Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus"

Transkrypt

1 Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus

2 Podstawowe informacje

3 Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Firmowe Plus Rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej oraz do korzystania z dodatkowych usług BP S.A. oferowanych wraz z rachunkiem (na warunkach określonych przez BP S.A. w odrębnych uregulowaniach).

4 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Jest rachunkiem bieżącym przeznaczonym dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów) prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą i służy do rozliczeń z tytułu tej działalności (np. otrzymywania zapłaty za wystawione faktury, zapłaty podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaty za dostawy). Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania poza granicami Polski

5 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Może być prowadzone dla osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zakładający Pocztowe Konto Firmowe mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko na zasadzie spółki prawa cywilnego (spółki cywilne), nie posiadającej osobowości prawnej. Pocztowe Konto Firmowe nie może być oferowane np.: Spółkom prawa handlowego Stowarzyszeniom Parafiom Spółdzielniom mieszkaniowym Wspólnotom mieszkaniowym Fundacją charytatywnym Związkom zawodowym

6 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Może być prowadzone dla osób fizycznych wykonujących wolny zawód czyli: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, felczera, maklera papierów wartościowych, nauczyciela udzielającego lekcji na godziny, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego, technika dentystycznego.

7 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Niektóre z osób wykonujących wolny zawód nie muszą zarejestrować działalności gospodarczej, mogą posiadać jedynie zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu wydane przez organ właściwego samorządu zawodowego (np. Izbę Lekarską).

8 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Może być prowadzone dla rolników, także dla tych, którzy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Służy do rozliczeń z tytułu działalności rolniczej np.: do otrzymywania zwrotów podatku VAT oraz otrzymywania zapłaty za dostawę produktów rolnych (z mleczarni, skupu żywca), zapłaty za pasze, do rozliczeń z tytułu prowadzenia agroturystyki itp. Na rachunek ten mogą wpływać także środki pomocowe oraz dopłaty bezpośrednie z UE.

9 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Rachunek przeznaczony jest dla maksymalnie dwóch osób fizycznych prowadzących wspólnie działalność gospodarczą : posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby oddzielnie nawet jeśli są małżeństwem) lub w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wykonujących wolny zawód, będących rolnikami lub osobami prowadzącymi działy specjalne produkcji rolnej.

10 Pocztowe Konto Firmowe Adresat Produktu Na rachunek Pocztowe Konto Firmowe nie mogą być dokonywane wpłaty z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych.

11 Taryfa opłat i prowizji wybrane pozycje: PKF PKF Plus prowadzenie rachunku 15 zł 25 zł aneks 15 zł 0 zł ustanowienie/ odwołanie pełnomocnictwa przelew na rachunek w innym banku zlecony osobiście / korespondencyjnie papierowy przelew telefoniczny przez konsultanta przelew IVR przelew Pocztowy zł 0 zł 5 zł 20 przelewów po 0 zł 2 zł 0,5 zł 0,5 zł realizacja zlecenia stałego 0,5 zł 0 zł realizacja polecenia zapłaty 1 zł 10 PZ po 0 zł dostarczenie gotówki na podstawie zlecenia wypłaty 15 zł 5 razy po 0 zł wydanie dokumentów płatniczych 5 zł 0 zł zapytanie o saldo przez konsultanta 0,5 zł 0 zł pakiet 4 zapytań o saldo SMS 1 zł 0 zł Opłata za kartę VBE 3 zł lub 5 zł 0 zł

12 Pocztowe Konto Firmowe dokumenty Dokumenty niezbędne do założenia Pocztowego Konta Firmowego to: dla rezydentów - ważny dowód osobisty lub ważny paszport, dla nierezydentów ważny paszport zagraniczny oraz dodatkowo złożenie Oświadczenia dla Nierezydentów,

13 Pocztowe Konto Firmowe dokumenty Działalność gospodarcza: decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (o ile jest nadany) umowę o zawarciu spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców oraz zezwolenie lub koncesję jeżeli podjęta działalność wymaga jej uzyskania.

14 Pocztowe Konto Firmowe dokumenty Rolnicy: decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego lub umowę dzierżawy w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego (tzw. nakaz płatniczy), zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (jeśli jest nadany).

15 Pocztowe Konto Firmowe dokumenty Wolne zawody: decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych REGON (jeśli jest nadany), wydane przez właściwe organy samorządu zawodowego zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu oraz formie prawnej wykonywania zawodu.

16 prowadzony w złotych polskich, kapitalizowany kwartalnie Pocztowe Konto Firmowe - cechy rachunku (raz na kwartał naliczane i dopisywane są odsetki), oprocentowany stawką zmienną (obecnie 0,00%, - może ulec zmianie ), nie ma wyznaczonego minimum wpływu oraz obrotu, możliwość współposiadania (PKF prowadzony maksymalnie dla dwóch współwłaścicieli wspólnie prowadzących działalność gosp./wolny zawód /gospodarstwo rolne), brak możliwości cesji (środki zgromadzone na rachunku nie mogą być zabezpieczeniem-gwarancją umów zawieranych przez właściciela rachunku).

17 Pocztowe Konto Firmowe - produkty towarzyszące lokaty w rachunku, kredyt w rachunku, debet w rachunku, karta płatnicza VISA BUSINESS ELECTRON, Pocztowy24, Pocztowy SMS.

18 Pocztowe Konto Firmowe - funkcjonalność rachunku Funkcje finansowe: wpłaty i wypłaty gotówkowe wypłaty w miejscu pobytu (cykliczne i epizodyczne) transakcje gotówkowe i bezgotówkowe kartą: VISA BUSINESS ELECTRON przelew standardowy (złożony bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym, korespondencyjny, telefoniczny, IVR, Pocztowy24) przelew akceptowany przelew w walucie obcej polecenie zapłaty przelew w formie zlecenia stałego zlecenie zablokowania środków na lokatę

19 Pocztowe Konto Firmowe - funkcjonalność rachunku Funkcje niefinansowe: zamówienie/ zastrzeżenie karty płatniczej zastrzeżenie dotychczasowego i zamówienie nowego hasła możliwość zdefiniowania listy kontrahentów możliwość uzyskania dozwolonego debetu ustanowienie współwłasności rachunku ustanowienie pełnomocnika do rachunku uzyskanie informacji o saldzie i operacjach na rachunku (telefonicznie, faksem, w UP i za pomocą Pocztowy24 lub PocztowySMS) zgłaszanie zmiany danych (tryb uzależniony od wagi danych) składanie reklamacji

20 Umowa rachunku

21 Pocztowe Konto Firmowe Umowa Rachunku Zawierana przez klientów we wszystkich Urzędach Pocztowych (UP), Banku lub w domu za pośrednictwem upoważnionych pracowników UP. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Oprocentowanie rachunku jest zmienne, na dzień dzisiejszy wynosi: dla PKF 0,00 %

22 Pocztowe Konto Firmowe Umowa Rachunku Umowa podpisywana jest przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do podpisywania umów w imieniu i na rzecz Banku. Wówczas Klientowi oddawany jest jeden egzemplarz Umowy z już nadanym numerem rachunku bankowego (NRB) a drugi egzemplarz odsyłany jest do Banku. W przypadku braku takiej osoby w UP, pracownik Poczty potwierdza własnoręczność podpisów Klienta i odsyła obie umowy do Banku.

23 Umowa rachunku obsługa papierowa

24 Wybierz rodzaj rachunku Dane Posiadacza Dane Współposiadacza w przypadku rachunku wspólnego

25 Dane firmy Rezygnacja z umowy o kartę płatniczą. Posiadacz składa podpis TYLKO WTEDY, GDY NIE CHCE OTRZYMAĆ KARTY PŁATNICZEJ Dane korespondencyjne, rezygnacja z wyciągów, zgoda na sprawdzanie salda i historii operacji w UP, kontaktowy UP Data, podpis Posiadacza/Posiadaczy

26 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Umowie - przesłanie obu egzemplarzy Umowy do Banku, - po podpisaniu w Banku jeden egzemplarz Umowy odsyłany jest do Klienta Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Umowie - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Umowy za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Umowy do Banku, - drugi egzemplarz Umowy przekazujemy Klientowi

27 JEŚLI POSIADACZEM RACHUNKU POCZTOWE KONTO FIRMOWE MA BYĆ NIEREZYDENT, WYPEŁNIJ DRUK OŚWIADCZENIE DLA NIEREZYDENTÓW. DRUK DOŁĄCZ DO UMOWY I WYŚLIJ DO BANKU. x S mith Nelly Londyn Andrew Wielka Brytania BRAK NADAN EGO NIPU PASZPORT ZAGRANICZNY UK2007/ Wielka Brytania Data przyjęcia formularza Podpis Posiadacza Podpis pracownika i pieczątka Datownik

28 Umowa rachunku obsługa w systemie

29

30 Wybierz z listy wyboru Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Zaznacz Dodaj celem wprowadzenia danych Posiadacza

31 Sprawdź, czy Klient jest już w bazie danych Banku. W tym celu wpisz tylko PESEL Klienta i zaznacz Identyfikuj. Jeśli dane Klienta zostały zidentyfikowane lecz są niekompletne lub nieaktualne (np. nr starego dowodu osobistego), zaznacz Anuluj i przejdź do operacji Zmiana danych. Jeśli dane Klienta są aktualne, zapytaj czy Klient życzy sobie kartę płatniczą.

32 Pamiętaj, aby przy wprowadzaniu danych Klienta wskazać typ Klienta jako 15-Osoby prywatne

33 Jeśli rachunek zakładany jest dla jednego właściciela, przejdź Dalej. Jeśli rachunek ma być wspólny, powtórz procedurę i Dodaj dane kolejnego Klienta

34 Uzupełnij wszystkie wymagane dane firmy. Teraz jako typ klienta zaznacz rodzaj odbiorcy Pocztowego Konta Firmowego i przejdź Dalej

35 Wybierz typ rachunku (Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe/Pocztowe Konto Firmowe Plus), wprowadź numer PESEL sprzedawcy, zaznacz chęć otrzymywania wyciągów oraz czy Klient chciałby sprawdzać swój stan rachunku i operacje w Urzędzie Pocztowym

36 Wyciągi w formie korespondencyjnej są wysyłane przez Bank raz na miesiąc. Wyciągi są bezpłatne. Jeśli Klient będzie korzystał z bankowości elektronicznej (Pocztowy24, PocztowySMS), zasugeruj Klientowi rezygnację z otrzymywania wyciągów Przekonaj Klienta, aby wyraził zgodę na sprawdzanie salda i historii operacji na swoim koncie w Urzędzie Pocztowym. Wyjaśnij Klientowi, że operacja sprawdzenie salda może być wykonana tylko przez Posiadacza lub jego Pełnomocnika.

37 Przejdź Dalej

38 Sprawdź, czy dane Pełnomocnika są już w bazie danych Banku. W tym celu wpisz tylko PESEL i zaznacz Identyfikuj. Jeśli danych Pełnomocnika nie ma w bazie Banku, uzupełnij wymagane pola. PAMIĘTAJ, że aby ustanowić Pełnomocnika, w chwili zakładania rachunku Pełnomocnik musi być obecny na UP celem złożenia podpisu. Jeśli Pełnomocnik nie będzie dopisywany do rachunku, przejdź Dalej

39 Wprowadź stopień pokrewieństwa oraz datę obowiązywania Pełnomocnictwa, jeśli ma być ustanowione na czas określony. Przejdź Dalej

40 Jeśli Posiadacz chciałby korzystać ze zlecenia wypłaty, np. z dostarczania pieniędzy do domu lub firmy przez listonosza, zaznacz Dodaj.

41 Wskaż dzień realizacji zlecenia wypłaty oraz kwotę (jeśli zlecenie wypłaty ma być realizowane na wskazaną kwotę). Jeśli gotówka ma być dostarczana pod wskazany adres, wpisz numer okręgowy UP, który na wskazanym terenie posiada służbę doręczeń. ZLECENIE WYPŁATY NA WSKAZANĄ KWOTĘ

42 Jeśli Posiadacz pragnie otrzymywać pieniądze do wysokości środków na rachunku, zaznacz odpowiednią opcję. Wskaż kwotę minimalną, poniżej której zlecenie wypłaty nie zostanie zrealizowane. ZLECENIE WYPŁATY DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW NA RACHUNKU

43 Jeśli Klient chciałby otrzymywać pieniądze częściej niż raz w miesiącu, Dodaj kolejne zlecenie wypłaty lub przejdź Dalej

44 Jeśli Klient chciałby otrzymywać wynagrodzenie lub emeryturę/rentę bezpośrednio na rachunek, wprowadź Dyspozycję przelewania wynagrodzenia

45 Wprowadź dane zakładu pracy oraz określ w jakim stopniu świadczenie ma być przekazywane na rachunek.

46 Wyślij dane do Banku. Jeśli istnieje potrzeba przejścia do poprzednich kroków, skorzystaj z opcji Powrót

47 Dane zweryfikowane przez Bank. Wydrukuj Umowę założenia rachunku

48 Umowa drukuje się w dwóch egzemplarzach. Numer Rachunku Bankowego (NRB) Dane Posiadacza/ Współposiadaczy Postanowienia ogólne

49 Rezygnacja z umowy o kartę płatniczą. Posiadacz składa podpis TYLKO WTEDY, GDY NIE CHCE OTRZYMAĆ KARTY PŁATNICZEJ Podpisy Posiadacza/Posiadaczy

50 Ustanowienie Pełnomocnictwa Podpis Posiadacza/Posiadaczy Podpis Pełnomocnika

51 Ustanowienie zlecenia wypłaty Podpis Posiadacza

52 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na wszystkich dokumentach - przesłanie do Banku kompletu dokumentów, - po podpisaniu w Banku jeden egzemplarz Umowy odsyłany jest do Klienta Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na wszystkich dokumentach - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dokumentów za Bank, - przesłanie jednego kompletu dokumentów do Banku, - drugi komplet dokumentów przekazujemy Klientowi

53 Jeśli wydruk jest poprawny i Klient podpisał Umowę, zaakceptuj dane.

54 Podsumowanie dokonanej operacji Numer rachunku bankowego Numer klienta

55 Kontrola salda

56 Celem sprawdzenia stanu środków na rachunku bądź historii operacji wybierz formatkę 650 Kontrola salda

57 Wybierz z pola wyboru jedną z opcji: kontrola salda czy historia operacji na rachunku. Wybierz również rodzaj rachunku: Pocztowe Konto Osobiste czy Pocztowe Konto Firmowe

58 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie pamięta, wprowadź PESEL Klienta i Wyślij dane do Banku

59 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

60 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby sprawdzającej stan środków na rachunku i Wyślij dane do Banku

61 BŁĄD: Brak zgody na pobranie informacji dla umowy... Taki komunikat oznacza, że podczas zakładania rachunku, Posiadacz nie wyraził zgody na udostępnianie salda w UP. Proces nie może być kontynuowany! Celem umożliwienia usługi Posiadacz powinien skontaktować się z Bankiem telefonicznie lub udać się do Oddziału

62 Jeśli Posiadacz podczas zakładania rachunku wyraził zgodę na udostępnianie salda w UP, wyświetli się saldo środków na rachunku. Można również wydrukować saldo Wolne środki: suma środków pozostających aktualnie do dyspozycji tyle można by było wypłacić Saldo: suma środków na koncie (może zawierać nierozliczone transakcje, np. wypłaty z bankomatu) Blokady: suma środków z transakcji, które nie są jeszcze zaksięgowane SALDO = WOLNE ŚRODKI + BLOKADY Limity do wykorzystania: suma środków z przyznanego limitu kredytowego lub debetu w ramach rachunku Zaległości: suma zobowiązań Posiadacza wobec Banku (jeśli występują zaległości, saldo na rachunku jest ujemne)

63 Stan rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, drugi jest dla UP. UWAGA! WYDRUKU STANU RACHUNKU NIE POTWIERDZAMY DATOWNIKIEM ANI PIECZĄTKĄ BANKU

64 Historia operacji na rachunku

65 Celem sprawdzenia stanu środków na rachunku bądź historii operacji wybierz formatkę 650 Kontrola salda

66 Wybierz z pola wyboru opcję historia operacji na rachunku. Wybierz również rodzaj rachunku: Pocztowe Konto Osobiste czy Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie pamięta, wprowadź PESEL Klienta i Wyślij dane do Banku.

67 Określ skrajne daty dla sprawdzenia historii operacji na rachunku i przejdź Dalej

68 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

69 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby sprawdzającej stan środków na rachunku i Wyślij dane do Banku

70 BŁĄD: Brak zgody na pobranie informacji dla umowy... Taki komunikat oznacza, że podczas zakładania rachunku, Posiadacz nie wyraził zgody na udostępnianie salda w UP. Proces nie może być kontynuowany! Celem umożliwienia usługi Posiadacz powinien skontaktować się z Bankiem telefonicznie lub udać się do Oddziału

71 Jeśli Posiadacz podczas zakładania rachunku wyraził zgodę na udostępnianie salda i historii operacji w UP, wyświetli się historia operacji na rachunku. W razie potrzeby, możemy wydrukować Klientowi saldo środków na rachunku

72 Stan rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, drugi jest dla UP. UWAGA! WYDRUKU STANU RACHUNKU NIE POTWIERDZAMY DATOWNIKIEM ANI PIECZĄTKĄ BANKU

73 Możemy również wydrukować Klientowi zestawienie operacji na rachunku (wyciąg). UWAGA! WYDRUK OPERACJI KOSZTUJE 10 PLN. Prowizja jest pobierana bezpośrednio ze środków na rachunku

74 Informacja o operacjach drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, jest dla UP. Datownik i podpis pracownika

75 Jeśli Klient potrzebuje potwierdzenia dokonania operacji na rachunku, możemy wydrukować dla Klienta wtórnik. UWAGA! WTÓRNIK KOSZTUJE 10 PLN. Prowizja jest pobierana bezpośrednio ze środków na rachunku

76 Wtórnik dokumentu drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, jest dla UP. Datownik i podpis pracownika

77 Jeśli wydruk wtórnika jest prawidłowy, zaakceptuj dane

78 Wpłata na rachunek

79 Pocztowe Konto Firmowe - wpłaty na rachunek Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie: gotówkowej w kasach Banku, UP oraz kasach innych banków, bezgotówkowej w drodze przelewu z innych rachunków lub jako polecenie wypłaty z zagranicy. Posiadacz nie może odmówić przyjęcia wpłaty na własny rachunek. Podstawą identyfikacji jest tylko i wyłącznie numer rachunku (NRB) beneficjenta płatności. Wysokość wpłat jest nieograniczona.

80 Pocztowe Konto Firmowe -wpłaty na rachunek Wszystkie wpłaty na rachunki o numerach: DWO Xx xxxxxxxx2xxxxxxx Xx xxxxxxxx3xxxxxxx PKF ROR rejestruje się w systemach okienkowych jako wpłaty PLUS na: formatce 284 System Poczta Gdańsk formatce 384 System Poczta 2000 z MBP System Poczta 2000 System epoczta z MBP System epoczta

81 Wypłata z rachunku

82 Pocztowe Konto Firmowe - wypłaty z rachunku Wypłaty gotówkowe mogą zostać zrealizowane na podstawie: dyspozycji ustnej składanej w UP i jednostkach Banku, formularzy wypłaty dostępnych w UP i jednostkach Banku (w miejscu numeru formularza wpisuje się nr dokumentu tożsamości), zlecenia wypłaty, przekazu pocztowego z rachunku (Infolinia), przy użyciu kart płatniczych (wypłata z bankomatów, POS-ów na UP).

83 Pocztowe Konto Firmowe - wypłaty z rachunku Wypłaty bezgotówkowe mogą zostać zrealizowane w formie: polecenia przelewu na dowolny inny rachunek w złotówkach, polecenia przelewu na dowolny rachunek w walucie obcej, zlecenia stałego polecenia zapłaty zapłaty za towary lub usługi przy użyciu karty płatniczej. Minimalna kwota wypłaty z rachunku wynosi 10 zł

84 Wypłata z rachunku obsługa papierowa

85 JAN KOWALSKI TRANSPORT LUBLIN ZIELONA 1 / ,00 PIĘĆSET ZŁOTYCH 0/100 JAN KOWALSKI WYPŁATY Z POCZTOWYCH KONT ODBYWAJĄ SIĘ BEZ PROWIZJI! /2008 APM Jan Kowalski Jankowska FORMULARZ WYPŁATY WYSYŁANY NIE DO BANKU A DO COP!!!

86 Wypłata z rachunku obsługa w systemie

87

88 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo), numer dokumentu tożsamości oraz kwotę wypłaty i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie zna NRB lub nr klienta, wprowadź cechy dokumentu tożsamości i Identyfikuj Klienta a następnie Wyślij celem znalezienia numeru rachunku.

89 Zweryfikuj dane dysponenta z danymi z dokumentu tożsamości Klienta. Pamiętaj, że wypłat z rachunku mogą dokonać tylko: Posiadacz, Współposiadacz lub Pełnomocnik

90 Wydrukuj dowód wypłaty z rachunku, w przypadku gdy Klient nie posiada wypisanego formularza wypłaty. Jeśli Klient posiada formularz wypłaty, wpisz na nim numer UIO.

91 Dowód wypłaty z rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany egzemplarz przekaż Klientowi, drugi odeślij do komórki przelewów. Podpis Klienta Datownik i podpis pracownika

92 Jeśli dane na wydruku są poprawne i Klient podpisał dowód wypłaty, zaakceptuj dane

93 Podsumowanie dokonanej operacji

94 Anulowanie autoryzacji wypłaty

95 Celem anulowania autoryzacji wypłaty z rachunku odszukaj operację wypłaty w wykazie operacji kasjera i wyświetl szczegóły operacji

96 Jeśli autoryzacja wypłaty nastąpiła w dniach poprzednich lub została wykonana przez innego kasjera, skorzystaj z formatki 697-Anulowanie autoryzacji

97 Wybierz z pola wyboru typ wypłaty, jaką należy anulować. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub modulo. Wprowadź kwotę, numer autoryzacji wypłaty oraz powód anulowania wypłaty i Wyślij dane do Banku

98 Jeśli dane autoryzacji są zgodne, zaakceptuj

99 Wydrukuj potwierdzenie anulowania autoryzacji

100 Anulowanie autoryzacji wypłaty z rachunku drukuje się na jednej stronie w dwóch egzemplarzach. Jeden podpisany przez pracownika i kontrolera (kierownika zmiany, naczelnika) zostaje w UP, drugi odsyła się do Banku.

101 Zlecenie wypłaty

102 Zlecenie wypłaty jest dyspozycją Posiadacza rachunku, polegającą na zleceniu Bankowi dyspozycji cyklicznej lub jednorazowej wypłaty środków pod wskazanym przez Posiadacza adresem. Zlecenie wypłaty może być złożone przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie (przy podpisaniu Umowy lub w terminie późniejszym). Złożone zlecenie wypłaty skutkuje najwcześniej w kolejnym dniu roboczym. Posiadacz składa zlecenie: pisemnie w UP, w jednostce Banku lub przesyła pisemne zlecenie do Banku bądź zgłasza telefonicznie w Banku (Infolinia). Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty

103 Posiadacz może zdefiniować zlecenie wypłaty jako: zlecenie wypłaty na wskazaną kwotę Posiadacz podaje konkretną kwotę zlecenia, którą Bank wypłaci za pośrednictwem listonosza, nawet wtedy, jeśli na rachunku będzie więcej środków, Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty zlecenie wypłaty do wysokości środków Posiadacz podaje minimalną kwotę zlecenia, powyżej której Bank wypłaci za pośrednictwem listonosza kwotę odpowiadającą wysokości środków zgromadzonych na rachunku (do wysokości salda na rachunku z uwzględnieniem granicznej kwoty przekazu pieniężnego).

104 Przykład: Zlecenie wypłaty na wskazaną kwotę: Właściciel konta otrzymuje świadczenie w kwocie 1225 zł na piąty dzień każdego miesiąca. Złożone zlecenie wypłaty opiewa na kwotę 900 zł na piąty dzień każdego miesiąca. Na termin piątego dnia każdego miesiąca listonosz dostarczy wskazaną przez Właściciela kwotę zlecenia wypłaty w wysokości 900 zł. (mimo iż na rachunku saldo wynosiło 1225 zł reszta środków pozostaje na rachunku) Zlecenie wypłaty do wysokości środków: Właściciel konta otrzymuje świadczenie w kwocie 1225 zł na piąty dzień każdego miesiąca. Dodatkowo kilka dni temu wpłynął na konto zwrot nadpłaconego podatku w wysokości 500 zł. Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty Złożone zlecenie wypłaty opiewa na kwotę do wysokości środków na piąty dzień każdego miesiąca. Na termin piątego dnia miesiąca listonosz wypłaci Właścicielowi 1725 zł (1225 zł zł), czyli sumę wszystkich środków pozostających na rachunku.

105 Minimalna kwota zlecenia wypłaty wynosi 10 zł, a wypłata jest realizowana wyłącznie w pełnych złotych. Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty Maksymalna kwota wypłaty nie może przekroczyć progowej kwoty przekazu gotówkowego jest to równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przekazu, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim i zaokrąglone w górę do pełnych setek.

106 Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty Wypłata może zostać dokonana jednorazowo lub cyklicznie (np.co miesiąc). Wypłata realizowana jest do wysokości środków na rachunku po potrąceniu należnych bankowi opłat i prowizji oraz pozostałych dyspozycji Posiadacza o terminie płatności przed wykonaniem zlecenia wypłaty. Wypłata środków może nastąpić w Urzędzie Pocztowym lub pod wskazanym adresem.

107 Jeśli występuje wskazana kwota zlecenia, a złożone zlecenie wypłaty nie znajduje w całości pokrycia w dostępnym saldzie, a saldo stanowi 90% kwoty wskazanej w zleceniu i nie mniej niż 10 zł, Bank dokona realizacji tego świadczenia do wysokości dostępnego salda. W przypadku gdy Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty środki nie zostaną podjęte pod wskazanym zleceniu wypłaty adresem, Posiadacz może zrealizować wypłatę w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wskazanej w zleceniu w UP właściwym dla wskazanego miejsca wypłaty.

108 Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie wypłaty Posiadacz może zgłosić telefonicznie w Banku jednorazowy zamiar wypłaty pod wskazanym adresem i otrzyma środki zgodnie z zasadami zlecenia wypłaty. Posiadacz może złożyć osobiście w Urzędzie Pocztowym/Banku lub przesłać do Banku lub zgłosić telefonicznie zmianę lub odwołanie zlecenia wypłaty.

109 Zlecenie wypłaty obsługa papierowa

110 Ustanowienie zlecenia wypłaty Dane Posiadacza Kwota zlecenia wypłaty lub opcja do wysokości salda Termin realizacji zlecenia Miejsce realizacji zlecenia Miejscowość, data, podpis Posiadacza, podpis i datownik pracownika, numer okręgowy UP realizujący zlecenie

111 Zmiana lub odwołanie zlecenia wypłaty Dane posiadacza Zmiana parametrów zlecenia wypłaty Miejscowość, data, podpis Posiadacza, podpis i datownik pracownika, numer okręgowy UP realizujący zlecenie

112 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na zleceniu wypłaty - przesłanie zlecenia wypłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na zleceniu wypłaty - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie zlecenia wypłaty za Bank, - przesłanie zlecenia wypłaty do Banku,

113 Zlecenie wypłaty obsługa w systemie

114 Zlecenie wypłaty

115 Wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe

116 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

117 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

118 Wskaż dzień realizacji zlecenia wypłaty oraz kwotę (jeśli zlecenie wypłaty ma być realizowane na wskazaną kwotę). Jeśli gotówka ma być dostarczana pod wskazany adres, wpisz numer okręgowy UP, który na wskazanym terenie posiada służbę doręczeń. ZLECENIE WYPŁATY NA WSKAZANĄ KWOTĘ

119 Jeśli Posiadacz pragnie otrzymywać pieniądze do wysokości środków na rachunku (do wysokości granicznej kwoty przekazu pieniężnego), zaznacz odpowiednią opcję. Wskaż kwotę minimalną, poniżej której zlecenie wypłaty nie zostanie zrealizowane.

120 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

121 Jeśli cechy dokumentu tożsamości są błędne pojawi się poniższy komunikat. Możliwe jest również, że Klient nie zgłosił cech nowego dokumentu tożsamości. W takiej sytuacji należy anulować operację i wykonać procedurę Zmiany danych

122 Wydrukuj potwierdzenie rejestracji zlecenia wypłaty

123 Dowód rejestracji zlecenia wypłaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Posiadacza

124 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na zleceniu wypłaty - przesłanie obu egzemplarzy zlecenia wypłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na zleceniu wypłaty - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie zlecenia wypłaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza zlecenia wypłaty do Banku, - drugi egzemplarz zlecenia wypłaty przekazujemy Klientowi

125 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał zlecenie wypłaty, zaakceptuj dane

126 Podsumowanie dokonanej operacji

127 Zmiana zlecenia wypłaty obsługa w systemie

128 Zmiana zlecenia wypłaty

129 Zmiana zlecenia wypłaty wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe

130 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

131 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

132 Dokonaj zmiany parametrów zlecenia wypłaty, np. kwoty...

133 Przejdź Dalej

134 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

135 Wydrukuj potwierdzenie rejestracji zlecenia wypłaty

136 Dowód zmiany zlecenia wypłaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Posiadacza

137 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na zmianie zlecenia wypłaty - przesłanie obu egzemplarzy zmiany zlecenia wypłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na zmianie zlecenia wypłaty - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie zmiany zlecenia wypłaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza zmiany zlecenia wypłaty do Banku, - drugi egzemplarz zmiany zlecenia wypłaty przekazujemy Klientowi

138 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał zmianę zlecenia wypłaty, zaakceptuj dane

139 Podsumowanie dokonanej operacji

140 Odwołanie zlecenia wypłaty obsługa w systemie

141 Odwołanie zlecenia wypłaty

142 Anulowanie zlecenia wypłaty wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe

143 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

144 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

145 Sprawdź parametry zlecenia wypłaty, które ma zostać anulowane i przejdź Dalej

146 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

147 Wydrukuj potwierdzenie anulowania zlecenia wypłaty

148 Dowód anulowania zlecenia wypłaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Posiadacza

149 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na odwołaniu zlecenia wypłaty - przesłanie obu egzemplarzy odwołaniu zlecenia wypłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na odwołaniu zlecenia wypłaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie odwołania zlecenia wypłaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza odwołania zlecenia wypłaty do Banku, - drugi egzemplarz odwołania zlecenia wypłaty przekazujemy Klientowi

150 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał zlecenie wypłaty, zaakceptuj dane

151 Podsumowanie dokonanej operacji

152 Zlecenie stałe

153 Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie stałe Zlecenie stałe, służy do cyklicznego wykonywania przelewu na rzecz osoby trzeciej / firmy w ustalonych terminach i ustalonych kwotach. Zlecenie zostanie zrealizowane pod warunkiem posiadania środków pokrywających w całości dane zlecenie. W dowolnym czasie Posiadacz ma możliwość zmiany zlecenia stałego (jego kwoty lub terminu). W przypadku zmiany numeru rachunku zlecenie stale należy odwołać i założyć nowe zlecenie na odpowiedni numer rachunku. W każdej chwili Posiadacz może odwołać zlecenie stałe na formularzu odwołania zlecenia stałego.

154 Zlecenie stałe można ustanowić bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym ze Stanowiskiem Finansowym, składając druk zlecenia stałego w Urzędzie Pocztowym, wysyłając druk zlecenia stałego do Banku, telefonicznie (Infolinia) lub za pomocą Internetu (Pocztowy24) ZLECENIE STAŁE: stałe płatności, stałe terminy, stałe kwoty. Pocztowe Konto Firmowe - zlecenie stałe

155 Zlecenie stałe obsługa w systemie

156

157 Zlecenie stałe wybierz rodzaj operacji i typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

158 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

159 Zdefiniuj parametry zlecenia stałego: kwota, cykliczność, dzień realizacji oraz dane odbiorcy i tytuł przelewu. Jeśli zlecenie stałe ma być złożone na czas określony, wyznacz datę końca realizacji. Przejdź Dalej

160 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

161 Wydrukuj potwierdzenie założenia zlecenia stałego

162 Dowód rejestracji zlecenia stałego drukuje się w dwóch egzemplarzach.

163 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na zleceniu stałym - przesłanie obu egzemplarzy zlecenia stałego do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na zleceniu stałym - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie zlecenia stałego za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza zlecenia stałego do Banku, - drugi egzemplarz zlecenia stałego przekazujemy Klientowi

164 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał zlecenie stałe, zaakceptuj dane

165 Podsumowanie dokonanej operacji

166 Polecenie zapłaty

167 Pocztowe Konto Firmowe - polecenie zapłaty Polecenie zapłaty jest usługą polegającą na złożeniu przez Posiadacza upoważnienia dla Banku do realizacji dyspozycji obciążenia rachunku Posiadacza składanych przez jego Wierzycieli. W tej formie reguluje się najczęściej masowe płatności np. rachunki telefoniczne. Kwota maksymalna pojedynczego polecenia zapłaty wynosi: dla Pocztowego Konta Firmowego EURO.

168 Wierzyciel Posiadacza np. operator telefonii cyfrowej przesyła do Banku polecenie obciążenia rachunku Posiadacza podając kwotę i niezbędne dane. Bank dokonuje obciążenia rachunku Posiadacza na podstawie złożonego wcześniej upoważnienia oraz wysyła środki na rachunek Wierzyciela. W terminie 5 dni roboczych od dnia obciążenia rachunku Posiadacz może odwołać tą dyspozycję, a Bank ma obowiązek uznać rachunek Klienta kwotą odwołanego polecenia zapłaty. Polecenie zapłaty może być złożone bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym ze Stanowiskiem Finansowym, przesłane korespondencyjnie do Banku lub bezpośrednio u Wierzyciela (np. u operatora telefonii komórkowej) Pocztowe Konto Firmowe - polecenie zapłaty realizacja

169 Polecenie zapłaty obsługa w systemie

170

171 Wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

172 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

173 Wprowadź dane Klienta (dłużnika), dane wierzyciela, NIP oraz Identyfikator płatności (numer otrzymany od wierzyciela). Jeśli polecenie zapłaty ma być realizowane na czas określony, wprowadź datę końcową polecenia zapłaty i przejdź Dalej

174 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Posiadacza/Współposiadacza, który rejestruje zlecenie wypłaty i Wyślij dane do Banku

175 Wydrukuj potwierdzenie rejestracji polecenia zapłaty

176 Dowód rejestracji polecenia zapłaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Posiadacza

177 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na poleceniu zapłaty - przesłanie obu egzemplarzy polecenia zapłaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na poleceniu zapłaty - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie polecenia zapłaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza polecenia zapłaty do Banku, - drugi egzemplarz polecenia zapłaty przekazujemy Klientowi

178 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał polecenie zapłaty, zaakceptuj dane

179 Podsumowanie dokonanej operacji

180 Przelew jednorazowy

181 W celu wykonania jednorazowego przelewu z rachunku skorzystaj z formatki 660 Przelew zwykły

182 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) oraz cechy dokumentu tożsamości i przejdź Dalej. Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dokumentu tożsamości lub PESEL i zaznacz Identyfikuj a następnie Wyszukaj numer rachunku

183 Wprowadź numer rachunku, dane odbiorcy przelewu, kwotę, tytuł płatności oraz datę przelewu (jeśli przelew ma być zrealizowany z datą przyszłą) i Wyślij dane do Banku

184 Zweryfikuj dane osoby uprawnionej do dokonania przelewu. Zaakceptuj dane

185 Wydrukuj dowód złożenia przelewu z rachunku, jeśli Klient nie posiada wypisanego formularza przelewu. Jeśli Klient posiada formularz, należy wpisać na nim numer UIO

186 Dyspozycja przelewu z rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Klienta Datownik i podpis pracownika

187 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji przelewu - przesłanie obu egzemplarzy dyspozycji przelewu do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dyspozycji przelewu - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dyspozycji przelewu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi

188 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał złożenie przelewu, zaakceptuj dane

189 Podsumowanie operacji

190 Przelew do Urzędu Skarbowego

191

192 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) oraz cechy dokumentu tożsamości i przejdź Dalej. Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dokumentu tożsamości lub PESEL i zaznacz Identyfikuj a następnie Wyszukaj numer rachunku

193 Wprowadź numer rachunku Urzędu Skarbowego. Dane Urzędu Skarbowego podstawią się automatycznie. Wprowadź kwotę, dane identyfikacyjne płatnika i płatności i Wyślij dane do Banku

194 Zweryfikuj dane osoby uprawnionej do dokonania przelewu. Zaakceptuj dane

195 Wydrukuj dowód złożenia przelewu z rachunku, jeśli Klient nie posiada wypisanego formularza przelewu. Jeśli Klient posiada formularz, należy wpisać na nim numer UIO

196 Dyspozycja przelewu z rachunku do Urzędu Skarbowego drukuje się w dwóch egzemplarzach.

197 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji przelewu - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dyspozycji przelewu - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dyspozycji przelewu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi

198 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient, zaakceptuj dane

199 Podsumowanie dokonanej operacji

200 Przelew do ZUS

201

202 Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) oraz cechy dokumentu tożsamości i przejdź Dalej. Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dokumentu tożsamości lub PESEL i zaznacz Identyfikuj a następnie Wyszukaj numer rachunku

203 Wskaż typ składki do ZUS

204 Numer rachunku ZUS podstawią się automatycznie. Wprowadź kwotę, dane identyfikacyjne płatnika i płatności i Wyślij dane do Banku

205 Zweryfikuj dane osoby uprawnionej do dokonania przelewu. Zaakceptuj dane

206 Wydrukuj dowód złożenia przelewu z rachunku, jeśli Klient nie posiada wypisanego formularza przelewu. Jeśli Klient posiada formularz, należy wpisać na nim numer UIO

207 Dyspozycja przelewu z rachunku składki ZUS drukuje się w dwóch egzemplarzach.

208 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji przelewu - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dyspozycji przelewu - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dyspozycji przelewu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji przelewu do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji przelewu przekazujemy Klientowi

209 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient podpisał przelew, zaakceptuj dane

210 Podsumowanie dokonanej operacji

211 Telefoniczna obsługa rachunku

212 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Korzystanie z usługi TELEKONTO jest możliwe po : pisemnym upoważnieniu Banku udzielonym w Umowie lub w formie wypełnionego i podpisanego druku Deklaracji TELEKONTA. (obecnie nowozakładane rachunki mają automatycznie włączoną usługę TELEKONTO), otrzymaniu indywidualnego kodu hasła, prawidłowym przeprowadzeniu identyfikacji Klienta.

213 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Identyfikacja Klienta polega na podaniu przez Klienta: numeru klienta (modulo) NRB: trzech losowo wybranych cyfr z hasła prawidłowej odpowiedzi na zadane przez Operatora pytania

214 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Numery telefonów do Banku Pocztowego S.A.: Infolinia: z telefonów stacjonarnych z telefonów komórkowych Autoryzacja wypłat (w razie awarii systemu): z telefonów stacjonarnych

215 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Obsługa przez operatora: zmiana adresu, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej oraz kontaktowego UP, złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia wypłaty, złożenie polecenia przelewu, rachunki zdefiniowane (do salda) rachunki niezdefiniowane (do zł.), złożenie zlecenia otwarcia i likwidacji lokaty, złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego (do zł.), zmiana rodzaju rachunku.

216 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku zamówienie, zastrzeżenie formularzy i karty płatniczej, informacja o saldzie i operacjach na koncie złożenie dyspozycji realizacji przekazu pocztowego, doładowanie telefonu na kartę, uruchomienie debetu, zdefiniowanie, zmiana, odwołanie kontrahenta, złożenie wniosku o usługi bankowości elektronicznej, zamówienie kart kodów i hasła do usług bankowości elektronicznej, zablokowanie dostępu do usług bankowości elektronicznej zastrzeżenie dowodu osobistego,

217 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Czym są rachunki zdefiniowane? jeśli Klient dokonuje często przelewów telefonicznych z tymi samymi odbiorcami, ale nie są one w stałych kwotach lub terminach (nie można założyć zlecenia stałego), Bank proponuje zdefiniowanie kontrahentów (dane kontrahenta, numer rachunku, tytuł płatności). ustanowienie kontrahentów ma na celu oszczędność czasu Klienta podczas dokonywania przelewów telefonicznych Klient podaje Operatorowi tylko numer i nazwę kontrahenta oraz kwotę przelewu.

218 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Czym są rachunki zdefiniowane? kolejną zaletą zdefiniowanej listy kontrahentów jest możliwość wykonania telefonicznego przelewu bez konieczności łączenia się z Operatorem. W systemie zapowiedzi głosowych (IVR) Klient dokona przelewu wykonując polecenia zapowiedzi głosowych i wybierając z klawiatury telefonu odpowiednie cyfry. przelewy na kontrahentów zdefiniowanych można dokonać do wysokości środków dostępnych na koncie.

219 Pocztowe Konto Firmowe - telefoniczna obsługa rachunku Obsługa automatyczna IVR (klawiatura telefonu): złożenie polecenia przelewu rachunki zdefiniowane do salda, informacja o saldzie i operacjach na koncie (20 ostatnich).

220 Pocztowe Konto Firmowe - Internetowi konsultanci mając na uwadze coraz większą ilość osób korzystających z Internetu, Klienci mogą również na żywo porozmawiać z konsultantem wykorzystując program skype (skype adres: bank.pocztowy), Dostępna jest również możliwość wymiany informacji z konsultantem na Internetowym czacie, dostępnym na stronie Internetowej Banku:

221 Zmiana danych

222 Składane jest na druku Powiadomienia o zmianie danych lub bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym ze Stanowiskiem Finansowym. Możliwe jest również dokonanie zmiany danych telefonicznie (miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, kontaktowy Urząd Pocztowy) Zmianie może ulec: nazwisko, podpis, seria i numer dokumentu tożsamości, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, adres firmy, dane firmy, Pocztowe Konto Firmowe - powiadomienie o zmianie danych kontaktowy Urząd Pocztowy.

223 Zmiana danych obsługa papierowa

224 Numer Umowy Dane osoby zmieniające j dane Wpis ujemy tylko te dane, które uległy zmianie Nowak

225 Zmiana danych firmy Podpis osoby zmieniające j dane

226 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na powiadomieniu o zmianie danych - przesłanie powiadomienia o zmianie danych do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na powiadomieniu o zmianie danych - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie powiadomienia o zmianie danych za Bank, - przesłanie powiadomienia o zmianie danych do Banku,

227 Zmiana danych obsługa w systemie

228

229 Wpis z PESEL lub cechy dowodu tożsamości i Wyślij

230 Jesteś w trybie edycji danych. Zaktualizuj dane Klienta i przejdź Dale j. PAMIĘTAJ! Jeśli zmieniasz cechy dowodu osobistego, spisz na kartkę cechy starego dowodu tożsamości.

231 Wprowadź cechy dowodu tożsamości osoby zgłaszającej zmianę danych i Wyślij. PAMIETAJ! Jeśli zmieniasz cechy dowodu osobistego, w danych dysponenta wpisz spisane na kartkę cechy starego dowodu tożsamości

232 Wydrukuj dowód powiadomienia o zmiany danych

233 Powiadomienie o zmianie danych drukuje się w dwóch egzemplarzach.

234 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na powiadomieniu o zmianie danych - przesłanie obu egzemplarzy powiadomienia o zmianie danych do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na powiadomieniu o zmianie danych - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie powiadomienia o zmianie danych za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza powiadomienia o zmianie danych do Banku, - drugi egzemplarz powiadomienia o zmianie danych przekazujemy Klientowi

235 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Klient poświadczył zmianę danych, zaakceptuj dane.

236 Aneks do Umowy

237 Aneks do umowy rachunku ma formę pisemną i może dotyczyć: ustanowienia rachunku wspólnego jeśli Posiadacz rachunku indywidualnego chce dopisać Współposiadacza, Pocztowe Konto Firmowe - aneks do umowy przystąpienia do umowy o kredyt w rachunku jeśli do rachunku indywidualnego jest przyznany kredyt w rachunku, Współposiadacz dopisując się do rachunku przystępuje również do umowy o kredyt, stając się współkredytobiorcą, zmiany rodzaju rachunku np. z Pocztowego Konta Firmowego na Pocztowe Konto Firmowe Plus. Aby ustanowić rachunek wspólny, Współposiadacz musi być obecny podczas podpisania aneksu.

238 Aneks do Umowy obsługa papierowa

239 Zaznacz Rachunek bieżący Pocztowe Konto Firmowe i wpisz numer rachunku, np Wpisz dane właściciela rachunku Zaznacz czego ma dotyczyć aneks, np. ustanowienie rachunku wspólnego Wpisz dane dotychczasowego oraz przystępującego do Umowy Współposiadacza

240 Data i podpisy Posiadaczy

241 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Aneksie - przesłanie obu egzemplarzy Aneksu do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Aneksie, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Aneksu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Aneksu do Banku, - drugi egzemplarz Aneksu przekazujemy Klientowi

242 Aneks do Umowy zmiana rodzaju rachunku obsługa w systemie

243

244 Wybierz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie pamięta, wprowadź PESEL Klienta i Wyślij dane do Banku

245 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

246 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby sprawdzającej stan środków na rachunku i Wyślij dane do Banku

247 Wskaż nowy typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Plus i Wyślij dane do Banku

248 Wydrukuj dowód zmiany rodzaju rachunku

249 Aneks do umowy dotyczący zmiany rodzaju rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpisy Posiadaczy

250 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Aneksie - przesłanie obu egzemplarzy Aneksu do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Aneksie - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Aneksu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Aneksu do Banku, - drugi egzemplarz Aneksu przekazujemy Klientowi

251 Jeśli dane na wydruku są poprawne i Klient podpisał aneks, zaakceptuj dane

252 Podsumowanie dokonanej operacji

253 Aneks do Umowy ustanowienie rachunku wspólnego obsługa w systemie

254

255 Wybierz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo) i Wyślij dane do Banku. Jeśli Klient nie pamięta, wprowadź PESEL Klienta i Wyślij dane do Banku

256 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości. W celu dopisania Współwłaściciela zaznacz Dodaj

257 Sprawdź, czy Klient jest już w bazie danych Banku. W tym celu wpisz tylko PESEL Klienta i zaznacz Identyfikuj. Jeśli dane Klienta nie zostaną zidentyfikowane w bazie Banku, uzupełnij wszystkie dane Klienta.

258 Jeśli wyświetli się komunikat: NIE MOŻNA DOPISAĆ WSPÓŁWŁAŚCICIELA, oznacza to, że: albo przy rachunku jest już maksymalna ilość Współwłaścicieli, albo w rachunku jest przyznany limit debetowy lub kredyt w rachunku. Dopisanie Współwłaściciela w tym wypadku może odbyć się tylko w jednostce Banku.

259 Jeśli dane Współposiadacza zostały wpisane poprawnie, przejdź Dalej.

260 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości Właściciela rachunku i Wyślij dane do Banku

261 Aneks do umowy dotyczący ustanowienia rachunku wspólnego drukuje się w dwóch egzemplarzach.

262 Podpisy Posiadaczy

263 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Aneksie - przesłanie obu egzemplarzy Aneksu do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Aneksie - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Aneksu za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Aneksu do Banku, - drugi egzemplarz Aneksu przekazujemy Klientowi

264 Jeśli dane na wydruku są poprawne i Posiadacze podpisali dowód zawarcia aneksu, zaakceptuj dane

265 Podsumowanie dokonanej operacji

266 Pełnomocnictwo

267 Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo Do dysponowania środkami na rachunku może zostać ustanowiony jeden pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być rezydent lub nierezydent. Pełnomocnikiem może być tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik jest uprawniony do dysponowania środkami na rachunku oraz dokonywania czynności związanych z prowadzeniem rachunku tak jak Posiadacz (z wyjątkami określonymi w regulaminie).

268 Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo Pełnomocnik może dokonywać czynności finansowych o charakterze jednorazowym (wpłaty, wypłaty, przelewy, założenie i likwidacja lokat) z wyłączeniem wypłaty na podstawie zlecenia wypłaty. Pełnomocnik nie może wykonywać czynności związanych z administrowaniem rachunku, może jedynie zmienić swoje dane osobowe.

269 Pełnomocnik nie ma uprawnienia do zawarcia, zmiany, wypowiedzenia: umowy rachunku umowy o kredyt w koncie umowy o kartę płatniczą VISA Business Electron umowy usług bankowości elektronicznej, zmiany danych adresowych i numeru telefonu Posiadacza, kontaktowego UP / oddziału BP, złożenia / zmiany / odwołania zlecenia wypłaty, zmiany rodzaju rachunku, udzielania dalszych pełnomocnictw. Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo

270 Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo ustanowienie/odwołanie Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej - specjalnego druku Pełnomocnictwo lub formy aktu notarialnego. Możliwe jest również ustanowienie Pełnomocnictwa bezpośrednio na Urzędzie Pocztowym. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione w dniu podpisywania umowy rachunku lub w innym, dowolnym terminie. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku wspólnego wymaga podpisu obu Współposiadaczy.

271 Pocztowe Konto Firmowe - pełnomocnictwo ustanowienie/odwołanie Odwołanie pełnomocnictwa do rachunku wspólnego może zostać wykonane przez jednego ze Współposiadaczy rachunku wspólnego. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, jak również w przypadku śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego lub Pełnomocnika, lub śmierci Współposiadaczy rachunku wspólnego.

272 Pełnomocnictwo obsługa papierowa

273 Dane Posiadacza Numer rachunku bieżącego Pocztowe Konto Firmowe Dane Pełnomocnika

274 Podpis Posiadacza Podpis Pełnomocnika wzór podpisu

275 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na ustanowieniu pełnomocnictwa - przesłanie obu egzemplarzy ustanowienia pełnomocnictwa do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na ustanowieniu pełnomocnictwa, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie ustanowienia pełnomocnictwa za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza ustanowienia pełnomocnictwa do Banku, - drugi egzemplarz ustanowienia pełnomocnictwa przekazujemy Klientowi

276 Pełnomocnictwo obsługa w systemie

277

278 Wybierz rodzaj operacji oraz typ rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

279 Celem ustanowienia Pełnomocnika zaznacz Dalej

280 Sprawdź, czy dane Pełnomocnika są już w bazie danych Banku. W tym celu wpisz tylko PESEL Klienta i zaznacz Identyfikuj.

281 Jeśli dane Pełnomocnika nie zostaną zidentyfikowane w bazie Banku, uzupełnij wszystkie wymagane dane i Akceptuj

282 Jeśli dane Pełnomocnika zostały wpisane poprawnie, przejdź Dalej

283 Sprawdź dane osób uprawnionych do rachunku z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

284 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby sprawdzającej stan środków na rachunku i Wyślij dane do Banku

285 Wydrukuj dowód ustanowienia Pełnomocnictwa

286 Ustanowienie Pełnomocnictwa drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Pełnomocnika Podpisy Posiadaczy

287 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na ustanowieniu pełnomocnictwa - przesłanie obu egzemplarzy ustanowienia pełnomocnictwa do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na ustanowieniu pełnomocnictwa, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie ustanowienia pełnomocnictwa za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza ustanowienia pełnomocnictwa do Banku, - drugi egzemplarz ustanowienia pełnomocnictwa przekazujemy Klientowi

288 Jeśli wydruk jest prawidłowy i Posiadacz i Pełnomocnik podpisali Ustanowienie Pełnomocnictwa, zaakceptuj dane

289 Lokaty w rachunku

290 Pocztowe Konto Firmowe - lokaty terminowe Polegają na zablokowaniu środków bieżących na wkład terminowy. Otwierane zawsze bezgotówkowo - ze środków na rachunku. Rodzaje lokat: o zmiennej stopie na terminy: 24 miesiące, o stałej stopie na terminy: 10 dniowa (imax10 dostępna tylko przez Pocztowy24),1,3,4,5,6,12 miesięcy, dynamiczne na termin 12 miesięcy, progresywne na termin 12 miesięcy, alternatywne (lokaty nie będące w stałej ofercie Banku Pocztowego, np. Lokata Polska Mistrzem czy Lokata Polskie Medale)

291 Pocztowe Konto Firmowe - lokaty terminowe Lokata może zostać zdefiniowana jako jednorazowa, odnawialna lub odnawialna kapitalizowana. Minimalna kwota lokaty standardowej wynosi 500 zł, progresywnej i dynamicznej 1000 zł, minimalna kwota dopłaty do lokaty progresywnej wynosi 100 zł. Lokata otwierana jest na podstawie składanej osobiście lub telefonicznie dyspozycji założenia lokaty. Warunki przechowywania lokaty określone są w wydanym lub przesłanym Posiadaczowi dowodzie założenia lokaty.

292 Pocztowe Konto Firmowe - lokaty terminowe Lokata jest otwarta w dniu wpływu dyspozycji do Banku. W przypadku braku środków, próba realizacji dyspozycji jest ponawiana przez system informatyczny do końca dnia. Po tym terminie dyspozycja jest odrzucana. Dopłatę do lokaty progresywnej Posiadacz dokonuje wypełniając formularz Dyspozycji założenia lokaty / dopłata do lokaty lub telefonicznie podając numer rachunku lokaty i kwotę dopłaty. Możliwa jest również dopłata bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym na Stanowisku Finansowym.

293 Pocztowe Konto Firmowe - lokaty terminowe Posiadacz może zlikwidować lokatę w dowolnym momencie składając osobiście, telefonicznie lub internetowo dyspozycję likwidacji lokaty. Likwidacja lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu przechowywania stanowi naruszenie umowy i powoduje utratę całości lub części odsetek. W przypadku likwidacji lokaty środki wracają na rachunek Posiadacza z chwilą autoryzacji tej transakcji.

294 Lokaty progresywne Lokata progresywna to wkład oszczędnościowy, którego wysokość oprocentowania rośnie progresywnie wraz z wysokością zdeponowanych środków pieniężnych (im więcej pieniędzy na lokacie tym wyższe oprocentowanie). W trakcie trwania lokaty, można dokonywać dopłat do zgromadzonych na lokacie środków. Minimalna kwota dopłaty do lokaty progresywnej wynosi 100 zł do 1.999,99 zł 0,50% od zł do 4.999,99 zł 1,00% od zł do ,99 zł 1,50% od zł 2,00%

295 Lokaty progresywne Lokata progresywna im więcej pieniędzy na lokacie tym wyższe oprocentowanie kwota kwota kwota kwota ,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% oprocentowanie

296 Lokaty dynamiczne Lokata dynamiczna to wkład oszczędnościowy, którego wysokość oprocentowania rośnie co miesiąc wraz z długością okresu oszczędzania. Im dłużej trzymamy pieniądze na lokacie, tym oprocentowanie zdeponowanych środków jest większe. 1 miesiąc 0,10 % 2 miesiące 0,15 % 3 miesiące 0,20 % miesięcy 0,65 % UWAGA! - Likwidacja lokaty przed upływem jednego miesiąca powoduje utratę prawa do odsetek. - Likwidacja po upływie pierwszego miesiąca powoduje naliczenie odsetek za każdy miesiąc utrzymania lokaty wg stawki % dla danego okresu

297 Lokaty dynamiczne Lokata dynamiczna 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% im dłużej trzymamy pieniądze, tym wyższe oprocentowanie oprocentowanie m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c m-c

298 Założenie lokaty w rachunku obsługa papierowa

299 Dyspozycja założenia lokaty Dane posiadacza/ posiadaczy Dane osoby wpłacającej Rodzaj, termin i oprocentowanie lokaty

300 Numer rachunku bankowego, kwota i kwota słownie Sposób zakończenia lokaty Podpis osoby wpłacającej

301 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji założenia lokaty - przesłanie obu egzemplarzy dyspozycji założenia lokaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dyspozycji założenia lokaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz na dyspozycji założenia lokaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji założenia lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji założenia lokaty przekazujemy Klientowi

302 Założenie lokaty w rachunku obsługa w systemie

303

304 Wybierz rodzaj rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

305 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości i przejdź Dalej

306 Wybierz typ klienta, rodzaj, termin oraz kwotę lokaty

307 Określ sposób założenia lokaty

308 Wpisz PESEL sprzedawcy i przejdź Dalej

309 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do założenia lokaty i Wyślij dane do Banku

310 Wydrukuj dowód założenia lokaty

311 Dyspozycja założenia lokaty lub Dowód założenia lokaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. Podpis Klienta

312 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji założenia lokaty - przesłanie obu egzemplarzy dyspozycji założenia lokaty do Banku, Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dowodzie założenia lokaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz na dowodzie założenia lokaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dowodzie założenia lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dowodu założenia lokaty przekazujemy Klientowi

313 Jeśli wydruk jest poprawny i podpisał dowód założenia lokaty, zaakceptuj dane

314 Podsumowanie dokonanej operacji

315 Wypłata lokaty w rachunku obsługa papierowa

316 Dane właściciela oraz numer rachunku bankowego Dane dotyczące wypłaty lokaty z rachunku Dane osoby dokonującej wypłaty Podpis osoby wypłacającej Podpis pracownika UP oraz datownik

317 Wypłata lokaty w rachunku obsługa w systemie

318

319 Wybierz rodzaj rachunku na Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

320 Wybierz osobę upoważnioną do rachunku, która stoi przed okienkiem i Akceptuj

321 Wybierz lokatę, która ma zostać zlikwidowana i Akceptuj

322 Zweryfikuj dane z systemu z danymi z dokumentu tożsamości Właściciela i przejdź Dalej

323 Zweryfikuj dane lokaty, która ma zostać zlikwidowana i przejdź Dalej

324 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby osoby zrywającej lokatę i Wyślij dane do Banku

325 Wydrukuj dowód likwidacji lokaty

326 UIO Dowód likwidacji lokaty drukuje się w dwóch egzemplarzach. DOWÓD LIKWIDACJI LOKATY W RACHUNKU I Posiadacz Nazwisko: ŻÓŁCIK 1412 Imię: AGNIESZKA Data urodzenia: PESEL: Rezydent: TAK -Adres zameldowania- Kod: Miejscowość: BYDGOSZCZ Ulica/wieś/nr budynku/nr lokalu: ZYGMUNTA AUGUSTA 4/8 II Posiadacz Nazwisko: AAAA Imię: SSS Data urodzenia: PESEL: Rezydent: TAK -Adres zameldowania- Kod: Miejscowość: BY Ulica/wieś/nr budynku/nr lokalu: KKK Podpis Klienta Proszę o zlikwidowanie posiadanej lokaty o numerze: Kwota lokaty: 1 000,00 Kwota słownie: jeden tysiąc zł 0/100 Data wypłaty: Podpis Klienta Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów Datownik i podpis pracownika Wypełnia Bank: Datownik i podpis pracownika:

327 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dowodzie likwidacji lokaty - przesłanie jednego egzemplarza dowodu likwidacji lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dowodu likwidacji lokaty przekazujemy Klientowi Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dowodzie likwidacji lokaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dowodu likwidacji lokaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dowodu likwidacji lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dowodu likwidacji lokaty przekazujemy Klientowi

328 Jeśli wydruk jest poprawny i podpisał dowód likwidacji lokaty, zaakceptuj dane

329 Podsumowanie dokonanej operacji

330 Dopłata do lokaty progresywnej w rachunku obsługa papierowa

331 Dyspozycja dopłaty do lokaty Dane posiadacza/ posiadaczy Dane osoby dopłacającej

332 Numer rachunku lokaty progresywnej, kwota i kwota słownie dopłaty Podpis osoby wpłacającej Data, datowinik, podpis pracownika UP przyjmującego wpłatę

333 Dopłata do lokaty progresywnej w rachunku obsługa w systemie

334 W celu dopłaty do lokaty progresywnej w rachunku wybierz formatkę 657 Lokaty rachunków dopłata

335 Wybierz rodzaj rachunku na Pocztowe Konto Firmowe. Wprowadź numer rachunku bankowego (NRB) lub numer klienta (modulo). Jeżeli Klient nie pamięta, wprowadź cechy dowodu tożsamości lub PESEL i zaznacz Wyślij

336 Wyświetla się lista osób uprawnionych do wyszukanej umowy. Należy wskazać osobę, która w UP dokonuje tej operacji, sprawdzić dane z systemu z danymi z dowodu tożsamości i przejdź Dalej

337 Uzupełnij kwotę dopłaty i przejdź Dalej. Pamiętaj, że minimalna dopłata do lokaty progresywnej wynosi 100 PLN

338 Wprowadź cechy dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do dopłaty do lokaty i Wyślij dane do Banku

339 Wydrukuj dowód dopłaty do lokaty

340 Dowód dopłaty do lokaty progresywnej w rachunku drukuje się w dwóch egzemplarzach. BANK POCZTOWY S.A. UL. JAGIELLOŃSKA 17, BYDGOSZCZ INFOLINIA: UIO Właściciel/e/ umowy: EWA DETAL ADAM DETAL DOWÓD DOPŁATY DO LOKATY W RACHUNKU Dane osoby dopłacającej: ADAM DETAL Typ, seria i numer dokumentu tożsamości: Dowód osobisty ZL Dopłata do lokaty w ramach Umowy rachunku: Dopłata do posiadanej lokaty o numerze: Kwota dopłaty: 500,00 PLN Kwota słownie: pięćset zł 0/100 Podpis Klienta Stopa oprocentowania po dopłacie: 2,75% Datownik i podpis pracownika Podpis klienta Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów Datownik i podpis pracownika

341 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na dyspozycji dopłaty do lokaty - przesłanie jednego egzemplarza dyspozycji dopłaty do lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dyspozycji dopłaty do lokaty przekazujemy Klientowi Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na dowodzie dopłaty do lokaty, - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie dowodu dopłaty do lokaty za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza dowodu dopłaty do lokaty do Banku, - drugi egzemplarz dowodu dopłaty do lokaty przekazujemy Klientowi

342 Jeśli wydruk jest poprawny i podpisał dowód dopłaty do lokaty, zaakceptuj dane

343 Podsumowanie dokonanej operacji

344 Debet w rachunku

345 Pocztowe Konto Firmowe Dopuszczalny Limit Debetowy Jest uprawnieniem pozwalającym na wykonywanie transakcji przekraczających stan środków na rachunku. Przyznawany w kwocie 300 zł. Okres spłaty wynosi 30 dni. Warunkiem przyznania jest posiadanie rachunku przynajmniej od 3 miesięcy, terminowe rozliczanie się z Bankiem oraz dokonanie okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o debet jednokrotnego wpływu na rachunek w wysokości nie niższej zł. Przyznanie kredytu w rachunku powoduje wygaśnięcie prawa do debetu.

346 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym

347 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym Przeznaczenie Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, jako uzupełnienie środków przeznaczonych do wykonywania dyspozycji z Pocztowego Konta Firmowego nie mających pokrycia w saldzie. Jest uprawnieniem przyznanym przez Bank Kredytobiorcy, na podstawie którego możliwe jest zadłużanie się w Pocztowym Koncie Firmowym do wysokości kwoty określonej w Umowie.

348 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym Kwota Kredytu Minimalna kwota kredytu wynosi zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć trzykrotnościśrednich miesięcznych wpływów środków na konto za okres ostatnich 6 miesięcy przed udzieleniem kredytu i nie może przekroczyć kwoty PLN.

349 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym Warunki Kredyt może zostać przyznany jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, jest Posiadaczem Pocztowego Konta Firmowego od co najmniej 6 miesięcy, posiada regularne wpływy na PKF rozumiane jako występujące przynajmniej raz w miesiącu w wysokości co najmniej PLN,

350 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym Warunki suma wykazanych zobowiązań nie przekracza 70% wartości majątku wykazanego w oświadczeniu majątkowym, nie jest stroną umowy o kredyt w rachunku bieżącym w innym banku lub Banku Pocztowym S.A. posiada zabezpieczenie które ustanowienie jest warunkiem udzielenia kredytu,

351 Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym dokumenty Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku kredytowego: dokument potwierdzający tożsamość, decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, decyzja o nadaniu numeru identyfikacyjnego dla celów statystycznych, kopie zeznań podatkowych PIT-5 za ostatnie 3 miesiące, zaświadczenia o nie zaleganiu w ZUS i US

352 Karta płatnicza Visa Business Electron

353 karta debetowa VISA Business Electron - rozliczana od razu ze środków na koncie, wydawana na 2 lata i automatycznie odnawiana na kolejny taki sam okres, zapewnia dostęp do gotówki w każdej chwili, darmowa wypłata gotówki w kraju w bankomatach Banku Pocztowego, Kredyt Banku, Cash4You, Euronetu, PKO BP i POS-ów w UP, Pocztowe Konto Firmowe - karta płatnicza do końca 2009 roku, darmowa wypłata gotówki za granicą.

354 dla bezpieczeństwa ustalono limity transakcji dziennych dla karty Visa Business Electron: zł gotówką, zł bezgotówkowo, Właściciel może w każdej chwili zmienić limity transakcji telefonicznie (Infolinia) Pocztowe Konto Firmowe - karta płatnicza możliwość wydania karty na wskazanego użytkownika, ochrona ustawowa Posiadacza karty (od 150 Euro).

355 Pocztowe Konto Firmowe - karta płatnicza Znajdź swój najbliższy bankomat (wypłata bez prowizji) Skorzystaj z wyszukiwarki bankomatów na naszej stronie internetowej:

356 Bankowość elektroniczna aktywacja usługi Pocztowy24 i PocztowySMS

357 Bankowość elektroniczna Usługi Bankowość elektroniczna Pocztowy SMS Pocztowy 24

358 Bankowość elektroniczna Aktywacja usługi Usługa wymaga podpisania umowy o usługi bankowości elektronicznej Pocztowy24 i PocztowySMS.

359 Bankowość elektroniczna Aktywacja usługi Klient może aktywować bankowość elektroniczną: w oddziałach Banku przez Wydział Telefonicznej Obsługi Klienta w Departamencie Kanałów Mobilnych za pośrednictwem strony internetowej Banku w sieci pocztowej na stanowiskach finansowych

360 Bankowość elektroniczna Aktywacja usługi Jeżeli Klient chce korzystać z usługi Pocztowy24 i/lub PocztowySMS pomóż Klientowi w wypełnieniu umowy o usługi bankowości elektronicznej, którą znajdziesz w kopercie z myszką (dotyczy Stanowisk Finansowych) W pozostałych placówkach pocztowych należy wypełnić druk umowy o usługi bankowości elektronicznej, znajdujący się w zapasach placówki.

361 Bankowość elektroniczna Rejestracja usługi

362 Chcąc sprawdzić stan konta Klient będzie wysyłał sms o treści: S_indentyfikator rachunku, w tym przypadku: S_JANEK Tylko z podanego numeru telefonu komórkowego można będzie sprawdzić saldo przez sms.

363 Numery telefonów na kartę, które mogą być doładowane przez usługę PocztowySMS oraz nazwę dla doładowania, np. SYN Wpisz numer koperty z kartą kodów oraz koperty z hasłem (karta kodów i hasło są w komplecie w kopercie z myszką )

364 Wzór koperty z kartą na Stanowiskach Finansowych przepisz na Umowę

365 Wzór koperty z hasłem na Stanowiskach Finansowych przepisz na Umowę

366 Rezygnacja Klienta z wyciągów papierowych Identyfikator www wpisz na papierowej umowie o usługi bankowości elektronicznej

367 IDENTYFIKATOR WWW DATA MIEJSCOWOŚĆ Dane Klienta

368 Podpis Klienta Datownik, pieczątka Banku i podpisy pracownika

369 Imię i nazwisko Posiadacza Wybrać opcje Numer rachunku Identyfikator SMS Numery doładowanych telefonów + nazwy Numery kopert z hasłem i kartą kodów Wariant Podpis Klienta

370 Pracownik UP bez upoważnienia do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów Klienta na Umowie i załączniku - przesłanie obu egzemplarzy Umowy i załącznika do Banku, - po podpisaniu w Banku jeden egzemplarz Umowy i załącznika odsyłany jest do Klienta Pracownik UP z upoważnieniem do działania na rzecz i w imieniu Banku - przystawienie datownika i podpisu pracownika jako potwierdzenie autentyczności danych osobowych i podpisów na Umowie i załączniku - przystawienie pieczątki bankowej oraz podpisanie Umowy i załącznika za Bank, - przesłanie jednego egzemplarza Umowy i załącznika do Banku, - drugi egzemplarz Umowy i załącznika przekazujemy Klientowi

371 Pocztowy24 - funkcjonalność

372 Pocztowy24 Usługa Pocztowy24 to dostęp do konta przez internet,, który umożliwa np. : Wykonanie przelewu na dowolny rachunek bankowy. Zdefiniowanie zlecenia stałego. Sprawdzenie salda. Przeglądanie historii rachunku. Zmianę danych korespondencyjnych. Założenie lub likwidację lokat. Sprawdzenie stanu lokat. Doładowanie telefonu na kartę. Wykupienie ubezpieczenia.

373 Pocztowy24 Taryfa Dostęp do usługi 0,00 PLN Realizacja przelewu/zlecenia stałego na rachunki w BP S.A. 0,00 PLN Realizacja przelewu/zlecenia stałego na pozostałe rachunki 0,50 PLN

374 Pocztowy24 Bezpieczeństwo Do korzystania z usługi Pocztowy24 konieczny jest: Identyfikator - unikalny numer identyfikujący Klienta Hasło dostępu do usługi Karta kodów jednorazowych TAN

375 Logowanie do Pocztowego24 adres:

376 Stan środków na rachunku.

377 Historia operacji na rachunku

378 Szczegóły operacji. W razie potrzeby jest możliwość wydrukowania potwierdzenia dokonania operacji.

379 Moje płatności lista stałych, zaufanych odbiorców przelewów. Przelew z listy Moje płatności nie wymaga dodatkowej autoryzacji jednorazowym hasłem z karty kodów

380 Przelew jednorazowy konieczne jest wypełnienie danych dotyczących przelewu

381 W celu wykonania przelewu jednorazowego konieczne jest wpisanie jednorazowego kodu znajdującego się na karcie kodów otrzymanej z Banku

382 Przelew do ZUS możliwe jest wysłanie trzech obowiązkowych składek podczas wypełniania tylko jednej formatki z danymi

383 W ramach usługi Pocztowy24 możliwe jest doładowanie telefonu na kartę, podając numer telefonu, operatora GSM, kwotę doładowania oraz jednorazowy kod z karty kodów otrzymanej z Banku

384 W ramach usługi Pocztowy24 można rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne. W tym celu należy otworzyć nowy rejestr, wskazując odpowiedni rodzaj funduszu...

385 ...oraz kwotę pierwszej wpłaty na wybrany fundusz inwestycyjny.

386 W celu założenia lokaty w rachunku wybierz opcję Załóż lokatę Wybierz typ, czas trwania, kwotę oraz sposób zakończenia lokaty

387 Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia bez wychodzenia z domu Wypełnij wszystkie wymagane pola. Po zaakceptowaniu przelewu zostanie zawarte ubezpieczenie. Składka za ubezpieczenie zostanie przelana bezpośrednio z rachunku.

388 PocztowySMS - funkcjonalność

389 Pocztowy SMS Usługa PocztowySMS umożliwia: sprawdzenie stanu konta, doładowanie telefonu komórkowego typu pre-paid ( TAK TAK, Simplus, Sami Swoi, Heyah, Orange, POP oraz Play) za pomocą wiadomości SMS.

390 Pocztowy SMS Polecenia Nr telefonu : Pytanie o saldo rachunku Saldo_identyfikator rachunku S_identyfikator rachunku Doładowanie telefonu prepaid Doladuj_identyfikator_ kwota D_identyfikator_kwota

391 Pocztowy SMS Taryfa Miesięczny pakiet 4 zapytań o saldo rachunku 1,00 PLN (Standard Plus, Nestor 0,00 PLN) Miesięczny pakiet 20 zapytań o saldo rachunku 4,00 PLN Miesięczny pakiet 50 zapytań o saldo rachunku 8,00 PLN Zapytanie o saldo bez lub po wykorzystaniu pakietu 0,50 PLN za każde zapytanie Doładowanie telefonu 0,00 PLN

392 Pocztowy SMS Limity Dzienny limit doładowań 500 PLN Miesięczny limit doładowań PLN

393 Wypłaty po śmierci Posiadacza rachunku

394 Pocztowe Konto Firmowe Wypłata po śmierci Posiadacza TYLKO Spadkobierca Posiadacza PKF może ubiegać się o wypłatę należnych mu środków składając wniosek o taką wypłatę oraz: prawomocne postanowienie o nabyciu spadku postanowienie sądu o dziale spadku. PAMIĘTAJ! W POCZTOWYM KONCIE FIRMOWYM NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI

395 Zamknięcie rachunku

396 Pocztowe Konto Firmowe Zamknięcie rachunku Rachunek może zostać zamknięty w wyniku: pisemnego wypowiedzenia umowy przez Bank lub Posiadacza z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, rozwiązania umowy przez Bank, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli w ciągi 1 roku nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, a saldo na rachunku wynosi 0 zł.

397 Przyjęcie reklamacji

398

399 Jeśli Klient chce złożyć reklamacje, wypełnij poniżs zą formatkę i Wyślij dane do Banku.

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Konto Firmowe - aneks do umowy

Pocztowe Konto Firmowe - aneks do umowy Aneks do Umowy Aneks do umowy rachunku ma formę pisemną i może dotyczyć: ustanowienia rachunku wspólnego jeśli Posiadacz rachunku indywidualnego chce dopisać Współposiadacza, Pocztowe Konto Firmowe - aneks

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych dla kont Inteligo (indywidualnych i wspólnych) ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, listopad 2015 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0

2. Prowadzenie konta Miesięcznie 0 0 TRANSAKCJE NA RACHUNKACH 3. Wpływ w PLN Każda transakcja 0 0. Każda transakcja Kanały samoobsługowe 0 0 Obowiązuje od 3 stycznia 213 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku Część: I Rachunki bankowe b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych dla podmiotów detalicznych: Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe PLUS Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

KTÓRZY. Kasę Oszczędności Bank. Otwarcie rachunku. w ramach Kont Inteligo. warunkach. Opłaty dla konta konta ze ze średnim.

KTÓRZY. Kasę Oszczędności Bank. Otwarcie rachunku. w ramach Kont Inteligo. warunkach. Opłaty dla konta konta ze ze średnim. Obowiązuje od 3 stycznia 2013 r. TARYFAA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLAA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych w mbanku obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową I. Rachunek ekonto Internet Operator WAP IVR*

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo