Grupa Kapitałowa Work Service

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Work Service"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE Q

2 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1Q styczeń 26 luty 20 marca 28 marca Podpisanie ostatecznej umowy nabycia 80,11% udziałów w spółce Work Express. Cena nabycia wynosi zł. Zawarcie umowy ramowej z Fiege Logistik Stiftung & Co. KG z siedzibą w Greven. Utworzenie spółki prawa austriackiego Workservice GP GmbH. Zawarcie warunkowej umowy nabycia 75% udziałów w spółce Prohuman 2004 Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Zawarcie umowy opcji regulującej nabycie pozostałych 25% udziałów spółki Prohuman. Szacunkowa wartość opcji 51 mln zł. 2

3 SKORYGOWANE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ [mln zł] PRZED KOREKTĄ PO KOREKCIE Przychody EBIT Zysk (strata) netto Komentarz: Wyniki Grupy Kapitałowej Work Service za 1Q 2014 roku zostały obciążone kosztami typu one off, związanymi z realizowanymi transakcjami M&A oraz koszty integracji nowych struktur i zachodzących w nich procesów. Źródło: Spółka 3

4 SKALA DZIAŁALNOŚCI Wielkość zatrudnienia w Grupie Kapitałowej w ujęciu FTE (Full Time Equivalent) % Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 Turkey 74 Hungary Germany Slovakia Czech Russia Poland Dynamika FTE Y2Y i vs. Q4 13 vs. 1Q'13 vs. 4Q'13 Poland 151% 112% Russia 98% 129% Czech 568% 116% Slovakia 203% 123% Germany 201% 94% Źródło: Spółka KOMENTARZ: Obejmuje zatrudnienie w zakupionych Spółkach (Antal, WorkExpress, Prohuman) Nie obejmuje wyniku proforma Work Service JV DE (c.a FTE) Pierwsze zatrudnienia na zlecenie Klientów z Turcji Dynamika spółki węgierskiej = +43% vs. Q4 13 4

5 WYNIKI FINANSOWE W KRAJACH Przychody [mln zł] Marża I [mln zł] % % Q Q 2014 POLSKA CZECHY SŁOWACJA NIEMCY ROSJA RUMUNIA TURCJA WĘGRY 0 1Q Q 2014 POLSKA CZECHY SŁOWACJA NIEMCY ROSJA RUMUNIA TURCJA WĘGRY Źródło: Spółka 5

6 WYNIKI FINANSOWE: AKWIZYCJE vs. ORGANIKA ORGANICZNY WZROST PRZYCHODY I EBIT [M PLN] AKWIZYCJE WZROST PRZYCHODY I EBIT [M PLN] ,8 9, ,1 6, ,7 9, ,6 4,8 150 Q Q Q Q EBIT EBIT KOMENTARZ: Nie obejmuje ostatniej akwizycji: Work Service Fiege (JV), konsolidacja od Q2 14. Koszty typu one-off w Q1 14 = M PLN obciążające wynik Organiczny Work Service Russia (część organiczna) spadek rentowności rok do roku o 7%. Antal i ProHuman wzrosty EBIT rok do roku odpowiednio +55% i +62%. Work Express +4%. Źródło: Spółka 6

7 WSKAŹNIKI FINANSOWE 1Q 2014 vs 1Q 2013 Wybrane wskaźniki finansowe 1Q Q Q 2014 one-off* Zmiana 1Q'14-1Q'13 Komentarz: Wskaźniki rentowności Rentowność EBIT 4,82% 4,69% 4,99% -0,13% Rentowność EBITDA 5,40% 5,19% 5,50% -0,21% Rentowność netto 3,20% 4,12% 4,42% 0,92% ROA 1,41% 2,00% 2,15% 0,59% ROE 2,65% 5,62% 6,04% 3,39% Wskaźniki płynności Płynność I stopnia 1,33 1,15-0,18 Płynność II stopnia 1,30 1,11-0,19 Wskaźniki zarządzania aktywami obrotowymi Rotacja należności handlowych Rotacja zobowiązań handlowych Wskaźniki zadłużenia Dług netto/ebitda 1,90 1,85-0,05 Wskaźniki rentowności sprzedaży (ROS) liczone na poziomie EBIT i EBITDA bez uwzględnienia kosztów typu one-off nieznacznie spadły, jednak po wyeliminowaniu skutków tych kosztów wskaźniki te kształtują się na poziomie lepszym niż w 1Q Wskaźnik rotacji należności handlowych spadł o 3 dni, wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych nie uległ zmianie, co pozytywnie wpłynęło na zmiany przepływów z działalności operacyjnej odzwierciedlone w rachunku cash-flow. Źródło: Spółka * one-off: jednorazowe koszty integracji (M&A) poniesione w 1Q ,055 mln zł 7

8 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1Q 2014 vs 1Q 2013 Komentarz: Wyszczególnienie [tys. zł] 1Q Q 2014 Dynamika 2014/2013 Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,31% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,47% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,07% Koszty sprzedaży ,26% Koszty ogólnego zarządu ,65% Zysk (strata) na sprzedaży ,45% Pozostałe przychody operacyjne ,14% Pozostałe koszty operacyjne ,39% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,42% Przychody finansowe ,09% Koszty finansowe ,10% Zysk (strata) brutto ,99% Podatek dochodowy ,48% Zysk (strata) netto ,46% Źródło: Spółka Przychody wzrosły o 83%, podczas gdy marża brutto (zysk brutto ze sprzedaży) wzrósł o 90%, co świadczy o poprawie rentowności działalności jako skutku postępującej dywersyfikacji produktowej i geograficznej działalności. Wzrost kosztów sprzedaży i zarządu spowodowany jest kilkoma czynnikami, z których najważniejsze to: - objęcie konsolidacją nowych spółek (Antal International Sp. z o.o., Work Express, Prohuman 2004 Kft.) wpływ 5,4 mln zł, - koszty typu one-off (koszty związane z akwizycjami, koszty integracji struktur i procesów) wpływ 1,05 mln zł, - ujęcie skutków wyceny Programu Managerskiego. Zysk netto wzrósł o 135%, EBIT o 78%, co przy wzroście obciążeń z tytułu podatku dochodowego, jest skutkiem spadku kosztów finansowych w relacji do skali działalności. 8

9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE AKTYWA 1Q 2014 vs 1Q 2013 Komentarz: stan na 31 marca [tys. zł] AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe A K T Y W A R A Z E M Wzrost aktywów o 65% jest skutkiem: wzrostu aktywów trwałych o 101%, (wzrost ten jest spowodowany wzrostem wartości firmy o ponad 90% - jest to skutek nabycia udziałów w Work Express Sp. z o.o. (80,11%) i w Prohuman 2004 Kft. (75%), wzrostu aktywów obrotowych o ponad 37% (należności z tytułu dostaw i usług wzrosły o 67%, jednak w relacji do przychodów ze sprzedaży pozycja ta spadła o 2%, co zostało odzwierciedlone w cash flow Grupy. Ponadto wzrosły inne aktywa finansowe jest to efekt ujęcia transakcji forward zabezpieczającej sprzedaż w Euro w spółkach z grupy Work Express). Źródło: Spółka 9

10 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PASYWA 1Q 2014 vs 1Q 2013 Komentarz: stan na 31 marca [tys. zł] KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zysk (strata) netto Różnice z przeliczenia Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia P A S Y W A R A Z E M Źródło: Spółka Wzrost kapitału całkowitego o ponad 11% jest skutkiem: wzrostu kapitału własnego o 11%. Wzrost ten wynika ze wzrostu kapitału zapasowego, jak i kapitałów przypadających udziałowcom mniejszościowym (pozycja ta wzrosła o 115%, co odzwierciedla wyniki spółek akwizowanych w latach poprzednich i ostatnio na tle wyników całkowitych Grupy Work Service), wzrostu zobowiązań krótkoterminowych (głównie zobowiązań z tyt. zakupu udziałów spółek akwizowanych w części krótkoterminowej oraz kredytów i pożyczek. Zobowiązania handlowe, zobowiązania z tytułu podatków ze sprzedaży kształtują sie na tym samym poziomie, co w 1Q 2013, wzrostu zobowiązań długoterminowych o 13,7 %, który wynika z ujęcia niewymagalnych zobowiązań z tytułu zakupu udziałów w Work Express Sp. z o.o. i Prohuman 2004 Kft. w wysokości wynikającej z uzgodnionej formuły cenowej. 10

11 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEPŁYWY 1Q 2014 vs 1Q 2013 stan na 31 marca [tys. zł] Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Spółka Komentarz: Dodatnie przepływy z działalności operacyjnej poza wzrostem zysku netto o 100% są spowodowane korzystnymi zmianami w kapitale obrotowym, w tym zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych jako skutku objęcia konsolidacją nowych podmiotów. Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej są skutkiem wydatków poniesionych na nabycie akwizowanych spółek, grup spółek (Prohuman 2004 Kft. i Work Express). Dodatnie przepływy z działalności finansowej wynikają z uruchomienia dostępnych linii kredytowych 11

12 PRZYCHODY ORAZ EBITDA ROZKŁAD KWARTALNY Przychody Grupy Work Service, Komentarz: ,5 187,9 175,1 238,8 143,6 186,1 158,0 221,4 134,6 182,8 145,5 119,4 345,9 101,5 139,3 170,6 188, Q 3Q 2Q 1Q Wzrost przychodów jest skutkiem wzrostu skali działalności i konsolidacji wyników spółek akwizowanych Wolumenowy wzrost EBIT spowodowany jest wzrostem wolumenu sprzedaży oraz wolumenu marży odpowiednio o 83% i 90% Przyczyny zmian wskaźników ROS na poziomie EBIT, EBITDA oraz zysku netto slajd nr 7 (wskaźniki finansowe) EBITDA Grupy Work Service, ,9 4Q 15,7 3Q 30 11,8 12,5 10,3 9,4 2Q 20 9,2 8,0 9,6 9,6 1Q 10 7,1 6,1 16,2 4,5 6,3 8,6 10, % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5,8% 5,8% 5,6% 6,0%5,4% 5,2% 4,8% 5,0% 3,6% 3,8% 5,4% 5,3% 5,0% 5,2% 4,7% 4,8% 4,3% 4,4% 3,1% 3,1% 3,2% 3,6% 4,1% 3,2% 3,2% 3,2% 1,6% 2,0% 2,4% 2,3% Q13 1H13 3Q13 4Q13 1Q14 ROS EBITDA ROS EBIT ROS netto 12

13 STRUKTURA SPRZEDAŻY 1Q 2014 Struktura przychodów wg usług Struktura przychodów wg branż Doradztwo strategiczne HR 0,01% Outsourcing 25,24% Praca tymczasowa 72,97% Doradztwo personalne 1,78% BRANŻA 2013 [%] 2014 [%] 2014 [tys. zł] Usługi (inne) 23,8 17, Motoryzacja 22,0 15, BPO/SSC/CC 12,5 10, Przemysł (inne) 11,9 34, Usługi finansowo-ubezpieczeniowe 9,9 8, Elektronika 8,0 4, FMCG 6,6 4, Inżynieria 1,9 1, Sprzedaż i dystrybucja 1,7 1, Administracja i pozostałe 1,7 1, RAZEM: 100,0 100, Źródło: Spółka Źródło: Spółka Strategia rozwoju Grupy Work Service zakłada rozwój sprzedaży usług wysoko marżowych: outsourcingu, doradztwa personalnego i strategicznego doradztwa HR. Dywersyfikacja struktury przychodów wg branż uniezależnia Work Service od pogorszenia koniunktury w wybranym sektorze gospodarki. 13

14 PRZYCHODY GRUPY KAPITAŁOWEJ NA TLE WSKAŹNIKA TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE W UJĘCIU KWARTALNYM, Spadek przychodów w 2009 r. to rezultat: globalnego kryzysu gospodarczego spadku popytu na usługi personalne niskiej świadomości korzyści z pracy tymczasowej wśród przedsiębiorców 1Q 2012 wyniki proforma z ITK (14,1 mln zł) Tempo wzrostu w 1Q 2014 = 1,1% % % 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0-0,5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Przychody Grupy Emitenta [mln zł] Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kw. do kw. [%] 14

15 KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ Przychody Grupy Work Service, [mln zł] CAGR (09-14 P)= 36,9% 1725 CAGR (04-08 )= 20% E* KOMENTARZ: 2014 E* = estymacja techniczna, gdzie Q1 14 = statystycznie 20% przychodów rocznych Nie obejmuje wyniku proforma Work Service JV DE (joint-venture z Fiege) 15

16 STRUKTURA AKCJONARIATU 26,09% ProLogics (UK) LLP London 32,40% WorkSource Investments S.a.r.l Doyon Holdings LTD 13,51% Mizyak Investment Fund LTD Pozostali akcjonariusze 5,13% 22,87% AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI (GŁOSÓW) OGÓŁEM UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (GŁOSACH NA WZA) ProLogics (UK) LLP London ,40% WorkSource Investments S.a.r.l ,87% Mizyak Investment Fund LTD ,51% Doyon Holdings LTD ,13% Pozostali akcjonariusze ,09% RAZEM: ,00% 16

17 MISJA I STRATEGIA ROZWOJU Misja Grupy Strategia Rozwoju Występowanie w roli doświadczonego eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich Klientów przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo, komfort w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Budowa Grupy Kapitałowej będącej liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem w Europie Środkowej i Wschodniej. 17

18 KIERUNKI EKSPANSJI 18

19 PRZYCIĄGAMY NAJLEPSZYCH Nasz ostatni* wynik satysfakcji Klientów w badaniu Net Promoters Score wynosi % naszych Strategicznych Klientów rekomenduje nas zdecydowanie. * Badanie NPS, kwiecień Poprzednie badanie wrzesień/październik 2013 odpowiednio: NPS 22, wskaźnik rekomendacji 38%. 19

20 KAMIENIE MILOWE HISTORII GRUPY Lider branży Human Resources w Polsce, ambitny gracz w Regionie CEE. Jedyna Spółka sektora notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozpoczęcie działalności Wrocław, Polska Przekształcenie w Spółkę Akcyjną Założone biura w 8 głównych miastach Polski 2007 Wejście na rynek rosyjski

21 GRUPA KAPITAŁOWA WORK SERVICE

22 CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA 2014 GAZELA BIZNESU DLA ANTAL INTERNATIONAL BOOK OF THE LIST LIDER PRACY TYMCZASOWEJ 2009 LAUR KLIENTA LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w GAZELA BIZNESU LIDER PRACY TYMCZASOWEJ w LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 22

23 WYBRANE REFERENCJE 23

24 Szybkość Natychmiast reagujemy na potrzeby Klientów i zmiany zachodzące na rynku pracy. Elastyczność Łatwo dostosowujemy nasze narzędzia i zasoby do zleconych projektów. Innowacyjność Problemy naszych Klientów przekładamy na efektywne rozwiązania. 24

25 WYRÓŻNIKI OFERTY WORK SERVICE JAKOŚĆ WIARYGODNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ ELASTYCZNOŚĆ ZOBOWIĄZANIE Gwarantujemy stabilną i wykwalifikowaną kadrę menedżerską, ekspertów i praktyków branży HR. Jesteśmy bezpiecznym i wiarygodnym partnerem strategicznym dla setek przedsiębiorstw i projektów w kraju i za granicą. Świadczymy usługi w pełnym spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dostarczamy właściwą liczbę pracowników każdego dnia, koszty liczymy od produktywnych godzin pracy. Obniżamy koszty działalności w obszarze HR, podnosząc konkurencyjność Państwa działalności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jesteśmy odpowiedzialni społecznie, wspieramy naszych pracowników specjalnymi programami. 25

26 26

27

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013r. 2 S t r o n a Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r.

Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. Wyniki finansowe roku 2013 Kierunki rozwoju 2014+ 12 marca 2014 r. DUON korzysta z liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu: podsumowanie roku 2013 +56% wzrost przychodów do niespełna 400mln zł

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R.

ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 R. ASBISc Enterprises Plc RAPORT OKRESOWY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA R. Limassol, 23 lutego 2011 1 SPIS TREŚCI Strona CZĘŚĆ I INFORMACJA DODATKOWA 4 CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE FINANSOWE 22

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo