1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1."

Transkrypt

1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia r. 1. Niniejsza Tabela dotyczy Klientów zakwalifikowanych przez Bank do segmentu Małych Przedsiębiorstw: a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, b) osób prawnych, z wyłączeniem banków krajowych, c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, d) innych osób, nie będących Klientem, które wpłacają środki na rachunki w Banku prowadzone dla podmiotów opisanych powyżej. 2. Od dnia r. dla Klientów posiadających dotychczas Pakiet Oszczędnościowy stosuje się opłaty Pakietu Złotego dla form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne. 3. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji oraz warunki zmiany Tabeli zawierają postanowienia Regulaminu Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Lp. RODZAJ OPŁATY TRYB OPŁATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.3: a) Bieżącego w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.5 b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie miesięczna c) Każdego pomocniczego w PLN i walutach obcych: EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, PLN 10,00 PLN 5,00 CAD, AUD, RUB, LTL) 2 Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku następujących form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne: a) Bieżącego w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.5 b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku PLN 18,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie miesięczna c) Każdego pomocniczego w PLN i walutach obcych: PLN 78,00 EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, PLN 10,00 CAD, AUD, RUB, LTL) Zamknięcie rachunku jednorazowa 1.5 Warunek zwalniający z opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku bieżącego w danym miesiącu kalendarzowym 3 : UWAGA: Warunek nie dotyczy opłat za rachunki pomocnicze. Utrzymanie dodatniego średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym w poprzednim miesiącu kalendarzowym w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.5 b: b) Utrzymanie dodatniego średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym w poprzednim miesiącu kalendarzowym w przypadku następujących form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne. miesięczna PLN PLN PLN PLN PLN Strona 1

2 2. UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH RACHUNEK W BANKU R-Biznes Assistance w przypadku innych form prawnych 2.1 Nie dotyczy niż wymienione w pkt. 2.3: miesięczna R-Biznes Assistance PLUS w przypadku innych form 2.2 Nie dotyczy prawnych niż wymienione w pkt. 2.4: R-Biznes Assistance w przypadku następujących form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki 2.3 samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy Nie dotyczy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne R-Biznes Assistance PLUS w przypadku następujących miesięczna Nie dotyczy form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki 2.4 samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy Nie dotyczy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU System bankowości internetowej R-Online: 3.1 Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa miesięczna Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank: 3.2 Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa miesięczna Centrum Telefoniczne: 3.3 Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa miesięczna Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer: 3.4 Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa miesięczna System bankowości internetowej R-Online Biznes: 3.5 a) Udostępnienie systemu jednorazowa b) Abonament miesięczny w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 3.5 c: miesięczna PLN 50,00 c) Abonament miesięczny w przypadku następujących form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy miesięczna PLN 50,00 PLN 50,00 zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne d) Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB dla Użytkownika (w tym udostępnienie nowego w wyniku jednorazowa zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania (za sztukę) PLN 75,00 dotychczasowego tokena) e) Niezwrócenie urządzenia kryptograficznego na jednorazowa żądanie Banku, w tym przy zamknięciu rachunku (za sztukę) PLN 200,00 f) Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie (poza instalacją) g) Udostępnienie systemu nowemu Użytkownikowi za pośrednictwem Elektronicznych Dyspozycji Modyfikacji Strona 2

3 h) Udostępnienie systemu nowemu Użytkownikowi w formie papierowej i) Ponowne wygenerowanie i wysłanie Pakietu Startowego dla Użytkownika j) Zablokowanie Użytkownikowi dostępu do systemu na podstawie złożonej dyspozycji PLN 30,00 PLN 30,00 4. TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH RACHUNEK W BANKU Przelew wewnętrzny 4 w PLN (zdefiniowany lub dowolny) pomiędzy rachunkami w PLN zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku (w tym realizacja Zlecenia stałego) b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew wewnętrzny 4 w walucie obcej lub przelew w PLN z/na rachunek prowadzony w walucie obcej zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew do ZUS i US zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku niezależnie od liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew krajowy w PLN (zdefiniowany lub dowolny) zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku w ramach liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 b) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku w przypadku przekroczenia liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 PLN 0,90 c) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Liczba przelewów krajowych (w tym zleceń stałych) i przelewów do ZUS i US zleconych w ramach opłaty za poszczególne Pakiety: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku Przelew krajowy w PLN wykonywany poprzez system SORBNET: a) PLN i powyżej dodatkowa od miesięczna PLN 10,00 b) Poniżej PLN dyspozycji PLN 35,00 Zlecenie stałe lub przelew zdefiniowany w PLN: a) Ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecone w Systemie bankowości internetowej R-Online b) Ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecone w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15, Polecenie zapłaty w PLN: a) Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta b) Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta c) Przyjęcie/odwołanie zgody na obciążenie rachunku Klienta Strona 3

4 Strona 4 Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (dotyczy walut, dla których Bank prezentuje kursy w Tabeli Kursów Walut na stronie com) zlecony w systemie R-Online lub R- Online Biznes z opcją kosztową: a) Pokrywają obie strony (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., odbiorca-koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) b) Pokrywa nadawca przelewu (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) c) Pokrywa odbiorca przelewu 5 koszty pomniejszają kwotę przelewu (odbiorca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) PLN 75,00 PLN 135,00 Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (dotyczy walut, dla których Bank prezentuje kursy w Tabeli Kursów Walut na stronie zlecony w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Banku z opcją kosztową: a) Pokrywają obie strony (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., odbiorca-koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) b) Pokrywa nadawca przelewu (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) c) Pokrywa odbiorca przelewu 5 koszty pomniejszają kwotę przelewu (odbiorca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) PLN 110,00 PLN 175,00 Przelew za granicę w walucie obcej (dotyczy walut, dla których Bank nie publikuje kursów w Tabeli Kursów Walut na stronie com) zlecony: a) w Oddziale Banku (niezależnie od wybranej opcji kosztowej) Przelew euroregulowany 6 euroregulowany: PLN 200,00 zlecony poprzez system R-Online lub R-Online Biznes za pomocą formatki - Przelew a) Do kwoty EUR (włącznie) PLN 5,00 b) Powyżej kwoty EUR PLN 25,00 Przelew za granicę w EUR do Banku grupy Raiffeisen 7 zlecony: a) w systemie R-Online lub R-Online Biznes, w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Banku Dodatkowe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: Przelew ekspresowy 8 : a) Płatności do kwoty ,00 PLN b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN dodatkowa od dyspozycji - stawka obniżona o 20% w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen - zawsze z zerową datą waluty PLN 30,00 PLN 50,00 PLN 75,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00 PLN PLN 100,00 Przelew szybki 9 : a) Płatności do kwoty ,00 PLN b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN dodatkowa od dyspozycji PLN 15,00 PLN 25,00 PLN 35,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00PLN PLN 50,00 Przelew TARGET 10 Przelew z zagranicy i przelew w walucie obcej z innego banku na terenie kraju uznanie rachunku dodatkowa od dyspozycji PLN 50,00

5 Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: a) Stop Payment wysłanie komunikatu SWIFT do banku PLN 120,00 odbiorcy komunikatu płatniczego z prośbą o wycofanie + koszty innych banków płatności b) Anulowanie dyspozycji przelewu euroregulowanego i zagranicznego przed jego realizacją PLN 10,00 c) Anulowanie dyspozycji przelewu zagranicznego przez Bank z powodu jej niekompletności (niewystarczające saldo w momencie księgowania dyspozycji lub PLN 10,00 niewystarczające dane) d) Czynności wyjaśniające (korekta/uzupełnienie danych 4.15 na dyspozycji, uzupełnienie środków na realizację PLN 30,00 przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank) e) NON-STP za: brak kodu BIC 11 banku beneficjenta w dodatkowa od dedykowanym polu lub podanie kodu BIC wraz z innymi dyspozycji danymi banku beneficjenta lub błędne podanie numeru EUR 10,00 rachunku beneficjenta IBAN 12 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN 13 f) Niestandardowa dyspozycja dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy i przelewów w walucie obcej z PLN 25,00 innego banku na terenie kraju g) Realizacja przelewu za granicę/z zagranicy i przelewu dodatkowa od w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po dyspozycji wyznaczonej godzinie realizacji dyspozycji 14 PLN 50,00 5. TRANSKACJE GOTÓWKOWE DOKONYWANE PRZEZ KLIENTÓW NA RACHUNEK POSIADANY W BANKU Wpłata gotówki w kasie Banku w PLN i walutach obcych: a) Wpłata własna na rachunki (w przypadku wpłat dokonywanych w walucie innej niż waluta rachunku przewalutowanie następuje po kursie Banku) od każdej wpłaty PLN 30,00 Wpłata gotówki w PLN za pomocą Karty debetowej VISA na rachunek PLN: Wpłata w bankomatach usytuowanych w Oddziałach Banku z opcją wpłat od każdej wpłaty Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi w kasie Banku: 5.3 a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 a wartość bilonu przekracza PLN 200,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych od wartości bilonu ponad PLN 200,00 1% min. PLN 20,00 od wartości bilonu 60% min. PLN 20,00 c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania od kwoty wpłaty 1% min. PLN 20,00 Wypłata gotówki w kasie Banku w PLN i walutach obcych: a) Wypłata otwarta z rachunku (w przypadku wypłat dokonywanych w walucie innej niż waluta rachunku przewalutowanie następuje po kursie Banku) Wypłata gotówki za pomocą Karty debetowej VISA z rachunku w PLN: a) Wypłata w PLN z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku lub należących do sieci Euronet b) Wypłata w PLN z bankomatów innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju c) Wypłata z bankomatów innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą od każdej wypłaty PLN 30,00 od każdej wypłaty 1,5% min. PLN 5,00 3% min. PLN 10,00 d) Wypłata w EUR z bankomatów sieci Euronet 1,5% min. PLN 5,00 Strona 5

6 Wypłata gotówki za pomocą Karty debetowej MASTERCARD z rachunku w EUR: 5.7 a) Wypłata z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku lub należących do sieci Euronet b) Wypłata z bankomatów innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju c) Wypłata z bankomatów innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą od każdej wypłaty 3% min. EUR 2,00 od każdej wypłaty 3% min. EUR 2,00 Dodatkowe opłaty związane z wypłatami gotówkowymi dokonywanymi w kasie Banku: od kwoty wypłaty a) Wypłata w ramach danego Oddziału Banku stanowiącej wymagająca awizacji i realizowana w terminie krótszym nadwyżkę ponad 5.8 niż standardowy i realizowanej w tym samym dniu (pod kwotę 0,35% min. PLN 20,00 warunkiem dostępności środków w Oddziale Banku) niewymagającą awizacji b) Brak całkowitej lub częściowej realizacji awizowanej od niepodjętej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym terminie wypłaty Dodatkowe opłaty związane z obsługą gotówkową dokonywaną w kasie Banku: Zamiana nominałów znaków pieniężnych na inne 5.9 nominały pod warunkiem dostępności środków w Banku od kwoty oraz możliwości operacyjnych (Bank dokonuje zamiany 2% min. PLN 20,00 wymienianej jedynie PLN oraz wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek w Banku) 6. TRANSKACJE GOTÓWKOWE DOKONYWANE NA RACHUNEK KLIENTA PRZEZ OSOBY TRZECIE Wpłata gotówkowa w kasie w PLN i walutach obcych na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (opłata pobierana jest od osoby wpłacającej) od każdej wpłaty 0,70% min. PLN 20,00 Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 od wartości bilonu a wartość bilonu przekracza PLN 200,00 ponad PLN 200,00 1% min. PLN 20,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach od wartości bilonu 60% min. PLN 20,00 obcych c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania w kasie od kwoty wpłaty 1% min. PLN 20,00 7. KARTY DEBETOWE VISA DO RACHUNKU W PLN 7.1 Wydanie i wznowienie każdej karty do rachunku w PLN 7.2 Wydanie każdej karty do rachunku w PLN po zastrzeżeniu Użytkowanie Karty debetowej opłata za każdą Kartę: a) w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z 7.3 opłaty opisanego w punkcie 7.4 miesięczna b) w przypadku niespełnienia warunku zwalniającego z PLN 4,00 opłaty opisanego w punkcie 7.4 Warunek zwalniający z opłaty miesięcznej za użytkowanie Karty debetowej w danym miesiącu kalendarzowym: 7.4 Suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca miesięczna PLN 350 kalendarzowego Pozostałe opłaty dotyczące Karty debetowej: 7.5 a) Ubezpieczenie Karta Business Bez Ryzyka za każdą kartę objętą ubezpieczeniem miesięczna PLN 5,99 Strona 6

7 b) Sprawdzenie salda w bankomatach usytuowanych w Oddziałach Banku, sieci Euronet lub innego banku w kraju c) Wydanie nowego PIN w wersji papierowej dla każdej karty PLN 10,00 d) Awaryjna wysyłka karty i/lub numeru PIN za granicę lub awaryjna wypłata gotówki zagranicą PLN 400,00 e) Zmiana limitów transakcyjnych na każdej karcie PLN 20,00 8. KARTY DEBETOWE MASTERCARD DO RACHUNKU W EUR 8.1 Wydanie i wznowienie każdej karty do rachunku w EUR Wydanie każdej karty do rachunku w EUR po 8.2 zastrzeżeniu Użytkowanie każdej karty wydanej do rachunku w EUR 8.3 (naliczana po pierwszym roku użytkowania karty) Pozostałe opłaty dotyczące Karty debetowej: a) Wydanie nowego PIN w wersji papierowej dla każdej karty 8.4 b) Awaryjna wysyłka karty i/lub numeru PIN za granicę lub awaryjna wypłata gotówki zagranicą roczna EUR 15,00 PLN 10,00 PLN 400,00 c) Zmiana limitów transakcyjnych na każdej karcie PLN 20,00 9. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW Wyciągi bankowe: a) Udostępnienie wyciągu bankowego w systemie R-Online lub R-Online Biznes b) Wysłanie wyciągu pocztą w przypadku Klientów nie 9.1 posiadających systemu R-Online lub R-Online Biznes lub usługi otrzymywania wyciągów w formie PDF na c) Wysłanie wyciągu pocztą w przypadku Klientów posiadających system R-Online lub R-Online Biznes lub usługę otrzymywania wyciągów w formie PDF na za każdy wyciąg PLN 5,00 d) Ponowne generowanie wyciągu bankowego, w tym kopia PLN 30,00 Kanał złożenia dyspozycji: Centrum Telefoniczne, Poczta, System Zmiana warunków Umowy: Oddział Banku bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) a) Zmiana posiadanego Pakietu na Pakiet z niżą liczbą 9.2 przelewów udostępnianych w Pakiecie PLN 50,00 PLN 30,00 (brak możliwości zmiany na Pakiet R-Direct) 15 b) Zmiana formy dostarczania lub częstotliwości generowania wyciągów bankowych c) Zmiana rachunku do pobierania kosztów prowadzenia i transakcyjnych rachunków pomocniczych PLN 20,00 PLN 10,00 d) Zmiana danych firmowych przedsiębiorcy e) Zmiana Karty Wzoru Podpisu jednorazowa od każdej zmiany Strona 7

8 Opłaty za dokumenty wystawiane przez Bank (w tym po rozwiązaniu umowy): a) Historia rachunku, w tym duplikat (wydruk systemowy) i okresu b) Zaświadczenie, opinia bankowa o jednym produkcie Kanał złożenia dyspozycji: Centrum Telefoniczne, Poczta, System Oddział Banku bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) PLN 40,00 za okres PLN 20,00 za okres ostatnich 6 miesięcy, ostatnich 6 miesięcy, +10,00 za każdy +10,00 za każdy kolejny kolejny rozpoczęty rozpoczęty miesiąc miesiąc PLN 70,00 PLN 20, c) Opinia bankowa o Kliencie o wszystkich produktach za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy wstecz d) Opinia bankowa o Kliencie o wszystkich produktach za okres powyżej 12 miesięcy wstecz e) Duplikat dokumentu (wydruk systemowy) (nie dotyczy historii rachunku i potwierdzenia wykonania przelewu) f) Kopia oryginalnego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem PLN 150,00 PLN 130,00 PLN 300,00 PLN 280,00 PLN 40,00 PLN 20,00 PLN 100,00 PLN 80,00 g) Potwierdzenie realizacji przelewu wychodzącego, w tym duplikat (wydruk systemowy) 16 PLN 15,00 PLN 10,00 h) Potwierdzenie realizacji przelewu przychodzącego PLN 40,00 PLN 20,00 i) Potwierdzenie posiadania rachunku lub salda na rachunku na dzień bieżący wystawione w Oddziale j) Opinia audytorska (przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i pozabilansowych biegłemu rewidentowi) 17 k) Inne dokumenty, nie uwzględnione w Tabeli, wystawione na żądanie Klienta PLN 15,00 Nie dotyczy PLN 200,00 PLN 170,00 PLN 100,00 PLN 130,00 Opłaty dodatkowe za wysłanie/dostarczenie dokumentów: 9.4 a) Listem zwykłym, na wskazany numer faxu, adres e- mail lub w bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) b) Listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w PLN 10,00 Oddziale c) Listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru PLN 20,00 d) Kurierem krajowym (na szczególną dyspozycję Klienta) PLN 50,00 e) Kurierem za granicę (na szczególną dyspozycję Klienta) PLN 200,00 Pozostałe opłaty związane z usługami lub prowadzeniem rachunku: a) Obsługa pojedynczego zajęcia egzekucyjnego 18 PLN 100, b) Ustanowienie blokady środków na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 50,00 c) Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz innych banków oraz instytucji PLN 100,00 d) Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 20,00 e) Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta PLN 30,00 Strona 8

9 f) Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności do 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności g) Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności powyżej 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności PLN 60,00 + koszty innego banku PLN 90,00 + koszty innego banku 10. LIMITY I WALUTY TRANSAKCYJNE Maksymalne limity transakcji bezgotówkowych realizowanych w: a) Systemie bankowości internetowej R-Online b) Serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank PLN limit dzienny 19 lub równowartość w walucie wymienialnej PLN lub równowartość w walucie wymienialnej c) Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes Zgodnie z dyspozycją Klienta d) Centrum Telefonicznym limit pojedynczej PLN transakcji lub równowartość w walucie wymienialnej e) Oddziale Banku Bez ograniczeń Maksymalne limity transakcji dokonywanych kartą debetową: a) Wartość transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach b) Ilość transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach limit dzienny PLN c) Wartości transakcji bezgotówkowych PLN d) Ilość transakcji bezgotówkowych Bez ograniczeń Rodzaje przyjmowanych walut dla wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału Bilon Banknoty A PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF B PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP C PLN,EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP D PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP Rodzaje dostępnych walut dla wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału Bilon 20 Banknoty A PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF B PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP C PLN, EUR, USD, CHF, GBP PLN PLN, EUR, USD D (dla EUR i USD tylko w banknotach 50 EUR lub 100 USD dla PLN tylko w banknotach 50, 100 i 200) Limity jednorazowych wypłat gotówkowych realizowanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Kwota wypłat gotówkowych w jednym Oddziale Banku na rzecz jednego Klienta w ciągu jednego dnia wymagająca wcześniejszego zgłoszenia (dotyczy wypłat łącznie ze wszystkich rachunków Klienta) Typ Oddziału A B Maksymalna kwota wypłat w jednym Oddziale Banku na rzecz jednego Klienta w ciągu jednego dnia roboczego (dotyczy wypłat łącznie ze wszystkich rachunków Klienta) PLN EUR, USD 1 dzień roboczy wcześniej do godziny 13:00 - odbiór nie wcześniej niż godzina 13: PLN EUR, USD 10 2 dni robocze wcześniej do godziny 13:00 - odbiór nie wcześniej niż godzina 13:00 powyżej PLN powyżej EUR, USD, każda kwota w CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF powyżej PLN powyżej EUR, USD, każda kwota w CHF, GBP Strona 9

10 C D PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) PLN EUR, USD PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) 11. OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO i POMOCNICZEGO Oprocentowanie środków w PLN w walutach wymienialnych na rachunkach bieżących i pomocniczych Odsetki podwyższone dla należności Banku we wszystkich walutach 12. OBSŁUGA CZEKÓW 12.1 Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 12.2 Wysyłka wystawionego czeku na adres wskazany przez Klienta Inkaso czeków: (za sztukę) powyżej PLN powyżej EUR, USD każda kwota w CHF, GBP PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) 0% 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku PLN 100,00 + koszty kuriera a) Inkaso czeku w PLN 12.3 b) Inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę Wypłata gotówkowa w kasie Banku: 12.4 Realizacja wypłaty na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A (opłata pobierana z rachunku Klienta, z którego dokonuje się wypłaty) 13. INKASA Inkasa importowe: (za sztukę) PLN 30,00 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 200,00 + koszty innego banku + koszty kuriera 0,60% min 20,00 PLN a) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3% min. EUR 90,00 b) Inkaso weksli i trat 0,2% min. EUR 70,00 c) Dokonanie częściowej płatności EUR 20,00 d) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 e) Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów EUR 50, f) Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na Bank EUR 50,00 g) Prezentacja dokumentów do inkasa w oddziale płatnika inkasa h) Prezentacja dokumentów do inkasa w Centrali Banku EUR 50,00 i) Płatność poza inkasem EUR 20,00 j) Brak płatności w terminie (każdorazowo) k) Złożenie weksla do protestu EUR 50,00 l) Protest weksla koszt taksy notarialnej plus koszt tłumaczenia ł) Obsługa inkasa poza systemem R-Online Biznes 21 EUR 50,00 m) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np. scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia 13.2 Inkasa eksportowe: EUR 20,00 Strona 10

11 a) Wysyłka dokumentów handlowych do inkasa 0,3% min. EUR 90, b) Wysyłka weksli/trat do inkasa 0,2% min. EUR 70,00 c) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 d) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Oddziale Banku e) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Centrali Banku f) Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika (do prowizji doliczone mogą być koszty banków EUR 50,00 zagranicznych/koszty protestu) EUR 50,00 g) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes h) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, EUR 20,00 przygotowanie zestawienia OPŁATY I PROWIJE DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PONIŻSZE USŁUGI DO DNIA R. 22 Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej na rachunki Banku Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. a) Wpłata własna w PLN w formie uporządkowanej w wybranej jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) b) Wpłata własna w PLN w formie nieuporządkowanej w wybranej jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej (przygotowana niezgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) c) Wpłata własna w PLN, EUR, USD w formie uporządkowanej w kasie Banku lub za pośrednictwem wybranego trezora, szafy transferowej (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) d) Wpłata własna w PLN, EUR, USD w formie uporządkowanej do wybranej liczarni współpracującej z Bankiem (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) od każdej wpłaty Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi w formie zamkniętej: a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania do kasy Banku, liczarni, trezora lub szafy transferowej d) Zdeponowanie wpłaty w opakowaniu niezaakceptowanym przez Bank, w szczególności w nieprzezroczystej kopercie bezpiecznej e) Brak lub błędny numer rachunku bankowego na Bankowym Dowodzie Wpłaty (BDW) f) Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypadku jego braku g) Brak dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty h) Wystawienie protokołu różnic i) Przesłanie protokołu różnic wraz z załącznikami Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej z rachunku Banku: Wypłata realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem od wartości bilonu ponad PLN 200,00 0,10% min. PLN 5,00 0,50% min. PLN 5,00 0,40% min. PLN 10,00 Zgodnie z zawartą Umową 1% min. PLN 20,00 od wartości bilonu 60% min. PLN 20,00 od kwoty wpłaty 1% min. PLN 20,00 od każdej wpłaty PLN 20,00 od każdej wypłaty Zgodnie z zawartą Umową Strona 11

12 Usługi zarządzania środkami na rachunku: a) Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT do każdego rachunku do którego wysyłane są wyciągi miesięczna PLN 150,00 SWIFT - komunikat typu MT940 b) Dyspozycje przelewów dostarczane komunikatem MT101(Request for Transfer) dodatkowe od dyspozycji Zgodnie z opłatami z pkt. 4.1 a) / 4.2 a) / 4.3 a), c) / 4.5 / 4.7 a) b) c) / 4.8 / 4.10 / 4.11 c) Abonament za obsługę rachunku objętego usługą automatycznego zarządzania saldami miesięczna PLN 50, 00 Pozostałe opłaty związane z prowadzeniem rachunków: a) Wydanie klucza (szyfru) do wykonywania dyspozycji faksem jednorazowa PLN 100,00 b) Odbiór wyciągu w Banku za każdy wyciąg PLN 5,00 c) Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT - miesięczna PLN 150,00 komunikat typu MT Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca z góry za miesiąc kolejny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy naliczono i pobrano ją za miesiąc, w którym następuje zamknięcie rachunku. 2 Opłata pobierana do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dla waluty AUD, RUB, LTL Bank nie prowadzi obsługi gotówkowej. 3 Opłata miesięczna na rachunku bieżącym oparta jest na zliczaniu średniomiesięcznego salda. Zasady zliczania średniomiesięcznego salda: a) na zakończenie każdego dnia kalendarzowego w danym miesiącu zliczane jest saldo na rachunku bieżącym, które na koniec miesiąca jest sumowane i uśredniane. b) zadłużenie wynikające z przyznanego limitu jest uwzględniane w zliczaniu średniomiesięcznego salda ze znakiem ujemnym. c) za dni przypadające w sobotę, niedzielę i święta brane jest pod uwagę saldo z poprzedniego dnia roboczego. d) opłata pobierana jest ostatniego dnia roboczego miesiąca z góry za miesiąc kolejny. e) opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy naliczono i pobrano ją za miesiąc, w którym następuje zamknięcie rachunku 4 Przelew pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub pomiędzy rachunkami różnych Klientów prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. 5 Opcja kosztowa pokrywa odbiorca przelewu jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 6 Przelew w EUR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w Systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes, spełniający poniższe warunki: a) numer konta odbiorcy w standardzie IBAN, b) prawidłowy kod BIC banku odbiorcy ( bez dodatkowych danych dotyczących banku odbiorcy płatności), c) koszty przelewu - opłaty RBPL ponosi nadawca płatności, a banku zagranicznego odbiorca płatności, d) standardowa, jednodniowa data waluty, e) w chwili składania i realizacji dyspozycji płatniczej na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. 7 Bank publikuje pełną listę banków z Grupy Raiffeisen na stronie internetowej 8 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes (obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych). 9 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej Online i R-Online Biznes (obciążenie w dniu zlecenia płatności, wysłanie w następnym dniu roboczym w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych). 10 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes przy spełnieniu następujących warunków: a) waluta przelewu Euro, b) wybór rodzaju przelewu TARGET z listy, c) opcja kosztowa SHA (koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego kontrahent), d) bank kontrahenta musi być uczestnikiem systemu TARGET2 e) przelew zlecony przed godziną graniczną 11 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny, 8-mio lub 11-sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej. 12 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 32 znaków alfanumerycznych. 13 Opłata dotyczy tylko przelewów zagranicznych wysyłanych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 14 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji dla Małych Firm w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes, obowiązuje opłata z pkt. 4.7a). Usługa dostępna do godz. 17: Opłata nie będzie pobierana od dnia 19 maja do 30 września 2014 roku. 16 Nie dotyczy dokumentów sporządzonych w momencie realizacji transakcji. 17 W przypadku, gdy dyspozycja Klienta dotyczy przygotowania zestawienia w języku obcym, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami z tytułu przygotowania tłumaczenia. 18 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. Opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji każdego zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę, jak za przelew zlecony w Oddziale Banku. 19 Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych, jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, do ZUS, do US, zleceń stałych oraz doładowania telefonu. 20 W przypadku, gdy kwota wypłaty gotówki nakazywałaby wypłatę waluty obcej w bilonie, dla którego Bank nie prowadzi obsługi w bilonie, bądź nie ma możliwości jej wypłaty, Bank wypłaca tę kwotę w PLN po dokonaniu przewalutowania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w momencie wykonania wypłaty. 21 Opłata pobierana od każdego inkasa. Obsługa inkasa jest dostępna dla Klientów posiadających dostęp do Systemu bankowości internetowej R-Online Biznes. 22 Usługi wycofane ze standardowej oferty Banku od dnia r. Strona 12

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo