Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów"

Transkrypt

1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa z 15

2 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty odcinek Poradnika nt. prowadzenia i rozliczania projektów w działaniu 8.1 PO IG, który poświęcony został kwestii prawidłowego rozliczania projektów. W niniejszym odcinku zaprezentowano kwestie problematyczne związane z terminami i miejscem składania dokumentacji rozliczeniowej, wypełnianiem wniosku o płatność oraz, prawidłowym przygotowaniem dokumentacji rozliczeniowej. 2 z 15

3 5. Rozliczanie projektu Prawidłowe rozliczenie wniosku o płatność jest niekiedy trudniejszego od samego ubiegania się o dofinansowanie. Wymaga bowiem od Beneficjenta gruntownej znajomości postanowień umowy o dofinansowanie. Nieznajomość przez Beneficjenta praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy niejednokrotnie komplikuje lub wręcz uniemożliwia rozliczenie projektu. PAMIĘTAJ! Zanim złożysz pierwszy wniosek o płatność zapoznaj się z zapisami zawartej umowy o dofinansowanie, szczególnie z: terminem i miejscem składania dokumentów, kwalifikowalnością kosztów, prawidłowym stosowaniem procedury dotyczącej wyboru wykonawcy, ewidencjonowaniem kosztów, osiąganiem założonych wskaźników oraz promocją projektu. 5.1 Zmiana systemu przepływów finansowych W związku z tym, że z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejął od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, po zatwierdzeniu złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność PARP wystawia zlecenie płatności, na podstawie którego Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje płatności w wysokości do 85 % kwoty dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, określony w umowie o dofinansowanie. Pozostałe 15 % kwoty dofinansowania, stanowiące środki dotacji celowej, tj. części dofinansowania pochodzącego z wkładu krajowego, przekazywane jest Beneficjentowi na dotychczasowych zasadach, czyli z rachunku PARP. Zatem Beneficjent, po zatwierdzeniu przez PARP złożonej dokumentacji rozliczeniowej otrzymuje wartość dofinansowania z dwóch różnych rachunków bankowych (do 85 % kwoty dofinansowania- z rachunku BGK, do 15 % kwoty dofinansowania- z rachunku PARP). 5.2 Terminy i miejsce składania dokumentacji rozliczeniowej Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent składa: wniosek o płatność pośrednią w terminie 30 dni od dnia zakończenia danego etapu projektu (wniosek o płatność pośrednią składany jest po każdym zakończonym etapie); wniosek o płatność końcową nie później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków. PRZYKŁAD 1: Zgodnie z umową o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się w dniu r. i kończy się w dniu r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu r. Czy wniosek o płatność końcową Beneficjent może złożyć do końca lipca 2011 r.? Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową najpóźniej w dniu zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, zatem nie później niż w dniu r. 3 z 15

4 UWAGA! W przypadku wejścia w życie umowy po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przykład: Okres kwalifikowalności wydatków zakończył się w dniu r., natomiast umowa o dofinansowanie została podpisana z Beneficjentem w dniu r. Wniosek o płatność końcową Beneficjent powinien złożyć najpóźniej w dniu r. Każdy wniosek Beneficjenta o płatność składany jest w Regionalnej Instytucji Finansującej, który po dokonanej weryfikacji i zatwierdzeniu w RIF zostaje następnie przekazany do PARP. 5.3 Prawidłowe przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent składa w RIF wypełniony za pomocą Generatora wniosków o płatność, dostępnego na stronie wniosek o płatność formie papierowej oraz elektronicznej (zapis plików Generatora wniosków o płatność na nośniku danych). Wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną, o czym rozstrzyga suma kontrolna. Do wniosku o płatność Beneficjent załącza: kopie dokumentów księgowych, potwierdzających poniesione zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu wydatki; kopie wyciągów bankowych lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta (np. potwierdzenie wykonania przelewu); kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź też inne dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy; oryginał pomocniczego zestawienia finansowego (wersja papierowa i elektroniczna), dostępnego na stronie w przypadku wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy a) oświadczenie o wypłaconych wynagrodzeniach dla pracowników w ramach projektu lub o wypłaconych obowiązkowych pozapłacowych kosztach pracy w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (nie dotyczy naboru z 2008 r.) - oświadczenie Beneficjenta, b) kopie wyciągu z listy płac lub kopie rachunku za wykonanie zlecenia/dzieła (jeśli dotyczy), c) kopie deklaracji ZUS RCX lub RCA oraz deklaracji DRA (jeśli dotyczy), d) kopię umowy określającą warunki zatrudnienia (jeśli dotyczy), e) kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń/ obowiązkowych pozapłacowych kosztów pracy i zapłatę za poniesione w ramach projektu wydatki, w wysokości wynikającej z przedstawionych dokumentów; 4 z 15

5 w przypadku zakupu szkoleń dla osób zaangażowanych w realizacji projektu związanych bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą e-usługi dodatkowo: a) kopie list obecności podpisane przez osoby uczestniczące w szkoleniach, b) kopie certyfikatów dla poszczególnych osób uczestniczących w szkoleniach (jeśli szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu bądź egzaminem); w przypadku zakupu używanego środka trwałego dodatkowo (dotyczy wyłącznie naboru z 2008 r.): a) oświadczenie sprzedającego, iż w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby Projektu, używany środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem pomocy pochodzącej ze środków publicznych, b) oświadczenie Beneficjenta, iż cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego, podobnego środka trwałego, c) oświadczenie sprzedającego określające zbywcę, środek trwały, miejsce i datę jego nabycia; oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług (w przypadku, gdy na rynku nie istnieje 3 potencjalnych dostawców); kopię umowy leasingu (dotyczy pierwszego wniosku o płatność) zawierającą harmonogram spłat rat leasingowych, jeśli finansowanie w drodze leasingu zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie. Do kopii umowy leasingu należy dołączyć oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych z tytułu leasingu oraz kopię faktury VAT dokumentującą określony zakup objęty projektem; elektroniczną wersję analiz sporządzonych w ramach projektu (wersja papierowa dostarczana jedynie na żądanie RIF lub PARP); kopię umowy najmu, w przypadku kosztów najmu pomieszczeń; oświadczenie Beneficjenta, że wszystkie koszty wyszczególnione we wniosku Beneficjenta o płatność są bezpośrednio związane z realizacją projektu (dotyczy nie tylko wniosku o płatność końcową, ale również każdego składanego wniosku o płatność pośrednią); kopię otrzymanego raportu z kontroli (gdy Beneficjent podlegał kontroli); inne dokumenty niezbędne do weryfikacji prawidłowości realizacji projektu (dostarczane na żądanie RIF lub PARP). Wszystkie dokumenty, składane przez Beneficjenta w kopii, muszą zostać poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta (zgodnie z dokumentem rejestrowym firmy, bądź stosownym pełnomocnictwem) lub przez głównego księgowego. PAMIĘTAJ! Jeśli np. druga strona dokumentu księgowego (faktury) została opisana, a jej kserokopia została załączona do wniosku o płatność, również musi zostać poświadczona za zgodność z oryginałem. 5 z 15

6 Za prawidłowo potwierdzony uznaje się dokument, na którym widnieje informacja potwierdzam za zgodność z oryginałem oraz złożony jest czytelny podpis osoby upoważnionej, bądź też jej parafka i imienna pieczątka. UWAGA! Istnieje możliwość potwierdzenia danego dokumentu tylko na pierwszej stronie, np. załączonej analizy, jednak z tym zastrzeżeniem, że każda strona ww. dokumentu musi zostać ponumerowana, a na pierwszej stronie powinna znaleźć się odpowiednia adnotacja, np. potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony nr do strony nr.... PRZYKŁAD 2: Zgodnie z dokumentem KRS osobą upoważnioną do reprezentacji spółki jest prezes zarządu łącznie z prokurentem lub jednym z członków zarządu. Wszystkie załączone przez Beneficjenta dokumenty zostały poświadczone za zgodność z oryginałem wyłącznie przez prezesa spółki. Złożone przez Beneficjenta dokumenty nie zostały prawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem, w związku z czym RIF będzie zobowiązana do wysłania do Beneficjenta stosownego pisma o uzupełnienie załączonej dokumentacji o podpis drugiej upoważnionej osoby w spółce. PRZYKŁAD 3: Beneficjent, E-kronika Malanowski, Tarkowski, Kowalski Spółka Cywilna, złożył w RIF wniosek o płatność, który na ostatniej stronie został podpisany tylko przez p. Tarkowskiego, tj. jednego ze wspólników spółki. W związku z tym, że w spółce jest trzech wspólników, każdy z nich powinien podpisać składany wniosek o płatność oraz kopie wszystkich składanych wraz z wnioskiem dokumentów. Beneficjent zostanie wezwany do złożenia prawidłowo podpisanego wniosku o płatność. Dokumenty księgowe: potwierdzają poniesione wydatki; zawierają na odwrocie: a) dekretację (jeśli Beneficjent nie prowadzi pełnej księgowości konieczne jest dostarczenie stosownego oświadczenia), b) numer księgowy, c) nazwę (tytuł) projektu, datę zawarcia i numer umowy, d) opis związku wydatku z umową (możliwość przypisania wydatku do określonej pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu), e) informację o poprawności formalnej i merytorycznej, f) informację o procencie i kwocie współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, g) adnotację o sposobie zapłaty (jeśli nie wynika to z dokumentu), h) kurs sprzedaży banku z dnia dokonania płatności (w przypadku faktur wyrażonych w walutach obcych). 6 z 15

7 Powyższe informacje powinny znajdować się na odwrocie dokumentu księgowego, jednak istnieje możliwość umieszczenie ww. informacji na oddzielnej kartce, trwale spiętej z danym dokumentem. PRZYKŁAD 4: Przykładowo opisana faktura dotycząca zakupu laptopa powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: Umowa nr UDA-POIG /09-00 z dnia r. Tytuł projektu: Jak.dojechac.pl- stworzenie nowej e-usługi Kwota dofinansowania współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ,00 zł, co stanowi 85 % łącznej kwoty przyznanego dofinansowania. Nr księgowy 12/POIG/2009 Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym Faktura nie zawiera dekretacji- Beneficjent dostarczył oświadczenie, że nie prowadzi pełnej księgowości. Faktura dotyczy kategorii wydatków Zakup środków trwałych, etap I działanie nr 3 Zakup 2 sztuk laptopów Zapłacono przelewem Dokumenty potwierdzające dokonanie przez Beneficjenta płatności związanych z realizacją projektu to: a) wyciąg bankowy: pierwsza strona wyciągu zawierająca numer rachunku bankowego oraz dane jego właściciela + strona z potwierdzeniem dokonania płatności za daną fakturę; b) potwierdzenie przelewu: wydruk elektroniczny z informacją, że nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego. Dodatkowo na potwierdzeniu przelewu powinna znaleźć się informacja, że transakcja została zrealizowana, a nie zlecona do realizacji. UWAGA! Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na opisy (tytuły) realizowanych przelewów. Każdy błąd w załączonych dokumentach powoduje, iż Beneficjent jest proszony o dostarczanie dodatkowych dokumentów/wyjaśnień, co znacznie wydłuża proces weryfikacji złożonego wniosku o płatność. PRZYKŁAD 5: Beneficjent przedstawił wraz z wnioskiem o płatność kopię faktury nr 1545/12/2009. Do faktury załączył potwierdzenie dokonania przelewu, na którym w tytule przelewu wpisano opłata za fakturę 1554/12/2009. W związku z tym, że tytuł przelewu nie koresponduje z załączoną do wniosku o płatność fakturą, Beneficjent został poproszony o dostarczenie oświadczenia od sprzedawcy, że faktura nr 1545/12/2009 została opłacona w całości przelewem dnia... PRZYKŁAD 6: Beneficjent przedstawił wraz z wnioskiem o płatność kopię faktury, na której wskazano numer rachunku bankowego, na który należy przekazać sprzedawcy środki tytułem płatności za ww. fakturę. Beneficjent dokonał płatności na rachunek inny niż wskazany na fakturze. Beneficjent został poproszony o dostarczenie wyjaśnienia, na podstawie jakiego dokumentu dokonał płatności na ww. rachunek, oświadczenia od sprzedawcy, że otrzymał środki bądź też oświadczenia od sprzedawcy, że rachunek, na który dokonano płatności jest jego rachunkiem. 7 z 15

8 UWAGA! W sytuacji, gdy na załączonych dokumentach, zwłaszcza na potwierdzeniach przelewu Beneficjent posługuje się, zamiast numerem przedłożonej faktury, numerem zamówienia lub fakturą pro forma, konieczne jest złożenie również ww. dodatkowych dokumentów, w celu weryfikacji prawidłowości dokonanej płatności. Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami Umowy o dofinansowanie (jeśli dostarczenie protokołu odbioru towarów lub usług nie jest możliwe): a) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: dokument OT; wyciąg z ewidencji środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych; b) materiały biurowe i eksploatacyjne: adnotacja na fakturze, że towar wydano bądź towar odebrałem z podpisem Beneficjenta; oświadczenie Beneficjenta, że materiały zakupione w ramach projektu zgodnie z fakturą nr zostały odebrane; c) reklama, ulotki: kopie stron w prasie świadczące o zamieszczeniu ogłoszenia, kopia przygotowanej ulotki bądź też innego materiału reklamowego; d) zakup usług telekomunikacyjnych: na fakturze VAT powinna widnieć data określająca termin, w którym usługa została zrealizowana; e) zakup usług księgowych: umowa zawarta z dostawcą usług. UWAGA! W przypadku umów zlecenie/o dzieło potwierdzeniem wykonania usługi jest wystawiony rachunek, na którym widnieją podpisy zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy. Warunki uznania płatności dokonanej kartą płatniczą: karta płatnicza musi być przypisana do rachunku bankowego Beneficjenta Wydatki poniesione za pośrednictwem prywatnej karty płatniczej np. prezesa spółki będącej Beneficjentem nie mogą stanowić wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. WYJĄTEK! Płatności dokonywane kartą płatniczą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - rachunek osobisty ww. Beneficjenta jest takim samym rachunkiem Beneficjenta, jak jego rachunek firmowy. 8 z 15

9 Przeliczanie wydatków poniesionych w walutach obcych na PLN Zgodnie z pierwotną wersją Rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Beneficjenci, którzy podpisali umowy w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 r. podczas przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej powinni zwrócić szczególną uwagę na faktury wystawione w walutach obcych. Zgodnie z pierwszym brzmieniem ww. rozporządzenia: Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania. W przypadku gdy kurs z dnia dokonania płatności jest wyższy od kursu z dnia zaksięgowania dokumentu księgowego, kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest pomniejszana o ujemne różnice kursowe. Oznacza to, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowy w ramach naboru z 2008 r. wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej powinni przeliczać na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania. W przypadku, gdy kurs z dnia dokonania płatności był wyższy od kursu z dnia zaksięgowania dokumentu księgowego, kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem powinna zostać pomniejszana o ujemne różnice kursowe. W przypadku faktur wyrażonych w walutach obcych do wniosku Beneficjenta o płatność, oprócz dowodów księgowych oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności za dany towar/usługę, konieczne jest dołączenie faktury wewnętrznej, na której wykazany będzie kurs waluty po jakim, kwoty wyrażone w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską. Należy także pamiętać, aby dostarczyć tłumaczenie faktury na język polski, jeśli faktura główna została wystawiona w języku obcym. UWAGA! Aby móc porównać kurs sprzedaż zastosowany przez bank z kursem z dnia zaksięgowania dokumentu księgowego należy dopilnować, aby na dokumentach księgowych został zamieszczony kurs waluty z dnia dokonania płatności/dołączona faktura wewnętrzna oraz tłumaczenie na język polski faktury głównej. Nabory z 2009 roku W przypadku Beneficjentów, którzy podpisali umowy w ramach późniejszych konkursów wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania. Nie ma tu zatem zastosowania problem porównywania kursów. PAMIĘTAJ! Jeśli umowa o dofinansowanie została podpisana w ramach konkursu ogłoszonego w 2008 r., a podczas realizowanego projektu wystawione zostały faktury w walutach obcych, wydatki kwalifikowane poniesione w walucie obcej należy przeliczyć na PLN po kursie sprzedaży banku realizującego przelew w dniu dokonania płatności. Jeśli kurs zastosowany przez bank będzie wyższy od kursu z dnia zaksięgowania płatności - kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem należy pomniejszyć o ujemne różnice kursowe. 9 z 15

10 5.3.1 Prawidłowe przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy Oświadczenie Beneficjenta o wypłaconych wynagrodzeniach: powinno zawierać: a) pełną informację o wypłaconym wynagrodzeniu dla konkretnego pracownika za realizację działań wyłącznie związanych z projektem, b) kwotę wynagrodzenia, c) datę dokonania płatności; powinno być zbiorczą informacją zgodną z przedstawionymi przy rozliczaniu projektu dokumentami; jest odpowiednim dokumentem do podania informacji, w jakiej części wynagrodzenie jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem. Lista płac: musi zostać zatwierdzona (podpis + pieczątka firmowa) przez osobę upoważnioną w firmie Beneficjenta. Deklaracja RCX lub RCA i DRA: sporządzana za okres, w którym nastąpiła faktyczna wypłata wynagrodzenia pracownikowi. PRZYKŁAD 7: Beneficjent wypłacił w dniu r. wynagrodzenie za miesiąc listopad pracownikowi zatrudnionemu w ramach projektu. Prawidłowa deklaracja RCX i DRA powinna zostać sporządzona w miesiącu styczniu 2010 r. za okres 12/2009. PRZYKŁAD 8: Beneficjent wypłacił w dniu r. wynagrodzenie za miesiąc listopad pracownikowi zatrudnionemu w ramach projektu. Prawidłowa deklaracja RCX i DRA powinna zostać sporządzona w miesiącu grudniu za okres 11/2009. W przypadku, gdy: umowa określająca warunki zatrudnienia została zawarta z pracownikiem przed okresem kwalifikowalności wydatków; pracownik zatrudniany jest na stanowisku niezwiązanym z realizacją Projektu (np. magazynier, recepcjonistka) zachodzi konieczność przedstawienia przez Beneficjenta dokumentu (aneks do umowy, zmiana zakresu obowiązków), na podstawie którego pracodawca oddelegował pracownika, w całości lub częściowo, do pracy przy realizacji projektu. 10 z 15

11 PRZYKŁAD 9: Pracownik zatrudniony jest w spółce Beneficjenta od r. na stanowisku manager ds. logistyki. Beneficjent w dniu r. otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się r. Komisja Konkursowa zatwierdziła wynagrodzenie informatyka jako wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem. Beneficjent przedstawił wraz z wnioskiem o płatność zawartą w dniu r. umowę o pracę ww. managerem. W związku z tym, że pracownik został zatrudniony na stanowisku niezwiązanym z realizacją projektu, jak również umowa o pracę została zawarta z managerem ds. logistyki przed okresem kwalifikowalności wydatków, Beneficjent został poproszony o dostarczenie stosownego dokumentu, potwierdzającego oddelegowanie ww. pracownika do pracy przy projekcie. Beneficjent przedstawił zawarty w dniu r. aneks do umowy o pracę, zmieniający stanowisko ww. pracownika na informatyk oraz oddelegowujący go w pełnym wymiarze czasu pracy do wykonywania obowiązków związanych z realizacją projektu. Premia regulaminowa stanowi wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem, ponieważ: tak jak wynagrodzenie brutto stanowi koszt pracodawcy określony na podstawie odrębnych zasad; regulamin wynagradzania dokładnie określa jej wysokość oraz warunki otrzymania; pracownik w przypadku jej nie otrzymania ma prawo do roszczeń. PRZYKŁAD 10: W umowie o pracę zawartej pomiędzy Beneficjentem a pracownikiem oprócz wynagrodzenia uwzględniono, że pracownik w każdym miesiącu otrzyma 1 % premii od wypracowanego przez spółkę zysku. Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność przedstawił listę płac oraz pozostałe niezbędne dokumenty. Na liście płac oprócz podstawowego wynagrodzenia w każdym miesiącu widnieje inna kwota wypłaconej pracownikowi premii, którą Beneficjent uznaje za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem. W związku z tym, że w umowie o pracę została dokładnie określona wysokość premii (1% od wypracowanego zysku spółki) oraz warunki jej otrzymania (otrzymuje zawsze wtedy, gdy wypracowany jest zysk), a pracownik w przypadku jej nie otrzymania ma prawo do roszczeń, ww. premię należy uznać za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem. Premia uznaniowa nie stanowi wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem, ponieważ: ma charakter nagrody i jest zależna od decyzji pracodawcy; jej wysokość nie ma odzwierciedlenia w umowie zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą; w przypadku nie otrzymania premii uznaniowej brak uregulowań prawnych, wobec których pracownik mógłby wystąpić z roszczeniem. 11 z 15

12 PRZYKŁAD 11: Beneficjent zawarł z pracownikiem umowę o pracę, w której określono wynagrodzenie pracownika na poziomie 5 000,00 zł brutto miesięcznie. Na liście płac przedłożonej przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność oprócz wynagrodzenia brutto widnieje należna i wypłacona pracownikowi premia w wysokości 2 000,00 zł brutto, którą Beneficjent uznał za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem. Z przedłożonych przez Beneficjenta wyjaśnień wynika, że ww. premię pracownik otrzymał, ponieważ pracodawca był zadowolony z efektów jego pracy w danym miesiącu. Z regulaminu wynagradzania natomiast wynika, że pracodawca może (ale nie musi) przyznać pracownikowi premię uznaniową za wyjątkowe osiągnięcia, o których decyduje on sam. W związku z tym, że w umowie o pracę nie została określona wysokość oraz zasady przyznawania premii, wypłacona pracownikowi premia ma charakter nagrody, jej przyznanie zależne jest wyłącznie od decyzji pracodawcy, a pracownik w przypadku jej nie otrzymania nie ma podstaw prawnych do wystąpienia z roszczeniem wobec pracodawcy, ww. wydatek nie może zostać uznany za kwalifikujący się do objęcia wsparciem. Zatem wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem jest wyłącznie określone w umowie o pracę wynagrodzenie brutto pracownika Prawidłowe przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie wydatków związanych z zakupem licencji Jeśli wydatek związany z zakupem licencji (np. pięcioletniej) zostanie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, wówczas w całości uznawany jest za kwalifikujący się do objęcia wsparciem Prawidłowe przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie wydatków związanych z zakupem usług hostingu Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem związane z bieżącą działalnością Beneficjenta mogą zostać uznane wyłącznie w zakresie, w jakim dotyczą okresu kwalifikowalności wydatków. PRZYKŁAD 12: Zgodnie z umową hostingową usługa hostingu została zakupiona na okres 2 lat. Okres kwalifikowalności obejmuje jednak 18 miesięcy. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem mogą zostać uznane proporcjonalnie (18/24) do kwoty poniesionej z tytułu tego wydatku. 5.4 Prawidłowe wypełnianie wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dostępna jest na stronie jak również w Generatorze wniosków o płatność. Poniżej prezentujemy sposób wypełniania tylko tych punktów wniosku o płatność, w których najczęściej popełniane są błędy przez Beneficjentów: pkt 7- należy podać numer umowy o dofinansowanie (końcówka -00), niezależnie od ilości podpisanych aneksów; 12 z 15

13 pkt 9- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem powinna być równa sumie wydatków z kolumny 8 w pkt 11 wniosku o płatność; pkt 13- w kolumnie 1 należy wypisać wszystkie działania w ramach każdego etapu projektu (nie wpisujemy np. etap I, ale zakup komputera, zakup usług telekomunikacyjnych, itd.). Jednocześnie w pkt 13 wniosku o płatność, niezależnie od tego, czy zrealizowany został tylko I etap projektu, który obecnie rozliczamy, wymieniamy wszystkie działania w ramach wszystkich etapów; pkt 17- harmonogram wydatków na kolejne kwartały powinien obejmować wydatki kwalifikowane, jakie Beneficjent planuje wykazać w kolejnych wnioskach o płatność, bez uwzględniania wydatków przedstawionych w obecnie składanym wniosku; pkt 20- jeżeli miejsce przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu jest inne, niż siedziba Beneficjenta, konieczne jest, aby Beneficjent przy składaniu pod wnioskiem o płatność podpisu przystawił pieczątkę z adresem firmy. wniosek o płatność musi zostać podpisany czytelnie bądź też parafowany wraz z przystawioną pieczątką imienną osoby upoważnionej do reprezentacji Beneficjenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub stosownym pełnomocnictwem. 5.5 Wybór wykonawcy Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia r. Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień publicznych w ramach projektu, gdy wymóg jej stosowania wynika z art. 3 ww. ustawy. Jednocześnie należy podkreślić, iż wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem powinny być ponoszone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Tym samym Beneficjent zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową. Jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, o której mowa powyżej, w przypadku zakupu jednego asortymentu od jednego dostawy, które wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, dokonuje ww. zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę. UWAGA! Dokumenty z przeprowadzonego wyboru wykonawcy (co najmniej 3 oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe) Beneficjent przedstawia na żądanie RIF, PARP oraz innych uprawnionych instytucji, szczególnie w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów oraz każdorazowo podczas przeprowadzanej u Beneficjenta kontroli w miejscu realizacji projektu. PRZYKŁAD 13: Beneficjent zakupił w ramach projektu oprogramowanie specjalistyczne za kwotę ,00 zł netto. Podczas przeprowadzanej u Beneficjenta kontroli w miejscu realizacji projektu Beneficjent został poproszony o przedstawienie 3 ofert na zakup ww. oprogramowania oraz zapytań ofertowych skierowanych do ww. dostawców. 13 z 15

14 5.6 Podsumowanie Schemat postępowania w celu prawidłowego rozliczenia wydatku związanego z zakupem komputera: 1. wydatek musi zostać poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, zakupiony w terminie zgodnym z Harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu; 2. w sytuacji, gdy wartość zakupionego sprzętu przekracza kwotę euro, konieczne jest uprzednie przeprowadzenie postępowania ofertowego (uzyskanie co najmniej 3 ofert od potencjalnych dostawców w odpowiedzi na skierowane do nich zapytania ofertowe); 3. Beneficjent dokonuje zakupu komputera, otrzymuje od sprzedawcy fakturę, a następnie dokonuje stosownej płatności za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta (jeśli przed otrzymaniem faktury wystawiona została faktura pro forma, bądź też zapłata nastąpiła przed otrzymaniem faktury na podstawie złożonego zamówienia, konieczne jest dostarczenie przez Beneficjenta ww. dokumentów związanych z dokonanym zakupem); 4. Beneficjent opisuje na odwrocie otrzymaną od sprzedawcy fakturę, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, następnie sporządza kopię i potwierdza ją po obu stronach za zgodność z oryginałem i wraz potwierdzeniem przelewu składa w RIF w terminie zgodnym z umową razem z wnioskiem o płatność; 5. oprócz faktury i potwierdzenia zapłaty, w celu prawidłowego rozliczenia wydatku związanego z zakupem komputera konieczne jest złożenie przez Beneficjenta dokumentu OT, bądź wyciągu z ewidencji środków trwałych; 6. w przypadku faktur wyrażonych w walutach obcych do wniosku o płatność konieczne jest dołączenie tłumaczenia faktury na język polski, jeśli faktura główna została wystawiona w języku obcym oraz faktury wewnętrznej, na której wykazany będzie kurs waluty po jakim, kwoty wyrażone w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską; 7. w przypadku błędów lub braków w złożonej dokumentacji RIF/PARP wysyła do Beneficjenta stosowne pismo z prośbą o uzupełnienie/wyjaśnienie; 8. weryfikacja złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność może zostać wstrzymana, gdy np. niezbędne okazuje się uzyskanie opinii Zespołu Prawnego, bądź konieczne jest zawarcie stosownego aneksu do umowy umożliwiającego prawidłowe rozliczenie projektu. Beneficjent zostaje pisemnie poinformowany o ww. wstrzymaniu; 9. kompletna dokumentacja rozliczeniowa, zatwierdzona przez RIF kierowana jest do PARP; 10. PARP zatwierdza otrzymaną dokumentację i wystawia zlecenie płatności, na podstawie którego Beneficjent otrzymuje środki, zarówno te pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i te pochodzące z dotacji 14 z 15

15 celowej. 15 z 15

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy trzeci

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania. Działanie 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania. Działanie 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania Działanie 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczenie projektu - zgodnie 7 umowy o dofinansowanie Terminy rozliczania Projektu: Płatność zaliczkowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 11 Szanowni Państwo, Prezentujemy szósty

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy siódmy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego

I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego Małe jest piękne tworzę własną firmę Beneficjent : Gmina Strzelce Krajeńskie Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Umowa o dofinansowanie 1 Zadania RIF Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) właściwa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Wysokośd dotacji, sposób płatności, okres realizacji inwestycji Harmonogram rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FINANSOWE ROZLICZENIE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z POŻYCZKI ORAZ ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 listopada 2012 r.

Warszawa, 28 listopada 2012 r. System finansowania i rozliczania projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program PolskoPolsko-Izraelski Warszawa, 28 listopada 2012 r. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 ze środków Instytutu Książki

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 ze środków Instytutu Książki Załącznik nr 2 pola zacienione wypełnia Instytut Książki Numer rejestru Instytutu Książki: Data wpływu do Instytutu Książki: Nabór, nr: Miejscowość Data Pieczęć wnioskodawcy Raport z wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 9 Szanowni Państwo, Prezentujemy czwarty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Program Ministra 1 Priorytet 1 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (IV nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW Rzeszów, 2.03.2015 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego NGO, JST CZĘŚĆ IV: SYSTEM RAPORTOWANIA I PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie www.fapa.org.pl.

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie www.fapa.org.pl. Wykaz najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów we Wnioskach beneficjentów o płatność Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 12 RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo