Zarzàdzanie finansowe projektem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzàdzanie finansowe projektem"

Transkrypt

1 Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci

2 Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie si przez ca e ycie Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie si przez ca e ycie Program Leonardo da Vinci ul. Mokotowska Warszawa tel: fax: Tekst Joanna Kaszewska Koordynator Zespo u Projektów Sta owych Sylwia Stanios Zespó Rozliczeƒ Finansowych Redakcja Anna At as Zast pca Dyrektora Programu Uczenie si przez ca e ycie ISBN

3 Spis treêci WPROWADZENIE. CYKL FINANSOWY PROJEKTU 4 CELE PORADNIKA 7 I II III IV V VI ZARZÑDZANIE PROJEKTEM 1 Relacje mi dzy Narodowà Agencjà Programu a beneficjentem Narodowa Agencja Programu a beneficjent Relacje mi dzy beneficjentem a uczestnikami 9 2 Zmiany tekstu projektu i kontraktu Zmiana listy uczestników wymian/sta y Zmiany bud etu Zmiany partnera projektu Zmiany konta bankowego Zmiana okresu uprawnienia kosztów 11 ASPEKTY FINANSOWE 3 Wydatki uprawnione oraz nieuprawnione 11 4 Finansowanie projektów mobilnoêci Koszty zarzàdzania (administracji projektu) Koszty wymiany/sta u zwiàzane bezpoêrednio z uczestnikami Koszty przygotowania j zykowego, kulturowego i pedagogicznego 16 5 Zarzàdzanie finansowe projektem Zasady ogólne Rachunek bankowy System rachunkowoêci i kontrola wewn trzna VAT, c a i inne podatki od towarów i us ug Kursy wymiany Odsetki Zamówienie publiczne 25 6 Wizyty monitorujàce i kontrola na miejscu 26 ZA ÑCZNIKI Za. 1 Wyciàg z formularza kontraktowego 27 Za. 2 Wniosek o aneks 32 Za. 3a Lista dowodów ksi gowych pe na 42 Za. 3b Lista dowodów ksi gowych uproszczona 43

4 Wprowadzenie Cykl finansowy projektu Na poczàtku niniejszego poradnika, poêwi conego zarzàdzaniu finansowemu w projektach mobilnoêci programu Leonardo da Vinci, chcielibyêmy Paƒstwu przybli yç cykl finansowy projektu, aby pokazaç, e ka dy z etapów tego cyklu, poczàwszy od planowania projektu, przez z o enie wniosku, kontraktowanie projektu i wreszcie jego wdro enie i rozliczenie, powinien byç starannie przemyêlany przez wnioskodawc, aby w pe ni osiàgnàç zamierzone cele i efektywnie wykorzystaç przyznane dofinansowanie. Warto tak e podkreêliç, e Narodowa Agencja jest gotowa s u yç Paƒstwu pomocà w razie wszelkich wàtpliwoêci zwiàzanych z zarzàdzaniem finansowym w projektach. Dlatego zach camy goràco do bie àcych kontaktów i konsultacji z nami w ciàgu ca ego cyklu projektowego, po to, aby nie zostawiaç wyjaêniania spraw o istotnym znaczeniu dla wdra ania projektu na ostatnià chwil. Wszystkie informacje wa ne dla poprawnego rozliczenia projektów i dokumentowania kosztów sà podawane równie na stronie internetowej programu w zak adce Wa ne informacje. G ówne etapy finansowego cyklu projektu to: Planowanie Wdra anie Raportowanie Ewaluacja 1 Z o enie wniosku wraz z szacowanym bud etem 2 Ocena bud etu 3 Przygotowanie umowy 4 Podpisanie umowy przekazanie 1. zaliczki 5 Wdra anie projektu 6 SprawozdawczoÊç 61 raport z post pu prac lub raport czàstkowy kolejna p atnoêç zaliczkowa 62 raport koƒcowy ostatnia p atnoêç (balans) lub wezwanie do zwrotu 7 Audyty 1 Z o enie wniosku Na etapie sk adania wniosku Wnioskodawca musi przedstawiç szacunkowy bud et projektu. Bud et powinien byç spójny z za o eniami przedstawionymi w opisie zadaƒ przeznaczonych do wykonania przez poszczególnych partnerów i z planem pracy (pakietami roboczymi). Bud et powinien byç skalkulowany realistycznie na podstawie szacowanych kosztów, przy czym nie mo e przekraczaç dopuszczalnych limitów okreêlonych przez Komisj Europejskà i Narodowà Agencj dla poszczególnych typów dzia aƒ. Przy kalkulowaniu bud etu projektów mobilnoêci szczególnie wa ne jest, aby nie przekroczyç limitów stawek na utrzymanie podanych w tabelach dla w aêciwego roku konkursowego. We wniosku nale y tak e w jasny sposób opisaç metod kalkulacji bud etu, czyli, w przypadku projektów mobilnoêci nale y podaç, jakà kwot przyj to do oszacowania kosztów podró y do danego kraju, stawk na utrzymanie, stawk na przygotowanie j zykowo-kulturowe i zarzàdzanie projektem. 2 Ocena bud etu W trakcie oceny wniosku eksperci oceniajà bud et projektu pod kàtem jego adekwatnoêci do opisu dzia aƒ przedstawionych we wniosku. Eksperci sprawdzajà, czy stawki przyj te do 4

5 Cykl finansowy projektu oszacowania kosztów podró y sà realistyczne i odpowiadajà uwarunkowaniom rynkowym, czy stawki na utrzymanie i pobyt nie przekraczajà ustalonych limitów oraz czy we wniosku znajdujà si szczegó owe opisy dzia aƒ zaplanowanych w ramach przygotowania j zykowo-kulturowego i zarzàdzania projektem, które uzasadniajà przyznanie rycza tów na ten cel. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, jeêli za o enia projektu przedstawione we wniosku nie zawierajà informacji na temat dzia aƒ przygotowujàcych uczestników do sta y bàdê te nie przewidujà dzia aƒ zwiàzanych z organizacjà i nadzorowaniem sta y przez organizacj wysy ajàcà i/lub przyjmujàcà generujàcych koszty, rycza ty na te dzia ania mogà nie byç przyznane. Ocena bud etu przez ekspertów mo e skutkowaç zatem rewizjà (zmniejszeniem) wnioskowanego bud etu. 3 Faza przygotowania umowy Na podstawie zaleceƒ ekspertów Narodowa Agencja przygotowuje ostateczny kszta t bud etu projektu. Na tym etapie agencja mo e tak e weryfikowaç ewentualne b dy arytmetyczne w kalkulacji bud etu, wprowadzaç zaokràglenia do ca kowitych kwot w euro bàdê uwzgl dniaç zmiany dotyczàce krajów docelowych lub liczby uczestników zg oszone przez beneficjenta w formularzu kontraktowym. 4 Podpisanie umowy i przekazanie pierwszej p atnoêci zaliczkowej Umowa finansowa okreêla wysokoêç dofinansowania ze Êrodków programu i ustala zasady rozliczania. Podpisanie umowy finansowej przez obydwie strony potwierdza ostateczny kszta t bud etu projektu i oznacza, e projekt b dzie realizowany i rozliczany zgodnie z zatwierdzonym bud etem, który stanowi za àcznik do umowy. Wszelkie zmiany bud etu w trakcie realizacji projektu wymagaç zatem b dà podpisania aneksu do umowy finansowej. Narodowa Agencja wyp aca w terminie do 45 dni od podpisania umowy przez ostatnià ze stron pierwszà zaliczk na realizacj projektu. Wa ne jest, by beneficjent planowa dzia ania w ramach projektu w powiàzaniu z realistycznà ocenà czasu niezb dnego do podpisania umowy (dotyczy zw aszcza beneficjentów, gdzie umowy podpisuje organ prowadzàcy), aby zostawiç niezb dny margines czasowy na wp yni cie p atnoêci zaliczkowej z Narodowej Agencji przed wyjazdem uczestników na sta zagraniczny. 5 Wdra anie projektu Przy realizacji projektu mo e okazaç si, e sytuacja wymaga dokonania modyfikacji pierwotnie planowanego bud etu. Zalecamy jednak, by wszelkie kwestie finansowe najpierw konsultowaç z pracownikami Narodowej Agencji drogà telefonicznà lub em. Samowolne dokonywanie zmian w bud ecie mo e skutkowaç tym, e pewne wydatki nie zostanà uznane na etapie rozliczania projektu, o ile nie by o na nie zgody Narodowej Agencji. Trzeba tak e pami taç, e ogólna kwota dofinansowania przyznana w umowie nie mo e ulec zwi kszeniu. 6 SprawozdawczoÊç (raport czàstkowy, kolejna p atnoêç zaliczkowa, raport koƒcowy, ostatnia p atnoêç bàdê wezwanie do zwrotu). W przypadku projektów d u szych bàdê projektów, gdzie w ramach zabezpieczenia Narodowa Agencja roz o y a p atnoêci na mniejsze raty, wymagane jest sk adanie przez beneficjenta raportów czàstkowych lub raportów z post pu prac. Wa ne jest, aby 5

6 Zarzàdzanie finansowe projektem sprawozdania te dawa y rzeczywisty obraz post pów we wdra aniu projektu i dokonanych wydatków. Raporty powinny byç sk adane punktualnie, gdy od tego zale eç b dzie termin przekazywania kolejnych rat dofinansowania, a co za tym idzie zapewnienie p ynnoêci finansowania projektu. JeÊli beneficjent jest w stanie wykazaç, e cele czàstkowe osiàgnà przed up ywem terminu z o enia raportu z post pu prac wyznaczonego w umowie, mo e takie sprawozdanie z o yç wczeêniej, po uzgodnieniu tego faktu z Narodowà Agencjà. Sprawozdanie koƒcowe powinno byç z o one do Narodowej Agencji najpóêniej w terminie wyznaczonym w umowie finansowej. Trzeba pami taç, e wszystkie dokumenty potwierdzajàce wydatki projektu muszà byç wystawione w okresie uprawnienia projektu, zapisanym w umowie, zaê zap ata tych nale noêci powinna nastàpiç najpóêniej w terminie 30 dni. W momencie wp ywu sprawozdania koƒcowego do Narodowej Agencji wszystkie nale noêci z tytu u dzia aƒ w projekcie powinny byç ju zap acone. Narodowa Agencja ma 45 dni na zatwierdzenie sprawozdania koƒcowego lecz prosimy pami taç, e bieg tego terminu ulega wstrzymaniu w momencie, kiedy wymagane jest dostarczenie przez beneficjenta dodatkowych wyjaênieƒ bàdê dokumentów. Po ostatecznym zatwierdzeniu raportu koƒcowego Narodowa Agencja w ciàgu 45 dni wyp aci ostatnià rat nale nego dofinansowania (tzw. balans). Beneficjent mo e zg osiç zastrze enie do przedstawionego rozliczenia w ciàgu 30 dni od otrzymania informacji o projekcie. Brak takiego odwo ania w ww. terminie oznacza akceptacj rozliczenia koƒcowego. 7 Audyty Audyt mo e byç przeprowadzony w okresie do pi ciu lat od zakoƒczenia i rozliczenia projektu. Z inicjatywà przeprowadzenia audytu mo e wystàpiç Komisja Europejska, Narodowa Agencja, Europejski Trybuna Obrachunkowy lub OLAF (Europejski Urzàd ds. Zwalczania Nadu yç Finansowych). Zdarza si, e audyty sà tak e przeprowadzane wskutek skarg uczestników bàdê organizacji partnerskich na niew aêciwe rozliczenie bàdê niewyp acenie nale nych im Êrodków finansowych. Na zlecenie Narodowej Agencji audyty mo e przeprowadzaç niezale na firma audytorska. W zale noêci od wyników audytu Narodowa Agencja mo e dokonaç rewizji ostatecznego rozliczenia projektu i w przypadku stwierdzenia nieprawid owoêci za àdaç zwrotu nienale nych Êrodków finansowych. Mamy nadziej, e wszystkie wskazówki przedstawione w niniejszej publikacji zwi kszà efektywnoêç wykorzystywanych Êrodków programu Leonardo da Vinci i pomogà Paƒstwu w takim planowaniu projektów, by ich wdra anie przynosi o Paƒstwu mo liwie du o satysfakcji i nie wiàza o si z nadmiernym stresem zwiàzanym z zarzàdzaniem finansowym. Anna At as, Zast pca Dyrektora Programu Uczenie si przez ca e ycie 6

7 Cele poradnika Niniejsze wskazówki administracyjno-finansowe opracowano z myêlà o beneficjentach projektów mobilnoêci (wymian i sta y), zatwierdzonych w konkursach z lat , którym poradnik ten ma pomóc w realizacji i rozliczeniu projektu. Poradnik precyzuje sformu owania Przewodnika administracyjno-finansowego opracowanego przez Komisj Europejskà i opublikowanego wraz z Zaproszeniem do sk adania wniosków, ze szczególnym uwzgl dnieniem rozwiàzaƒ przyj tych przez polskà Narodowà Agencj. Cele poradnika: t pomoc dla beneficjentów w skutecznym zarzàdzaniu projektem; t wyjaênienie zagadnieƒ obj tych kontraktem i tryb wprowadzania zmian; t udzielenie praktycznych wskazówek, z których beneficjent mo e skorzystaç na ró nych etapach realizacji projektu; t pomoc dla beneficjentów w takim zarzàdzaniu Êrodkami finansowymi, aby mo liwe by o sprawne dokonanie bilansu finansowego projektu; t zapewnienie harmonijnej wspó pracy partnerów; t zapewnienia efektywnej komunikacji z NA. WyjaÊnienie terminów zastosowanych w poradniku: Beneficjent: organizacja (instytucja prywatna lub publiczna), z którà Narodowa Agencja zawiera umow finansowà w celu przekazania dofinansowania na realizacj projektu mobilnoêci LdV, zatwierdzonego w konkursie. Beneficjent przyjmuje pe nà odpowiedzialnoêç za realizacj merytorycznà i finansowà projektu oraz za wszystkie sprawy zwiàzane z zarzàdzaniem projektem. Cykl finansowy projektu: nast pujàce po sobie etapy zwiàzane z planowaniem bud etu projektu, kontraktowaniem, wykonaniem, sprawozdawczoêcià i rozliczeniem otrzymanych Êrodków finansowych. Grupa partnerska: grupa instytucji wspó pracujàcych przy realizacji projektu beneficjent oraz partnerzy. Dla projektów mobilnoêci grupa partnerska musi sk adaç si przynajmniej z dwóch instytucji z dwóch krajów dopuszczonych do uczestnictwa w Programie Uczenie si przez ca e ycie Miesiàc: sà to przynajmniej 4 pe ne tygodnie pobytu za granicà. NA: Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci; instytucja wdra ajàca program Uczenie si przez ca e ycie zgodnie z decyzjà ministra w aêciwego do spraw edukacji, na podstawie umowy z Komisjà Europejskà. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji b dàca fundacjà skarbu paƒstwa pe ni rol Narodowej Agencji dla programu sektorowego Leonardo da Vinci. Organizacja goszczàca: instytucja, organizacja szkoleniowa lub przedsi biorstwo, które goêci uczestników podczas ich pobytu za granicà oraz gdzie ma miejsce szkolenie zawodowe. Organizacja poêredniczàca: organizacja dzia ajàca jako poêrednik pomi dzy organizacjà wysy ajàcà, a goszczàcà, g ównie w celu znalezienia odpowiednich organizacji goszczàcych, zorganizowania pobytu za granicà oraz zapewnienia, e cele sta y/wymian sà realizowane zgodnie z za o eniami. Organizacja wysy ajàca: organizacja wysy ajàca uczestników za granic, zwykle jest to ta sama instytucja co beneficjent. 7

8 Zarzàdzanie finansowe projektem Osoba prawnie reprezentujàca instytucj (authorised person): osoba fizyczna, pracownik instytucji upowa niony do zaciàgania zobowiàzaƒ prawnych i finansowych w imieniu instytucji. Osoba towarzyszàca: osoba towarzyszàca uczestnikom podczas ich pobytu za granicà w charakterze opiekuna (np. w przypadku osób niepe noletnich lub niepe nosprawnych). Tydzieƒ: odnosi si do co najmniej pe nych pi ciu dni roboczych. Uczestnik: osoba indywidualna otrzymujàca dofinansowanie z tytu u wyjazdu na sta zagraniczny lub wymian doêwiadczeƒ w ramach projektu mobilnoêci. Informacje znajdujàce si w niniejszym poradniku uzupe niajà zapisy umów zawartych pomi dzy Narodowà Agencjà a beneficjentem. Ponadto beneficjenci przed przystàpieniem do realizacji projektu powinni zapoznaç si z treêcià og oszenia konkursu projektów, Przewodnikiem dla wnioskodawców, zawierajàcym informacje uzupe niajàce do dokumentu Zaproszenie do sk adania wniosków oraz formularzem zg oszeniowym dla w aêciwego roku konkursowego. Celem zarzàdzania finansowego jest osiàgni cie za o onych celów projektów mobilnoêci (wymian i sta y) przy realistycznych nak adach finansowych. Prawid owe wykorzystanie Êrodków finansowych, w tym stosunek poniesionych kosztów do jakoêci wyników jest, obok oceny wp ywu projektu na uczestników, organizacj beneficjenta oraz Êrodowisko lokalne projektodawcy, jednym z podstawowych kryteriów oceny realizacji projektu. I I.1 Zarzàdzanie projektem Relacje mi dzy Narodowà Agencjà Programu a beneficjentem Narodowa Agencja Programu a beneficjent Zgodnie z zasadami kontraktu, zawartego pomi dzy Narodowà Agencjà Programu (zwanà w dalszej cz Êci poradnika NA) a beneficjentem, NA uprawniona jest do kontroli realizacji kontraktu, z uwzgl dnieniem kwestii merytorycznych, jakoêciowych i finansowych. NA ma za zadanie udzielaç beneficjentowi wsparcia, w celu jak najlepszej realizacji projektu, dlatego niezwykle wa na jest bie àca komunikacja beneficjenta z Narodowà Agencjà Beneficjent powinien zwracaç si do NA o opini w kwestiach zwiàzanych z: t administracyjno-finansowym nadzorem nad realizacjà umowy; t realizacjà zadaƒ o szczególnych skutkach prawno-finansowych; t zamiarem wprowadzenia modyfikacji do realizacji projektu; t oraz wszelkich kwestiach budzàcych wàtpliwoêci Beneficjenta. Komunikacja beneficjenta z Narodowà Agencjà mo e odbywaç si w formie telefonicznej lub owej. Natomiast ka de oficjalne zapytanie bàdê proêba o modyfikacj projektu powinny byç skierowane do NA na piêmie. Odpowiedê ze strony NA (decyzja w konkretnej 8

9 Zarzàdzanie projektem sprawie) równie musi mieç form pisemnà. Prosimy pami taç, e ustalenia ustne nie majà mocy wià àcej. Beneficjenci zobowiàzani sà umieszczaç numer projektu w ka dej korespondencji skierowanej do NA. Pozwala to szybciej wyszukiwaç potrzebnà dokumentacj i skraca czas oczekiwania na odpowiedê pracownika NA oraz pozwala unikaç nieporozumieƒ przy identyfikacji sprawy. Istnieje mo liwoêç wprowadzania zmian do kontraktu ju po jego podpisaniu pod warunkiem, e wprowadzenie zmian jest konieczne do prawid owej realizacji projektu i nie narusza podstawowych jego za o eƒ. Wprowadzenie ka dej zmiany wymaga uzyskania zgody NA. W tym celu beneficjent zobowiàzany jest wystàpiç do NA z proêbà o wprowadzenie zmian, podpisanà przez prawnego reprezentanta instytucji. NA musi wyraziç zgod oraz zadecydowaç, czy konieczne jest podpisanie dodatkowego aneksu do kontraktu. Wniosek o aneks do umowy jest dost pny na stronie w sekcji Dokumenty do zarzàdzania projektami. (por. za àcznik nr. 2 ) Beneficjent odpowiada przed NA za realizacj projektu zgodnà z za o eniami zapisanymi we wniosku, jak równie za prawid owe wykorzystanie Êrodków finansowych, otrzymanych w ramach kontraktu. Beneficjent przyjmuje te pe nà odpowiedzialnoêç za Êrodki, które przekazuje uczestnikom projektu oraz partnerom zagranicznym. W zwiàzku z tym, beneficjent zobowiàzany jest podjàç wszelkie niezb dne kroki, aby zgromadziç pe nà finansowà i merytorycznà dokumentacj projektu oraz zapewniç prawid owe i terminowe raportowanie do NA. Narodowa Agencja organizuje w ka dym roku konkursowym spotkania z przedstawicielami organizacji realizujàcych projekty, na których przedstawiane sà zagadnienia zwiàzane z zarzàdzaniem projektami. Spotkania te majà charakter ogólnych spotkaƒ monitorujàcych i sà okazjà do dyskusji wszelkich kwestii wymagajàcych bardziej szczegó owych wyjaênieƒ. Zach camy wszystkich beneficjentów do uczestnictwa w tych spotkaniach. I.2 Relacje miedzy beneficjentem a uczestnikami Przed rozpocz ciem pobytu za granicà beneficjent zobowiàzany jest podpisaç umow z uczestnikiem, która okreêla g ówne prawa i obowiàzki obu stron (kwota indywidualnego dofinansowania, czas trwania, warunki wyp aty, obowiàzek sk adania raportów). Umowa ta musi spe niaç wymogi minimalne ustalone przez Komisj Europejskà i Narodowà Agencj ale mo e byç równie rozbudowana o kwestie, których uregulowanie jest wa ne z punktu widzenia beneficjenta. W obecnej fazie Programu Leonardo da Vinci nie ma ju wymogu podpisywania umowy trójstronnej z organizacjà przyjmujàcà i ka dym uczestnikiem. Beneficjent mo e podpisaç z partnerem zagranicznym osobnà bilateralnà umow ramowà o wspó pracy. Natomiast nadal jest utrzymany obowiàzek, aby indywidualny program sta u by uzgodniony i podpisany przez uczestnika, organizacj wysy ajàcà (beneficjenta) oraz organizacj przyjmujàcà. 9

10 II II.1 II.2 II.3 II.4 Wprowadzanie zmian do projektu i kontraktu Zmiana listy uczestników wymian/sta y Beneficjent ma prawo, je eli uzna to za w aêciwe, dokonaç zmiany zaproponowanej listy uczestników wymian/sta y, w ramach przyznanych przez NA Êrodków finansowych. W tym celu beneficjent powinien poinformowaç o zaistnia ej sytuacji NA i podaç wszelkie niezb dne dane, a w szczególnoêci informacje dotyczàce nowej liczby osób, ich profilu zawodowego oraz czasu trwania wymian/sta y, tak, by umo liwiç prawid owà ocen nowej sytuacji. Zaproponowane zmiany podlegajà sprawdzeniu i akceptacji przez NA. Z chwilà akceptacji nowa lista uczestników wymian/sta y staje si wià àcym strony elementem umowy. Ostateczna lista wymian/sta y, z pe nà informacjà na temat ka dego beneficjenta, stanowi integralnà cz Êç raportu koƒcowego i jako taka, poddawana jest równie analizie przed przekazaniem kolejnej transzy grantu. Przy rekrutacji uczestników (tak e rekrutacji uzupe niajàcej) nale y pami taç, e musi si ona odbywaç wed ug jawnych i przejrzystych zasad, w taki sposób, aby potencjalni kandydaci mieli równy dost p do informacji. Je eli któraê z dokonanych zmian nie uzyska a wczeêniejszej akceptacji NA i/lub oka e si nieuzasadniona, NA zachowuje prawo do àdania po dokonaniu oceny i kontroli finansowej zwrotu kwoty odpowiadajàcej danej zmianie. Zmiany bud etu W razie zaistnienia takiej potrzeby, beneficjent mo e zaproponowaç zmiany bud etu w ramach przyznanych przez NA Êrodków finansowych. Zaproponowany bud et podlega sprawdzeniu i akceptacji przez NA. Ca kowita kwota przyznanego dofinansowania nie mo e ulec zwi kszeniu. Kalkulacja grantu na 1 uczestnika dokonywana jest wg stawek opublikowanych na stronie dla w aêciwego konkursu. Z chwilà akceptacji nowa wersja bud etu staje si wià àcym strony elementem umowy. Zmiany partnera projektu JeÊli w czasie realizacji projektu któryê z partnerów wycofa si lub wystàpi koniecznoêç zmiany partnera z innych wa nych przyczyn beneficjent mo e wystàpiç do NA o zgod na zmian partnera. Nale y pami taç, e zmiana partnera nie mo e zmieniç poczàtkowych za o eƒ projektu, to znaczy profil dzia alnoêci nowego partnera i jego rola w projekcie nie mogà byç ró ne od zak adanych pierwotnie. JeÊli zmiana partnera skutkuje zmianà kraju sta u, nale y pami taç, e w przypadku wyjazdu do kraju, na który przyznane sà przez Komisj Europejskà ni sze limity stawek pobytowych, kwota grantu na jednego beneficjenta zostanie odpowiednio zmniejszona przez NA. W przypadku wyjazdu do kraju dro szego ni pierwotnie planowany niemo liwe jest jednak zwi kszenie zatwierdzonego grantu na uczestnika, co oznacza, e sta yêci muszà utrzymaç si za stawki pierwotnie przyznane. Zmiany konta bankowego W przypadku koniecznoêci zmiany numeru rachunku bankowego beneficjent powinien niezw ocznie poinformowaç o tym fakcie NA i przes aç nowy, wype niony formularz z numerem konta bankowego w celu przygotowania i podpisania stosownego aneksu do umowy. (por. za àcznik 2) 10

11 Zarzàdzanie projektem II.5 III Zmiana okresu uprawnienia kosztów JeÊli podczas realizacji projektu zachodzà wa ne przyczyny, które wymagajà wyd u enia okresu uprawnienia kosztów, beneficjent mo e zwróciç si do NA z wnioskiem o wyd u enie terminu uprawnienia kosztów zapisanego w umowie. Stosowny wniosek o aneks do umowy powinien byç z o ony do NA na 30 dni przed koƒcem pierwotnego okresu uprawnienia. Po up ywie okresu uprawnienia kosztów zapisanego w umowie wyd u enie tego terminu i podpisanie aneksu do umowy nie jest mo liwe. Prosimy jednak pami taç, e dla ka dego roku konkursowego Komisja Europejska wyznacza nieprzekraczalny termin zakoƒczenia projektów (zgodnie z zasadà n+2) i NA nie ma mo liwoêci przed u enia okresu uprawnienia kosztów poza ten termin. Aspekty finansowe Wydatki uprawnione oraz nieuprawnione Do kosztów uprawnionych zaliczane sà koszty poniesione w zwiàzku z realizacjà projektu wymian/sta y w okresie uprawnienia kosztów okreêlonym w umowie finansowej (tj. realizacja przedmiotu faktury, data wystawienia faktury i dokonanie p atnoêci powinny zawieraç si w okresie kontraktowym), wy àcznie w krajach oraz przez instytucje z krajów b dàcych oficjalnymi uczestnikami programu Leonardo da Vinci. Obecnie sà to (kraje Unii Europejskiej, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegia, Islandia, Liechtenstein) i kraje stowarzyszone Turcja. Od roku 2009/2010 mo na spodziewaç si dopuszczenia do Programu Szwajcarii, Chorwacji i Macedonii. W trakcie oceny formalnej i merytorycznej poniesionych wydatków b dà brane pod uwag : kwota, sposób dokumentowania oraz ogólne warunki ich realizacji. Koszty uprawnione to koszty, które: t sà bezpoêrednio zwiàzane z przedmiotem umowy finansowej; t sà uzasadnione, t.j. niezb dne do realizacji projektu; t sà poniesione zgodnie z zasadami racjonalnego zarzàdzania finansowego, w szczególnoêci w sensie adekwatnoêci us ug i produktów do ich kosztu oraz efektywnoêci wydatków; t powsta y w okresie realizacji projektu; t sà faktycznie poniesione przez beneficjenta i wprowadzone do jego ewidencji ksi gowej lub podatkowej oraz mo liwe do zidentyfikowania i sprawdzenia. Wewn trzne procedury ksi gowe i kontrolne beneficjenta muszà umo liwiç potwierdzenie zgodnoêci zadeklarowanych kosztów i przychodów projektu z odpowiednimi zestawieniami i dowodami ksi gowymi oraz innà dokumentacjà prowadzonà przez beneficjenta. JeÊli krajowe przepisy podatkowe i rachunkowo ksi gowe nie wymagajà przed o enia faktury, wówczas nale y przedstawiç dokument finansowo ksi gowy równorz dnej wartoêci, 11

12 Zarzàdzanie finansowe projektem tzn. ka dy dokument zgodny z odpowiednimi prawnymi przepisami ksi gowymi stworzony w celu udowodnienia, e zapis w ksi gach jest prawid owy. Wydatki nale àce do nast pujàcych kategorii, we wszystkich przypadkach b dà uznawane za koszty nieuprawnione projektu: t wydatki dotyczàce wspó pracy z krajami nie nale àcymi do Unii Europejskiej albo do grupy krajów, które nie zosta y og oszone oficjalnymi uczestnikami programu Leonardo da Vinci; t koszty podró y do wy ej wymienionych krajów; t wydatki poniesione poza okresem uprawnienia kosztów zapisanym w umowie; t koszty niezwiàzane bezpoêrednio z realizowanym projektem; t wydatki nieuprawnione w danym typie projektu; t wydatki, na które ju zosta o udzielone dofinansowanie ze Êrodków innego programu wspólnotowego (dofinansowanie z innych êróde musi byç wyraênie uzasadnione i szczegó owo objaênione); t koszty zaj ç turystycznych i rozrywkowych, jeêli nie àczà si z przygotowaniem kulturowym; t koszty reprezentacyjne; t straty zwiàzane z ró nicami kursowymi; t koszty nieudokumentowane; t zabezpieczenia od strat lub potencjalnej przysz ej odpowiedzialnoêci (ubezpieczenie od odpowiedzialnoêci wynikajàcej z umów czy odpowiedzialnoêci cywilnej, kary finansowe, koszty prawne); t wierzytelnoêci; t po yczka i koszty obs ugi po yczki; t podatek VAT, chyba, e wnioskodawca mo e wykazaç, e nie mo e go odzyskaç; t nadmierne lub nierozwa ne wydatki; t dochód z kapita u; t koszty otwarcia i obs ugi rachunku bankowego; t w przypadku wynajmu lub leasingu sprz tu, koszty wszelkich opcji wykupu na koniec okresu wynajmu lub leasingu; t koszty zwiàzane z przygotowaniem wniosku do programu Uczenie si przez ca e ycie ; t koszty poniesione w zwiàzku z jakimkolwiek dokumentem, którego z o enie wraz z wnioskiem jest wymagane (sprawozdania z audytu itd.). IV Finansowanie projektów mobilnoêci IV.1 Nast pujàce kategorie kosztów: zarzàdzanie i przygotowanie kulturowo j zykowe sà w Êwietle zasad programu kosztami rycza towymi, t.j. beneficjent nie przedstawia do NA szczegó owych dokumentów potwierdzajàcych poniesienie poszczególnych wydatków a jedynie dokumenty wymagane przez NA, stanowiàce dowód na fakt i termin odbycia sta u zagranicznego (zaêwiadczenie o odbyciu sta u wystawione przez organizacj goszczàcà oraz bilet w celu sprawdzenia dat wyjazdu i powrotu). Koszty zarzàdzania (administracji projektu) KOSZTY TE POWINNY MIEå ODZWIERCIEDLENIE W LINII BUD ETOWEJ A LISTY DOWODÓW KSI GOWYCH. 12

13 Aspekty finansowe Koszty zarzàdzania obejmujà wszelkie koszty organizacji, monitoringu, kontroli i oceny realizacji projektu, takie jak: t koszty podró y do organizacji przyjmujàcej oraz wy ywienia dla osoby reprezentujàcej beneficjenta i/lub partnerów projektu, w zwiàzku z wizytami przygotowujàcymi/monitorujàcymi przed samymi sta ami, jak i póêniej, w trakcie ich trwania; t koszty us ug telekomunikacyjnych, pocztowych, kserograficznych; t koszty zakupu materia ów biurowych; t wynagrodzenia i/lub honoraria osób zarzàdzajàcych projektem; t wynagrodzenia ekspertów dokonujàcych ewaluacji projektu (jeêli beneficjent zleca takà ewaluacj ); t koszt t umaczeƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem projektem; t czynsz, elektrycznoêç; t sprz t niezb dny do realizacji zadaƒ w trakcie trwania projektu; t odzie ochronna dla sta ystów. Beneficjent mo e dzieliç koszty zarzàdzania z organizacjà wspó pracujàcà w ramach grupy partnerskiej (organizacjà poêredniczàcà i/lub organizacjà goszczàcà) w sposób adekwatny do zadaƒ w projekcie. W przypadku wyjazdów przedstawicieli instytucji beneficjenta na wizyty monitorujàce, uprawnione b dà koszty rzeczywiste, oszcz dnie skalkulowane i w zwiàzku z tym zaleca si, w miar mo liwoêci, korzystanie z wszelkich dost pnych taryf ulgowych. Nie ma mo liwoêci powi kszenia kosztów zarzàdzania poprzez przeniesienie niewykorzystanych Êrodków z jakiejkolwiek innej kategorii bud etowej. Niewykorzystane Êrodki na zarzàdzanie mo na w uzasadnionych przypadkach przeznaczyç na pokrycie cz Êci kosztów zwiàzanych z podró à lub pobytem uczestników na sta u/wymianie, natomiast muszà one byç nadal rozliczone w kategorii Zarzàdzanie (nie mo na ich przesunàç do linii bud etowej B). Koszty ubezpieczenia Koszty ubezpieczenia uczestnika na okres realizacji sta u/wymiany sà naliczane wed ug rzeczywistych kosztów ubezpieczenia w kategorii kosztów zarzàdzania i administracji projektu. Dla projektów z Konkursu 2007 koszty ubezpieczenia rozliczane sà w ramach kategorii zarzàdzanie. Od Konkursu 2008 koszty ubezpieczenia pokrywane sà w ramach stawek na utrzymanie i pobyt uczestnika. Beneficjent powinien zapewniç uczestnikom odpowiedni do charakteru projektu pakiet ubezpieczeƒ obejmujàcy: t ubezpieczenie od odpowiedzialnoêci cywilnej obejmujàce ewentualne szkody wyrzàdzone przez uczestników projektu; t ubezpieczenie pokrywajàce koszty leczenia; t dodatkowe pakiety umo liwiajàce niespodziewany powrót do kraju (np. w przypadku choroby). t koszty dodatkowych polis ubezpieczeniowych, które nie sà niezb dnie wymagane dla prawid owego przebiegu sta u nale à do wydatków nieuprawnionych. 13

14 Zarzàdzanie finansowe projektem Koszty zarzàdzania przyznawane w postaci rycza tu na podstawie stawek: Typ projektu IVT praktyki zawodowe i sta e dla osób uczàcych si Koszty zarzàdzania (na 1 uczestnika) do 12 tygodni w àcznie 200 EUR Koszty zarzàdzania (na 1 uczestnika) od 13 tygodni 300 EUR PLM sta e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy 200 EUR 300 EUR VETPRO wymiany doêwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta cenie i szkolenie zawodowe 75 EUR nie dotyczy Uwaga: Koszty zarzàdzania i administracji projektu nie mogà byç naliczane dla osób towarzyszàcych (opiekunów). Rycza t naliczany jest wy àcznie wg liczby osób, które faktycznie wyjecha y na sta /wymian. Ni sza ni przewidywana liczba uczestników b dzie skutkowaç obni eniem kwoty dofinansowania z tytu u kosztów zwiàzanych z zarzàdzaniem zgodnie ze stawkami per capita. IV.2 Koszty wymiany/sta u zwiàzane bezpoêrednio z uczestnikami KOSZTY TE POWINNY MIEå ODZWIERCIEDLENIE W LINII BUD ETOWEJ B LISTY DOWODÓW KSI GOWYCH. WysokoÊç dofinansowania zale y od czasu trwania pobytu za granicà, kraju docelowego oraz typu projektu (sta bàdê wymiana). Kwota grantu okreêlona dla pojedynczego uczestnika przeznaczona jest na pokrycie nast pujàcych kosztów zwiàzanych z pobytem za granicà: t utrzymanie (zakwaterowanie, wy ywienie) t podró Dodatkowy grant (kalkulowany indywidualnie) jest przewidziany w projektach realizowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami lub niepe nosprawnych. Koszty utrzymania przyznawane sà w postaci rycza tu i obejmujà Êrodki przeznaczone na zakwaterowanie i wy ywienie uczestnika podczas jego pobytu za granicà w trakcie realizowanego sta u/wymiany. W przypadku powrotu uczestnika do kraju dofinansowanie b dzie proporcjonalnie pomniejszane. Zwracamy uwag na fakt, e sta jest rozumiany jako pobyt ciàg y za granicà a przerywanie sta u i powrót do kraju jest dzia aniem niedozwolonym. Kwota na pokrycie kosztów zakwaterowania i wy ywienia powinna byç przekazana uczestnikowi w formie przelewu bankowego. Beneficjent mo e tak e sam wykupiç na rzecz uczestników cz Êç us ug zwiàzanych ze sta em/wymianà (np. podró czy zakwaterowanie), tj. zarzàdzaç, w ich imieniu, cz Êcià bàdê ca oêcià przyznanych grantów na utrzymanie i podró. Rola beneficjenta w tej kwestii musi byç jasno okreêlona w umowie pomi dzy beneficjentem a uczestnikiem. 14

15 Aspekty finansowe Koszt zakwaterowania i wy ywienia przewidziany i poniesiony dla poszczególnych grup beneficjentów oraz w przypadku podró y osób zarzàdzajàcych projektem (finansowanych àcznie z programu Leonardo da Vinci oraz êróde w asnych) nie mo e przekroczyç limitów stawek okreêlonych przez Komisj Europejskà i Narodowà Agencj i podanych w tabelach na str Przy szacowaniu bud etu projektu nale y stosowaç si do szczegó owych wytycznych Narodowej Agencji, nie zaê do ogólnych tabel przedstawionych przez Komisj Europejskà w Zaproszeniu do sk adania wniosków. UWAGA: w przypadku, gdy sta /wymiana trwa d u ej ni pe na liczba tygodni, wówczas w celu naliczenia stawki na 1 dzieƒ nale y: podzieliç stawk na ostatni tydzieƒ (ka dy kolejny tydzieƒ) trwania sta u/wymiany przez 7 i pomno yç kwot wynikajàcà z podzia u przez liczb dni (od 1 do 6 dni) Program Leonardo da Vinci nie wyznacza limitu wieku uczestników. Warunki ubiegania si o udzia osoby towarzyszàcej w projekcie Je eli w projekcie wymagany jest, ze wzgl du na specyficzne warunki jego realizacji (uczestnikami sà osoby niepe noletnie, niepe nosprawne, wymagajàce opieki lekarskiej etc.), udzia osób towarzyszàcych, osoby te majà prawo do dofinansowania zakwaterowania i wy ywienia. Narodowa Agencja Programu Uczenie si przez ca e ycie Leonardo da Vinci okreêla warunki, kiedy mo na wnioskowaç w projekcie o udzia osoby towarzyszàcej (opiekuna): t w przypadku, kiedy w projekcie biorà udzia uczniowie (jedna osoba towarzyszàca/opiekun na grup do 15 uczniów) t w przypadku, kiedy w projekcie biorà udzia osoby ze specjalnymi potrzebami lub osoby niepe nosprawne (bez ograniczania liczby opiekunów) Zadaniem opiekunów powinno byç nadzorowanie merytoryczne sta u oraz pomoc beneficjentom w rozwiàzywaniu codziennych problemów. Opiekun powinien posiadaç odpowiednie kwalifikacje oraz znajomoêç j zyka kraju odbywania sta u lub j zyka roboczego projektu. Dofinansowaniem mogà zostaç obj te nast pujàce koszty: ubezpieczenie, podró, zakwaterowanie i wy ywienie. Koszty podró y (obowiàzkowe) t Projekty IVT i PLM do 4 tygodni (w àcznie) dla Konkursu 2007 oraz do 12 tygodni dla Konkursów od roku 2008 refundowane na podstawie udokumentowanych kosztów rzeczywistych t Projekty IVT i PLM powy ej 4 tygodni dla Konkursu 2007 oraz powy ej 13 tygodni dla Konkursów od roku 2008 wliczone w rycza towych kosztach utrzymania uczestnika t Projekty VETPRO refundowane wy àcznie na podstawie udokumentowanych kosztów rzeczywistych Uwaga: Koszty podró y uwzgl dniajà jedynie podró z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania sta u/wymiany w kraju docelowym i z powrotem. Ka dy uczestnik, niezale nie od czasu trwania sta u, ma prawo do refundacji tylko jednego przejazdu tam i z powrotem. Przejazdy lokalne powinny byç finansowane w ramach kosztów na utrzymanie. Podró nale y zorganizowaç najtaƒszym, uzasadnionym Êrodkiem transportu, bioràc pod uwag odleg oêç i czas podró y. W przypadku podró y kolejà i samolotem nale y stosowaç taryfy ekonomiczne. 15

16 Zarzàdzanie finansowe projektem Rzeczywiste koszty podró y nale y udokumentowaç dowodami ksi gowymi: t w przypadku podró y samolotem wymagane jest przedstawienie kopii biletów lotniczych (tradycyjnych lub internetowych), kart pok adowych oraz ewentualnie faktury VAT je eli na biletach nie ma widocznej ceny; t w przypadku podró y autobusem wymagane jest przedstawienie kopii faktury oraz do àczenie informacji na temat trasy podró y, daty podró y, uczestników je eli nie wynika to z faktury; t w przypadku podró y kolejà - wymagane jest przedstawienie kopii biletów oraz ewentualnie faktury VAT je eli na biletach nie ma widocznej ceny; t w przypadku podró y samochodem prywatnym lub firmowym A gdy w podró y bierze udzia 1 uczestnik podró rozliczana jest do wysokoêci ceny 1 biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego; B gdy w podró y bierze udzia wi cej ni 1 uczestnik podró rozliczana jest na podstawie rycza tu samochodowego zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami polskimi, do maksymalnej wysokoêci stawki za kilometr 0,22 EUR i do kwoty nie wi kszej ni 600 EUR na 1 osob. Wymagane jest przedstawienie ewidencji przebiegu pojazdu. IV.3 Podró z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, w którym realizowany jest sta /wymiana powinna si odbyç w dniu poprzedzajàcym rozpocz cie pobytu za granicà a podró powrotna powinna si odbyç nast pnego dnia po zakoƒczeniu pobytu za granicà. W przypadku, kiedy podró tam i/lub z powrotem ma miejsce w dniu rozpocz cia lub zakoƒczenia sta u/wymiany, nale y wykazaç w programie sta u/wymiany uczestnika/ uczestników, e dzieƒ rozpocz cia i/lub dzieƒ zakoƒczenia sta u/wymiany jest dla uczestnika/ uczestników pe nym dniem roboczym. Koszty przygotowania j zykowego, kulturowego i pedagogicznego KOSZTY TE POWINNY MIEå ODZWIERCIEDLENIE W LINII BUD ETOWEJ C LISTY DOWODÓW KSI GOWYCH. Koszty przygotowania przyznawane sà w postaci rycza tu w zale noêci od potrzeb uczestników i warunków/treêci sta u/wymiany za granicà: Typ projektu Koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i j zykowego na 1 uczestnika IVT praktyki zawodowe i sta e dla osób uczàcych si PLM sta e dla osób pracujàcych i poszukujàcych pracy do 200 EUR (nie wi cej ni 20% dofinansowania) do 200 EUR (nie wi cej ni 20% dofinansowania) VETPRO wymiany doêwiadczeƒ dla osób odpowiedzialnych za kszta cenie i szkolenie zawodowe do 200 EUR (nie wi cej ni 20% dofinansowania) Uwaga! Przygotowanie kulturowo-j zykowe mo e byç realizowane w kraju lub za granicà. 16

17 Aspekty finansowe Dofinansowanie kosztów przygotowania beneficjentów mo e obejmowaç nast pujàce typy kosztów: t zakup us ugi; t wynagrodzenia i/lub honoraria; t koszty zakupu materia ów (s owniki, plany, przewodniki, materia y biurowe konieczne do przeprowadzenia przygotowania); t koszty wydarzeƒ kulturalnych, np. bilety do muzeów, teatrów, etc.; t organizacja spotkaƒ integrujàcych polskich beneficjentów w organizacji przyjmujàcej. Przygotowanie pedagogiczne, kulturowo-j zykowe musi byç bezpoêrednio zwiàzane z treêcià merytorycznà realizowanego projektu. Przygotowanie to powinno uwzgl dniaç specyfik ka dego projektu sta u/wymiany oraz musi byç przeprowadzone w kraju, który jest oficjalnym uczestnikiem Programu Leonardo da Vinci (w Polsce i/lub kraju przyjmujàcym) przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Projekt nie mo e byç êród em komercyjnego zysku dla adnej organizacji tworzàcej partnerstwo. Nale y podkreêliç, e rzetelne przygotowanie pedagogiczne i kulturowo-j zykowe jest kluczem do powodzenia ca ego sta u. NA podda szczególnej analizie jakoêç tego przygotowania w stosunku do poniesionych na ten cel kosztów. 17

18 Zarzàdzanie finansowe projektem Stawki maksymalne na utrzymanie uczestników w EURO Tabela 1 a Konkurs 2007 Kraj goszczàcy Belgia BE Bu garia BG Czechy CZ Dania DK Niemcy DE Estonia EE Grecja EL Hiszpania ES Francja FR Irlandia IE W ochy IT Cypr CV otwa LV Litwa LT Luksemburg LU W gry HU Malta MT Holandia NL Austria AT Portugalia PT Rumunia RO S owenia SI S owacja SK Finlandia FI Szwecja SE Wielka Brytania UK Islandia IS Liechtenstein LI Norwegia NO Turcja TR OSOBY DOROS E: uczestnicy projektów VETPRO, osoby towarzyszàce (opiekunowie) w projektach IVT, PLM, VETPRO OSOBY M ODE: uczestnicy projektów IVT i PLM Stawka tygodniowa Stawka miesi czna Utrzymanie * (dot. tylko projektów trwajàcych 4 tyg.) Utrzymanie + podró (dot. projektów trwajàcych > 4 tygodnie) Pierwszy tydzieƒ * Drugi tydzieƒ * Ka dy kolejny tydzieƒ * Pierwszy miesiàc * Ka dy kolejny miesiàc * Ka dy tydzieƒ Pierwszy miesiàc Ka dy kolejny miesiàc Ka dy kolejny tydzieƒ * Koszty podró y liczone sà osobno, na podstawie kosztów rzeczywistych 18

19 Aspekty finansowe Stawki na utrzymanie IVT, PLM Tabela 1 b Konkurs 2008 Czas trwania: 3 miesiàce (12 tygodni) lub mniej (z wy àczeniem podró y) stawka tygodniowa Czas trwania: ponad 3 miesiàce (z w àczeniem podró y) Stawka miesi czna Kraj goszczàcy 1 tydzieƒ 2 tydzieƒ od 3-go od 3 do 9 tygodnia w gór miesi cy Belgia BE ,4 223,2 624 Bu garia BG ,4 143,2 400 Czechy CZ ,6 532 Dania DK ,6 307,2 860 Niemcy DE ,4 223,2 624 Estonia EE ,6 176,8 496 Grecja EL ,4 Hiszpania ES , ,2 Francja FR ,8 263,2 737,6 Irlandia IE ,6 W ochy IT ,4 250,4 701,6 Cypr CY , ,4 otwa LV ,4 170,4 477,6 Litwa LT ,2 168,8 472 Luxemburg LU ,4 223,2 624 W gry HU ,8 169,6 475,2 Malta MT ,8 201,6 564,8 Holandia NL ,6 245,6 687,2 Austria AT ,6 666,4 Polska PL ,4 170,4 477,6 Portugalia PT ,4 204,8 573,6 Rumunia RO ,2 S owenia SI ,6 192,8 540,8 S owacja SK , ,6 Finlandia FI , ,8 Swecja SE ,8 Wielka Brytania UK ,2 310,4 868,8 Islandia IS ,8 Liechtenstein LI , ,6 Norwegia NO ,2 310,4 868,8 Turcja TR ,2 166,4 465,6 19

20 Zarzàdzanie finansowe projektem Stawki na utrzymanie VETPRO (osoby doros e+opiekunowie) Tabela 1 c Konkurs 2008 Czas trwania: 3 miesiàce (12 tygodni) lub mniej (z wy àczeniem podró y) stawka tygodniowa Czas trwania: ponad 3 miesiàce (z w àczeniem podró y) Stawka miesi czna Kraj goszczàcy 1 tydzieƒ 2 tydzieƒ od 3-go od 3 do 12 tygodnia w gór miesi cy Belgia BE Bu garia BG Czechy CZ Dania DK Niemcy DE Estonia EE Grecja EL Hiszpania ES Francja FR Irlandia IE W ochy IT Cypr CY otwa LV Litwa LT Luxemburg LU W gry HU Malta MT Holandia NL Austria AT Polska PL Portugalia PT Rumunia RO S owenia SI S owacja SK Finlandia FI Swecja SE Wielka Brytania UK Island IS Liechtenstein LI Norwegia NO Turcja TR

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA w WAŁBRZYCHU SR.021.27.2013 REKTOR 58-300 Wałbrzych ul. Zamkowa 4 tel. 74 641 92 00 Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Zarządzanie finansami w projektach IVT 2012 w ramach PO KL SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2012 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie finansami w projekcie UMOWY IVT, PLM, VETPRO 2013 SPIS TREŚCI: 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Zarządzanie finansami w projektach mobilności LdV oraz projektach staży IVT finansowanych z PO KL OGÓLNE ZASADY FINANSOWE uprawnionymi wydatkami są tylko te, poniesione

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

SZKIC. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Dane adresowe Beneficjenta. Dane Bankowe PL...

SZKIC. Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Dane adresowe Beneficjenta. Dane Bankowe PL... Dane identyfikacyjne Umowy (Program Uczenie się przez całe życie ) Numer Umowy ERA_EILC_XX_2011 Dane adresowe Beneficjenta Okres obowiazywania Umowy od: 2010-06-01 Okres obowiazywania Umowy do: 2011-11-30

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Pytania i odpowiedzi rozliczenie finansowe projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2015/2016 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/ 10 /2010 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Książ Wlkp. w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie

Zarządzanie finansami w projekcie Zarządzanie finansami w projekcie Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej SPIS TREŚCI 1. Kategorie budżetowe w projekcie 2. Przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu 3. Kwalifikowalność kosztów koszty

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus

Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus Wyjazdy zagraniczne studentów GWSP w ramach programu Socrates-Erasmus Informacje ogólne Co to jest program Socrates-Erasmus tworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających międzynarodową wymianę studentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo