FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ"

Transkrypt

1 . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

2 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE 4 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 5 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (C.D) 15 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 17 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 18 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (C.D.) 19 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE WARTOŚĆ FIRMY I POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW UDZIAŁY I AKCJE PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY I ODROCZONY ZAPASY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŚRODKI PIENIĘŻNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE AKTYWNE KAPITAŁ WŁASNY REZERWY KREDYTY I POŻYCZKI INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY SEGMENTY OPERACYJNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE ORAZ OBCIĄŻENIA NA MAJĄTKU SPÓŁKI TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 53 Strona 2 z 59

3 27. ZYSK NA AKCJĘ POZOSTAŁE INFORMACJE RYZYKA DZIAŁALNOŚCI RÓŻNICE ZAPREZENTOWANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, A UPRZEDNIO OPUBLIKOWANYMI DANYMI 56 Strona 3 z 59

4 WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN tys. EUR TYTUŁ I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (14 617) (3 489) 415 III. Zysk (strata) brutto (14 277) (3 408) 631 IV. Zysk (strata) netto (17 334) (4 138) 90 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (180) (44) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 231) (16 737) (8 926) (1 023) (3 995) (2 136) VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 450 (682) (264) 109 (163) (63) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji wyemitowanych po pomniejszeniu o akcje własne XVI.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,93 0,83 1,41 0,23 0,20 0,34 Powyższe dane finansowe za I półrocze 2015, analogiczny okres 2014 roku oraz za 2014 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego na dzień: - 30 czerwca 2015 roku 4,1944 złotych / EUR 31 grudnia 2014 roku 4,2623 złotych / EUR 30 czerwca 2014 roku 4,1609 złotych / EUR. - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego: - od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku - 4,1341 złotych / EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 4,1893 złotych / EUR, od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku 4,1784 złotych / EUR. Strona 4 z 59

5 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje ogólne Nazwa i siedziba sporządzającego sprawozdanie finansowe: FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna firma skrócona: FAM GK S.A. zwana dalej Spółką lub Emitentem Wrocław, ul. Avicenny 16 Sąd Rejestrowy, nr rejestru: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr Czas trwania Spółki: Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. Miejsce prowadzenia działalności: Spółka prowadzi działalność produkcyjną w zakresie usług zabezpieczenia antykorozyjnego i produkcji obiektów modułowych, produkcji stolarki otworowej oraz konstrukcji przemysłowych na terenie Polski. Aktualnie Spółka posiada trzy zakłady usług cynkowniczych we Wrocławiu, Rawie Mazowieckiej i Obornikach. Podstawowy przedmiot działalności: Spółka prowadzi działalność w branży cynkowniczej, w trzech własnych zakładach, świadcząc usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Wśród zabezpieczanych przed korozją wyrobów znajdują się przede wszystkim bariery drogowe, stalowe konstrukcje budowlane, kraty pomostowe, systemy ogrodzeniowe. Prezentowane okresy sprawozdawcze: Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku i zawiera porównywalne dane finansowe za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku.. Strona 5 z 59

6 2. Skład osobowy zarządu i rady nadzorczej Emitenta Skład osobowy Zarządu w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: Paweł Relidzyński - Prezes Zarządu, Sławomir Chrzanowski - Członek Zarządu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku Zarząd FAM Grupa Kapitałowa SA działał w powyższym składzie. Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2015 r.: Grzegorz Bielowicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Firczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Janas Członek Rady Nadzorczej Andrzej Różycki Członek Rady Nadzorczej Jacek Przybył Członek Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działała w powyższym składzie w całym okresie sprawozdawczym. 3. Jednostki podporządkowane Na dzień roku Spółka nie posiadała podmiotów podporządkowanych podlegających konsolidacji. W dniu 30 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia przez przejęcie spółek zależnych tj.: Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o., MAG-BUD Inwestycje Sp. z o.o., Molke Sp. z o.o., PWR Investment Sp. z o.o. Jednostki podporządkowane Nazwa Metoda konsolidacji Nazwa Metoda konsolidacji Jednostki zależne Molke Sp. z o.o. Wrocław Mag-bud Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław Partnerstwo Kapitałowe Sp. z o.o. Wrocław PWR Investment Sp. z o.o. Wrocław konsolidacja pełna konsolidacja pełna konsolidacja pełna konsolidacja pełna 4. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania finansowego Pod pojęciem MSSF rozumie się, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawą o rachunkowości standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standard Board - IASB), które składają się z: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) oraz Interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SIC) Strona 6 z 59

7 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje przyjęte do stosowania na obszarze EUG, które zostały ogłoszone w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej i są obowiązujące do stosowania przy sporządzaniu sprawozdań spółek, których akcje są notowane na rynku regulowanym Unii Europejskiej (zgodnie z 4 dyrektywą RE 78/660/EWG z późniejszymi zmianami oraz 7 dyrektywą RE 83/349/EWG z późniejszymi zmianami). Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UEL z roku 2002, nr 243, poz. 1 z późniejszymi zmianami) za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie sprawozdania finansowe spółek notowanych w obrocie publicznym winny być zgodne z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (zwanymi dalej MSSF). Ustawa o rachunkowości dokonała recepcji regulacji Rozporządzenia 1606/2002 w art. 55 ust. 5 w zakresie obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek notowanych w obrocie publicznym zgodnie z MSSF oraz w art. 45 ust. 1a-1b w zakresie opcji stosowania MSSF przez inne Spółki. Datą przejścia FAM Grupa Kapitałowa S.A. na MSSF był dzień 1 stycznia 2005 roku. 5. Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 7 sierpnia 2015 r. Zarząd posiada prawo do wprowadzania poprawek do sprawozdania finansowego już po jego publikacji. 6. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Dane zawarte w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w tysiącach złotych polskich (PLN). Złote polskie stanowią walutę funkcjonalną i walutę sprawozdawczą w Spółce. 7. Kontynuacja działalności Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Według wszelkich dostępnych na dzień sporządzania raportu informacji, istnieją pełne podstawy do zastosowania zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego. Strona 7 z 59

8 8. Zdarzenia po dniu bilansowym W dniu 1 lipca 2015 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której nabyła własność (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej PLN 50 zł każdy, spółki Cynkownia Wieluń Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (KRS: ) o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł. Cynkownia Wieluń Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w segmencie cynkowniczym tożsamym z podstawowym segmentem operacyjnym jednostki. Łączna cena za udziały wyniosła zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych). Udziały stanowią cały kapitał zakładowy Cynkowni Wieluń i uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Cynkowni. Transakcja nabycia udziałów została sfinansowana przez Spółkę ze środków własnych oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji na okaziciela serii B. W dniu 1 lipca Zarząd Spółki podjął Uchwałę dotyczącą przydziału (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) siedmioletnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej i cenie emisyjnej PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda, podmiotom, które w sposób należyty dokonały zapisu i opłaciły Obligacje. W związku z powyższym, 1 lipca 2015 roku emisja Obligacji doszła do skutku, a Obligacje zostały opłacone i objęte na łączną wartość PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). W dniu 22 lipca 2015 roku nastąpiło rozliczenie Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2015 roku, łącznie przez następujące fundusze inwestycyjne: FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. O rozliczeniu Wezwania oraz o stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta Spółka została zawiadomiona w dniu 23 lipca o czym informowała w raportach bieżących w dniu 24 lipca 2015 roku. Na dzień bilansowy 30 czerwca 2015 roku stan Akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym emitenta był następujący: Akcjonariusz Łączna ilość akcji % w kapitale zakładowym Grzegorz Bielowicki ,08% FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,48% FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,90% NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,49% Strona 8 z 59

9 Na dzień publikacji śródrocznego sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2015 roku w wyniku rozliczenia wezwania z dnia 12 czerwca 2015 roku, które nastąpiło 22 lipca 2015 r. stan Akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym emitenta był następujący: Akcjonariusz Łączna ilość akcji % w kapitale zakładowym Grzegorz Bielowicki ,50% FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,56% FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,45% NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ,08% Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 5, Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS występuje jako organ zarządzający następujących funduszy: FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Poza zdarzeniami ujawnionymi powyżej nie wystąpiły żadne inne zdarzenia po dniu bilansowym, które powodowałyby konieczność wprowadzenia zmian lub ujawnienia w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. 9. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, przyjęte przy sporządzaniu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, przyjęte przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 rok są tożsame z zasadami przyjętymi przy sprawozdania finansowego za 2014 rok. Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały zaprezentowane w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok. W I półroczu 2015 roku Jednostka podjęła decyzję o zmianie zasad prezentacji danych w zakresie wynagrodzeń z tytułu premii z pozycji zobowiązań do pozycji rezerw, z uwagi na fakt, że wartości kalkulowanej premii na moment sporządzenia sprawozdania mają charakter szacunkowy Dane za poprzednie okresy sprawozdawcze zostały doprowadzone do porównywalności. W związku z połączeniem ze spółkami zależnymi, o których mowa w punkcie 3 niniejszego sprawozdania, w dniu 30 października 2014 roku rozliczonym metodą łączenia udziałów, dane porównywalne za okres I półrocza 2014 roku zostały doprowadzone do porównywalności. Ponadto w związku z podjęciem w grudniu 2014 roku decyzji o zaniechaniu działalności Zakładu Metalplast oraz malarni, dane sprawozdania z całkowitych dochodów za I półrocze 2014 roku zostały doprowadzone do porównywalności w zakresie wykazania wyniku na działalności zaniechanej. Wpływ powyższych zmian na dane porównywalne względem danych poprzednio publikowanych przedstawia nota nr 30. Strona 9 z 59

10 10. Zarządzanie ryzykiem finansowym Kierownictwo jednostki informuje, że ryzyka, którymi obarczona jest działalność FAM Grupa Kapitałowa S.A. omówione zostały w nocie 29 niniejszego sprawozdania. 11. Ważne oszacowania i osądy Szacunki Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A., wpływające na wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym, dotyczą: przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odpisów aktualizujących składniki aktywów, w tym m.in.: aktywów przeznaczonych do sprzedaży, o czym szerzej wskazano w punkcie 11 w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok, dyskonta, przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz założeń aktuarialnych używanych przy obliczaniu rezerw na odprawy emerytalne i rentowe, przyszłych wyników podatkowych, uwzględnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony podatek dochodowy, wyceny nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej, o czym szerzej wskazano w punkcie 11 w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok Zarząd Spółki nie rozpoznaje na dzień bilansowy 30 czerwca 2015 roku przesłanek dalszej utraty wartości nieruchomości inwestycyjnej, której wycenę wartości godziwej przeprowadzono na dzień 31 grudnia 2014 r. Informacje szczegółowe dotyczące wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej znajdują się w Nocie nr 2. Stosowana metodologia ustalania wartości szacunkowych opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki i jest zgodna z wymogami MSSF. Metodologia ustalania wartości szacunkowych jest stosowana w sposób ciągły względem ostatniego okresu sprawozdawczego. Zmiany odpisów aktualizujących przedstawiono w dalszej części informacji, w dodatkowych notach objaśniających do poszczególnych pozycji aktywów. 12. Zmiany polityki rachunkowości i stwierdzone błędy dotyczące lat poprzednich i ich wpływ na wynik finansowy i kapitał własny W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono błędów dotyczących lat poprzednich w dotychczas publikowanych sprawozdaniach finansowych, które miałyby wpływ na wynik finansowy lub/ i kapitał własny. Strona 10 z 59

11 13. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Oświadczenie o zgodności Niniejsze Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ("MSR") 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Sprawozdania Finansowego Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące zastosowane po raz pierwszy W I półroczu 2015 roku począwszy od stycznia 2015 roku Spółka nie zastosowała KIMSF 21 Opłaty publiczne z uwagi na brak wpływu na sprawozdanie finansowe Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji Spółka nie zastosowała żadnych standardów i interpretacji przed wejściem w życie Standardy, które nie zostały przyjęte jeszcze do stosowania przez UE MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych interpretacji, które według stanu na dzień bilansowy nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz późniejsze zmiany (dla okresów rozpoczynających się od 2018 roku). MSSF 9 wymaga, aby wszystkie aktywa finansowe wchodzące w zakres MSR 39 były wyceniane według zamortyzowanego kosztu lub wartości godziwej. Inwestycje dłużne utrzymywane w ramach modelu biznesowego, w którym za cel jest uzyskanie odpowiednich przepływów pieniężnych, na które składają się ustalone zapłaty kwot bazowych oraz odsetki są wycenianie według zamortyzowanego kosztu na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych. Wszelkie inne inwestycje dłużne jak i inwestycje kapitałowe są wyceniane w wartości godziwej na te dni. Dodatkowo, zmiany wartości godziwej inwestycji kapitałowych które nie są przeznaczone do obrotu, można prezentować w pozostałych całkowitych dochodach, przy czym w rachunku zysków i strat ujmuje się wyłącznie dywidendę. Decyzja taka jest nieodwracalna. W odniesieniu do wyceny zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik, MSSF 9 wymaga wszelkie zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych które zostały przypisane do zmian ryzyka kredytowego tego zobowiązania, prezentuje się w pozostałych całkowitych dochodach, chyba że taka prezentacja spowoduje niedopasowanie rachunkowe. Zmiany wartości godziwej przypisane do ryzyka kredytowego zobowiązania finansowego nie są przenoszone na wynik w kolejnych latach Strona 11 z 59

12 sprawozdawczych. Zgodnie z MSR 39, cała kwota zmian wartości godziwej zobowiązania finansowego wyznaczonego do wyceny w wartości godziwej przez wynik odnoszona była na wynik. Zarząd Spółki jest na etapie analizowania wpływu tego standardu na sprawozdanie finansowe. MSSF 15 Przychody z umów z klientami (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później) W maju 2014 roku wydano MSSF 15, określający jednolity model rozliczania przychodów z umów z klientami, obowiązujący wszystkie jednostki sprawozdawcze. Po wejściu w życie MSSF 15 zastąpi wytyczne dotyczące ujmowania przychodów zawarte w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną i w związanych z nimi Interpretacjach. Podstawowa zasada MSSF 15 głosi, że jednostka ujmuje przychód jako formę opisu transakcji transferu na klienta przyrzeczonych towarów lub usług w kwocie odzwierciedlającej wartość wynagrodzenia, które oczekuje się być należne w zamian za te towary lub usługi. Standard wprowadza zasadę pięciu etapów procesu ujmowania przychodów: Etap 1: Identyfikacja umów z klientami. Etap 2: Identyfikacja umownych zobowiązań do wykonania świadczeń zawartych w umowie. Etap 3: Określenie ceny transakcji. Etap 4: Alokacja ceny transakcji do umownych zobowiązań do realizacji świadczeń zawartych w umowie Etap 5: Ujęcie przychodów w chwili wypełnienia zobowiązań przez jednostkę. Zgodnie z MSSF 15 jednostka ujmuje przychód w chwili spełnienia zobowiązania do wykonania świadczeń, czyli przeniesienia na klienta kontroli nad towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego zobowiązania. MSSF 15 zawiera też znacznie bardziej restrykcyjne wytyczne dotyczące specyficznych aspektów dotyczących ujmowania przychodów. Wymaga również ujawniania szerokiego zakresu informacji. Zarząd Spółki jest na etapie analizowania wpływu tego standardu na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) Zmiany mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF 10 oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie. Zarząd Spółki jest na etapie analizowania wpływu tego standardu na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSSF 11 Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później) Zmieniona wersja MSSF 11 zawiera wytyczne dotyczące sposobu rozliczania nabycia udziałów we wspólnych operacjach stanowiących przedsięwzięcie zgodnie z definicją zawartą w MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć. W szczególności zmieniony standard nakłada obowiązek stosowania zasad rozliczania połączenia przedsięwzięć określonych w MSSF 3 i w innych standardach (np. w MSR 36 Utrata wartości aktywów w odniesieniu do testów utraty wartości ośrodków generujących przepływy pieniężne, do których alokowano wartość firmy w momencie przejęcia wspólnego działania). Te same wymogi należy stosować w przypadku utworzenia wspólnych operacji wtedy i tylko wtedy, gdy jedna ze stron wnosi do niego aportem istniejące przedsięwzięcie. Jednostka sprawozdawcza ma również obowiązek ujawnienia informacji wymaganych przez MSSF 3 i inne standardy w przypadku połączenia przedsięwzięć. Strona 12 z 59

13 Zmiany do MSSF 11 obowiązują prospektywnie w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później. Zdaniem Zarządu Spółki, zastosowanie tych zmian nie będzie miało wpływu na sprawozdania finansowe. Zmiany do MSR 16 i MSR 38 Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później) Zmodyfikowany MSR 16 zabrania stosowania metody amortyzacji w oparciu o przychody w odniesieniu do składników rzeczowych aktywów trwałych. Zmodyfikowany MSR 38 wprowadza założenie, że przychody nie stanowią odpowiedniej podstawy amortyzacji składnika aktywów niematerialnych. Założenie to można odrzucić jedynie w dwóch konkretnych przypadkach: a) kiedy składnik aktywów niematerialnych wyrażony jest jako wskaźnik przychodów albo b) jeżeli można wykazać, że przychody z danego składnika aktywów niematerialnych są silnie skorelowane z konsumpcją generowanych przez niego korzyści ekonomicznych. Zmiany te mają zastosowanie prospektywne i dotyczą okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Spółka stosuje obecnie liniową metodę amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych. Powyższe zmiany nie mają wpływu na sprawozdania finansowe jednostki, Spółka nie stosuje metod amortyzacji w oparciu o przychody. Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później). Zmiany do MSR 16 i MSR 41 wprowadzają definicję upraw roślinnych i wymagają rozliczania aktywów biologicznych, które ją spełniają, jako rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSR 16. Plony uzyskane z upraw roślinnych rozlicza się nadal zgodnie z MSR 41. Powyższe zmiany nie mają wpływu na sprawozdania finansowe jednostki, Spółka nie prowadzi działalności rolniczej. Data sporządzenia:7 sierpnia 2015 r. Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki: Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Strona 13 z 59

14 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Wyszczególnienie Nota na dzień na dzień na dzień AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Akcje i udziały w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności Należności długoterminowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem : Data sporządzenia: 7 sierpnia 2015 r. Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki : Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Strona 14 z 59

15 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (c.d.) Wyszczególnienie Nota na dzień na dzień na dzień KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY Kapitał podstawowy Akcje własne - (1 510) (1 489) Należne wpłaty na kapitał podstawowy Kapitał zapasowy z emisji akcji Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólną kontrolą Kapitał z wyceny programu motywacyjnego opcji na akcje Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na świadczenia pracownicze 11 (164) (131) (91) Kapitał rezerwowy Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 11 (35 013) (17 678) (17 678) Zysk (strata) netto roku obrotowego (17 334) 376 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania finansowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Pasywa razem : Data sporządzenia: 7 sierpnia 2015 r.. Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki : Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Strona 15 z 59

16 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WARIANT KALKULACYJNY Sprawozdanie z całkowitych dochodów (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie Nota za okres: za okres: Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk ze sprzedaży akcji jednostki zależnej ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM Podatek dochodowy 6 (35) ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 17 (172) (767) ZYSK (STRATA) NETTO Inne całkowite dochody - Składniki innych całkowitych dochodów które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty (33) 31 Zyski i straty aktuarialne (41) 38 Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów 8 (7) Składniki innych całkowitych dochodów które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków - - Inne całkowite dochody łącznie (33) 31 Całkowite dochody ogółem Data sporządzenia: 7 sierpnia 2015 r. Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki : Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Strona 16 z 59

17 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Wyszczególnienie za okres: za okres: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (140) (11) Zysk na sprzedaży akcji w jednostce zależnej - (2 004) Zmiany w kapitale obrotowym (896) (944) Zmiana stanu rezerw (214) 266 Zmiana stanu zapasów (984) (230) Zmiana stanu należności (486) (1 599) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem zobowiązań fin Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (219) (1 317) Inne korekty - (19) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (7) (34) Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (338) (424) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży akcji jednostki zależnej Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych i innych aktywów finansowych - 2 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (180) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Zbycie akcji własnych 606 Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek (14 346) (8 789) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (681) (731) Odsetki zapłacone (825) (1 203) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 231) (8 926) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 450 (264) BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 450 (264) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM Data sporządzenia: 7 sierpnia 2015 r. Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki : Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Strona 17 z 59

18 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres: Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał zapasowy z emisji akcji Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólna kontrolą Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na świadczenia pracownicze Kapitał rezerwowy Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Saldo na dzień roku (1 510) (131) (35 012) Zysk(strata) netto okresu Kapitał własny razem Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu - - Saldo po zmianach (1 510) (131) (35 012) Wypłacone dywidendy - Sprzedaż akcji własnych (905) 605 Inne (1) Razem transakcje z właścicielami (905) (1) Zysk (strata) netto w okresie: Zyski i straty aktuarialne (41) (41) Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych 8 8 Razem całkowite dochody (33) Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - Saldo na dzień roku (164) (35 013) Data sporządzenia: 7 sierpnia 2015 r. Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki: Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe: Strona 18 z 59

19 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (c.d.) SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres: Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał zapasowy z emisji akcji Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia pod wspólna kontrolą Kapitał z wyceny programu motywacyjnego opcji na akcje Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na świadczenia pracownicze Saldo na dzień roku (1 489) (122) (17 678) Kapitał rezerwowy Niepodzielony wynik z lat ubiegłych Zysk(strata) netto okresu Kapitał własny razem Zmiany zasad (polityki) rachunkowości Korekta błędu - - Saldo po zmianach (1 489) (122) (17 678) Program płatności akcjami wycena (21) (21) Razem transakcje z właścicielami (21) (21) Zysk (strata)netto w okresie: Zyski i straty aktuarialne Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych (7) (7) Razem całkowite dochody Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych) - Saldo na dzień roku (1 489) (91) (17 678) Data sporządzenia: 7 sierpnia 2015 r. Podpisy wszystkich członków Zarządu Spółki: Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe: Strona 19 z 59

20 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Grunty Prawo wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: Rzeczowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym Grunty Prawo wieczysteg o użytkowani a Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie, zaliczki Wartość bilansowa brutto na początek okresu Przyjęcia ze środków trwałych w budowie (83) Nabycia w okresie Przeniesienie na środki trwałe przeznaczone do sprzedaży - (26) (35) Przeniesione z środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zmniejszenia z tytułu sprzedaży (3) (27) Zmniejszenia z tytułu likwidacji (57) (5) (6) Wartość bilansowa brutto na koniec okresu Wartość umorzenia na początek okresu Zwiększenie amortyzacji za okres Przeniesienie na środki trwałe przeznaczone do sprzedaży (12) (15) Przeniesione z środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zmniejszenia z tytułu sprzedaży (3) (10) Zmniejszenia z tytułu likwidacji (57) (5) (6) Wartość umorzenia na koniec okresu Wartość odpisów aktualizujących na początek okresu Przeniesione z środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - (17) Wartość odpisów aktualizujących na koniec okresu Wartość netto na koniec okresu Strona 20 z 59

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo