Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus"

Transkrypt

1 Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus

2 Podstawowe informacje

3 Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Firmowe Plus Rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej oraz do korzystania z dodatkowych usług BP S.A. oferowanych wraz z rachunkiem (na warunkach określonych przez BP S.A. w odrębnych uregulowaniach).

4 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Jest rachunkiem bieżącym przeznaczonym dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów) prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą i służy do rozliczeń z tytułu tej działalności (np. otrzymywania zapłaty za wystawione faktury, zapłaty podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaty za dostawy). Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania poza granicami Polski

5 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Może być prowadzone dla osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zakładający Pocztowe Konto Firmowe mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko na zasadzie spółki prawa cywilnego (spółki cywilne), nie posiadającej osobowości prawnej. Pocztowe Konto Firmowe nie może być oferowane np.: Spółkom prawa handlowego Stowarzyszeniom Parafiom Spółdzielniom mieszkaniowym Wspólnotom mieszkaniowym Fundacją charytatywnym Związkom zawodowym

6 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Może być prowadzone dla osób fizycznych wykonujących wolny zawód czyli: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, felczera, maklera papierów wartościowych, nauczyciela udzielającego lekcji na godziny, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego, technika dentystycznego.

7 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Niektóre z osób wykonujących wolny zawód nie muszą zarejestrować działalności gospodarczej, mogą posiadać jedynie zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu wydane przez organ właściwego samorządu zawodowego (np. Izbę Lekarską).

8 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Może być prowadzone dla rolników, także dla tych, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Służy do rozliczeń z tytułu działalności rolniczej np.: do otrzymywania zwrotów podatku VAT oraz otrzymywania zapłaty za dostawę produktów rolnych (z mleczarni, skupu żywca), zapłaty za pasze, do rozliczeń z tytułu prowadzenia agroturystyki itp. Na rachunek ten mogą wpływać także środki pomocowe oraz dopłaty bezpośrednie z UE.

9 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Rachunek przeznaczony jest dla maksymalnie dwóch osób fizycznych prowadzących wspólnie działalność gospodarczą : posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby oddzielnie nawet jeśli są małżeństwem) lub w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wykonujących wolny zawód, będących rolnikami lub osobami prowadzącymi działy specjalne produkcji rolnej.

10 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Na rachunek Pocztowe Konto Firmowe nie mogą być dokonywane wpłaty z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych.

11 Taryfa opłat i prowizji wybrane pozycje: PKF PKF Plus prowadzenie rachunku 15 zł 25 zł aneks 15 zł 0 zł ustanowienie/ odwołanie pełnomocnictwa przelew na rachunek w innym banku zlecony osobiście / korespondencyjnie papierowy przelew telefoniczny przez konsultanta przelew IVR przelew Pocztowy zł 0 zł 5 zł 20 przelewów po 0 zł 2 zł 0,5 zł 0,5 zł realizacja zlecenia stałego 0,5 zł 0 zł realizacja polecenia zapłaty 1 zł 10 PZ po 0 zł dostarczenie gotówki na podstawie zlecenia wypłaty 15 zł 5 razy po 0 zł wydanie dokumentów płatniczych 5 zł 0 zł zapytanie o saldo przez konsultanta 0,5 zł 0 zł pakiet 4 zapytań o saldo SMS 1 zł 0 zł Opłata za kartę VBE 3 zł lub 5 zł 0 zł

12 Pocztowe Konto Firmowe dokumenty Dokumenty niezbędne do założenia Pocztowego Konta Firmowego to: dla rezydentów - ważny dowód osobisty lub ważny paszport, dla nierezydentów ważny paszport zagraniczny oraz dodatkowo złożenie Oświadczenia dla Nierezydentów,

13 Pocztowe Konto Firmowe dokumenty Działalność gospodarcza: decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (o ile jest nadany) umowę o zawarciu spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców oraz zezwolenie lub koncesję jeżeli podjęta działalność wymaga jej uzyskania.

14 Pocztowe Konto Firmowe dokumenty Rolnicy: decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego lub umowę dzierżawy w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego (tzw. nakaz płatniczy), zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (jeśli jest nadany).

15 Pocztowe Konto Firmowe dokumenty Wolne zawody: decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (jeśli jest nadany), wydane przez właściwe organy samorządu zawodowego zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu oraz formie prawnej wykonywania zawodu.

16 prowadzony w złotych polskich, kapitalizowany kwartalnie Pocztowe Konto Firmowe - cechy rachunku (raz na kwartał naliczane i dopisywane są odsetki), oprocentowany stawką zmienną (obecnie 0,00%, - może ulec zmianie ), nie ma wyznaczonego minimum wpływu oraz obrotu, możliwość współposiadania (PKF prowadzony maksymalnie dla dwóch współwłaścicieli wspólnie prowadzących działalność gosp./wolny zawód /gospodarstwo rolne), brak możliwości cesji (środki zgromadzone na rachunku nie mogą być zabezpieczeniem-gwarancją umów zawieranych przez właściciela rachunku).

17 Pocztowe Konto Firmowe - produkty towarzyszące lokaty w rachunku, kredyt w rachunku, debet w rachunku, karta płatnicza VISA BUSINESS ELECTRON, Pocztowy24, Pocztowy SMS.

18 Pocztowe Konto Firmowe - funkcjonalność rachunku Funkcje finansowe: wpłaty i wypłaty gotówkowe wypłaty w miejscu pobytu (cykliczne i epizodyczne) transakcje gotówkowe i bezgotówkowe kartą: VISA BUSINESS ELECTRON przelew standardowy (złożony bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym, korespondencyjny, telefoniczny, IVR, Pocztowy24) przelew akceptowany przelew w walucie obcej polecenie zapłaty przelew w formie zlecenia stałego zlecenie zablokowania środków na lokatę

19 Pocztowe Konto Firmowe - funkcjonalność rachunku Funkcje niefinansowe: zamówienie/ zastrzeżenie karty płatniczej zastrzeżenie dotychczasowego i zamówienie nowego hasła możliwość zdefiniowania listy kontrahentów możliwość uzyskania dozwolonego debetu ustanowienie współwłasności rachunku ustanowienie pełnomocnika do rachunku uzyskanie informacji o saldzie i operacjach na rachunku (telefonicznie, faksem, w UP i za pomocą Pocztowy24 lub PocztowySMS) zgłaszanie zmiany danych (tryb uzależniony od wagi danych) składanie reklamacji

20 Umowa rachunku

21 Pocztowe Konto Firmowe Umowa Rachunku Zawierana przez klientów we wszystkich Urzędach Pocztowych (UP), Banku lub w domu za pośrednictwem upoważnionych pracowników UP. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Oprocentowanie rachunku jest zmienne, na dzień dzisiejszy wynosi: dla PKF 0,00 %

22 Pocztowe Konto Firmowe Umowa Rachunku Umowa podpisywana jest przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu i na rzecz Banku. Wówczas Klientowi oddawany jest jeden egzemplarz Umowy z już nadanym numerem rachunku bankowego (NRB) a drugi egzemplarz odsyłany jest do Banku. W przypadku braku takiej osoby w UP, pracownik Poczty potwierdza własnoręczność podpisów Klienta i odsyła obie umowy do Banku.

23 Umowa rachunku obsługa papierowa

24 Wybierz rodzaj rachunku Dane Posiadacza Dane Współposiadacza w przypadku rachunku wspólnego

25 Dane firmy Rezygnacja z umowy o kartę płatniczą. Posiadacz składa podpis TYLKO WTEDY, GDY NIE CHCE OTRZYMAĆ KARTY PŁATNICZEJ Dane korespondencyjne, rezygnacja z wyciągów, zgoda na sprawdzanie salda i historii operacji w UP, kontaktowy UP Data, podpis Posiadacza/Posiadaczy

26 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Umowie - przesłanie obu egzemplarzy Umowy do Banku, - po podpisaniu w Banku jeden egzemplarz Umowy odsyłany jest do Klienta Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Umowie - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Umowy za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Umowy do Banku, - drugi egzemplarz Umowy przekazujemy Klientowi

27 JEŚLI POSIADACZEM RACHUNKU POCZTOWE KONTO FIRMOWE MA BYĆ NIEREZYDENT, WYPEŁNIJ DRUK OŚWIADCZENIE DLA NIEREZYDENTÓW. DRUK DOŁĄCZ DO UMOWY I WYŚLIJ DO BANKU. x S mith Nelly Londyn Andrew Wielka Brytania BRAK NADAN EGO NIPU PASZPORT ZAGRANICZNY UK2007/ Wielka Brytania Data przyjęcia formularza Podpis Posiadacza Podpis pracownika i pieczątka Datownik

28 Umowa rachunku obsługa w systemie

29

30 Wybierz z listy wyboru Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Zaznacz Dodaj celem wprowadzenia danych Posiadacza

31 Sprawdź, czy Klient jest już w bazie danych Banku. W tym celu wpisz tylko PESEL Klienta i zaznacz Identyfikuj. Jeśli dane Klienta zostały zidentyfikowane lecz są niekompletne lub nieaktualne (np. nr starego dowodu osobistego), zaznacz Anuluj i przejdź do operacji Zmiana danych. Jeśli dane Klienta są aktualne, zapytaj czy Klient życzy sobie kartę płatniczą.

32 Pamiętaj, aby przy wprowadzaniu danych Klienta wskazać typ Klienta jako 15-Osoby prywatne

33 Jeśli rachunek zakładany jest dla jednego właściciela, przejdź Dalej. Jeśli rachunek ma być wspólny, powtórz procedurę i Dodaj dane kolejnego Klienta

34 Uzupełnij wszystkie wymagane dane firmy. Teraz jako typ klienta zaznacz rodzaj odbiorcy Pocztowego Konta Firmowego i przejdź Dalej

35 Wybierz typ rachunku (Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus), wprowadź numer PESEL sprzedawcy, zaznacz chęć otrzymywania wyciągów oraz czy Klient chciałby sprawdzać swój stan rachunku i operacje w Urzędzie Pocztowym

36 Wyciągi w formie korespondencyjnej są wysyłane przez Bank raz na miesiąc. Wyciągi są bezpłatne. Jeśli Klient będzie korzystał z bankowości elektronicznej (Pocztowy24, PocztowySMS), zasugeruj Klientowi rezygnację z otrzymywania wyciągów Przekonaj Klienta, aby wyraził zgodę na sprawdzanie salda i historii operacji na swoim koncie w Urzędzie Pocztowym. Wyjaśnij Klientowi, że operacja sprawdzenie salda może być wykonana tylko przez Posiadacza lub jego Pełnomocnika.

37 Przejdź Dalej

38 Sprawdź, czy dane Pełnomocnika są już w bazie danych Banku. W tym celu wpisz tylko PESEL i zaznacz Identyfikuj. Jeśli danych Pełnomocnika nie ma w bazie Banku, uzupełnij wymagane pola. PAMIĘTAJ, że aby ustanowić Pełnomocnika, w chwili zakładania rachunku Pełnomocnik musi być obecny na UP celem złożenia podpisu. Jeśli Pełnomocnik nie będzie dopisywany do rachunku, przejdź Dalej

39 Wprowadź stopień pokrewieństwa oraz datę obowiązywania Pełnomocnictwa, jeśli ma być ustanowione na czas określony. Przejdź Dalej

40 Jeśli Posiadacz chciałby korzystać ze zlecenia wypłaty, np. z dostarczania pieniędzy do domu lub firmy przez listonosza, zaznacz Dodaj.

41 Wskaż dzień realizacji zlecenia wypłaty oraz kwotę (jeśli zlecenie wypłaty ma być realizowane na wskazaną kwotę). Jeśli gotówka ma być dostarczana pod wskazany adres, wpisz numer okręgowy UP, który na wskazanym terenie posiada służbę doręczeń. ZLECENIE WYPŁATY NA WSKAZANĄ KWOTĘ

42 Jeśli Posiadacz pragnie otrzymywać pieniądze do wysokości środków na rachunku, zaznacz odpowiednią opcję. Wskaż kwotę minimalną, poniżej której zlecenie wypłaty nie zostanie zrealizowane. ZLECENIE WYPŁATY DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW NA RACHUNKU

43 Jeśli Klient chciałby otrzymywać pieniądze częściej niż raz w miesiącu, Dodaj kolejne zlecenie wypłaty lub przejdź Dalej

44 Jeśli Klient chciałby otrzymywać wynagrodzenie lub emeryturę/rentę bezpośrednio na rachunek, wprowadź Dyspozycję przelewania wynagrodzenia

45 Wprowadź dane zakładu pracy oraz określ w jakim stopniu świadczenie ma być przekazywane na rachunek.

46 Wyślij dane do Banku. Jeśli istnieje potrzeba przejścia do poprzednich kroków, skorzystaj z opcji Powrót

47 Dane zweryfikowane przez Bank. Wydrukuj Umowę założenia rachunku

48 Umowa drukuje się w dwóch egzemplarzach. Numer Rachunku Bankowego (NRB) Dane Posiadacza/ Współposiadaczy Postanowienia ogólne

49 Rezygnacja z umowy o kartę płatniczą. Posiadacz składa podpis TYLKO WTEDY, GDY NIE CHCE OTRZYMAĆ KARTY PŁATNICZEJ Podpisy Posiadacza/Posiadaczy

50 Ustanowienie Pełnomocnictwa Podpis Posiadacza/Posiadaczy Podpis Pełnomocnika

51 Ustanowienie zlecenia wypłaty Podpis Posiadacza

52 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na wszystkich dokumentach - przesłanie do Banku kompletu dokumentów, - po podpisaniu w Banku jeden egzemplarz Umowy odsyłany jest do Klienta Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na wszystkich dokumentach - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dokumentów za Bank, - przesłanie jednego kompletu dokumentów do Banku, - drugi komplet dokumentów przekazujemy Klientowi

53 Jeśli wydruk jest poprawny i Klient podpisał Umowę, zaakceptuj dane.

54 Podsumowanie dokonanej operacji Numer rachunku bankowego Numer klienta

55 Kontrola salda

56 Celem sprawdzenia stanu środków na rachunku bądź historii operacji wybierz formatkę 650 Kontrola salda

57 Wybierz z pola wyboru jedną z opcji: kontrola salda czy historia operacji na rachunku. Wybierz również rodzaj rachunku: Pocztowe Konto Osobiste czy Pocztowe Konto Firmowe

58 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie pamięta, wprowadź PESEL Klienta i Wyślij dane do Banku

59 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

60 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby sprawdzającej stan środków na rachunku i Wyślij dane do Banku

61 BŁĄD: Brak zgody na pobranie informacji dla umowy... Taki komunikat oznacza, że podczas zakładania rachunku, Posiadacz nie wyraził zgody na udostępnianie salda w UP. Proces nie może być kontynuowany! Celem umożliwienia usługi Posiadacz powinien skontaktować się z Bankiem telefonicznie lub udać się do Oddziału

62 Jeśli Posiadacz podczas zakładania rachunku wyraził zgodę na udostępnianie salda w UP, wyświetli się saldo środków na rachunku. Można również wydrukować saldo Wolne środki: suma środków pozostających aktualnie do dyspozycji tyle można by było wypłacić Saldo: suma środków na koncie (może zawierać nierozliczone transakcje, np. wypłaty z bankomatu) Blokady: suma środków z transakcji, które nie są jeszcze zaksięgowane SALDO = WOLNE ŚRODKI + BLOKADY Limity do wykorzystania: suma środków z przyznanego limitu kredytowego lub debetu w ramach rachunku Zaległości: suma zobowiązań Posiadacza wobec Banku (jeśli występują zaległości, saldo na rachunku jest ujemne)

63 Stan rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, drugi jest dla UP. UWAGA! WYDRUKU STANU RACHUNKU NIE POTWIERDZAMY DATOWNIKIEM ANI PIECZĄTKĄ BANKU

64 Historia operacji na rachunku

65 Celem sprawdzenia stanu środków na rachunku bądź historii operacji wybierz formatkę 650 Kontrola salda

66 Wybierz z pola wyboru opcję historia operacji na rachunku. Wybierz również rodzaj rachunku: Pocztowe Konto Osobiste czy Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie pamięta, wprowadź PESEL Klienta i Wyślij dane do Banku.

67 Określ skrajne daty dla sprawdzenia historii operacji na rachunku i przejdź Dalej

68 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

69 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby sprawdzającej stan środków na rachunku i Wyślij dane do Banku

70 BŁĄD: Brak zgody na pobranie informacji dla umowy... Taki komunikat oznacza, że podczas zakładania rachunku, Posiadacz nie wyraził zgody na udostępnianie salda w UP. Proces nie może być kontynuowany! Celem umożliwienia usługi Posiadacz powinien skontaktować się z Bankiem telefonicznie lub udać się do Oddziału

71 Jeśli Posiadacz podczas zakładania rachunku wyraził zgodę na udostępnianie salda i historii operacji w UP, wyświetli się historia operacji na rachunku. W razie potrzeby, możemy wydrukować Klientowi saldo środków na rachunku

72 Stan rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, drugi jest dla UP. UWAGA! WYDRUKU STANU RACHUNKU NIE POTWIERDZAMY DATOWNIKIEM ANI PIECZĄTKĄ BANKU

73 Możemy również wydrukować Klientowi zestawienie operacji na rachunku (wyciąg). UWAGA! WYDRUK OPERACJI KOSZTUJE 10 PLN. Prowizja jest pobierana bezpośrednio ze środków na rachunku

74 Informacja o operacjach drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, jest dla UP. Datownik i podpis pracownika

75 Jeśli Klient potrzebuje potwierdzenia dokonania operacji na rachunku, możemy wydrukować dla Klienta wtórnik. UWAGA! WTÓRNIK KOSZTUJE 10 PLN. Prowizja jest pobierana bezpośrednio ze środków na rachunku

76 Wtórnik dokumentu drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, jest dla UP. Datownik i podpis pracownika

77 Jeśli wydruk wtórnika jest prawidłowy, zaakceptuj dane

78 Wpłata na rachunek

79 Pocztowe Konto Firmowe - wpłaty na rachunek Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie: gotówkowej w kasach Banku, UP oraz kasach innych banków, bezgotówkowej w drodze przelewu z innych rachunków lub jako polecenie wypłaty z zagranicy. Posiadacz nie może odmówić przyjęcia wpłaty na własny rachunek. Podstawą identyfikacji jest tylko i wyłącznie numer rachunku (NRB) beneficjenta płatności. Wysokość wpłat jest nieograniczona.

80 Pocztowe Konto Firmowe -wpłaty na rachunek Wszystkie wpłaty na rachunki o numerach: DWO Xx xxxxxxxx2xxxxxxx Xx xxxxxxxx3xxxxxxx PKF ROR rejestruje się w systemach okienkowych jako wpłaty PLUS na: formatce 284 System Poczta Gdańsk formatce 384 System Poczta 2000 z MBP System Poczta 2000 System epoczta z MBP System epoczta

81 Wypłata z rachunku

82 Pocztowe Konto Firmowe - wypłaty z rachunku Wypłaty gotówkowe mogą zostać zrealizowane na podstawie: dyspozycji ustnej składanej w UP i jednostkach Banku, formularzy wypłaty dostępnych w UP i jednostkach Banku (w miejscu numeru formularza wpisuje się nr dokumentu tożsamości), zlecenia wypłaty, przekazu pocztowego z rachunku (Infolinia), przy użyciu kart płatniczych (wypłata z bankomatów, POS-ów na UP).

83 Pocztowe Konto Firmowe - wypłaty z rachunku Wypłaty bezgotówkowe mogą zostać zrealizowane w formie: polecenia przelewu na dowolny inny rachunek w złotówkach, polecenia przelewu na dowolny rachunek w walucie obcej, zlecenia stałego polecenia zapłaty zapłaty za towary lub usługi przy użyciu karty płatniczej. Minimalna kwota wypłaty z rachunku wynosi 10 zł

84 Wypłata z rachunku obsługa papierowa

85 JAN KOWALSKI TRANSPORT LUBLIN ZIELONA 1 / ,00 PIĘĆSET ZŁOTYCH 0/100 JAN KOWALSKI WYPŁATY Z POCZTOWYCH KONT ODBYWAJĄ SIĘ BEZ PROWIZJI! /2008 APM Jan Kowalski Jankowska FORMULARZ WYPŁATY WYSYŁANY NIE DO BANKU A DO COP!!!

86 Wypłata z rachunku obsługa w systemie

87

88 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo), numer dokumentu tożsamości oraz kwotę wypłaty i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie zna NRB lub nr klienta, wprowadź cechy dokumentu tożsamości i Identyfikuj Klienta a następnie Wyślij celem znalezienia numeru rachunku.

89 Zweryfikuj dane dysponenta z danymi z dokumentu tożsamości Klienta. Pamiętaj, że wypłat z rachunku mogą dokonać tylko: Posiadacz, Współposiadacz lub Pełnomocnik

90 Wydrukuj dowód wypłaty z rachunku, w przypadku gdy Klient nie posiada wypisanego formularza wypłaty. Jeśli Klient posiada formularz wypłaty, wpisz na nim numer UIO.

91 Dowód wypłaty z rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, drugi odeślij do komórki przelewów. Podpis Klienta Datownik i podpis pracownika

92 Jeśli dane na wydruku są poprawne i Klient podpisał dowód wypłaty, zaakceptuj dane

93 Podsumowanie dokonanej operacji

94 Anulowanie autoryzacji wypłaty

95 Celem anulowania autoryzacji wypłaty z rachunku odszukaj operację wypłaty w wykazie operacji kasjera i wyświetl szczegóły operacji

96 Jeśli autoryzacja wypłaty nastąpiła w dniach poprzednich lub została wykonana przez innego kasjera, skorzystaj z formatki 697-Anulowanie autoryzacji

97 Wybierz z pola wyboru typ wypłaty, jaką należy anulować. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub modulo. Wprowadź kwotę, numer autoryzacji wypłaty oraz powód anulowania wypłaty i Wyślij dane do Banku

98 Jeśli dane autoryzacji są zgodne, zaakceptuj

99 Wydrukuj potwierdzenie anulowania autoryzacji

100 Anulowanie autoryzacji wypłaty z rachunku drukuje się na jednej stronie w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany przez pracownika i kontrolera (kierownika zmiany, naczelnika) zostaje w UP, drugi odsyła się do Banku.

101 Zlecenie wypłaty

102 Zlecenie wypłaty jest dyspozycją Posiadacza rachunku, polegającą na zleceniu Bankowi dyspozycji cyklicznej lub jednorazowej wypłaty środków pod wskazanym przez Posiadacza adresem. Zlecenie wypłaty może być złożone przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie (przy podpisaniu Umowy lub w terminie późniejszym). Złożone zlecenie wypłaty skutkuje najwcześniej w kolejnym dniu roboczym. Posiadacz składa zlecenie: pisemnie w UP, w jednostce Banku lub przesyła pisemne zlecenie do Banku bądź zgłasza telefonicznie w Banku (Infolinia). Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty

103 Posiadacz może zdefiniować zlecenie wypłaty jako: zlecenie wypłaty na wskazaną kwotę Posiadacz podaje konkretną kwotę zlecenia, którą Bank wypłaci za pośrednictwem listonosza, nawet wtedy, jeśli na rachunku będzie więcej środków, Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty zlecenie wypłaty do wysokości środków Posiadacz podaje minimalną kwotę zlecenia, powyżej której Bank wypłaci za pośrednictwem listonosza kwotę odpowiadającą wysokości środków zgromadzonych na rachunku (do wysokości salda na rachunku z uwzględnieniem granicznej kwoty przekazu pieniężnego).

104 Przykład: Zlecenie wypłaty na wskazaną kwotę: Właściciel konta otrzymuje świadczenie w kwocie 1225 zł na piąty dzień każdego miesiąca. Złożone zlecenie wypłaty opiewa na kwotę 900 zł na piąty dzień każdego miesiąca. Na termin piątego dnia każdego miesiąca listonosz dostarczy wskazaną przez Właściciela kwotę zlecenia wypłaty w wysokości 900 zł. (mimo iż na rachunku saldo wynosiło 1225 zł reszta środków pozostaje na rachunku) Zlecenie wypłaty do wysokości środków: Właściciel konta otrzymuje świadczenie w kwocie 1225 zł na piąty dzień każdego miesiąca. Dodatkowo kilka dni temu wpłynął na konto zwrot nadpłaconego podatku w wysokości 500 zł. Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty Złożone zlecenie wypłaty opiewa na kwotę do wysokości środków na piąty dzień każdego miesiąca. Na termin piątego dnia miesiąca listonosz wypłaci Właścicielowi 1725 zł (1225 zł zł), czyli sumę wszystkich środków pozostających na rachunku.

105 Minimalna kwota zlecenia wypłaty wynosi 10 zł, a wypłata jest realizowana wyłącznie w pełnych złotych. Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty Maksymalna kwota wypłaty nie może przekroczyć progowej kwoty przekazu gotówkowego jest to równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przekazu, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim i zaokrąglone w górę do pełnych setek.

106 Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty Wypłata może zostać dokonana jednorazowo lub cyklicznie (np.co miesiąc). Wypłata realizowana jest do wysokości środków na rachunku po potrąceniu należnych bankowi opłat i prowizji oraz pozostałych dyspozycji Posiadacza o terminie płatności przed wykonaniem zlecenia wypłaty. Wypłata środków może nastąpić w Urzędzie Pocztowym lub pod wskazanym adresem.

107 Jeśli występuje wskazana kwota zlecenia, a złożone zlecenie wypłaty nie znajduje w całości pokrycia w dostępnym saldzie, a saldo stanowi 90% kwoty wskazanej w zleceniu i nie mniej niż 10 zł, Bank dokona realizacji tego świadczenia do wysokości dostępnego salda. W przypadku gdy Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty środki nie zostaną podjęte pod wskazanym zleceniu wypłaty adresem, Posiadacz może zrealizować wypłatę w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wskazanej w zleceniu w UP właściwym dla wskazanego miejsca wypłaty.

108 Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty Posiadacz może zgłosić telefonicznie w Banku jednorazowy zamiar wypłaty pod wskazanym adresem i otrzyma środki zgodnie z zasadami zlecenia wypłaty. Posiadacz może złożyć osobiście w Urzędzie Pocztowym/Banku lub przesłać do Banku lub zgłosić telefonicznie zmianę lub odwołanie zlecenia wypłaty.

109 Zlecenie wypłaty obsługa papierowa

110 Ustanowienie zlecenia wypłaty Dane Posiadacza Kwota zlecenia wypłaty lub opcja do wysokości salda Termin realizacji zlecenia Miejsce realizacji zlecenia Miejscowość, data, podpis Posiadacza, podpis i datownik pracownika, numer okręgowy UP realizujący zlecenie

111 Zmiana lub odwołanie zlecenia wypłaty Dane posiadacza Zmiana parametrów zlecenia wypłaty Miejscowość, data, podpis Posiadacza, podpis i datownik pracownika, numer okręgowy UP realizujący zlecenie

112 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na zleceniu wypłaty - przesłanie zlecenia wypłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na zleceniu wypłaty - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie zlecenia wypłaty za Bank, - przesłanie zlecenia wypłaty do Banku,

113 Zlecenie wypłaty obsługa w systemie

114 Zlecenie wypłaty

115 Wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe

116 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

117 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

118 Wskaż dzień realizacji zlecenia wypłaty oraz kwotę (jeśli zlecenie wypłaty ma być realizowane na wskazaną kwotę). Jeśli gotówka ma być dostarczana pod wskazany adres, wpisz numer okręgowy UP, który na wskazanym terenie posiada służbę doręczeń. ZLECENIE WYPŁATY NA WSKAZANĄ KWOTĘ

119 Jeśli Posiadacz pragnie otrzymywać pieniądze do wysokości środków na rachunku (do wysokości granicznej kwoty przekazu pieniężnego), zaznacz odpowiednią opcję. Wskaż kwotę minimalną, poniżej której zlecenie wypłaty nie zostanie zrealizowane.

120 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

121 Jeśli cechy dokumentu tożsamości są błędne pojawi się poniższy komunikat. Możliwe jest również, że Klient nie zgłosił cech nowego dokumentu tożsamości. W takiej sytuacji należy anulować operację i wykonać procedurę Zmiany danych

122 Wydrukuj potwierdzenie rejestracji zlecenia wypłaty

123 Dowód rejestracji zlecenia wypłaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Posiadacza

124 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na zleceniu wypłaty - przesłanie obu egzemplarzy zlecenia wypłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na zleceniu wypłaty - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie zlecenia wypłaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza zlecenia wypłaty do Banku, - drugi egzemplarz zlecenia wypłaty przekazujemy Klientowi

125 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał zlecenie wypłaty, zaakceptuj dane

126 Podsumowanie dokonanej operacji

127 Zmiana zlecenia wypłaty obsługa w systemie

128 Zmiana zlecenia wypłaty

129 Zmiana zlecenia wypłaty wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe

130 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

131 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

132 Dokonaj zmiany parametrów zlecenia wypłaty, np. kwoty...

133 Przejdź Dalej

134 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

135 Wydrukuj potwierdzenie rejestracji zlecenia wypłaty

136 Dowód zmiany zlecenia wypłaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Posiadacza

137 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na zmianie zlecenia wypłaty - przesłanie obu egzemplarzy zmiany zlecenia wypłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na zmianie zlecenia wypłaty - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie zmiany zlecenia wypłaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza zmiany zlecenia wypłaty do Banku, - drugi egzemplarz zmiany zlecenia wypłaty przekazujemy Klientowi

138 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał zmianę zlecenia wypłaty, zaakceptuj dane

139 Podsumowanie dokonanej operacji

140 Odwołanie zlecenia wypłaty obsługa w systemie

141 Odwołanie zlecenia wypłaty

142 Anulowanie zlecenia wypłaty wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe

143 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

144 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

145 Sprawdź parametry zlecenia wypłaty, które ma zostać anulowane i przejdź Dalej

146 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

147 Wydrukuj potwierdzenie anulowania zlecenia wypłaty

148 Dowód anulowania zlecenia wypłaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Posiadacza

149 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na odwołaniu zlecenia wypłaty - przesłanie obu egzemplarzy odwołaniu zlecenia wypłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na odwołaniu zlecenia wypłaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie odwołania zlecenia wypłaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza odwołania zlecenia wypłaty do Banku, - drugi egzemplarz odwołania zlecenia wypłaty przekazujemy Klientowi

150 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał zlecenie wypłaty, zaakceptuj dane

151 Podsumowanie dokonanej operacji

152 Zlecenie stałe

153 Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie stałe Zlecenie stałe, służy do cyklicznego wykonywania przelewu na rzecz osoby trzeciej / firmy w ustalonych terminach i ustalonych kwotach. Zlecenie zostanie zrealizowane pod warunkiem posiadania środków pokrywających w całości dane zlecenie. W dowolnym czasie Posiadacz ma możliwość zmiany zlecenia stałego (jego kwoty lub terminu). W przypadku zmiany numeru rachunku zlecenie stale należy odwołać i założyć nowe zlecenie na odpowiedni numer rachunku. W każdej chwili Posiadacz może odwołać zlecenie stałe na formularzu odwołania zlecenia stałego.

154 Zlecenie stałe można ustanowić bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym ze Stanowiskiem Finansowym, składając druk zlecenia stałego w Urzędzie Pocztowym, wysyłając druk zlecenia stałego do Banku, telefonicznie (Infolinia) lub za pomocą Internetu (Pocztowy24) ZLECENIE STAŁE: stałe płatności, stałe terminy, stałe kwoty. Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie stałe

155 Zlecenie stałe obsługa w systemie

156

157 Zlecenie stałe wybierz rodzaj operacji i typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

158 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

159 Zdefiniuj parametry zlecenia stałego: kwota, cykliczność, dzień realizacji oraz dane odbiorcy i tytuł przelewu. Jeśli zlecenie stałe ma być złożone na czas określony, wyznacz datę końca realizacji. Przejdź Dalej

160 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

161 Wydrukuj potwierdzenie założenia zlecenia stałego

162 Dowód rejestracji zlecenia stałego drukuje się w dwóch egzemplarzach.

163 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na zleceniu stałym - przesłanie obu egzemplarzy zlecenia stałego do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na zleceniu stałym - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie zlecenia stałego za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza zlecenia stałego do Banku, - drugi egzemplarz zlecenia stałego przekazujemy Klientowi

164 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał zlecenie stałe, zaakceptuj dane

165 Podsumowanie dokonanej operacji

166 Polecenie zapłaty

167 Pocztowe Konto Firmowe - polecenie zapłaty Polecenie zapłaty jest usługą polegającą na złożeniu przez Posiadacza upoważnienia dla Banku do realizacji dyspozycji obciążenia rachunku Posiadacza składanych przez jego Wierzycieli. W tej formie reguluje się najczęściej masowe płatności np. rachunki telefoniczne. Kwota maksymalna pojedynczego polecenia zapłaty wynosi: dla Pocztowego Konta Firmowego EURO.

168 Wierzyciel Posiadacza np. operator telefonii cyfrowej przesyła do Banku polecenie obciążenia rachunku Posiadacza podając kwotę i niezbędne dane. Bank dokonuje obciążenia rachunku Posiadacza na podstawie złożonego wcześniej upoważnienia oraz wysyła środki na rachunek Wierzyciela. W terminie 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku Posiadacz może odwołać tą dyspozycję, a Bank ma obowiązek uznać rachunek Klienta kwotą odwołanego polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty może być złożone bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym ze Stanowiskiem Finansowym, przesłane korespondencyjnie do Banku lub bezpośrednio u Wierzyciela (np. u operatora telefonii komórkowej) Pocztowe Konto Firmowe - polecenie zapłaty realizacja

169 Polecenie zapłaty obsługa w systemie

170

171 Wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

172 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

173 Wprowadź dane Klienta (dłużnika), dane wierzyciela, NIP oraz Identyfikator płatności (numer otrzymany od wierzyciela). Jeśli polecenie zapłaty ma być realizowane na czas określony, wprowadź datę końcową polecenia zapłaty i przejdź Dalej

174 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

175 Wydrukuj potwierdzenie rejestracji polecenia zapłaty

176 Dowód rejestracji polecenia zapłaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Posiadacza

177 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na poleceniu zapłaty - przesłanie obu egzemplarzy polecenia zapłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na poleceniu zapłaty - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie polecenia zapłaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza polecenia zapłaty do Banku, - drugi egzemplarz polecenia zapłaty przekazujemy Klientowi

178 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał polecenie zapłaty, zaakceptuj dane

179 Podsumowanie dokonanej operacji

180 Przelew jednorazowy

181 W celu wykonania jednorazowego przelewu z rachunku skorzystaj z formatki 660 Przelew zwykły

182 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) oraz cechy dokumentu tożsamości i przejdź Dalej. Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dokumentu tożsamości lub PESEL i zaznacz Identyfikuj a następnie Wyszukaj numer rachunku

183 Wprowadź numer rachunku, dane odbiorcy przelewu, kwotę, tytuł płatności oraz datę przelewu (jeśli przelew ma być zrealizowany z datą przyszłą) i Wyślij dane do Banku

184 Zweryfikuj dane osoby uprawnionej do dokonania przelewu. Zaakceptuj dane

185 Wydrukuj dowód złożenia przelewu z rachunku, jeśli Klient nie posiada wypisanego formularza przelewu. Jeśli Klient posiada formularz, należy wpisać na nim numer UIO

186 Dyspozycja przelewu z rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Klienta Datownik i podpis pracownika

187 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji przelewu - przesłanie obu egzemplarzy dyspozycji przelewu do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dyspozycji przelewu - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dyspozycji przelewu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi

188 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał złożenie przelewu, zaakceptuj dane

189 Podsumowanie operacji

190 Przelew do Urzędu Skarbowego

191

192 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) oraz cechy dokumentu tożsamości i przejdź Dalej. Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dokumentu tożsamości lub PESEL i zaznacz Identyfikuj a następnie Wyszukaj numer rachunku

193 Wprowadź numer rachunku Urzędu Skarbowego. Dane Urzędu Skarbowego podstawią się automatycznie. Wprowadź kwotę, dane identyfikacyjne płatnika i płatności i Wyślij dane do Banku

194 Zweryfikuj dane osoby uprawnionej do dokonania przelewu. Zaakceptuj dane

195 Wydrukuj dowód złożenia przelewu z rachunku, jeśli Klient nie posiada wypisanego formularza przelewu. Jeśli Klient posiada formularz, należy wpisać na nim numer UIO

196 Dyspozycja przelewu z rachunku do Urzędu Skarbowego drukuje się w dwóch egzemplarzach.

197 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji przelewu - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dyspozycji przelewu - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dyspozycji przelewu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi

198 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient, zaakceptuj dane

199 Podsumowanie dokonanej operacji

200 Przelew do ZUS

201

202 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) oraz cechy dokumentu tożsamości i przejdź Dalej. Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dokumentu tożsamości lub PESEL i zaznacz Identyfikuj a następnie Wyszukaj numer rachunku

203 Wskaż typ składki do ZUS

204 Numer rachunku ZUS podstawią się automatycznie. Wprowadź kwotę, dane identyfikacyjne płatnika i płatności i Wyślij dane do Banku

205 Zweryfikuj dane osoby uprawnionej do dokonania przelewu. Zaakceptuj dane

206 Wydrukuj dowód złożenia przelewu z rachunku, jeśli Klient nie posiada wypisanego formularza przelewu. Jeśli Klient posiada formularz, należy wpisać na nim numer UIO

207 Dyspozycja przelewu z rachunku składki ZUS drukuje się w dwóch egzemplarzach.

208 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji przelewu - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dyspozycji przelewu - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dyspozycji przelewu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi

209 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał przelew, zaakceptuj dane

210 Podsumowanie dokonanej operacji

211 Telefoniczna obsługa rachunku

212 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Korzystanie z usługi TELEKONTO jest możliwe po : pisemnym upoważnieniu Banku udzielonym w Umowie lub w formie wypełnionego i podpisanego druku Deklaracji TELEKONTA. (obecnie nowozakładane rachunki mają automatycznie włączoną usługę TELEKONTO), otrzymaniu indywidualnego kodu hasła, prawidłowym przeprowadzeniu identyfikacji Klienta.

213 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Identyfikacja Klienta polega na podaniu przez Klienta: numeru klienta (modulo) NRB: trzech losowo wybranych cyfr z hasła prawidłowej odpowiedzi na zadane przez Operatora pytania

214 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Numery telefonów do Banku Pocztowego S.A.: Infolinia: z telefonów stacjonarnych z telefonów komórkowych Autoryzacja wypłat (w razie awarii systemu): z telefonów stacjonarnych

215 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Obsługa przez operatora: zmiana adresu, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej oraz kontaktowego UP, złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia wypłaty, złożenie polecenia przelewu, rachunki zdefiniowane (do salda) rachunki niezdefiniowane (do zł.), złożenie zlecenia otwarcia i likwidacji lokaty, złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego (do zł.), zmiana rodzaju rachunku.

216 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku zamówienie, zastrzeżenie formularzy i karty płatniczej, informacja o saldzie i operacjach na koncie złożenie dyspozycji realizacji przekazu pocztowego, doładowanie telefonu na kartę, uruchomienie debetu, zdefiniowanie, zmiana, odwołanie kontrahenta, złożenie wniosku o usługi bankowości elektronicznej, zamówienie kart kodów i hasła do usług bankowości elektronicznej, zablokowanie dostępu do usług bankowości elektronicznej zastrzeżenie dowodu osobistego,

217 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Czym są rachunki zdefiniowane? jeśli Klient dokonuje często przelewów telefonicznych z tymi samymi odbiorcami, ale nie są one w stałych kwotach lub terminach (nie można założyć zlecenia stałego), Bank proponuje zdefiniowanie kontrahentów (dane kontrahenta, numer rachunku, tytuł płatności). ustanowienie kontrahentów ma na celu oszczędność czasu Klienta podczas dokonywania przelewów telefonicznych Klient podaje Operatorowi tylko numer i nazwę kontrahenta oraz kwotę przelewu.

218 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Czym są rachunki zdefiniowane? kolejną zaletą zdefiniowanej listy kontrahentów jest możliwość wykonania telefonicznego przelewu bez konieczności łączenia się z Operatorem. W systemie zapowiedzi głosowych (IVR) Klient dokona przelewu wykonując polecenia zapowiedzi głosowych i wybierając z klawiatury telefonu odpowiednie cyfry. przelewy na kontrahentów zdefiniowanych można dokonać do wysokości środków dostępnych na koncie.

219 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Obsługa automatyczna IVR (klawiatura telefonu): złożenie polecenia przelewu rachunki zdefiniowane do salda, informacja o saldzie i operacjach na koncie (20 ostatnich).

220 Pocztowe Konto Firmowe - Internetowi konsultanci mając na uwadze coraz większą ilość osób korzystających z Internetu, Klienci mogą również na żywo porozmawiać z konsultantem wykorzystując program skype (skype adres: bank.pocztowy), Dostępna jest również możliwość wymiany informacji z konsultantem na Internetowym czacie, dostępnym na stronie Internetowej Banku:

221 Zmiana danych

222 Składane jest na druku Powiadomienia o zmianie danych lub bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym ze Stanowiskiem Finansowym. Możliwe jest również dokonanie zmiany danych telefonicznie (miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, kontaktowy Urząd Pocztowy) Zmianie może ulec: nazwisko, podpis, seria i numer dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, adres firmy, dane firmy, Pocztowe Konto Firmowe - powiadomienie o zmianie danych kontaktowy Urząd Pocztowy.

223 Zmiana danych obsługa papierowa

224 Numer Umowy Dane osoby zmieniające j dane Wpis ujemy tylko te dane, które uległy zmianie Nowak

225 Zmiana danych firmy Podpis osoby zmieniające j dane

226 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na powiadomieniu o zmianie danych - przesłanie powiadomienia o zmianie danych do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na powiadomieniu o zmianie danych - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie powiadomienia o zmianie danych za Bank, - przesłanie powiadomienia o zmianie danych do Banku,

227 Zmiana danych obsługa w systemie

228

229 Wpis z PESEL lub cechy dowodu tożsamości i Wyślij

230 Jesteś w trybie edycji danych. Zaktualizuj dane Klienta i przejdź Dale j. PAMIĘTAJ! Jeśli zmieniasz cechy dowodu osobistego, spisz na kartkę cechy starego dowodu tożsamości.

231 Wprowadź cechy dowodu tożsamości osoby zgłaszającej zmianę danych i Wyślij. PAMIETAJ! Jeśli zmieniasz cechy dowodu osobistego, w danych dysponenta wpisz spisane na kartkę cechy starego dowodu tożsamości

232 Wydrukuj dowód powiadomienia o zmiany danych

233 Powiadomienie o zmianie danych drukuje się w dwóch egzemplarzach.

234 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na powiadomieniu o zmianie danych - przesłanie obu egzemplarzy powiadomienia o zmianie danych do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na powiadomieniu o zmianie danych - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie powiadomienia o zmianie danych za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza powiadomienia o zmianie danych do Banku, - drugi egzemplarz powiadomienia o zmianie danych przekazujemy Klientowi

235 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient poświadczył zmianę danych, zaakceptuj dane.

236 Aneks do Umowy

237 Aneks do umowy rachunku ma formę pisemną i może dotyczyć: ustanowienia rachunku wspólnego jeśli Posiadacz rachunku indywidualnego chce dopisać Współposiadacza, Pocztowe Konto Firmowe - aneks do umowy przystąpienia do umowy o kredyt w rachunku jeśli do rachunku indywidualnego jest przyznany kredyt w rachunku, Współposiadacz dopisując się do rachunku przystępuje również do umowy o kredyt, stając się współkredytobiorcą, zmiany rodzaju rachunku np. z Pocztowego Konta Firmowego na Pocztowe Konto Firmowe Plus. Aby ustanowić rachunek wspólny, Współposiadacz musi być obecny podczas podpisania aneksu.

238 Aneks do Umowy obsługa papierowa

239 Zaznacz Rachunek bieżący Pocztowe Konto Firmowe i wpisz numer rachunku, np Wpisz dane właściciela rachunku Zaznacz czego ma dotyczyć aneks, np. ustanowienie rachunku wspólnego Wpisz dane dotychczasowego oraz przystępującego do Umowy Współposiadacza

240 Data i podpisy Posiadaczy

241 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Aneksie - przesłanie obu egzemplarzy Aneksu do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Aneksie, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Aneksu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Aneksu do Banku, - drugi egzemplarz Aneksu przekazujemy Klientowi

242 Aneks do Umowy zmiana rodzaju rachunku obsługa w systemie

243

244 Wybierz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie pamięta, wprowadź PESEL Klienta i Wyślij dane do Banku

245 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

246 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby sprawdzającej stan środków na rachunku i Wyślij dane do Banku

247 Wskaż nowy typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Plus i Wyślij dane do Banku

248 Wydrukuj dowód zmiany rodzaju rachunku

249 Aneks do umowy dotyczący zmiany rodzaju rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpisy Posiadaczy

250 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Aneksie - przesłanie obu egzemplarzy Aneksu do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Aneksie - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Aneksu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Aneksu do Banku, - drugi egzemplarz Aneksu przekazujemy Klientowi

251 Jeśli dane na wydruku są poprawne i Klient podpisał aneks, zaakceptuj dane

252 Podsumowanie dokonanej operacji

253 Aneks do Umowy ustanowienie rachunku wspólnego obsługa w systemie

254

255 Wybierz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie pamięta, wprowadź PESEL Klienta i Wyślij dane do Banku

256 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości. W celu dopisania Współwłaściciela zaznacz Dodaj

257 Sprawdź, czy Klient jest już w bazie danych Banku. W tym celu wpisz tylko PESEL Klienta i zaznacz Identyfikuj. Jeśli dane Klienta nie zostaną zidentyfikowane w bazie Banku, uzupełnij wszystkie dane Klienta.

258 Jeśli wyświetli się komunikat: NIE MOŻNA DOPISAĆ WSPÓŁWŁAŚCICIELA, oznacza to, że: albo przy rachunku jest już maksymalna ilość Współwłaścicieli, albo w rachunku jest przyznany limit debetowy lub kredyt w rachunku. Dopisanie Współwłaściciela w tym wypadku może odbyć się tylko w jednostce Banku.

259 Jeśli dane Współposiadacza zostały wpisane poprawnie, przejdź Dalej.

260 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Właściciela rachunku i Wyślij dane do Banku

261 Aneks do umowy dotyczący ustanowienia rachunku wspólnego drukuje się w dwóch egzemplarzach.

262 Podpisy Posiadaczy

263 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Aneksie - przesłanie obu egzemplarzy Aneksu do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Aneksie - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Aneksu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Aneksu do Banku, - drugi egzemplarz Aneksu przekazujemy Klientowi

264 Jeśli dane na wydruku są poprawne i Posiadacze podpisali dowód zawarcia aneksu, zaakceptuj dane

265 Podsumowanie dokonanej operacji

266 Pełnomocnictwo

267 Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo Do dysponowania środkami na rachunku może zostać ustanowiony jeden pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być rezydent lub nierezydent. Pełnomocnikiem może być tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik jest uprawniony do dysponowania środkami na rachunku oraz dokonywania czynności związanych z prowadzeniem rachunku tak jak Posiadacz (z wyjątkami określonymi w regulaminie).

268 Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo Pełnomocnik może dokonywać czynności finansowych o charakterze jednorazowym (wpłaty, wypłaty, przelewy, założenie i likwidacja lokat) z wyłączeniem wypłaty na podstawie zlecenia wypłaty. Pełnomocnik nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem rachunku, może jedynie zmienić swoje dane osobowe.

269 Pełnomocnik nie ma uprawnienia do zawarcia, zmiany, wypowiedzenia: umowy rachunku umowy o kredyt w koncie umowy o kartę płatniczą VISA Business Electron umowy usług bankowości elektronicznej, zmiany danych adresowych i numeru telefonu Posiadacza, kontaktowego UP / oddziału BP, złożenia / zmiany / odwołania zlecenia wypłaty, zmiany rodzaju rachunku, udzielania dalszych pełnomocnictw. Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo

270 Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo ustanowienie/odwołanie Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej - specjalnego druku Pełnomocnictwo lub formy aktu notarialnego. Możliwe jest również ustanowienie Pełnomocnictwa bezpośrednio na Urzędzie Pocztowym. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione w dniu podpisywania umowy rachunku lub w innym, dowolnym terminie. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku wspólnego wymaga podpisu obu Współposiadaczy.

271 Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo ustanowienie/odwołanie Odwołanie pełnomocnictwa do rachunku wspólnego może zostać wykonane przez jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, jak również w przypadku śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego lub Pełnomocnika, lub śmierci Współposiadaczy rachunku wspólnego.

272 Pełnomocnictwo obsługa papierowa

273 Dane Posiadacza Numer rachunku bieżącego Pocztowe Konto Firmowe Dane Pełnomocnika

274 Podpis Posiadacza Podpis Pełnomocnika wzór podpisu

275 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na ustanowieniu pełnomocnictwa - przesłanie obu egzemplarzy ustanowienia pełnomocnictwa do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na ustanowieniu pełnomocnictwa, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie ustanowienia pełnomocnictwa za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza ustanowienia pełnomocnictwa do Banku, - drugi egzemplarz ustanowienia pełnomocnictwa przekazujemy Klientowi

276 Pełnomocnictwo obsługa w systemie

277

278 Wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

279 Celem ustanowienia Pełnomocnika zaznacz Dalej

280 Sprawdź, czy dane Pełnomocnika są już w bazie danych Banku. W tym celu wpisz tylko PESEL Klienta i zaznacz Identyfikuj.

281 Jeśli dane Pełnomocnika nie zostaną zidentyfikowane w bazie Banku, uzupełnij wszystkie wymagane dane i Akceptuj

282 Jeśli dane Pełnomocnika zostały wpisane poprawnie, przejdź Dalej

283 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

284 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby sprawdzającej stan środków na rachunku i Wyślij dane do Banku

285 Wydrukuj dowód ustanowienia Pełnomocnictwa

286 Ustanowienie Pełnomocnictwa drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Pełnomocnika Podpisy Posiadaczy

287 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na ustanowieniu pełnomocnictwa - przesłanie obu egzemplarzy ustanowienia pełnomocnictwa do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na ustanowieniu pełnomocnictwa, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie ustanowienia pełnomocnictwa za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza ustanowienia pełnomocnictwa do Banku, - drugi egzemplarz ustanowienia pełnomocnictwa przekazujemy Klientowi

288 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Posiadacz i Pełnomocnik podpisali Ustanowienie Pełnomocnictwa, zaakceptuj dane

289 Lokaty w rachunku

290 Pocztowe Konto Firmowe - lokaty terminowe Polegają na zablokowaniu środków bieżących na wkład terminowy. Otwierane zawsze bezgotówkowo - ze środków na rachunku. Rodzaje lokat: o zmiennej stopie na terminy: 24 miesiące, o stałej stopie na terminy: 10 dniowa (imax10 dostępna tylko przez Pocztowy24),1,3,4,5,6,12 miesięcy, dynamiczne na termin 12 miesięcy, progresywne na termin 12 miesięcy, alternatywne (lokaty nie będące w stałej ofercie Banku Pocztowego, np. Lokata Polska Mistrzem czy Lokata Polskie Medale)

291 Pocztowe Konto Firmowe - lokaty terminowe Lokata może zostać zdefiniowana jako jednorazowa, odnawialna lub odnawialna kapitalizowana. Minimalna kwota lokaty standardowej wynosi 500 zł, progresywnej i dynamicznej 1000 zł, minimalna kwota dopłaty do lokaty progresywnej wynosi 100 zł. Lokata otwierana jest na podstawie składanej osobiście lub telefonicznie dyspozycji założenia lokaty. Warunki przechowywania lokaty określone są w wydanym lub przesłanym Posiadaczowi dowodzie założenia lokaty.

292 Pocztowe Konto Firmowe - lokaty terminowe Lokata jest otwarta w dniu wpływu dyspozycji do Banku. W przypadku braku środków, próba realizacji dyspozycji jest ponawiana przez system informatyczny do końca dnia. Po tym terminie dyspozycja jest odrzucana. Dopłatę do lokaty progresywnej Posiadacz dokonuje wypełniając formularz Dyspozycji założenia lokaty / dopłata do lokaty lub telefonicznie podając numer rachunku lokaty i kwotę dopłaty. Możliwa jest również dopłata bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym na Stanowisku Finansowym.

293 Pocztowe Konto Firmowe - lokaty terminowe Posiadacz może zlikwidować lokatę w dowolnym momencie składając osobiście, telefonicznie lub internetowo dyspozycję likwidacji lokaty. Likwidacja lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu przechowywania stanowi naruszenie umowy i powoduje utratę całości lub części odsetek. W przypadku likwidacji lokaty środki wracają na rachunek Posiadacza z chwilą autoryzacji tej transakcji.

294 Lokaty progresywne Lokata progresywna to wkład oszczędnościowy, którego wysokość oprocentowania rośnie progresywnie wraz z wysokością zdeponowanych środków pieniężnych (im więcej pieniędzy na lokacie tym wyższe oprocentowanie). W trakcie trwania lokaty, można dokonywać dopłat do zgromadzonych na lokacie środków. Minimalna kwota dopłaty do lokaty progresywnej wynosi 100 zł do 1.999,99 zł 0,50% od zł do 4.999,99 zł 1,00% od zł do ,99 zł 1,50% od zł 2,00%

295 Lokaty progresywne Lokata progresywna im więcej pieniędzy na lokacie tym wyższe oprocentowanie kwota kwota kwota kwota ,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% oprocentowanie

296 Lokaty dynamiczne Lokata dynamiczna to wkład oszczędnościowy, którego wysokość oprocentowania rośnie co miesiąc wraz z długością okresu oszczędzania. Im dłużej trzymamy pieniądze na lokacie, tym oprocentowanie zdeponowanych środków jest większe. 1 miesiąc 0,10 % 2 miesiące 0,15 % 3 miesiące 0,20 % miesięcy 0,65 % UWAGA! - Likwidacja lokaty przed upływem jednego miesiąca powoduje utratę prawa do odsetek. - Likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania lokaty wg stawki % dla danego okresu

297 Lokaty dynamiczne Lokata dynamiczna 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% im dłużej trzymamy pieniądze, tym wyższe oprocentowanie oprocentowanie m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c

298 Założenie lokaty w rachunku obsługa papierowa

299 Dyspozycja założenia lokaty Dane posiadacza/ posiadaczy Dane osoby wpłacającej Rodzaj, termin i oprocentowanie lokaty

300 Numer rachunku bankowego, kwota i kwota słownie Sposób zakończenia lokaty Podpis osoby wpłacającej

301 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji założenia lokaty - przesłanie obu egzemplarzy dyspozycji założenia lokaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dyspozycji założenia lokaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz na dyspozycji założenia lokaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji założenia lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji założenia lokaty przekazujemy Klientowi

302 Założenie lokaty w rachunku obsługa w systemie

303

304 Wybierz rodzaj rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

305 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

306 Wybierz typ klienta, rodzaj, termin oraz kwotę lokaty

307 Określ sposób założenia lokaty

308 Wpisz PESEL sprzedawcy i przejdź Dalej

309 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do założenia lokaty i Wyślij dane do Banku

310 Wydrukuj dowód założenia lokaty

311 Dyspozycja założenia lokaty lub Dowód założenia lokaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Klienta

312 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji założenia lokaty - przesłanie obu egzemplarzy dyspozycji założenia lokaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dowodzie założenia lokaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz na dowodzie założenia lokaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dowodzie założenia lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dowodu założenia lokaty przekazujemy Klientowi

313 Jeśli wydruk jest poprawny i podpisał dowód założenia lokaty, zaakceptuj dane

314 Podsumowanie dokonanej operacji

315 Wypłata lokaty w rachunku obsługa papierowa

316 Dane właściciela oraz numer rachunku bankowego Dane dotyczące wypłaty lokaty z rachunku Dane osoby dokonującej wypłaty Podpis osoby wypłacającej Podpis pracownika UP oraz datownik

317 Wypłata lokaty w rachunku obsługa w systemie

318

319 Wybierz rodzaj rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

320 Wybierz osobę upoważnioną do rachunku, która stoi przed okienkiem i Akceptuj

321 Wybierz lokatę, która ma zostać zlikwidowana i Akceptuj

322 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości Właściciela i przejdź Dalej

323 Zweryfikuj dane lokaty, która ma zostać zlikwidowana i przejdź Dalej

324 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby osoby zrywającej lokatę i Wyślij dane do Banku

325 Wydrukuj dowód likwidacji lokaty

326 UIO Dowód likwidacji lokaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. DOWÓD LIKWIDACJI LOKATY W RACHUNKU I Posiadacz Nazwisko: ŻÓŁCIK 1412 Imię: AGNIESZKA Data urodzenia: PESEL: Rezydent: TAK -Adres zameldowania- Kod: Miejscowość: BYDGOSZCZ Ulica/wieś/nr budynku/nr lokalu: ZYGMUNTA AUGUSTA 4/8 II Posiadacz Nazwisko: AAAA Imię: SSS Data urodzenia: PESEL: Rezydent: TAK -Adres zameldowania- Kod: Miejscowość: BY Ulica/wieś/nr budynku/nr lokalu: KKK Podpis Klienta Proszę o zlikwidowanie posiadanej lokaty o numerze: Kwota lokaty: 1 000,00 Kwota słownie: jeden tysiąc zł 0/100 Data wypłaty: Podpis Klienta Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów Datownik i podpis pracownika Wypełnia Bank: Datownik i podpis pracownika:

327 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dowodzie likwidacji lokaty - przesłanie jednego egzemplarza dowodu likwidacji lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dowodu likwidacji lokaty przekazujemy Klientowi Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dowodzie likwidacji lokaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dowodu likwidacji lokaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dowodu likwidacji lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dowodu likwidacji lokaty przekazujemy Klientowi

328 Jeśli wydruk jest poprawny i podpisał dowód likwidacji lokaty, zaakceptuj dane

329 Podsumowanie dokonanej operacji

330 Dopłata do lokaty progresywnej w rachunku obsługa papierowa

331 Dyspozycja dopłaty do lokaty Dane posiadacza/ posiadaczy Dane osoby dopłacającej

332 Numer rachunku lokaty progresywnej, kwota i kwota słownie dopłaty Podpis osoby wpłacającej Data, datowinik, podpis pracownika UP przyjmującego wpłatę

333 Dopłata do lokaty progresywnej w rachunku obsługa w systemie

334 W celu dopłaty do lokaty progresywnej w rachunku wybierz formatkę 657 Lokaty rachunków dopłata

335 Wybierz rodzaj rachunku na Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

336 Wyświetla się lista osób uprawnionych do wyszukanej umowy. Należy wskazać osobę, która w UP dokonuje tej operacji, sprawdzić dane z systemu z danymi z dowodu tożsamości i przejdź Dalej

337 Uzupełnij kwotę dopłaty i przejdź Dalej. Pamiętaj, że minimalna dopłata do lokaty progresywnej wynosi 100 PLN

338 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do dopłaty do lokaty i Wyślij dane do Banku

339 Wydrukuj dowód dopłaty do lokaty

340 Dowód dopłaty do lokaty progresywnej w rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. BANK POCZTOWY S.A. UL. JAGIELLOŃSKA 17, BYDGOSZCZ INFOLINIA: UIO Właściciel/e/ umowy: EWA DETAL ADAM DETAL DOWÓD DOPŁATY DO LOKATY W RACHUNKU Dane osoby dopłacającej: ADAM DETAL Typ, seria i numer dokumentu tożsamości: Dowód osobisty ZL Dopłata do lokaty w ramach Umowy rachunku: Dopłata do posiadanej lokaty o numerze: Kwota dopłaty: 500,00 PLN Kwota słownie: pięćset zł 0/100 Podpis Klienta Stopa oprocentowania po dopłacie: 2,75% Datownik i podpis pracownika Podpis klienta Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów Datownik i podpis pracownika

341 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji dopłaty do lokaty - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji dopłaty do lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji dopłaty do lokaty przekazujemy Klientowi Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dowodzie dopłaty do lokaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dowodu dopłaty do lokaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dowodu dopłaty do lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dowodu dopłaty do lokaty przekazujemy Klientowi

342 Jeśli wydruk jest poprawny i podpisał dowód dopłaty do lokaty, zaakceptuj dane

343 Podsumowanie dokonanej operacji

344 Debet w rachunku

345 Pocztowe Konto Firmowe Dopuszczalny Limit Debetowy Jest uprawnieniem pozwalającym na wykonywanie transakcji przekraczających stan środków na rachunku. Przyznawany w kwocie 300 zł. Okres spłaty wynosi 30 dni. Warunkiem przyznania jest posiadanie rachunku przynajmniej od 3 miesięcy, terminowe rozliczanie się z Bankiem oraz dokonanie okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o debet jednokrotnego wpływu na rachunek w wysokości nie niższej zł. Przyznanie kredytu w rachunku powoduje wygaśnięcie prawa do debetu.

346 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym

347 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym Przeznaczenie Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, jako uzupełnienie środków przeznaczonych do wykonywania dyspozycji z Pocztowego Konta Firmowego nie mających pokrycia w saldzie. Jest uprawnieniem przyznanym przez Bank Kredytobiorcy, na podstawie którego możliwe jest zadłużanie się w Pocztowym Koncie Firmowym do wysokości kwoty określonej w Umowie.

348 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym Kwota Kredytu Minimalna kwota kredytu wynosi zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć trzykrotnościśrednich miesięcznych wpływów środków na konto za okres ostatnich 6 miesięcy przed udzieleniem kredytu i nie może przekroczyć kwoty PLN.

349 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym Warunki Kredyt może zostać przyznany jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, jest Posiadaczem Pocztowego Konta Firmowego od co najmniej 6 miesięcy, posiada regularne wpływy na PKF rozumiane jako występujące przynajmniej raz w miesiącu w wysokości co najmniej PLN,

350 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym Warunki suma wykazanych zobowiązań nie przekracza 70% wartości majątku wykazanego w oświadczeniu majątkowym, nie jest stroną umowy o kredyt w rachunku bieżącym w innym banku lub Banku Pocztowym S.A. posiada zabezpieczenie które ustanowienie jest warunkiem udzielenia kredytu,

351 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym dokumenty Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku kredytowego: dokument potwierdzający tożsamość, decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych, kopie zeznań podatkowych PIT-5 za ostatnie 3 miesiące, zaświadczenia o nie zaleganiu w ZUS i US

352 Karta płatnicza Visa Business Electron

353 karta debetowa VISA Business Electron - rozliczana od razu ze środków na koncie, wydawana na 2 lata i automatycznie odnawiana na kolejny taki sam okres, zapewnia dostęp do gotówki w każdej chwili, darmowa wypłata gotówki w kraju w bankomatach Banku Pocztowego, Kredyt Banku, Cash4You, Euronetu, PKO BP i POS-ów w UP, Pocztowe Konto Firmowe - karta płatnicza do końca 2009 roku, darmowa wypłata gotówki za granicą.

354 dla bezpieczeństwa ustalono limity transakcji dziennych dla karty Visa Business Electron: zł gotówką, zł bezgotówkowo, Właściciel może w każdej chwili zmienić limity transakcji telefonicznie (Infolinia) Pocztowe Konto Firmowe - karta płatnicza możliwość wydania karty na wskazanego użytkownika, ochrona ustawowa Posiadacza karty (od 150 Euro).

355 Pocztowe Konto Firmowe - karta płatnicza Znajdź swój najbliższy bankomat (wypłata bez prowizji) Skorzystaj z wyszukiwarki bankomatów na naszej stronie internetowej:

356 Bankowość elektroniczna aktywacja usługi Pocztowy24 i PocztowySMS

357 Bankowość elektroniczna Usługi Bankowość elektroniczna Pocztowy SMS Pocztowy 24

358 Bankowość elektroniczna Aktywacja usługi Usługa wymaga podpisania umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS.

359 Bankowość elektroniczna Aktywacja usługi Klient może aktywować bankowość elektroniczną: w oddziałach Banku przez Wydział Telefonicznej Obsługi Klienta w Departamencie Kanałów Mobilnych za pośrednictwem strony internetowej Banku w sieci pocztowej na stanowiskach finansowych

360 Bankowość elektroniczna Aktywacja usługi Jeżeli Klient chce korzystać z usługi Pocztowy24 i/lub PocztowySMS pomóż Klientowi w wypełnieniu umowy o usługi bankowości elektronicznej, którą znajdziesz w kopercie z myszką (dotyczy Stanowisk Finansowych) W pozostałych placówkach pocztowych należy wypełnić druk umowy o usługi bankowości elektronicznej, znajdujący się w zapasach placówki.

361 Bankowość elektroniczna Rejestracja usługi

362 Chcąc sprawdzić stan konta Klient będzie wysyłał sms o treści: S_indentyfikator rachunku, w tym przypadku: S_JANEK Tylko z podanego numeru telefonu komórkowego można będzie sprawdzić saldo przez sms.

363 Numery telefonów na kartę, które mogą być doładowane przez usługę PocztowySMS oraz nazwę dla doładowania, np. SYN Wpisz numer koperty z kartą kodów oraz koperty z hasłem (karta kodów i hasło są w komplecie w kopercie z myszką )

364 Wzór koperty z kartą na Stanowiskach Finansowych przepisz na Umowę

365 Wzór koperty z hasłem na Stanowiskach Finansowych przepisz na Umowę

366 Rezygnacja Klienta z wyciągów papierowych Identyfikator www wpisz na papierowej umowie o usługi bankowości elektronicznej

367 IDENTYFIKATOR WWW DATA MIEJSCOWOŚĆ Dane Klienta

368 Podpis Klienta Datownik, pieczątka Banku i podpisy pracownika

369 Imię i nazwisko Posiadacza Wybrać opcje Numer rachunku Identyfikator SMS Numery doładowanych telefonów + nazwy Numery kopert z hasłem i kartą kodów Wariant Podpis Klienta

370 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Umowie i załączniku - przesłanie obu egzemplarzy Umowy i załącznika do Banku, - po podpisaniu w Banku jeden egzemplarz Umowy i załącznika odsyłany jest do Klienta Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Umowie i załączniku - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Umowy i załącznika za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Umowy i załącznika do Banku, - drugi egzemplarz Umowy i załącznika przekazujemy Klientowi

371 Pocztowy24 - funkcjonalność

372 Pocztowy24 Usługa Pocztowy24 to dostęp do konta przez internet,, który umożliwa np. : Wykonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy. Zdefiniowanie zlecenia stałego. Sprawdzenie salda. Przeglądanie historii rachunku. Zmianę danych korespondencyjnych. Założenie lub likwidację lokat. Sprawdzenie stanu lokat. Doładowanie telefonu na kartę. Wykupienie ubezpieczenia.

373 Pocztowy24 Taryfa Dostęp do usługi 0,00 PLN Realizacja przelewu/zlecenia stałego na rachunki w BP S.A. 0,00 PLN Realizacja przelewu/zlecenia stałego na pozostałe rachunki 0,50 PLN

374 Pocztowy24 Bezpieczeństwo Do korzystania z usługi Pocztowy24 konieczny jest: Identyfikator - unikalny numer identyfikujący Klienta Hasło dostępu do usługi Karta kodów jednorazowych TAN

375 Logowanie do Pocztowego24 adres:

376 Stan środków na rachunku.

377 Historia operacji na rachunku

378 Szczegóły operacji. W razie potrzeby jest możliwość wydrukowania potwierdzenia dokonania operacji.

379 Moje płatności lista stałych, zaufanych odbiorców przelewów. Przelew z listy Moje płatności nie wymaga dodatkowej autoryzacji jednorazowym hasłem z karty kodów

380 Przelew jednorazowy konieczne jest wypełnienie danych dotyczących przelewu

381 W celu wykonania przelewu jednorazowego konieczne jest wpisanie jednorazowego kodu znajdującego się na karcie kodów otrzymanej z Banku

382 Przelew do ZUS możliwe jest wysłanie trzech obowiązkowych składek podczas wypełniania tylko jednej formatki z danymi

383 W ramach usługi Pocztowy24 możliwe jest doładowanie telefonu na kartę, podając numer telefonu, operatora GSM, kwotę doładowania oraz jednorazowy kod z karty kodów otrzymanej z Banku

384 W ramach usługi Pocztowy24 można rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne. W tym celu należy otworzyć nowy rejestr, wskazując odpowiedni rodzaj funduszu...

385 ...oraz kwotę pierwszej wpłaty na wybrany fundusz inwestycyjny.

386 W celu założenia lokaty w rachunku wybierz opcję Załóż lokatę Wybierz typ, czas trwania, kwotę oraz sposób zakończenia lokaty

387 Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia bez wychodzenia z domu Wypełnij wszystkie wymagane pola. Po zaakceptowaniu przelewu zostanie zawarte ubezpieczenie. Składka za ubezpieczenie zostanie przelana bezpośrednio z rachunku.

388 PocztowySMS - funkcjonalność

389 Pocztowy SMS Usługa PocztowySMS umożliwia: sprawdzenie stanu konta, doładowanie telefonu komórkowego typu pre-paid ( TAK TAK, Simplus, Sami Swoi, Heyah, Orange, POP oraz Play) za pomocą wiadomości SMS.

390 Pocztowy SMS Polecenia Nr telefonu : Pytanie o saldo rachunku Saldo_identyfikator rachunku S_identyfikator rachunku Doładowanie telefonu prepaid Doladuj_identyfikator_ kwota D_identyfikator_kwota

391 Pocztowy SMS Taryfa Miesięczny pakiet 4 zapytań o saldo rachunku 1,00 PLN (Standard Plus, Nestor 0,00 PLN) Miesięczny pakiet 20 zapytań o saldo rachunku 4,00 PLN Miesięczny pakiet 50 zapytań o saldo rachunku 8,00 PLN Zapytanie o saldo bez lub po wykorzystaniu pakietu 0,50 PLN za każde zapytanie Doładowanie telefonu 0,00 PLN

392 Pocztowy SMS Limity Dzienny limit doładowań 500 PLN Miesięczny limit doładowań PLN

393 Wypłaty po śmierci Posiadacza rachunku

394 Pocztowe Konto Firmowe Wypłata po śmierci Posiadacza TYLKO Spadkobierca Posiadacza PKF może ubiegać się o wypłatę należnych mu środków składając wniosek o taką wypłatę oraz: prawomocne postanowienie o nabyciu spadku postanowienie sądu o dziale spadku. PAMIĘTAJ! W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI

395 Zamknięcie rachunku

396 Pocztowe Konto Firmowe Zamknięcie rachunku Rachunek może zostać zamknięty w wyniku: pisemnego wypowiedzenia umowy przez Bank lub Posiadacza z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, rozwiązania umowy przez Bank, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli w ciągi 1 roku nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, a saldo na rachunku wynosi 0 zł.

397 Przyjęcie reklamacji

398

399 Jeśli Klient chce złożyć reklamacje, wypełnij poniżs zą formatkę i Wyślij dane do Banku.

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zastępujący również Regulamin Konta dla Małych Firm ) Niniejszy Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Pekao S.A. dla Osób Fizycznych Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych dla Klientów Detalicznych

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Pekao S.A. dla Osób Fizycznych Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych dla Klientów Detalicznych REGULAMIN Regulamin Rachunków Bankowych Banku Pekao S.A. dla Osób Fizycznych Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych dla Klientów Detalicznych REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU PEKAO S.A. DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13. Rozdział 1. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo