ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU"

Transkrypt

1 ZA KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres r r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni 3. wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za kwartał 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni 4. kwartalne, jednostkowe, skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) 5. kwartalne, skonsolidowane, skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) 6. informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 7. zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie od do roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 8. stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym danych finansowych za okres od do roku 9. informacja Zarządu Emitenta na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jakie w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa Emitenta podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 10.opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 11. struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 12. informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 13. oświadczenie Zarządu Emitenta Warszawa, 14 maja 2014 roku 1

2 1. PODSTAWOWE NFORMACJE O EMTENCE (JEDNOSTKA DOMNUJĄCA) Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie Firma GRUPA EMMERSON S.A Siedziba Warszawa Adres Ul. Stawki 40, Warszawa Telefon Faks Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej NP REGON lość akcji Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr ,00 zł (w całości opłacony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji uprzywilejowanych imiennych serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E akcji zwykłych na okaziciela serii F akcji zwykłych na okaziciela serii G KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rada Nadzorcza Piotr Jakubowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Szczęsny Sekretarz Rady Nadzorczej Sławomir Cal-Całko Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz Garbacki - Członek Rady Nadzorczej Karol Sawicki - Członek Rady Nadzorczej Zarząd Marek Krajewski Prezes Zarządu Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu Źródło: Emitent 2

3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FNANSOWE EMTENTA ZA KWARTAŁ 2014 ROKU WRAZ Z DANYM PORÓWNYWALNYM ZA ROK POPRZEDN Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta (PLN)* Wyszczególnienie Stan Stan na dzień na dzień r r.* Kapitał własny , ,99 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , , , ,56 Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 *dane finansowe zostały wykazane w wartościach uwzględniających korekty księgowe w odniesieniu do danych finansowych opublikowanych w raporcie za kwartał 2013 r. Źródło: Emitent Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta (PLN) Wyszczególnienie kwartał 2014 r. (rok bieżący) kwartał 2013 r. (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży , ,31 Amortyzacja 4 613, ,65 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,51 Zysk/strata brutto , ,41 Zysk/strata netto , ,41 Źródło: Emitent 3

4 3.WYBRANE SKONSOLDOWANE DANE FNANSOWE GRUPY KAPTAŁOWEJ EMTENTA ZA KWARTAŁ 2014 ROKU WRAZ Z DANYM PORÓWNYWALNYM ZA ROK POPRZEDN Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta (PLN)* Wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień r r.* Kapitał własny , ,98 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , , , ,75 Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 *dane finansowe zostały wykazane w wartościach uwzględniających korekty księgowe w odniesieniu do danych finansowych opublikowanych w raporcie za kwartał 2013 r. Tabela 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta (PLN) Wyszczególnienie kwartał 2014 r. (rok bieżący) kwartał 2013 r. (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży , ,31 Amortyzacja 4 613, ,65 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,03 Zysk/strata brutto , ,37 Zysk/strata netto , ,37 Źródło: Emitent 4

5 4. KWARTALNE, JEDNOSTKOWE, SKRÓCONE SPRAWOZDANE FNANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNE Z OBOWĄZUJĄCYM EMTENTA ZASADAM RACHUNKOWOŚC (BLANS, RACHUNEK ZYSKÓW STRAT, ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH) Stan na dzień r. Stan na dzień r. A Aktywa trwałe , ,47 Wartości niematerialne i prawne 4 200,00 Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 Należności długoterminowe , ,85 V AKTYWA nwestycje długoterminowe Jednostkowy bilans V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B Aktywa obrotowe , ,25 Zapasy , ,08 Należności krótkoterminowe , ,96 nwestycje krótkoterminowe , ,07 V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,14 AKTYWA RAZEM , ,72 Stan na dzień r. Stan na dzień r. A Kapitał ( fundusz ) własny , ,99 Kapitał ( fundusz) podstawowy , ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna ) V Kapitał ( fundusz ) zapasowy , ,00 V PASYWA Kapiał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe V Zysk ( strata ) z lat ubiegłych , ,60 V Zysk ( strata ) netto , ,41 X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,73 Rezerwa na zobowiązania , ,00 Zobowiązania długoterminowe , ,17 Zobowiązania krótkoterminowe , ,56 V Rozliczenia międzyokresowe ,00 PASYWA RAZEM , ,72 5

6 kwartał 2014 kwartał 2013 Rok bieżący Rok ubiegły za okres za okres za okres za okres A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,31 Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,69 Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, 3 775,31 zmniejszenie - wartość ujemna) , ,60 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 775,31 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,15 Amortyzacja 4 613, , , ,65 Zużycie materiałów i energii 1 629,34 443, ,34 443,88 Usługi obce , , , ,05 V Podatki i opłaty w tym 1 040,12 500, ,12 500,00 V Wynagrodzenia , , , ,54 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,57 V Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,46 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) , , , ,84 D Pozostałe przychody operacyjne 0,02 0,34 0,02 0,34 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje nne przychody operacyjne 0,02 0,34 0,02 0,34 E Pozostałe koszty operacyjne 713,46 500,01 713,46 500,01 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych nne koszty operacyjne 713,46 500,01 713,46 500,01 F Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) , , , ,51 G Przychody finansowe , , , ,26 Dywidendy i udziaływ zyskach Odsetki , , , ,33 Zysk ze zbycia inwestycji V Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,93 V nne H Koszty finansowe , , , ,16 Odsetki 199,05 382,74 199,05 382,74 Strata ze zbycia inwestycji , ,87 Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,55 V nne 2 500, ,00 Zysk ( strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H ) , , , ,41 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych( J. - J. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk nadzwyczajny Strata nadzwyczajna K Zysk ( strata ) brutto ( ± J ) , , , ,41 L Podatek dochodowy , , , ,00 M JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT Wyszczególnienie Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) (wariant porównawczy) N Zysk ( strata ) netto ( K-L-M ) , , , ,41 6

7 A B C JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH (metoda pośrednia) Rok bieżący Rok ubiegły kwartał 2014 kwartał 2013 za okres za okres za okres za okres Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk ( strata ) netto , , , ,41 Korekty razem , , , ,24 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,17 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy , , , ,85 Wydatki , ,00 Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 2 800, , , ,85 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy , ,64 Wydatki , , , ,34 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,34 D Przepływy pieniężne netto razem , , , ,66 E Bilansowa zmiana stanu środków pienięźnych, w tym: , , , ,66 F Środki pieniężne na początek okresu , , , ,56 G Środki pieniężne na koniec okresu , , , ,90 JEDNOSTKOWE ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Rok bieżący Rok ubiegły Wyszczególnienie za okres za okres Kapitał ( fundusz własny na początek okresu ( BO ) , ,40.a Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) po korektach , ,40 Kapitał fundusz własny na koniec okresu ( BZ) , ,90 Kapitał ( fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty ) , ,90 7

8 5. KWARTALNE, SKONSOLDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANE FNANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNE Z OBOWĄZUJĄCYM EMTENTA ZASADAM RACHUNKOWOŚC (BLANS, RACHUNEK ZYSKÓW STRAT, ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH) AKTYWA Skonsolidowany bilans Stan na dzień Stan na dzień A Aktywa trwałe , ,47 Wartości niematerialne i prawne 4 200,00 Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 V Należności długoterminowe , ,85 V nwestycje długoterminowe , ,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B Aktywa obrotowe , ,43 Zapasy , ,08 Należności krótkoterminowe , ,86 nwestycje krótkoterminowe , ,35 V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,14 AKTYWA RAZEM , ,90 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień A Kapitał ( fundusz ) własny , ,98 Kapitał ( fundusz) podstawowy , ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna ) V Kapitał ( fundusz ) zapasowy , ,00 V Kapiał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe V Różnice kursowe z przeliczenia V Zysk ( strata ) z lat ubiegłych , ,65 X Zysk ( strata ) netto , ,37 X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) B Kapitały mniejszości C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,92 Rezerwa na zobowiązania , ,00 Zobowiązania długoterminowe , ,17 Zobowiązania krótkoterminowe , ,75 V Rozliczenia międzyokresowe ,00 PASYWA RAZEM , ,90 8

9 kwartał 2014 kwartał 2013 Rok bieżący Rok ubiegły za okres za okres za okres za okres Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym , , , ,31 Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,69 Zmiana stanu produktów( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , , , ,31 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej , , , ,87 Amortyzacja 4 613, , , ,65 Zużycie materiałów i energii 1 629,34 743, ,34 743,88 Usługi obce , , , ,77 V Podatki i opłaty, w tyn podatek akcyzowy 1 962,84 500, ,84 500,00 V Wynagrodzenia , , , ,54 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,57 V Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,46 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) , , , ,56 D Pozostałe przychody operacyjne 0,02 0,34 0,02 0,34 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje nne przychody operacyjne 0,02 0,34 0,02 0,34 E Pozostałe koszty operacyjne 725,06 508,81 725,06 508,81 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych nne koszty operacyjne 725,06 508,81 725,06 508,81 F Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) , , , ,03 G Przychody finansowe , , , ,82 Dywidendy i udziaływ zyskach Odsetki , , , ,89 Zysk ze zbycia inwestycji V Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,93 V nne H Koszty finansowe , , , ,16 Odsetki 199,05 382,74 199,05 382,74 Strata ze zbycia inwestycji , ,87 Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,55 V nne 2 500, ,00 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H+/- ) , , , ,37 K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( K. - K. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne L Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis wartości firmy - jednostki zależne Odpis wartości firmy - jednostki współzależne M Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 N Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności O Zysk ( strata ) brutto (J+/-K-L+M+/-N ) , , , ,37 P Podatek dochodowy , , , ,00 Q R Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zyski (straty) mniejszości SKONSOLDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT (wariant porównawczy) Wyszczególnienie S Zysk ( strata ) netto ( O-P-Q+/-R ) , , , ,37 9

10 A B C SKONSOLDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH (metoda pośrednia ) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Rok bieżący Rok ubiegły kwartał 2014 kartał 2013 za okres za okres za okres za okres Zysk ( strata ) netto , , , ,37 Korekty razem , , , ,82 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+/-) , , , ,55 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 0, ,85 0, ,85 Wydatki 1 200, ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) , , , ,85 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy , ,64 Wydatki , , , ,34 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (-) , , , ,34 D Przepływy pieniężne netto razem (A. +/- B. +/- C.) , , , ,04 E Bilansowa zmiana stanu środków pienięźnych , , , ,04 F Środki pieniężne na początek okresu , , , ,85 G Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) , , , ,81 Rok bieżący za okres Rok ubiegły za okres Kapitał ( fundusz) własny na początek okresu ( BO ) , ,35.a ZESTAWENE ZMAN W SKONSOLDOWANYM KAPTALE WŁASNYM Wyszczególnienie Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) po korektach błędów , ,35 Kapitał fundusz własny na koniec okresu ( BZ) , ,98 Kapitał ( fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty ) , ,98 6. NFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANU RAPORTU, W TYM NFORMACJE O ZMANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLTYK) RACHUNKOWOŚC Raport sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości. W okresie, za który sporządzono raport, nie nastąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 10

11 7. ZWĘZŁA CHARAKTERYSTYKA STOTNYCH DOKONAŃ LUB NEPOWODZEŃ EMTENTA W OKRESE OD DO ROKU, WRAZ Z OPSEM NAJWAŻNEJSZYCH CZYNNKÓW ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚC O NETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSĄGNĘTE WYNK W kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości ,29 zł. Jednocześnie strata netto w kwartale 2014 r. wyniosła ,55 zł i wynikała z bieżącej działalności operacyjnej. Należy zaznaczyć, że strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta jest znacznie niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co przede wszystkim jest rezultatem lepszej wyceny bilansowej posiadanych przez Spółkę instrumentów finansowych innych przedsiębiorstw (wyższy kurs rynkowy posiadanych walorów finansowych). Emitent angażuje się kapitałowo w spółki, które stwarzają dobre perspektywy dalszego rozwoju. W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisane w Dokumencie nformacyjnym, które sprowadzają się do dużego uzależnienia wyników Spółki od koniunktury na rynku nieruchomości. W dniu 15 stycznia 2014 roku na podstawie Uchwały Nr 54/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 899 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej zł (jeden tysiąc złotych) każda. Raportem EB nr 3/2014 z dnia r. Zarząd Emitenta informował, że w lutym 2014 r. planuje złożyć prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W opinii Zarządu Emitenta rozpoczęcie notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powinno zwiększyć płynność obrotu oraz zwiększyć zainteresowanie Spółką przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Raportami EB nr 4/2014 z dnia r. oraz EB nr 5/2014 z dnia r. Zarząd Spółki informował, że prowadzi prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem notowań 11

12 kwitów depozytowych Spółki (ADR) na rynku OTC Markets w USA. W opinii Zarządu Emitenta rozpoczęcie notowań kwitów depozytowych Spółki (ADR) na rynku OTC Markets powinno zwiększyć zainteresowanie Spółką przez zagranicznych inwestorów (obrót istniejącymi papierami wartościowymi Spółki, jak również pozyskanie kapitału w ramach nowych emisji), zwiększyć płynność obrotu oraz otworzyć drogę do przeniesienia w przyszłości notowań kwitów depozytowych Spółki (ADR) na rynek giełdowy NYSE lub Nasdaq. Rozpoczęcie notowań kwitów depozytowych Spółki (ADR) na rynku OTC Markets w USA planowane jest w drugiej połowie 2014 r. Zgodnie z uchwałą nr 132/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lutego 2014 r., na dzień 10 lutego 2014 r. wyznaczony został pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 899 (ośmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) obligacji na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEMRCP00029". Obligacje na okaziciela serii A Emitenta są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GEM0715". W dniu 17 marca 2014 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 28 marca 2014 r. Emitent udzielił nieodwołalnego poręczenia majątkowego do dnia 31 grudnia 2016 roku do kwoty ,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) za przyszłe zobowiązania spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. ("EWH") wynikające z wyemitowanych przez EWH obligacji serii A, o których przydziale EWH informował raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 21 marca 2014 r., a w szczególności zobowiązania z tytułu zapłaty świadczeń pieniężnych z tych obligacji. Oświadczenie o poręczeniu Emitenta zostało złożone w formie aktu notarialnego. Emitent przyjął także na podstawie złożonego oświadczenia o poręczeniu, odpowiedzialność solidarną wraz z EWH całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania EWH wynikające z obligacji serii A wyemitowanych przez EWH wobec każdoczesnego uprawnionego z tych obligacji. 12

13 8. STANOWSKO ODNOŚNE MOŻLWOŚC ZREALZOWANA PUBLKOWANYCH PROGNOZ WYNKÓW NA DANY ROK W ŚWETLE ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCE KWARTALNYM DANYCH FNANSOWYCH ZA OKRES OD DO ROKU Emitent nie publikował jednostkowych ani skonsolidowanych prognoz finansowych. 9. NFORMACJA ZARZĄDU EMTENTA NA TEMAT NCJATYW NASTAWONYCH NA WPROWADZENE ROZWĄZAŃ NNOWACYJNYCH W PRZEDSĘBORSTWE, JAKE W OKRESE OBJĘTYM RAPORTEM GRUPA KAPTAŁOWA EMTENTA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZAŁALNOŚC Przedmiotem działalności Grupy Emmerson S.A. jest nabywanie na własny rachunek nieruchomości na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży, a także inwestowanie w małe i średnie firmy z branży budownictwa i nieruchomości. Powyższy cel jest realizowany poprzez zaangażowanie Emitenta w formie inwestycji w zdywersyfikowany portfel projektów, wykorzystanie wsparcia i doświadczenia kadry zarządzającej zespołu grupy kapitałowej Grupy Emmerson S.A. oraz Domu Maklerskiego WDM S.A., a także intensywne działania na rzecz wzrostu wyników finansowych Spółki. Grupa Emmerson S.A. angażuje się merytorycznie i kapitałowo w małe oraz średnie firmy w z branży budownictwa i nieruchomości, a także planuje udział w innych przedsięwzięciach biznesowych na rynku nieruchomości, w roli inwestora pasywnego lub aktywnego. Emitent planuje zwiększyć skalę działania poprzez pozyskanie zasobów finansowych będących w dyspozycji instytucji finansowych, inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, współuczestniczących z Emitentem w projektach inwestycyjnych. W ramach Grupy Kapitałowej Emitenta został opracowany Program Wierzytelności Hipotecznych, który jest obecnie wdrażany. W programie uczestniczą w różnym stopniu i charakterze wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. Jest to ramowy program współpracy, adresowany do instytucji finansowych w celu sprzedaży nieruchomości, 13

14 będących zabezpieczeniem wymagalnych wierzytelności kredytowych lub zakupu wierzytelności z przejęciem zabezpieczenia hipotecznego. Program Wierzytelności Hipoteczne to kompleksowy zespół działań obejmujący: szacowanie aktualnej rynkowej ceny nieruchomości, kompletowanie i weryfikację dokumentacji, szereg działań i procesów, których celem jest szybkie i korzystne sprzedanie nieruchomości oraz spłata wierzytelności. Program Wierzytelności Hipoteczne może odnosić się do: pojedynczej wierzytelności zabezpieczonej pojedynczą nieruchomością, pojedynczej wierzytelności zabezpieczonej szeregiem nieruchomości, grupy wierzytelności zabezpieczonych szeregiem nieruchomości pojedynczego klienta, portfela wierzytelności zabezpieczonych portfelem nieruchomości. Obecnie, w portfelu inwestycyjnym Grupy Emmerson S.A. znajduje się grunt budowlany w prestiżowej dzielnicy Gdyni Kamiennej Górze, o powierzchni 734 m kw., składający się z dwóch działek (234 i 500 m kw.). Przeznaczenie terenu wg MPZP - zabudowa jednorodzinna, bliźniacza z możliwością wydzielenia czterech lokali mieszkalnych (po dwa na każdej działce). 10. OPS ORGANZACJ GRUPY KAPTAŁOWEJ EMTENTA, ZE WSKAZANEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLDACJ Na dzień roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły: Emmerson Realty S.A. Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,90 zł 40,5 % Podstawową działalnością Spółki jest doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Poprzez spółki zależne i powiązane Emmerson Realty S.A. obsługuje również inne segmenty rynku. 14

15 Emmerson Evaluation Sp. z o.o. oferuje wyceny mieszkań, działek, domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, biurowców, lokali użytkowych, centrów handlowych, magazynowych, dystrybucyjnych i logistycznych, nieruchomości przemysłowych, gruntów inwestycyjnych, hoteli oraz wszelkich innych nieruchomości. KRS Sąd Rejonowy dla m. st.warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 64,6 % Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, biurowymi, handlowymi, magazynowymi i przemysłowymi: administrowanie nieruchomościami, obsługę techniczną budynków, ochronę, utrzymanie czystości, usługi cateringowe i inne. Na zlecenie zajmuje się także aranżacją, wykończeniem, umeblowaniem i wyposażeniem wnętrz w dowolnym standardzie Sąd Rejonowy dla m. st.warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 80 % Emmerson Finanse S.A. jest firmą niezależnego doradztwa finansowego. Spółka współpracuje z największymi instytucjami finansowymi w Polsce. Jej doradcy zajmują się prawidłowym przebiegiem procesu kredytowego. Oprócz rozwiązań standardowych, spółka oferuje również dedykowane produkty finansowe i ubezpieczeniowe Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 45 % Emmerson Mazowsze Sp. z o.o. ma siedzibę w Płocku i zajmuje się działalnością na rynku nieruchomości, a w szczególności pośrednictwem w obrocie nieruchomościami Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XV Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 60 % DRAFTWAY Sp. z o.o. specjalizuje się w szeroko pojętym outsourcingu T. Spółka oferuje pomoc przy tworzeniu infrastruktury informatycznej w nowo powstałych firmach oraz tych, które wymagają restrukturyzacji oraz skutecznie pomaga firmom w spełnieniu ustawowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz w osiągnięciu stanu gotowości w przypadku kontroli ze strony Generalnego nspektora Ochrony Danych Osobowych (GODO) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy 5000,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 40 % Emmerson Lumico Sp. z o.o. ma siedzibę w Krakowie, skupia się na dwóch obszarach działalności: turystyce (organizowanie wycieczek, konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, imprez integracyjnych, imprez sportowych, rezerwacji miejsc 15

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo