wniosku. Eksperci sprawdzajà, czy stawki przyj te do 4

5 Cykl finansowy projektu oszacowania kosztów podró y sà realistyczne i odpowiadajà uwarunkowaniom rynkowym, czy stawki na utrzymanie i pobyt nie przekraczajà ustalonych limitów oraz czy we wniosku znajdujà si szczegó owe opisy dzia aƒ zaplanowanych w ramach przygotowania j zykowo-kulturowego i zarzàdzania projektem, które uzasadniajà przyznanie rycza tów na ten cel. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, jeêli za o enia projektu przedstawione we wniosku nie zawierajà informacji na temat dzia aƒ przygotowujàcych uczestników do sta y bàdê te nie przewidujà dzia aƒ zwiàzanych z organizacjà i nadzorowaniem sta y przez organizacj wysy ajàcà i/lub przyjmujàcà generujàcych koszty, rycza ty na te dzia ania mogà nie byç przyznane. Ocena bud etu przez ekspertów mo e skutkowaç zatem rewizjà (zmniejszeniem) wnioskowanego bud etu. 3 Faza przygotowania umowy Na podstawie zaleceƒ ekspertów Narodowa Agencja przygotowuje ostateczny kszta t bud etu projektu. Na tym etapie agencja mo e tak e weryfikowaç ewentualne b dy arytmetyczne w kalkulacji bud etu, wprowadzaç zaokràglenia do ca kowitych kwot w euro bàdê uwzgl dniaç zmiany dotyczàce krajów docelowych lub liczby uczestników zg oszone przez beneficjenta w formularzu kontraktowym. 4 Podpisanie umowy i przekazanie pierwszej p atnoêci zaliczkowej Umowa finansowa okreêla wysokoêç dofinansowania ze Êrodków programu i ustala zasady rozliczania. Podpisanie umowy finansowej przez obydwie strony potwierdza ostateczny kszta t bud etu projektu i oznacza, e projekt b dzie realizowany i rozliczany zgodnie z zatwierdzonym bud etem, który stanowi za àcznik do umowy. Wszelkie zmiany bud etu w trakcie realizacji projektu wymagaç zatem b dà podpisania aneksu do umowy finansowej. Narodowa Agencja wyp aca w terminie do 45 dni od podpisania umowy przez ostatnià ze stron pierwszà zaliczk na realizacj projektu. Wa ne jest, by beneficjent planowa dzia ania w ramach projektu w powiàzaniu z realistycznà ocenà czasu niezb dnego do podpisania umowy (dotyczy zw aszcza beneficjentów, gdzie umowy podpisuje organ prowadzàcy), aby zostawiç niezb dny margines czasowy na wp yni cie p atnoêci zaliczkowej z Narodowej Agencji przed wyjazdem uczestników na sta zagraniczny. 5 Wdra anie projektu Przy realizacji projektu mo e okazaç si, e sytuacja wymaga dokonania modyfikacji pierwotnie planowanego bud etu. Zalecamy jednak, by wszelkie kwestie finansowe najpierw konsultowaç z pracownikami Narodowej Agencji drogà telefonicznà lub em. Samowolne dokonywanie zmian w bud ecie mo e skutkowaç tym, e pewne wydatki nie zostanà uznane na etapie rozliczania projektu, o ile nie by o na nie zgody Narodowej Agencji. Trzeba tak e pami taç, e ogólna kwota dofinansowania przyznana w umowie nie mo e ulec zwi kszeniu. 6 SprawozdawczoÊç (raport czàstkowy, kolejna p atnoêç zaliczkowa, raport koƒcowy, ostatnia p atnoêç bàdê wezwanie do zwrotu). W przypadku projektów d u szych bàdê projektów, gdzie w ramach zabezpieczenia Narodowa Agencja roz o y a p atnoêci na mniejsze raty, wymagane jest sk adanie przez beneficjenta raportów czàstkowych lub raportów z post pu prac. Wa ne jest, aby 5

6 Zarzàdzanie finansowe projektem sprawozdania te dawa y rzeczywisty obraz post pów we wdra aniu projektu i dokonanych wydatków. Raporty powinny byç sk adane punktualnie, gdy od tego zale eç b dzie termin przekazywania kolejnych rat dofinansowania, a co za tym idzie zapewnienie p ynnoêci finansowania projektu. JeÊli beneficjent jest w stanie wykazaç, e cele czàstkowe osiàgnà przed up ywem terminu z o enia raportu z post pu prac wyznaczonego w umowie, mo e takie sprawozdanie z o yç wczeêniej, po uzgodnieniu tego faktu z Narodowà Agencjà. Sprawozdanie koƒcowe powinno byç z o one do Narodowej Agencji najpóêniej w terminie wyznaczonym w umowie finansowej. Trzeba pami taç, e wszystkie dokumenty potwierdzajàce wydatki projektu muszà byç wystawione w okresie uprawnienia projektu, zapisanym w umowie, zaê zap ata tych nale noêci powinna nastàpiç najpóêniej w terminie 30 dni. W momencie wp ywu sprawozdania koƒcowego do Narodowej Agencji wszystkie nale noêci z tytu u dzia aƒ w projekcie powinny byç ju zap acone. Narodowa Agencja ma 45 dni na zatwierdzenie sprawozdania koƒcowego lecz prosimy pami taç, e bieg tego terminu ulega wstrzymaniu w momencie, kiedy wymagane jest dostarczenie przez beneficjenta dodatkowych wyjaênieƒ bàdê dokumentów. Po ostatecznym zatwierdzeniu raportu koƒcowego Narodowa Agencja w ciàgu 45 dni wyp aci ostatnià rat nale nego dofinansowania (tzw. balans). Beneficjent mo e zg osiç zastrze enie do przedstawionego rozliczenia w ciàgu 30 dni od otrzymania informacji o projekcie. Brak takiego odwo ania w ww. terminie oznacza akceptacj rozliczenia koƒcowego. 7 Audyty Audyt mo e byç przeprowadzony w okresie do pi ciu lat od zakoƒczenia i rozliczenia projektu. Z inicjatywà przeprowadzenia audytu mo e wystàpiç Komisja Europejska, Narodowa Agencja, Europejski Trybuna Obrachunkowy lub OLAF (Europejski Urzàd ds. Zwalczania Nadu yç Finansowych). Zdarza si, e audyty sà tak e przeprowadzane wskutek skarg uczestników bàdê organizacji partnerskich na niew aêciwe rozliczenie bàdê niewyp acenie nale nych im Êrodków finansowych. Na zlecenie Narodowej Agencji audyty mo e przeprowadzaç niezale na firma audytorska. W zale noêci od wyników audytu Narodowa Agencja mo e dokonaç rewizji ostatecznego rozliczenia projektu i w przypadku stwierdzenia nieprawid owoêci za àdaç zwrotu nienale nych Êrodków finansowych. Mamy nadziej, e wszystkie wskazówki przedstawione w niniejszej publikacji zwi kszà efektywnoêç wykorzystywanych Êrodków programu Leonardo da Vinci i pomogà Paƒstwu w takim planowaniu projektów, by ich wdra anie przynosi o Paƒstwu mo liwie du o satysfakcji i nie wiàza o si z nadmiernym stresem zwiàzanym z zarzàdzaniem finansowym. Anna At as, Zast pca Dyrektora Programu Uczenie si przez ca e ycie 6

7 Cele poradnika Niniejsze wskazówki administracyjno-finansowe opracowano z myêlà o beneficjentach projektów mobilnoêci (wymian i sta y), zatwierdzonych w konkursach z lat , którym poradnik ten ma pomóc w realizacji i rozliczeniu projektu. Poradnik precyzuje sformu owania Przewodnika administracyjno-finansowego opracowanego przez Komisj Europejskà i opublikowanego wraz z Zaproszeniem do sk adania wniosków, ze szczególnym uwzgl dnieniem rozwiàzaƒ przyj tych przez polskà Narodowà Agencj. Cele poradnika: t pomoc dla beneficjentów w skutecznym zarzàdzaniu projektem; t wyjaênienie zagadnieƒ obj tych kontraktem i tryb wprowadzania zmian; t udzielenie praktycznych wskazówek, z których beneficjent mo e skorzystaç na ró nych etapach realizacji projektu; t pomoc dla beneficjentów w takim zarzàdzaniu Êrodkami finansowymi, aby mo liwe by o sprawne dokonanie bilansu finansowego projektu; t zapewnienie harmonijnej wspó pracy partnerów; t zapewnienia efektywnej komunikacji z NA. WyjaÊnienie terminów zastosowanych w poradniku: Beneficjent: organizacja (instytucja prywatna lub publiczna), z którà Narodowa Agencja zawiera umow finansowà w celu przekazania dofinansowania na realizacj projektu mobilnoêci LdV, zatwierdzonego w konkursie. Beneficjent przyjmuje pe nà odpowiedzialnoêç za realizacj merytorycznà i finansowà projektu oraz za wszystkie sprawy zwiàzane z zarzàdzaniem projektem. Cykl finansowy projektu: nast pujàce po sobie etapy zwiàzane z planowaniem bud etu projektu, kontraktowaniem, wykonaniem, sprawozdawczoêcià i rozliczeniem otrzymanych Êrodków finansowych. Grupa partnerska: grupa instytucji wspó pracujàcych przy realizacji projektu beneficjent oraz partnerzy. Dla projektów mobilnoêci grupa partnerska musi sk adaç si przynajmniej z dwóch instytucji z dwóch krajów dopuszczonych do uczestnictwa w Programie Uczenie si przez ca e ycie Miesiàc: sà to przynajmniej 4 pe ne tygodnie pobytu za granicà. NA: Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci; instytucja wdra ajàca program Uczenie si przez ca e ycie zgodnie z decyzjà ministra w aêciwego do spraw edukacji, na podstawie umowy z Komisjà Europejskà. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji b dàca fundacjà skarbu paƒstwa pe ni rol Narodowej Agencji dla programu sektorowego Leonardo da Vinci. Organizacja goszczàca: instytucja, organizacja szkoleniowa lub przedsi biorstwo, które goêci uczestników podczas ich pobytu za granicà oraz gdzie ma miejsce szkolenie zawodowe. Organizacja poêredniczàca: organizacja dzia ajàca jako poêrednik pomi dzy organizacjà wysy ajàcà, a goszczàcà, g ównie w celu znalezienia odpowiednich organizacji goszczàcych, zorganizowania pobytu za granicà oraz zapewnienia, e cele sta y/wymian sà realizowane zgodnie z za o eniami. Organizacja wysy ajàca: organizacja wysy ajàca uczestników za granic, zwykle jest to ta sama instytucja co beneficjent. 7

8 Zarzàdzanie finansowe projektem Osoba prawnie reprezentujàca instytucj (authorised person): osoba fizyczna, pracownik instytucji upowa niony do zaciàgania zobowiàzaƒ prawnych i finansowych w imieniu instytucji. Osoba towarzyszàca: osoba towarzyszàca uczestnikom podczas ich pobytu za granicà w charakterze opiekuna (np. w przypadku osób niepe noletnich lub niepe nosprawnych). Tydzieƒ: odnosi si do co najmniej pe nych pi ciu dni roboczych. Uczestnik: osoba indywidualna otrzymujàca dofinansowanie z tytu u wyjazdu na sta zagraniczny lub wymian doêwiadczeƒ w ramach projektu mobilnoêci. Informacje znajdujàce si w niniejszym poradniku uzupe niajà zapisy umów zawartych pomi dzy Narodowà Agencjà a beneficjentem. Ponadto beneficjenci przed przystàpieniem do realizacji projektu powinni zapoznaç si z treêcià og oszenia konkursu projektów, Przewodnikiem dla wnioskodawców, zawierajàcym informacje uzupe niajàce do dokumentu Zaproszenie do sk adania wniosków oraz formularzem zg oszeniowym dla w aêciwego roku konkursowego. Celem zarzàdzania finansowego jest osiàgni cie za o onych celów projektów mobilnoêci (wymian i sta y) przy realistycznych nak adach finansowych. Prawid owe wykorzystanie Êrodków finansowych, w tym stosunek poniesionych kosztów do jakoêci wyników jest, obok oceny wp ywu projektu na uczestników, organizacj beneficjenta oraz Êrodowisko lokalne projektodawcy, jednym z podstawowych kryteriów oceny realizacji projektu. I I.1 Zarzàdzanie projektem Relacje mi dzy Narodowà Agencjà Programu a beneficjentem Narodowa Agencja Programu a beneficjent Zgodnie z zasadami kontraktu, zawartego pomi dzy Narodowà Agencjà Programu (zwanà w dalszej cz Êci poradnika NA) a beneficjentem, NA uprawniona jest do kontroli realizacji kontraktu, z uwzgl dnieniem kwestii merytorycznych, jakoêciowych i finansowych. NA ma za zadanie udzielaç beneficjentowi wsparcia, w celu jak najlepszej realizacji projektu, dlatego niezwykle wa na jest bie àca komunikacja beneficjenta z Narodowà Agencjà Beneficjent powinien zwracaç si do NA o opini w kwestiach zwiàzanych z: t administracyjno-finansowym nadzorem nad realizacjà umowy; t realizacjà zadaƒ o szczególnych skutkach prawno-finansowych; t zamiarem wprowadzenia modyfikacji do realizacji projektu; t oraz wszelkich kwestiach budzàcych wàtpliwoêci Beneficjenta. Komunikacja beneficjenta z Narodowà Agencjà mo e odbywaç si w formie telefonicznej lub owej. Natomiast ka de oficjalne zapytanie bàdê proêba o modyfikacj projektu powinny byç skierowane do NA na piêmie. Odpowiedê ze strony NA (decyzja w konkretnej 8

9 Zarzàdzanie projektem sprawie) równie musi mieç form pisemnà. Prosimy pami taç, e ustalenia ustne nie majà mocy wià àcej. Beneficjenci zobowiàzani sà umieszczaç numer projektu w ka dej korespondencji skierowanej do NA. Pozwala to szybciej wyszukiwaç potrzebnà dokumentacj i skraca czas oczekiwania na odpowiedê pracownika NA oraz pozwala unikaç nieporozumieƒ przy identyfikacji sprawy. Istnieje mo liwoêç wprowadzania zmian do kontraktu ju po jego podpisaniu pod warunkiem, e wprowadzenie zmian jest konieczne do prawid owej realizacji projektu i nie narusza podstawowych jego za o eƒ. Wprowadzenie ka dej zmiany wymaga uzyskania zgody NA. W tym celu beneficjent zobowiàzany jest wystàpiç do NA z proêbà o wprowadzenie zmian, podpisanà przez prawnego reprezentanta instytucji. NA musi wyraziç zgod oraz zadecydowaç, czy konieczne jest podpisanie dodatkowego aneksu do kontraktu. Wniosek o aneks do umowy jest dost pny na stronie w sekcji Dokumenty do zarzàdzania projektami. (por. za àcznik nr. 2 ) Beneficjent odpowiada przed NA za realizacj projektu zgodnà z za o eniami zapisanymi we wniosku, jak równie za prawid owe wykorzystanie Êrodków finansowych, otrzymanych w ramach kontraktu. Beneficjent przyjmuje te pe nà odpowiedzialnoêç za Êrodki, które przekazuje uczestnikom projektu oraz partnerom zagranicznym. W zwiàzku z tym, beneficjent zobowiàzany jest podjàç wszelkie niezb dne kroki, aby zgromadziç pe nà finansowà i merytorycznà dokumentacj projektu oraz zapewniç prawid owe i terminowe raportowanie do NA. Narodowa Agencja organizuje w ka dym roku konkursowym spotkania z przedstawicielami organizacji realizujàcych projekty, na których przedstawiane sà zagadnienia zwiàzane z zarzàdzaniem projektami. Spotkania te majà charakter ogólnych spotkaƒ monitorujàcych i sà okazjà do dyskusji wszelkich kwestii wymagajàcych bardziej szczegó owych wyjaênieƒ. Zach camy wszystkich beneficjentów do uczestnictwa w tych spotkaniach. I.2 Relacje miedzy beneficjentem a uczestnikami Przed rozpocz ciem pobytu za granicà beneficjent zobowiàzany jest podpisaç umow z uczestnikiem, która okreêla g ówne prawa i obowiàzki obu stron (kwota indywidualnego dofinansowania, czas trwania, warunki wyp aty, obowiàzek sk adania raportów). Umowa ta musi spe niaç wymogi minimalne ustalone przez Komisj Europejskà i Narodowà Agencj ale mo e byç równie rozbudowana o kwestie, których uregulowanie jest wa ne z punktu widzenia beneficjenta. W obecnej fazie Programu Leonardo da Vinci nie ma ju wymogu podpisywania umowy trójstronnej z organizacjà przyjmujàcà i ka dym uczestnikiem. Beneficjent mo e podpisaç z partnerem zagranicznym osobnà bilateralnà umow ramowà o wspó pracy. Natomiast nadal jest utrzymany obowiàzek, aby indywidualny program sta u by uzgodniony i podpisany przez uczestnika, organizacj wysy ajàcà (beneficjenta) oraz organizacj przyjmujàcà. 9

10 II II.1 II.2 II.3 II.4 Wprowadzanie zmian do projektu i kontraktu Zmiana listy uczestników wymian/sta y Beneficjent ma prawo, je eli uzna to za w aêciwe, dokonaç zmiany zaproponowanej listy uczestników wymian/sta y, w ramach przyznanych przez NA Êrodków finansowych. W tym celu beneficjent powinien poinformowaç o zaistnia ej sytuacji NA i podaç wszelkie niezb dne dane, a w szczególnoêci informacje dotyczàce nowej liczby osób, ich profilu zawodowego oraz czasu trwania wymian/sta y, tak, by umo liwiç prawid owà ocen nowej sytuacji. Zaproponowane zmiany podlegajà sprawdzeniu i akceptacji przez NA. Z chwilà akceptacji nowa lista uczestników wymian/sta y staje si wià àcym strony elementem umowy. Ostateczna lista wymian/sta y, z pe nà informacjà na temat ka dego beneficjenta, stanowi integralnà cz Êç raportu koƒcowego i jako taka, poddawana jest równie analizie przed przekazaniem kolejnej transzy grantu. Przy rekrutacji uczestników (tak e rekrutacji uzupe niajàcej) nale y pami taç, e musi si ona odbywaç wed ug jawnych i przejrzystych zasad, w taki sposób, aby potencjalni kandydaci mieli równy dost p do informacji. Je eli któraê z dokonanych zmian nie uzyska a wczeêniejszej akceptacji NA i/lub oka e si nieuzasadniona, NA zachowuje prawo do àdania po dokonaniu oceny i kontroli finansowej zwrotu kwoty odpowiadajàcej danej zmianie. Zmiany bud etu W razie zaistnienia takiej potrzeby, beneficjent mo e zaproponowaç zmiany bud etu w ramach przyznanych przez NA Êrodków finansowych. Zaproponowany bud et podlega sprawdzeniu i akceptacji przez NA. Ca kowita kwota przyznanego dofinansowania nie mo e ulec zwi kszeniu. Kalkulacja grantu na 1 uczestnika dokonywana jest wg stawek opublikowanych na stronie dla w aêciwego konkursu. Z chwilà akceptacji nowa wersja bud etu staje si wià àcym strony elementem umowy. Zmiany partnera projektu JeÊli w czasie realizacji projektu któryê z partnerów wycofa si lub wystàpi koniecznoêç zmiany partnera z innych wa nych przyczyn beneficjent mo e wystàpiç do NA o zgod na zmian partnera. Nale y pami taç, e zmiana partnera nie mo e zmieniç poczàtkowych za o eƒ projektu, to znaczy profil dzia alnoêci nowego partnera i jego rola w projekcie nie mogà byç ró ne od zak adanych pierwotnie. JeÊli zmiana partnera skutkuje zmianà kraju sta u, nale y pami taç, e w przypadku wyjazdu do kraju, na który przyznane sà przez Komisj Europejskà ni sze limity stawek pobytowych, kwota grantu na jednego beneficjenta zostanie odpowiednio zmniejszona przez NA. W przypadku wyjazdu do kraju dro szego ni pierwotnie planowany niemo liwe jest jednak zwi kszenie zatwierdzonego grantu na uczestnika, co oznacza, e sta yêci muszà utrzymaç si za stawki pierwotnie przyznane. Zmiany konta bankowego W przypadku koniecznoêci zmiany numeru rachunku bankowego beneficjent powinien niezw ocznie poinformowaç o tym fakcie NA i przes aç nowy, wype niony formularz z numerem konta bankowego w celu przygotowania i podpisania stosownego aneksu do umowy. (por. za àcznik 2) 10

11 Zarzàdzanie projektem II.5 III Zmiana okresu uprawnienia kosztów JeÊli podczas realizacji projektu zachodzà wa ne przyczyny, które wymagajà wyd u enia okresu uprawnienia kosztów, beneficjent mo e zwróciç si do NA z wnioskiem o wyd u enie terminu uprawnienia kosztów zapisanego w umowie. Stosowny wniosek o aneks do umowy powinien byç z o ony do NA na 30 dni przed koƒcem pierwotnego okresu uprawnienia. Po up ywie okresu uprawnienia kosztów zapisanego w umowie wyd u enie tego terminu i podpisanie aneksu do umowy nie jest mo liwe. Prosimy jednak pami taç, e dla ka dego roku konkursowego Komisja Europejska wyznacza nieprzekraczalny termin zakoƒczenia projektów (zgodnie z zasadà n+2) i NA nie ma mo liwoêci przed u enia okresu uprawnienia kosztów poza ten termin. Aspekty finansowe Wydatki uprawnione oraz nieuprawnione Do kosztów uprawnionych zaliczane sà koszty poniesione w zwiàzku z realizacjà projektu wymian/sta y w okresie uprawnienia kosztów okreêlonym w umowie finansowej (tj. realizacja przedmiotu faktury, data wystawienia faktury i dokonanie p atnoêci powinny zawieraç si w okresie kontraktowym), wy àcznie w krajach oraz przez instytucje z krajów b dàcych oficjalnymi uczestnikami programu Leonardo da Vinci. Obecnie sà to (kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegia, Islandia, Liechtenstein) i kraje stowarzyszone Turcja. Od roku 2009/2010 mo na spodziewaç si dopuszczenia do Programu Szwajcarii, Chorwacji i Macedonii. W trakcie oceny formalnej i merytorycznej poniesionych wydatków b dà brane pod uwag : kwota, sposób dokumentowania oraz ogólne warunki ich realizacji. Koszty uprawnione to koszty, które: t sà bezpoêrednio zwiàzane z przedmiotem umowy finansowej; t sà uzasadnione, t.j. niezb dne do realizacji projektu; t sà poniesione zgodnie z zasadami racjonalnego zarzàdzania finansowego, w szczególnoêci w sensie adekwatnoêci us ug i produktów do ich kosztu oraz efektywnoêci wydatków; t powsta y w okresie realizacji projektu; t sà faktycznie poniesione przez beneficjenta i wprowadzone do jego ewidencji ksi gowej lub podatkowej oraz mo liwe do zidentyfikowania i sprawdzenia. Wewn trzne procedury ksi gowe i kontrolne beneficjenta muszà umo liwiç potwierdzenie zgodnoêci zadeklarowanych kosztów i przychodów projektu z odpowiednimi zestawieniami i dowodami ksi gowymi oraz innà dokumentacjà prowadzonà przez beneficjenta. JeÊli krajowe przepisy podatkowe i rachunkowo ksi gowe nie wymagajà przed o enia faktury, wówczas nale y przedstawiç dokument finansowo ksi gowy równorz dnej wartoêci, 11

12 Zarzàdzanie finansowe projektem tzn. ka dy dokument zgodny z odpowiednimi prawnymi przepisami ksi gowymi stworzony w celu udowodnienia, e zapis w ksi gach jest prawid owy. Wydatki nale àce do nast pujàcych kategorii, we wszystkich przypadkach b dà uznawane za koszty nieuprawnione projektu: t wydatki dotyczàce wspó pracy z krajami nie nale àcymi do Unii Europejskiej albo do grupy krajów, które nie zosta y og oszone oficjalnymi uczestnikami programu Leonardo da Vinci; t koszty podró y do wy ej wymienionych krajów; t wydatki poniesione poza okresem uprawnienia kosztów zapisanym w umowie; t koszty niezwiàzane bezpoêrednio z realizowanym projektem; t wydatki nieuprawnione w danym typie projektu; t wydatki, na które ju zosta o udzielone dofinansowanie ze Êrodków innego programu wspólnotowego (dofinansowanie z innych êróde musi byç wyraênie uzasadnione i szczegó owo objaênione); t koszty zaj ç turystycznych i rozrywkowych, jeêli nie àczà si z przygotowaniem kulturowym; t koszty reprezentacyjne; t straty zwiàzane z ró nicami kursowymi; t koszty nieudokumentowane; t zabezpieczenia od strat lub potencjalnej przysz ej odpowiedzialnoêci (ubezpieczenie od odpowiedzialnoêci wynikajàcej z umów czy odpowiedzialnoêci cywilnej, kary finansowe, koszty prawne); t wierzytelnoêci; t po yczka i koszty obs ugi po yczki; t podatek VAT, chyba, e wnioskodawca mo e wykazaç, e nie mo e go odzyskaç; t nadmierne lub nierozwa ne wydatki; t dochód z kapita u; t koszty otwarcia i obs ugi rachunku bankowego; t w przypadku wynajmu lub leasingu sprz tu, koszty wszelkich opcji wykupu na koniec okresu wynajmu lub leasingu; t koszty zwiàzane z przygotowaniem wniosku do programu Uczenie si przez ca e ycie ; t koszty poniesione w zwiàzku z jakimkolwiek dokumentem, którego z o enie wraz z wnioskiem jest wymagane (sprawozdania z audytu itd.). IV Finansowanie projektów mobilnoêci IV.1 Nast pujàce kategorie kosztów: zarzàdzanie i przygotowanie kulturowo j zykowe sà w Êwietle zasad programu kosztami rycza towymi, t.j. beneficjent nie przedstawia do NA szczegó owych dokumentów potwierdzajàcych poniesienie poszczególnych wydatków a jedynie dokumenty wymagane przez NA, stanowiàce dowód na fakt i termin odbycia sta u zagranicznego (zaêwiadczenie o odbyciu sta u wystawione przez organizacj goszczàcà oraz bilet w celu sprawdzenia dat wyjazdu i powrotu). Koszty zarzàdzania (administracji projektu) KOSZTY TE POWINNY MIEå ODZWIERCIEDLENIE W LINII BUD ETOWEJ A LISTY DOWODÓW KSI GOWYCH. 12

13 Aspekty finansowe Koszty zarzàdzania obejmujà wszelkie koszty organizacji, monitoringu, kontroli i oceny realizacji projektu, takie jak: t koszty podró y do organizacji przyjmujàcej oraz wy ywienia dla osoby reprezentujàcej beneficjenta i/lub partnerów projektu, w zwiàzku z wizytami przygotowujàcymi/monitorujàcymi przed samymi sta ami, jak i póêniej, w trakcie ich trwania; t koszty us ug telekomunikacyjnych, pocztowych, kserograficznych; t koszty zakupu materia ów biurowych; t wynagrodzenia i/lub honoraria osób zarzàdzajàcych projektem; t wynagrodzenia ekspertów dokonujàcych ewaluacji projektu (jeêli beneficjent zleca takà ewaluacj ); t koszt t umaczeƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem projektem; t czynsz, elektrycznoêç; t sprz t niezb dny do realizacji zadaƒ w trakcie trwania projektu; t odzie ochronna dla sta ystów. Beneficjent mo e dzieliç koszty zarzàdzania z organizacjà wspó pracujàcà w ramach grupy partnerskiej (organizacjà poêredniczàcà i/lub organizacjà goszczàcà) w sposób adekwatny do zadaƒ w projekcie. W przypadku wyjazdów przedstawicieli instytucji beneficjenta na wizyty monitorujàce, uprawnione b dà koszty rzeczywiste, oszcz dnie skalkulowane i w zwiàzku z tym zaleca si, w miar mo liwoêci, korzystanie z wszelkich dost pnych taryf ulgowych. Nie ma mo liwoêci powi kszenia kosztów zarzàdzania poprzez przeniesienie niewykorzystanych Êrodków z jakiejkolwiek innej kategorii bud etowej. Niewykorzystane Êrodki na zarzàdzanie mo na w uzasadnionych przypadkach przeznaczyç na pokrycie cz Êci kosztów zwiàzanych z podró à lub pobytem uczestników na sta u/wymianie, natomiast muszà one byç nadal rozliczone w kategorii Zarzàdzanie (nie mo na ich przesunàç do linii bud etowej B). Koszty ubezpieczenia Koszty ubezpieczenia uczestnika na okres realizacji sta u/wymiany sà naliczane wed ug rzeczywistych kosztów ubezpieczenia w kategorii kosztów zarzàdzania i administracji projektu. Dla projektów z Konkursu 2007 koszty ubezpieczenia rozliczane sà w ramach kategorii zarzàdzanie. Od Konkursu 2008 koszty ubezpieczenia pokrywane sà w ramach stawek na utrzymanie i pobyt uczestnika. Beneficjent powinien zapewniç uczestnikom odpowiedni do charakteru projektu pakiet ubezpieczeƒ obejmujàcy: t ubezpieczenie od odpowiedzialnoêci cywilnej obejmujàce ewentualne szkody wyrzàdzone przez uczestników projektu; t ubezpieczenie pokrywajàce koszty leczenia; t dodatkowe pakiety umo liwiajàce niespodziewany powrót do kraju (np. w przypadku choroby). t koszty dodatkowych polis ubezpieczeniowych, które nie sà niezb dnie wymagane dla prawid owego przebiegu sta u nale à do wydatków nieuprawnionych. 13

14 Zarzàdzanie finansowe projektem Koszty zarzàdzania przyznawane w postaci rycza tu na podstawie stawek: Typ projektu IVT praktyki zawodowe i sta e dla osób uczàcych si Koszty zarzàdzania (na 1 uczestnika) do 12 tygodni w àcznie 200 EUR Koszty zarzàdzania (na 1 uczestnika) od 13 tygodni 300 EUR PLM sta e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy 200 EUR 300 EUR VETPRO wymiany doêwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta cenie i szkolenie zawodowe 75 EUR nie dotyczy Uwaga: Koszty zarzàdzania i administracji projektu nie mogà byç naliczane dla osób towarzyszàcych (opiekunów). Rycza t naliczany jest wy àcznie wg liczby osób, które faktycznie wyjecha y na sta /wymian. Ni sza ni przewidywana liczba uczestników b dzie skutkowaç obni eniem kwoty dofinansowania z tytu u kosztów zwiàzanych z zarzàdzaniem zgodnie ze stawkami per capita. IV.2 Koszty wymiany/sta u zwiàzane bezpoêrednio z uczestnikami KOSZTY TE POWINNY MIEå ODZWIERCIEDLENIE W LINII BUD ETOWEJ B LISTY DOWODÓW KSI GOWYCH. WysokoÊç dofinansowania zale y od czasu trwania pobytu za granicà, kraju docelowego oraz typu projektu (sta bàdê wymiana). Kwota grantu okreêlona dla pojedynczego uczestnika przeznaczona jest na pokrycie nast pujàcych kosztów zwiàzanych z pobytem za granicà: t utrzymanie (zakwaterowanie, wy ywienie) t podró Dodatkowy grant (kalkulowany indywidualnie) jest przewidziany w projektach realizowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami lub niepe nosprawnych. Koszty utrzymania przyznawane sà w postaci rycza tu i obejmujà Êrodki przeznaczone na zakwaterowanie i wy ywienie uczestnika podczas jego pobytu za granicà w trakcie realizowanego sta u/wymiany. W przypadku powrotu uczestnika do kraju dofinansowanie b dzie proporcjonalnie pomniejszane. Zwracamy uwag na fakt, e sta jest rozumiany jako pobyt ciàg y za granicà a przerywanie sta u i powrót do kraju jest dzia aniem niedozwolonym. Kwota na pokrycie kosztów zakwaterowania i wy ywienia powinna byç przekazana uczestnikowi w formie przelewu bankowego. Beneficjent mo e tak e sam wykupiç na rzecz uczestników cz Êç us ug zwiàzanych ze sta em/wymianà (np. podró czy zakwaterowanie), tj. zarzàdzaç, w ich imieniu, cz Êcià bàdê ca oêcià przyznanych grantów na utrzymanie i podró. Rola beneficjenta w tej kwestii musi byç jasno okreêlona w umowie pomi dzy beneficjentem a uczestnikiem. 14

15 Aspekty finansowe Koszt zakwaterowania i wy ywienia przewidziany i poniesiony dla poszczególnych grup beneficjentów oraz w przypadku podró y osób zarzàdzajàcych projektem (finansowanych àcznie z programu Leonardo da Vinci oraz êróde w asnych) nie mo e przekroczyç limitów stawek okreêlonych przez Komisj Europejskà i Narodowà Agencj i podanych w tabelach na str Przy szacowaniu bud etu projektu nale y stosowaç si do szczegó owych wytycznych Narodowej Agencji, nie zaê do ogólnych tabel przedstawionych przez Komisj Europejskà w Zaproszeniu do sk adania wniosków. UWAGA: w przypadku, gdy sta /wymiana trwa d u ej ni pe na liczba tygodni, wówczas w celu naliczenia stawki na 1 dzieƒ nale y: podzieliç stawk na ostatni tydzieƒ (ka dy kolejny tydzieƒ) trwania sta u/wymiany przez 7 i pomno yç kwot wynikajàcà z podzia u przez liczb dni (od 1 do 6 dni) Program Leonardo da Vinci nie wyznacza limitu wieku uczestników. Warunki ubiegania si o udzia osoby towarzyszàcej w projekcie Je eli w projekcie wymagany jest, ze wzgl du na specyficzne warunki jego realizacji (uczestnikami sà osoby niepe noletnie, niepe nosprawne, wymagajàce opieki lekarskiej etc.), udzia osób towarzyszàcych, osoby te majà prawo do dofinansowania zakwaterowania i wy ywienia. Narodowa Agencja Programu Uczenie si przez ca e ycie Leonardo da Vinci okreêla warunki, kiedy mo na wnioskowaç w projekcie o udzia osoby towarzyszàcej (opiekuna): t w przypadku, kiedy w projekcie biorà udzia uczniowie (jedna osoba towarzyszàca/opiekun na grup do 15 uczniów) t w przypadku, kiedy w projekcie biorà udzia osoby ze specjalnymi potrzebami lub osoby niepe nosprawne (bez ograniczania liczby opiekunów) Zadaniem opiekunów powinno byç nadzorowanie merytoryczne sta u oraz pomoc beneficjentom w rozwiàzywaniu codziennych problemów. Opiekun powinien posiadaç odpowiednie kwalifikacje oraz znajomoêç j zyka kraju odbywania sta u lub j zyka roboczego projektu. Dofinansowaniem mogà zostaç obj te nast pujàce koszty: ubezpieczenie, podró, zakwaterowanie i wy ywienie. Koszty podró y (obowiàzkowe) t Projekty IVT i PLM do 4 tygodni (w àcznie) dla Konkursu 2007 oraz do 12 tygodni dla Konkursów od roku 2008 refundowane na podstawie udokumentowanych kosztów rzeczywistych t Projekty IVT i PLM powy ej 4 tygodni dla Konkursu 2007 oraz powy ej 13 tygodni dla Konkursów od roku 2008 wliczone w rycza towych kosztach utrzymania uczestnika t Projekty VETPRO refundowane wy àcznie na podstawie udokumentowanych kosztów rzeczywistych Uwaga: Koszty podró y uwzgl dniajà jedynie podró z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania sta u/wymiany w kraju docelowym i z powrotem. Ka dy uczestnik, niezale nie od czasu trwania sta u, ma prawo do refundacji tylko jednego przejazdu tam i z powrotem. Przejazdy lokalne powinny byç finansowane w ramach kosztów na utrzymanie. Podró nale y zorganizowaç najtaƒszym, uzasadnionym Êrodkiem transportu, bioràc pod uwag odleg oêç i czas podró y. W przypadku podró y kolejà i samolotem nale y stosowaç taryfy ekonomiczne. 15

16 Zarzàdzanie finansowe projektem Rzeczywiste koszty podró y nale y udokumentowaç dowodami ksi gowymi: t w przypadku podró y samolotem wymagane jest przedstawienie kopii biletów lotniczych (tradycyjnych lub internetowych), kart pok adowych oraz ewentualnie faktury VAT je eli na biletach nie ma widocznej ceny; t w przypadku podró y autobusem wymagane jest przedstawienie kopii faktury oraz do àczenie informacji na temat trasy podró y, daty podró y, uczestników je eli nie wynika to z faktury; t w przypadku podró y kolejà - wymagane jest przedstawienie kopii biletów oraz ewentualnie faktury VAT je eli na biletach nie ma widocznej ceny; t w przypadku podró y samochodem prywatnym lub firmowym A gdy w podró y bierze udzia 1 uczestnik podró rozliczana jest do wysokoêci ceny 1 biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego; B gdy w podró y bierze udzia wi cej ni 1 uczestnik podró rozliczana jest na podstawie rycza tu samochodowego zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami polskimi, do maksymalnej wysokoêci stawki za kilometr 0,22 EUR i do kwoty nie wi kszej ni 600 EUR na 1 osob. Wymagane jest przedstawienie ewidencji przebiegu pojazdu. IV.3 Podró z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, w którym realizowany jest sta /wymiana powinna si odbyç w dniu poprzedzajàcym rozpocz cie pobytu za granicà a podró powrotna powinna si odbyç nast pnego dnia po zakoƒczeniu pobytu za granicà. W przypadku, kiedy podró tam i/lub z powrotem ma miejsce w dniu rozpocz cia lub zakoƒczenia sta u/wymiany, nale y wykazaç w programie sta u/wymiany uczestnika/ uczestników, e dzieƒ rozpocz cia i/lub dzieƒ zakoƒczenia sta u/wymiany jest dla uczestnika/ uczestników pe nym dniem roboczym. Koszty przygotowania j zykowego, kulturowego i pedagogicznego KOSZTY TE POWINNY MIEå ODZWIERCIEDLENIE W LINII BUD ETOWEJ C LISTY DOWODÓW KSI GOWYCH. Koszty przygotowania przyznawane sà w postaci rycza tu w zale noêci od potrzeb uczestników i warunków/treêci sta u/wymiany za granicà: Typ projektu Koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i j zykowego na 1 uczestnika IVT praktyki zawodowe i sta e dla osób uczàcych si PLM sta e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy do 200 EUR (nie wi cej ni 20% dofinansowania) do 200 EUR (nie wi cej ni 20% dofinansowania) VETPRO wymiany doêwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta cenie i szkolenie zawodowe do 200 EUR (nie wi cej ni 20% dofinansowania) Uwaga! Przygotowanie kulturowo-j zykowe mo e byç realizowane w kraju lub za granicà. 16

17 Aspekty finansowe Dofinansowanie kosztów przygotowania beneficjentów mo e obejmowaç nast pujàce typy kosztów: t zakup us ugi; t wynagrodzenia i/lub honoraria; t koszty zakupu materia ów (s owniki, plany, przewodniki, materia y biurowe konieczne do przeprowadzenia przygotowania); t koszty wydarzeƒ kulturalnych, np. bilety do muzeów, teatrów, etc.; t organizacja spotkaƒ integrujàcych polskich beneficjentów w organizacji przyjmujàcej. Przygotowanie pedagogiczne, kulturowo-j zykowe musi byç bezpoêrednio zwiàzane z treêcià merytorycznà realizowanego projektu. Przygotowanie to powinno uwzgl dniaç specyfik ka dego projektu sta u/wymiany oraz musi byç przeprowadzone w kraju, który jest oficjalnym uczestnikiem Programu Leonardo da Vinci (w Polsce i/lub kraju przyjmujàcym) przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Projekt nie mo e byç êród em komercyjnego zysku dla adnej organizacji tworzàcej partnerstwo. Nale y podkreêliç, e rzetelne przygotowanie pedagogiczne i kulturowo-j zykowe jest kluczem do powodzenia ca ego sta u. NA podda szczególnej analizie jakoêç tego przygotowania w stosunku do poniesionych na ten cel kosztów. 17

18 Zarzàdzanie finansowe projektem Stawki maksymalne na utrzymanie uczestników w EURO Tabela 1 a Konkurs 2007 Kraj goszczàcy Belgia BE Bu garia BG Czechy CZ Dania DK Niemcy DE Estonia EE Grecja EL Hiszpania ES Francja FR Irlandia IE W ochy IT Cypr CV otwa LV Litwa LT Luksemburg LU W gry HU Malta MT Holandia NL Austria AT Portugalia PT Rumunia RO S owenia SI S owacja SK Finlandia FI Szwecja SE Wielka Brytania UK Islandia IS Liechtenstein LI Norwegia NO Turcja TR OSOBY DOROS E: uczestnicy projektów VETPRO, osoby towarzyszàce (opiekunowie) w projektach IVT, PLM, VETPRO OSOBY M ODE: uczestnicy projektów IVT i PLM Stawka tygodniowa Stawka miesi czna Utrzymanie * (dot. tylko projektów trwajàcych 4 tyg.) Utrzymanie + podró (dot. projektów trwajàcych > 4 tygodnie) Pierwszy tydzieƒ * Drugi tydzieƒ * Ka dy kolejny tydzieƒ * Pierwszy miesiàc * Ka dy kolejny miesiàc * Ka dy tydzieƒ Pierwszy miesiàc Ka dy kolejny miesiàc Ka dy kolejny tydzieƒ * Koszty podró y liczone sà osobno, na podstawie kosztów rzeczywistych 18

19 Aspekty finansowe Stawki na utrzymanie IVT, PLM Tabela 1 b Konkurs 2008 Czas trwania: 3 miesiàce (12 tygodni) lub mniej (z wy àczeniem podró y) stawka tygodniowa Czas trwania: ponad 3 miesiàce (z w àczeniem podró y) Stawka miesi czna Kraj goszczàcy 1 tydzieƒ 2 tydzieƒ od 3-go od 3 do 9 tygodnia w gór miesi cy Belgia BE ,4 223,2 624 Bu garia BG ,4 143,2 400 Czechy CZ ,6 532 Dania DK ,6 307,2 860 Niemcy DE ,4 223,2 624 Estonia EE ,6 176,8 496 Grecja EL ,4 Hiszpania ES , ,2 Francja FR ,8 263,2 737,6 Irlandia IE ,6 W ochy IT ,4 250,4 701,6 Cypr CY , ,4 otwa LV ,4 170,4 477,6 Litwa LT ,2 168,8 472 Luxemburg LU ,4 223,2 624 W gry HU ,8 169,6 475,2 Malta MT ,8 201,6 564,8 Holandia NL ,6 245,6 687,2 Austria AT ,6 666,4 Polska PL ,4 170,4 477,6 Portugalia PT ,4 204,8 573,6 Rumunia RO ,2 S owenia SI ,6 192,8 540,8 S owacja SK , ,6 Finlandia FI , ,8 Swecja SE ,8 Wielka Brytania UK ,2 310,4 868,8 Islandia IS ,8 Liechtenstein LI , ,6 Norwegia NO ,2 310,4 868,8 Turcja TR ,2 166,4 465,6 19

20 Zarzàdzanie finansowe projektem Stawki na utrzymanie VETPRO (osoby doros e+opiekunowie) Tabela 1 c Konkurs 2008 Czas trwania: 3 miesiàce (12 tygodni) lub mniej (z wy àczeniem podró y) stawka tygodniowa Czas trwania: ponad 3 miesiàce (z w àczeniem podró y) Stawka miesi czna Kraj goszczàcy 1 tydzieƒ 2 tydzieƒ od 3-go od 3 do 12 tygodnia w gór miesi cy Belgia BE Bu garia BG Czechy CZ Dania DK Niemcy DE Estonia EE Grecja EL Hiszpania ES Francja FR Irlandia IE W ochy IT Cypr CY otwa LV Litwa LT Luxemburg LU W gry HU Malta MT Holandia NL Austria AT Polska PL Portugalia PT Rumunia RO S owenia SI S owacja SK Finlandia FI Swecja SE Wielka Brytania UK Island IS Liechtenstein LI Norwegia NO Turcja TR

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo