ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU"

Transkrypt

1 ZA KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres r r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni 3. wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za kwartał 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni 4. kwartalne, jednostkowe, skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) 5. kwartalne, skonsolidowane, skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) 6. informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 7. zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie od do roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 8. stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym danych finansowych za okres od do roku 9. informacja Zarządu Emitenta na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jakie w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa Emitenta podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 10.opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 11. struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 12. informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 13. oświadczenie Zarządu Emitenta Warszawa, 14 maja 2014 roku 1

2 1. PODSTAWOWE NFORMACJE O EMTENCE (JEDNOSTKA DOMNUJĄCA) Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie Firma GRUPA EMMERSON S.A Siedziba Warszawa Adres Ul. Stawki 40, Warszawa Telefon Faks Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej NP REGON lość akcji Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr ,00 zł (w całości opłacony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji uprzywilejowanych imiennych serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E akcji zwykłych na okaziciela serii F akcji zwykłych na okaziciela serii G KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rada Nadzorcza Piotr Jakubowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Szczęsny Sekretarz Rady Nadzorczej Sławomir Cal-Całko Członek Rady Nadzorczej Arkadiusz Garbacki - Członek Rady Nadzorczej Karol Sawicki - Członek Rady Nadzorczej Zarząd Marek Krajewski Prezes Zarządu Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu Źródło: Emitent 2

3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FNANSOWE EMTENTA ZA KWARTAŁ 2014 ROKU WRAZ Z DANYM PORÓWNYWALNYM ZA ROK POPRZEDN Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta (PLN)* Wyszczególnienie Stan Stan na dzień na dzień r r.* Kapitał własny , ,99 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , , , ,56 Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 *dane finansowe zostały wykazane w wartościach uwzględniających korekty księgowe w odniesieniu do danych finansowych opublikowanych w raporcie za kwartał 2013 r. Źródło: Emitent Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta (PLN) Wyszczególnienie kwartał 2014 r. (rok bieżący) kwartał 2013 r. (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży , ,31 Amortyzacja 4 613, ,65 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,51 Zysk/strata brutto , ,41 Zysk/strata netto , ,41 Źródło: Emitent 3

4 3.WYBRANE SKONSOLDOWANE DANE FNANSOWE GRUPY KAPTAŁOWEJ EMTENTA ZA KWARTAŁ 2014 ROKU WRAZ Z DANYM PORÓWNYWALNYM ZA ROK POPRZEDN Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta (PLN)* Wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień r r.* Kapitał własny , ,98 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , , , ,75 Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 *dane finansowe zostały wykazane w wartościach uwzględniających korekty księgowe w odniesieniu do danych finansowych opublikowanych w raporcie za kwartał 2013 r. Tabela 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta (PLN) Wyszczególnienie kwartał 2014 r. (rok bieżący) kwartał 2013 r. (rok ubiegły) Przychody netto ze sprzedaży , ,31 Amortyzacja 4 613, ,65 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,03 Zysk/strata brutto , ,37 Zysk/strata netto , ,37 Źródło: Emitent 4

5 4. KWARTALNE, JEDNOSTKOWE, SKRÓCONE SPRAWOZDANE FNANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNE Z OBOWĄZUJĄCYM EMTENTA ZASADAM RACHUNKOWOŚC (BLANS, RACHUNEK ZYSKÓW STRAT, ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH) Stan na dzień r. Stan na dzień r. A Aktywa trwałe , ,47 Wartości niematerialne i prawne 4 200,00 Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 Należności długoterminowe , ,85 V AKTYWA nwestycje długoterminowe Jednostkowy bilans V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B Aktywa obrotowe , ,25 Zapasy , ,08 Należności krótkoterminowe , ,96 nwestycje krótkoterminowe , ,07 V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,14 AKTYWA RAZEM , ,72 Stan na dzień r. Stan na dzień r. A Kapitał ( fundusz ) własny , ,99 Kapitał ( fundusz) podstawowy , ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna ) V Kapitał ( fundusz ) zapasowy , ,00 V PASYWA Kapiał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe V Zysk ( strata ) z lat ubiegłych , ,60 V Zysk ( strata ) netto , ,41 X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,73 Rezerwa na zobowiązania , ,00 Zobowiązania długoterminowe , ,17 Zobowiązania krótkoterminowe , ,56 V Rozliczenia międzyokresowe ,00 PASYWA RAZEM , ,72 5

6 kwartał 2014 kwartał 2013 Rok bieżący Rok ubiegły za okres za okres za okres za okres A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,31 Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,69 Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, 3 775,31 zmniejszenie - wartość ujemna) , ,60 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 775,31 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,15 Amortyzacja 4 613, , , ,65 Zużycie materiałów i energii 1 629,34 443, ,34 443,88 Usługi obce , , , ,05 V Podatki i opłaty w tym 1 040,12 500, ,12 500,00 V Wynagrodzenia , , , ,54 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,57 V Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,46 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) , , , ,84 D Pozostałe przychody operacyjne 0,02 0,34 0,02 0,34 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje nne przychody operacyjne 0,02 0,34 0,02 0,34 E Pozostałe koszty operacyjne 713,46 500,01 713,46 500,01 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych nne koszty operacyjne 713,46 500,01 713,46 500,01 F Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) , , , ,51 G Przychody finansowe , , , ,26 Dywidendy i udziaływ zyskach Odsetki , , , ,33 Zysk ze zbycia inwestycji V Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,93 V nne H Koszty finansowe , , , ,16 Odsetki 199,05 382,74 199,05 382,74 Strata ze zbycia inwestycji , ,87 Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,55 V nne 2 500, ,00 Zysk ( strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H ) , , , ,41 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych( J. - J. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk nadzwyczajny Strata nadzwyczajna K Zysk ( strata ) brutto ( ± J ) , , , ,41 L Podatek dochodowy , , , ,00 M JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT Wyszczególnienie Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) (wariant porównawczy) N Zysk ( strata ) netto ( K-L-M ) , , , ,41 6

7 A B C JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH (metoda pośrednia) Rok bieżący Rok ubiegły kwartał 2014 kwartał 2013 za okres za okres za okres za okres Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk ( strata ) netto , , , ,41 Korekty razem , , , ,24 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,17 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy , , , ,85 Wydatki , ,00 Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 2 800, , , ,85 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy , ,64 Wydatki , , , ,34 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,34 D Przepływy pieniężne netto razem , , , ,66 E Bilansowa zmiana stanu środków pienięźnych, w tym: , , , ,66 F Środki pieniężne na początek okresu , , , ,56 G Środki pieniężne na koniec okresu , , , ,90 JEDNOSTKOWE ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Rok bieżący Rok ubiegły Wyszczególnienie za okres za okres Kapitał ( fundusz własny na początek okresu ( BO ) , ,40.a Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) po korektach , ,40 Kapitał fundusz własny na koniec okresu ( BZ) , ,90 Kapitał ( fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty ) , ,90 7

8 5. KWARTALNE, SKONSOLDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANE FNANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNE Z OBOWĄZUJĄCYM EMTENTA ZASADAM RACHUNKOWOŚC (BLANS, RACHUNEK ZYSKÓW STRAT, ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH) AKTYWA Skonsolidowany bilans Stan na dzień Stan na dzień A Aktywa trwałe , ,47 Wartości niematerialne i prawne 4 200,00 Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 V Należności długoterminowe , ,85 V nwestycje długoterminowe , ,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B Aktywa obrotowe , ,43 Zapasy , ,08 Należności krótkoterminowe , ,86 nwestycje krótkoterminowe , ,35 V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,14 AKTYWA RAZEM , ,90 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień A Kapitał ( fundusz ) własny , ,98 Kapitał ( fundusz) podstawowy , ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna ) V Kapitał ( fundusz ) zapasowy , ,00 V Kapiał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe V Różnice kursowe z przeliczenia V Zysk ( strata ) z lat ubiegłych , ,65 X Zysk ( strata ) netto , ,37 X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) B Kapitały mniejszości C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,92 Rezerwa na zobowiązania , ,00 Zobowiązania długoterminowe , ,17 Zobowiązania krótkoterminowe , ,75 V Rozliczenia międzyokresowe ,00 PASYWA RAZEM , ,90 8

9 kwartał 2014 kwartał 2013 Rok bieżący Rok ubiegły za okres za okres za okres za okres Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym , , , ,31 Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,69 Zmiana stanu produktów( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , , , ,31 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej , , , ,87 Amortyzacja 4 613, , , ,65 Zużycie materiałów i energii 1 629,34 743, ,34 743,88 Usługi obce , , , ,77 V Podatki i opłaty, w tyn podatek akcyzowy 1 962,84 500, ,84 500,00 V Wynagrodzenia , , , ,54 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,57 V Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,46 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) , , , ,56 D Pozostałe przychody operacyjne 0,02 0,34 0,02 0,34 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje nne przychody operacyjne 0,02 0,34 0,02 0,34 E Pozostałe koszty operacyjne 725,06 508,81 725,06 508,81 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych nne koszty operacyjne 725,06 508,81 725,06 508,81 F Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) , , , ,03 G Przychody finansowe , , , ,82 Dywidendy i udziaływ zyskach Odsetki , , , ,89 Zysk ze zbycia inwestycji V Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,93 V nne H Koszty finansowe , , , ,16 Odsetki 199,05 382,74 199,05 382,74 Strata ze zbycia inwestycji , ,87 Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,55 V nne 2 500, ,00 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H+/- ) , , , ,37 K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( K. - K. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne L Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis wartości firmy - jednostki zależne Odpis wartości firmy - jednostki współzależne M Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 N Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności O Zysk ( strata ) brutto (J+/-K-L+M+/-N ) , , , ,37 P Podatek dochodowy , , , ,00 Q R Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zyski (straty) mniejszości SKONSOLDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT (wariant porównawczy) Wyszczególnienie S Zysk ( strata ) netto ( O-P-Q+/-R ) , , , ,37 9

10 A B C SKONSOLDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH (metoda pośrednia ) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Rok bieżący Rok ubiegły kwartał 2014 kartał 2013 za okres za okres za okres za okres Zysk ( strata ) netto , , , ,37 Korekty razem , , , ,82 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+/-) , , , ,55 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 0, ,85 0, ,85 Wydatki 1 200, ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) , , , ,85 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy , ,64 Wydatki , , , ,34 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (-) , , , ,34 D Przepływy pieniężne netto razem (A. +/- B. +/- C.) , , , ,04 E Bilansowa zmiana stanu środków pienięźnych , , , ,04 F Środki pieniężne na początek okresu , , , ,85 G Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) , , , ,81 Rok bieżący za okres Rok ubiegły za okres Kapitał ( fundusz) własny na początek okresu ( BO ) , ,35.a ZESTAWENE ZMAN W SKONSOLDOWANYM KAPTALE WŁASNYM Wyszczególnienie Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) po korektach błędów , ,35 Kapitał fundusz własny na koniec okresu ( BZ) , ,98 Kapitał ( fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty ) , ,98 6. NFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANU RAPORTU, W TYM NFORMACJE O ZMANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLTYK) RACHUNKOWOŚC Raport sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości. W okresie, za który sporządzono raport, nie nastąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 10

11 7. ZWĘZŁA CHARAKTERYSTYKA STOTNYCH DOKONAŃ LUB NEPOWODZEŃ EMTENTA W OKRESE OD DO ROKU, WRAZ Z OPSEM NAJWAŻNEJSZYCH CZYNNKÓW ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚC O NETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSĄGNĘTE WYNK W kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości ,29 zł. Jednocześnie strata netto w kwartale 2014 r. wyniosła ,55 zł i wynikała z bieżącej działalności operacyjnej. Należy zaznaczyć, że strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta jest znacznie niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co przede wszystkim jest rezultatem lepszej wyceny bilansowej posiadanych przez Spółkę instrumentów finansowych innych przedsiębiorstw (wyższy kurs rynkowy posiadanych walorów finansowych). Emitent angażuje się kapitałowo w spółki, które stwarzają dobre perspektywy dalszego rozwoju. W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisane w Dokumencie nformacyjnym, które sprowadzają się do dużego uzależnienia wyników Spółki od koniunktury na rynku nieruchomości. W dniu 15 stycznia 2014 roku na podstawie Uchwały Nr 54/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 899 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej zł (jeden tysiąc złotych) każda. Raportem EB nr 3/2014 z dnia r. Zarząd Emitenta informował, że w lutym 2014 r. planuje złożyć prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W opinii Zarządu Emitenta rozpoczęcie notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powinno zwiększyć płynność obrotu oraz zwiększyć zainteresowanie Spółką przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Raportami EB nr 4/2014 z dnia r. oraz EB nr 5/2014 z dnia r. Zarząd Spółki informował, że prowadzi prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem notowań 11

12 kwitów depozytowych Spółki (ADR) na rynku OTC Markets w USA. W opinii Zarządu Emitenta rozpoczęcie notowań kwitów depozytowych Spółki (ADR) na rynku OTC Markets powinno zwiększyć zainteresowanie Spółką przez zagranicznych inwestorów (obrót istniejącymi papierami wartościowymi Spółki, jak również pozyskanie kapitału w ramach nowych emisji), zwiększyć płynność obrotu oraz otworzyć drogę do przeniesienia w przyszłości notowań kwitów depozytowych Spółki (ADR) na rynek giełdowy NYSE lub Nasdaq. Rozpoczęcie notowań kwitów depozytowych Spółki (ADR) na rynku OTC Markets w USA planowane jest w drugiej połowie 2014 r. Zgodnie z uchwałą nr 132/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lutego 2014 r., na dzień 10 lutego 2014 r. wyznaczony został pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 899 (ośmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) obligacji na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEMRCP00029". Obligacje na okaziciela serii A Emitenta są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GEM0715". W dniu 17 marca 2014 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 28 marca 2014 r. Emitent udzielił nieodwołalnego poręczenia majątkowego do dnia 31 grudnia 2016 roku do kwoty ,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) za przyszłe zobowiązania spółki Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. ("EWH") wynikające z wyemitowanych przez EWH obligacji serii A, o których przydziale EWH informował raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 21 marca 2014 r., a w szczególności zobowiązania z tytułu zapłaty świadczeń pieniężnych z tych obligacji. Oświadczenie o poręczeniu Emitenta zostało złożone w formie aktu notarialnego. Emitent przyjął także na podstawie złożonego oświadczenia o poręczeniu, odpowiedzialność solidarną wraz z EWH całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania EWH wynikające z obligacji serii A wyemitowanych przez EWH wobec każdoczesnego uprawnionego z tych obligacji. 12

13 8. STANOWSKO ODNOŚNE MOŻLWOŚC ZREALZOWANA PUBLKOWANYCH PROGNOZ WYNKÓW NA DANY ROK W ŚWETLE ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCE KWARTALNYM DANYCH FNANSOWYCH ZA OKRES OD DO ROKU Emitent nie publikował jednostkowych ani skonsolidowanych prognoz finansowych. 9. NFORMACJA ZARZĄDU EMTENTA NA TEMAT NCJATYW NASTAWONYCH NA WPROWADZENE ROZWĄZAŃ NNOWACYJNYCH W PRZEDSĘBORSTWE, JAKE W OKRESE OBJĘTYM RAPORTEM GRUPA KAPTAŁOWA EMTENTA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZAŁALNOŚC Przedmiotem działalności Grupy Emmerson S.A. jest nabywanie na własny rachunek nieruchomości na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży, a także inwestowanie w małe i średnie firmy z branży budownictwa i nieruchomości. Powyższy cel jest realizowany poprzez zaangażowanie Emitenta w formie inwestycji w zdywersyfikowany portfel projektów, wykorzystanie wsparcia i doświadczenia kadry zarządzającej zespołu grupy kapitałowej Grupy Emmerson S.A. oraz Domu Maklerskiego WDM S.A., a także intensywne działania na rzecz wzrostu wyników finansowych Spółki. Grupa Emmerson S.A. angażuje się merytorycznie i kapitałowo w małe oraz średnie firmy w z branży budownictwa i nieruchomości, a także planuje udział w innych przedsięwzięciach biznesowych na rynku nieruchomości, w roli inwestora pasywnego lub aktywnego. Emitent planuje zwiększyć skalę działania poprzez pozyskanie zasobów finansowych będących w dyspozycji instytucji finansowych, inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, współuczestniczących z Emitentem w projektach inwestycyjnych. W ramach Grupy Kapitałowej Emitenta został opracowany Program Wierzytelności Hipotecznych, który jest obecnie wdrażany. W programie uczestniczą w różnym stopniu i charakterze wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. Jest to ramowy program współpracy, adresowany do instytucji finansowych w celu sprzedaży nieruchomości, 13

14 będących zabezpieczeniem wymagalnych wierzytelności kredytowych lub zakupu wierzytelności z przejęciem zabezpieczenia hipotecznego. Program Wierzytelności Hipoteczne to kompleksowy zespół działań obejmujący: szacowanie aktualnej rynkowej ceny nieruchomości, kompletowanie i weryfikację dokumentacji, szereg działań i procesów, których celem jest szybkie i korzystne sprzedanie nieruchomości oraz spłata wierzytelności. Program Wierzytelności Hipoteczne może odnosić się do: pojedynczej wierzytelności zabezpieczonej pojedynczą nieruchomością, pojedynczej wierzytelności zabezpieczonej szeregiem nieruchomości, grupy wierzytelności zabezpieczonych szeregiem nieruchomości pojedynczego klienta, portfela wierzytelności zabezpieczonych portfelem nieruchomości. Obecnie, w portfelu inwestycyjnym Grupy Emmerson S.A. znajduje się grunt budowlany w prestiżowej dzielnicy Gdyni Kamiennej Górze, o powierzchni 734 m kw., składający się z dwóch działek (234 i 500 m kw.). Przeznaczenie terenu wg MPZP - zabudowa jednorodzinna, bliźniacza z możliwością wydzielenia czterech lokali mieszkalnych (po dwa na każdej działce). 10. OPS ORGANZACJ GRUPY KAPTAŁOWEJ EMTENTA, ZE WSKAZANEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLDACJ Na dzień roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły: Emmerson Realty S.A. Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,90 zł 40,5 % Podstawową działalnością Spółki jest doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Poprzez spółki zależne i powiązane Emmerson Realty S.A. obsługuje również inne segmenty rynku. 14

15 Emmerson Evaluation Sp. z o.o. oferuje wyceny mieszkań, działek, domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, biurowców, lokali użytkowych, centrów handlowych, magazynowych, dystrybucyjnych i logistycznych, nieruchomości przemysłowych, gruntów inwestycyjnych, hoteli oraz wszelkich innych nieruchomości. KRS Sąd Rejonowy dla m. st.warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 64,6 % Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, biurowymi, handlowymi, magazynowymi i przemysłowymi: administrowanie nieruchomościami, obsługę techniczną budynków, ochronę, utrzymanie czystości, usługi cateringowe i inne. Na zlecenie zajmuje się także aranżacją, wykończeniem, umeblowaniem i wyposażeniem wnętrz w dowolnym standardzie Sąd Rejonowy dla m. st.warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 80 % Emmerson Finanse S.A. jest firmą niezależnego doradztwa finansowego. Spółka współpracuje z największymi instytucjami finansowymi w Polsce. Jej doradcy zajmują się prawidłowym przebiegiem procesu kredytowego. Oprócz rozwiązań standardowych, spółka oferuje również dedykowane produkty finansowe i ubezpieczeniowe Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 45 % Emmerson Mazowsze Sp. z o.o. ma siedzibę w Płocku i zajmuje się działalnością na rynku nieruchomości, a w szczególności pośrednictwem w obrocie nieruchomościami Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XV Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 60 % DRAFTWAY Sp. z o.o. specjalizuje się w szeroko pojętym outsourcingu T. Spółka oferuje pomoc przy tworzeniu infrastruktury informatycznej w nowo powstałych firmach oraz tych, które wymagają restrukturyzacji oraz skutecznie pomaga firmom w spełnieniu ustawowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz w osiągnięciu stanu gotowości w przypadku kontroli ze strony Generalnego nspektora Ochrony Danych Osobowych (GODO) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy 5000,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 40 % Emmerson Lumico Sp. z o.o. ma siedzibę w Krakowie, skupia się na dwóch obszarach działalności: turystyce (organizowanie wycieczek, konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, imprez integracyjnych, imprez sportowych, rezerwacji miejsc 15

16 hotelowych, biletów lotniczych itp.) oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym, wtórnym oraz komercyjnym. KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, X Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 9 % Emmerson Realty S.A. posiada również 8,4 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. HLLS Legal & Tax Solutions S.A. (HLLS LTS) zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym/konsultingiem. Spółka aplikuje nowoczesne rozwiązania prawno-organizacyjne, dba o zachowanie należytego ładu korporacyjnego, ponadto specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości. HLLS LTS dzięki szerokiej współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi zapewnia kontrahentom możliwość korzystania z kompleksowej pomocy prawnej, w ramach której może zaoferować nie tylko konsultacje i opinie prawne, ale także obsługę spraw sądowych, podatkowych i sądowo administracyjnych. Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy , zł 45 % EM-nwestycje 2 Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych. Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł 100 % Emmerson Finanse Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest doradztwo kredytowe. Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł 100 % 16

17 Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. Podstawowa działalność Spółki jest związana z organizacją aukcji nieruchomości. Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł 67 % Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie inwestycji w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie: kupna wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie od banków oraz innych osób prawnych, a także wierzytelności wobec firm będących w upadłości, restrukturyzacji zobowiązań w tym finansowania i nabywania zadłużonych nieruchomości, udzielania pożyczek hipotecznych. KRS Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu ,00 zł 48,6 % Emmerson Commercial Sp. z o.o. Podstawowa działalność Spółki jest związana z doradztwem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami komercyjnymi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu ,00 zł 40 % W zakresie skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. konsolidacją zostały objęte wyniki następujących spółek: Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A., Emmerson Realty S.A. ( posiadane przez Emitenta akcje tych dwóch spółek wyceniono wg. aktualnego kursu giełdowego), HLLS Legal & Tax Solutions S.A., EM- nwestycje 2 Sp. z o.o. oraz Emmerson Commercial Sp. z o.o. Na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości (UoR), z konsolidacji, ze względu na brak istotności danych finansowych dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR, wyłączone zostały spółki Emmerson Finanse Spółka z o.o. oraz Dom Aucyjny Emmerson Sp. z o.o. 17

18 11. STRUKTURA AKCJONARATU EMTENTA ZE WSKAZANEM AKCJONARUSZY POSADAJĄCYCH NA DZEŃ SPORZĄDZENA RAPORTU CO NAJMNEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENU Poniżej zaprezentowana została struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Struktura tworzona jest w oparciu o otrzymane przez Spółkę zawiadomienia od akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz o informacje podawane przez Spółkę w raportach odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej). Tabela 6. Struktura akcjonariatu Emitenta Akcjonariusz A imienne Na okaziciela Liczba akcji Liczba głosów Źródło: Emitent Udzial w KZ Udział w głosach na WZ Dom Maklerski WDM S.A, w tym: ,94% 44,86% WDM Capital S.A., w tym: ,44% 44,38% Astoria Capital S.A ,43% 18,98% Emmerson Limited ,00% 33,20% Emmerson Realty S.A ,43% 10,58% Pozostali ,63% 11,35% RAZEM ,00% 100,00% 18

19 12. NFORMACJE DOTYCZĄCE LCZBY OSÓB ZATRUDNONYCH PRZEZ EMTENTA, W PRZELCZENU NA PEŁNE ETATY Na dzień 31 marca 2014 r. liczba etatów wynosiła 3. Pozostałe osoby współpracują ze Spółką na zasadzie umów cywilnoprawnych. 13. OŚWADCZENE ZARZĄDU EMTENTA Zarząd Emitenta (spółka dominująca Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A.) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za kwartał 2014 r., a także dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności Grupy Emmerson S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej. Marek Krajewski Prezes Zarządu Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu 19

ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU ZA KWARTAŁ 2015 ROKU (dane za okres 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał

Bardziej szczegółowo

ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU (dane za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za IV kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny z działalności za V kwartał 2015 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (dane za okres 01.04.2013 r. 30.06.2013 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) Warszawa, dnia 17 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 SKŁAD ZARZĄDU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2016 ROKU za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 roku Solec Kujawski, dnia 14 lutego 2017 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółki zależne...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA IV KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.) 16 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (dane za okres 01.10.2011 r. 31.12.2011 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października 2011 roku do 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe ul. Bociania 47 REGON: 141031623 02-807 Warszawa NIP: 9512223624 Tel. +48 22 382 30 16 Fax +48

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r.

Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. Raport kwartalny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA I kwartał 2014r. (dane za okres 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) ŚWIĘTOCHŁOWICE, 15 maja 2014r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. KWARTELNE

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r.

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r. PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Jednostkowy raport kwartalny z działalności za 2016 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 - JEDNOSTKOWY I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans (Wartości w PLN) AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 A. Aktywa trwałe 255 269 231,40

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.04.2012 r. 30.06.2012 r.) Zawartość raportu: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. III KWARTAŁ ROKU 2013 Bydgoszcz, 13.11.2013 r. Raport Europejskiego Funduszu Energii S.A. za III kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 2 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014r. Barlinek, dnia r.

Raport kwartalny. Raport za 2 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014r. Barlinek, dnia r. Raport kwartalny Raport za 2 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014r. Barlinek, dnia 14.11.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo